Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40"

Transcript

1 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων άσχα: Ο ΑΓΙΟΝ ΑΦΑ: Ἡ Ἀνάληψις: Ἡ εντηκοστή: Ἡ υριακὴ τῶν Ἁγίων άντων: Ἰανουαρίου 0 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου ῇ Μεγάλῃ ρίτῃ Μαρτίου Μαρτίου 0 Μαρτίου Μαΐου Μαΐου Μαΐου Ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων: ἡμέραι Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρᾳ: υριακῇ αραμονὴ Χριστουγέννων, ἡμέρᾳ: ετάρτῃ ό Ἅγιον άσχα 0 Ἀπριλίου ό ριῴδιον 0 ἄρχεται: Φεβρουαρίου

2 ΑΡΙΛΙΟ ΜΑΡΙΟ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Τ Ρ Ι Α Ο Ρ Ο Μ Ι Ο Ν Ε Ο Τ 0 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο - Ι Ο Τ Ν Ι Ο ΗΜΕΕΨ ΗΦΟ ΑΟΟΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ Ρ. Θ. Ι Βαρύς ρό τῶν Υώτων (ιμ. δ, -) ρό τῶν Υώτων (Μάρκ. α, -) ΙΑ πλ. Μετά τά Υῶτα (Ἐφεσ. δ,-) Μετά τά Υῶτα (Ματθ. δ,-) Α Α Λ ελ. & Υαρ. (Β ιμ γ 0-) ελών. & Υαρισ. (Λουκ ιη,0-) Β Β Λ Ἀσώτου (Α ορ. ς -0) Ἀπόκρεω Ὑπαπαντῆς Ἀσώτου (Λουκ. ιε,-) Ἀπόκρεω (Ματθ. κε, - υρινῆς Ἁγ Φαραλάμ (Β ιμ β -0) υρινῆς (Ματθ. ς, -) Ε πλ. Α Α Νηστειῶν (Ἑβρ. ια, -0) Α Νηστειῶν (Ἰωάν. α, -) πλ. Β Ζ Βαρύς Β Νηστ. (Ἑβρ. α, 0-, β, -) Β Νηστειῶν (Μάρκ. β, -) Νηστ. (Ἑβρ. δ,-. ε,-) Νηστειῶν (Μάρκ. η, - θ ) Η πλ. Νηστ. (Ἑβρ. ς,-0) Νηστειῶν (Μάρκ. θ - ) Θ Α Ε Νηστειῶν (Ἑβρ. θ,-) Ε Νηστειῶν (Μάρκ. ι,-) Βαΐων (Υιλιππησ. δ,-) Βαΐων (Ἰωάν. ιβ,-) Α --- Α ράξεων Α (ράξ. α,-) ράξεων Β (ράξ. ε,-0) υρ. άσχα (Ἰωάν. α,-) Θωμᾶ (Ἰωάν. κ,-) Β ράξεων (ράξ. ς,-) Μυροφόρ (Μάρκ. ιε,-. ις,-) 0 Ε ράξεων (ράξ. θ,-) αραλύτου (Ἰωάν. ε,-) Ζ ράξεων Ε (ράξ. ια,-0) αμαρείτιδος (Ἰωάν. δ,-)

3 ΑΤΓΟΤΟ ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΜΑΪΟ Η πλ. Α ράξεων (ράξ. ις,-) υφλοῦ (Ἰωάν. θ,-) Ι πλ. Β ράξ. Ζ (ράξ. κ,-/-) Ἁγ. ατέρων (Ἰωάν. ιζ,-) ράξ. Η (ράξ. β,-) εντηκοστῆς (Ἰωάν ζ -/η ) Α Β πλ. Α υρ. Α ροδρόμ (Β ορ. δ -) υρ. Β (Ρωμ. β,0-) Α Ματθ (Ματθ. ι,-, ιθ,-0) Β Ματθ (Ματθ. δ,-) Β υρ., (Ρωμ ε, -) Ματθ. (Ματθ. ς - ) υρ., (Ρωμ. ς, -) Ματθ. (Ματθ. η,-) Ε υρ. Ε (Ρωμ. ι,-0) Ε Ματθ. (Ματθ. η,-/θ ) πλ. Α υρ. έτρ-αύλ Β ορ ια -ιβ Ματθ. έτρ& αύλ(ματ ις -) Τ Ρ Ι Α Ο Ρ Ο Μ Ι Ο Ν Ε Ο Τ 0 Ι Ο Τ Λ Ι Ο - Ε Ε Μ Β Ρ Ι Ο ΗΜΕΡΕΨ ΗΦΟ ΑΟΟΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ. Θ. Ζ πλ. Β υρ. Ζ (Ρωμ. ιε, -) Ζ Ματθαίου (Ματθ. θ, -) Η Βαρύς υρ. Η Ἁγ ατέρων (ίτ γ,-) Η Ματθ, Ἁγ ατέρ. (Ματθ. ε,-) 0 Θ πλ. υρ Θ ρ Ἠλιοῦ αθ Ἰακ ε,0-0 Θ Ματθαίου (Ματθ. ιδ,-) Ι ΙΑ Α Β υρ Ι Ἁγ αντελ. (Α ορ. γ,-) υρ. ΙΑ (Α ορ. θ,-) Ι Ματθαίου (Ματθ. ιζ,-) ΙΑ Ματθαίου (Ματθ. ιη,-) 0 Α υρ. ΙΒ (Α ορ. ιε,-) ΙΒ Ματθαίου (Ματθ. ιθ,-) Β υρ. Ι (Α ορ. ις,-) Ι Ματθαίου (Ματθ. κα,-) πλ. Α υρ. Ι (Β ορ. α, -/β, -) Ι Ματθαίου (Ματθ. κβ, -) πλ. Β υρ. ΙΕ ατάθ τ Ζών (Ἑβρ. θ, -) ΙΕ Ματθαίου (Ματθ. κβ, -)

4 ΕΕΜΒΡΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΟΨΒΡΙΟ ΕΕΜΒΡΙΟ Ε Βαρύς ρό Ὑψώσεως (Γαλ. ς,.) ρό Ὑψώσεως (Ἰωάν. γ,-) πλ. Ὕψ ιμ ταυροῦ (Α ορ α -) Ὕψ ταυρ Ἰωάν. ιθ,-/-0/-/0 Ζ Α Μετά τήν Ὕψωσιν (Γαλ β -0) Μετά τήν Ὕψ. (Μάρκ. η,- θ,) Η Β υρ. ΙΘ (Β ορ. ια,-ιβ, -) Α Λουκᾶ (Λουκ. ε,-) Θ υρ (Γαλ. α, -) Β Λουκᾶ (Λουκ. ς,-) Ι υρ. Α, Ἁγ ατέρ (ίτ. γ, -) Λουκᾶ, Ἁγ. ατ. (Λουκ η,-) ΙΑ πλ. Α υρ. Β (Γαλ. ς,-) Λουκᾶ (Λουκ. ζ,-) Α πλ. Β Β Βαρύς υρ Ἁγ ημητρ (Β ιμ β -0) ' Λουκᾶ (Λουκ. η,-) υρ (Ἐφεσ. β, -) Ε Λουκᾶ (Λουκ. ις, -) πλ. υρ Ε (Ἐφεσ. δ, -) Ζ Λουκᾶ (Λουκ. η,-) Α υρ. (Ἐφεσ. ε,-) Η Λουκᾶ (Λουκ. ι, -) Ε Β υρ. Ζ (Ἐφεσ. ς, 0-) Θ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ, -) 0 υρ Η Ἀπ Ἀνδρέου Α ορ δ - Ι Λουκ. Ἀπ. Ἀνδρέου (Ἰω. α -) Ζ υρ. Θ (ολ. γ, -) Ι Λουκᾶ (Λουκ. ιγ, 0-) Η πλ. Α υρ. Λ (ολ. γ, -) ΙΑ Λουκ ροπατ (Λουκ. ιδ -) Θ πλ. Β ρό Φριστ. (Ἑβρ ια,-0/-0) ρό Φριστουγένν. (Ματθ. α,-) Ι Βαρύς Μτά Φριστουγέν. (Γαλ. α, -) Μτά Φριστουγέν. (Ματθ. β -)

5 αλαιόν Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 0 καί ἡ νύξ ὥρας Ἡ εριτομή τοῦ υρίου, Βασιλείου τοῦ μεγάλου ιλβέστρου πάπα Ρώμης, Θεοδότης μητρός ἁγίων Ἀναργύρων Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος ύναξις τῶν 0 Ἀποστόλων υρ. ρό τῶν Υώτων, Θεοπέμπτου, Θεωνᾶ μ, υγκλητικῆς ὁσ. Α ΑΓΙΑ ΘΕΟΥΑΝΕΙΑ ύναξις τιμίου ροφήτου ροδρόμου Γεωργίου & Ἰωάννου Φοζεβιτῶν Χοζεβιτῶν ὁσιομαρτύρων, ολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, ομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου υρ μετά τά Υῶτα, ατιανῆς, Μερτίου μαρτύρων Ἐρμύλου, τρατονίκου μ, Μαξίμου αυσοκ. ῶν ἐν ινᾷ & Ραϊθ ἀναιρεθέντων ὁσίων ατέρων Ἰωάννου ὁσίου τοῦ αλυβίτου, αύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου ροσκύνησις τιμίας ἁλύσεως ἀποστόλου έτρου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου & υρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας υρ ελ & Υαρ ἀρχ. ριῳδ., Μακαρίου Αἰγυπτ., Μάρκου Εὐγεν Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ ιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ έρσου λήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος Ξένης τῆς ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου ων/όλεως τοῦ Θεολόγου υρ. Ἀσώτου, Ξενοφῶντος, Μαρίας, Ἀρκαδίου, Ἰωάννου ὁσίων Ἀνακομιδή λειψάνου Ἰωάννου Φρυσοστόμου Ἐφραίμ ὁσίου τοῦ ύρου, αλλαδίου ἐπισκόπου Ἑλενουπόλεως Ἀνακομιδή λειψάνου ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου, Ἰωάννου Φρυσοστόμου ύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων

6 αλαιόν Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας ῶν Χυχῶν, ρύφωνος μάρτυρος υρ. τῆς Ἀπόκρεω, Η ΤΑΑΝΗ ΟΤ ΤΡΙΟΤ υμεών τοῦ θεοδόχου, Ἄννης τῆς προφήτιδος Ἰσιδώρου ηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομάρτυρος Ἀγάθης μάρτυρος, ολυεύκτου πατριάρχου ων/όλεως Υωτίου πατριάρχου ων/όλεως, Βουκόλου ἐπισκ. μύρνης αρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν τ τειρίῳ Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ στρατηλάτου υρ. τῆς υρινῆς, Νικηφόρου, Μαρκέλλου, αγκρατίου μαρτ. αθ. ευτέρα (Ἀρχή Νηστείας), Φαραλάμπους Ἱερομάρτυρος Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας ὁσίας τῆς αὐγούστης Μελετίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας Ἀκύλα & ρισκίλλης, Μαρτινιανοῦ ὁσίου Α Φαιρετισμοί, Αὐξεντίου, Ἀβραάμ, Μάρωνος ὁσίων Θαῦμα ολλύβων ἁγ. Θεοδώρου, Ὀνησίμου ἀποστόλου υρ. Α Νηστ. Ὀρθοδοξίας, αμφίλου μ, Φλαβιανοῦ /όλεως Θεοδώρου Μεγαλομάρτ. ήρωνος, Μαρκιανοῦ & ουλχερίας Λέοντος πάπα Ρώμης Φιλήμονος ἀποστόλου, Φιλοθέης ὁσίας τῆς Ἀθηναίας Λέοντος ἐπισκόπου ατάνης, Βησσαρίωνος ὁσίου Β Φαιρετισμοί, ιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου πατρ. Ἱεροσολύμων Εὕρεσις λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων υρ. Β Νηστ. Γρηγορίου αλαμᾶ, ολυκάρπου ἐπ. μύρνης Α & Β εὕρ. ιμ. εφ. ροδρόμου αρασίου πατριάρχου ων/όλεως ορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης ροκοπίου ὁσίου τοῦ εκαπολίτου Φαιρετισμοί, Βασιλείου ὁμολογ., Νυμφᾶ & Εὐβούλου ἀποστ.

7 αλαιόν Μ Α Ρ Ι Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπό αμαρειτῶν υρ. Νηστ ταυροπροσκυνήσεως, Ἡσυχίου μ. υγκλητικοῦ Θεοδωρήτου ἱερομάρτυρος, Γερασίμου ὁσίου τοῦ Ἰορδανίτου όνωνος ὁσιομάρτυρος ῶν ἐν Ἀμορίῳ μαρτύρων Φαιρετισμοί Ἐφραίμ, Βασιλέως, Ἀγαθοδώρου, Ἐλπιδίου ἱερομ Θεοφυλάκτου ἐπισκ. Νικομηδείας τοῦ ὁμολογ. υρ. Νηστ. Ἰ. λίμακος, 0 Μαρτύρων (Ὀνομαστ. Α.Θ.Μ.) οδράτου μάρτυρος ωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφάνους ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου ἐπισκ. Ρώμης τοῦ ιαλόγου Μ. ανόνος, Ἀνακ. λειψάνου Νικηφόρου πατρ. ων/όλεως Βενεδίκτου ὁσίου Ἀκαθίστου Ὕμνου, Ἀγαπίου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτ υρ. Ε Νηστ. Μαρίας Αἰγυπτίας, αβίνου μ. Χριστοδούλου ὁσ. Ἀλεξίου ὁσίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ υρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Χρυσάνθου & αρείας μαρτύρων ῶν ἐν ἁγίῳ άββᾳ ἀναιρεθέντων Ἀββάδων Ἰακώβου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου, Βασιλείου ἱερομ. ἐπισκ. Ἀγκύρας υρ. τῶν Βαΐων, Νίκωνος καί τῶν σύν αὐτ μαρτύρων Μεγ. ευτέρα, ροεόρτια Εὐαγγελισμοῦ Μεγ. ρίτη, ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ Η ΘΕΟΟΟΤ Μεγ. ετάρτη, ύναξις Ἀρχαγγέλoυ Γαβριήλ Μεγ. έμπτη, Ματρώνης μάρτυρος τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ Μεγ. αρασκευή, Ἱλαρίωνος ὁσ. ἡγουμ. μονῆς τῆς ελεκητῆς Μέγα άββατον, Μάρκου ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων Ο ΑΓΙΟΝ ΑΦΑ, Ἰωάννου ιναΐτου τῆς λίμακος Ὑπατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Γαγγρῶν

8 αλαιόν Α Ρ Ι Λ Ι Ο 0 Ἡμέραι 0, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας ίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ Νικήτα ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ Ζωοδόχου ηγῆς, Γεωργίου ὁσίου τοῦ ἐν Μαλε, Ζωσιμᾶ ὁσίου λαυδίου, ιοδώρου μαρτύρων υρ. τοῦ Θωμᾶ, Εὐτυχίου πατριάρχου ων/όλεως αλλιοπίου μάρτυρος Ἡρῳδίωνος, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Ἑρμοῦ ἀποστόλων Εὐψυχίου μάρτ. τοῦ ἐν αισαρείᾳ τῆς Φιλίππου ερεντίου & ομπηίου μαρτ., Γρηγορίου Ε πατρ. ων/όλεως Ἀντύπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου εργάμου Βασιλείου ὁσίου ἐπισκόπου αρίου υρ. τῶν Μυροφόρων, Μαρτίνου άπα Ρώμης τοῦ ὁμολογητοῦ Ἀριστάρχου, ούδη, ροφίμου ἀποστόλων ρήσκεντος μάρτυρος Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μαρτύρων υμεών ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου ερσίδος Ἰωάννου ὁσίου μαθητοῦ Γρηγορίου τοῦ εκαπολίτου αφνουτίου ἱερομάρτυρος υρ. τοῦ αραλύτου, Ζακχαίου ἀπ., Θεοδώρου ὁσ τοῦ ριχινᾶ Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος Θεοδώρου ὁσίου τοῦ υκεώτου Μεσοπεντηκοστῆς, Γεωργίου μεγαλομ. τοῦ τροπαιοφόρου Ἐλισάβετ ὁσίας τῆς θαυματουργοῦ Μάρκου ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασείας υρ. τῆς αμαρείτιδος, υμεών Ἱεροσολ. συγγ. τοῦ υρίου ῶν ἐν υζίκῳ μαρτύρων Ἰάσονος & ωσιπάτρου ἀποστόλων Ἰακώβου ἀποστόλου υἱοῦ Ζεβεδαίου

9 αλαιόν Μ Α Ϊ Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας 0 Ἱερεμίου προφήτου Ἀνακομιδή λειψάνου μεγάλου Ἀθανασίου ιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων υρ. τοῦ υφλοῦ, ελαγίας μάρτυρος Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος Ἰώβ τοῦ πολυάθλου, εραφείμ ὁσίου Ἀπόδ. άσχα, τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημ. τοῦ τιμ. ταυροῦ ΑΝΑΛΗΧΙ ΟΤ ΤΡΙΟΤ, Ἰωάν. θεολόγου, Ἀρσενίου μεγάλου Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος ίμωνος ἀποστόλου τοῦ ζηλωτοῦ υρ. Ἁγ. ατέρων, Μωκίου ἱερομάρτυρος Ἐπιφανίου ἐπισκ. ύπρου, Γερμανοῦ ων/όλεως Γλυκερίας μάρτυρος Ἰσιδώρου μάρτ., Θεράποντος ἱερομ., Λεοντίου πατρ. Ἱεροσολύμων αχωμίου μεγάλου, Ἀχιλλίου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης Θεοδώρου Ἡγουμένου, Ἀλεξάνδρου ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων ῶν Χυχῶν, Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀποστόλων υρ τῆς εντηκοστῆς, έτρου, ιονυσίου, Χριστίνης μαρτ. Ἁγίου νεύματος, ατρικίου ἱερομ., Ἀκακίου, Μενάνδρου μαρτ Θαλλελαίου μάρτ., Ἀνακομιδή λειψάνου Νικολάου ἐπισκ. Μύρων ων/νου & Ἑλένης Ἱσαποστόλων Βασιλίσκου μάρτυρος Μιχαήλ ἐπισκόπου υννάδων τοῦ ὁμολογητοῦ υμεών ὁσίου τοῦ ἐν τ θαυμαστ ὄρει υρ. Ἁγίων άντων, Εὕρεσις Kεφαλῆς Ἰωάν. ροδρόμου άρπου & Ἀλφαίου ἀποστόλων Ἑλλαδίου ἱερομ., Ἰωάννου ὁσ. ὁμ. τοῦ Ρώσου Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Μελιτινῆς Θεοδοσίας μάρτυρος τῆς αρθένου Ἰσαακίου ὁσίου ἡγουμένου μονῆς αλμάτων Ἑρμείου μάρτυρος

10 αλαιόν Ι Ο Τ Ν Ι Ο 0 Ἡμέραι 0, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας υρ. τῶν ἐν αλαιστίνῃ Ἁγίων, Ἰουστίνου μ. τοῦ φιλοσόφου (Ἀρχή Νηστείας), Νικηφόρου πατρ. ων/όλεως ὁμολογητοῦ Λουκιλιανοῦ & αύλης μαρτύρων Μητροφάνους πατριάρχου ων/όλεως ωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου ύρου Ἰλαρίωνος ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν αλμάτων Θεοδότου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀγκύρας υρ. Ματθ., Ἀνακομ. λειψάνου Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου υρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτύρων Ἄξιόν Ἐστι, Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀποστόλων Ὀνουφρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου Ἀκυλίνης μάρτυρος Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου πατριάρχου ων/όλεως υρ. Ματθ, Ἀμώς προφ, Ἱερωνύμου, Αὐγουστίνου Ἱππῶνος ύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Ἰσαύρου Ἰννοκεντίου Μανουήλ, Ἰσμαήλ μαρτύρων Λεοντίου, Ὑπατίου & Θεοδούλου μαρτύρων Ἰούδα Ἀποστόλου, αϊσίου ὁσίου τοῦ μεγάλου Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου ατάρων Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ αρσέως υρ. Ε Ματθ., Εὐσεβίου ἱερομ. ἐπ. αμοσάτων, Χοζεβιτῶν ὁσ. Ἀγριππίνης μάρτυρος Γενέσιον ιμίου ροδρόμου Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος αυίδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ αμψών ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου Ἀνακομιδή λειψάνων ύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων υρ. Ματθ., έτρου & αύλου πρωτοκορυφ. ἀποστόλων ύναξις πανευφήμων Ἀποστόλων

11 αλαιόν Ι Ο Τ Λ Ι Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας 0 οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ ατάθ. Ἐσθῆτος Θεοτόκου, Ἰουβεναλίου πατρ. Ἱεροσολύμων Ὑακίνθου μ. τοῦ ουβικουλαρίου, Ἀνατολίου πατρ. ων/όλεως Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου ρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσίου υρ. Ζ Ματθ., ισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου υριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλε ροκοπίου μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου ὁσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ αγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου αυρομενίας ῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμενίας μαρτύρων Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἱσαποστόλου ρόκλου, Ἱλαρίου μαρτύρων, Βερονίκης τῆς αἱμοῤῥοούσης υρ Η Ματθ Ἁγ ατέρων, ύν. Ἀρχ. Γαβριήλ, τεφάνου αββαΐτ Ἀκύλα ἀποστόλου ηρύκου & Ἰουλίττης τῆς μητρός αὐτοῦ μαρτύρων Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος Μαρίνης μεγαλομάρτυρος Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος Μακρίνης, ίου ὁσίων, Θεοδώρου ἐπισκ. Ἐδέσσης, Μιχαήλ ὁσιομ. υρ. Θ Ματθ., ροφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου Ἰωάννου ὁσ., υμεών ὁσ. τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ Μαρίας Μαγδαληνῆς, Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος Ἰεζεκιήλ προφήτου, Φωκᾶ ἱερομάρτ., ελαγίας ὁσίας τῆς ήνου Φριστίνης μεγαλομάρτυρος οίμησις ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης αρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος υρ. Ι Ματθ., αντελεήμονος μεγαλομάρτ. καί ἰαματικοῦ ροχόρου, Νικάνορος, ίμωνος, αρμενᾶ ἀποσ. αλλινίκου, Θεοδότης & τῶν τέκνων αὐτῆς μαρτύρων ίλα, ιλουανοῦ, ρήσκεντος, Ἀνδρονίκου ἀποστόλων ροεόρτια τιμίου ταυροῦ, Εὐδοκίμου ὁσίου τοῦ ικαίου

12 αλαιόν Α Τ Γ Ο Τ Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας (Ἀρχ. Νηστείας), ρ. ιμ. ταυροῦ, Μακκαβαίων, ολομονῆς Ἀνακομιδή λειψάνων πρωτομάρτυρος τεφάνου υρ ΙΑ Ματθ αλμάτου, Ἰσαακίου, Φαύστου ὁσ, αλώμης Μυρ ῶν ἐν Ἐφέσῳ ἁγίων Ἑπτά αίδων ροεόρτια Μεταμορφώσεως, Εὐσιγνίου μάρτυρος Η ΜΕΑΜΟΡΥΨΙ ΟΤ ΨΗΡΟ 0 ομετίου ὁσιομάρτυρος Αἰμιλιανοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου υζίκου Ματθίου Ἀποστόλου 0 υρ. ΙΒ Ματθ, Λαυρεντίου, Ἰππολύτου μ., Ξύστου άπα Ρώμης Εὔπλου διακ., Νήφωνος /όλ, θαῦμ. ἁγ. πυρ. Φωτίου, Ἀνικήτου μαρτ., (άθοδος αναγίας εἰς Γεθσημανῆν) Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, οσιθέου ὁσίου ροεόρτια τῆς οιμήσεως, Μιχαίου προφήτου ΟΙΜΗΙ Η ΤΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΟΟΤ Ἁγίου Μανδηλίου, Μακαρίου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων 0 υρ. Ι Ματθ., Μύρωνος μάρτυρος Φλώρου & Λαύρου τῶν μαρτύρων Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος τοῦ στρατηλάτου 0 αμουήλ προφήτου Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος Ἀγαθονίκου, Ἀνθούσης μαρτύρων Ἀπόδοσις οιμήσεως, Εἰρηναίου Λουγδούνων (Ἄνοδος εἰκόνος) υρ. Ι Ματθ., Εὐτυχοῦς μ, οσμᾶ Αἰτωλοῦ, ιονυσίου Αἰγίνης Ἀνακομ. λειψάνου Ἀποστ. Βαρθολομαίου, ίτου ἀποστόλου Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ ὁσίου οιμένος ὁσίου 0 Μωϋσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος Ἀποτομή τιμίας εφαλῆς Ἰωάννου τοῦ ροδρόμου (Νηστεία) 0 Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, αύλου πατριαρχῶν ων/όλεως υρ. ΙΕ Ματθ., ατάθεσις ιμ. Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

13 αλαιόν Ε Ε Μ Β Ρ Ι Ο 0 Ἡμέραι 0, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, υμεών τοῦ στυλίτου Μάμαντος μάρτυρος, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ νηστευτοῦ Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Νικομηδείας, Θεοκτίστου ὁσίου Βαβύλα ἱερομ. ἐπισκ. Ἀντιοχείας, Μωϋσέως προφ. τοῦ Θεόπτου Ζαχαρίου προφήτου πατρός Ἰωάννου ροδρόμου οῦ ἐν Φώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ υρ. πρό Ὑψώσεως, ρ. Γενν. Ὑπεραγ. Θεοτόκου, ῴζοντος μ. Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ύναξις ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου τοῦ μαγείρου Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, ουρνούτου ἱερομάρτυρος Ἐγκαίνια τοῦ ανιέρου Ναοῦ Ἀναστάσεως υρ., Η ΤΧΨΙ ΟΤ ΙΜΙΟΤ ΑΙ ΖΨΟΟΙΟΤ ΑΤΡΟΤ Νικήτα μεγαλομάρτυρος, υμεών ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου οφίας, ίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μαρτύρων Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τοῦ θαυματουργοῦ ροφίμου, αββατίου, ορυμέδοντος μαρτύρων Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος υρ. μετά τήν Ὕψωσιν, οδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφήτου Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ύλληψις τοῦ ιμίου ροδρόμου Θέκλης πρωτομάρτυρος, αναγίας Μυρτιδιωτίσσης Εὐφροσύνης ὁσίας, Ἔλευσις τμήμ. λειψάν. Ἁγ. υμεών Θεοδόχου Μετάστασις Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου αλλιστράτου μάρτυρος υρ. Α Λουκ., Φαρίτωνος ὁσ. τοῦ ὁμολ., Ἰσαάκ ὁσ. τοῦ ύρου υριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ Γρηγορίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ

14 αλαιόν Ο Ψ Β Ρ Ι Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας Ἁγίας κέπης, Ἀνανίου ἀποστόλου, Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ υπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης τῆς παρθένου ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Ἰωάννου Χοζεβίτου Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν υρ. Β Λουκᾶ, Χαριτίνης μάρτυρος Θωμᾶ ἀποστόλου, ενδέου ὁσίου εργίου & Βάκχου τῶν μεγαλομαρτύρων ελαγίας ὁσίας Ἰακώβου Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου ὁσίου καί τῆς συμβίου αὐτοῦ Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας τῶν μαρτύρων Φιλίππου ἀποστόλου τοῦ διακόνου, Θεοφάνους ὁσ. τοῦ γραπτοῦ υρ Ἁγ ατ ( Λουκ)ρόβου αράχου Ἀνδρονίκου ιοδώρου μ Ἐπανακομ. ἱεροῦ σκηνώματος ὁσίου άββα τοῦ Ἡγιασμένου οσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ, Ναζαρίου & Γερβασίου μαρτύρων Λουκιανοῦ μάρτυρος πρεσβυτέρου μεγάλης Ἀντιοχείας Λογγίνου μάρτυρος τοῦ ἑκατοντάρχου Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσίου τοῦ ἐν ρίσει Λουκᾶ ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ υρ. Λουκᾶ, Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου τοῦ ἐν εφαλληνίᾳ Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ Μεγάλου Ἀβερκίου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως, αίδων ἐν Ἐφέσῳ Ἰακώβου ἀδελφοθέου ου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος καί τῶν σύν αὐτ Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου, αβιθᾶς ἐλεήμονος υρ Λουκ., ημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλήτου Νέστορος μάρτυρος ερεντίου καί Νεονίλλης τῶν μαρτύρων Ἀναστασίας Ρωμαίας ὁσιομάρτυρος, Ἀβραμίου ὁσίου Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτύρων Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου ἀποστόλων, Ἐπιμάχου μάρτυρος

15 αλαιόν Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 0 Ἡμέραι 0, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 0 καί ἡ νύξ ὥρας οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων υρ. Ε Λουκᾶ, Ἀκινδύνου, ηγασίου, Ἐλπιδοφόρου μαρτύρων Ἀνακομιδή λειψάνου ἁγίου Γεωργίου τροπαιοφόρου Ἰωαννικίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Νικάνδρου ἐπισκόπου Μύρων Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτύρων αύλου πατριάρχου ων/όλεως τοῦ ὁμολογητοῦ ῶν ἐν Μελιτινῇ μαρτύρων, Λαζάρου Γαλησιώτου τοῦ ὁσίου ύναξις αξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ υρ Ζ Λουκ, Νεκταρίου ενταπόλεως, Ἐπέτ. Ἐνθρον. Α.Θ.Μ. Ὀλυμπᾶ, Ρωδίωνος, ερτίου ἀποστόλων, Ὀρέστου μάρτυρος Μηνᾶ Μεγ Βίκτωρος Βικεντίου, Θεοδώρου τουδ Ἰωάννου Ἐλεήμονος πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου ων/όλεως τοῦ Φρυσοστόμου Υιλίππου Ἀποστόλου (Ἀρχή Νηστείας), Γουρία, αμωνᾶ, Ἀβίβου μαρτύρων υρ Η Λουκ, Ματθαίου Εὐαγγ., Υιλουμένου ἱερομ. Ἁγιοταφ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας θαυματουργοῦ λάτωνος & Ρωμανοῦ μαρτύρων Ἀβδιοῦ προφήτου, Βαρλαάμ μάρτυρος Γρηγορίου εκαπολίτου, ρόκλου πατριάρχου ων/όλεως ά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἀποστόλων υρ Θ Λουκ, Ἀμφιλοχίου ἐπ Ἰκονίου, Γρηγορίου ἐπ Ἀκραγαντ. λήμεντος άπα Ρώμης, έτρου πατρ. Ἀλεξανδρείας Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος πανσόφου, Μερκουρίου μάρτ. Ἀλυπίου ὁσ., Νίκωνος τοῦ "Μετανοεῖτε", τυλιανοῦ αφλαγόνος Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ έρσου τεφάνου ὁσίου τοῦ νέου, Εἰρηνάρχου μάρτυρος αραμόνου, Φιλουμένου μαρτύρων 0 0 υρ Ι Λουκ, Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ πρωτοκλήτου

16 αλαιόν Ε Ε Μ Β Ρ Ι Ο 0 Ἡμέραι, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας καί ἡ νύξ ὥρας Ναούμ προφήτου, Φιλαρέτου ὁσίου τοῦ ἐλεήμονος Ἀββακούμ προφήτου, υρίλλου ὁσίου τοῦ Φιλεώτου οφονίου προφήτου, Ἰωάννου ὁσίου ἐπισκόπου ολωνίας Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ, Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος άββα ὁσίου τοῦ Ἡγιασμένου Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ υρ. Ι Λουκᾶ, Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων ωσθένους, Ἀπολλῶ, υχικοῦ ἀποστόλων, αταπίου ὁσίου Ἡ ύλληψις τῆς ἁγίας θεοπρομήτορος Ἄννης Μηνᾶ καλλικελάδου, Ἐρμογένους, Εὐγράφου μαρτύρων ανιήλ ὁσίου τοῦ τυλίτου πυρίδωνος ἐπισκόπου ριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Μαρδαρίου, Εὐγενίου, Ὀρέστου μαρτύρων υρ. ΙΑ Λουκ (ροπατόρων), Θύρσου, Λευκίου, αλλινίκου μ. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος Ἀγγαίου προφήτου, Μοδέστου ἱερομάρτυρος ανιήλ προφήτου & τῶν ἁγίων αίδων Μοδέστου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, εβαστιανοῦ μάρτυρος Βονιφατίου μάρτυρος Ἰγνατίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τοῦ Θεοφόρου υρ. πρό Φριστοῦ Γεννήσεως, Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μαρτ. Ἀναστασίας Μεγαλομάρτυρος τῆς Υαρμακολυτρίας ῶν ἐν ρήτῃ 0 μαρτύρων Εὐγενίας ὁσιομάρτυρος Η ΑΑ ΑΡΑ ΓΕΝΝΗΙ ΟΤ ΤΡΙΟΤ ύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τεφάνου πρωτομάρτυρος & ἀρχιδιακόνου υρ. μετά τά Φριστούγεννα, ισμυρίων μαρτ. ἐν Νικομηδείᾳ ῶν.000 ἀναιρεθέντων ἁγίων Νηπίων, Μαρκέλλου ὁσίου Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος Μελάνης ὁσίας τῆς Ρωμαίας

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Σ Α Υ Ι Σ Ι Κ Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Ι Ο Τ Λ Ι Α Ν Ο Ν Π Α Λ Α Ι Ο Ν Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Κ Ο Ν

Α Γ Ι Ο Σ Α Υ Ι Σ Ι Κ Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Ι Ο Τ Λ Ι Α Ν Ο Ν Π Α Λ Α Ι Ο Ν Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Κ Ο Ν Α Γ Ι Ο Α Υ Ι Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 0 Ι Ο Τ Λ Ι Α Ν Ο Ν Α Λ Α Ι Ο Ν Λ Ε Ι Ο Τ Ρ Γ Ι Ο Ν "άντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω" (Α ορ., ιδ, 0) Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιη') Ἰνδικτιών: Ἡλίου

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙ ΩΝΑΝΙΑ - ΑΜΜΟΧΩΟΥ ΕΛΗΙΑ & ΙΩΓΜΟΙ Ἡμερολόγιον 2015 ΙΩΓΜΟΙ ΕΡΜΑ ΑΕΝΑΗ ΗΓΗ ΥΝΕΕΙΑ ΑΙ ΥΝΕΧΕΙΑ* οῦ Νίκ. Γρ. Ζαχαρόπουλου ὁμότ. αθηγητῆ τοῦ ΑΘ, ιευθυντῆ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ ρογράμματος Θεολογικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 AFIERΩΜΕΝΟ τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως πενήντα ἐτῶν (1966-2016) ἀπό τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἀποκατάστασης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ αναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς άρου ἀπό τόν Ἀρχιτέκτονα, Ἀρχαιολόγο καί Ἀκαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου:

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Εἰκόνα ὀπισθοφύλλου: ΕΟΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἠ Ἱερᾶ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνθίμου σέ ψηφιδωτό. Ἔργο τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς αναγίας τοῦ Ἕβρου. Φυλάσεται στό Ἐπισκοπείο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα» (τοιχογραφία Ραφαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα. Copyright: ΚΕ.Δ.Α. Υπεύθυνες έκδοσης: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Επεξεργασία υλικού, επιμέλεια εντύπου: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Δημιουργικό: Πέτρος Παπαπέτρος Παραγωγή εντύπου: ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ιανουαριοσ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μεγ. Βασιλείου Προεόρτια θεοφανείων Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ. Σύναξις τω ν 70 Ἀποστόλων Νηστεία ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ Θεοπέμπτου μ.,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ. Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας. ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ Ἀφιερώνεται στούς μακαρίους καί ἀοιδίμους κτίτορες τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας. ημερολογιον 2009 Οἱ ἐφηµέριοι καί οἱ συνεργάτες τῆς Ἐνορίας εὔχονται σέ ὅλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 20 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015 0 0 0 0 Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς //0 Ότι έγραψα ήθελα µόνο να µπορούν να το µαζέψουν ως µια αγκαλιά αγρολούλουδα ή ένα αµφορέα µε ρέον φως τα παιδιά του κόσµου. Ανδρέας Χατζηχαµπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 2 ΕΤΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΝ Η ΑΓΙΑ Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ τοιχογραφία Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ OY ΔΙΣΕΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΡΕΝΙΑΣ» ΣΑΛΑΜΙΣ 2013 ιανέµεται ηλεκτρονικά από τον Οµολογητή (www.omologitis.org) µε άδεια από τον εκδότη/δηµιουργό. Distributed

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Τ Π Ε Τ Θ Τ Ν Ο Ι Ε Ρ Ε Α

Α/Α ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Τ Π Ε Τ Θ Τ Ν Ο Ι Ε Ρ Ε Α ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΣΟΤ Ν. ΜΑΓΝΗΙΑ Α/Α ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ Τ Π Ε Τ Θ Τ Ν Ο Ι Ε Ρ Ε Α 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα...

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ! ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. 1) Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; Α. Προς Εφεσίους Β. Προς Κορινθίους Γ. Προς Γαλάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου, διατηρώντας σταθερή την πορεία του στον πολιτιστικό τομέα και με μοναδικό σκοπό την ισότιμη ανάδειξη των ιστορικών και

Ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου, διατηρώντας σταθερή την πορεία του στον πολιτιστικό τομέα και με μοναδικό σκοπό την ισότιμη ανάδειξη των ιστορικών και Ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου, διατηρώντας σταθερή την πορεία του στον πολιτιστικό τομέα και με μοναδικό σκοπό την ισότιμη ανάδειξη των ιστορικών και φυσικών μνημείων όλων των χωριών μας, εκδίδει το ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 Απρίλιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 13 1 14 2 3 4 5 6 7 8 15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ Κάθε γένεσις δὲν εἶναι μόνον μία νέα ἀρχή, ἀλλὰ καὶ ἕνα ἄγγελμα καλῆς θελήσεως, ἐπαληθεῦον στόχους, ἐνημερώνει, χρησιμεύει, γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2015. Ἀφιέρωμα Εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. Δέκα ἔτη ἀπό τήν καταστροφήν 2005-2015. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2015. Ἀφιέρωμα Εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. Δέκα ἔτη ἀπό τήν καταστροφήν 2005-2015. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΛΔ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Ἀφιέρωμα Εἰς τόν Μητροπολιτικόν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ- ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ στο Όρος Σινά 12-20 Μαρτίου 2017 1η ημέρα Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 Θεσσαλονίκη - Αθήνα - πτήση προς Τελ Αβίβ - Άγιος Γεώργιος / Λήδα Για αναχωρήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ἩἉγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τό

ἩἉγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τό 1 Εἰσαγωγικόν Οὐδείς τῶν ἀνθρώπων οὕτως τόν Χριστόν ἠγάπησεν ὡς οἱ μάρτυρες. Ἱερός Χρυσόστομος 2 «Εὐλόγησον, ύριε, τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου». 2 ευτέρα 11 Αὐγούστου 2014, Μνήμη τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014. Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014. Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης Ὁ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2014-2015. Ο Τέλης. Αλληλεγγύη. Χαρά Χριστούδια, 8 χρόνων, Γ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ημερολόγιο 2014-2015. Ο Τέλης. Αλληλεγγύη. Χαρά Χριστούδια, 8 χρόνων, Γ Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ημερολόγιο 0-0 Ο έλης κάνει την Αλληλεγγύη πράξη! Χαρά Χριστούδια, χρόνων, Γ ημοτικό χολείο Αγλαντζιάς, Αγαπημένοι μου φίλοι Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, καταφέρατε να με εντυπωσιάσετε με τις ζωγραφιές

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άγιοι Τόποι και Όρος Σινά (Αγία Αικατερίνη) για την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας

Άγιοι Τόποι και Όρος Σινά (Αγία Αικατερίνη) για την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας και Όρος Σινά (Αγία Αικατερίνη) για την εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας 23 Αυγούστου 01 Σεπτεμβρίου 2016, 9 ημέρες ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 1 η ημέρα, Τρίτη 23 Αυγούστου 2016, Θεσσαλονίκη - - πτήση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30

ΤΕΤ WED ΕΥ MON ΣΑΒ SAT ΠΕΜ THU ΤΡΙ TUE ΠΑΡ FRI ΚΥΡ SUN 24/ 31 23/ 30 Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού / 0 0 / Τεχνητή Λίµνη Αµιάντου Κωνσταντινίδης Σάββας, Μεταλλείο Αµιάντου Φράγµα Αµιάντου ή Φράγµα των Λουµάτων Κωνσταντινίδης Σάββας, Εποχιακή Λίµνη Μεταλλείου Αµιάντου Η τεχνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα