Σύµβολα Επικινδυνότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµβολα Επικινδυνότητας"

Transcript

1 Σύµβολα Επικινδυνότητας Με την Οδηγία για τις Επικίνδυνες Ουσίες θεσµοθετήθηκε η χρήση των Συµβόλων επικινδυνότητας για την επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών. Η Οδηγία των Επικίνδυνων Ουσιών είναι ένας κανονισµός ασφαλείας και περιλαµβάνει κυρίως κανόνες που αφορούν την ασφάλεια από την κατοχή επικινδύνων ουσιών. Οι κατευθύνσεις του κανονισµού αυτού για την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των χηµικών ουσιών ισχύουν παντού και για το λόγο αυτό εφαρµόζονται επίσης και στην προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων. Ο όρος Επικίνδυνες Ουσίες είναι µια πιστοποιηµένη ονοµασία που ορίστηκε από την 19/2 του νόµου περί Χηµικών Ουσιών. Στην 3a του Νόµου περί Χηµικών Ουσιών, ορίζονται σαν Επικίνδυνες ουσίες ή σκευάσµατα, Ουσίες, σκευάσµατα ή προϊόντα τα οποία µπορούν να σχηµατίσουν ή να ελευθερώσουν κατά την διάρκεια της παρασκευής τους ή της χρήσης του επικίνδυνες ουσίες ή σκευάσµατα. Εκρηκτικές ουσίες σκευάσµατα και προϊόντα. Για την καλύτερη κατανόηση των νοµικών αυτών όρων ακολουθούν µερικοί ορισµοί: Ουσίες (Substances) είναι χηµικά στοιχεία ή ενώσεις όπως απαντούν στη φύση ή παράγονται συνθετικά (π.χ αµίαντος, βρώµιο, αιθανόλη, µόλυβδος κλπ). Σκευάσµατα (Formulations) είναι µίγµατα ή αιωρήµατα (blends) ή διαλύµατα από δύο ή περισσότερα συστατικά (π.χ. διαλυµένα αντιδραστήρια, χρώµατα, διαλύµατα φορµαλδεϋδης, γαλβανικά λουτρά). Προϊόντα (Products) είναι ουσίες ή σκευάσµατα τα οποία κατά την διαδικασία της παραγωγής τους απέκτησαν µια ειδική µορφή, επιφάνεια και τύπο. Αυτές οι ιδιότητες προσδιορίζουν περισσότερο την λειτουργικότητα των προϊόντων παρά

2 την χηµική τους σύσταση (π.χ ηλεκτρόδια συγκολλήσεως περιέχοντα νικέλιο, ξύλινα ράφια πεύκης, πλαστικές δεξαµενές). Οι επικίνδυνες ουσίες που περιγράφησαν παραπάνω και κατέχουν µια ή περισσότερες ιδιότητες, επισηµαίνονται µε σύµβολα επικινδυνότητας. Τα σύµβολα επικινδυνότητας είναι εικονογραφήµατα µε µαύρα σήµατα σε πορτοκαλί υπόστρωµα. Οι επικίνδυνες κατηγορίες ουσιών ή σκευασµάτων που επισηµαίνονται µε σύµβολα επικινδυνότητας υποδιαιρούνται σε Ύποπτα εκρήξεως ή αναφλέξεως (φυσικοχηµικές ιδιότητες) Ύποπτα τοξικότητας (τοξικολογικές ιδιότητες) ή Συνδυασµός των ανωτέρω. Στη συνέχεια επεξηγούνται όλα τα σύµβολα επικινδυνότητας, περιλαµβάνοντας τις επισηµάνσεις κινδύνου και χαρακτηριστικά κωδικά γράµµατα (Σηµείωση: Τα κωδικά γράµµατα δεν είναι µέρος των συµβόλων επικινδυνότητας). Εύφλεκτες Ουσίες Οι εύφλεκτες ουσίες περιλαµβάνουν τις υποοµάδες των εκρηκτικών ουσιών, των οξειδωτικών ουσιών, των ουσιών µεγάλης αναφλεξιµότητας και των ουσιών εξαιρετικά µεγάλης αναφλεξιµότητας. Στην κατηγορία των εύφλεκτων ουσιών ανήκουν και οι αναφλέξιµες ουσίες, όµως γι αυτές δεν είναι απαραίτητη η χρήση συµβόλων επικινδυνότητας. Εκρηκτικό Κωδικό γράµµα Ε

3 Οι ουσίες και τα σκευάσµατα που επισηµαίνονται µε το σήµα «εκρηκτικό» µπορούν να εκραγούν µε χτύπηµα, τριβή, θέρµανση, φωτιά και άλλες πηγές ανάφλεξης ακόµη και απουσία ατµοσφαιρικού οξυγόνου. Η έκρηξη θα προκληθεί από µια βίαιη αντίδραση της ουσίας που ελευθερώνει µεγάλα ποσά ενέργειας µε ταυτόχρονη προαγωγή κρουστικών κυµάτων. Ο κίνδυνος έκρηξης µπορεί να προσδιοριστεί µε βάση το Νόµο περί Εκρηκτικών Ουσιών. Στο εργαστήριο τα µίγµατα από ισχυρά οξειδωτικές και εύφλεκτες ή αναγωγικές ενώσεις µπορούν να εκραγούν. Για παράδειγµα το ατµίζον νιτρικό οξύ αντιδρά εκρηκτικά µε διαλύτες όπως η ακετόνη ο διαιθυλαιθέρας η αιθανόλη κλπ. Η παραγωγή ή η εργασία µε εκρηκτικά απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και πρακτική εµπειρία καθώς επίσης και την λήψη ειδικών µέτρων ασφάλειας. Κατά την εργασία µε τις ουσίες αυτές οι ποσότητες που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή να συναθροιστούν πρέπει να είναι µικρές. Οι κυριότεροι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases,Φράσεις Ειδικών Κινδύνων) για τις εκρηκτικές ουσίες είναι R1, R2, και R3. Ένα παράδειγµα ουσίας µε εκρηκτικές ιδιότητες είναι το 2,4,6-τρινιτρο τολουόλιο (TNT). Οξειδωτικό Κωδικό Γράµµα Ο Οι ουσίες και τα σκευάσµατα που επισηµαίνονται µε το σύµβολο επικινδυνότητας «οξειδωτικό», δεν είναι συνήθως αναφλέξιµα. Όµως σε επαφή µε αναφλέξιµες ή ιδιαίτερα εύφλεκτες ουσίες είναι δυνατό να αυξήσουν σε µεγάλο βαθµό τον κίνδυνο µιας βίαιης πυρκαγιάς. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ανόργανα άλατα µε ισχυρές οξειδωτικές ιδιότητες και οργανικά υπεροξείδια.

4 Οι κυριότεροι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases, Φράσεις Ειδικών Κινδύνων) για τις οξειδωτικές ουσίες είναι R7, R8, και R9. Παραδείγµατα ενώσεων µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι το χλωρικό κάλιο, το υπερµαγγανικό κάλιο, καθώς επίσης και το πυκνό νιτρικό οξύ. Εξαιρετικά Εύφλεκτο Κωδικό γράµµα F + Οι ουσίες και τα σκευάσµατα που επισηµαίνονται µε την σήµανση επικινδυνότητας «εξαιρετικά εύφλεκτο, extremely flammable» έχουν σαν υγρά ένα πολύ χαµηλό σηµείο ανάφλεξης (κάτω από τους 0 0 C) και χαµηλό σηµείο ζέσεως (κάτω από τους C). Οι εξαιρετικά εύφλεκτες αέριες ουσίες σχηµατίζουν εύκολα µε τον αέρα εκρηκτικά µίγµατα κάτω από συνήθεις συνθήκες. Ο αλφαριθµητικός κωδικός επικινδυνότητας (R-Phrase Φράση Ειδικού Κινδύνου) για τις εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες είναι R12. Παραδείγµατα για ουσίες µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι ο διαιθυλαιθέρας (υγρά) και το προπάνιο (αέρια). Πολύ Εύφλεκτο Κώδικό γράµµα F Οι ουσίες και τα σκευάσµατα που επισηµαίνονται µε το σύµβολο επικινδυνότητας «πολύ εύφλεκτο» highly flammable είναι ουσίες που µπορεί να αυτοθερµανθούν και να αναφλεγούν κάτω από συνήθεις ατµοσφαιρικές συνθήκες ή έχουν χαµηλά σηµεία

5 ανάφλεξης (κάτω από τους C). Μερικές πολύ εύφλεκτες ουσίες παράγουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια µε την επίδραση της υγρασίας. Σαν «πολύ εύφλεκτες» ουσίες χαρακτηρίζονται επίσης και ουσίες οι οποίες στον αέρα και θερµοκρασία δωµατίου αυτοθερµαίνονται απουσία κάποιας ενεργειακής πηγής και τελικά αναφλέγονται. Ο αλφαριθµητικός κωδικός επικινδυνότητας (R-Phrase, Φράση Ειδικού Κινδύνου) για τι «πολύ εύφλεκτες ουσίες» είναι R11 Παραδείγµατα µε τις παραπάνω περιγραφόµενες ιδιότητες είναι η ακετόνη και το µεταλλικό νάτριο που χρησιµοποιούνται αντίστοιχα στο εργαστήριο σαν διαλύτης ή σαν ξηραντικό υλικό αντίστοιχα. Εύφλεκτα εν δίδεται κωδικό γράµµα εν υπάρχει σύµβολο επικινδυνότητας για την επισήµανση ουσιών και σκευασµάτων µε τον χαρακτηρισµό «εύφλεκτο». Σαν «εύφλεκτες» ουσίες κατατάσσονται υγρές ουσίες ή σκευάσµατα πού έχουν σηµείο ανάφλεξης µεταξύ C και C. Οι κύριος αλφαριθµητικός κωδικός επικινδυνότητας (R-Phrase, Φράση Ειδικού Κινδύνου) για τις «εύφλεκτες ουσίες» είναι R10. Ένα παράδειγµα ουσίας µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι το τερεβινθέλαιο (νέφτι, oil of turpentine.) Ουσίες Επικίνδυνες για την Υγεία Η κατηγοριοποίηση των ουσιών και των σκευασµάτων σύµφωνα µε τις τοξικολογικές τους ιδιότητες περιλαµβάνει ενώσεις που προκαλούν οξέα και χρόνια αποτελέσµατα, ανεξάρτητα εάν τα αποτελέσµατα αυτά προκλήθηκαν από µία, από επαναλαµβανόµενη ή από χρόνια έκθεση σ αυτές. Μια σηµαντική παράµετρος

6 εκτίµησης της οξείας τοξικότητας µιας ουσίας είναι η τιµή LD 50, η οποία προσδιορίζεται µε δοκιµές σε πειραµατόζωα. Η τιµή LD 50 παριστάνει την θανατηφόρο δόση σε mg ανά Kg βάρους σώµατος, το οποίο θα προκαλέσει τον θάνατο για το 50 % του πληθυσµού των πειραµατόζωων της δοκιµής µέσα σε 14 ηµέρες από την αρχική και µοναδική χορήγηση. Από τον σχεδιασµό της δοκιµής είναι δυνατόν να γίνει διάκριση µεταξύ της στοµατικής LD 50 p.o λήψης (p. o. = per os = από του στόµατος) και πέψης διαµέσου του γαστρεντερικού συστήµατος, και της δερµατικής LD 50 για την περίπτωση που η λήψη έγινε διαµέσου του δέρµατος. Εκτός από τις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει και η πνευµονική (εισπνεόµενη) θανατηφόρος συγκέντρωση LD 50 (pulmonary). Η τιµή αυτή αντανακλά στη συγκέντρωση ενός ρυπαντή στον αέρα (mg/l) η οποία θα προκαλέσει τον θάνατο για το 50 % του πληθυσµού των πειραµατόζωων της δοκιµής µέσα σε 14 ηµέρες µετά από έκθεση για 4 ώρες. Ο όρος «ουσίες επικίνδυνες για την υγεία» περιλαµβάνει τις υποοµάδες «ιδιαίτερα τοξικές ουσίες», «τοξικές ουσίες», και «βλαβερές ουσίες». Πολύ Τοξικό Κωδικό γράµµα Τ + Οι ουσίες και τα σκευάσµατα που επισηµαίνονται µε το σύµβολο επικινδυνότητας «πολύ τοξικό Τ» προκαλούν σηµαντικές άµεσες ή χρόνιες βλάβες στην υγεία, ακόµη και τον θάνατο σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις εάν ληφθούν µε εισπνοή, κατάποση, ή σε επαφή µε το δέρµα. Μια ουσία κατηγοριοποιείται σαν «πολύ τοξική» όταν εµπίπτει στα ακόλουθα κριτήρια του Κανονισµού περί Επικινδύνων Ουσιών. LD 50 στοµατική (ποντικός) 25 mg/kg βάρους σώµατος

7 LD 50 δερµατικά(ποντικός ή κουνέλι) 50 mg/kg βάρους σώµατος LC 50 εισπνεόµενη (ποντικός) για αερολύµατα/ κόνεις 0.25 mg/l LC 50 εισπνεόµενη (ποντικός) για αέρια/ατµούς 0.50 mg/l Οι κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases, Φράσεις Ειδικού Κινδύνου) για τις «πολύ τοξικές ουσίες» είναι R26, R27, και R28. Παραδείγµατα ουσιών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι το κυανιούχο κάλιο, το υδρόθειο το νιτροβενζόλιο και η ατροπίνη (το παραγόµενο φυσικό αλκαλοειδές από τo το φυτό Atropa belladonna) Τοξικό Κωδικό Γράµµα Τ Οι ουσίες και τα σκευάσµατα που επισηµαίνονται µε το σύµβολο επικινδυνότητας «τοξικό» µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές άµεσες ή χρόνιες βλάβες στην υγεία, ακόµη και τον θάνατο σε µικρές συγκεντρώσεις εάν ληφθούν µε εισπνοή, κατάποση, ή σε επαφή µε το δέρµα. Μια ουσία κατηγοριοποιείται σαν «τοξική» όταν εµπίπτει στα ακόλουθα κριτήρια του Κανονισµού περί Επικινδύνων Ουσιών. LD 50 στοµατική (ποντικός) mg/kg βάρους σώµατος LD 50 δερµατικά(ποντικός ή κουνέλι) mg/kg βάρους σώµατος LC 50 εισπνεόµενη (ποντικός) για αερολύµατα/κόνεις mg/l LC 50 εισπνεόµενη (ποντικός) για αέρια/ατµούς mg/l Οι κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases, Φράσεις Ειδικού Κινδύνου) για τις «τοξικές ουσίες» είναι R23, R24, and R25.

8 Ουσίες και σκευάσµατα που έχουν τις παρακάτω ιδιότητες Καρκινογόνα Μεταλαξιογόνα Τοξικοί για αναπαραγωγή ή άλλες ιδιότητες χρόνιων βλαβών κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases) R45 και R40) κύριος αλφαριθµητικός κωδικός επικινδυνότητας (R-Phrase,) R47 κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases,)R46 και R40) κύριος αλφαριθµητικός κωδικός επικινδυνότητας (R-Phrase,) R48 επισηµαίνονται µε το σύµβολο επικινδυνότητας για τις «τοξικές ουσίες» και το κωδικό γράµµα Τ. Οι καρκινογόνες ουσίες µπορούν είτε να προκαλέσουν είτε να αυξήσουν τη συχνότητα εµφάνισης καρκίνου µε εισπνοή, κατάποση ή µε επαφή στο δέρµα Παραδείγµατα από ουσίες µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι οι διαλύτες µεθανόλη (τοξική) και το βενζόλιο (τοξικό, καρκινογόνο) Βλαβερό Κωδικό γράµµα Xn

9 Οι ουσίες και τα σκευάσµατα που επισηµαίνονται µε το σύµβολο επικινδυνότητας «βλαβερό» εµφανίζουν µέτρια επικινδυνότητα για πρόκληση βλαβών της υγείας εάν ληφθούν µε εισπνοή, κατάποση, ή σε επαφή µε το δέρµα. Μια ουσία κατηγοριοποιείται σαν «βλαβερή» όταν εµπίπτει στα ακόλουθα κριτήρια του Κανονισµού περί Επικινδύνων Ουσιών. LD 50 στοµατική (ποντικός) LD 50 δερµατικά (ποντικός ή κουνέλι) LC 50 εισπνεόµενη (ποντικός) για αερολύµατα/ κόνεις LC 50 εισπνεόµενη (ποντικός) για αέρια/ατµούς mg/kg βάρους σώµατος mg/kg βάρους σώµατος 1 5 mg/l 2 20 mg/l Οι κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases, Φράσεις Ειδικού Κινδύνου) για τις «βλαβερές ουσίες» είναι R20, R21, and R22 Ουσίες και σκευάσµατα που έχουν τις παρακάτω ιδιότητες Καρκινογόνα (κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrase) R45 (και R40) Μεταλαξιογόνα (κύριος αλφαριθµητικός κωδικός επικινδυνότητας (R-Phrase) R47) Τοξικοί για αναπαραγωγή κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases) R46 και R40) ή άλλες ιδιότητες χρόνιων βλαβών κύριος αλφαριθµητικός κωδικός επικινδυνότητας (R-Phrase) R48 οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται σαν τοξικές επισηµαίνονται µε το σύµβολο επικινδυνότητας για τις «βλαβερές ουσίες» και το κωδικό γράµµα Xn.

10 Άλλες ουσίες οι οποίες είναι ύποπτες για καρκινογόνους ιδιότητες θα επισηµανθούν επίσης µε το σύµβολο επικινδυνότητας των «βλαβερών ουσιών» και το κωδικό γράµµα Xn. ιεγερτικές ουσίες (κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί (Sensitising substances) επικινδυνότητας (R-Phrases) R42 και R43) επισηµαίνονται ανάλογα µε το φάσµα των αποτελεσµάτων που προκαλούν είτε µε το σύµβολο επικινδυνότητας για τις «βλαβερές ουσίες» και το κωδικό γράµµα Xn είτε µε το σύµβολο επικινδυνότητας για τις «ερεθιστικές ουσίες» και τα κωδικά γράµµατα Xi. Ο ύποπτες ουσίες για καρκινογόνες ιδιότητες µπορούν να προκαλέσουν µε µεγάλη πιθανότητα καρκίνο εάν ληφθούν µε εισπνοή, κατάποση ή µε επαφή στο δέρµα. Παραδείγµατα ουσιών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι οι διαλύτες 1,2-αιθανοδιόλη = αιθυλενογλυκόλη = γλυκόλη (βλαβερή) και το διχλωροµεθάνιο (βλαβερό, ύποπτο για καρκινογένεση). Ουσίες που καταστρέφουν τους ιστούς Ο όρος αυτός περιλαµβάνει τις υποοµάδες των «διαβρωτικών ουσιών ( corrosive substances ) και των «ερεθιστικών ουσιών» ( irritant substances ) ιαβρωτικές ουσίες Κωδικό γράµµα C

11 Ουσίες και σκευάσµατα µε το σύµβολο επικινδυνότητας «διαβρωτικό» καταστρέφουν τους ζωντανούς ιστούς. Εάν µια ουσία καταστρέφει το υγιές και άθικτο δέρµα του πειραµατόζωου σε όλο του το πάχος ή η ιδιότητά της αυτή προβλέπεται από τα χηµικά της χαρακτηριστικά π.χ. οξέα (ph < 2) και βάσεις (ph > 11.5) θα επισηµανθούν σαν διαβρωτικές. Οι κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases, Φράσεις Ειδικού Κινδύνου) για τις «διαβρωτικές ουσίες» είναι R34 και R35. Παραδείγµατα µε τις παραπάνω περιγραφόµενες ιδιότητες είναι τα ανόργανα οξέα, όπως το υδροχλωρικό οξύ και το θειϊκό οξύ καθώς επίσης και οι βάσεις όπως τα διαλύµατα υδροξειδίου του νατρίου (καυστική σόδα) (>2 %). Ερεθιστικό Κωδικό γράµµα Xi Ουσίες και σκευάσµατα µε το σύµβολο επικινδυνότητας «ερεθιστικό» δεν είναι διαβρωτικές, όµως µπορούν να προκαλέσουν φλεγµονές σε επαφή µε το δέρµα ή τις βλεννογόνους. Οι κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases) για τις «ερεθιστικές ουσίες» είναι R36, R37,R38 και R41. Παραδείγµατα ενώσεων µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι η ισοπροπυλαµίνη, το χλωριούχο ασβέστιο και τα αραιωµένα οξέα και βάσεις. Ουσίες Επικίνδυνες για το Περιβάλλον Κωδικό Γράµµα Ν

12 Κωδικό γράµµα :Ν Ουσίες και σκευάσµατα µε το σύµβολο επικινδυνότητας «επικίνδυνο για το περιβάλλον» µπορούν κα προκαλέσουν άµεσα ή καθυστερηµένα δυσµενή αποτελέσµατα σε ένα ή και περισσότερα περιβαλλοντικά συστήµατα (νερό, έδαφος, αέρα, φυτά, µικροοργανισµούς) και να οδηγήσουν σε οικολογικές διαταραχές. Οι κύριοι αλφαριθµητικοί κωδικοί επικινδυνότητας (R-Phrases, Φράσεις Ειδικού Κινδύνου) για τις «περιβαλλοντολογικά βλαβερές ουσίες» είναι R50, R51, R52 και R53. Παραδείγµατα ουσιών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι ο χλωριούχος τριβουτυλο κασσίτερος ο τετραχλωράνθρακας και οι πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες όπως το πεντάνιο και οι βενζίνες.

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χηµικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E., N.J.I.T. Μηχανικός Ασφαλείας Οµίλου Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε. Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδηµίας - Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τµήµα Χηµείας Σελίδα 1 9/8/2003 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓIΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Τµήµατος είναι απαραίτητη η ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία

Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Επεξεργασία και απόρριψη των χηµικών αποβλήτων κατά την ηµερήσια εργαστηριακή εργασία Εισαγωγή Τι είναι απόβλητο? Τα απόβλητα ορίζονται στην Νοµοθετική Πράξη Ανακύκλωση και ιαχείρηση Αποβλήτων (KrW-/AbfG)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ Π.Ε. 13 30 1202 23 1978 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α ΙΠΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Ερεθιστικό στα µάτια. έρµα : Προκαλεί ερεθισµό

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Παναγιώτης Χαλαζωνίτης Υγειονολόγος Μηχ/κός (MSc) European Master στη διαχείριση περιβάλλοντος (ΕΑΕΜΕ) Υπουργείο Υγείας Δ/νση Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες - Από την ιστοσελίδα http://www.sydesys.gr

Γενικές πληροφορίες - Από την ιστοσελίδα http://www.sydesys.gr Γενικές πληροφορίες - Από την ιστοσελίδα http://www.sydesys.gr Οι µπαταρίες των αυτοκινήτων είναι συστοιχίες επαναφορτιζόµενων στοιχείων. Είναι σχεδόν πάντα µολύβδου - θειικού οξέος, αν και σε ορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών στους κανονισμούς REACH, CLP και Απορρυπαντικών προϊόντων Αθήνα, 14-1616 Οκτωβρίου 2013 Αμφιθέατρο Γ.Χ.Κ., ισόγειο, Αν. Τσόχα 19, Αθήνα 1 Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Φ. Ρήγας Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Χηµικός Μηχανικός - Υγιεινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός στόχος του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διατήρηση της ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Όνοµα υλικού : Χρήσεις : Χρηση σε παραγωγη πολυουρεθανικων προοιοντων. Κωδικός Προϊόντος : U3713 Κατασκευαστής/Προµηθε υτής : Shell Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16

Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 «КАUSTIК»ΑΕ Βόλγκογκραντ Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ЕΚ) 1907/2006 (REACH) και παράρτημα του Κανονισμού ЕΚ 453/2010 Υδροξείδιο του νατρίου Έκδοση 1.3. Σελίδα 1 από 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ. [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ» Ονοµατεπώνυµο: ηµήτρουλα Ελένη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε ΑΦΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ [Cr(VI)] ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ! 1 Καλό το Εργαστήριο και πολύτιμο, αλλά πολυτιμότερη η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών και η δική μας. Για να πάνε λοιπόν όλα καλά, ας έχουμε υπόψη μας τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας: Συνώνυμα: Ξηρή υδράσβεστος, Υδροξείδιο του ασβεστίου Ενυδατωμένος Ασβέστης, Σβησμένος

Διαβάστε περισσότερα

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών Ενότητα 9 Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών 9.1 Εισαγωγή To 1-ναφθυλο-μεθυλοκαρβαμίδιο ή carbaryl ήταν το κύριο συστατικό του εντομοκτόνου Sevin. Η εταιρεία Union Carbide παρήγαγε το συγκεκριμένο υλικό μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για τον Ασβεστοπολτό 1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 Αναγνωριστικός Κωδικός Προϊόντος Ονομασία Ουσίας/Μείγματος: Συνώνυμα: Εμπορική Ονομασία: Μείγμα υδροξειδίου του ασβεστίου και νερού

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Το πείραµα στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα