ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ"

Transcript

1 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1. Πάνω σε έναν άξονα xοx επιλέγουμε τα σημεία Α(0), Β(-3m), Γ(5m) και Δ(3m). Να βρείτε το διάστημα και τη μετατόπιση του κινητού για τις εξής μετακινήσεις: α. Α Γ β. Γ Α γ. Β Γ Δ δ. Β Δ Β (Απ.: 5 m και +5 m, 5 m και 5m, 10 m και +6 m, 12 m και 0 m) 2 **. Οι θέσεις τριών σημείων Α, Β και Γ πάνω σε έναν άξονα είναι: x 1=+4cm, x 2=- 2cm και x 3=-4cm αντίστοιχα. α. Να σχεδιάσετε τα διανύσματα θέσης των τριών σημείων. β. Να υπολογίσετε την μετατόπιση και το διάστημα που διανύει μια σφαίρα κατά τις διαδρομές: Α Β Γ, Γ Β και Α Γ Β Α. (Απ.: -8 cm και 8 cm, +2 cm και 2 cm, 0 cm και 16 cm) 3. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα. Τη χρονική στιγμή t o=2s βρίσκεται στη θέση x o=-4cm, τη χρονική στιγμή t 1=6s βρίσκεται στη θέση x 1=0 και τη χρονική στιγμή t 2=10s βρίσκεται στη θέση x 2=-7cm. Να βρείτε τις μετατοπίσεις του κινητού για τα χρονικά διαστήματα: α. Δt 1=t 1-t o β. Δt 2=t 2-t 1 γ. Δt 3=t 2-t ο (Απ.: 4 cm, -7 cm, -3 cm) 4 (YLIKONET_1.1.2). Ένα κινητό ξεκινά τη χρονική στιγμή t ο=0 από το σημείο Α του σχήματος, φτάνει στο σημείο Β τη χρονική στιγμή t 1=3s και επιστρέφοντας περνά από το σημείο Γ τη χρονική στιγμή t 2=8s. Να βρείτε την αλγεβρική τιμή της μετατόπισης και το διάστημα που διανύει το σώμα στα χρονικά διαστήματα: α. 0-3s β. 3s-8s γ.0-8s (Απ.: +7 m και 7 m, -23 m και 23 m, -16 m και 30 m) 5. Υποθέστε ότι το σπίτι σας (Σ), το περίπτερο (Π), ο φούρνος (Φ) και το γυμναστήριο (Γ) βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία. Όπως βγαίνετε από το σπίτι, το περίπτερο βρίσκεται 50m δεξιά, ο φούρνος 100m δεξιά και το γυμναστήριο 500m αριστερά. Αν υποθέσουμε ότι το σπίτι βρίσκεται στην θέση x=0: α. Να τοποθετήσετε σε άξονα xx τα Σ, Π, Φ και Γ. β. Να βρείτε την μετατόπιση και το διάστημα που διανύει ένας που μένει σε αυτό το σπίτι για την μετακίνηση: i) σπίτι -φούρνος-περίπτερο ii) σπίτι-γυμναστήριο iii) σπίτι -φούρνος-γυμναστήριο (Απ.: +50m και 150m, -500m και 500m, -500m και 700m)

2 23 6 (ΥΛΙΚΟΝΕΤ_1.1.3). Ένα σημειακό αντικείμενο ξεκινά από την κορυφή Α μιας τετράγωνης πλατείας πλευράς α=20m και αφού περάσει από τις κορυφές Β και Γ φτάνει στην κορυφή Δ. α. Πόσο διάστημα διένυσε; β. Ποια η μετατόπισή του; γ. Να σχεδιάστε στο σχήμα το διάνυσμα της μετατόπισης. Στον οριζόντιο άξονα ΑΔ θετική φορά να θεωρήσετε την προς τα δεξιά. (Απ.: 60 m, +20 m) 7 **. Ένα σώμα μετατοπίζεται από την θέση Α(2,1) στην θέση Β(6,-2) και στην συνέχεια στην θέση Γ(-2,4). Να βρείτε την συνολική μετατόπιση του κινητού και το συνολικό διάστημα που έχει διανύσει. (Απ.: 5, 15) 8 **. Ένας άνθρωπος μετακινείται βόρεια κατά 8m και στην συνέχεια 6m ανατολικά. Πόση είναι η συνολική μετατόπισή του (και σε ποια κατεύθυνση) και πόσο το συνολικό διάστημα που διανύει; (Απ.: 10 m-εφθ=3/4, 14 m) 9. Με βάση την παρακάτω γραφική παράσταση θέσης-χρόνου σε ευθύγραμμη κίνηση, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: α. Ποια είναι η μέση ταχύτητα του κινητού σε όλη τη διαδρομή; β. Το κινητό μετακινήθηκε πιο γρήγορα κατά το χρονικό διάστημα: i) 0-1 h ii) 2-3 h iii) 6-7 h (Κυκλώστε την σωστή απάντηση και δικαιολογήστε.) γ. Η στιγμιαία ταχύτητα την χρονική στιγμή t=3 s θα είναι: i) 50 km/h ii)1/50 km/h iii) 50 m/s iv) Τίποτα από τα παραπάνω (Απ.: 18 km/h)

3 Στο ακόλουθο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της θέσης με τον χρόνο για ένα σώμα το οποίο κινείται κατά μήκος του άξονα xx. Να απαντήσετε στις ακόλουθες προτάσεις με σωστό(σ) ή λάθος(λ). α. Από t 0=0 ως t 1=3s το σώμα κινείται προς τα αριστερά. β. Για t=2s το σώμα κινείται προς τα δεξιά. γ. Το σώμα σταματά στην θέση x=20m. δ. Σε όλη την διάρκεια της κίνησης η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή. ε. Η μετατόπιση του σώματος από t o=0 ως t 2=6s είναι μηδέν. στ. Η ταχύτητα του σώματος την χρονική στιγμή t 1=3s είναι μηδέν. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 11 ** (YLIKONET_1.1.1). Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σημείο Α του σχήματος. Μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β. α. Σχεδιάστε το διάστημα της μετατόπισης του ΑΒ. β. Από το σημείο Β, μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Γ. Σχεδιάστε τώρα το διάνυσμα της νέας του μετατόπισης ΒΓ. γ. Σχεδιάστε το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισης του και υπολογίστε το μέτρο της. (Απ.: 5 m)

4 25 Β. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ 12. Ένας νεαρός τρέχει σε ευθύγραμμο δρόμο για 200 s με ταχύτητα μέτρου 14,4 km/h και στη συνέχεια γυρίζει προς τα πίσω περπατώντας με ταχύτητα μέτρου 1m/s για 200 s. Να βρείτε την μέση ταχύτητα του νεαρού σ όλη τη διάρκεια της κίνησής του. (Απ.: 2.5 m/s) 13. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα και στο παρακάτω σχήμα έχουμε σχεδιάσει τον άξονα x που χρησιμοποιούμε για τη μελέτη της κίνησης, καθώς και κάποιες πληροφορίες της κίνησης. i) Η αρχική θέση του αυτοκινήτου είναι x 0=.. ενώ τη στιγμή t 1=4s βρίσκεται στη θέση. ii) Υπολογίστε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου από 0-4s... iii) Να βρεθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου... iv) Σε ποια θέση θα βρίσκεται το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t 2=7s;. 14. Ένα τραίνο μήκους L= 300 m, εισέρχεται σε τούνελ μήκους d=1300m κινούμενο ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα υ=72 km/h. Να βρείτε πόσο χρόνο θα κινηθεί το τραίνο εξ ολοκλήρου, εντός του τούνελ. (Απ.: 50 sec) 15. Ένα τρένο έχει μήκος L=400 m και κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου υ=20 m/s. Το τρένο περνά μια σήραγγα μήκους d=4000 m. Για πόσο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν τμήματα του τραίνου μέσα στη σήραγγα; (Απ.: 220 s) 16. Περιπολικό καταδιώκει ένα κλεμμένο όχημα που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο προς τα δεξιά. Την χρονική στιγμή t o=0 το περιπολικό απέχει από το όχημα απόσταση s 1=600 m. Tο περιπολικό κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ 1=144 km/h και το όχημα με σταθερή ταχύτητα μέτρου 108 km/h. Αν θεωρήσουμε ως θέση x=0 την θέση του περιπολικού τη χρονική στιγμή t 0=0 και θετική κατεύθυνση του x-άξονα την προς τα δεξιά: α. να γράψετε τις εξισώσεις θέσης-χρόνου που περιγράφουν την κίνηση των δύο οχημάτων β. να βρείτε μετά από πόσο χρόνο το περιπολικό θα φτάσει το όχημα καθώς και τη μετατόπισή του από την χρονική στιγμή t o=0 μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησης. (Απ.: 1 min, 2400 m)

5 Δύο κινητά βρίσκονται στις θέσεις Α και Β όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Τα σώματα αρχίζουν να κινούνται ταυτόχρονα με ταχύτητες σταθερού μέτρου υ 1=4m/s και υ 2=2m/s αντίστοιχα όπως φαίνεται στο σχήμα. α. Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης για κάθε σώμα. β. Να βρείτε το σημείο συνάντησης των δύο σωμάτων καθώς επίσης και την μετατόπισή τους την στιγμή που συναντιούνται. γ. Πόσο θα απέχουν την χρονική στιγμή t=15s; δ. Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου και θέσης-χρόνου για κάθε κινητό. (Απ.: +20m, +40m και -20m, 30m) 18. Δύο κινητά βρίσκονται στις θέσεις Α και Β όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Την χρονική στιγμή t o=0 ξεκινά να κινείται το σώμα Α με ταχύτητα σταθερού μέτρου υ 1=5m/s ενώ την χρονική στιγμή t 1=2s αρχίζει να κινείται το σώμα Β με ταχύτητα σταθερού μέτρου υ 2=3m/s αντίστοιχα όπως φαίνεται στο σχήμα. α. Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης για κάθε σώμα. β. Να βρείτε την χρονική στιγμή που τα δύο σώματα συναντιούνται καθώς και το σημείο συνάντησης των δύο σωμάτων. γ. Πόση θα είναι τότε η μετατόπιση κάθε κινητού; δ. Πόσο θα απέχουν την χρονική στιγμή t=20s; ε. Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου και θέσης-χρόνου για κάθε κινητό. (Απ.: +30m και 12s, +60m και -30m, 64m) 19. Δύο οχήματα ξεκινούν ταυτόχρονα από δύο σημεία Α και Β μιας ευθείας, κινούμενα το ένα προς το άλλο ευθύγραμμα και ομαλά. Το πρώτο αυτοκίνητο έχει ταχύτητα υ Α=20 m/s ενώ το δεύτερο υ Β=50 m/s. Αν η απόσταση των σημείων Α και Β είναι (ΑΒ)=350 m τότε: α. Να βρείτε που και πότε τα δύο αυτοκίνητα θα συναντηθούν. β. Να κάνετε για κάθε ένα από τα δύο αυτοκίνητα την γραφική παράσταση που δείχνει πως μεταβάλλεται με τον χρόνο η ταχύτητά του. γ. Να κάνετε για κάθε ένα από τα δύο αυτοκίνητα την γραφική παράσταση που δείχνει πως μεταβάλλεται με τον χρόνο η θέση του και το διάστημα που διανύει. (Απ.: 5 s, 100 m από τον Α) 20. Δύο οχήματα ξεκινούν από δύο σημεία Α και Β κινούμενα το ένα προς το άλλο ευθύγραμμα και ομαλά. Το πρώτο αυτοκίνητο έχει ταχύτητα υ Α=20 m/s ενώ το δεύτερο υ Β=30 m/s και ξεκινάει 2 s αργότερα. Αν η απόσταση των σημείων Α και Β είναι (ΑΒ)=240 m τότε: α. Να βρείτε που και πότε τα δύο αυτοκίνητα θα συναντηθούν. β. Να κάνετε για κάθε ένα από τα δύο αυτοκίνητα την γραφική παράσταση που δείχνει πως μεταβάλλεται με τον χρόνο η ταχύτητά του. γ. Να κάνετε για κάθε ένα από τα δύο αυτοκίνητα την γραφική παράσταση που δείχνει πως μεταβάλλεται με τον χρόνο η θέση του και το διάστημα που διανύει. (Απ.: 6 s, 120 m από τον Α)

6 27 Γ. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 21. Ένα αυτοκίνητο επιταχύνεται σταθερά από την ηρεμία με επιτάχυνση α=2m/s 2 για χρόνο 5s. Να βρεθεί η μέση ταχύτητά του γι αυτό το χρονικό διάστημα. (Απ.: 5m/s) Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Ένα σώμα ξεκινά από την ηρεμία κινούμενο ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα και μέσα σε 5 sec η ταχύτητά του γίνεται 30 m/s. Να βρεθούν: α. Η επιτάχυνσή του. β. Η ταχύτητά του μετά από 1 min. γ. Το διάστημα που καλύπτει μέσα σε 10 sec. (Απ.: 6 m/s 2, 360 m/s, 300 m) 23. Για ένα όχημα που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο η ταχύτητα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό μέτρου 2 m/s στο δευτερόλεπτο. Αν τη χρονική στιγμή t 1=2 s το όχημα έχει ταχύτητα μέτρου υ 1=5 m/s, να βρείτε την ταχύτητα του την χρονική στιγμή t 2=5 s και την μετατόπισή του στο χρονικό διάστημα Δt=t 2-t 1. (Απ.: 11 m/s, 24 m) 24. Η γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου για μια ευθύγραμμη κίνηση δίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Αν τη χρονική στιγμή t o=0 το κινητό βρίσκεται στη θέση x o=0, να βρείτε τις θέσεις του κινητού τις χρονικές στιγμές 10 s, 15 s, 20 s και 30s. (Απ.: +100 m, +125 m, +100 m, +50 m) 25. Ένα αεροπλάνο έχει μηχανές ικανές σε 20 s από τη στιγμή της εκκίνησης, να του δώσουν ταχύτητα 50 m/s, που είναι ικανή για να απογειωθεί. Να βρεθούν: α. Η επιτάχυνση του αεροπλάνου. β. Το ελάχιστο μήκος του διαδρόμου απογείωσης. (Απ.: 2.5 m/s 2, 500 m ) 26. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε δρόμο που ταυτίζουμε με τον άξονα x και τη χρονική στιγμή t=0 περνά από σημείο Α με x Α=10m και κινείται προς τα δεξιά (θετική κατεύθυνση) με ταχύτητα μέτρου 8 m/s ενώ φρενάρει αποκτώντας σταθερή επιτάχυνση, με φορά προς τ αριστερά και μέτρο 2 m/s 2. α. Ποια χρονική στιγμή t 1 θα σταματήσει το αυτοκίνητο; β. Ποια η μετατόπισή του και ποια η θέση του τη στιγμή t 1;

7 28 γ. Να κάνετε το διάγραμμα της θέσης του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι τη χρονική στιγμή t= 6s, σε βαθμολογημένους άξονες. (Απ.: 4 s, 16 m και 26 m) 27. Ένα καράβι τη χρονική στιγμή t o=0 έχει ταχύτητα μέτρου υ ο=40 m/s και επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α=0,2 m/s 2. Να βρείτε: α. Την μετατόπιση του καραβιού μέχρι να ελαττωθεί η ταχύτητα του στο μισό. β. Τη συνολική μετατόπιση του καραβιού μέχρι να σταματήσει. (Απ.: 3 km, 4 km) 28. Ένας μοτοσικλετιστής και ένας ποδηλάτης αρχίζουν να κινούνται ταυτόχρονα από την κατάσταση ηρεμίας. Η επιτάχυνση και των δύο είναι σταθερή. Η επιτάχυνση του μοτοσικλετιστή είναι τριπλάσια της επιτάχυνσης του ποδηλάτη. Πόσες φορές μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα του μοτοσικλετιστή από την ταχύτητα του ποδηλάτη: α. σε ίσους χρόνους, β. όταν και οι δύο έχουν διανύσει το ίδιο διάστημα; (Απ.: 3 φορές, 3 φορές) 29. Δίνεται η γραφική παράσταση όπως ταχύτητας σωματιδίου σαν συνάρτηση του χρόνου (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα). Να βρείτε: α. την αρχική ταχύτητα του σωματιδίου και την επιτάχυνσή του, β. την ολική μετατόπισή του σε 12 sec, γ. το διάστημα που διένυσε το σωμάτιο σε 12 sec, δ. την εξίσωση κίνησης του σωματίου, ε. πως κινείται το σωμάτιο από 8 ως 12 sec; (Απ. : 80 m/s και -10 m/s 2, 240 m, 400 m, 80.t-5.t 2 (S.I.))

8 Η ταχύτητα ενός σώματος μεταβάλλεται με τον χρόνο, όπως φαίνεται στην ακόλουθη γραφική παράσταση. α. Να περιγράψετε λεπτομερώς την κίνηση του σώματος. β. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης και της θέσης του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο, (δηλαδή τα διαγράμματα α=f(t) και x=f(t)), σε βαθμολογημένους άξονες. γ. Να υπολογίσετε την μέση τιμή της ταχύτητάς του. (Απ.: 15 m/s) 31. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και η μεταβολή της ταχύτητάς του με τον χρόνο δίνεται από το ακόλουθο διάγραμμα: α. Να περιγράψετε τι κίνηση κάνει το αυτοκίνητο στα χρονικά διαστήματα 0-6s, 6s-10s και 10s-16s. β. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση και την μετατόπιση του αυτοκινήτου στα παραπάνω χρονικά διαστήματα. γ. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της μεταβολής της επιτάχυνσης και της θέσης του αυτοκινήτου με τον χρόνο. δ. Να βρείτε την μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου σε όλη την διάρκεια της κίνησης. (Απ.: 15,625 m/s)

9 Ένα κινητό ξεκινάει από την ηρεμία με σταθερή επιτάχυνση α 1=0,8 m/s 2 πάνω σε ευθεία. Όταν αποκτήσει ταχύτητα υ=8 m/s συνεχίζει να κινείται ομαλά για μήκος 24 m. Ακολούθως επιβραδύνεται ομαλά έως ότου σταματήσει, διανύοντας επιβραδυνόμενο 8 m. Να υπολογιστούν: α. Η διάρκεια της κίνησης. β. Η συνολική μετατόπισή του. γ. Η μέση ταχύτητά του. (Απ.: 15 s, 72 m, 4,8 m/s) 33. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και η μεταβολή της ταχύτητάς του με τον χρόνο δίνεται από το ακόλουθο διάγραμμα: α. Να περιγράψετε τι κίνηση κάνει το αυτοκίνητο στα χρονικά διαστήματα 0-10s, 10s-20s και 20s-30s. β. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση και την μετατόπιση του αυτοκινήτου στα παραπάνω χρονικά διαστήματα. γ. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της μεταβολής της επιτάχυνσης και της θέσης του αυτοκινήτου με τον χρόνο. δ. Να βρείτε την μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου σε όλη την διάρκεια της κίνησης. (Απ.: 26,7 m/s) 34. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα. Την χρονική στιγμή t 1=3 sec έχει ταχύτητα υ 1=8 m/s, ενώ την χρονική στιγμή t 2=6 sec έχει ταχύτητα υ 2=14 m/s. Να βρείτε: α. Την αρχική ταχύτητα και την επιτάχυνση του αυτοκινήτου. β. Το διάστημα που καλύπτει κατά το 5 ο δευτερόλεπτο της κίνησής του. (Απ.: 2 m/s-2 m/s 2, 11 m) 35. Στο παρακάτω διάγραμμα ομοίως, φαίνεται πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα ενός κινητού με το χρόνο. α. Να περιγράψετε λεπτομερώς την κίνηση του σώματος. β. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης και της θέσης του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο, (δηλαδή τα διαγράμματα α=f(t) και x=f(t)), σε βαθμολογημένους άξονες. γ. Να υπολογίσετε την μέση τιμή της ταχύτητάς του.

10 31 (Απ.: 16,5 m/s) 36. Ακολούθως δίνεται το διάγραμμα θέσης-χρόνου για ένα κινητό. Με βάση αυτό το διάγραμμα να κάνετε λεπτομερή περιγραφή της κίνησης του σώματος και στην συνέχεια να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου, επιτάχυνσης-χρόνου και διαστήματος-χρόνου, καθώς επίσης και να βρείτε τη μέση ταχύτητα του σώματος. (Απ.: 6,25 m/s) 37. Για ένα σώμα που ξεκινά από την ηρεμία και από την θέση x o=0 η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης με το χρόνο δίνεται ακολούθως. Με βάση αυτό το διάγραμμα να κάνετε λεπτομερή περιγραφή της κίνησης του σώματος και στην συνέχεια να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις, ταχύτητας-χρόνου και θέσης-χρόνου, και να βρείτε τη μέση αριθμητική ταχύτητα του σώματος. (Απ.: 11,25 m/s)

11 32 38 *. Δύο αυτοκίνητα Α και Β, που βρίσκονται σε απόσταση L = 100 m μεταξύ τους, ξεκινάνε ταυτόχρονα και κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία. Τα αυτοκίνητα κινούνται κατά την ίδια φορά με επιταχύνσεις α Α = 16 cm/s 2 και α Β = 8 cm/s 2. Στο αυτοκίνητο Α βρίσκεται μια μύγα Μ ( που θεωρείται σαν υλικό σημείο χωρίς μάζα ), που μόλις ξεκινήσει το Α, πετάει ευθύγραμμα προς το Β, για να επιστρέψει μόλις φτάσει στο Β πάλι προς το Α και ούτω καθεξής, μέχρι να συνθλιβεί ανάμεσα στα δύό αυτοκίνητα. Αν η κίνηση της μύγας είναι επιταχυνόμενη με α = 20 cm/s 2, να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα, που μπορεί να πετύχει αυτή. (Απ.: 10 m/ s ) 39 *. Στα φανάρια του εθνικού δρόμου, βρίσκεται σταματημένη μια Β.Μ.W., γιατί ανάβει κόκκινο. Την στιγμή που ανάβει πράσινο, φτάνει στα φανάρια ένα FIAT έχοντας ταχύτητα υ ο = 10 m/s. Αμέσως τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν επιτάχυνση, το μεν B.M.W. α 1 = 3 m/s 2,το δε FIAT α 2 = 2 m/s 2. α. Πότε από τη στιγμή που άναψε το πράσινο η B.M.W. θα προσπεράσει το FIAT: Τι ταχύτητα θα έχει αναπτύξει; β. Σε πόση απόσταση από τα φανάρια θα γίνει η προσπέραση; γ. Να γίνουν τα διαγράμματα α, υ, x=f(t) για κάθε αυτοκίνητο; (Απ.: 20 s, 60 m/s, 600 m ) 40. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 20.t 30.t 2.t t t t + 2.t 2-4.t t Δύο κινητά Α και Β κινούνται στην ίδια ευθεία με ταχύτητες υ 1=20 m/s και υ 2=15m/s κατά την ίδια φορά. Σε κάποια χρονική στιγμή, που λαμβάνεται και σαν αφετηρία μετρήσεων των χρόνων και ενώ το κινητό που προπορεύεται απέχει απόσταση L=50 m από το δεύτερο, αρχίζει το κινητό να επιταχύνεται με επιτάχυνση α 1=2 m/s 2. Μετά από πάροδο 2s αρχίζει να επιταχύνει και το δεύτερο με επιτάχυνση α 2=4 m/s 2. Μετά από πόσο χρόνο και σε ποια θέση από τη στιγμή που άρχισε να επιταχύνεται το πρώτο, θα συναντηθούν. (Απ.: 15,7s, 610,5m) 42. Δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στα σημεία Α και Β μιας ευθείας ΑΒ, που απέχουν απόσταση L=500 m. Το αυτοκίνητο που βρίσκεται στο Α αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα υ 1=30 m/s προς το Β, ενώ την ίδια χρονική στιγμή, αυτό που βρίσκεται στο Β αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=4 m/s 2 προς το Α. Να βρείτε που και πότε θα συναντηθούν. (Απ.: 10 sec, 300 m από το Α)

12 Ένας δρομέας των 100 m αρχίζει να κινείται ομαλά επιταχυνόμενα. Η επιτάχυνσή του είναι 5 m/s 2 και η μέγιστη δυνατή ταχύτητα 10 m/s. Αφού αναπτύξει μέγιστη ταχύτητα κινείται ευθύγραμμα ομαλά. Να βρεθεί η επίδοσή του. (Απ.: 11 s) 44. Δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στα σημεία Α και Β μιας ευθείας ΑΒ, που απέχουν απόσταση L=75 m. Το αυτοκίνητο που βρίσκεται στο Α αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα υ 1=20 m/s προς το Β, ενώ την ίδια χρονική στιγμή, αυτό που βρίσκεται στο Β αρχίζει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=2 m/s 2 ομόρροπα με το πρώτο. Να βρείτε που και πότε θα συναντηθούν. (Απ.: 5 sec, 25 m από το Β και 15 s, 225 m από το Β) 45. Ένα αυτοκίνητο ξεκινώντας από την ηρεμία κινείται με σταθερή επιτάχυνση, οπότε κατά την διάρκεια του δωδέκατου δευτερολέπτου της κίνησης του μετατοπίζεται κατά 46 m. Να υπολογίσετε: α. Την τιμή της επιτάχυνσης του αυτοκινήτου. β. Πόσο μετατοπίσθηκε κατά την διάρκεια των 4 πρώτων sec της κίνησης. (Απ.: 4 m/s 2, 32 m) 46. Ένα κινητό πρόκειται να κινηθεί κατά μήκος ενός άξονα x προς την θετική φορά. Τη χρονική στιγμή t o=0 και ενώ βρίσκεται στη θέση x o=0 ξεκινά με επιτάχυνση 1 m/s 2 για χρόνο 3 s ενώ στη συνέχεια κινείται με επιτάχυνση 1 m/s 2 για ίσο χρόνο. α. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο. β. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο. γ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της θέσης του κινητού σε συνάρτηση με το χρόνο. 47. Ένα κινητό κινείται κατά μήκος ενός άξονα x. Τη χρονική στιγμή t o=0 διέρχεται από τη θέση x o=0 κινούμενο προς τη θετική φορά του άξονα με ταχύτητα υ=15m/s, την οποία διατηρεί σταθερή για χρόνο 5s. Στη συνέχεια κινείται με επιτάχυνση 3m/s 2 για χρόνο 10 s στο τέλος του οποίου η ταχύτητα του κινητού είναι 15m/s. Στη συνέχεια το κινητό κινείται με επιτάχυνση 1,5m/s 2 για χρόνο 10s. α. Να παραστήσετε γραφικά την τιμή της ταχύτητας του κινητού σε συνάρτηση με τον χρόνο. β. Να βρείτε τη θέση του κινητού τη χρονική στιγμή 25s. γ. Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα. δ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις επιτάχυνσης-χρόνου και θέσης-χρόνου. (Απ.: 0 m, 225 m) 48. Δύο οχήματα ξεκινούν από δύο σημεία Α και Β κινούμενα ευθύγραμμα σε δρόμο που ταυτίζεται με τον χχ άξονα προς την ίδια κατεύθυνση του Α, το οποίο βρίσκεται δεξιά του Β. Το πρώτο αυτοκίνητο έχει ταχύτητα υ Α=20m/s και ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, ενώ το δεύτερο αρχίζει να κινείται ταυτόχρονα με το πρώτο κινούμενο ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα με επιτάχυνση α=4m/s 2. Αν η απόσταση των σημείων Α και Β είναι (ΑΒ)=400m τότε: α. Να βρείτε που και πότε τα δύο αυτοκίνητα θα συναντηθούν.

13 34 β. Να κάνετε για κάθε ένα από τα δύο αυτοκίνητα την γραφική παράσταση που δείχνει πως μεταβάλλεται με τον χρόνο η ταχύτητά του, σε κοινό διάγραμμα. γ. Να κάνετε για κάθε ένα από τα δύο αυτοκίνητα σε κοινό διάγραμμα, την γραφική παράσταση που δείχνει πως μεταβάλλεται με τον χρόνο η θέση του και το διάστημα που διανύει. (Απ.: 20 s, 400 m από τον Α) 49. Ξεκινώντας από την ηρεμία την χρονική στιγμή t=0, ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με επιτάχυνση που δίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Ποια είναι η ταχύτητα του αυτοκινήτου την χρονική στιγμή t=3s; (Απ.: 10,5 m/s) Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Δύο οχήματα ξεκινούν από δύο σημεία Α και Β κινούμενα ευθύγραμμα σε δρόμο που ταυτίζεται με τον χχ άξονα προς την ίδια κατεύθυνση του Β, το οποίο βρίσκεται δεξιά του Α. Το πρώτο αυτοκίνητο έχει ταχύτητα υ Α=20 m/s και ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, ενώ το δεύτερο αρχίζει να κινείται μετά από 4 s από το πρώτο κινούμενο ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα με επιτάχυνση α=2m/s 2. Αν η απόσταση των σημείων Α και Β είναι (ΑΒ)=180m τότε: α. Να βρείτε που και πότε τα δύο αυτοκίνητα θα συναντηθούν. β. Να κάνετε για κάθε ένα από τα δύο αυτοκίνητα (σε κοινό διάγραμμα) την γραφική παράσταση που δείχνει πως μεταβάλλεται με τον χρόνο η θέση του και το διάστημα που διανύει. (Απ.: 14 s από την εκκίνηση του Α, 280 m από τον Α) 51 (YLIKONET). Ένα σώματα κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος του άξονα x και στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της ταχύτητάς του με τον χρόνο. i) Να περιγράψετε την κίνηση του σώματος. ii) Ποια η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή t 1=2 s και t 2=6 s. iii) Να γίνει το διάγραμμα της θέσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. iv) Να βρείτε την κλίση της παραπάνω γραφικής παράστασης τη χρονική στιγμή t 3=5 s. (Απ.:-4 m, 12 m, 2 m/s 2 )

14 35 52 (YLIKONET). Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της θέσης ενός σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. Να υπολογίσετε: α. Το πρόσημο της στιγμιαίας ταχύτητας της χρονικές στιγμές 2 s και 6 s. β. Τη στιγμιαία ταχύτητα τις χρονικές στιγμές 4 s και 8 s. γ. Τη μέση ταχύτητα στα χρονικά διαστήματα: 0 ως 4 s, 2 s ως 6 s και 4 s ως 8 s. (Απ.: 10 m/s, 10 m/s, 7,5 m/s) 53 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ). Δύο σώματα Σ 1 και Σ 2 βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Τη χρονική στιγμή t=0 το Σ 1 ξεκινά να κινείται από ένα σημείο του δρόμου και την ίδια στιγμή διέρχεται από το ίδιο σημείο το σώμα Σ 2 κινούμενο με σταθερή ταχύτητα 40 m/s, στην ίδια κατεύθυνση με το Σ 1. Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου για τα δύο αυτά σώματα. α. Να βρείτε τη χρονική στιγμή t 1. β. Να βρείτε την απόσταση των δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή t 1. γ. Να εξετάσετε αν τα δύο σώματα θα ξανασυναντηθούν μετά την χρονική στιγμή t=0 και να προσδιορίσετε αυτή την χρονική στιγμή. (Απ.: 10 s, 200 m, 22,5 s) 54. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα υ=10 m/s και ο οδηγός πατάει ξαφνικά γκάζι το οποίο προκαλεί στο αυτοκίνητο σταθερή επιτάχυνση α=5 m/s 2. Πόσο χρόνο και πόση απόσταση χρειάζεται το αυτοκίνητο για να τετραπλασιάσει την ταχύτητά του; (Απ.: 6 sec, 150 m)

15 36 55 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ). Στο διάγραμμα του ακόλουθου σχήματος φαίνεται η γραφική παράσταση της τιμής της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο για ένα σώμα που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. α. Να υπολογίσετε τις επιταχύνσεις του σώματος στα χρονικά διαστήματα 0-4 s και 8 s-10 s. β. Να κατασκευάσετε σε βαθμολογημένους άξονες την γραφική παράσταση της τιμής της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα σε συνάρτηση με τον χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 ως 10 s. γ. Να υπολογίσετε στο παραπάνω διάστημα την μέση ταχύτητα του σώματος. δ. Να βρείτε τον λόγο των ταχυτήτων υ 1/υ 2 του σώματος τις χρονικές στιγμές 2 s και 9 s αντίστοιχα. (Απ.: 2,5m/s 2, 5m/s 2, 9m/s, 1/3) 56. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα, ξεκινώντας από την ηρεμία την χρονική στιγμή t=0 και από τη θέση A(-50m) με σταθερή επιτάχυνση α=4 m/s 2. α) Ποια χρονική στιγμή περνά από την αρχή του άξονα Ο; β) Αν φτάνει στη θέση Β τη χρονική στιγμή t=10 sec, ποια είναι η θέση του σημείου Β και ποια η μετατόπιση του αυτοκινήτου από την θέση Α ως την θέση Β; Α Ο B t=0 (Απ.: 5 sec, 150 m, 200 m) x=0 x

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0.

1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. 1. Μια σφαίρα κινείται ευθύγραμμα και στο παρακάτω σχήμα βλέπετε την θέση της Α για t=0. Αν η ταχύτητα της σφαίρας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα: A) Χαρακτηρίστε την κίνηση της σφαίρας: i) Από

Διαβάστε περισσότερα

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής Ασκήσεις Κινηματικής 1. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας, ξεκινώντας από το χ ο = 400m. a) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ=f(t). b) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t.

Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ. 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t. Α) ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ 1) Πληροφορίες από διάγραμμα x-t Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και στο σχήμα φαίνεται η μετατόπισή του σε συνάρτηση με τον χρόνο Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και ποιες

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ.

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ. 1.1.41. Μια μπάλα κινείται. 1.1. Ομάδα Δ. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια μπάλα που κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος ενός χάρακα, ενώ στο διτο χρόνο. πλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης της

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α1. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηματική Ομάδα Ε

1.1. Κινηματική Ομάδα Ε 1.1. Ομάδα Ε 61. Μετά από λίγο αρχίζει να επιταχύνεται. Δυο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες υ Α=21,8m/s και υ Β=12m/s, προς την ίδια κατεύθυνση. Σε μια στιγμή τα

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s)

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 1) Κινητό που κινείται σε άξονα χχ ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 και έχει εξίσωση κίνησης χ = 0 4t (S.I.). Να βρεθούν: α) Η αρχική θέση και η ταχύτητά του β) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 1 Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Σώμα κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι:

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες

4. ύο αυτοκίνητα Α, Β κινούνται ευθύγραµµα και οµαλά σε ένα τµήµα της Εγνατίας οδού σε παράλληλες 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά µήκος ενός ευθύγραµµου οριζόντιου δρόµου, ο οποίος θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x'x. Το αυτοκίνητο ξεκινά από τη θέση x o = +4m και κινούµενο ευθύγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ο άνθρωπος ξεκινά τη στιγμή t=0 από τη θέση x=50 m και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κινείται προς τα αριστερά. Στη συνέχεια σε κάθε σημειωμένη θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

GI_V_FYSP_0_3772. ο οδηγός του φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d

GI_V_FYSP_0_3772. ο οδηγός του φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d GI_V_FYSP_0_377 Σε αυτοκίνητο που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με ταχύτητα μέτρου, ο οδηγός του φρενάρει οπότε το αυτοκίνητο διανύει διάστημα d μέχρι να σταματήσει. Αν το αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Σάββατο 18 Νοεμβρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α1. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ A: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120min ΤΜΗΜΑ:. ONOMA:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ 2 ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΘΕΜΑ A: ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120min ΤΜΗΜΑ:. ONOMA:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ 2 ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1min ONOMA:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΜΗΜΑ:. ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ A: 1. Στην ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: Α. η αρχική ταχύτητα είναι πάντα μηδέν,

Διαβάστε περισσότερα

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του Δύο σταθμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=8 Κm. Ένα όχημα διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο t=220 sec. Στην αρχή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη για χρονικό διάστημα t 1 =20sec στη συνέχεια γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Επώνυμο: Όνομα: Αγρίνιο: Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική.

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. ΘΕΜΑ Α (Για τις ερωτήσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) Α. Στην ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Τα φυσικά μεγέθη, θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Τι ονομάζουμε κίνηση; Τι ονομάζουμε τροχιά; Ποια είδη τροχιών γνωρίζετε; Κίνηση ενός αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 1. Σημειακό κινητό εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση στον άξονα xx' και έχει τη χρονική στιγμή t1=3s ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Ευθύγραμμη Κίνηση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Ευθύγραμμη Κίνηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. A Λυκείου Ύλη: Ευθύγραμμη Κίνηση 13-11-2016 Θέμα 1 ο : 1) Η έκφραση 2m/s 2 όταν αναφέρεται σε κινητό που εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση σημαίνει ότι: α) η θέση του κινητού αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κινηματική

Κεφάλαιο 1: Κινηματική Κεφάλαιο 1: Κινηματική Θέμα Β: 3763 Β 3768 Β1 3770 Β1 377 Β 4980 Β1 498 Β1 4986 Β1 4989 Β 4995 Β1 5044 Β1 5046 Β1 5050 Β1 505 Β1 5090 Β1 515 Β1 518 Β1 513 Β 563 Β1 535 Β1 535 Β 539 Β1 5515 Β1 6154 Β1 8996

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 015 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. H αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡ/ΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 17/12/2010 Ζήτηµα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Μια

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση)

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση) Λυμένες Ασκήσεις (βασική απλή άσκηση) 1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 108 km/h και για να μεταβει το σώμα από το σημείο Α στο σημείο Β, χρειάστηκε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο 1.1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή όταν: α) Η τροχιά είναι ευθεία. β) Η ταχύτητα έχει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. m: μάζα (kg), (χιλιόγραμμα) t: χρόνος (s), (δευτερόλεπτα) l: μήκος (m) (μέτρα) χ: θέση (m)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan Τα φυσικά μεγέθη, θέση, χρονική στιγμή, μετατόπιση,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας είναι ίσο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 22-12-213 Ζήτημα 1 Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : α) Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας. β) Μεταβάλλεται η διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 Α. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕ.Λ. Νοέμβριος 016 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις από Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: α) η επιτάχυνση είναι σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: α. Η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α Α.1. 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 2 εκέµβρη 215 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Οταν η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλή, το κινητό διανύει (γ) ίσες µετατοπίσεις σε ίσους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 13/1/13 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα : Πρότυπο Πρότυπα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Η Φυσική για να ερμηνεύσει τα φαινόμενα, δημιουργεί τα πρότυπα ή μοντέλα. Τα πρότυπα αποτελούνται από ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο. σε ένα άλλο σηµείο M. α. 10cm β. 14cm γ. -14cm δ. 6cm Μονάδες 5 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210 4903576) ΤΑΞΗ...Α ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

o ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

o ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2015-2016 1 o ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περιεχόμενα ΚΙΝΗΣΕΙΣ... 4 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ - ΔΙΑΣΤΗΜΑ... 4 Μετατόπιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 3763 1. Β 2. Αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Α.1. Η µονάδα 1m/s 2 δηλώνει ότι : Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. δ) η δύναμη F μέτρο 10Ν. δυνάμεις F 1. έχει. έχει. έχει. Μονάδες 5. η δύναμη γ) 2,5 m/s 2. έχει μέτρο 10Ν. 5 m/s 2. Αν. δ) 7,5. m/s 2.

ΘΕΜΑ Α. δ) η δύναμη F μέτρο 10Ν. δυνάμεις F 1. έχει. έχει. έχει. Μονάδες 5. η δύναμη γ) 2,5 m/s 2. έχει μέτρο 10Ν. 5 m/s 2. Αν. δ) 7,5. m/s 2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01 013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/1/017 ΘΕΜΑ Α 1) Σε ένα σώμα που δυνάμεις F 1 και F κινείται ευθύγραμμ. α) η δύναμη F Αν η δύναμη F μα με σταθερή ταχύτητα υ=10m/s

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΚΙΝΗΣΕΙΣ (3 Ο ΜΕΡΟΣ)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΚΙΝΗΣΕΙΣ (3 Ο ΜΕΡΟΣ) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΚΙΝΗΣΕΙΣ (3 Ο ΜΕΡΟΣ) 1. Σώμα τη χρονική στιγμή t o =0 βρίσκεται στη θέση x o =-10m και κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ =20m/s με φορά προς τα θετικά. α. Να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα : Νόμος Νόμοι Πρότυπο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Πρότυπο ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης (Ε.Ο.Μ.Κ) Όταν η επιτάχυνση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1//1 ΘΕΜΑ 1 ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα: Α 2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο:.. Πειραιάς 4 /12 / 2006 Οδηγίες: Στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, να επιλέξτε την σωστή πρόταση. Προσοχή!! Υπάρχει και η πίσω σελίδα. Μην ξεχάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ

Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ ε φ. 1 Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ Χρήσιμες έννοιες Κίνηση (σχετική κίνηση) ενός αντικειμένου λέγεται η αλλαγή της θέσης του ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς. Τροχιά σώματος ονομάζουμε τη νοητή γραμμή που δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα 1. Ένας πεζοπόρος κινείται σε ευθύ δρόμο με σταθερό μέτρο ταχύτητας υ = 2m/s. Την χρονική στιγμή t o = 0 βρίσκεται στην θέση x αρχ = 10m. Α.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΖΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ. Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση

2 ΓΕΛ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΖΙΚΟΣ ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ. Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση Ευθύγραμμη ομαλή Κίνηση ΘΕΜΑ Β(4990) Β1) Ένα αυτοκίνητο κινείται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου οριζόντιου δρόμου, ο οποίος θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x'x. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ. Προτεινόµενα Θέµατα Α Λυκείου Νοέµβριος 2013 ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ. Προτεινόµενα Θέµατα Α Λυκείου Νοέµβριος 2013 ΘΕΜΑ Α Προτεινόµενα Θέµατα Α Λυκείου Νοέµβριος 01 Φυσική γενιικής παιιδείίας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστά απάντηση 1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες )

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις πρέπει: Να γνωρίζει ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά. Να γνωρίζει τις έννοιες χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια. Να ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να µεταφέρετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ () ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ.. ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστή ή με (Λ) αν είναι λανθασμένη. α) Αν η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ.

Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ. .3.2. Η τριβή και η κίνηση. στο επίπεδο. Ομάδα Γ. Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μ s =0,2. Σε μια στιγμή t 0 =0 στο σώμα ασκείται μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα