34 Η ορολογία της Ε.Ε. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: επικοινωνιακοί στόχοι και ορολογικές επιλογές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "34 Η ορολογία της Ε.Ε. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: επικοινωνιακοί στόχοι και ορολογικές επιλογές"

Transcript

1 1 34 Η ορολογία της Ε.Ε. στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: επικοινωνιακοί στόχοι και ορολογικές επιλογές ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αγγελική Καραστέργιου Στα πλαίσια της Ε.Ε. και της συνεχούς ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η διαγλωσσική τυποποίηση και διεθνοποίηση των εννοιών καθίσταται αναγκαία. Η νέα ορολογία σηματοδοτεί εκ νέου την εξέλιξη των ευρωπαϊκών γλωσσών, ώστε αυτές να ανταποκριθούν στις επιταγές ενός πολυπολιτισμικού και πολυγλωσσικού Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Ο Ελληνικός Δημόσιος Τομέας εμπλέκεται αναπόφευκτα στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατ όμοιο τρόπο, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με αντικείμενο τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο Διαρθρωτικών Ταμείων / Ταμείο Συνοχής, επηρεάζεται από τις εκάστοτε αλλαγές που σηματοδοτούν την Ευρώπη. Συνεπώς, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνουν θέσεις και απόψεις χωρίς γλωσσικά εμπόδια λόγω πιθανούς έλλειψης πολιτισμικής / γλωσσολογικής ισοδυναμίας. Η παρούσα ανακοίνωση πραγματεύεται τις προσπάθειες της υπηρεσίας για υιοθέτηση και εναρμόνιση της ορολογίας που χρησιμοποιείται από τα όργανα της Ε.Ε., όπως και τις προσπάθειες καθιέρωσης κάποιων όρων που θα διευκολύνουν το έργo της και θα καταστήσουν σαφείς τις θέσεις της Ελλάδας στους Ευρωπαίους εταίρους της. Παρουσιάζει επίσης προβληματισμούς που άπτονται της γλωσσικής ορθότητας και οικονομίας και της ορολογικής αβεβαιότητας, όπως διερευνώνται και προκύπτουν μέσα από δίγλωσσα σώματα κειμένων. E.U. terminology in the State General Accounting Office of Greece: communicative objectives and terminological choices Aggeliki Karastergiou ABSTRACT In the context of the E.U. and the ongoing development of the Information Society, interlingual standardization and internationalization of concepts have become imperative. The new terms signal once again the evolution of European languages that have to live up to the expectations of a multicultural and multilingual European environment. The Greek Public Sector is inevitably involved in the European Community activities. Likewise, the Planning and Audits Directorate - State General Accounting Office, which pursues sound financial management of the national and community resources allocated to the E.U. Structural Funds / Cohesion Fund, is affected by the changes taking place in the European framework. Consequently, the

2 2 competent bodies thereof should be able to express their views without any barriers posed by the lack of cultural and /or linguistic equivalence. This paper presents the efforts made by our Service to adopt and harmonize the terminology used by the E.U. Institutions as well as those aiming to establish some terms that would facilitate its work and make clear its positions towards the European partners. Furthermore, it sets out some considerations regarding the linguistic correctness / economy and terminological uncertainty, as examined in bilingual corpora. 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας προσέγγισης των εξελίξεων από πλευράς πολιτιστικής πολυμορφίας και πολυγλωσσίας, η γλωσσική προσαρμογή αποτελεί στόχο και του Δημοσίου Τομέα. Η Δ51 ως Διεύθυνση η οποία εκτός των άλλων - συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν την έγκριση, παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση και έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο Συνοχής, βρίσκεται σε συνεχή και άμεση διάδραση / συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, γίνονται προσπάθειες για υιοθέτηση και εναρμόνιση της ορολογίας που χρησιμοποιείται από τα όργανα της Ε.Ε., όπως και προσπάθειες καθιέρωσης κάποιων όρων που θα εξασφαλίσουν την επιθυμητή και αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία. Η καθημερινή συνδιαλλαγή με ευρωπαϊκά κείμενα, γεγονός που κατ ουσία συνεπάγεται τόνωση της πρόσβασης στο ευρωπαϊκό δυναμικό, έχει αναδείξει μια σειρά γλωσσικών προβληματισμών που αφορούν όρους οι οποίοι εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, των επιταγών αυτού και της σύγχρονης γλωσσικής πραγματικότητας. Στόχος μας η προαγωγή της αποτελεσματικότερης χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. 1 Ο ΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Τα βασικότερο σημείο προβληματισμού αποτελεί ο όρος έλεγχος. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν η μετάφραση / απόδοση του όρου αυτού αποτελεί θέμα πολιτιστικής ή γλωσσικής προσαρμογής. Εκτιμούμε ότι είναι μάλλον το δεύτερο και ότι ο εκάστοτε μεταφραστής είναι εκείνος που καλείται κάθε φορά να κάνει την καλύτερη ορολογική επιλογή, καθώς ο έλεγχος σαν δραστηριότητα επιβάλλει την ενεργητική προσέγγιση των εξελίξεων. Η ελληνική

3 3 γλώσσα, που στην περίπτωση αυτή αποτελεί και την γλώσσα-βάση (base ή matrix language), αποδεικνύεται μη επαρκής να καλύψει αυτό που η αγγλική αποδίδει με 4 διαφορετικούς όρους. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος έλεγχος αντιστοιχεί στα αγγλικά ισοδύναμα audit, control, check και testing. Τι σημαίνουν όμως οι όροι αυτοί και ποια είναι η σωστή απόδοση / αντιστοίχιση κάθε φορά; Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε έχοντας ως σημείο αναφοράς αυτό που παραδοσιακά καλύπτει ο δημοσιονομικός έλεγχος. Πρόκειται για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, ήτοι τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας αυτών (legality and regularity of expenditure) [Ν.2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις]. Η ορθή, πάντοτε κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας μας, απόδοση είναι financial control of expenditure ή financial check of expenditure. Ωστόσο έλεγχο αυτού του τύπου διενεργούν μόνο συγκεκριμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες ονομάζονται Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και βάσει των ανωτέρω θα πρέπει να αποδίδονται ως Financial Control Services και όχι ως Fiscal Audit Offices. Προς επίρρωση των ανωτέρω παρατίθεται ο ορισμός του Financial control : οι πλευρές του εσωτερικού (διοικητικού) ελέγχου που αφορούν σε χρηματοοικονομικά θέματα και στην οικονομική απόδοση [Γλωσσάριο Δημοσιονομικών Όρων, Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών]. Από την άλλη πλευρά, με τη θέσπιση των συγχρηματοδοτούμενων έργων εισήχθη ένας νέος τύπος ελέγχου, βάσει των κοινοτικών απαιτήσεων, που πλέον επικεντρώνεται σε δύο παραμέτρους, ήτοι στην επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου (που εφαρμόζουν οι φορείς που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων) και στην επιλεκτική επαλήθευση, βάσει ανάλυσης κινδύνου, των δηλώσεων δαπανών που πραγματοποιούνται στα αντίστοιχα επίπεδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το εύρος του ελέγχου ποικίλλει, έτσι έπεται ότι αλλάζει και η ορολογία. Η μετάφραση απαιτεί εδώ τον όρο audit και όχι control καθιστώντας έτσι σαφές ότι πρόκειται για διαφορετικό τύπο έλεγχου που, αν και συνεπάγεται μερική επικάλυψη καθηκόντων με τον αμιγώς δημοσιονομικό έλεγχο που προαναφέρθηκε, περιέχει και συμπληρωματικές παραμέτρους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο όρος audit απαιτεί, βάσει των οικείων κοινοτικών κανονισμών, λειτουργική ανεξαρτησία του ελεγκτή / ελεγκτικού φορέα από τον ελεγχόμενο. Συνεπώς, ο όρος auditor καλύπτει την έννοια του ανεξάρτητου ελεγκτή και για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητο να μεταφράζεται ως independent auditor. Να αναφερθεί επίσης ότι το audit δεν πρόκειται για το λογιστικό

4 4 έλεγχο έκφραση με τη οποία αποδόθηκε, μάλλον εκ παραδρομής, στην επίσημη μετάφραση του Κανονισμού του Συμβουλίου 1083/2006 και για τον οποίο (λογιστικό έλεγχο) υπάρχει ο όρος accounting control που καλύπτει τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων, τη διενέργεια και καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών καθώς και την αξιοπιστία των οικονομικών αρχείων [Γλωσσάριο Δημοσιονομικών Όρων, Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών]. Βάσει των ανωτέρω, είναι εύκολο να διαπιστώσουμε πως ο προβληματισμός υπήρξε στοιχείο εμφανές στην προσπάθεια μετάφρασης της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Αρχικά αποδόθηκε ως Financial Control Committee (FCC) βάσει αποκλειστικά και μόνο της αντιστοίχισης με τον όρο δημοσιονομικός έλεγχος. Στη συνέχεια όμως, καθώς το αντικείμενο της εν λόγω Επιτροπής δεν κάλυπτε μόνο το δημοσιονομικό έλεγχο (παρά την ονομασία της) αλλά και τα όσα προαναφέρθηκαν για τον έλεγχο υπό την έννοια του audit μετονομάστηκε σε Financial Audit Committee. Ο νέος Κανονισμός του Συμβουλίου 1083/2006 αναφέρεται σε όλους τους φορείς με αντίστοιχα καθήκοντα ως Audit Authorities, νομιμοποιώντας τρόπον τινά τη χρήση του audit στην περίπτωση αυτή. Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο όμως η εν λόγω Επιτροπή συχνότατα απαντάται και ως EDEL, με μεταγραφή βάσει του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου. Επίσης συχνά συναντάται και ο όρος control. Η συνήθης απόδοση είναι και πάλι έλεγχος εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχει την έννοια των Μέτρων Ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια control αναφέρεται στις ενέργειες της διοίκησης ενός Οργανισμού που αφορούν τη γενική επίβλεψη, επιτήρηση, εποπτεία και παρακολούθηση της επίδοσης / απόδοσης προσώπων, πραγμάτων μεθόδων και εργασιών καθώς και τη μέτρηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων, των ανωτέρω με στόχους που έχουν τεθεί εκ των προτέρων. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο εσωτερικός / εξωτερικός έλεγχος αποδίδεται ως internal / external audit αλλά το σύστημα εσωτερικού έλεγχου ως internal control system [Ν. 3492/06, Άρθρο 4]. Ο όρος ελεγκτής αποδίδεται ως auditor. Ωστόσο, ο Κανονισμός του Συμβουλίου 1083 / 2006 αναφέρει τον όρο controller με επίσημη μετάφραση εξακριβωτής. Ας διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι ο ρόλος των auditors και των controllers δε ταυτίζεται, γι αυτό και υπάρχει διαφορετική μετάφραση. Οι controllers είναι μέρη του συστήματος (Διαχειριστική Αρχή, Αρχή Πιστοποίησης) όπου οι auditors είναι οι εξωτερικοί (εκτός συστήματος) ελεγκτές.

5 5 O όρος testing καλύπτει πολύ συγκεκριμένους τύπους ελέγχου και συγκεκριμένα συναντάται στον έλεγχο συμμόρφωσης και στον ουσιαστικό έλεγχο που αποδίδονται αντίστοιχα ως compliance testing και ως substantive testing. Τέλος, ο όρος check συναντάται στην έκφραση sample check που πρόκειται για τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Συχνά εντοπίζεται και ο όρος επανέλεγχος που αποδίδεται ως review [audit] και καλύπτει περιπτώσεις όπου η ελεγκτική ομάδα επανέρχεται με στόχο την εκ νέου εξέταση ορισμένων προβληματικών σημείων του συστήματος. Τέλος ο όρος επιτόπιος έλεγχος αποδίδεται ως on the spot control ή field work. 2 ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατά τη γνώμη μας, στόχος της χρήσης των όρων θα πρέπει να είναι η αναγνωρισιμότητα. Από την άλλη πλευρά και οι επικοινωνιακές συνθήκες θα πρέπει να είναι όσο πιο σαφείς γίνεται (context και co-text) ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις νέες πληροφορίες και να τις αξιοποιήσουμε σωστά. Πως θα μπορέσει να ερμηνευθεί σωστά το περιβάλλον που βρίσκεται η πληροφορία; Αν λάβουμε υπόψη μας τους λεξιλογικούς περιορισμούς και το γεγονός ότι οι όροι δηλώνουν συγκεκριμένες έννοιες καθώς και ότι το αντικείμενο της υπηρεσίας μας καλύπτει το πλαίσιο ενός συγκεκριμένου γνωστικού τομέα. Ο τελικός [εν δυνάμει] αποδέκτης και οι απαιτήσεις του είναι, σε συνδυασμό με την ενδογλωσσική ποικιλία, παράγοντες που καθορίζουν τις επιλογές μας. Ένας όρος που χρήζει προσοχής βάσει των ανωτέρω είναι και ο όρος παρακολούθηση, καθώς μπορεί να αποδοθεί ως monitoring και follow up. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές έννοιες. Το monitoring καλύπτει την έννοια της παρακολούθησης στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του ΚΠΣ. Ειδικότερα συνίσταται στην τακτική αξιολόγηση της προόδου αναφορικά με την επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ, στην εξέταση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του ΚΠΣ, στην έγκριση των προτάσεων τροποποίησης του περιεχομένου της Απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των Ταμείων και τέλος στην πρόταση προσαρμογής ή επανεξέτασης του ΚΠΣ [Ν. 2860/00, Άρθρο 13]. Όλα με σκοπό την επίτευξη των στόχων η τη βελτίωση της διαχείρισης των προγραμμάτων. Το follow up αν και αποδίδεται επίσης παρακολούθηση αφορά μια εντελώς άλλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την παρακολούθηση των υλοποίησης συστάσεων οι οποίες διατυπώνονται σε περίπτωση που με το τέλος του ελέγχου εντοπισθούν παρατυπίες από πλευράς ελεγχόμενου φορέα. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής αποτυπώνονται σε follow up reports ή σε follow up matrices.

6 6 Transnational programs : Αναφέρονται συνήθως ως διακρατικά προγράμματα παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να μεταφράζονται ως διασυνοριακά / διεθνικά σύμφωνα με τον ορισμό του transnational co-operation ως συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ή οργανισμών που εδρεύουν σε περισσότερες από μια χώρες της Ε.Ε. Μία πτυχή του σκοπού της Ε.Ε. είναι να ενθαρρύνει αυτή τη διασυνοριακή ή διεθνική συνεργασία [www.europa.eu.int/abc/eurojargon/index.el.htm]. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπως το systemic [irregularities] που επιλέγουμε να το αποδώσουμε ως συστημικός και όχι συστηματικός, το approval ως ένταξη [έργου] και όχι ως έγκριση, το irregularities reporting ως ανακοίνωση παρατυπιών και όχι ως έκθεση παρατυπιών. Επίσης να αναφερθεί ότι ο όρος operations είναι οι πράξεις που ελέγχουμε θα πρέπει ωστόσο να μεταφράζονται ως δράσεις όταν μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). To Implementation αφορά την υλοποίηση των έργων, όταν όμως αναφερόμαστε στην Implementation Report τότε πρόκειται για την Έκθεση Εκτέλεσης. Ο διοικητικός έλεγχος (σε αντίθεση με τον επιτόπιο) συναντάται με δύο τρόπους, ήτοι desk review και administrative control, η αίτηση πληρωμής (για το ποσό της χρηματοδότησης από την ΕΕ) ως payment application, payment claim, payment request και ο κατασταλτικός έλεγχος ως ex-post control. Τέλος, θα θέλαμε να κάνουμε μια αναφορά στον τίτλο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που δίνεται ως State General Accounting Office με βάση την αμερικανική ορολογία ενώ στο Βρετανικό Δημοσιονομικό Σύστημα αναφέρεται (και γίνεται κατανοητό) ως Treasury. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μετάφραση που αφορά θεσμούς / φορείς ενέχει και πολιτιστ(μ)ικά στοιχεία. Κάποιο όροι προκύπτουν από το περικείμενο ή άλλες φορές λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτό (context bound / context free) ενώ πολλοί συνηθισμένοι περιγραφικοί όροι μετατρέπονται σε τεχνικούς. Σ αυτή την περίπτωση επιλέγεται το ισοδύναμο εκείνο που επιτυγχάνει γλωσσική ορθότητα αλλά και οικονομία. 3 TO ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΓΛΚ Επειδή τα κείμενα παράγονται και πρέπει αυτόματα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ομάδας στόχου, ο μεταφραστής οφείλει από την πλευρά του να προβεί σε εκείνες της γλωσσολογικές επιλογές που θα διασφαλίσουν ότι το μετάφρασμα θα γίνει τελικά κατανοητό αλλά και ταυτόχρονα αποδεκτό από την ομάδα-στόχο. Κατανοούμε επίσης ότι το έργο αυτό καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο όταν η ομάδα στόχος δεν είναι δύναται να είναι παρούσα για το κατάλληλο feed-back. Επιπλέον, ο μεταφραστής δύσκολα θα αποφύγει την επίδραση

7 7 της μητρικής γλώσσας στις δομές που επιλέγει ακόμη και αν κατανοεί πλήρως το νόημα της γλώσσας στόχο. Καθώς όμως οι λέξεις / όροι αφορούν και γνωστική πληροφορία, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητά της. Μέσον πραγμάτωσης των ανωτέρω; Να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι η ορολογία είναι συστατικό του ειδικού λεξιλογίου το οποίο και θα πρέπει να διαχωρίζεται από το γενικό. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα μεταφράσεων που εντοπίστηκαν και στα οποία φαίνεται ότι το γλωσσικό ισοδύναμο που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι εκείνο που θα μπορούσε να μεταφέρει την πληροφορία που πρέπει να μεταδοθεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο γλωσσολογικό περιβάλλον, όπως αυτό που καλύπτει το αντικείμενο της Δ51 (και σε κάποιες περιπτώσεις του ΓΛΚ γενικότερα). Συγκεκριμένα, αναφέρεται η έννοια irregularities ως ανωμαλίες και όχι ως παρατυπίες που είναι ο ευρέως χρησιμοποιούμενος και αποδεκτός όρος για κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης [Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999]. Η DAS (Declaration d assurance ) πρόκειται για τη Δήλωση Αξιοπιστίας (η οποία χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο) και δεν θα πρέπει να αποδίδεται ως χορήγηση βεβαιότητας. Επίσης το Public Procurement δεν πρόκειται για τις κρατικές προμήθειες αλλά για τις δημόσιες συμβάσεις (έργων, υπηρεσιών και προμηθειών). Τέλος winding up of assistance δεν θα έπρεπε να αποδίδεται ως εκκαθάριση της ενίσχυσης βάσει της χρήσης του winding up στο γενικό λεξιλόγιο, διότι εδώ ο όρος που χρησιμοποιείται είναι περάτωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής 438/2001) ή κλείσιμο (περισσότερο στον προφορικό λόγο και στο πλαίσιο του 2 ου ΚΠΣ). Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναφερόμαστε στην περάτωση της παρέμβασης. Επομένως, και το winding up body είναι ο φορέας περάτωσης όρος που ισχύει για το Γ ΚΠΣ. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι με την έναρξη του 4 ου ΚΠΣ δύναται να τροποποιηθούν πολλά από τα ανωτέρω. 4 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Η όλη προσπάθεια για αποτελεσματική χρήση της γλώσσας και απόδοση με εύληπτο τρόπο όρων που συναντώνται σε ευρωπαϊκά κείμενα αποτυπώνεται στην προσπάθεια σύνταξης

8 8 ενός γλωσσάριου (αρχικά δίγλωσσου και κατόπιν τρίγλωσσου, Ελληνικά / Αγγλικά / Γαλλικά). Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι περιλαμβάνει αυστηρά ειδικό λεξιλόγιο καθώς στοχεύει σε αυστηρά εξειδικευμένη και περιορισμένη χρήση, κάτι που σημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από μη ευρεία κοινωνική κατανομή. Ο όγκος / αριθμός των λημμάτων είναι σχετικά περιορισμένος (περίπου 1500) και υπό εξέταση / αναθεώρηση, δε περιλαμβάνονται υπολήμματα, ορισμοί, παραδείγματα, μορφολογικές / γραμματικές πληροφορίες, σημασιολογικοί χαρακτηρισμοί ή διαχωρισμός επιπέδων γλώσσας. Γενικότερος στόχος είναι, μέσα από τη χρήση των απλών φίλτρων του Εxcel, να συλλεχθεί όγκος πληροφοριών κατά τρόπο εύχρηστο και πάνω από όλα χρήσιμο. Το λημματολόγιο βασίζεται σε συλλογή / αποδελτίωση όρων κυρίως από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (κανονισμοί, αποφάσεις, οδηγίες), δημοσιεύσεις στην Επίσημη σελίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έγγραφα εργασίας και ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και εκθέσεις / εγχειρίδια αυτής που αποστέλλονται κατά καιρούς στην Υπηρεσία μας, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Εάν δεχθούμε ότι δύο γλώσσες δεν μπορεί να είναι απολύτως ίδιες τότε ίσως είναι πιο εύκολο να προσεγγίσουμε την αρχή loss and gain κατά τη διαδικασία της μετάφρασης. Οφείλουμε όμως πάντοτε να προβαίνουμε σε εκείνη τη γλωσσική λύση που θα έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την προσαρμογή στους κανόνες της αποδέκτριας γλώσσας. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι λέξεις δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε με την πρώτη τους έννοια και ότι οι όροι δεν υφίστανται μεμονωμένα. Η λεξιλογική έννοια της μονάδας αποκτά συγκεκριμένο νόημα / αξία μέσα σε ένα εξίσου συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα και χαρακτήρα μέσα από τη χρήση της σύστημα αυτό. Ουσιαστικά, δεν είναι δυνατόν να δοθούν οδηγίες για να αντιμετωπιστούν οι διάφοροι τρόποι της έλλειψης ισοδυναμίας που υφίστανται μεταξύ των γλωσσών. Σκοπός μας σε κάθε περίπτωση είναι ωστόσο η δημιουργία συνεκτικών και λειτουργικών κειμένων επιλέγοντας σύμφωνα με τον Swift proper words in proper places. 6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ [1] Ν / 1995 (ΦΕΚ 247/A') Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις

9 9 [2] Ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/A' ) Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις. [3] Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α'), Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις [4] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία [5] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2001, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών Ταμείων 438/2001 [6] Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 1 Newmark P., Α textbook of translation, London: Prentice Hall International (1995) 2 Newmark P., Approaches to translation, London: Prentice Hall International (1988) 3 Bell RT, Translation and Translating: Theory and Practice, Harlow: Longman Group, UK limited (1993) 4 Baker M, Ιn other words, London: Routledge (1995) 5 Description and / or Comparison of English and Greek (4), Proceedings of the 4 th International Symposium (23-25 April 1990) Department of English University of Thessaloniki (Thessaloniki 1991) 6 Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία, Ανακοινώσεις 4 ου Συνεδρίου, Αθήνα Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, Τ.Ε.Ε, IFAC Handbook of International Federation of Accounting Pronouncements, International Federation of Accountants, New York (2001) 8 Πρόγραμμα Κατάρτισης με θέμα Έλεγχος Κοινοτικών Προγραμμάτων Γ ΚΠΣ, Βασιλαράς Σπ., Μεθοδολογία Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά Πρότυπα, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομιών σε συνεργασία με την PriceWaterHouseCoopers, Αθήνα, Νοέμβριος Πρόγραμμα Κατάρτισης με θέμα Έλεγχος Κοινοτικών Προγραμμάτων Γ ΚΠΣ, Σούρμπης Δημ., Δειγματοληψία Ελέγχου, Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομιών σε συνεργασία με την PriceWaterHouseCoopers, Αθήνα, Νοέμβριος Government Auditing Standards Unites States General Accounting Office by the Comptroller General of the United States (GAO), June 2003 (2003 Revision), Washington DC 11 K.H. Spencer Pickett, The Internal Auditor at Work, A practical Guide to everyday challenges, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey / Canada (2004)

10 10 ΛΕΞΙΚΑ 1 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Τριανταφυλλίδης 2 Γλωσσάριο Δημοσιονομικών Όρων, ΜΕΤΑ (Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης), Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Υπηρεσία εκτύπωσης εντύπων και αξιών του δημοσίου, Αθήνα (Απρίλιος 2005) 3 Καραστέργιου Αγγελική Μεταφράστρια (ΠΕ Δημοσιονομικών) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) Δ51 η Προγραμματισμού και Ελέγχων Πανεπιστημίου 57 Αθήνα Τηλ

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο - Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος Ανδρέας Τσουρουφλής 28.2.2017 Η μέθοδος κατάρτισης του Προϋπολογισμού Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) Μελετείστε τις παρακάνω πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση της διαχείρισης του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία

Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία [Η Ελληνική Γλώσσα στην Ευρώπη] Εθνικές Γλώσσες και Πολυγλωσσία Α. Ευρωπαϊκοί φορείς αρμόδιοι για την άσκηση γλωσσικής πολιτικής - Συμβουλευτικά όργανα και οργανισμοί Ευρωπαϊκή Επιτροπή - http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages_en.html

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½

þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º Í ÅÃÄ ¼±Ä  þÿ ºº± Á¹Ã  ±À±½Î½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Á ¼ µ¹µâ ¼Ìù Å ¼ ± º± þÿ±½»åã ±½±³ºÎ½ ƱÁ¼ ³  þÿ» Á Æ Á¹±º

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/77 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/55 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Έλεγχος του προϋπολογισμού Έλεγχος του προϋπολογισμού Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πραγματοποιείται σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών. Σημαντικό έργο ελέγχου πραγματοποιούν, σε διάφορα επίπεδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/151 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 14.6.2012 2012/2087(DEC) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 (απαλλαγή 2011) «ιαρθρωτικά Ταµεία Αντιµετώπισε επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/27 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

6.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 111 6.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διατάξεις εφαρμογής που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος βασίζονται: στον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/95 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT

COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT COORDINATION of RISK, COMPLIANCE & INTERNAL AUDIT 1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΠΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνου & Ελέγχου Οι τρεις βασικές λειτουργίες δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/179 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 95 7.0.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διατάξεις εφαρμογής βασίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004 / C 226 της 02/09/04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/143 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/75

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/75 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/75 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/203 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Έγγραφο θέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έγγραφο θέσης 2011 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/193 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διατάξεις Εφαρμογής 145 8.0.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διατάξεις εφαρμογής βασίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2004 / C 226 της 02/09/04 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/17 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/107 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Συροπούλου Ελισάβετ Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης Παναγιώτης Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στρατηγική ιοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36 C 338/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2010 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * *

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Βρυξέλλες 30 Νοεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ VÍTOR CALDEIRA, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ * * * * * * * * * * ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1 Το θεωρητικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων... 21

Πίνακας Περιεχομένων. Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 1 Το θεωρητικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων... 21 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 13 Κεφάλαιο 1 Το θεωρητικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων... 21 1.1. Διοικητική μεταρρύθμιση...21 1.2. Αλλαγές και διοικητική μεταρρύθμιση...24 1.3. Η έννοια του δημοσίου μάνατζμεντ...27

Διαβάστε περισσότερα

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7802/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 5981/17, 5982/17 Θέμα: FIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι

Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή, όραμα, αξίες και στρατηγικοί στόχοι Αποστολή Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25) C 449/138 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/51 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ (Auditing Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan) CISA, CGEIT, CRISC Project Management Office (PMO) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/219 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 Το Μάρτιο του τρέχοντος έτους συµφωνήθηκε µεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής ένα σχέδιο δράσης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19) C 449/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06) C 449/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ Έκθεση όσον αφορά την τελική έκθεση που καταρτίστηκε κατ εφαρμογήν της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου για τη διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ από 1ης Ιανουαρίου 2016 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πιστοποίηση και παραλαβή/απολογισμός του φυσικού αντικειμένου και η παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03) C 449/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή

Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά. Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Δίγλωσση εκπαίδευση: Η περίπτωση των προγραμμάτων εμβάπτισης του Καναδά Ανδρονίκη Χατζηαποστόλου Γιούλη Βαϊοπούλου Ευγενία Τσιουπλή Bilingual education: The case of immersion classes in Canada Androniki

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/41 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ της ΑΠΑΤΗΣ στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ 1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ

Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης. Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Επιτόπιες επαληθεύσεις Έλεγχοι Έργων ΕΣΠΑ Δείκτες απάτης Σεμινάριο στελεχών ΟΤΑ Αθήνα, 6-7/2/2013 Εκπαίδευση στελεχών ΟΤΑ Δικαιούχων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ 1 Στο Σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης Άρθρο 8 : Επαληθεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ C 304/136 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Ειδικών κλάδων επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών

Ελεγκτική Ειδικών κλάδων επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών Ελεγκτική Ειδικών κλάδων επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Έλεγχος είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων όλων των τομέων και ενεργειών του συνόλου της επιχείρησης προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15) C 449/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα