Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη"

Transcript

1 Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη Αριστομένης Β. Τσαντίλης Υποψήφιος Διδάκτωρ, Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητής Παν. Πατρών, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η επίδραση των τοιχοπληρώσεων στο φέροντα οργανισμό είναι ευμενής οδηγώντας στην αύξηση της πλευρικής δυσκαμψίας και αντοχής της κατασκευής (π.χ. Mehrabi et al. 1996, Fardis and Panagiotakos 1997). Η παρατήρηση αυτή είναι γενικά ορθή όταν ο φορέας διαθέτει ισχυρά και δύσκαμπτα στοιχεία σε σύγκριση με τις τοιχοπληρώσεις. Παρατηρήσεις από πρόσφατα σεισμικά συμβάντα έδειξαν ότι οι αρνητικές επιρροές των τοιχοπληρώσεων πιθανώς να έχουν υποεκτιμηθεί, καθώς παρατηρήθηκαν αστοχίες οι οποίες οφείλονται στην παρουσία αυτών, τόσο σε κτίρια σχεδιασμένα σύμφωνα με τους παλαιότερους κανονισμούς, όσο και σε κτίρια βάσει των νεότερων κανονισμών. Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο δεν επιτρέπει τη συμμετοχή των τοιχοπληρώσεων στη στατική και δυναμική ανάλυση του φορέα, γεγονός που απορρέει από τις αβεβαιότητες που εισέρχονται εξαιτίας του εγγενή ψαθυρού χαρακτήρα τους, από τις ελλιπείς προδιαγραφές που τις διέπουν και από την πιθανή τροποποίηση της θέσης τους κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, οι δυσμενείς επιρροές των τοιχοπληρώσεων προέρχονται κυρίως από την πρόωρη αστοχία τους και τη μη-κανονική διάταξή τους σε κάτοψη και καθ' ύψος, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ανελαστικών παραμορφώσεων σε μια στάθμη ή σε μια πλευρά του κτιρίου, καθώς και σε τοπικό επίπεδο από τη συγκέντρωση τάσεων στις περιοχές των άκρων τους, οδηγώντας σε πρόωρη διατμητική αστοχία των μελών του φορέα. Νέες έρευνες (Villaverde 1997, Filiatrault and Sullivan 2014) έδειξαν ότι παρότι ο φέρων οργανισμός μπορεί να πληροί τα κριτήρια επιτελεστικότητας που ορίζονται από τον κανονισμό, οι βλάβες σε μη δομικά στοιχεία (τοιχοποιίες, πρόσοψη του κτιρίου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός κ.α.) μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερη στάθμη επιτελεστικότητας, αξιολογώντας τις βλάβες στο σύνολο του κτιρίου. Επιπρόσθετα, η πρόωρη κατάρρευση της τοιχοποιίας εγκυμονεί πρόσθετους κινδύνους, όπως η απώλεια ζωής των ενοίκων και η παρεμπόδιση των σημείων εξόδου/εισόδου του κτίριο κατά τη διάρκεια κρίσιμων συμβάντων. Έχοντας υπόψη ότι η σύγχρονη τάση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των κτιρίων προωθεί τη μελέτη πολύπλοκων, ασύμμετρων και μορφολογικά σύνθετων ανομοιόμορφων δομών, η δυσμενής επιρροή των τοιχοπληρώσεων θα είναι εντονότερη και θα συναντάται συχνότερα στα έργα πολιτικού μηχανικού. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στην παρούσα εργασία προτείνεται η απομόνωση των τοιχοπληρώσεων - σε αρχικό στάδιο - με χρήση περιμετρικών αρμών από κυψελωτά υλικά (Σχ. 1-1α), τα οποία έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ανάπτυξη εξαιρετικά μεγάλων παραμορφώσεων υπό περίπου σταθερή τάση (Σχ. 1-1β), μετά από αρχική ελαστική συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από μικρό μέτρο ελαστικότητας (Gibson and Ashby 1988). Η τεχνική αυτή επιτρέπει αφενός τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας των τοιχοπληρώσεων, καθώς και του φέροντος οργανισμού, από τυχόν αρνητικές επιρροές αυτών, αφετέρου την ενεργοποίησή τους - σε δεύτερο στάδιο - οδηγώντας σε αύξηση της πλευρικής δυσκαμψίας και αντοχής της κατασκευής (Σχ. 1-1α).

2 Σχ. 1-1 Απόκριση πλαισίων με την παρουσία αρμού από κυψελωτά υλικά και συμπεριφορά κυψελωτών υλικών σε θλίψη Για το σκοπό της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκαν μονώροφα πλήρως ή μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα στα οποία εφαρμόστηκε αρμός κυψελωτού υλικού διαφορετικού πάχους και θέσης στην περίμετρο της τοιχοποιίας. Τα πλαίσια υπεβλήθησαν σε εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενη φόρτιση και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά των συμβατικά τοιχοπληρωμένων δοκιμίων ελέγχου. Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν μέσω αριθμητικών προσομοιωμάτων μακρο- και μικρο- κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία του αρμού απομόνωσης, ενώ η προτεινόμενη τεχνική εφαρμόστηκε σε πρωτότυπη τριώροφη κατασκευή υπό δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια τοποθέτησης των τοιχοπληρώσεων. Λεπτομέρειες για την προτεινόμενη τεχνική δίνονται στον Τσαντίλη (2016), ενώ βασικά στοιχεία της πειραματικής και αναλυτικής μελέτης της περιγράφονται ακολούθως. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πειραματικό πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο βασικές ενότητες μονώροφων πλαισίων ενός ανοίγματος: (1) σε πλήρως και μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα και (2) σε πλήρως τοιχοπληρωμένα πλαίσια από δομικό χάλυβα, όπως φαίνεται στο Σχ Στην πρώτη ενότητα κατασκευάστηκε ένα συμβατικά τοιχοπληρωμένο πλαίσιο (C0) που αποτέλεσε το δοκίμιο ελέγχου και δύο πλαίσια με εφαρμογή αρμού κυψελωτού πολυαιθυλενίου HDPE80 (πυκνότητας 80 kg/m 3 ) πάχους 1.5 mm. Στο ένα πλαίσιο η εφαρμογή του αρμού έγινε σε όλη την περίμετρο της τοιχοποιίας (C1.5 ) και στο δεύτερο μόνο κατά τις δύο κατακόρυφες πλευρές του (C1.5//). Δύο από τα προηγούμενα δοκίμια αφού επισκευάστηκαν τοιχοπληρώθηκαν μερικώς έως το μέσο του υποστυλώματος με το ένα να αποτελεί το δοκίμιο ελέγχου (CP0), ενώ στο δεύτερο εφαρμόστηκε αρμός κυψελωτού πολυαιθυλενίου πάχους 3 mm στις δύο κατακόρυφες πλευρές του (CP3//). Η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε την κατασκευή τριών τοιχοπληρωμένων πλαισίων από δομικό χάλυβα: ενός συμβατικά τοιχοπληρωμένου (S0), που αποτέλεσε το πλαίσιο ελέγχου, και δύο με εφαρμογή αρμού κυψελωτού πολυαιθυλενίου πάχους 4 mm σε όλη την περίμετρο της τοιχοπλήρωσης (S4 ) και 2 mm κατά τις δύο κατακόρυφες πλευρές της (S2//). Τα πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα είχαν ύψος και πλάτος 1200mmκαι 1315mm, αντίστοιχα, ενώ οι διατομές των υποστυλωμάτων και της δοκού ήταν 150x150 mmκαι 100x165 mm, αντίστοιχα. Το πλαίσιο πακτώθηκε σε άκαμπτη δοκό θεμελίωσης διαστάσεων 500x250 mm. Οι διαμήκεις οπλισμοί των υποστυλωμάτων ήταν 8Φ8 με εγκάρσιο οπλισμό Φ5.5/35, ενώ στις δοκούς τοποθετήθηκε διαμήκης οπλισμός 2Φ8 άνω συν 1Φ8 στη στήριξη και 3Φ8 κάτω με εγκάρσιο οπλισμό Φ5.5/35. Η μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος ήταν MPa, ενώ οι διαμήκεις και εγκάρσιοι οπλισμοί ήταν κατηγορίας B500cκαι S220, αντίστοιχα. Τα μεταλλικά πλαίσια είχαν αξονικές διαστάσεις ύψους προς πλάτος 905x1667 mm με καθαρές διαστάσεις τοιχοπλήρωσης 815x1662 mm. Τα υποστυλώματα

3 ήταν διατομής IPE180 τοποθετημένα κατά την ασθενή διεύθυνση επί δοκού έδρασης ΗΕΑ200 και η δοκός ήταν διατομής IPE180. Η ποιότητα χάλυβα ήταν S275 για όλα τα μέλη και οι συνδέσεις ήταν συγκολλητές. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο του Εργαστηρίου Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όλα τα πλαίσια υπεβλήθησαν σε εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενη φόρτιση ελεγχόμενης μετακίνησης μέσω οριζόντιου σερβοϋδραυλικού εμβόλου (Σχ. 2-2). Σχ. 2-1 (γ) Περιγραφή πειραματικών δοκιμίων: πλήρως τοιχοπληρωμένα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος, μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος και (γ) πλήρως τοιχοπληρωμένα πλαίσια δομικού χάλυβα (οι διαστάσεις σε mm) Σχ. 2-2 Πειραματική διάταξη δοκιμίων στο ισχυρό μεταλλικό πλαίσιο και τοποθέτηση ηλεκτρικών αισθητήρων στην εμπρός και πίσω όψη

4 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ Στα Σχ. 3-1 έως 3-3 δίνονται τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών σε όρους πλευρικής δύναμης - μετατόπισης και συγκρίνονται με τη συμπεριφορά του γυμνού πλαισίου, ενώ παράλληλα δίνεται η πορεία ανάπτυξης των διατμητικών παραμορφώσεων στο σώμα της τοιχοπλήρωσης. Στα γραφήματα διακρίνεται η απομόνωση - σε αρχικό στάδιο - των τοιχοπληρώσεων, ενώ τα πλαίσια παρουσιάζουν απόκριση παρόμοια με αυτή του γυμνού. Στη συνέχεια, μετά την ενεργοποίηση των τοιχοπληρώσεων η δυσκαμψία των δοκιμίων αυξάνεται, οδηγώντας ταυτόχρονα σε αύξηση της τελικής αντοχής του συστήματος, με τη συμπεριφορά να προσεγγίζει αυτή του δοκιμίου ελέγχου (τοιχοπληρωμένου χωρίς αρμούς απομόνωσης). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία ανάπτυξης των διατμητικών παραμορφώσεων στο σώμα της τοιχοπλήρωσης. Στα δοκίμια ελέγχου παρατηρείται καταπόνηση του οργανισμού πλήρωσης από τους πρώτους κύκλους φόρτισης, σε αντίθεση με τα δοκίμια παρουσίας αρμού, όπου οι διατμητικές παραμορφώσεις εμφανίζονται αρχικά- μειωμένες και στη συνέχεια σταδιακά αυξάνονται υποδηλώνοντας την ενεργοποίηση της τοιχοπλήρωσης σε δεύτερο στάδιο. Ειδικότερα τα δοκίμια με αρμό κυψελωτού υλικού σε όλη την περίμετρο εμφάνισαν αρχικά σχεδόν μηδενικές διατμητικές παραμορφώσεις, ενώ τα δοκίμια με δύο κατακόρυφους αρμούς εμφάνισαν μειωμένες τιμές παραμόρφωσης. Σχ. 3-1 (γ) Πειραματικά αποτελέσματα πλήρως τοιχοπληρωμένων πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα: καθολική συμπεριφορά, περιβάλλουσες φόρτισης σε σύγκριση με το γυμνό πλαίσιο και (γ) διατμητική παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης

5 ΕΠΕΣ Σχ. 3-2 Σχ. 3-3 (γ) Πειραματικά αποτελέσματα μερικώς τοιχοπληρωμένων πλαισίων από οπλισμένο σκυρόδεμα: καθολική συμπεριφορά, περιβάλλουσες φόρτισης σε σύγκριση με το γυμνό πλαίσιο και (γ) διατμητική παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης (γ) Πειραματικά αποτελέσματα πλήρως τοιχοπληρωμένων πλαισίων από δομικό χάλυβα: καθολική συμπεριφορά, περιβάλλουσες φόρτισης σε σύγκριση με το γυμνό πλαίσιο και (γ) διατμητική παραμόρφωση τοιχοπλήρωσης

6 Οι μειωμένες διατμητικές παραμορφώσεις που ανέπτυξαν τα δοκίμια με την παρουσία αρμού οδήγησαν στη μείωση των βλαβών τόσο στο σώμα της τοιχοποιίας όσο και στο περιμετρικό πλαίσιο (Σχ. 3-4). Στα δοκίμια ελέγχου μέχρι το πέρας της φόρτισης εκδηλώθηκαν έντονες ρηγματώσεις κατά τη διεύθυνση της διαγωνίου συνοδευόμενες με διατμητική ολίσθηση των οριζόντιων αρμών, σύνθλιψη των γωνιακών περιοχών και μερική κατάρρευση τμημάτων της τοιχοποιίας, φαινόμενα τα οποία στα δοκίμια με αρμό απομόνωσης είτε δεν εκδηλώθηκαν είτε εμφανίστηκαν με μειωμένη ένταση και σε μεγαλύτερους κύκλους φόρτισης, ανάλογα με το πάχος και τη θέση τοποθέτησης του αρμού. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση των αρνητικών επιρροών του οργανισμού πλήρωσης στα μέλη του περιμετρικού πλαισίου (καμπτικές και διατμητικές ρηγματώσεις των υποστυλωμάτων) με αποτέλεσμα οι βλάβες να εμφανιστούν σε μεγαλύτερες τιμές γωνιακών παραμορφώσεων και έπειτα από την ενεργοποίηση της τοιχοπλήρωσης. Σχ. 3-4 Τελική εικόνα βλαβών στα πειραματικά δοκίμια 4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν μέσω προσομοιωμάτων μακρο-κλίμακας βάσει της μεθόδου του ισοδύναμου θλιπτήρα με χρήση του προγράμματος ανοικτού κώδικα OpenSees (Σχ. 4-1α). Για την προσομοίωση του περιμετρικού αρμού χρησιμοποιήθηκε η εν σειρά τοποθέτηση ενός μη γραμμικού ελατηρίου μηδενικού μήκους στο άκρο του διαγώνιου θλιπτήρα με ιδιότητες που ορίζονται από το πάχος του αρμού, τη θέση τοποθέτησής του στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης και από το λόγο πλευρών της, σύμφωνα με την κρίσιμη παραμόρφωση ενεργοποίησης της τοιχοπλήρωσης που παρατηρήθηκε κατά την πειραματική διαδικασία (Πίν. 4-1). Επιπρόσθετα, για τη διερεύνηση της απόκρισης των δοκιμίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε τοπικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν προσομοιώματα σύμφωνα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων με χρήση του προγράμματος ANSYS, στα οποία για την περιγραφή του αρμού απομόνωσης χρησιμοποιήθηκαν μη γραμμικά ελατήρια διατεταγμένα στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης, ανάλογα με τη θέση του αρμού (Σχ. 4-1β)και με ιδιότητες σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα αντοχής σε θλίψη. Η τοιχοπλήρωση προσομοιώθηκε ως ομογενές ορθότροπο υλικό, ενώ η σύνδεση με το περιβάλλον πλαίσιο γίνεται μέσω επιφανειακών στοιχείων διεπαφής. Πίν. 4-1 Ιδιότητες μη γραμμικού ελατηρίου για την προσομοίωση του περιμετρικού αρμού κυψελωτού υλικού στο πρόγραμμα OpenSees α=1 για τα πλαίσια C1.5// και S2// Δl = ε l o = ε (α t αρμού ) α=2 για το πλαίσιο S4 α=4 για το πλαίσιο C1.5

7 Σχ. 4-1 Αριθμητική προσομοίωση δοκιμίων με: την τροποποιημένη μέθοδο του ισοδύναμου θλιπτήρα και με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Στα Σχ.5-1 και 5-2 δίνονται τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων σε σύγκριση με τα πειραματικά αποτελέσματα. Η απόδοση της συμπεριφοράς των πλαισίων κρίνεται ικανοποιητική καθώς τα προσομοιώματα είναι ικανά να αποδώσουν τη συμπεριφορά των πειραματικών δοκιμίων σε επίπεδο καθολικής συμπεριφοράς υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση, επιτυγχάνοντας ορθά τις τιμές αντοχής στα άκρα των κύκλων φόρτισης και το ρυθμό απομείωσης της πλευρικής δυσκαμψίας. Σχ. 5-1 (γ) Αριθμητική προσομοίωση δοκιμίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο του ισοδύναμου θλιπτήρα σε όρους: δύναμης - μετατόπισης, περιβαλλουσώναντοχής και (γ) απομείωσης της πλευρικής δυσκαμψίας

8 Σχ. 5-2 (γ) Αριθμητική προσομοίωση δοκιμίων από δομικό χάλυβα με τη μέθοδο του ισοδύναμου θλιπτήρα σε όρους: δύναμης - μετατόπισης, περιβαλλουσώναντοχής και (γ) απομείωσης της πλευρικής δυσκαμψίας Τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων στα δοκίμια από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό μονοτονική φόρτιση παρατίθενται στα Σχ. 5-3 και 5-4. Στα διαγράμματα δίνονται τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων σε σύγκριση με την απόκριση των πειραματικών δοκιμίων και των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη μέθοδο του ισοδύναμου θλιπτήρα σε μονοτονική φόρτιση. Η σύγκλιση των αποτελεσμάτων κρίνεται ικανοποιητική, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη προσεκτικής χρήσης των αποτελεσμάτων βάσει μονοτονικής φόρτισης με την εισαγωγή κατάλληλων συντελεστών απομείωσης της αντοχής και δυσκαμψίας, ώστε να αποδοθεί ορθά η απόκριση υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Επίσης σε κάθε δοκίμιο δίνεται η εικόνα της έντασης που αναπτύσσεται στο σώμα της τοιχοπλήρωσης και στο περιβάλλον πλαίσιο σε διάφορες τιμές μετατόπισης κορυφής, καταδεικνύοντας την ευεργετική παρουσία του αρμού κυψελωτού υλικού στην καταπόνηση των στοιχείων, καθώς στο πλαίσιο ελέγχου η άμεση ενεργοποίηση της τοιχοποιίας οδηγεί στην πρόωρη αστοχία της, ενώ στα πλαίσια με την παρουσία αρμού εμφανίζεται μειωμένη. Στο Σχ. 5-4 διακρίνεται η προστασία του περιβάλλοντος πλαισίου έναντι πρόωρης διατμητικής αστοχίας των υποστυλωμάτων καθώς η παρουσία αρμού περιόρισε τα φαινόμενα κοντού υποστυλώματος.

9 ΕΠΕΣ Σχ. 5-3 (δ) (ε) (στ) -(γ) Απόκριση προσομοιωμάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και (δ)(στ) αναπτυσσόμενη ένταση στο φορέα για μετατόπιση κορυφής 5 mm και 10 mm για τα δοκίμια C0, C1.5 και C1.5//, αντίστοιχα Σχ. 5-4 (γ) (γ) (δ) - Απόκριση προσομοιωμάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και (γ)(δ) ένταση στο φορέα για μετατόπιση κορυφής 10 mm για τα δοκίμια CP0 και CP3//, αντίστοιχα

10 6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η παραμετρική ανάλυση έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος OpenSees και αφορούσε τη διερεύνηση της επιρροής των χαρακτηριστικών του αρμού όπως το πάχος και η πυκνότητα του κυψελωτού υλικού στη συμπεριφορά των πειραματικών δοκιμίων με τοποθέτηση αρμού κατά τις δύο κατακόρυφες πλευρές της τοιχοποιίας. Ειδικότερα, διατηρώντας σταθερό το πάχος του αρμού (t αρμού =10 mm) διερευνήθηκε η επιρροή της αύξησης της πυκνότητας του κυψελωτού υλικού (μελετήθηκαν πυκνότητες 80, 120, 180 και 250 kg/m 3 ) και αντίστοιχα διατηρώντας τη σχετική πυκνότητα σταθερή (d=80 kg/m 3 ) μεταβλήθηκε το πάχος του αρμού (μελετήθηκαν πάχη 1, 2, 5 και 10 mm), όπως διακρίνεται στο Σχ Σχ. 6-1 Απόκριση τοιχοπληρωμένων πλαισίων υπό μονοτονική φόρτιση συναρτήσει: της πυκνότητας του κυψελωτού πολυαιθυλενίου και του πάχους αρμού Από τα αποτελέσματα του Σχ. 6-1 συμπεραίνεται ότι η μεταβολή της πυκνότητας δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την οριακή μετατόπιση του σημείου ενεργοποίησης της τοιχοπλήρωσης, ενώ επίσης δεν παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή στα υπόλοιπα κρίσιμα σημεία αναφοράς της απόκρισης του πλαισίου (ρηγμάτωση τοιχοποιίας, οριακό φορτίο και παραμένουσα αντοχή). Η μεταβολή του πάχους αρμού μεταφράζεται σε μετατόπιση του σημείου καμπής για την ενεργοποίηση της τοιχοπλήρωσης, η οποία λαμβάνει χώρα σε μετατόπιση περίπου ίση με το ονομαστικό πάχος του αρμού. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ενεργοποίησης της τοιχοπλήρωσης, προφυλάσσοντάς την από πρόωρη αστοχία, ενώ παράλληλα η τελική αστοχία συμβαίνει σε μεγαλύτερες γωνιακές παραμορφώσεις του περιμετρικού πλαισίου. 7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η προτεινόμενη τεχνική εφαρμόζεται σε πρωτότυπη τριώροφη κατασκευή εξετάζοντας τρία διαφορετικά σενάρια τοποθέτησης του οργανισμού πλήρωσης: (1) του γυμνού φορέα, (2) με ανομοιόμορφη τοποθέτηση καθ' ύψος (Κτίριο 1) και (3) με ομοιόμορφη τοποθέτηση σε κάτοψη και καθ' ύψος (Κτίριο 2), όπως φαίνεται στο Σχ Η πρωτότυπη κατασκευή διατάσσεται σε τετραγωνική κάτοψη και αποτελείται από τρεις στάθμες. Ο φέρων οργανισμός διαμορφώνεται από τέσσερα πλαίσια τριών ανοιγμάτων με θεωρητικό άνοιγμα μήκους 5 mκαι ύψους 3.15 m, ενώ τα δομικά στοιχεία είναι κοινά για όλες τις στάθμες. Ειδικότερα, οι πλάκες έχουν πάχος 150 mm, τα υποστυλώματα είναι διατομής 400x400 mmκαι οι δοκοί ορθογωνικής διατομής 250x500 mm. Θεωρήθηκε αντοχή σκυροδέματος f c =16 MPa και οπλισμοί ποιότητας StIII. Σε όλη την περίμετρο των τοιχοπληρώσεων εφαρμόστηκε αρμός κυψελωτού υλικού πάχους ίσου με 10% (31.5 mm) ή 1% (3.2 mm) του ύψους του ορόφου και πυκνότητας 80kg/m 3 ή 150kg/m 3. Σε ένα τυπικό εσωτερικό πλαίσιο της κατασκευής εφαρμόζεται δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας του σεισμού της Θεσσαλονίκης (1978, Μ w 6.2) με συνολική χρονική διάρκεια 31 sec και μέγιστη εδαφική επιτάχυνση 0.122g.

11 ΕΠΕΣ Σχ. 7-1 Προσομοίωμα του Κτιρίου 1 και Κτιρίου 2 στο πρόγραμμα OpenSees Η εικόνα των σχετικών μετακινήσεων μεταξύ των ορόφων για τα δύο κτίρια δίνεται στο Σχ Στο Κτίριο 1 η παρουσία αρμού απομόνωσης μεγάλου πάχους και μικρής πυκνότητας είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση των γωνιακών παραμορφώσεων της κρίσιμης στάθμης του ισογείου και οδήγησε το φορέα σε συμπεριφορά παρόμοια με αυτή του γυμνού φορέα. Αντίθετα, στο Κτίριο 2 η εφαρμογή αρμού μικρού πάχους και μεγαλύτερης πυκνότητας οδήγησε σε συμπεριφορά παρόμοια με αυτή του συμβατικά τοιχοπληρωμένου φορέα, απομειώνοντας τις γωνιακές παραμορφώσεις σε σύγκριση με το γυμνό φορέα. Σχ. 7-2 Σχετικές μετακινήσεις ορόφων στο Κτίριο 1 και Κτίριο 2 Αντίστοιχη εικόνα (Σχ. 7-3) παρουσιάζει η πορεία ανάπτυξης των καμπτικών ροπών στον πόδα και στην κεφαλή του εξωτερικού υποστυλώματος του ισογείου, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική απομείωση της καταπόνησης του υποστυλώματος σε σύγκριση με το συμβατικά τοιχοπληρωμένο και το γυμνό φορέα, για κάθε εξεταζόμενο κτίριο.

12 Σχ. 7-3 Αναπτυσσόμενες ροπές κάμψης σε υποστύλωμα του ισογείου στο Κτίριο 1 και Κτίριο 2 Στο Σχ. 7-4 δίνεται η αξονική ένταση σε θλιπτήρα του μεσαίου φατνώματος σε κάθε στάθμη. Στο Κτίριο 1 καταδεικνύεται η σχεδόν πλήρης απομόνωση των τοιχοπληρώσεων του 1 ου και 2 ου ορόφου καθ' όλη τη διάρκεια της φόρτισης, ενώ στο Κτίριο 2 παρατηρείται η απομόνωση των τοιχοπληρώσεων στις περιοχές των χαμηλών επιταχύνσεων και η μερική ενεργοποίησή τους στην περιοχή των μέγιστων επιταχύνσεων. Σχ. 7-4 Αναπτυσσόμενη αξονική ένταση σε θλιπτήρα του μεσαίου φατνώματος στο Κτίριο 1 και Κτίριο 2 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα αποτελέσματα τόσο σε πειραματικό όσο και σε αναλυτικό επίπεδο, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι η παρουσία αρμού κυψελωτού υλικού στην περίμετρο της τοιχοπλήρωσης μειώνει τη σεισμική τρωτότητα του στοιχείου απορροφώντας την ένταση που μεταφέρεται από το περιβάλλον πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις αρνητικές επιρροές της στα μέλη του φέροντος οργανισμού. Ταυτόχρονα, για μεγάλες τιμές γωνιακών παραμορφώσεων η τοιχοπλήρωση λειτουργεί ως πολύτιμη "εφεδρεία", δηλαδή συμμετέχει ενεργά στην ανάληψη των εξωτερικών φορτίσεων, αυξάνοντας τη δυσκαμψία και την τελική αντοχή του πλαισίου.

13 Το διάστημα απομόνωσης της τοιχοπλήρωσης, και επομένως η οριακή μετατόπιση (δ crit ) που σηματοδοτεί την έναρξη της συμμετοχής της στην ανάληψη δυνάμεων, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αρμού (πάχος, πυκνότητα κυψελωτού υλικού), από τη θέση τοποθέτησης στην περίμετρο και από το λόγο πλευρών του φατνώματος. Παρατηρήθηκε ότι σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά του πλαισίου διαδραματίζουν οι συνθήκες έδρασης της τοιχοποιίας και συγκεκριμένα η δυνατότητα σχετικής ολίσθησης στη βάση της. Αναλυτικότερα, στα πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος με λόγο πλευρών 1:1 το σημείο καμπής εμφανίζεται σε κρίσιμη μετατόπιση πρακτικώς ίση με το ονομαστικό πάχος του αρμού (δ crit =t αρμού ) όταν η εφαρμογή του αρμού γίνεται μόνο στις δύο κατακόρυφες πλευρές της τοιχοποιίας και ίση με τέσσερις φορές το πάχος του αρμού (δ crit =4 t αρμού ) για εφαρμογή σε όλη την περίμετρό της. Αντίστοιχα στα πλαίσια δομικού χάλυβα, με λόγο πλευρών 2:1, η κρίσιμη μετατόπιση είναι επίσης πρακτικώς ίση με το ονομαστικό πάχος του αρμού (δ crit =t αρμού ) για την πρώτη περίπτωση και διπλάσια του πάχους αρμού (δ crit =2 t αρμού ) με εφαρμογή αρμού σε όλη την περίμετρο. Στα μερικώς τοιχοπληρωμένα πλαίσια το σημείο ενεργοποίησης της τοιχοποιίας παρατηρήθηκε σε μετατόπιση πολλαπλάσια του ονομαστικού πάχους αρμού (δ crit =α t αρμού ), όπου α ο λόγος του καθαρού ύψους του περιμετρικού πλαισίου προς το ύψος της τοιχοπλήρωσης. Η παρουσία αρμού από κυψελωτά υλικά στην περίμετρο του οργανισμού πλήρωσης οδήγησε στη μείωση των βλαβών στο σώμα της τοιχοποιίας και του περιβάλλοντος πλαισίου, μετατοπίζοντας παράλληλα την ανάπτυξή τους σε μεγαλύτερες τιμές γωνιακών παραμορφώσεων. Η χρήση του τροποποιημένου προσομοιώματος του ισοδύναμου θλιπτήρα με εν σειρά τοποθέτηση ενός μη γραμμικού ελατηρίου στο άκρο του διαγώνιου θλιπτήρα μπορεί να περιγράψει με ικανοποιητική ακρίβεια την απόκριση των δοκιμίων με την παρουσία αρμού απομόνωσης από κυψελωτά υλικά. Οι ιδιότητες του μη γραμμικού ελατηρίου καθορίζονται από τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κυψελωτού υλικού πλήρωσης, από τη θέση του αρμού στην περίμετρο και από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τοιχοπλήρωσης. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων επιτρέπει την αυξημένη εποπτεία της αναπτυσσόμενης έντασης τόσο σε καθολικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που το προσομοίωμα του ισοδύναμου θλιπτήρα δε μπορεί να περιγράψει τοπικά φαινόμενα στη συμπεριφορά των στοιχείων. Ωστόσο, μειονέκτημα αποτελεί η σημαντική αύξηση του υπολογιστικού φόρτου και η χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάλυσης καθιστώντας τη μέθοδο μη προσιτή σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπου υπερτερούν τα προσομοιώματα μακρο-κλίμακας. Οι δυναμικές αναλύσεις χρονοϊστορίας σε πρωτότυπη τριώροφη κατασκευή απέδειξαν ότι η εφαρμογή της νέας αυτής τεχνικής είναι ικανή να οδηγήσει αφενός στη μείωση της σεισμικής τρωτότητας του οργανισμού πλήρωσης με παράλληλη συμμετοχή στην ανάληψη των πλευρικών φορτίσεων και αφετέρου στην προστασία του κύριου φορέα από φαινόμενα δυσμενούς επιρροής των τοιχοπληρώσεων. Ο κατάλληλος συνδυασμός του πάχους (t αρμού ) και της πυκνότητας του κυψελωτού υλικού οδηγούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού του φορέα. 9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ANSYS Academic Research, Release EN (2005) Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance Part 3: Assessment and Retrofitting of Buildings, European Committee for Standardization, Brussels. Fardis, M. N. and Panagiotakos, T. B. (1997) Seismic Design and Response of Bare and Infilled Reinforced Concrete Buildings Part II: Infilled Structures Journal of Earthquake Engineering, 1(3),

14 Filiatrault, A. and Sullivan, T. (2014) Performance-Based Seismic Design of Nonstructural Building Components: The Next Frontier of Earthquake Engineering, Earthquake Engineering & Engineering Vibration, Vol. 13(1), Gibson, L. J. and Ashby, M. F. (1988) Cellular Solids: Structure & Properties, Oxford: Pergamon Press. McKenna, F., Fenves, G. L., Scott, M. H. and Jeremic, B. (2000) Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSees), Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, CA. Τσαντίλης, Α. (2016) Σεισμική Μόνωση Τοιχοπληρώσεων με Χρήση Περιμετρικών Αρμών από Κυψελωτά Υλικά: Πειραματική και Αριθμητική Μελέτη, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. Villaverde, R. (1997) Seismic Design of Secondary Structures: State of the Art, Journal of Structural Engineering, ASCE, Volume 123, Issue 8,

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια παρουσίαση της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος

Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός, adamis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εκτελέστηκε παράλληλα από δύο διαφορετικές ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΤΝΩΣΗ ΑΠΟ Ο.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΤΝΩΣΗ ΑΠΟ Ο.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΤΝΩΣΗ ΑΠΟ Ο.Σ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΗΛΙΑ Σ. ΣΤΡΕΠΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική Ενίσχυση Τοιχοπληρωμένων Πλαισίων ΟΣ με Μανδύες Ινοπλεγμάτων σε Ανόργανη Μήτρα: Πειραματική και Αναλυτική Μελέτη

Αντισεισμική Ενίσχυση Τοιχοπληρωμένων Πλαισίων ΟΣ με Μανδύες Ινοπλεγμάτων σε Ανόργανη Μήτρα: Πειραματική και Αναλυτική Μελέτη Αντισεισμική Ενίσχυση Τοιχοπληρωμένων Πλαισίων ΟΣ με Μανδύες Ινοπλεγμάτων σε Ανόργανη Μήτρα: Πειραματική και Αναλυτική Μελέτη Λάμπρος Κούτας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, The University of Sheffield, Department

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας

Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Θεοδώρα Καραμάνου Πολιτικός Μηχανικός, theodorkara@gmail.com Αλκυόνη Σαρρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας

Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Παραµετρική µελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασµένων µε βάση τους Ελληνικούς Κανονισµούς µε και χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς σε κτίριο με pilotis και ενίσχυση αυτής με περιμετρικά τοιχώματα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ PILOTIS ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή πραγματεύεται το σχεδιασμό και στη συνέχεια την αποτίμηση τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο/Σ

ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο/Σ ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ο/Σ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής της πραγματικής σημασίας που έχουν οι τοίχοι πληρώσεως πάνω στις κατασκευές οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας δοκών Ο/Σ που υπόκεινται σε καμπτική φόρτιση Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Ενίσχυση κατασκευής ως σύνολο με τη μέθοδο των μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ Κ.Ω.Σ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ Κ.Ω.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ Κ.Ω.Σ. ειδική προσομοίωση κόμβων αλληλεπίδραση κατασκευών ΜΑΡΙΑ Ι. ΦΑΒΒΑΤΑ Δρ Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ω.Σ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Το εξωτερικό κέλυφος κάθε κτιρίου πρέπει να παρέχει στους χρήστες του προστασία από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, θερμική άνεση, ηχομόνωση, ασφάλεια και ευχάριστο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 (2016) Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Εργασία Νο 5 Η εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρροή της Μορφολογίας των Ανοιγμάτων στη Σεισμική Ικανότητα Πλαισιωμάτων Παλαιών Κατασκευών

Η Επιρροή της Μορφολογίας των Ανοιγμάτων στη Σεισμική Ικανότητα Πλαισιωμάτων Παλαιών Κατασκευών Η Επιρροή της Μορφολογίας των Ανοιγμάτων στη Σεισμική Ικανότητα Πλαισιωμάτων Παλαιών Κατασκευών Δημήτριος I. Κακαλέτσης Χρήστος Γ. Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διερευνάται πειραματικά η επιρροή των ισχυρών τοιχοποιιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro - WHAT S NEW 2015

SCADA Pro - WHAT S NEW 2015 SCADA Pro - WHAT S NEW 2015 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα έκδοση SCADA Pro 20015 με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( 18.4.9). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας,

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA , EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκριτική διερεύνηση παραλλαγών της στατικής υπερωθητικής ανάλυσης βάσει σύγχρονων κανονιστικών κειµένων (FEMA 356-440, EC-8, ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Γ.Η. Μανούκας Υπ. ρ. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Α.Μ. Αθανατοπούλου

Διαβάστε περισσότερα