µε το µέτρο του µεγέθους. ii. Στη γλώσσα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή ορίζουµε ως µέση ταχύτητα το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "µε το µέτρο του µεγέθους. ii. Στη γλώσσα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή ορίζουµε ως µέση ταχύτητα το"

Transcript

1 Ερωτήσεις βιβλίου. Συµπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείµενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστηµονικά ορθές: i. Η θέση ενός σώµατος καθορίζεται σε σχέση µε ένα σηµείο αναφοράς. Φυσικά µεγέθη τα οποία προσδιορίζονται µόνο από έναν αριθµό ονοµάζονται µονόµετρα. Αντίθετα, τα µεγέθη (όπως η θέση) που ο προσδιορισµός τους εκτός από το µέτρο, απαιτεί και την κατεύθυνση ονοµάζονται διανυσµατικά, συµβολίζονται µε ένα βέλος και συµφωνούµε το µήκος του να είναι ανάλογο µε το µέτρο του µεγέθους. ii. Στη γλώσσα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή ορίζουµε ως µέση ταχύτητα το πηλίκο του µήκους της διαδροµής που διήνυσε το ένα κινητό σε ορισµένο χρόνο προς το χρόνο αυτό. Η ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος και η µονάδα της στο διεθνές σύστηµα µονάδων (SI) είναι το /, δηλαδή µέτρο ανά δευτερόλεπτο. Ορίζουµε τη µέση διανυσµατική ταχύτητα µε βάση τη µετατόπιση ενός κινητού. µετατόπιση ιανυσµατική µέση ταχύτητα =. χρονικόδιάστηµα Εφόσον η µετατόπιση είναι διανυσµατικό µέγεθος, και η µέση διανυσµατική ταχύτητα είναι επίσης διανυσµατικό µέγεθος. Η κατεύθυνσή της συµπίπτει µε την κατεύθυνση της µετατόπισης. iii. Σε κάθε ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι ευθεία γραµµή και το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι µια ευθεία γραµµή παράλληλη προς τον άξονα του χρόνου.

2 . Να χαρακτηρίσεις τα παρακάτω µεγέθη ως µονόµετρα ή διανυσµατικά: α) θέση, β) απόσταση, γ) µετατόπιση, δ) χρονικό διάστηµα, ε) ταχύτητα. Μονόµετρα µεγέθη είναι τα: απόσταση, χρονικό διάστηµα. για να τα ορίσουµε χρειαζόµαστε µόνο το µέτρο τους ιανυσµατικά µεγέθη είναι τα: θέση, µετατόπιση, ταχύτητα. για να τα ορίσουµε χρειαζόµαστε εκτός από το µέτρο τους και την κατεύθυνσή τους 3. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. i. Η µονάδα της ταχύτητας είναι: α), β), γ), δ). Οι µονάδες µέτρησης της ταχύτητας προκύπτουν από τον τύπο: υ =, όταν αντικαταστήσουµε το και το µε τις αντίστοιχες µονάδες τους: υ = υ = =, δηλαδή ένα µέτρο ανά δευτερόλεπτο. Άρα η σωστή απάντηση είναι η α). ii. Ένας αριθµός αντιστοιχεί στο µέτρο της ταχύτητας και δίδεται σε k/h. Κατά τη µετατροπή του σε k/ προκύπτει αριθµός ο οποίος είναι: α) πάντα µικρότερος, β) ο ίδιος, γ) µερικές φορές µικρότερος, δ) ποτέ µικρότερος, ε) τίποτε από όλα αυτά. k k Κατά τη µετατροπή του µέτρου της ταχύτητας από σε προκύπτει αριθµός πάντα h µικρότερος, διότι h ισοδυναµεί µε 3.6 και θα πρέπει να διαιρέσουµε τον αριθµό που αντιστοιχεί στο µέτρο της ταχύτητας µε το 3.6. Άρα σωστή απάντηση είναι η α). iii. Η ταχύτητα 3 / είναι ίση µε α),3 k/h, β) 8 k/h, γ) 8 /in, ε) καµία από τις παραπάνω.

3 Η ταχύτητα 3 είναι ίση µε:,k k 3 = 8. Άρα η σωστή απάντηση είναι η β). h h 36 Μετατροπές µονάδων: k =, άρα για να µετατρέψουµε τα σε k διαιρούµε µε το. h = 36, άρα για να µετατρέψουµε τα σε h διαιρούµε µε το 36. iv. Σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η σχέση µεταξύ των µεγεθών ταχύτητα (υ), µετατόπιση () και χρονικό διάστηµα () είναι: α) υ =, β) υ =, γ) υ =, δ) = υ. Σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση η σχέση µεταξύ των µεγεθών ταχύτητα (υ), µετατόπιση () και χρονικό διάστηµα () είναι: υ =. Άρα σωστή απάντηση είναι η β). v. Σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα θέσης (x) χρόνου (t) είναι: α) ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των χρόνων, β) ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων, γ) τµήµα παραβολής. Σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση το διάγραµµα θέσης (x) χρόνου (t) είναι: ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων, διότι σε ίσους χρόνους το κινητό διανύει ίσες αποστάσεις. Τα µεγέθη x και t είναι ανάλογα, µε σταθερά αναλογίας την ταχύτητα υ, δηλαδή ισχύει: x = υ t. x t 3

4 Εφάρµοσε τις γνώσεις σου και γράψε τεκµηριωµένες απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι η κίνηση είναι σχετική; Λέγοντας ότι η έννοια της κίνησης είναι σχετική, εννοούµε ότι διαφορετικοί παρατηρητές αντιλαµβάνονται διαφορετικά την κίνηση. Για παράδειγµα, ο επιβάτης Α ενός τρένου βλέπει συνέχεια το διπλανό του Β ακίνητο, ενώ ο σταθµάρχης Γ ενός σταθµού διαπιστώνει ότι αυτός κινείται, εφόσον αποµακρύνεται από το σταθµό µαζί µε το τρένο. Η µελέτη της κίνησης γίνεται πάντα σε σχέση µε ένα σηµείο που θεωρούµε ακίνητο και ονοµάζεται σηµείο αναφοράς. Για τη µελέτη των διαφόρων κινήσεων θεωρούµε ότι η Γη είναι ακίνητη.. Η µέση ταχύτητα ενός σώµατος που κινείται ευθύγραµµα είναι µηδέν σε κάποιο χρονικό διάστηµα. Τι µπορείς να πεις για τη µετατόπισή του και το συνολικό µήκος της διαδροµής που έχει διανύσει σ αυτό το χρονικό διάστηµα; r r Από τον ορισµό της µέσης ταχύτητας v =, διαπιστώνουµε ότι για να είναι η ταχύτητα µηδέν r r r θα πρέπει η µετατόπιση να είναι µηδέν. Από τον ορισµό της µετατόπισης x = x τ x, διαπιστώνουµε ότι για να είναι η µετατόπιση µηδέν θα πρέπει η τελική και η αρχική θέση του σώµατος να συµπίπτουν. ηλαδή το σώµα διάνυσε x και επέστρεψε στο σηµείο από όπου ξεκίνησε διανύοντας άλλα x επιπλέον, οπότε το συνολικό µήκος της διαδροµής είναι x + x = x. α x Μετατόπιση: Συνολικό µήκος διαδροµής: x

5 3. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ µέσης και στιγµιαίας ταχύτητας; Η µέση διανυσµατική ταχύτητα ορίζεται ως το πηλίκο της µετατόπισης x r προς το χρονικό r r διάστηµα που αυτή πραγµατοποιείται: v =. Όπως προκύπτει από τον ορισµό της αναφέρεται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η στιγµιαία διανυσµατική ταχύτητα αναφέρεται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή t. Η µέση ταχύτητα αναφέρεται στη συνολική διαδροµή. ε δίνει πληροφορίες για τις µεταβολές της στιγµιαίας ταχύτητας στη διάρκεια της διαδροµής. Στις περισσότερες κινήσεις η στιγµιαία ταχύτητα δε διατηρείται σταθερή και είναι διαφορετική από τη µέση ταχύτητα. 4. Ποια ταχύτητα δείχνει το ταχύµετρο του αυτοκινήτου; Το ταχύµετρο του αυτοκινήτου δείχνει την ταχύτητα κάθε χρονική στιγµή, οπότε δείχνει το µέτρο της στιγµιαίας ταχύτητας. Αν κάποια στιγµή διαβάσουµε την ένδειξη 6 k/h, αυτό σηµαίνει ότι αν το αυτοκίνητο συνέχιζε να κινείται µε αυτή την ταχύτητα επί µία ώρα, τότε θα διένυε απόσταση 6 k. 5. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε µια στροφή ενός δρόµου. Είναι δυνατόν η ταχύτητά του να διατηρείται σταθερή; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. Η ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος οπότε για να την ορίσουµε χρειαζόµαστε εκτός από το µέτρο της και την κατεύθυνσή της. Άρα για να διατηρείται σταθερή θα πρέπει τόσο το µέτρο της όσο και η κατεύθυνσή της να παραµένουν σταθερά. Ακόµη και αν το µέτρο της ταχύτητας στη στροφή είναι σταθερό, η κατεύθυνσή της συνεχώς αλλάζει µε αποτέλεσµα η ταχύτητα να µη διατηρείται σταθερή. 6. Αν το ταχύµετρο ενός αυτοκινήτου δείχνει 6 k/h, µπορείς να συµπεράνεις αν η ταχύτητα του διατηρείται σταθερή; Ναι, όχι και γιατί; 5

6 Η ταχύτητα είναι διανυσµατικό µέγεθος. Το ταχύµετρο δείχνει µόνο το µέτρο της στιγµιαίας ταχύτητας. Ακόµα και αν το ταχύµετρο δείχνει συνεχώς 6 k/h, η κατεύθυνση της ταχύτητας είναι δυνατόν να µεταβάλλεται, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται και η ταχύτητα του αυτοκινήτου. Άρα, δεν µπορούµε να συµπεράνουµε αν η ταχύτητα διατηρείται σταθερή παρατηρώντας µόνο το ταχύµετρο. 7. Με ποιους τρόπους µπορούµε να µεταβάλλουµε τη στιγµιαία ταχύτητα ενός αυτοκινήτου; Μπορούµε να µεταβάλλουµε την ταχύτητα ενός αυτοκινήτου µε τρεις τρόπους: ο πρώτος είναι το γκάζι, που χρησιµοποιείται για να αυξηθεί το µέτρο της ταχύτητας, ο δεύτερος είναι το φρένο, για να µειωθεί το µέτρο της ταχύτητας ο τρίτος είναι το τιµόνι, µε το οποίο µεταβάλλεται η κατεύθυνση της ταχύτητας. 8. Αντιστοίχισε τις τιµές των ταχυτήτων της αριστερής στήλης µε τις περιπτώσεις κίνησης της δεξιάς στήλης του πίνακα. Ταχύτητα σε k/h Σώµα που κινείται,4 Αυτοκίνητο 3 Αεροπλάνο Σαλιγκάρι. Άνθρωπος που βαδίζει 3. Φως.8.. ορυφόρος Τη µικρότερη ταχύτητα έχει το σαλιγκάρι (,4 k / h). Τη µεγαλύτερη ταχύτητα έχει το φως: 3. k / ή 3.k k =.8.. h h 36

7 Ασκήσεις βιβλίου. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε µια ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Να συµπληρώσεις τα κενά. Χρόνος (t) Μετατόπιση () Ταχύτητα (υ) / Λύση: Η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλή, εποµένως η ταχύτητα διατηρείται σταθερή. Από τον ορισµό της ταχύτητας v = προκύπτει x = v και t =. v Χρόνος (t) Μετατόπιση () Ταχύτητα (υ) 5 v = = 3 σταθερή 5 / = v = 3 = 3 9 t = = = 3 v 3 7

8 . Ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυµπιακούς αγώνες του Σίδνεϋ έτρεξε την κούρσα των σε σχεδόν. α. Να υπολογίσεις τη µέση ταχύτητά του σε / και σε k/h. β. Αν κατόρθωνε να διατηρεί σταθερή την παραπάνω ταχύτητα, σε πόσο χρόνο θα διένυε τα 5 k; Λύση: α. Η µέση ταχύτητα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: v = = =. Για να τη µετατρέψω σε k/h σκέφτοµαι ότι k =. και h = 3.6, άρα:,k k v = = = 36. h h 36 β. Αν κατόρθωνε να διατηρεί σταθερή την παραπάνω ταχύτητα, τότε θα διένυε 5 k = 5. σε 5. t = = = 5 = 8,333 in v 3. Ένα αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή ταχύτητα µέτρου 5 /. α. Να κατασκευάσεις το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο. β. Να υπολογίσεις τη µετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστηµα µεταξύ των χρονικών στιγµών t = και t = της κίνησης. γ. Να κατασκευάσεις το διάγραµµα της θέσης του αυτοκινήτου (από το σηµείο αφετηρίας) σε συνάρτηση µε το χρόνο. Λύση: α. Το αυτοκίνητο κινείται µε σταθερή ταχύτητα, δηλαδή κάνει ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Έτσι το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι µια ευθεία γραµµή παράλληλη προς τον άξονα του χρόνου.

9 v (/) 5 5 Ταχύτητα - Χρόνος Πίνακας t () v (/) t () β. Στο χρονικό διάστηµα = t t = = η µετατόπιση του αυτοκινήτου είναι: x = v = 5 = 5. γ. Το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι µια ευθεία γραµµή που περνάει από την αρχή των αξόνων. Για να σχεδιάσουµε την ευθεία, αρκεί να βρούµε δύο σηµεία της ευθείας και να τα ενώσουµε µεταξύ τους. π.χ. τα σηµεία (, ) και (, 5). Από τη σχέση x = υ t µπορούµε να βρούµε τη θέση του αυτοκινήτου κάθε χρονική στιγµή και έτσι να βρούµε τα ζεύγη τιµών χρόνου θέσης του πίνακα, στα οποία αντιστοιχούν τα σηµεία της ευθείας. x () Θέση - Χρόνος 5 5 t () Πίνακας t () x () Στη διπλανή εικόνα δίνεται το διάγραµµα της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ενός δροµέα σκυταλοδροµίας από τη στιγµή που παρέλαβε τη σκυτάλη. α. Τι είδους κίνηση εκτελεί ο δροµέας; β. Πόση είναι η µετατόπισή του από τη χρονική στιγµή t = 3 µέχρι t = 7 ; 9

10 γ. Ποια χρονική στιγµή βρέθηκε στη θέση 45 από τη στιγµή που παρέλαβε τη σκυτάλη; δ. Να υπολογίσεις την ταχύτητα του δροµέα. Λύση: α. Από το διάγραµµα της θέσης του δροµέα σκυταλοδροµίας σε συνάρτηση µε το χρόνο, προκύπτει ότι σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήµατα. Έτσι: από διανύει 5, από 4 διανύει 3 5 = 5, από 4 6 διανύει 45 3 = 5, από 6 8 διανύει 6 45 = 5 και από 8 διανύει 75 6 = 5. Άρα, ο δροµέας εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. β. Από το διάγραµµα θέσης χρόνου βρίσκουµε ότι: τη χρονική στιγµή t = 3 ο δροµέας βρίσκεται στη θέση x =,5 τη χρονική στιγµή t = 7 ο δροµέας βρίσκεται στη θέση x = 5,5 Εποµένως, στο χρονικό διάστηµα από 3 µέχρι 7, ο δροµέας µετατοπίζεται κατά: = x x = 5,5 -,5 = 3. γ. Ο δροµέας βρέθηκε στη θέση x = 45 τη χρονική στιγµή t = 6, όπως προκύπτει από το διάγραµµα x t. δ. Αρχικά ο δροµέας βρίσκεται στη θέση x = τη χρονική στιγµή t = και µετά από t = στη θέση x = 5. Η ταχύτητα του δροµέα υπολογίζεται ως εξής: υ = = x t x t 5 = = 5 = 7,5. Αν επιλέξουµε µια διαφορετική µετατόπιση σε κάποιο άλλο χρονικό διάστηµα, προκύπτει πάλι η ίδια τιµή για την ταχύτητα του δροµέα: υ = = x t x t = = = 7,5. 4 Όποιο χρονικό διάστηµα και αν επιλεγεί, η ταχύτητα του δροµέα είναι σταθερή και ίση µε 7,5 /.

11 5. Ένας ποδηλάτης κινείται µε µέση ταχύτητα 5 /. Πόσο χρονικό διάστηµα χρειάζεται για να Λύση: διανύσει 9 k; Για να διανύσει ο ποδηλάτης 9 k = 9. χρειάζεται χρονικό διάστηµα: 9. t = = = 8 = 3 in =, 5h. v 5 h = 6 in = 36, in = 6 Για να µετατρέψουµε τα σε in διαιρούµε µε το 6. Για να µετατρέψουµε τα in σε h διαιρούµε µε το Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το διάγραµµα θέσης χρόνου σε έναν ευθύγραµµο αγώνα δρόµου µεταξύ του παιδιού και του σκύλου του. Η Α γραµµή αντιστοιχεί στην κίνηση του παιδιού και η Β του σκύλου. Πόσο ήταν το µήκος της διαδροµής του αγώνα; Για πόσο χρονικό διάστηµα το παιδί βρισκόταν µπροστά από το σκύλο του; Σε πόση απόσταση από την αφετηρία και ποια χρονική στιγµή συναντήθηκαν; Λύση: Όπως προκύπτει από το διάγραµµα, το µήκος της διαδροµής του αγώνα ήταν 6. Παρατηρούµε ότι στο σηµείο (7, 3) οι δύο ευθείες τέµνονται. Αυτό σηµαίνει ότι τη χρονική στιγµή 7 το παιδί και ο σκύλος συναντήθηκαν και το σηµείο συνάντησής τους απέχει από την αφετηρία 3. Από τη στιγµή µέχρι τη στιγµή 7 το παιδί βρίσκεται µπροστά από το σκύλο. Άρα το παιδί βρίσκεται µπροστά από το από το σκύλο για = 7 = 7. Από το διάγραµµα παρατηρούµε επίσης ότι ο σκύλος άρχισε να τρέχει µετά από 4 από τη στιγµή που άρχισε να τρέχει το παιδί.

12 7. Οι ανθρωπολόγοι πιστεύουν ότι ο πρώτος άνθρωπος στον πλανήτη εµφανίστηκε στην Αφρική. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος µετανάστευσε στις άλλες ηπείρους. Αν υποθέσουµε ότι µπορούσαν να µετακινηθούν ένα χιλιόµετρο το χρόνο και ότι η Βόρεια Ευρώπη απέχει από την Αφρική. k, πόσοι αιώνες χρειάστηκαν για να φθάσουν οι άνθρωποι στη Β. Ευρώπη; Λύση: Αν οι άνθρωποι µπορούσαν να µετακινηθούν k/χρόνο, τότε για να διανύσουν απόσταση. k χρειάστηκαν: x.k t = = =. χρόνια v k χρόνο Γνωρίζουµε ότι ένας αιώνας ισοδυναµεί µε χρόνια, οπότε. χρόνια είναι αιώνες. 8. Ένα ηλεκτροκίνητο τρενάκι/παιχνίδι κινείται κατά µήκος µιας ευθείας γραµµής. Στο σχήµα παριστάνεται η θέση του τρένου σαν συνάρτηση του χρόνου. α. Ποιες είναι οι θέσεις του τρένου τις χρονικές στιγµές: t = 3, t = 5, t 3 = 6, t 4 = 7, t 5 = 8. β. Να υπολογίσεις τη µετατόπιση του τρένου για τα χρονικά διαστήµατα: 3 και 5 6. γ. Η φορά κίνησης του τρένου παρέµεινε η ίδια ή µεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της κίνησής του; Αν ναι, ποια χρονική στιγµή έγινε αυτό; δ. Για ποιο χρονικό διάστηµα το τρένο παρέµεινε ακίνητο; Λύση: α. χρονική στιγµή t = 3, θέση του τρένου x = 3 χρονική στιγµή t = 5, θέση του τρένου x = 3,5 χρονική στιγµή t 3 = 6, θέση του τρένου x 3 = χρονική στιγµή t 4 = 7, θέση του τρένου x 4 = χρονική στιγµή t 5 = 8, θέση του τρένου x 5 = β. Από 3 η µετατόπιση του τρένου είναι: = 3 =. Από 5 6 η µετατόπιση είναι: = 3,5 = -,5.

13 γ. Η φορά κίνησης του τρένου δεν παρέµεινε η ίδια κατά τη διάρκεια της κίνησής του. Έτσι, από 4,5 κινείται προς τα δεξιά (>), ενώ από 4,5 8 κινείται προς τα αριστερά (<). δ. Από 6 7 το τρένο είναι ακίνητο, διότι βρίσκεται συνέχεια στη θέση x =. 3

14 Ερωτήσεις Ασκήσεις εκτός βιβλίου. Όταν ένας ποδηλάτης τρέχει σε κυκλικό στίβο µε ταχύτητα συνεχώς 65 k/h κινείται µε σταθερή ταχύτητα; Η ταχύτητα είναι µέγεθος διανυσµατικό, οπότε για να την ορίσουµε χρειαζόµαστε εκτός από το µέτρο της και την κατεύθυνσή της. Το µέτρο της ταχύτητας του ποδηλάτη διατηρείται σταθερό κατά την κίνησή του και ίσο µε 65 k/h, η κατεύθυνσή του όµως συνεχώς µεταβάλλεται αφού αυτή συµπίπτει µε την εφαπτοµένη σε κάθε σηµείο της τροχιάς. Έτσι, η ταχύτητα διατηρείται µόνο κατά µέτρο και όχι κατά κατεύθυνση, άρα ο ποδηλάτης δεν κινείται µε σταθερή ταχύτητα.. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται µε διάγραµµα θέσης χρόνου η κίνηση δύο αυτοκινήτων σε ευθύγραµµο δρόµο. Ποιο από τα δύο αυτοκίνητα κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Παρατηρούµε ότι η γραφική παράσταση της θέσης σε συνάρτηση µε το χρόνο είναι και για τα δύο αυτοκίνητα ευθεία γραµµή που περνά από την αρχή των αξόνων. Άρα τα αυτοκίνητα εκτελούν ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µε ταχύτητα που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο: υ = = σταθερή. x () Θέση - Χρόνος t ()

15 Από το διάγραµµα φαίνεται ότι, όταν αναφερόµαστε στην ίδια χρονική στιγµή, το αυτοκίνητο () έχει διανύσει µεγαλύτερη απόσταση από το σηµείο εκκίνησης σε σχέση µε αυτή που έχει διανύσει το (). π.χ. τη χρονική στιγµή t = 3 το αυτοκίνητο () βρίσκεται στη θέση x = 5 ενώ το () βρίσκεται πίσω του στη θέση x = 6. Εποµένως το αυτοκίνητο κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα. x () Θέση - Χρόνος t () Γενικά, στο διάγραµµα θέσης χρόνου στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση της ευθείας τόσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα. Στο ίδιο συµπέρασµα µπορούµε να καταλήξουµε, υπολογίζοντας την ταχύτητα µε την οποία κινείται κάθε αυτοκίνητο: Για το αυτοκίνητο () προκειµένου να υπολογίσουµε την ταχύτητα του διαλέγουµε το χρονικό διάστηµα 4. Τη χρονική στιγµή t = η θέση του είναι x = ενώ τη χρονική στιγµή t = 4 η θέση του είναι x =. Άρα: x x υ = = = = = 5. t t 4 Όποιο χρονικό διάστηµα κι αν διαλέξουµε, θα βρούµε την ίδια τιµή για την ταχύτητα, αφού είναι σταθερή. Ακόµη, στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση µπορούµε να υπολογίσουµε την ταχύτητα από τη σχέση υ = x/t. Για το αυτοκίνητο () προκειµένου να υπολογίσουµε την ταχύτητα του διαλέγουµε το ίδιο χρονικό διάστηµα. Τη χρονική στιγµή t = η θέση του είναι x = 4 ενώ τη χρονική στιγµή t = 4 η θέση του είναι x = 8. Άρα: x' x' υ = = = = =. t t 4 Εποµένως το αυτοκίνητο () κινείται µε µεγαλύτερη ταχύτητα. 5

16 3. Να χαρακτηρίσετε το είδος της κίνησης σε κάθε ένα από τα παρακάτω διαγράµµατα δικαιολογώντας κάθε φορά την απάντησή σας. Στη συνέχεια να οµαδοποιήσετε τα διαγράµµατα που ανήκουν στο ίδιο είδος κίνησης. α Θέση - Χρόνος β Ταχύτητα - Χρόνος 3 3 x () υ (/) t () t () γ Ταχύτητα - Χρόνος δ Θέση - Χρόνος 3 5 υ (/) x () t () t () στ Ταχύτητα - Χρόνος ε Ταχύτητα - Χρόνος 5 6 υ (/) 8 υ (/) t () t ()

17 διάγραµµα (α): η θέση του κινητού κάθε χρονική στιγµή είναι x = 3, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτό είναι ακίνητο (υ = ). διάγραµµα (β): η ταχύτητα του κινητού κάθε χρονική στιγµή είναι υ = /, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτό είναι ακίνητο. Εποµένως τα διαγράµµατα (α) και (β) χαρακτηρίζουν ένα σώµα που βρίσκεται σε ακινησία. διάγραµµα (γ): η ταχύτητα του κινητού κάθε χρονική στιγµή είναι υ = 3 /. Εφόσον, η ταχύτητα διατηρείται σταθερή το κινητό εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. διάγραµµα (δ): η θέση του κινητού αυξάνεται και µάλιστα η µεταβολή της θέσης (µετατόπιση) είναι η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήµατα. π.χ. στο χρονικό διάστηµα η µετατόπιση είναι: = x x = 6 3 = 3 και στο χρονικό διάστηµα 3 η µετατόπιση είναι: = x x = 9 6 = 3. Εφόσον, το κινητό διανύει ίσες αποστάσεις σε ίσα χρονικά διαστήµατα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. Εποµένως, τα διαγράµµατα (γ) και (δ) περιγράφουν την ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. διάγραµµα (ε): η ταχύτητα του κινητού µειώνεται και µάλιστα η µεταβολή της είναι η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήµατα. π.χ. στο χρονικό διάστηµα η µεταβολή της ταχύτητας είναι: υ = υ υ = 5 / / = - 5 / και στο χρονικό διάστηµα 3 η µεταβολή της είναι: υ = υ υ = / 5 / = - 5 /. Εφόσον, η µείωση της ταχύτητας του κινητού είναι η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήµατα, το κινητό εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση µε σταθερή 5 υ υ υ 5 / / επιβράδυνση: α = = = = = 5. t t Εποµένως, το διάγραµµα (ε) περιγράφει την ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση. διάγραµµα (στ): η ταχύτητα του κινητού αυξάνεται και µάλιστα η µεταβολή της είναι η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήµατα. π.χ. στο χρονικό διάστηµα η µεταβολή της ταχύτητας είναι: υ = υ υ = 8 / 4 / = 4 / και στο χρονικό διάστηµα 3 η µεταβολή της είναι: υ = υ υ = / 8 / = 4 /. Εφόσον, η αύξηση της ταχύτητας του κινητού είναι η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήµατα, το κινητό εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση µε σταθερή 4 υ υ υ 8 / 4 / επιτάχυνση: α = = = = = 4. t t Εποµένως, το διάγραµµα (στ) περιγράφει την ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. 7

18 4. Ένα σαλιγκάρι ξεκινάει, κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα, από το σηµείο Α τη χρονική στιγµή t = και µετά από 5 βρίσκεται στη θέση Γ που απέχει από το Α,5 c. Στη συνέχεια σταµατά για 3 και κινείται µε σταθερή ταχύτητα αντίθετα γυρίζοντας πίσω στο σηµείο Α τη χρονική στιγµή t = 3. α) Να βρεθεί η µετατόπιση του σαλιγκαριού κατά µήκος των διαδροµών Α Γ, Γ Α, Α Γ Α, καθώς και το συνολικό διάστηµα που διάνυσε από t = µέχρι t = 3. β) Στη συνέχεια να γίνει η γραφική παράσταση της θέσης και της ταχύτητας του σαλιγκαριού σε συνάρτηση µε το χρόνο. Τι είδους κίνηση εκτελεί το σαλιγκάρι; Α Γ c c c 3c t= t=5 t=3 α) Καθώς το σαλιγκάρι κινήθηκε από το Α στο Γ µετατοπίστηκε κατά: = x Γ x Α =,5 c c =,5 c. Καθώς το σαλιγκάρι κινήθηκε από το Γ στο Α µετατοπίστηκε κατά: = x Α x Γ = c,5 c = -,5 c. Καθώς το σαλιγκάρι κινήθηκε από το Α στο Γ και ξανά στο Α µετατοπίστηκε κατά: = x Α x Α =,5 c,5 c = c. Το ολικό διάστηµα που διάνυσε το σαλιγκάρι κατά το χρονικό διάστηµα 3 είναι: S = (ΑΓ) + (ΓΑ) =,5 c +,5 c = 5 c. β),5 Θέση - Χρόνος x () X (c),5, t () υ (c/)

19 Το σαλιγκάρι, όταν κινείται από το Α στο Γ, κάθε δευτερόλεπτο διανύει,5 c, οπότε η ταχύτητά του είναι,5 c/ και εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση προς τα δεξιά. Όταν κινείται από το Γ στο Α, διανύει πάλι,5 c το δευτερόλεπτο, επειδή όµως κινείται αντίθετα η ταχύτητά του είναι αρνητική, δηλαδή είναι,5 c/ και εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση προς τα αριστερά. Το χρονικό διάστηµα 5 8 η θέση του παραµένει σταθερή και η ταχύτητά του είναι µηδέν, αφού δεν κινείται. 5. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου πλησιάζει στα διόδια των Τεµπών, οπότε τη χρονική στιγµή t = πατάει το φρένο για να µειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου του, σταµατά τη χρονική στιγµή t = 6 για να πληρώσει και τη χρονική στιγµή t = πατάει το γκάζι για να αυξήσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου του. Οι τιµές της ταχύτητας τις διάφορες χρονικές στιγµές φαίνονται στον πίνακα. Να γίνει η γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο και να βρεθεί η επιβράδυνση του αυτοκινήτου από 6 καθώς και η επιτάχυνση του από 8. Τι είδους κίνηση εκτελεί το αυτοκίνητο από 6, 6 και από 8 ; Πίνακας υ (/) t () υ (/) 5 5 Ταχύτητα - Χρόνος t () Τη χρονική στιγµή t = η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι υ = 5 /, ενώ τη χρονική στιγµή t = 6 η ταχύτητα είναι υ = /. Η επιβράδυνση από 6 είναι: υ υ υ / 5 / 5 / = = = = =,5 / t t 6 6 α. 9

20 Τη χρονική στιγµή t = η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι υ = /, ενώ τη χρονική στιγµή t = 8 η ταχύτητα είναι υ = /. Η επιτάχυνση από 8 είναι: υ υ υ = = t t α. / / / = = =,5 / 8 8 από 6 το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιβραδυνόµενη κίνηση µε σταθερή επιβράδυνση α = -,5 /. από 6 το αυτοκίνητο είναι ακίνητο αφού η ταχύτητά του είναι υ = / από 8 το αυτοκίνητο εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση µε σταθερή επιτάχυνση α =,5 /. 6. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις µε (Σ) αν είναι σωστές και µε (Λ) αν είναι λανθασµένες. i. Η µετατόπιση ενός κινητού εξαρτάται από το σηµείο αναφοράς. ii. Στην οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση το διάγραµµα υ - t είναι µια ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνων ενώ το διάγραµµα x - t είναι µια ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων. iii. Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως µεταβαλλόµενη όταν µεταβάλλεται: α) το µέτρο της ταχύτητας, β) η κατεύθυνση της ταχύτητας (διεύθυνση και φορά), γ) και το µέτρο και η κατεύθυνση της ταχύτητας. iv. Όταν η ταχύτητα ενός κινητού αυξάνεται ( υ > ) το κινητό επιταχύνεται, ενώ όταν η ταχύτητά του µειώνεται ( υ < ) το κινητό επιβραδύνεται. v. Όταν η µεταβολή της ταχύτητας ενός κινητού είναι η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήµατα, το κινητό εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. vi. Στην ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση το διάγραµµα υ t είναι µια ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων. vii. Ταχύτητα ίση µε 5 / σε ευθεία γραµµή σηµαίνει ότι το κινητό µετατοπίζεται 5 κάθε δευτερόλεπτο.

21 Απάντηση i. Λάθος. Ενώ η θέση x ενός σώµατος εξαρτάται από το σηµείο αναφοράς που επιλέγουµε, η µετατόπιση είναι ανεξάρτητη από το σηµείο αναφοράς. Εξαρτάται µόνο από την αρχική και τελική θέση του σώµατος, καθώς και από το ποια κατεύθυνση έχουµε ορίσει ως θετική. ii. Λάθος. Αυτό ισχύει στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. iii. Σωστή. iv. Σωστή. v. Λάθος. Όταν η µεταβολή της ταχύτητας ενός κινητού είναι η ίδια σε ίσα χρονικά διαστήµατα, τότε το κινητό εκτελεί οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση. vi. Σωστή. vii. Σωστή.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις πρέπει: Να γνωρίζει ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά. Να γνωρίζει τις έννοιες χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια. Να ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ- ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ- ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ- ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Η ταχύτητα συνήθως δεν παραµένει σταθερή Ας υποθέσουµε ότι ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραµµο δρόµο µε ταχύτητα k 36. Ο δρόµος είναι ανοιχτός και ο οδηγός αποφασίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Χρήσιμες έννοιες Κίνηση (σχετική κίνηση) ενός αντικειμένου λέγεται η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς. Τροχιά σώματος ονομάζουμε τη νοητή γραμμή που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες )

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡ/ΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 17/12/2010 Ζήτηµα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Να διαβάσετε τις σελίδες 23-28 του σχολικού βιβλίου. Να προσέξετε ιδιαίτερα τις παραγράφους που αναφέρονται στη θέση και στη µετατόπιση. Να γράψετε τις µαθηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Φυσική έννοια Φυσική έννοια Φαινόμενα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα Ένα τρένο που ταξιδεύει αλλάζει διαρκώς θέση, το ίδιο ένα αυτοκίνητο και ένα πλοίο ή αεροπλάνο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Α.1. Η µονάδα 1m/s 2 δηλώνει ότι : Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 13/1/13 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική.

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. ΘΕΜΑ Α (Για τις ερωτήσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) Α. Στην ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 Α. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο 1.1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή όταν: α) Η τροχιά είναι ευθεία. β) Η ταχύτητα έχει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ)

kg(χιλιόγραμμο) s(δευτερόλεπτο) Ένταση ηλεκτρικού πεδίου Α(Αμπέρ) Ένταση φωτεινής πηγής cd (καντέλα) Ποσότητα χημικής ουσίας mole(μόλ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Στα φυσικά φαινόμενα εμφανίζονται κάποιες ιδιότητες της ύλης. Για να περιγράψουμε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιούμε τα φυσικά μεγέθη. Τέτοια είναι η μάζα, ο χρόνος, το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ Να διαβάσετε τις σελίδες 35-48 του σχολικού βιβλίου. Να προσέξετε ιδιαίτερα τα σχήµατα..8,..9,..,.. καθώς και τα µαύρα γράµµατα (έντονα) των παραπάνω σελίδων. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: α. Η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα

Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα Ανακρίνοντας τρία διαγράμματα 1) Ένα σώµα κινείται πάνω στον άξονα x και στο διάγραµµα φαίνεται η θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. Με βάση πληροφορίες που µπορείτε να αντλήσετε µελετώντας το παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής Ασκήσεις Κινηματικής 1. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας, ξεκινώντας από το χ ο = 400m. a) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ=f(t). b) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 1 Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Σώμα κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014 Α ΛΥΚΕΙΥ: ΦΥΣΙΚΗ Διαγωνίσματα 13-14 Θεματικό πεδίο: 1 ο Διαγώνισμα Ευθύγραμμη κίνηση Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 14 Διάρκεια Ώρες ΘΕΜΑ 1 5 μονάδες Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου (4x5= Μονάδες) 1. Αν το πουλί-δρομέας

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 015 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. H αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Τα φυσικά μεγέθη, θέση,

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5)

β) 8m/s 2 δ) 4m/s 2 (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.- Α.4 και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλε μαθητή, Το βιβλίο αυτό, που κρατάς στα χέρια σου προέκυψε τελικά μέσα από την εμπειρία και διδακτική διαδικασία πολλών χρόνων στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Άλφα. Είναι το αποτέλεσμα συγγραφής πολλών καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ A ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscourseswordpresscom/ Βασικές έννοιες Ένα σώμα δεν κινείται πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1//1 ΘΕΜΑ 1 ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 22-12-213 Ζήτημα 1 Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : α) Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας. β) Μεταβάλλεται η διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscorses.wordpress.com/ Βασικές Έννοιες Ένα σώμα καθώς κινείται περνάει από διάφορα σημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Φυσική: Ασκήσεις. Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 Β Γυμνασίου Φυσική: Ασκήσεις Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 0 1 Ασκήσεις στο 1 ο Κεφάλαιο Ασκήσεις με κενά 1. Να συμπληρώσεις τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του Δύο σταθμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=8 Κm. Ένα όχημα διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο t=220 sec. Στην αρχή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη για χρονικό διάστημα t 1 =20sec στη συνέχεια γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι:

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε.

Χρησιμοποιούμε έναν άξονα (π.χ. τον άξονα x x) για να παραστήσουμε τη θέση κάποιου σώματος του οποίου την κίνηση θέλουμε να μελετήσουμε. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ Μια κίνηση που γίνεται σε ευθεία γραμμή ή με ευθύγραμμη τροχιά, λέμε ότι είναι ευθύγραμμη κίνηση. Τροχιά είναι το σύνολο των Διαδοχικών θέσεων από τις οποίες περνάει

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας είναι ίσο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Φυσική Α' Λυκείου. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. ΘΕΜΑ 1 ο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Φυσική Α' Λυκείου. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. ΘΕΜΑ 1 ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Εξεταζόµενο Μάθηµα Ονοµατεπώνυµο Μαθητή/τριας Τµήµα Ηµεροµηνία Ύλη Βαθµολογία Φυσική Α' Λυκείου Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις έως 5 να σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. m: μάζα (kg), (χιλιόγραμμα) t: χρόνος (s), (δευτερόλεπτα) l: μήκος (m) (μέτρα) χ: θέση (m)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210 4903576) ΤΑΞΗ...Α ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτικό υλικό. Τρόπος βαθµολόγησης. http://www.pi-schools.gr/lessons/physics/ Βαθµολογία Φυσικά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Εκπαιδευτικό υλικό. Τρόπος βαθµολόγησης. http://www.pi-schools.gr/lessons/physics/ Βαθµολογία Φυσικά. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να έχετε: Τετράδιο εργαστηρίου (Physics book) File για φυλλάδια Απλό υπολογιστή (calculator) Οι σηµειώσεις του µαθήµατος βρίσκονται στην προσωπική µου ιστοσελίδα:http://www.pantelis.net

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις A Λυκείου Νοέµβριος 2013 ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β

Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις A Λυκείου Νοέµβριος 2013 ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β Ενδεικτικές Απαντήσεις Λυκείου Νοέµβριος 0. β Φυσική ΘΕΜΑ Α γενιικής παιιδείίας. γ. β. γ 5. α 6. α Λάθος β Σωστό γ Λάθος δ Λάθος ε Σωστό. α β γ δ ε ΘΕΜΑ Β. Α. ευθύγραµµη οµαλή κίνηση Β. ακινησία Γ. ευθύγραµµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan Τα φυσικά μεγέθη, θέση, χρονική στιγμή, μετατόπιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση ή το χρόνο κίνησης ενός κινητού.

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Οι παρακάτω σημειώσεις διανέμονται υπό την άδεια: Creaive Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. 1 Θέση και Σύστημα αναφοράς Στην καθημερινή μας ζωή για να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o Στις ασκήσεις Κινητικής υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δουλέψουμε. Ένας από αυτούς είναι με τη σωστή χρήση των εξισώσεων θέσης (κίνησης) και ταχύτητας των σωμάτων που περιγράφονται. Τα βήματα που ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου Φυσική Ευθύγραμμη Κίνηση ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να µεταφέρετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΟ Ή ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Ή ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΟ Ή ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Ή ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Μπορούμε να παρομοιάσουμε τις έννοιες που δεν έχουν καμιά θεμελίωση στη φύση, με τα δάση εκείνα του Βορρά όπου τα δένδρα δεν έχουν καθόλου ρίζες. Αρκεί ένα φύσημα του αγέρα, ένα ασήμαντο γεγονός για να

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Α Λυκείου 9 Μαρτίου 014 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 A ΦΑΣΗ ÅÍ-ÔÁÎÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 A ΦΑΣΗ ÅÍ-ÔÁÎÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός Οδηγός Η έννοια της ταχύτητας 2.4. ; Εργ/ριακή Άσκηση 6. Κεφάλαιο 2. Κινήσεις ( 5 7 ΩΡΕΣ) ΟΧΙ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

Εργαστηριακός Οδηγός Η έννοια της ταχύτητας 2.4. ; Εργ/ριακή Άσκηση 6. Κεφάλαιο 2. Κινήσεις ( 5 7 ΩΡΕΣ) ΟΧΙ ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ Κεφάλαιο 2. Κινήσεις ( 5 7 ΩΡΕΣ) 1 ΥΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΙ Να μη διδαχθεί. Να ενσωματωθούν παραδείγματα για την έννοια της κίνησης κατά τη διδασκαλία των επόμενων υποενοτήτων. 2.1 Να γίνουν μόνο οι δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό φύλλο τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ () ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ.. ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστή ή με (Λ) αν είναι λανθασμένη. α) Αν η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός σχεδιασµός της διδασκαλίας του κεφαλαίου 2: Κινήσεις

Γενικός σχεδιασµός της διδασκαλίας του κεφαλαίου 2: Κινήσεις Κ. Παπαµιχάλης Υπεύθυνος Α ΕΚΦΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενικός σχεδιασµός της διδασκαλίας του κεφαλαίου 2: Κινήσεις Η περιγραφή και µελέτη των κινήσεων πραγµατοποιείται µε την οικοδόµηση ενός γλωσσικού πλαισίου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε μια διάσταση

Κίνηση σε μια διάσταση Κίνηση σε μια διάσταση Θεωρούμε κίνηση κατά μήκος μιας ευθύγραμμης διαδρομής. Η απόσταση x του κινούμενου σώματος από ένα σημείο του άξονα της κίνησης που παραμένει ακίνητο χρησιμοποιείται ως συντεταγμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο:... 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ραστηριότητα 1 η : (Γνωριµία µε το πρόγραµµα προσοµοίωσης)

Ονοµατεπώνυµο:... 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ραστηριότητα 1 η : (Γνωριµία µε το πρόγραµµα προσοµοίωσης) Ονοµατεπώνυµο:.... Τάξη: ΕΠΑ.Λ Τµήµα:. Ηµεροµηνία:.. 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ραστηριότητα 1 η : (Γνωριµία µε το πρόγραµµα προσοµοίωσης) Ανοίξτε την προσοµοίωση EOEK_a.ip, που βρίσκεται στο φάκελο µε τίτλο ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1 έως Α3 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α1. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΒΑΣ1ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 5 1. Πότε ένα σώμα κινείται και πότε

Διαβάστε περισσότερα

Λύση. Γνωρίζουµε ότι η µετατόπιση µπορεί να υπολογιστεί και από το εµβαδόν της γραφικής παράστασης υ=f(t) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ :

Λύση. Γνωρίζουµε ότι η µετατόπιση µπορεί να υπολογιστεί και από το εµβαδόν της γραφικής παράστασης υ=f(t) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ : X 6 (s) Σηµαντικό: Στην Ε.Ο.Κ και στο διάγραµµα µετατόπισης -χρόνου: Χ υ = = εφθ Μοτοσικλετιστής κινείται ευθύγραµµα και η κίνηση του περιγράφεται από το διάγραµµα Θέσης χρόνου του διπλανού

Διαβάστε περισσότερα