ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities)."

Transcript

1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

2 Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η πληροφορία µπορεί να εµφανίζεται µε ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). Κείµενο και εικόνα, ήχος και γραφικά, 2 & 3 σχεδιοκίνηση (animation) και video µπορούν να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα στον πληροφοριακό χώρο του πολυµέσου

3 Τεχνολογία Πολυµέσων Τεχνολογίες και τεχνικές που προσφέρουν σε ψηφιακό περιβάλλον δυνατότητες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, οργάνωσης και παρουσίασης πληροφοριών µε πολλαπλές µορφές κωδικοποίησης.

4 Πολυµέσα & Ψηφιακή τεχνολογία Τα πολυµέσα στη γενικότερη έκφρασή τους δεν σχετίζονται αναγκαστικά µε την ψηφιακή τεχνολογία. Οκινηµατογράφος, η τηλεόραση, ένα εικονογραφηµένο βιβλίο, χρησιµοποιούν περισσότερα από ένα συµβολικά συστήµατα για την παρουσίαση πληροφορίας. Εν τούτοις ο όρος «πολυµέσα» εισήχθη και διαδόθηκε σε στενή σχέση µε την ψηφιακή τεχνολογία και τον κόσµο των υπολογιστών.

5 Χαρακτηριστικά Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της σύγχρονης τεχνολογίας των πολυµέσων είναι: η ψηφιακή (digital) φύση της πληροφορίας, ο διαδραστικός (interactive) χαρακτήρας παρουσίασης η συµπίεση (compression) την οποία υφίστανται οι ποικίλες µορφές πολυµέσων Στα ψηφιακά πολυµέσα: Η πληροφορία είναι σε ψηφιακή µορφή Η επιµέλεια και επεξεργασία της πληροφορίας γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή Η επικοινωνία της πληροφορίας στο χρήστη ελέγχεται από Η/Υ Στη συνέχεια µε τον όρο πολυµέσα αναφερόµαστε στα ψηφιακά πολυµέσα

6 Αναλογικός Κόσµος Αναλογική πληροφορία Το σήµα που περιγράφει το φυσικό µέγεθος µεταβάλλεται ανάλογα µε τον τρόπο που µεταβάλλεται και το φυσικό µέγεθος, δηλ. αναπαριστά αυτό το µέγεθος και παρακολουθεί τις όποιες µεταβολές του µέσα από µια σχέση αναλογίας. Στη γλώσσα των µαθηµατικών λέµε ότι η συνάρτηση που περιγράφει το καταγραφόµενο µέγεθος είναι συνεχής συνάρτηση του χρόνου

7 Η πληροφορία ως αναλογικό σήµα

8 Από τον Αναλογικό στον Ψηφιακό κόσµο Το πέρασµα από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσµο είναι η διαδικασία της ψηφιοποίησης (digitization). Κατά την ψηφιοποίηση ένα σήµα αναλογικής µορφής µετατρέπεται σε ψηφιακό (συνήθως δυαδικό), Από συνεχή συνάρτηση του χρόνου µετατρέπεται σε µια σειρά διακριτών τιµών µε δύοτιµές: το λογικό «0» και το λογικό «1» Φάσεις Ψηφιοποίησης (A) ειγµατοληψία (sampling), (B) Κβαντοποίηση (quantization) και (Γ)) Κωδικοποίηση (coding).

9 Ψηφιοποίηση αναλογικού σήµατος

10 Αναλογική/Ψηφιακή µετατροπή πολυµέσων

11 (Α) ειγµατοληψία (sampling) & συχνότητα δειγµατοληψίας (sampling frequency) Αρχικό Αναλογικό Σήµα Καταγραφή δειγµάτων, δηλ. στιγµιοτύπων της τιµής του αναλογικού σήµατος σε διακριτές χρονικές στιγµές

12 ειγµατοληψία Το σήµα µετασχηµατίζεται σε µια σειρά δειγµάτων (samples) Συχνότητα δειγµατοληψίας: Ρυθµός καταγραφής δειγµάτων Μετριέται σε Hz & πολλαπλάσια (khz, MHz)

13 Πιστότητα καταγραφής αναλογικού σήµατος Πόσο καλή µπορεί να είναι η προσέγγιση του αρχικού αναλογικού σήµατος; Στην περίπτωση χαµηλής συχνότητας ο υψίσυχνος παλµός δεν ψηφιοποιείται (εικ. 2.7β) και η πληροφορία που µεταφέρει «χάνεται» αφού η διάρκειά του είναι µικρότερη από την περίοδο λήψης δειγµάτων. Το πρόβληµα διορθώνεται αν αυξήσουµε τη συχνότητα δειγµατοληψίας.

14 Απαιτήσεις για τη συχνότητα δειγµατοληψίας Ητιµή της συχνότητας δειγµατοληψίας πρέπει να ικανοποιεί δύο αντικρουόµενες απαιτήσεις: ποιότητα ψηφιοποίησης (υψηλή συχνότητα), µικρό µέγεθος ψηφιακού αρχείου (χαµηλή συχνότητα). Πού βρίσκεται η χρυσή τοµή;

15 Θεώρηµα Nyquist Υπάρχει µια µέγιστη συχνότητα f n πάνω από την οποία η ενέργεια του αναλογικού σήµατος είναι πρακτικά µηδέν. Η f n αναφέρεται συνήθως και ως συχνότητα αποκοπής (cutoff frequency). Το θεώρηµα Nyquist καθορίζει πως η ενδεικνυόµενη συχνότητα δειγµατοληψίας f s ενός αναλογικού σήµατος θα πρέπει να είναι διπλάσια από την συχνότητα αποκοπής f n του σήµατος f s = 2f n Η f s ονοµάζεται συχνότητα Nyquist.

16 ειγµατοληψία & f s ειγµατοληψία µε συχνότητα χαµηλότερη από τη συχνότητα Nyquist παραµορφώνει το σήµα Χάνει τις υψηλότερες συχνότητες που τυχόν δεν καλύπτει η επιλεγµένη f s (το φαινόµενο ονοµάζεται αλίαση aliasing ). Συχνότητα υψηλότερη απότησυχνότηταnyquist αποτελεί σπατάλη αποθηκευτικού χώρου ηµιουργεί πρόσθετα δείγµατα χωρίς αυτά να είναι απαραίτητα. Στην πράξη επιλέγεται πάντα συχνότητα λίγο υψηλότερη από τη συχνότητα Nyquist.

17 Παράδειγµα: ήχος CD Εφόσον το ακουστικό φάσµα που γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο αυτί έχει συχνότητα αποκοπής f n = khz Εποµένως η συχνότητα Nyquist υπολογίζεται στα: 2 x = 44.1 khz που αποτελεί και τη συχνότητα δειγµατοληψίας του ήχου στα µουσικά CD.

18 (B) Κβαντοποίηση (quantization) & Μέγεθος δείγµατος (sampling size) Κβαντοποίηση ενός σήµατος στο οποίο έχει γίνει δειγµατοληψία είναι η διαδικασία που µετατρέπει τα δείγµατα από το χώρο των συνεχών τιµών (απ όπου προήλθαν) στο χώρο των διακριτών τιµών. Αυτό σηµαίνει πως σε κάθε δείγµα πρέπει να εκχωρηθεί µία τιµή από αυτές που διαθέτει και επιτρέπει η χρησιµοποιούµενη κλίµακα.

19 Εκχώρηση τιµών στα δείγµατα Για να γίνει αυτό υποδιαιρείται το εύρος τιµών του συνεχούς σήµατος σε συγκεκριµένα επίπεδα και σε κάθε τέτοιο επίπεδο εκχωρείται ένας ψηφιακός κωδικός από τους διαθέσιµους της κλίµακας Κάθε δείγµα παίρνει εκείνη την ψηφιακή τιµή πλησιέστερα στην οποία βρίσκεται η αρχική του τιµή, δηλ. στρογγυλοποιείται στον κοντινότερο διαθέσιµο κωδικό.

20 «Μέγεθος δείγµατος» (sampling size). Το πλήθος ψηφίων τουκωδικούπουχρησιµοποιείται για την αναπαράσταση των διαθέσιµων διακριτών τιµών (σταθµών) κβάντωσης Το µέγεθος δείγµατος δείχνει ταυτόχρονα και το ποσό της µνήµης που απαιτείται για την ψηφιακή αποθήκευση του κάθε δείγµατος.

21 Σφάλµα κβαντισµού «Σφάλµα κβαντισµού» (quantization error) : παραµόρφωση λόγω προσέγγισης και είναι τόσο πιο µικρή όσο περισσότερες στάθµες κβαντισµού υπάρχουν Μέγεθος δείγµατος: 1 bit 2 επίπεδα κβάντωσης 2 bit 4 επ. 4 bit 16 επ., κοκ. ν bit 2 ν Χαρακτηριστικές τιµές 8 bit 256 στάθµες κβάντωσης 16 bit στάθµες

22 Απαιτήσεις Η τιµή του µεγέθους δείγµατος πρέπει να ικανοποιεί δύο αντικρουόµενες απαιτήσεις: ποιότητα ψηφιακής πληροφορίας µε µικρό σφάλµα κβαντισµού (µεγάλο µέγεθος) µικρό µέγεθος ψηφιακού αρχείου (µικρό µέγεθος δείγµατος).

23 (Γ) Κωδικοποίηση (coding) Κωδικοποίηση: οι κωδικοί των επιπέδων κβάντωσης της ψηφιακής αναπαράστασης αντιστοιχούνται στα δείγµατα και δηµιουργείται έτσι το τελικό ψηφιακό σήµα σαν µια σειρά bit

24 Αναδηµιουργία (reconstruction) Με τεχνικές παρεµβολής (interpolation) είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν περισσότερες ενδιάµεσες τιµές και να αναγεννηθεί το αρχικό αναλογικό σήµα κατά µεγάλη προσέγγιση Η ποιότητα του αναπαραγόµενου σήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µέγεθος δείγµατος και τη συχνότητα δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκε κατά τη ψηφιοποίηση.

25 «Ρυθµός µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων» (Bit rate) «Σήµα PCM» (Pulse Code Modulation) ή σήµα παλµοκωδικά διαµορφωµένο) Ένα σήµα στο οποίο έχει γίνει δειγµατοληψία, κβαντοποίηση και κωδικοποίηση Ως «ρυθµός µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων» (bit rate) ορίζεται το γινόµενο F x L Μετριέται σε bps (bits per second ή bits ανά δευτερόλεπτο). F ησυχνότηταδειγµατοληψίας ενός τέτοιου σήµατος (δείγµατα το δευτερόλεπτο) Μ το µέγεθος δείγµατος (bit ανά δείγµα)

26 Παράδειγµα Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες ειγµατοληψία: 8000 δείγµατα /sec (8 khz) Κβαντοποίηση: 256 επίπεδα Κωδικοποίηση: 8bits/δείγµα και το bit rate που προκύπτει είναι: 8000 x 8 = bits/sec = 64 kbps DS0 (Digital Service επιπέδου µηδέν) είναι το βασικό bit rate στα περισσότερα συστήµατα ψηφιακής µετάδοσης συνήθως µεταδίδουν πολλαπλάσια του DS0, δηλ. πολλαπλάσια των 64 kbps.

27 Ψηφιακή πληροφορία: πλεονεκτήµατα & µειονεκτήµατα Πλεον- µικρότερη ευαισθησία στο θόρυβο υψηλός βαθµός ολοκλήρωσης (integration) Ο όρος«ολοκλήρωση» αναφέρεται στην τεχνολογική δυνατότητα να διαχειρίζεται µε τον ίδιο τρόπο οποιαδήποτε ψηφιακή πληροφορία ανεξάρτητααπότοτιαυτήπαριστάνει(κείµενα, εικόνες, video, ήχο, κλπ Ο αντίλογος για την ολοκλήρωση: Σε πολλές περιπτώσεις οι δυνατότητες τεχνολογικής ολοκλήρωσης δεν φαίνονται να έχουν ανταπόκριση στο αγοραστικό κοινό, Εύκολη υλοποίηση µεθόδων εντοπισµού και διόρθωσης λαθών, συµπίεσης και κρυπτογράφησης της πληροφορίας Μειον- Πιστότητα καταγραφής της πληροφορίας Η δηµιουργία ψηφιακής πληροφορίας ισορροπεί ανάµεσα στην απαίτηση για υψηλή ποιότητα αλλά και µικρό µέγεθος αρχείων.

28 Συµπίεση εδοµένων

29 Τι είναι η συµπίεση ΣΥΜΠΙΕΣΗ Ηδιαδικασίαπουεπανακωδικοποιεί την πληροφορία µε στόχο να µεταδώσει το ίδιο περιεχόµενο αλλά µε µικρότερη επιβάρυνση του καναλιού Πώς µπορεί η πληροφορία να κωδικοποιηθεί πιο αποδοτικά, δηλ. η ίδια πληροφορία αλλά µε λιγότερα bit ; Αποδοτικότερη αποθήκευση µικρότερος αποθηκευτικός χώρος Αποδοτικότερη µετάδοση µικρότερο bit rate µικρότερο εύρος ζώνης

30 Αλγόριθµος Συµπίεσης & Συµπιεστής ή σχήµα συµπίεσης (compressor) Aλγόριθµος συµπίεσης είναι κάθε αλγόριθµος που έχει σαν στόχο την επίτευξη συµπίεσης των δεδοµένων εισόδου. ηλ. ο αλγόριθµος εφαρµόζει µια απλή και συγκεκριµένη µεθοδολογία επεξεργασίας των δεδοµένων ώστε να προκύψει µια περισσότερο συµπιεσµένη µορφή τους. Πχ. αλγόριθµος Huffman Συµπιεστής (codec): γενικότερο σχήµα συµπίεσης (και αποσυµπίεσης) περιλαµβάνει περισσότερους από έναν αλγόριθµους στη σειρά, δηλ. τα δεδοµένα εξόδου του ενός να αποτελούν δεδοµένα εισόδου του επόµενου. Πχ. JPEG & MPEG

31 Γιατί χρειαζόµαστε τη συµπίεση στα πολυµέσα; Ηυψηλήσυχνότητα δειγµατοληψίας και το µεγάλο µέγεθος δείγµατος θα δηµιουργήσει ένα αρχείο αντίστοιχα µεγάλου µεγέθους (α) πρέπει να βρεθεί κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος (β) πρέπει η πληροφορία του ψηφιακού αρχείου να µεταφέρεται αρκετά γρήγορα προς αναπαραγωγή στα αντίστοιχα υποσυστήµατα (υποσύστηµα ήχου, εικόνας, κλπ.) (γ) πρέπει η πληροφορία να µεταφέρεται ικανοποιητικά γρήγορα στα δίκτυα υπολογιστών.

32 Ασυµπίεστα εδοµένα - Παράδειγµα Μια εικόνα ανάλυσης 1024 x 768 εικονοστοιχείων µε βάθοςχρώµατος 24 bit (δηλ. πληροφορία 24 bit για κάθε εικονοστοιχείο) δηµιουργεί αρχείο µεγέθους: 1024x768x24 = bit = 18 Mb = 2,25 ΜΒ Ασυµπίεστο video αυτών των προδιαγραφών µε 24 πλαίσια (εικόνες) ανά δευτερόλεπτο χρειάζεται αποθηκευτικό χώρο 2,25 ΜΒ x 24 = 54 ΜΒ ανά sec και για ένα φιλµ ψηφιακού video διάρκειας µιαςώραςαπαιτείταιχώρος 54 x 3600 = 190 GB περίπου.

33 Συµπίεση πληροφορίας πολυµέσων Ηπληροφορίαπολυµέσων προέρχεται από ψηφιοποίηση αναλογικών σηµάτων του πραγµατικού κόσµου και απευθύνεται στις ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) Μπορούµε ναεκµεταλλευτούµε τους φυσιολογικούς περιορισµούς των ανθρώπινων αισθητηρίων οργάνων (µάτι, αυτί) και να συµπιέσουµε την πληροφορία χωρίς να µειώσουµε αισθητά την ποιότητά της (ψυχοφυσιολογική συµπίεση)

34 Λόγος συµπίεσης (compression ratio) Εκφράζει την σχέση του χώρου που καταλαµβάνουν τα αρχικά δεδοµένα ως προς τον χώρο που καταλαµβάνουν τα συµπιεσµένα δεδοµένα. Ο λόγος συµπίεσης είναι ένας καθαρός αριθµός και δίνεται από τη σχέση: Λόγος συµπίεσης = αρχικό µέγεθος δεδοµένων / µέγεθος συµπιεσµένων δεδοµένων Για παράδειγµα, λόγος συµπίεσης «3 προς 1» (γράφεται 3:1) σηµαίνει ότι η µετά τη συµπίεση το µέγεθος του αρχείου θα είναι το 1/3 του αρχικού.

35 Ρυθµός συµπίεσης (compression rate) Εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης των συµπιεσµένων δεδοµένων και µετριέται συνήθως σε bits per second (bps) ή ακόµη και σε bits per sample, bits per pixels, πχ. 128 kbps

36 Μέθοδοι Συµπίεσης

37 Βασικές Μέθοδοι Συµπίεσης (α) Συµπίεση (κωδικοποίηση) εντροπίας Εκµεταλλεύεται την µειωµένη εντροπία του ψηφιακού αρχείου (δηλ. στατιστική τάξη) Εφαρµογή σε πληροφορία που απευθύνεται σε πληροφοριακά συστήµατα Μη απωλεστική συµπίεση (β) Συµπίεση (κωδικοποίηση) πηγής Εκµεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά του σήµατος Πληροφορία που απευθύνεται σε ανθρώπινα αισθητήρια όργανα, πχ. εικόνα, ήχος Απωλεστική συµπίεση

38 Απωλεστική (lossy) & µη απωλεστική (lossless) συµπίεση Μη απωλεστική συµπίεση η πληροφορία µετά την αποσυµπίεση είναι ακριβώς η ίδια µε αυτήν που συµπιέστηκε αρχικά. Απωλεστική συµπίεση η πληροφορία µετά την αποσυµπίεση είναι λιγότερη σε σχέση µε αυτήνπουσυµπιέστηκε αρχικά κάποια πληροφορία έχει χαθεί

39 Μη απωλεστική συµπίεση Η µη απωλεστική συµπίεση εξαλείφει τον πλεονασµό της πληροφορίας χωρίς να «θυσιάζει» κανένα δεδοµένο Κλασσικό παράδειγµα ο γνωστός συµπιεστής WinZip Παράδειγµα : Αν η αρχική πληροφορία είχε τη µορφή ΠΠΠΟΟΟΟΟΟΛΛΥΥΥΥΥΥΥΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑ αφαιρώντας τον πλεονασµό συµπιέζεται 3Π 6Ο 2Λ 7Υ 2Μ 8Ε 3Σ 7Α Κατά την αποκωδικοποίηση η πληροφορία αναπαράγεται µε την αρχική της µορφή: ΠΠΠΟΟΟΟΟΟΛΛΥΥΥΥΥΥΥΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑ Ευρέως διαδεδοµένοι µη απωλεστικοί αλγόριθµοι είναι οι: Run Length Encoding (RLE), Huffman, Delta, LZW.

40 Απωλεστική συµπίεση Στην απωλεστική συµπίεση εφαρµόζονται αλγόριθµοι που αφαιρούν µέρος της πληροφορίας µε επιλεκτικό τρόπο Αυτό µπορεί να γίνει γιατί υπάρχουν είδη πληροφορίας που δεν αλλοιώνονται ουσιαστικά από την απώλεια κάποιων bit Παράδειγµα : Αν η αρχική πληροφορία είχε τη µορφή ΠΠΠΟΟΟΟΟΟΛΛΥΥΥΥΥΥΥΜΜΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΑΑΑΑΑΑΑ Αφαιρώντας όλο τον πλεονασµό της πληροφορίας τη συµπιέζουµε µε τη µορφή: 3Π 6Ο 2Λ 7Υ 2Μ 8Ε 3Σ 7Α Αν όµως ο αλγόριθµος αγνοεί τις υψηλότερες συχνότητες (πχ. πάνω από το 5) τότε κωδικοποιεί ως εξής: 3Π 5Ο 2Λ 5Υ 2Μ 5Ε 3Σ 5Α και η πληροφορία µετά την αποσυµπίεση έχει τη µορφή: ΠΠΠΟΟΟΟΟΛΛΥΥΥΥΥΜΜΕΕΕΕΕΣΣΣΑΑΑΑΑ

41 Κωδικοποίηση Εντροπίας Entropy encoding

42 Κωδικοποίηση Εντροπίας Αντιµετωπίζουν την πληροφορία απλά σαν µια σειρά από bits και επιχειρούν να τη συµπιέσουν συνήθως εφαρµόζοντας κάποιες στατιστικές µεθόδους. Εκµεταλλεύονται τους κανόνες στην εκποµπή των συµβόλων και προσπαθούν να µειώσουν τον πλεονασµό. Κωδικοποίηση χωρίς απώλειες. ύο βασικές κατηγορίες (1) Περιορισµός των επαναλαµβανόµενων ακολουθιών (Suppression of repetitive sequences) (2) Στατιστική Κωδικοποίηση (Statistical encoding)

43 (1) Κωδικοποίηση RLE Run Length Encoding Βασική Ιδέα: Περιορισµός των επαναλαµβανόµενων ακολουθιών σε πολλές περιπτώσεις µέσα σε µια οµάδα δεδοµένων εµφανίζεται το ίδιο σύµβολο να επαναλαµβάνεται πολλές φορές διαδοχικά. Η ακολουθία πολλαπλών εµφανίσεων του ίδιου συµβόλου αντικαθίσταται από δύο άλλα σύµβολα: (α) το σύµβολο που εµφανίζεται, και (β) το πλήθος των εµφανίσεων

44 Παράδειγµα συµπίεσης RLE εδοµένα πριν & µετά την RLE συµπίεση

45

46 (2) Κωδικοποίηση Huffman Βασική Ιδέα: Στατιστική Κωδικοποίηση Εντοπίζονται οι περισσότερο συχνά εµφανιζόµενες σειρές χαρακτήρων µέσα στο «κείµενο» των συµβόλων και αντιστοιχούνται σε κωδικούς µε λιγότερα bits. Προκύπτει ένα «λεξικό» κωδικών οι πιο συχνές ακολουθίες συµβόλων έχουν µικρότερους κωδικούς, ενώ οι πιο σπάνιες µεγαλύτερους Κατά την αποσυµπίεση της πληροφορίας ο αποκωδικοποιητής χρησιµοποιεί το «λεξικό» ώστε να µετατρέψει και πάλι τους κωδικούς σε ακολουθίες συµβόλων.

47 Παράδειγµα κωδικοποίησης Huffman (1/2)

48 Παράδειγµα κωδικοποίησης Huffman (2/2) Έτσι οι κωδικοί που προκύπτουν για τα 8 σύµβολα είναι:

49 Κωδικοποίηση Huffman / Άσκηση Α 0.7 Β 0.2 Γ

50 Κωδικοποίηση Πηγής Source encoding

51 Κωδικοποίηση Πηγής Προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα της πηγής του σήµατος που µπορούν (α) να οδηγήσουν στην αφαίρεση τµηµάτων της πληροφορίας (β) χωρίς µείωση της συνολικής ποιότητας του σήµατος. Πχ. κατά την κωδικοποίηση πολυµέσων (ήχος, εικόνα, video) : λαµβάνεται υπόψη πως υπάρχουν συχνότητες των ακουστικών και οπτικών σηµάτων που δεν γίνονται αντιληπτές από τον άνθρωπο µπορούν να εξαλειφθούν από την αρχική πληροφορία µε αποτέλεσµα ένα σηµαντική συµπίεση ύο βασικές κατηγορίες (1) ιαφορική (ή προβλεπτική) κωδικοποίηση (2) Κωδικοποίηση Μετασχηµατισµού

52 (1) ιαφορική κωδικοποίηση Βασική ιδέα: καταγραφή όχι της ακριβούς τιµής κάθε δείγµατος αλλά της διαφοράς του από το προβλεπόµενο δείγµα. Παράδειγµα: Αρχικά δεδοµένα εδοµένα µετά την κωδικοποίηση

53 ιαφορική κωδικοποίηση

54 Μορφές διαφορικής κωδικοποίησης Απλή διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση (DPCM) Differential Pulse Code Modulation έλτα διαµόρφωση Delta Modulation Προσαρµοστική διαφορική παλµοκωδική διαµόρφωση (ADPCM) Adaptive Pulse Code Modulation

55

56 (2) Μετασχηµατισµός σήµατος στο πεδίο συχνοτήτων Βασική ιδέα: να µετασχηµατιστεί το αρχικό σήµα ώστε να είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι συχνότητες του σήµατος που µπορούν να συµπιεσθούν δηλ. δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές από τον άνθρωπο και µπορούν να εξαλειφθούν Τεχνική: Το σήµα µετασχηµατίζεται από το πεδίο του χρόνου (time domain) στο πεδίο των συχνοτήτων (frequency domain).

57 Η έννοια του µετασχηµατισµού Ένας µετασχηµατισµός (transform) είναι µια µαθηµατική διαδικασία που µε βάση κάποιον αλγόριθµο αντιστοιχεί µία σειρά από τιµές σε µια άλλη σειρά τιµών. Ο µετασχηµατισµός επεκτείνει την έννοια της συνάρτησης επιτρέποντας στις παραµέτρους εισόδου και εξόδου να µην είναι απλές τιµές αλλά συναρτήσεις, δηλ. σύνολα τιµών.

58 Μετασχηµατισµοί Fourier (1/2) Μετασχηµατίζεται η συνάρτηση f(t) από το πεδίο του χρόνου σε µια συνάρτηση g(λ) στο πεδίο των συχνοτήτων (α) Η αρχική συνάρτηση αναλύεται σε άθροισµα απλούστερων ηµιτονοειδών συχνοτήτων g(λ) (β) Προσδιορίζεται το πλάτος κάθε συχνότητας λ στις οποίες αναλύεται η αρχική f(t).

59 Μετασχηµατισµοί Fourier (2/2) Αρχικό σήµα: είγµατα στο πεδίο του χρόνου Μετασχηµατισµός Οι σχετικές τιµές των πλατών (συντελεστές Fourier) δείχνουν ποιες συχνότητες συνεισφέρουν περισσότερο στη διαµόρφωση του σήµατος.

60

61 «ιακριτός µετασχηµατισµός συνηµιτόνου» (Discrete Cosine Transform, DCT) «ιακριτός µετασχηµατισµός συνηµιτόνου» (Discrete Cosine Transform, DCT). Εφαρµόζεται συνήθως για την συµπίεση σηµάτων εικόνας & ήχου Ο µετασχηµατισµός µετατρέπει το διακριτό σήµα (δηλ. τις τιµές των δειγµάτων) σε µια σειρά από απλές ακέραιες τιµές (τους συντελεστές του µετασχηµατισµού) που αποτελούν τα πλάτη των συχνοτήτων που το συνθέτουν. Στη συνέχεια είναι εύκολο να µηδενίσει κανείς τους µικρότερους συντελεστές και να επιτύχει έτσι σηµαντική συµπίεση. Η τεχνική αυτή αποτελεί τη βάση των λεγόµενων ψυχοφυσιολογικών συµπιεστών (JPEG, MPEG).

62 Κατηγοριοποιήσεις των Πολυµέσων

63 Κατηγοριοποιήσεις των Πολυµέσων Σύνθεση και σύλληψη ιακριτά & Συνεχή Μέσα Τοπικές (off-line) και ικτυακές (on-line) εφαρµογές Πολυµέσων

64 Χαρακτηριστικά Πολυµέσων Έλεγχος από Η/Υ Ένα σύστηµα πολυµέσων αποτελείται από έναν ή περισσότερους υπολογιστές για την παρουσίαση της πληροφορίας και την αλληλεπίδραση µε το χρήστη Ολοκλήρωση διαφορετικών ειδών πληροφοριών σε ένα ενιαίο περιβάλλον Ελαχιστοποίηση των διαφορετικών υπολογιστών, οθονών, αποθηκευτικών µέσων και τηλεπικοινωνιακών διαύλων που απαιτούνται για κάθε µέσο Ψηφιακή αναπαράσταση πληροφορίας Πληροφορία σαν ακολουθία διακριτών τιµών κωδικοποιηµένων στο δυαδικό σύστηµα Αλληλεπιδραστικότητα ( ιαλογικότητα) Η παρουσίαση (σειρά, ταχύτητα, µορφή) της πληροφορίας προσαρµόζεται στις επιθυµίες του χρήστη

65 Κατηγορίες πολυµέσων ανάλογα µε τον τρόπο παρουσίασης Μέσο Βιβλίο Κείµενο Υπερκείµενο Τρόπος παρουσίασης Γραµµικός Μη-γραµµικός Πολυµέσα Εικόνα, ήχος, βίντεο, σχεδιοκίνηση Υπερµέσα ιαλογικά ή διαδραστικά πολυµέσα

66 Κατηγορίες πολυµέσων ανάλογα µε τον τρόπο παρουσίασης & την δυνατότητα αλληλεπίδρασης Γραµµική (linear) ξεκινούν από την αρχή και καταλήγουν στο τέλος όπως µία ταινία Μη γραµµική (Nonlinear) όταν ο χρήστης έχει τον έλεγχο της πλοήγησης Ιεραρχική ικτυωτή ή πλοήγηση γράφου ή υβριδική πλοήγηση

67 Οργανωτική δοµή Γραµµική δοµή πλοήγησης (linear structure) Η ροή της πληροφορίας είναι σειριακή και ακολουθεί µια µοναδική και προκαθορισµένη πορεία. Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει την πορεία αυτή ανάλογα µε τηνδικήτουεµπειρία. =>Μειωµένη καθόλου αλληλεπίδραση A B C D E

68 Οργανωτική δοµή Μη γραµµική δοµή πλοήγησης (non-linear structure) Υπάρχουν εναλλακτικοί δρόµοι (ροές) παρουσίασης της πληροφορίας Η ροή της πληροφορίας ελέγχεται από το χρήστη. =>Υπάρχει αλληλεπίδραση A B C D E J I H G F K L M N

69 Οργανωτική δοµή Ιεραρχική δοµή πλοήγησης (hierarchical structure) ή δενδροειδής δοµή πλοήγησης (tree structure) βασικό µενού το οποίο οδηγεί σε περισσότερες από µια ενότητες. κάθε ενότητα µπορεί επίσης να χωριστεί σε υπο-ενότητες κοκ. =>Υπάρχει αλληλεπίδραση A A1 A2 A3 A1.1 A3.1 A3.2 A3.3

70 Οργανωτική δοµή ικτυωτή ή πλοήγηση γράφου ή υβριδική πλοήγηση συνδυασµός όλων των άλλων µέσων πλοήγησης E D A B C

71 Κατηγορίες πολυµέσων: Υπερκείµενο (hypertext) Υπερκείµενο (hypertext) Πληροφορία αποκλειστικά σε µορφή κειµένου Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να κάνει τις επιλογές του σχετικά µε τη διαδροµή που θα ακολουθήσει για να φτάσει στην επιζητούµενη πληροφορία Χαρακτηριστικά του υπερκειµένου Τυχαία προσπέλαση Προσβασιµότητα Μεταφερσιµότητα Ποσότητα περιεχόµενης πληροφορίας Φυσική αποθήκευση Κόστος παραγωγής Κόστος διανοµής

72 Κατηγορίες πολυµέσων Υπερκείµενο (hypertext) (2) Πλοήγηση αντί ανάγνωσης Κόµβος (node) Κόµβος (node) backtrack facility Κόµβος (node or frame) Ύπερσύνδεσµος (hyperlink) Υπερσύνδεσµος (hyperlink) Κόµβος (node) Υπερσύνδεσµος (hyperlink) Κόµβος (node) Υπερσύνδεσµος (hyperlink or link) Άγκυρα προορισµού (destination) Υπερσύνδεσµος (hyperlink) Άγκυρα αφετηρίας (anchor)

73 Κατηγορίες πολυµέσων Υπερκείµενο (hypertext) (3) Κόµβος (node) Κόµβος (node) Κόµβος (node or frame) Υπερσύνδεσµος (hyperlink) Υπερσύνδεσµος (hyperlink) Κόµβος (node) Υπερσύνδεσµος (hyperlink) Κόµβος (node) Υπερσύνδεσµος (hyperlink or link) Υπερσύνδεσµος (hyperlink) Μονοπάτι διάσχισης (path)

74 Άλλες κατηγορίες πολυµέσων Υπερµέσα (hypermedia) Ανάλογα των υπερκειµένων, τα οποίο µπορούν να χειριστούν δεδοµένα οποιασδήποτε µορφής ιαλογικά Πολυµέσα (interactive multimedia) Σε αντίθεση µε τααπλάπολυµέσα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επέµβει στην εξέλιξη της εφαρµογής Η αρχιτεκτονική δόµησης των εφαρµογών είναι συνήθως δενδροειδής

75 οµή Πολυµέσων

76 Οργανωτική δοµή υπερµέσων Ο Oliveira (1990) κατηγοριοποιεί τα υπερµέσα µε βάσητην οργανωτική δοµή τους η οποία καθορίζεται από το νόηµα µε τον οποίο συνδέονται οι κόµβοι µεταξύ τους, σε: µη δοµηµένα υπερµέσα δοµηµένα Ιεραρχικά δοµηµένα (hierarchical) Σηµασιολογικά (semantic)

77 Οργανωτική δοµή υπερµέσων Μη δοµηµένα υπερµέσα Τυχαία πρόσβαση στους κόµβους Συνδέονται µόνο µε συνδέσµους διαναφοράς (cross reference) δηλαδή οι κόµβοι δεν συνδέονται µε βάση κάποιας γενικής οργανωτικής δοµής αλλά επειδή απλά ο ένας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε εκείνες που περιλαµβάνει ο άλλος A B C D E F G H I

78 Οργανωτική δοµή υπερµέσων οµηµένα υπερµέσα (1) ιέπονται από σαφή και περιορισµένη οργάνωση Η διαµόρφωση των κόµβων και των συσχετισµένων συνδέσµων βασίζεται σε µία δοµή του αντικειµένου αυτού καθαυτού ή σε γνωσιολογική δοµή Η οργανωτική δοµή των κόµβων αναφέρεται ως δοµή ανώτερης τάξης (superordinate) και κατώτερης τάξης (subordinate)

79 Οργανωτική δοµή υπερµέσων οµηµένα υπερµέσα (2) Ιεραρχικά δοµηµένα Κόµβοι ανώτερης A τάξης (superordinate) Πλοήγηση από τα ανώτερα σε κατώτερα επίπεδα A1 A2 A3 A1.1 A1.2 A1.2.1 A1.2.2 A A A A3.1 A3.2 A3.3 Κόµβοι κατώτερης τάξης (subordinate)

80 Οργανωτική δοµή υπερµέσων οµηµένα υπερµέσα (2) Σηµασιολογικά δοµηµένα (semantic) η οργάνωσή τους βασίζεται σε ένα σηµασιολογικό δίκτυο (semantic network) Αναπαριστά ένα σύνολο εννοιών και τις µεταξύ τους σχέσεις πρόκειται για µια δισδιάστατη αναπαράσταση µιας δοµής γνώσης (structural knowledge) µπορεί να είναι Έννοια_Α Α Έννοια_Α είναι αποτελείται από ανήκει σε.. Έννοια_Α Β είναι Έννοια_Α Ε Έννοια_Α ΣΤ Έννοια_Α Η αναλύεται σε µπορεί να είναι συνήθως είναι Έννοια_Α Γ Έννοια_Α Έννοια_Α Θ

81 Αυτόνοµα & ικτυωµένα Πολυµέσα ίκτυο ιακοµιστής (Server) Multimedia PC

82 Εφαρµογές πολυµέσων Μονοχρηστικές (ένας χρήστης) Πολυχρηστικές (πολλοί χρήστες)

83 Εφαρµογές πολυµέσων Μονοχρηστικές Εξειδικευµένα Συστήµατα Εκπαίδευσης Κατάρτιση µεχρήσηη/υ (CBT) Κατάρτιση υποβοηθούµενη από Η/Υ (CΑT) Προσαρµοστικά Συστήµατα Υπερµέσων Συστήµατα Παροχής Πληροφοριών Σηµεία ενδιαφέροντος Συστήµατα Πωλήσεων Kiosks

84 Εφαρµογές πολυµέσων - πολλοί χρήστες Χρήστης σε Χρήστη (σύγχρονες/ασύγχρονες) Εφαρµογές επικοινωνίας/συνεργασίας Εργαλεία υποστήριξης οµάδων Σεµινάρια Τηλεδιάσκεψη οµάδας (Teleconferencing) µε ενσωµάτωση πολυµέσων Χρήστης-Σύστηµα Εφαρµογές ανάκτησης δεδοµένων Κατανεµηµένα συστήµατα

85 Απαιτήσεις για την δηµιουργία πολυµέσων Λογισµικό

86 Βασικές απαιτήσεις Η κατανόηση του περιεχοµένου, της οµάδας στόχου Απόφαση του τρόπου αλληλεπίδρασης/πλοήγησης Η συλλογή/δηµιουργία του περιεχοµένου Γνώση κατάλληλων εργαλείων δηµιουργίας Ο συνδυασµός των κατάλληλων εργαλείων για την δηµιουργία της εφαρµογής

87 Κατανόηση Προσδιορισµός του τρόπου µε τον οποίο οι χρήστες θα αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο και θα πλοηγηθούν στην εφαρµογή Σηµεία προσοχής: στην κατανόηση του µηνύµατος Ανάπτυξη (scripting ή storyboarding) Καλλιτεχνικός σχεδιασµός Προγραµµατισµός

88 Απαιτούµενο λογισµικό Για τον συνδυασµό περιεχοµένου που έχει κατά µέρους διαφορετική µορφή, και την παρουσίαση των πολυµεσικών εφαρµογών χρειάζονται εξειδικευµένο λογισµικό, που διαχωρίζονται ως εξής: Βασικά εργαλεία Πολυµεσικά εργαλεία παρουσίασης Πολυµεσικά εργαλεία σχεδιασµού

89 Απαιτούµενο λογισµικό: Βασικά εργαλεία ένα ή περισσότερα συστήµατα δηµιουργίας πολυµέσων εφαρµογές για την επεξεργασία επεξεργασία κειµένου, εικόνας, ήχου και βίντεο εφαρµογές µετατροπής αρχείων από µία µορφή σε άλλη συµβατή µε διάφορες εφαρµογές

90 Απαιτούµενο λογισµικό: Βασικά εργαλεία Εργαλεία επεξεργασίας κειµένου (π.χ Word, OpenOffice) Λογισµικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) (π.χ. OmniPage Pro, etc.) Εργαλεία ζωγραφικής και σχεδίασης -(π.χ. Photoshop, Illustrator, FreeHand, GIMP) Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας Image Editing Tools (π.χ. Photoshop, Image Ready, GIMP, GAP) Εργαλεία 3D µοντελοποίησης και σχεδιοκίνησης (π.χ. 3D Studio Max, Cinema 4D) Εργαλεία επεξεργασίας ήχου (π.χ. SoundForge XP, Audacity) Εργαλεία σχεδιοκίνησης βίντεο και ψηφιακών ταινιών (π.χ. Premiere) Βοηθητικά προγράµµατα (π.χ. grab-it)

91 Απαιτούµενο λογισµικό: Εργαλεία Παρουσίασης ενσωµατώνει τα στοιχεία διαφορετικών µέσων και προέλευσης σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον Π.χ. PowerPoint

92 Απαιτούµενο λογισµικό: Εργαλεία δηµιουργίας πολυµέσων Παρέχουν τις παρακάτω δυνατότητες: Σχεδιασµός περιεχοµένου: π.χ. κείµενο και εικόνες ιαχείριση περιεχοµένου - manage multimedia assets Σχεδιασµός της επιφάνειας ηµιουργία σχεδιοκίνησης ηµιουργία διαδραστικότητας Παρουσίαση του πολυµεσικού έργου Παροχή τρόπων αλληλεπίδρασης µε το πολυµεσικού έργου τρόπους συνεργασίας µε περιφερικά Η/Υ Ο ήχος και το βίντεο συνήθως δηµιουργούνται σε άλλο λογισµικό και εισάγονται στα εργαλεία δηµιουργίας πολυµέσων για την δηµιουργία πολυµεσικών εφαρµογών

93 Απαιτούµενο λογισµικό: Εργαλεία δηµιουργίας πολυµέσων - Είδη Εργαλεία βασισµένα σε κάρτες ή σελίδες - Card and Page-Based Tools Εργαλεία βασισµένα σε εικονίδια καθοδηγούµενα από συµβάντα -Icon- Based Tools (π.χ. Authorware) Εργαλεία βασισµένα στο χρόνο και εργαλεία παρουσίασης (χρονοδιάδροµο) - Time-Based Tools (π.χ. Flash)

94 Κριτήρια επιλογής λογισµικού Ανάλογα µε το προς εκτέλεση έργο: τα στοιχεία επεξεργασίας του κάθε προγράµµατος τις λειτουργίες οργάνωσης που παρέχει τις λειτουργίες προγραµµατισµού τις λειτουργίες διάδρασης τις λειτουργίες βελτίωσης επιδόσεων τις λειτουργίες αναπαραγωγής τις λειτουργίες παράδοσης τις λειτουργίες για διαφορετικές πλατφόρµες τις δυνατότητες αναπαραγωγής για το Ίντερνετ εν υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο εργαλείο συγγραφής, όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες του κάθε έργου

95 Συµπέρασµα όλα τα προγράµµατα έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα έναντι άλλων εν υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο εργαλείο συγγραφής, όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες του κάθε έργου Πχ. το ToolBook είναι ιδανικό για βιβλία - book applications, ενώ το Director είναι καλύτερο για στατικές ταινίες και το Flash είναι κατάλληλο για το web Όλα έχουν την δυνατότητα δηµιουργίας εφαρµογών για CD and DVD

96 Πηγές ηµητριάδης Σ.Ν., Ποµπόρτσης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ., Τεχνολογία πολυµέσων θεωρία και πράξη, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: άφνη Οικονόµου: Σηµειώσεις µαθήµατος ιαδραστικά Πολυµέσα, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1

Αρχές κωδικοποίησης. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 08-1 Αρχές κωδικοποίησης Απαιτήσεις κωδικοποίησης Είδη κωδικοποίησης Κωδικοποίηση εντροπίας Διαφορική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση μετασχηματισμών Στρωματοποιημένη κωδικοποίηση Κβαντοποίηση διανυσμάτων Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αρχές συµπίεσης δεδοµένων Ήδη συµπίεσης Συµπίεση εικόνων Αλγόριθµος JPEG Γιατί χρειαζόµαστε συµπίεση; Τα σηµερινά αποθηκευτικά µέσα αδυνατούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης. Τεχνικές Συµπίεσης

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Βιβλιογραφία. Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης. Τεχνικές Συµπίεσης Περιεχόµενα ΕΠΛ : Συστήµατα Πολυµέσων Συµπίεση εδοµένων: Τεχνικές Συµπίεσης Βιβλιογραφία Κατηγορίες Τεχνικών Συµπίεσης Τεχνικές Εντροπίας Τεχνικές Μήκους ιαδροµής Στατιστικές Κωδικοποίηση Πηγής Μετασχηµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση

Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση ΒΕΣ 4 Συμπίεση και Μετάδοση Πολυμέσων Ψηφιακή Αναπαράσταση Σήματος: Δειγματοληψία, Κβαντισμός και Κωδικοποίηση Τι είναι Σήμα; Βασικές έννοιες επεξεργασίας σημάτων Πληροφορίες που αντιλαμβανόμαστε μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Θεωρητικές Ασκήσεις (# ): ειγµατοληψία, κβαντοποίηση και συµπίεση σηµάτων. Στην τηλεφωνία θεωρείται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 3 η Παρουσίαση : Συμπίεση Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή 2 Συμπίεση πληροφορίας πολυμέσων 3 Γιατί χρειάζεται συμπίεση? 4

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Κωδικοποίηση εικόνας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 2 Κωδικοποίηση εικόνας Ακολουθία από ψηφιοποιημένα καρέ (frames) που έχουν συλληφθεί σε συγκεκριμένο ρυθμό frame rate (π.χ. 10fps,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα).

Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). 14 ο Γυμνάσιο Περιστερίου 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις επανάληψης κεφ.9 (Πολυμέσα). Μάθημα 9.1 Ο κόσμος των Πολυμέσων 1. Τι είναι μια Εφαρμογή Πολυμέσων. Λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιούνται πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG

Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG Κωδικοποίηση εικόνων κατά JPEG Εισαγωγή Προετοιµασία της εικόνας ρυθµός Ακολουθιακός απωλεστικός ρυθµός Εκτεταµένος απωλεστικός ρυθµός Μη απωλεστικός ρυθµός Ιεραρχικός ρυθµός Τεχνολογία Πολυµέσων 09-1

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 4.1 Χαρακτηριστικά του ήχου... 58 4.2 Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό... 59 4.3 Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία... 60. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. 4.1 Χαρακτηριστικά του ήχου... 58 4.2 Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό... 59 4.3 Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία... 60. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...13 1 Εισαγωγή...17 1.1 Χαρακτηριστικά των μέσων... 18 1.2 Ιδιότητες των συστημάτων πολυμέσων... 19 1.3 Δομή των συστημάτων πολυμέσων... 20 1.4 Δικτυακά συστήματα πολυμέσων... 21

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG)

Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Κωδικοποίηση βίντεο (MPEG) Εισαγωγή στο MPEG-2 Κωδικοποίηση βίντεο Κωδικοποίηση ήχου Ροή δεδοµένων Εισαγωγή στο MPEG-4 οµή σκηνών Κωδικοποίηση ήχου και βίντεο Τεχνολογία Πολυµέσων 11-1 Εισαγωγή στο MPEG-2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 5.1 Tο θεώρημα δειγματοληψίας. Χαμηλοπερατά σήματα 5.2 Διαμόρφωση πλάτους παλμού 5.3 Εύρος ζώνης καναλιού για ένα PAM σήμα 5.4 Φυσική δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III

Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης MPEG-1 layer I, layer II, layer III ΒΕΣ 4 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση Ήχου µεβάσητην Αντίληψη: Τα πρότυπα συµπίεσης layer I, layer II, layer III Εισαγωγή Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι κωδικοποίησης µε βάση την αντίληψη οι κυριότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ.

Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Αρμονική ταλάντωση και επειδή Ω=2πF Περιοδικό με βασική περίοδο Τ p =1/F Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. 1 Ημιτονοειδή σήματα Σ.Χ. Σύμφωνα με την ταυτότητα του Euler Το ημιτονοειδές σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως:

Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Πλεονεκτήματα: Αντοχή (ruggedness) στο θόρυβο μετάδοσης Αποτελεσματική αναγέννηση (regeneration) Δυνατότητα ομοιόμορφου σχήματος (uniform format) μετάδοσης Όμως: Αύξηση απαίτησης εύρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Αναλογικό και Ψηφιακό σήμα Τα αναλογικά μεγέθη μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηλεκτρικά ή ψηφιακά σήματα. Μετατροπή Αναλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα ιδάσκων: Τα ψηφιακά µέσα είναι πληροφορίες που... είναι αντιληπτές από τις αισθήσεις µας προς το παρόν: όραση, ακοή, αφή στο µέλλον: όσφρηση και γεύση(;) µπορούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας

Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ανάλυση Διατάξεων Εκπομπής σε Συστήματα Ψηφιακής Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας Φλώρος Άγγελος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές Παράδειγµα ενός ηλεκτρικού συστήµατος Σύστηµα Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ήχος σε δεύτερο πλάνο σε εφαρμογές πολυμέσων (εστίαση σε βίντεο) Επικέντρωση σε ψυχαγωγικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές (π.χ. Information kiosks) Αφήγηση/σχολιασμός βοηθούν στη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-Μέσα. Multi-Media

Πολυ-Μέσα. Multi-Media Μέσα (Media) Πολυ-Μέσα Multi-Media Μέσο (medium) Έννοια-κλειδί στη µελέτη της επικοινωνίας είναι η έννοια του µέσου. Ένα µέσο (medium) µπορεί να περιγραφεί ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα (φυσικόήτεχνητό)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 11172-3 MPEG-1 Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας

Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η πληροφορία ως σήµα ειγµατοληψία Κβαντοποίηση Κωδικοποίηση Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση σήματος PCM

Μετάδοση σήματος PCM Μετάδοση σήματος PCM Συγχρονισμός ΌπωςσεόλατασυστήματαTDM, απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη Εάν τα ρολόγια στον πομπό και τον δέκτη διαφέρουν, αυτό θα οδηγήσει σε παραμορφώσεις του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο

Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο Συµπίεση Δεδοµένων: Συµπίεση Ψηφιακού Βίντεο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης Αναπ. Καθηγητής & Marie Curie Chair Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών eleft@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές:

VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Υπάρχουσες εφαρμογές: VIDEO ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχουσες εφαρμογές: Αναπαραγωγή αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (εκπαιδευτικές/ψυχαγωγικές π.χ. video on demand) Οπτικοακουστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου (ένας-προς-έναν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β

Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση. Ενότητα Β Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο Σήµατα & Κωδικοποίηση Ενότητα Β ρ. Ε. Μάγκος Βασικές Έννοιες Σηµάτων Τα ελαστικά σώµατα υφίστανται παροδικές παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Διαχείριση και Δημιουργία Βασικών Σημάτων, Δειγματοληψία και Κβαντισμός» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Σύγχρονοι Μέθοδοι Συμπίεσης και Αποσυμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Περίληψη Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Κυματική Παλμογράφος STEM Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas

Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Συµπίεση/κωδικοποίηση βίντεο Γιώργος Τζιρίτας Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2009 1 Εφαρµογή Απαίτηση Παρα- µόρφωση Μετάδοση Πρότυπο ικτυακό βίντεο 1,5 Mbps Υψηλή Internet

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER Ανάλυση σημάτων και συστημάτων Ο μετασχηματισμός Fourier (DTFT και DFT) είναι σημαντικότατος για την ανάλυση σημάτων και συστημάτων Εντοπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1

Εικόνες και γραφικά. Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Εικόνες και γραφικά Περιγραφή στατικών εικόνων Αναπαράσταση γραφικών Υλικό γραφικών Dithering και anti-aliasing Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Μετάδοση εικόνας Τεχνολογία Πολυµέσων 05-1 Περιγραφή στατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο και κινούµενα σχέδια

Βίντεο και κινούµενα σχέδια Βίντεο και κινούµενα σχέδια Συµβατικά τηλεοπτικά συστήµατα Ψηφιακό βίντεο Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούµενα σχέδια Έλεγχος κινουµένων σχεδίων Μετάδοση κινουµένων σχεδίων Τεχνολογία Πολυµέσων 06-1 Συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #1: Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πολυμεσικές Εφαρμογές Πολυμεσικές Εφαρμογές Ενότητα 6: ΗΧΟΣ Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ψηφιοποίηση ήχου: Δειγματοληψία,

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity. Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα 2: Επεξεργασία Ήχου - Audacity Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισµικής πληροφορίας

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισµικής πληροφορίας Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισµικής πληροφορίας Πολυµέσα: Εργαλεία και Εφαρµογές Νίκος Βάρσος, Υπεύθυνος Τµήµατος Πολυµέσων MSc Ηλεκτρολόγου/Μηχανικού, ΜΒΑ nvarsos@ime.gr Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AAAABBBBAAAAABBBBBBCCCCCCCCCCCCCCBBABAAAABBBBBBCCCCD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 11 Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.teilam.gr/di288 1 Συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΜΑ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης

Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων. Π. Κλιάπης Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων Π. Κλιάπης Εισαγωγή μάθημα γνωριμίας με τα πολυμέσα (multimedia) και ιδιαίτερα τα πολυμέσα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Εξετάζεται το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις:

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις: Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών π.χ. το ύψος ανεβαίνοντας μια σκάλα, το βάρος μας σε μια ψηφιακή ζυγαριά, ψηφιακό ρολόι, οι φυσικοί αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα