ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 1

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς, Διεύθυνση: Οικονομικού Αρ. Πρωτ.: Τμήμα: Προμηθειών Καραολή & Δημητρίου 80 Πειραιάς Τηλ Fax: Δ I A K H P Y Ξ H Επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων εκδόσεων απαραίτητων για την προβολή και λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2. τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», 3. τον Ν. 2083/92, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/Α/92), 4. το Π.Δ. 377/89 (ΦEK 166/α/89), "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA", 5. τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 6. τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων», 7. το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», 8. τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», 9. το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 10. το άρθρο 4, παραγ. 6, του N.Δ. 4578/66, περί "Kυρώσεως πράξεων Yπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων " (ΦEK 234 A ), 11. τον Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 12. το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα, 13. τον Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως επικαιροποιήθηκε από το Ν.4210/2013, 14. τον Ν.3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης», 15. τον Ν.4009/ περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 2

3 16. το Π.Δ.122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», 17. τον Ν.4013/2011(Φ.Ε.Κ.204/Α/2011), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 18. το ΦΕΚ 126/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ , Συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 19. το ΦΕΚ 255 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ και την Φ /95/82969/Β2/ Διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΠΑ, για τον διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 20. του Ν.4250/ , άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου», 21. το ΦΕΚ Β2118/ για τον ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Καθορισμός Σειράς Αναπλήρωσης, 22. την από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας του διαγωνισμού, 23. την από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχετικά με την έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού, 22. την αριθμ. Πρωτ.: / Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διαφόρων εκδόσεων απαραίτητων για την προβολή και λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Η εν λόγω δαπάνη ποσού ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου του τρέχοντος έτους 2014 και η υπόλοιπη δαπάνη ποσού ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του έτους ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς, αίθουσα Συγκλήτου, 4oς όροφος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πειραιώς: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3

4 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως να έχουν στην διάθεση τους: α. μια σύγχρονη τυπογραφική μηχανή, όχι φωτοτυπική, ικανή να ικανοποιήσει ποιοτικά, έγκαιρα και αποτελεσματικά τα υπό προμήθεια είδη, β. πλήρες συγκρότημα προεκτύπωσης (ηλεκτρονική σελιδοποίηση, μορφοποίηση και επιμέλεια σύμφωνα με τον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας αρχής) γ. πλήρες βιβλιοδετείο. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιοκτήτες τυπογραφικών καταστημάτων, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα αναλάβει και εκτελέσει, τα τρία (3) τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια και με ικανοποιητική απόδοση, την έκδοση οδηγών σπουδών, επετηρίδων, τρίπτυχων και παρόμοιων εκδόσεων σε φορείς του Δημοσίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια διαφόρων εκδόσεων για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Δείγματα των ζητούμενων εκδόσεων, για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, διατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, η οποία θα εξακριβωθεί με έλεγχο που θα πραγματοποιήσει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Οι υπό προμήθεια εκδόσεις είναι οι εξής: 1. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ετήσια έκδοση σε 500 περίπου αντίτυπα διάστασης 19Χ26). 1.1 Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, μορφοποίησης, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξίας χάρτου βέλβετ 90γρ. καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) 1.2 Εξώφυλλο Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση, η επικόλληση στο σώμα του βιβλίου και η αξία του χαρτιού (βέλβετ 250γρ.). 1.3 CD-ROM Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το cd-rom, η εκτύπωση της επιφάνειας του, η εκτύπωση τετραχρωμίας μονόφυλλου εξωφύλλου 12Χ12, η τοποθέτηση του cd και του εξωφύλλου στο μέσο συσκευασίας jewel case slim. Η έκδοση του Οδηγού σπουδών θα είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 4

5 2. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (περίπου 4000 μεμβράνες ετησίως) σε ειδικό χαρτί τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ. και διάστασης 31,8 Χ46 εκ. Ακριβώς ως το σχετικό υπόδειγμα και φυσικά με τις επιβαλλόμενες αλλαγές ανά πτυχίο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μακέτα, η εκτύπωση μονοχρωμίας και η αξία του χαρτιού τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ.. 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (3000 περίπου αντίτυπα διάστασης 21Χ24, σε Αγγλική γλώσσα). 3.1 Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μορφοποίηση, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξίας χάρτου βέλβετ 90 γρ. καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 3.2 Εξώφυλλο: Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ. Ο συνοπτικός οδηγός σπουδών θα δοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή με το δημιουργικό του σε 2 CD-ROM. 4. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ( περίπου αντίτυπα διάστασης 9,5Χ19, δίγλωσσο, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα). 4.1 Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης μονοχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου γραφής 300 γρ.) 4.2 Εξώφυλλο: Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, και αξία χάρτου βέλβετ 300 γρ.). 5. ΑΦΙΣΕΣ Ι (500 περίπου αντίτυπα διάστασης 50Χ70). 6.1 Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, εκτύπωσης τετραχρωμίας, και αξία χάρτου βέλβετ 200 γρ. 6. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ για το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (περίπου 200 αντίτυπα, βάσει δείγματος). 7. ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ (1000 περίπου αντίτυπα διάστασης 3Χ15, σε Αγγλική γλώσσα, βάσει δείγματος). 7.1 Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, η ύπαρξη μαγνητών στην εσωτερική όψη και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ. ΣΥΝΘΕΣΗ Η σύνθεση των κειμένων, μαθηματικών τύπων, πινάκων κ.λ.π πρέπει να γίνεται από έμπειρα στελέχη με στοιχεία οικογενειών και οφθαλμών που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο, κατά τους κανόνες της τέχνης και κατά τρόπο κανονικό έως 66 στοιχεία των 10 στιγμών τύπου Ελζεβίρ βάσει του δειγματολογίου που πρέπει να διαθέτει. Τα σχεδιαγράμματα θα υπολογίζονται όπως και η υπόλοιπη τυπογραφική εργασία και θα κατασκευάζονται με 5

6 μέριμνα των συγγραφέων. Τα πρώτα δοκίμια πρέπει να παραδίδονται χωρίς κοινά λάθη, που δεν κάνουν συνήθως έμπειροι στοιχειοθέτες χρησιμοποιούντες υλικό σε πολύ καλή κατάσταση. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Στη στοιχειοθεσία θα τηρείται η ορθογραφία και η στίξη που θα υποδεικνύεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή εκείνη που προβλέπεται από καλό ορθογραφικό λεξικό της έγκρισης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι διορθώσεις θα εκτελούνται από έμπειρους διορθωτές που θα αμείβονται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκτελέσει την εκτύπωση, παρά μόνο όταν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς του επιστρέψει τα δοκίμια με την γραπτή εντολή της εκτύπωσης, όσες διορθώσεις και αν χρειασθεί να γίνουν. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ως υπεύθυνος τυπογράφος την εκτύπωση όλων των εκδόσεων, διαθέτοντας δικό του διορθωτή πολύ έμπειρο στο είδος αυτό της εργασίας καθώς επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να στέλνει και να παραλαμβάνει από την αντίστοιχη Δ/νση τα δοκίμια των άρθρων διορθωμένα. ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η εκτύπωση θα γίνεται με σωστή ρύθμιση της πίεσης σε όλα τα σημεία με μελάνη άριστης ποιότητας με επιμέλεια και με όλους τους κανόνες της τέχνης. Μελανώματα στοιχείων, ασαφή απόδοση των εικόνων, βλάβες στοιχείων στην εκτύπωση που δεν μπορούν να διορθωθούν αμέσως αποτελούν κακοτεχνίες σε βάρος του εκτυπωτή. Η εκτύπωση του εξωφύλλου θα γίνεται για όλες τις εκδόσεις με ιδιαίτερη συμφωνία και με χρώματα επιλογής του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα αλλαγής της ποιότητας του χάρτου εκτύπωσης και εξωφύλλου οπότε θα επιβαρύνεται με τη διαφορά τιμής, που προκύψει μετά από συνεννόηση των δύο ημερών. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ Οι βιβλιοδετικές εργασίες θα γίνονται με απλή ραφή ή θερμοκόλληση για όλες τις εκδόσεις. Στην βιβλιοδέτηση περιλαμβάνεται η κανονική κοπή των τυπογραφικών φύλλων και η συναρμολόγηση τους σε τεύχη, με όλη την απαιτούμενη προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται το ισοϋψές των κειμένων και η συμμετρία των περιθωρίων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο επίσης έχει το δικαίωμα να αξιώσει σε ορισμένες εκδόσεις, την επικόλληση ένθετων φύλλων σε εκδόσεις του, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Τα είδη και οι ενδεικτικές ποσότητες για τα ζητούμενα είδη διαφόρων εκδόσεων φαίνονται επίσης στον πίνακα του Παραρτήματος Α «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά β) συνεταιρισμοί γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 6

7 Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτούνται: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση. 2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο). 1.3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 12:00 μ.μ., στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο 428, 4 ος ορ., Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς. Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Γιαννάκη Αικατερίνη (τηλ , φαξ: ). Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε 7

8 έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο ος ορ., Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Παράλληλα θα κατατεθεί και αντίγραφο τους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), σε μορφή Microsoft Word ή Microsoft Excel όπου απαιτείται. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.2, τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι απαραίτητο να υποβληθούν εις διπλούν. β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η τεχνική προσφορά σε 2 αντίτυπα. Η τεχνική προσφορά πρέπει να 8

9 περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, με τη δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου ότι προσφέρει το σύνολο των ειδών. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, επί ποινή αποκλεισμού. γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετούνται τα δύο αντίτυπα της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον πίνακα του «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας προκήρυξης, συμπληρωμένο ευκρινώς με: Τη ζητούμενη ποσότητα για κάθε είδος Την τιμή μονάδας του κάθε προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό Φ.Π.Α. για κάθε είδος Την τιμή μονάδας για κάθε είδος συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. Επίσης στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ανάδοχους να προσκομίσουν δείγματα των ζητούμενων ειδών ώστε να εξακριβωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητά τους. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 2.3 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους Ανάδοχους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/07 και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 9

10 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους συμμετέχοντες παρέτειναν τις προσφορές τους. 2.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: (1) Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της κάθε προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι δύο φάκελοι που περιέχουν την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά. Ακολουθεί η εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη εντός πρακτικού. Προσφορές που απορρίπτονται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από τη Σύγκλητο, χωρίς να αποσφραγιστούν. (2) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι τεχνικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται από την Επιτροπή αξιολόγησης όλα τα φύλλα της τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται, μετά την τελική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από τη Σύγκλητο, χωρίς να αποσφραγίζονται. (3) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές κατά την διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και διαβιβάζει στη Σύγκλητο το πρακτικό για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασης στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο. (4) Στην συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσκαλεί τον συμμετέχοντα ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 10

11 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο ανάδοχο. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο είδος ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιας προσφορών για το σύνολο των ειδών με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν. Παρεκκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια επιτροπή ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ). 3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση του έργου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση (Παράρτημα Γ) στην οριζόμενη προθεσμία, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. 4.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ H παράδοση των ειδών θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου στη διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται σε χώρους που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Η παραγγελία για κάθε σταδιακή παράδοση ειδών θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο του Πανεπιστημίου μετά από τηλεφωνική επικοινωνία η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως με fax ή επιστολή. Η προθεσμία παράδοσης των εκδόσεων ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες και για την εκτύπωση μεμβρανών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες στους χώρους που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο, υπό την προϋπόθεση να μην καθυστερεί πέραν των 3 ημερών η επιστροφή των δοκιμίων. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή εργασίας του αναδόχου αν δεν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από την αρμόδια Επιτροπή α) ότι η εργασία έγινε σύμφωνα με τη γραπτή εντολή και το υπόδειγμα που δόθηκε και β) ότι όλα τα τεύχη κάθε έκδοσης έχουν απόλυτη ομοιομορφία εξωτερικής και εσωτερικής εμφάνισης και ακρίβεια στις διαστάσεις. 11

12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει με απόδειξη τα τεύχη που απορρίπτονται από την αρμόδια Επιτροπή και να τα φέρει πάλι πλήρως διορθωμένα, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στο διάστημα αυτό δεν θα υπογραφεί το πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Τα τεύχη που θα έχουν εκτυπωθεί και βιβλιοδετηθεί κακότεχνα και δεν μπορούν να διορθωθούν θα καταλογίζονται βάσει της αξίας που προκύπτει από το τιμολόγιο, σε βάρος του αναδόχου και θα αφαιρείται από το λογαριασμό του ή την εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει την παράδοση. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των υλικών. Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Πανεπιστημίου η οποία θα ελέγχει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάσσει σχετικό πρακτικό, εντός εύλογου χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης κατά την αγαθή κρίση του φορέα. 4.3 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας των εκδόσεων που θα έχουν εκτυπωθεί θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδεται στο όνομά του Αναδόχου, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μή αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών που κάθε φορά θα αποστέλλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, είναι NΠIΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό του με εντολή μεταφοράς σε Eμπορική Tράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E.: Aπόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της A.E., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Eταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν, με την υπογραφή τους πρόσωπα. β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, υπέρ προσωπικών εταιρειών (Oμόρρυθμες, Eτερόρρυθμες και E.Π.E.): 1. Tο τελευταίο καταστατικό και 2. Bεβαίωση του αρμοδίου Τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν την Eταιρεία. Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο προμηθευτής θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου (κα. Σουρμελή Β., ) ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από το νόμο (Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσημο επί 12

13 ΜΤΠΥ 2,4%, κράτηση 0,25% υπέρ Δημοσίου) καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Eπίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2198/ , άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής τιμολογίων προμήθειας ειδών. O Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 4.4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον διαγωνιζόμενο όλων των όρων της αριθμ. Πρωτ.: / διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/07 (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). Οι ποσότητες του Πίνακα, του Παραρτήματος Α είναι ενδεικτικές. Το Πανεπιστήμιο, δεν είναι υποχρεωμένο να εκτυπώσει και να προμηθευτεί όλες τις εκδόσεις, εφ όσον κατά την κρίση του δεν είναι απαραίτητες. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος με αυξομείωση των ποσοτήτων εντός των ορίων του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/07. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των αντιτύπων σε κάθε έκδοση μέχρι 15% ανάλογα με τις ανάγκες του και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθορίσει στην προσφορά του το ποσοστό αύξησης της αντίστοιχης τιμής. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο ανάδοχο. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν δε να σχηματίσουν προσωπική αντίληψη για το σχήμα και τα υπόλοιπα λεπτομερειακά στοιχεία των ανωτέρω εκδόσεων από υποδείγματα που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος 13

14 Aνήκει στη διακήρυξη υπ αριθμ / ΠAPAPTHMA A ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α/Α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ετήσια έκδοση σε 500 περίπου αντίτυπα διάστασης 19Χ26). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξίας χάρτου βέλβετ 90γρ καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.) Ανά δέκα πέντε περίπου (15) 16/σελίδα Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση, η επικόλληση στο σώμα του βιβλίου και η αξία του χαρτιού (βέλβετ 250γρ.). CD-ROM Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το cd-rom, η εκτύπωση της επιφάνειας του, η εκτύπωση τετραχρωμίας μονόφυλλου εξωφύλλου 12Χ12, η τοποθέτηση του cd και του εξωφύλλου στο μέσο συσκευασίας jewel case slim. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (περίπου μεμβράνες ετησίως) σε ειδικό χαρτί τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ. και διάστασης 31,8 Χ46 εκ. Ακριβώς ως το σχετικό υπόδειγμα και φυσικά με τις επιβαλλόμενες αλλαγές ανά πτυχίο. Ανά πτυχίο (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μακέτα, η εκτύπωση μονοχρωμίας και η αξία του χαρτιού τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (3.000 περίπου αντίτυπα διάστασης 21Χ24, σε Αγγλική γλώσσα). ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου βέλβετ 90 γρ. καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) Τέσσερα(4) περίπου 16/σελίδα Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ.) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (500 έως 1000 περίπου αντίτυπα διάστασης 9,5Χ19, δίγλωσσο (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα)

15 (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, εκτύπωση μονοχρωμίας, σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου γραφής 300 γρ.) Ένα(1) περίπου 16/σελίδο Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου βέλβετ 300 γρ.) 5. ΑΦΙΣΕΣ Ι (500 περίπου αντίτυπα διάστασης 50Χ70). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια εκτύπωσης τετραχρωμίας, και αξία χάρτου βέλβετ 200 γρ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ για το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας(200 περίπου αντίτυπα, διάστασης 10Χ14, 160 σελίδων) ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ (1000 περίπου αντίτυπα διάστασης 3Χ15, σε Αγγλική γλώσσα, βάσει δείγματος). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, η ύπαρξη μαγνητών στην εσωτερική όψη και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ.)

16 Aνήκει στη διακήρυξη υπ αριθμ / ΠAPAPTHMA Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ετήσια έκδοση σε 500 περίπου αντίτυπα διάστασης 19Χ26). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξίας χάρτου βέλβετ 90γρ., η μορφοποίηση καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) Ανά δέκα πέντε περίπου (15) 16/σελίδα Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση, η επικόλληση στο σώμα του βιβλίου και η αξία του χαρτιού (βέλβετ 250γρ.). CD-ROM Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το cd-rom, η εκτύπωση της επιφάνειας του, η εκτύπωση τετραχρωμίας μονόφυλλου εξωφύλλου 12Χ12, η τοποθέτηση του cd και του εξωφύλλου στο μέσο συσκευασίας jewel case slim. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (περίπου μεμβράνες ετησίως) σε ειδικό χαρτί τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ. και διάστασης 31,8 Χ46 εκ. Ακριβώς ως το σχετικό υπόδειγμα και φυσικά με τις επιβαλλόμενες αλλαγές ανά πτυχίο. Ανά πτυχίο (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μακέτα, η εκτύπωση μονοχρωμίας και η αξία του χαρτιού τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (3.000 περίπου αντίτυπα διάστασης 21Χ24, σε Αγγλική γλώσσα). ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου βέλβετ 90 γρ., η μορφοποίηση καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) Τέσσερα(4) περίπου 16/σελίδα Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ.)

17 4. 5. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (500 έως 1000 περίπου αντίτυπα διάστασης 9,5Χ19, δίγλωσσο (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα). (Στην γραφής 300 γρ.) (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, εκτύπωση μονοχρωμίας, σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου γραφής 300 γρ.) Ένα (1) περίπου 16/σελίδο Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου βέλβετ 300 γρ.) ΑΦΙΣΕΣ Ι (500 περίπου αντίτυπα διάστασης 50Χ70). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, εκτύπωσης τετραχρωμίας, και αξία χάρτου βέλβετ 200 γρ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ για το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας(200 περίπου αντίτυπα, διάστασης 10Χ14, 160 σελίδων) ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ (1000 περίπου αντίτυπα διάστασης 3Χ15, σε Αγγλική γλώσσα, βάσει δείγματος). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, η ύπαρξη μαγνητών στην εσωτερική όψη και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ.) 1000 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 17

18 Aνήκει στη διακήρυξη υπ αριθμ / ΠAPAPTHMA Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Αριθμός Σύμβασης:.../2014 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την προμήθεια διαφόρων εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης:... Τόπος: Το Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή - Δημητρίου 80, Πειραιάς Τ.Κ Συμβαλλόμενοι: 1. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού καθηγητή Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2118/ Η εταιρία...,...,..., Τ.Κ.:...,..., Τηλ.:..., Φαξ:..., Α.Φ.Μ.:..., ΔΟΥ:..., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.... Μετά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. Διακήρυξης / ) και την από../../2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατακυρώνεται η προμήθεια διαφόρων εκδόσεων του Πανεπιστημίου, όπως περιγράφονται στην παράγρ. 1 (ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ), στο όνομα του δευτέρου από τους συμβαλλομένους, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ο Ανάδοχος». Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 1. ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ Στην συνέχεια παρατίθενται τα είδη σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό που αναφέρονται στη διακήρυξη: Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε...ευρώ και... λεπτά (...) συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (καθαρή αξία:... και... ΦΠΑ..%). 18

19 Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται η αξία των διαφόρων εκδόσεων, η εκτύπωση, τα έξοδα για τη μεταφορά αυτών στο χώρο που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο και οι νόμιμες κρατήσεις. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Α/Α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ετήσια έκδοση σε 500 περίπου αντίτυπα διάστασης 19Χ26). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξίας χάρτου βέλβετ 90γρ., η μορφοποίηση καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) Ανά δέκα πέντε(15) 16/σελίδα Για το εξώφυλλο: Με ένα χρώμα Για κάθε πρόσθετο χρώμα (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση, η επικόλληση στο σώμα του βιβλίου και η αξία του χαρτιού (βέλβετ 250γρ.) CD-ROM Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το cd-rom, η εκτύπωση της επιφάνειας του, η εκτύπωση τετραχρωμίας μονόφυλλου εξωφύλλου 12Χ12, η τοποθέτηση του cd και του εξωφύλλου στο μέσο συσκευασίας jewel case slim. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (περίπου μεμβράνες ετησίως) σε ειδικό χαρτί τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ. και διάστασης 31,8 Χ46 εκ. Ακριβώς ως το σχετικό υπόδειγμα και φυσικά με τις επιβαλλόμενες αλλαγές ανά πτυχίο. Ανά πτυχίο (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μακέτα, η εκτύπωση μονοχρωμίας και η αξία του χαρτιού τύπου περγαμηνής βάρους 250 γρ.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (3.000 περίπου αντίτυπα διάστασης 21Χ24, σε Αγγλική γλώσσα). ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου βέλβετ 90 γρ., η μορφοποίηση καθώς και κάθε άλλη επιμέλεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) Τέσσερα(4) 16/σελίδα Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ.)

20 4. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (500 έως 1000 περίπου αντίτυπα διάστασης 9,5Χ19, δίγλωσσο (σε ελληνική και αγγλική γλώσσα). (Στην γραφής 300 γρ.) (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης,η μορφοποίηση, εκτύπωση μονοχρωμίας, σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου γραφής 300 γρ.) Ένα(1) 16/σελίδο Για το εξώφυλλο: (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η δαπάνη διόρθωσης, σελιδοποίησης, εκτύπωσης τετραχρωμίας, βιβλιοδεσίας και αξία χάρτου βέλβετ 300 γρ.) ΑΦΙΣΕΣ Ι (500 περίπου αντίτυπα διάστασης 50Χ70). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, εκτύπωσης τετραχρωμίας, και αξία χάρτου βέλβετ 200 γρ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ για το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας(200 περίπου αντίτυπα, διάστασης 10Χ14, 160 σελίδων). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση μονοχρωμίας και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ.) ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ (1000 περίπου αντίτυπα διάστασης 3Χ15, σε Αγγλική γλώσσα, βάσει δείγματος). (Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δημιουργική εργασία και τα προσχέδια, η μακέτα, η εκτύπωση τετραχρωμίας, η πλαστικοποίηση α όψης, η ύπαρξη μαγνητών στην εσωτερική όψη και αξία χάρτου βέλβετ 250 γρ.) ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Οι ποσότητες του Πίνακα είναι ενδεικτικές. Το Πανεπιστήμιο, δεν είναι υποχρεωμένο να εκτυπώσει και να προμηθευτεί όλες τις εκδόσεις, εφ όσον κατά την κρίση του δεν είναι απαραίτητες και διατηρεί το δικαίωμα καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης να προβεί, ανάλογα με τις ανάγκες, σε μείωση ή σε αύξηση των ποσοτήτων, χωρίς δυνατότητα υπέρβασης του συνολικού τιμήματος της σύμβασης. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, είναι υποχρεωμένος μετά από απαίτηση του Πανεπιστημίου, να εκτυπώνει και άλλες εκδόσεις όμοιες με αυτές της Παραγράφου 1, με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους. 20

21 Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα μέχρι 3 μήνες μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης και μέχρι την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επόμενου σχετικού διαγωνισμού να προμηθεύεται τα είδη που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Α από τον Ανάδοχο με τις ίδιες τιμές και τους ίδιους όρους. Η εκτύπωση θα γίνεται με σωστή ρύθμιση της πίεσης σε όλα τα σημεία με μελάνη άριστης ποιότητας με επιμέλεια και με όλους τους κανόνες της τέχνης. Μελανώματα στοιχείων, ασαφή απόδοση των εικόνων, βλάβες στοιχείων στην εκτύπωση που δεν μπορούν να διορθωθούν αμέσως αποτελούν κακοτεχνίες σε βάρος του εκτυπωτή. 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των εκδόσεων, θα πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών, από την παράδοση της σχετικής ύλης και για την εκτύπωση μεμβρανών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες στους χώρους που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο, υπό την προϋπόθεση να μην καθυστερεί πέραν των 3 ημερών η επιστροφή των δοκιμίων. Όλες οι παραδόσεις θα γίνουν με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου, στους χώρους που θα υποδείξει το Πανεπιστήμιο. Η παραλαβή θα γίνεται από Ειδική Επιτροπή, η οποία θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο, μετά την παράδοση όλων των εντύπων κάθε έκδοσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή εργασίας του αναδόχου, αν δεν διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή: α) ότι η εργασία έγινε σύμφωνα με την δοθείσα γραπτή εντολή ή το υπόδειγμα που δόθηκε και β) ότι όλα τα τεύχη, κάθε έκδοσης, έχουν απόλυτη ομοιομορφία εξωτερικής και εσωτερικής εμφάνισης και ακρίβεια στις διαστάσεις. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει με απόδειξη τα τεύχη, που τυχόν θα απορρίψει η αρμόδια Επιτροπή, και να τα επιστρέψει πλήρως διορθωμένα, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στο διάστημα αυτό, δεν θα υπογραφεί το πρακτικό οριστικής παραλαβής (ποιοτική και ποσοτική). Σε περίπτωση χρονικής καθυστέρησης της παράδοσης, κάθε έκδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ισχύουν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007. Τα τεύχη που θα έχουν εκτυπωθεί (ή βιβλιοδετηθεί για τα τεύχη μόνο) κακότεχνα και δεν μπορούν να διορθωθούν, θα καταλογίζονται βάσει της αξίας που προκύπτει από το τιμολόγιο, σε βάρος του αναδόχου και το ποσό αυτό θα αφαιρείται από το λογαριασμό του ή την εγγύηση, για την καλή εκτέλεση της εργασίας. 3. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδοθεί στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.), μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ., τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής: Α) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. Β) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.): 21

22 Το τελευταίο καταστατικό και βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο επέλθει μεταβολή στο πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία ή ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Γενικά, η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Τον Ανάδοχο βαρύνουν: α) κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ, β) χαρτόσημο ΟΓΑ 2,4% στην κράτηση του ΜΤΠΥ, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. Επί τιμολόγιων παροχής υπηρεσιών δε γίνεται κράτηση 0,25% υπέρ του Δημοσίου. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94 άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, από την... έως και την... Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Το Πανεπιστήμιο καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης δύναται να προβεί, ανάλογα με τις ανάγκες του και λόγω της φύσης των εργασιών εκτύπωσης, σε αυξομείωση κάποιων εκδόσεων. Η μείωση του συνολικού κόστους των εκδόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι το 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως από την αρμόδια υπηρεσία. Εκχώρηση, σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης αυτής ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης, που περιέχεται σε αυτήν, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και των δύο συμβαλλομένων. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι υποχρεωμένο να εκτυπώσει όλες τις ανωτέρω εκδόσεις. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του, να έρχεται σε συνεννόηση με τον διευθυντή ή τον υπεύθυνο σύνταξης, κάθε έκδοσης, για κάθε θέμα που θα αφορά την διόρθωση άρθρων ή κειμένων, που θα περιλαμβάνονται στην έκδοση, ως και για κάθε πρόβλημα που θα προκύπτει, από τη διαδικασία εκτύπωσης κάθε έκδοσης, μέχρι την παράδοση στο Πανεπιστήμιο. Τα κείμενα θα παραδίδονται στον ανάδοχο, δακτυλογραφημένα ή χειρόγραφα, καθαρογραμμένα. Οι διορθώσεις θα εκτελούνται από διορθωτές, που θα αμείβονται από τον ανάδοχο. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στον Πειραιά Δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», οι διατάξεις του Ν.2286/95, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων», οι όροι της διακήρυξης με αριθμ. πρωτ.: / , καθώς και η προσφορά, που έχει υποβάλλει ο ανάδοχος. 22

23 Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της συμβάσεως, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα. Από τα τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα τρία (3) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Για τον Ανάδοχο Καθηγητής Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος... 23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143921/19-06-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20152709/11-05-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 314/01.07.2015 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Γ Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1/01.07.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 24-02-2015 Αρ.Πρ. 201501358

Πειραιάς, 24-02-2015 Αρ.Πρ. 201501358 Πειραιάς, 24-02-2015 Αρ.Πρ. 201501358 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20143703/11-06-2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15725/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20154495/28-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003044990 2015-09-14

15PROC003044990 2015-09-14 Λ.Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Κασάπης Γεώργιος E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αθήνα 10/ 09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ημόσιου Ανοικτού ιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα