Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ: 2399 Καστοριά,23/9/2011 Ταχ. /νση : Μητροπόλεως Καστοριά Τηλ : FAX : ΣΥΜΒΑΣΗ Σύµβαση για την «Προµήθεια και παράδοση α)οικοδοµικών υλικών, β)αναλώσιµων υλικών γ)αναλώσιµων υλικών και εργαλείων συντήρησης» για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη » του ΕΣΠΑ, συγχρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπολογισµός:55.000,00 (πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Στην Καστοριά, σήµερα, στις 23.του Σεπτέµβρη έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή, στα γραφεία της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μητροπόλεως 25, Καστοριά, και µεταξύ των εξής συµβαλλοµένων µερών: Α) Της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 25, ΤΚ 52100, Καστοριά, µε ΑΦΜ: ,.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Αγγελική Στρατή, Προϊστάµενη της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Β) Α. Ζαφειρόπουλου & ΣΙΑ Ο.Ε. IN SITU Εµπόριο υλικών & εξοπλισµού συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, Π. Παπαγεωργίου 3, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. Ι Θεσσαλονίκης η «ΑΝΑ ΟΧΟΣ». Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αγγελική Στρατή, µε την παραπάνω ιδιότητά της και έχοντας υπόψη: 1. Το Π.. 191/03 «Οργανισµός ΥΠ.ΠΟ.». 2. Το Ν. 1958/91 άρθρο 8 παρ. 4 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων».

2 3. Το Π.. 99/92 άρθρο 11 παρ. 1 α «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2947/2001 άρθρο 19 παρ Το Π.. 74/85 που αφορά στην συµπλήρωση του Π.. 16/80 και την Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υπογραφής στους Προϊστάµενους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 5. Το Π.. 186/2009 (ΦΕΚ 213/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης». 6. Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου». 8. Την υπ αρ.35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 9. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 10. Το Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 11. Το Πρόγραµµα Έργων της Εφορείας για το έτος Τις πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ ) 13. Την υπ.αρ. 309/ απόφαση ένταξης πράξης «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ ) 14. Το πρακτικό µε αριθµ. 1810/ της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη µειοδότη για την «Προµήθεια και παράδοση α)οικοδοµικών υλικών, β)αναλώσιµων υλικών κ, γ)αναλώσιµων υλικών και εργαλείων συντήρησης» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη ». 15. Την υπ αριθµ. πρωτ. 2235/ απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι Στον δεύτερο των συµβαλλοµένων την «Προµήθεια και παράδοση αναλώσιµων υλικών και εργαλείων συντήρησης» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη ». Η Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα υλικά και εργαλεία, σεβόµενη πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές των επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και τους όρους που τίθενται, από την υπ αριθµ. 1810/ προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Οι όροι τις σύµβασης έχουν ως εξής:

3 ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείµενο της σύµβασης είναι η «Προµήθεια και παράδοση αναλώσιµων υλικών και εργαλείων συντήρησης», για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς» (Κωδ. Πράξης: 2011ΣΕ ) του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη », όπως αναφέρονται στην υπ αριθµ. 1810/ προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και σύµφωνα µε την προσφορά της Αναδόχου. Όλες οι προµήθειες θα είναι σύµφωνες µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. Απαιτείται η προµήθεια και παράδοση αναλώσιµων υλικών και εργαλείων συντήρησης, για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου. Για τα παραπάνω δόθηκε η εξής προσφορά: Ε ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ε) Αναλώσιµα υλικά και εργαλεία συντήρησης Τεµάχια Ποσότητα Τιµή µονάδος ( ) Σύνολο απάνης ( ) 1 ΑΚΕΤΟΝΗ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ 99% (20LT/ΤΕΜΑΧΙΟ) Τεµάχια 4 60,00 240,00 2 ΑΙΘΑΝΟΛΗ 99% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,5lt ΜΕΤOΥΣΙΩΜΕΝΗ MΕ ΜΕΘΥΛ-ΑΙΘΥΛ ΚΕΤΟΝΗ ΚΑΙ BITREX Τεµάχια 20 40,00 800,00 3 ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ (1KG/ΤΕΜΑΧΙΟ) Τεµάχια 10 7,01 70,10 4 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 100% ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ PARALOID B72 (2KG/ΤΕΜΑΧΙΟ) Τεµάχια 2 28,00 56,00 5 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 47% ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΤΟΥ PRIMAL AC 532K (1 LT/ΤΕΜΑΧΙΟ) Τεµάχια 25 4,76 119,00 6 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ LASCAUX HYDROGRUND (1 LT/ΤΕΜΑΧΙΟ) Τεµάχια 5 22,50 112,50 7 WHITE SPIRIT ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20LT Τεµάχια 2 50,00 100,00 8 ΣΑΠΩΝΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ POTASSIUM METHYL CYCLOHEXYL OLEATE ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΤΟΥ VULPEX LIQUID SOAP 1LT Τεµάχια 1 53,50 53,50 9 ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 100% 2,5LT Τεµάχια 1 19,60 19,60 10 ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 1KG Τεµάχια 35 3,40 119,00 11 ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ 1KG Τεµάχια 35 4,20 147,00 12 ΚΑΡΒΟΞΥΜΕΘΥΛΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 1 KG Τεµάχια 15 7,22 108,30 13 ΜΗ ΙΟΝΙΚΟΣ ΙΑΒΡΕΚΤΗΣ ΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΤΟΥ DISPONIL 286 1LT Τεµάχια 4 8,88 35,52 14 BIOKTONO ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΟΥΣ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΤΟΥ DESOGEN 1LT Τεµάχια 10 10,20 102,00

4 15 ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΜΕΘΡΙΝΗ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΙΑΛΥΤΗ 5 LT Τεµάχια 5 9,50 237,50 16 ΚΟΛΛΑ ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 35 ML ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ UHU HART Τεµάχια 10 1,81 18,10 17 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΛΕΥΚΗ 1KG Τεµάχια 1 4,60 4,60 18 Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙ 35 KGΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CHAUX BLANCE NHL 3,5Z Τεµάχια 10 34,30 343,00 19 ΚΑΣΣΙΑ 1 KG Τεµάχια 1 5,89 5,89 20 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ MELINEX ΠΑΧΟΥΣ 50 ΜIC -ΠΛΑΤΟΥΣ 1270mm Τεµάχια 40 2,08 83,20 21 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ ΝΟ 20 Τεµάχια 100 0,088 8,80 22 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ ΝΟ 15 Τεµάχια 100 0,088 8,80 23 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ ΝΟ 22 Τεµάχια 100 0,088 8,80 24 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ ΝΟ 21 Τεµάχια 100 0,088 8,80 25 ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ ΝΟ 10 Τεµάχια 100 0,088 8,80 26 ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΝΟ 3 Τεµάχια 1 2,99 2,99 27 ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΝΟ 4 Τεµάχια 1 2,99 2,99 28 ΣΥΡΙΓΓΑ 100 cc ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Τεµάχια 100 2,99 299,00 29 ΣΥΡΙΓΓΑ 50 cc ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ Τεµάχια 100 0,48 48,00 30 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ LUER LOCK 50 cc ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΣΑΛΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Τεµάχια 100 9,02 902,00 31 ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ LUER LOCK 1.8 mm x 50 mm Τεµάχια 100 0,65 65,00 32 ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ LUER LOCK 2,50 mm x 55mm Τεµάχια 100 0,65 65,00 33 ΠΟΥΑΡ ΩΤΩΝ 35 ml Τεµάχια 2 3,41 6,82 34 ΠΟΥΑΡ Νο4 Τεµάχια 2 4,95 9,90 35 ΠΟΥΑΡ Νο6 Τεµάχια 2 5,18 10,36 36 ΠΟΥΑΡ Νο7 Τεµάχια 2 4,84 9,68 37 ΤΟΥΛΠΑΝΙ-ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΛΕΠΤΟ, ΦΑΡ ΟΥΣ 150 cm, ΒΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 80 GSM Τεµάχια 20 1,20 24,00 38 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40 CM ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 3,3 MM Τεµάχια 20 0,58 11,60 39 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40 CM ΚΑΙ Τεµάχια 20 0,60 12,00

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 5,3 MM 40 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40 CM ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 6,7 MM Τεµάχια 20 0,73 14,60 41 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 40 CM ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 7,3 MM Τεµάχια 20 0,90 18,00 42 ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ SPIDER ΒΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 9 gr ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 93 CM- 1Μ Τεµάχια 40 1,44 57,60 43 ΒΑΜΒΑΚΙ ΡΟΛΛΟ 1 KGR Τεµάχια 10 7,91 79,10 44 ΟΧΕΙΟ ΙΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ml Τεµάχια 3 12,90 38,70 45 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ 1000 ml Τεµάχια 1 6,78 6,78 46 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ 500 ml Τεµάχια 1 4,98 4,98 47 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΠΩΜΑ ΕΥΡΥΛΑΙΜΗ 250 ml Τεµάχια 1 2,62 2,62 48 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΦΕ ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 1000 ml Τεµάχια 2 3,62 7,24 49 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΦΕ ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 250 ml Τεµάχια 3 1,26 3,78 50 ΦΙΑΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΦΕ ΜΕ ΒΙ ΩΤΟ ΠΩΜΑ 500 ml Τεµάχια 3 1,65 4,95 51 ΧΩΝΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 150 mm PYREX Τεµάχια 2 12,07 24,14 52 ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΟ 250 ml Τεµάχια 2 1,28 2,56 53 ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ ΓΥΑΛΙΝΟ 600 ml Τεµάχια 2 1,88 3,76 54 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ 100 ml Τεµάχια 1 5,22 5,22 55 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΥΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 24 CM Τεµάχια 1 9,20 9,20 56 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΥΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 22 CM Τεµάχια 1 9,20 9,20 57 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΥΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 19 CM Τεµάχια 1 9,20 9,20 58 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΥΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 CM Τεµάχια 1 9,20 9,20 59 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΥΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 17 CM Τεµάχια 1 9,90 9,90 60 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ INOX ΜΕ ΥΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 22 CM Τεµάχια 1 9,57 9,57

6 61 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ INOX ΜΕ ΥΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM Τεµάχια 1 9,04 9,04 62 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ INOX ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΑΜΠΤΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΑΚΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 19 CM Τεµάχια 1 8,64 8,64 63 ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΙΠΛΗ INOX ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΛΟΓΧΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 CM Τεµάχια 1 8,51 8,51 64 ΚΟΥΤΑΛΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 17 CM Τεµάχια 1 4,40 4,40 65 ΚΟΥΤΑΛΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 13 CM Τεµάχια 1 2,75 2,75 66 ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ ΜΙΚΡΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 17 CM Τεµάχια 1 2,68 2,68 67 ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 CM Τεµάχια 1 2,68 2,68 68 ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 CM Τεµάχια 1 2,68 2,68 69 Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΞΕΣΤΡΟ ΙΠΛΗΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 16 CM Τεµάχια 1 4,76 4,76 70 Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΞΕΣΤΡΟ ΙΠΛΗΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 CM Τεµάχια 1 4,76 4,76 71 Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΞΕΣΤΡΟ ΙΠΛΗΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 17 CM Τεµάχια 1 4,76 4,76 72 ΛΑΒΙ Α ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 14 CM Τεµάχια 1 2,57 2,57 73 ΛΑΒΙ Α ΕΥΘΕΙΑ ΜΥΤΕΡΗ ΜΗΚΟΥΣ 15 CM Τεµάχια 1 3,13 3,13 74 ΛΑΒΙ Α ΑΝΑΤOΜΙΑΣ ΚΥΡΤΗ ΜΗΚΟΥΣ 16 CM Τεµάχια 1 2,81 2,81 75 ΣΟΥΒΛΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ ΜΗΚΟΣ ΑΚΙ ΑΣ 5 CM ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 15 CM Τεµάχια 4 8,74 34,96 76 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΑΙ 2 ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ Τεµάχια 5 21,00 105,00 77 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΑΙ 2 ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Τεµάχια 4 32,00 128,00 78 ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΞΙΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ Τεµάχια 88 6,00 528,00 79 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ- ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ -ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ166:2001, Τεµάχια 4 16,70 66,80

7 EN 170 ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 80 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ SMALL Τεµάχια 4 7,00 28,00 81 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ MEDIUM Τεµάχια 4 7,00 28,00 82 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ LARGE Τεµάχια 4 7,00 28,00 83 ΣΤΟΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 KG Τεµάχια 2 5,53 11,06 84 ΣΤΟΚΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 330 GR Τεµάχια 2 3,45 6,90 85 ΨΑΛΙ Ι ΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 CM Τεµάχια 1 4,19 4,19 86 ΨΑΛΙ Ι ΑΠΛΟ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 CM Τεµάχια 1 5,80 5,80 87 ΠΙΝΕΛΟ E-BAKE ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 50 ΜΜ Τεµάχια 1 14,40 14,40 88 ΠΙΝΕΛΟ E-BAKE ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 75 ΜΜ Τεµάχια 1 19,18 19,18 89 ΛΑΜΠΑ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 5 ΙΟΠΤΡΙΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 22 WATT Τεµάχια 2 42,00 84,00 90 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΟ2 Τεµάχια 2 1,372 2,74 91 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΟ 10 Τεµάχια 2 2,23 4,46 92 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΟ 20 Τεµάχια 2 4,59 9,18 93 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΝΟ 1 Τεµάχια 2 0,29 0,58 94 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΝΟ 3 Τεµάχια 2 0,30 0,60 95 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΝΟ 6 Τεµάχια 2 0,38 0,76 96 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 2 Τεµάχια 2 0,30 0,60 97 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 4 Τεµάχια 2 0,33 0,66 98 ΠΙΝΕΛΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΠΛΑΚΕ ΜΑΛΑΚΟ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΒΟ ΙΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 2 Τεµάχια 2 8,92 17,84 99 ΠΙΝΕΛΟ ΣΠΑΤΟΥΑΡ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ ΠΛΑΤΟΥΣ 2 Τεµάχια 2 2,10 4, ΠΙΝΕΛΟ ΣΠΑΤΟΥΑΡ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ ΠΛΑΤΟΥΣ 3 Τεµάχια 2 3,67 7, ΠΙΝΕΛΟ ΣΠΑΤΟΥΑΡ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ ΠΛΑΤΟΥΣ 4 Τεµάχια 2 5,62 11, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΗΛΕΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒ ΟΣ ΠΡΕΣΣΑ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 1 ΩΣ 2,9 ΜΕΤΡΑ-ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 30 ΚΙΛΑ Τεµάχια 15 39,00 585, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΠΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x13x5cm Τεµάχια 10 0,72 7,20

8 106 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΠΛΟ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10,5x7x3cm Τεµάχια 10 0,40 4, ΜΠΩΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 12 CM Τεµάχια 2 3,30 6, ΜΠΩΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ 14 CM Τεµάχια 2 4,70 9, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΙΝΝΑΒΑΡΙ 100 GR Τεµάχια 1 5,38 5, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΓΚΟΥ 100 GR Τεµάχια 1 0,78 0, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 100 GR Τεµάχια 1 0,80 0, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΥΡΟ 100 GR Τεµάχια 1 0,97 0, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΠΡΑ ΨΗΜΕΝΗ 100 GR Τεµάχια 1 1,17 1, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΠΡΑ ΩΜΗ 100 GR Τεµάχια 1 1,36 1, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΠΛΕ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 100 GR Τεµάχια 1 6,26 6, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΡΟΝΕΖΕ 100 GR Τεµάχια 1 3,18 3, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 100 GR Τεµάχια 1 1,95 1, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΙΕΝΝΑ ΩΜΗ 100 GR Τεµάχια 1 1,06 1, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΙΕΝΝΑ ΨΗΜΕΝΗ 100 GR Τεµάχια 1 1,27 1, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΟΝ ΡΟΚΟΚΚΙΝΟ 100 GR Τεµάχια 1 0,83 0, ΣΚΟΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣΩΧΡΑ 100 GR Τεµάχια 1 0,79 0, Ερµάριo φύλαξης - αποθήκευσης εύφλεκτων διαλυτών και ουσιών κατασκευασµένο από ηλεκτρογαλβανισµένο χάλυβα πάχους 1/1 και 5/2 mm, µε εν ψυχρώ διαµόρφωση, εξωτερικά συµπαγή κατασκευή (χωρίς ενώσεις), βαµµένο µε οξυάντοχες εποξικές ρητίνες σε ειδικό φούρνο. Να διαθέτει: 1)Αντοχή σε πυρκαγιά τουλάχιστον 30. 2) ιπλά τοιχώµατα µε ειδική γόµωση πυριτικού ασβεστίου (DIN 4102 O Class REI 120) η οποία απελευθερώνει µόρια νερού προκειµένου να µειώσει την εσωτερική θερµοκρασία του ερµαρίου σε περίπτωση φωτιάς. 3)Αυτόµατο κλείσιµο πορτών. 4) Λεκανίδα βάσης, 5)Χωρητικότητα (δοχεία 1 λίτρου) 10-12, 6) Αγώγιµο σύνδεσµο γείωσης για αποτροπή συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισµού, 7) Να είναι πιστοποιηµένο κατά: Class CE EN TYPE 30/90 certified by BVQI n. 143/001, 8) Να έχει διαστάσεις εξωτερικές: πλάτος590 mm / µήκος500 mm / ύψος620 mm, 9)Βάρος µέχρι 70Kgr Τεµάχια 1 848,00 848, ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ (JUMBO 2X50) η κάθε µονάδα να αποτελείται από 1) µονάδα απορρόφησης, 2) δύο βραχίονες απορρόφησης, 3) σύστηµα αυτόνοµης στήριξης των βραχίονων απορρόφησης επάνω στη µονάδα απορρόφησης ή και σε πάγκο εργασίας, Η (1) να διαθέτει 1) περίβληµα από ανθεκτικό πολυµερές, 2) µέγιστη απόδοση απορρόφησης 170 κυβ. µέτρα/ώρα περίπου. 3) µέγιστο επίπεδο θορύβου σε πλήρη ισχύ 49dB(A) 4)µέγιστη υποπίεση 2.800pa, 5) µέγιστη ονοµαστική ισχύ 015kw 6) τάξη προστασίας IP54 7) διακόπτη έναρξης-παύσης, 8) ηλεκτρονικό ρυθµιστή απορρόφησης, 9) σύστηµα ένδειξης πληρότητας φίλτρου, 10) δύο αναµονές απορρόφησης 50ml µε δυνατότητα τοποθέτησης σε τρεις τουλάχιστον θέσεις, 11) ρόδες για εύκολη µεταφορά, 12) πτυσσόµενη λαβή µεταφοράς, 13) Τεµάχια , ,00

9 τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη, 14) ρυθµιζόµενη γωνία εξόδου αέρα, 15) ενσωµατωµένο και αποσπώµενο φίλτρο στερεών-αερίων, 16)δυνατότητα αναµονής απορρόφησης 1Χ75mm 17) δυνατότητα προσαρµογής µετρητή ωρών λειτουργίας, 18) δυνατότητα προσαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος ένδειξης πληρότητας φίλτρου, 19) δυνατότητα εξόδου του αέρα σε εξωτερικό χώρο µε εύκαµπτο σωλήνα. 124 ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΟ ΙΑΦΑΝΕΣ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ( ΙΑΣΤ. 50/280 mm) ΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ: ΝΑ ΙΑΘΕΤΟΥΝ: 1) ΙΑΜΕΤΡΟ 50 mm. 2) ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,5 ΜΕΤΡΟ. 3)ΤΡΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ. 4)ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΑΜΠΕΡ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. 5)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. 6) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ή ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 7) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ.8) ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. Τεµάχια 2 97,00 194, ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΒΑΘΟΥΣ 30 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. ΙΑΘΕΤΕΙ: 1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, 2) ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 3) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ±0.1 4) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝ ΕΙΞΗΣ 0.1 5) ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 6) ΒΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 30 CM 7) ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΟΣ 8) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ 9) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεµάχια 1 500,00 500, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΧ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ:1) ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ (DATALOGGER) ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, 2) ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, 3)ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ Η/Υ, 4) ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Η/Υ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ (DATALOGGER): 1) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝ ΕΣΜΟ ΤΥΠΟΥ LEMO ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ. Τεµάχια 1 541,00 541,00 2) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 110mm X 80mm X 35mm ΠΕΡΙΠΟΥ. 3) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ.4) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.5) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΟΥ ΕΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ.6) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ7) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ 24 ΩΡΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.8) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 2048K EEPROM ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.9) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΥΠΟΥ USB Τεµάχια 1

10 ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ.10) ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΤΑΣΗΣ 3,6 VOLT.11) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΧ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ:1) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ 0-100%.2) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ +/- 2% ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.3) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -15OC - +65OC.4) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / 0.2 OC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ5) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΧ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:1)ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -40OC - +60OC.2) ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ -40OC - +60OC / 0.2 OC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.3)ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ.4) ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. 127 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΙ:1) ΕΥΡΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ 5200 GR,2) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΖΥΓΙΣΗΣ 1 GR 3) ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ + 3 GR 4) ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ 1 GR 5) ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ LCD ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ (ΥΨΟΣ ΨΗΦΙΟΥ 15 MM) 6) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ.7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ (CAL). 8) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΣΚΟ ΖΥΓΙΣΗΣ 150 MM. 9) ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 G.10) ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Π X Μ X Υ: 170 X 240 X 40 MM ΠΕΡΙΠΟΥ.10) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1X9 V. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.11) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ Ο 3 ΛΕΠΤΩΝ ΣΕ Α ΡΑΝΕΙΑ. 12) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΜΑΖΑΣ: DWT, G, OZ, OZT.13) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΑΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ. 14) ΖΥΓΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ. 15) ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 230 V / 50 HZ. Τεµάχια 1 53,50 53,50 Σύνολο (ε) ,61 Φ.Π.Α. 23% (ε) 2.576,89 Σύνολο (ε) µε Φ.Π.Α ,50 ΑΡΘΡΟ 2 ιάρκεια Τρόπος και τόπος εκτέλεσης εργασιών / Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών / Υποχρεώσεις - Κυρώσεις Αναδόχου Ο συνολικός χρόνος προµήθειας και παράδοσης των υλικών και εργαλείων ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης ως την Η ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει και να παραδώσει τα υλικά ή/και εργαλεία στον τόπο του έργου, δηλαδή στον Ι. Ν. Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ τ ο υ Τ ζ ώ τ ζ α. Η παράδοση των υλικών και εργαλείων ορίζεται να γίνει συνολικά ή τµηµατικά σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας που θα αποστέλλεται στον προµηθευτή από τους επιβλέποντες του έργου. Συγκεκριµένα ανά ενότητα θα ισχύουν τα ακόλουθα : αναλώσιµα υλικά και εργαλεία εργοταξίου : τµηµατική παράδοση και ολοκλήρωση µέχρι Η Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου υποχρεούται να τηρεί τους νόµους, διατάγµατα, οδηγίες δηµοσίων αρχών και γενικά την ισχύουσα νοµοθεσία και

11 κανονισµούς που αφορούν την εκτέλεση συναφών έργων. Η Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, στον χώρο των έργων που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου. Η Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου υλικά της καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Η Ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την πλήρη αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού του, καθώς και για το προσωπικό της υπηρεσίας και για κάθε τρίτο, σε ό,τι αφορά το τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. Η προµήθεια και παράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά κατόπιν οδηγίας των επιβλεπόντων του έργου. Η επίβλεψη των εργασιών του υπ όψη έργου θα γίνει από µηχανικούς που έχει ορίσει η 16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 263/87, προϊσταµένη αρχή του έργου θα είναι η 16η Ε.Β.Α. ΑΡΘΡΟ 3 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, η Ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθ GRH εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ALPHA ΒΑΝΚ Τράπεζας αξίας , που αντιπροσωπεύει το 10% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π 118/2007. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, µετά την ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης και εφόσον δεν εκκρεµεί οποιαδήποτε αξίωση από την αρµόδια επιτροπή της 16 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 4 Αξία 1. Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 13866,50 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 Πληρωµή Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά (σύµφωνα µε την παράδοση) µετά από επιµέτρηση των ποσοτήτων της προµήθειας από τους επιβλέποντες του έργου και µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής αυτών. Πριν την πληρωµή η ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της 16 ης Ε.Β.Α. τα εξής δικαιολογητικά: Τιµολόγια πώλησης και δελτία αποστολής Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκη » στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω υποέργο αφορά το έργο«αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Νικολάου του Τζώτζα Καστοριάς» το οποίο είναι εγγεγραµµένο στο Π..Ε. µε κωδ. 2011ΣΕ και συγχρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη » του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος υτικής Μακεδονίας ».

12 ΑΡΘΡΟ 6 Χρόνος δέσµευσης του Αναδόχου για τις τιµές της προσφοράς Η ανάδοχος δεσµεύεται να διατηρήσει την τιµή προσφοράς του µέχρι και την 31/12/2011. Συγκεκριµένα οι τιµές βάσει της προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες Σε περίπτωση που η Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και καταπίπτει για ολόκληρο το ποσό, υπέρ του ελληνικού ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις. Σε περίπτωση που το υλικό/εργαλείο φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.. 118/2007, επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 32 του 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 Εκχώρηση - Υποκατάσταση Η ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής και εγγράφου αδείας της Προϊσταµένης της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 9 Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 10 Επίλυση διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των µερών σχετικά µε την ερµηνεία και εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρµόδια ικαστήρια Καστοριάς. ΑΡΘΡΟ 11 ιάρκεια σύµβασης Η σύµβαση έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως την

13 ΑΡΘΡΟ 12 Σύνταξη σύµβασης Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε έξι (6) όµοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφθηκε νόµιµα από τους συµβαλλόµενους. Από τα αντίτυπα τα πέντε κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 16 ης Ε.Β.Α. και ένα έλαβε η Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την 16 η Ε.Β.Α. Η Ανάδοχος Η Προϊστάµενη της Εφορείας Αγγελική Στρατή Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων

14

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: Αρ. Πρωτ: 2397 Καστοριά 28/09/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 16 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 25 52100 Καστοριά Τηλ : 24670 88200 FAX : 24670 29749

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΩΣ 28-09-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΩΣ 28-09-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00μ.μ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Καστοριά, 13/09/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2645 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο/οι ανάδοχος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια και παράδοση των παρακάτω: α) υλικών συντήρησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο/οι ανάδοχος/οι θα αναλάβει/ουν την προμήθεια και παράδοση των παρακάτω: α) υλικών συντήρησης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καστοριά, 22/08/2013 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/83785/49792/2013 Ηµ/νία: 27/03/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.03.7 ::9 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ3Μ6ΦΘ3-ΚΘ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΣΑΝΜ/8378/979/03 Ηµ/νία: 7/03/0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων e-mail: dsa@culture.gr

ΑΔΑ: Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων e-mail: dsa@culture.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 31 Αυγούστου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Παρµενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 02/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Α Α: 45ΨΨ469ΗΡ8-ΑΞ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προµήθεια αναλωσίµων για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων στα πλαίσια του έργου: 'Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

- ... 4.... 4... 4... 5... 5....5 ......5.....5......6 10. ... 7 11. ... 8 12. ... 8 13. ... 9 14. .....9... 10 ...12... 17 ... 19... 25...

- ... 4.... 4... 4... 5... 5....5 ......5.....5......6 10. ... 7 11. ... 8 12. ... 8 13. ... 9 14. .....9... 10 ...12... 17 ... 19... 25... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΥ 6516,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 6516,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9 η ΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Δ/νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη: 06/12/2011 Τ.Κ. : 554 01 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : Α Α:. Α ΑΜ:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 13 Οκτωβρίου 2014 Δευτέρα 11:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. 13 Οκτωβρίου 2014 Δευτέρα 11:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 6/0/204 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 3673 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία: 29/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 16:23:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΖΕ5Γ-6ΨΗ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/277673/162180/9807 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα