ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μέθοδος ενίσχυσης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με δικτυωτούς συνδέσμους. Αρχικά αναφέρεται στους μεταλλικούς συνδέσμους. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει τα είδη των δικτυωτών συνδέσμων ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης τους,, τις τεχνικές σύνδεσης τους με το φέροντα οργανισμό, οι συνήθεις αστοχίες τους και τον τρόπο επισκευής τους καθώς και τις θέσεις τοποθέτησής τους σε κάτοψη. Επιπλέον, γίνεται μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων από την χρήση μεταλλικών συστημάτων. Τέλος γίνεται αναφορά στην ενίσχυση με ραβδωτούς συνδέσμους εκτοξευμένου σκυροδέματος καθώς και παρουσίαση της χρήσης τους σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Κυλλήνη. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια από τις συνήθεις μεθόδου ενίσχυσης των κατασκευών με πλαισιακό φέροντα οργανισμό για την ανάληψη σεισμικών φορτίων, είναι η τοποθέτηση δικτυωτών συνδέσμων σε προεπιλεγμένα του φορέα. Με την προσθήκη των συνδέσμων οι σεισμικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αναλαμβάνονται κυρίως από τις αξονικές δυνάμεις των συνδέσμων. Οι δικτυωτοί σύνδεσμοι είναι κατά κανόνα μεταλλικοί και σπανίως από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ανάπτυξη που ακολουθεί αφορά τους μεταλλικούς συνδέσμους, με μια σύντομη αναφορά στους δικτυωτούς συνδέσμους οπλισμένου σκυροδέματος. 2.ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.1 ΕΙΔΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ [1],[8] Οι δικτυωτοί σύνδεσμοι ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των διαγώνιων μελών με το ζύγωμα του φατνώματος διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : α)δικτυωτοί σύνδεσμοι χωρίς εκκεντρότητα β)δικτυωτοί σύνδεσμοι με εκκεντρότητα Χωρίς εκκεντρότητα είναι οι απλοί και οι χιαστοί διαγώνιοι (Σχήμα1α και 1β). Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν στοιχεία κατά τη διεύθυνση της μιας ή και των δυο διαγώνιων του φατνώματος. Για την διαστασιολόγηση των συνδέσμων αυτού του τύπου θεωρούμε ότι οι εναλλασσόμενης φοράς οριζόντιες σεισμικές δυνάμεις αναλαμβάνονται από τις εκάστοτε εφελκυόμενες διαγώνιους,ενώ η συνεισφορά των αντίστοιχων θλιβομένων διαγωνίων μπορεί να αγνοείται.

2 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (α) (β) Σχήμα 1 [1] :Διαγώνιοι Δικτυωτοί σύνδεσμοι,. (α) Απλοί. (β) Χιαστί Μια άλλη συνήθης διάταξη δικτυωτών συνδέσμων είναι η χρήση δύο στοιχείων ανα φάτνωμα, τα οποία συντρέχουν σε ένα κοινό ενδιάμεσο σημείο των οριζοντίων μελών του πλαισίου(σχήμα 2α και 2β). Το κύριο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των συνδέσμων τύπου Λ ή V είναι ότι σε αντιδιαστολή με τις απλές ή χιαστί διαγώνιους, οι σεισμικές δυνάμεις αναλαμβάνονται τόσο από τις εφελκυόμενες όσο και από τις θλιβόμενες ράβδους. Επιπροσθέτως οι σύνδεσμοι τύπου Λ ή V σε αντίθεση με τους απλούς ή χιαστί συνδέσμους αναλαμβάνουν, εκτός από μέρος των οριζοντίων φορτίων, και ένα ποσοστό των κατακόρυφων φορτίων της κατασκευής. (α) (β) Σχήμα 2 [1] : (α) Δικτυωτοί σύνδεσμοι τύπου V. (β) Δικτυωτοί σύνδεσμοι τύπου Λ Η βασική διαφορά των δικτυωτών συνδέσμων χωρίς εκκεντρότητα σε σχέση με αυτούς με εκκεντρότητα, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του πλαισίου χωρίς εκκεντρότητα. Είναι ότι τουλάχιστον ένα από τα δυο άκρα της διαγωνίου συνδέεται με το ζύγωμα έκκεντρα ως προς τον αντίστοιχο κόμβο του υποστυλώματος. (α) (β) Σχήμα 3 [1] : Τύποι δικτυωτών συνδέσμων με εκκεντρότητα. (α) Έκκεντρη διαγώνιος (β) έκκεντροι τύπου Λ

3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Βασικό μειονέκτημα αυτής της κατηγορίας συνδέσμων είναι ότι το τμήμα του ζυγώματος μεταξύ των δυο έκκεντρα συνδεδεμένων κόμβων καταπονείται έντονα τόσο σε κάμψη όσο και σε διάτμηση από οριζόντια φορτία, κατά συνέπεια έχει αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας. 2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η εξασφάλιση της ασφαλής μεταφοράς των δυνάμεων μεταξύ των στοιχείων που προστίθενται και αυτών που προϋπάρχουν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις συνδέσεων με την υφιστάμενη κατασκευή. Δυο είναι οι βασικοί τρόποι σύνδεσης του μεταλλικού δικτυώματος με τον πλαισιακό φέροντα οργανισμό του κτιρίου η εσωτερική σύνδεση στο πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος και η εξωτερική. α) Εσωτερική σύνδεση στο πλαισιακό φέροντα οργανισμό [1],[5],[7], Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο σύνδεσης εισάγουμε το μεταλλικό δικτύωμα μέσα στο πλαίσιο. Η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει είτε άμεσα στο σκυρόδεμα, με την βοήθεια μεταλλικών γωνιακών ελασμάτων (Σχήμα 4 ) Σχήμα 4 [7] : Εσωτερική σύνδεση στο πλαισιακό οργανισμό, λεπτομέρειες σύνδεσης

4 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ είτε έμμεσα με την τοποθέτηση περιμετρικά του φατνώματος μεταλλικά στοιχεία που σχηματίζουν ένα μεταλλικό πλαίσιο και τα διαγώνια μέλη των συνδέσμων συνδέονται με τα στοιχεία του πλαισίου αυτού(σχήμα 5). Σχήμα 5 [6] : Τεχνικές έμμεσης σύνδεσης Στην δεύτερη περίπτωση, η σύνδεση των μεταλλικών στοιχείων με τις δοκούς και τα υποστυλώματα του φατνώματος μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομμένη υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε θέση ικανοποιείται η συνθήκη του συμβιβαστού των παραμορφώσεων. Κατά συνέπεια, όταν επιλέγεται η παραπάνω λύση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε αντίθεση με τους διαγώνιους συνδέσμους που καταπονούνται κυρίως αξονικά, τα στοιχεία του πρόσθετου μεταλλικού πλαισίου αναπτύσσουν εκτός από την αξονική, τόσο καμπτική όσο και διατμητική ένταση. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε στην αποκατάσταση συγκροτήματος διατηρητέων κτιρίων στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται στις ακόλουθες φωτογραφίες Φωτ.1 [2] Ενίσχυση δυσκαμψίας σκελετού κτιρίου Α Φωτ. 2 [2] Διάταξη εσωτερικών δικτυωμάτων δυσκαμψίας

5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ β) Εξωτερική σύνδεση στο πλαισιακό φέροντα οργανισμό [1],[6], Στην περίπτωση αυτή το σύστημα των μεταλλικών ράβδων τοποθετείται στην εξωτερική όψη του πλαισιακού φορέα και συνδέεται στους κόμβους του, όπως φαίνεται ακολούθως Σχήμα 6 [7] : Εξωτερική σύνδεση στο φέροντα οργανισμό Φωτ 3 [8] : Εφαρμογή της μεθόδου σε κτίριο στη Καλιφόρνια Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης το σύστημα των μεταλλικών ράβδων συνεργάζεται με το πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος και παραλαμβάνει μέρος της σεισμικής δράσης. Το σύστημα αυτό στηρίζεται πάνω στους κόμβους του πλαισίου με συγκόλληση της ράβδου πάνω σε ένα μεταλλικό έλασμα και στην συνέχεια με σύνδεση του ελάσματος στο κόμβο, με την χρήση βλήτρων και ρητίνης. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την επέμβαση στο κτίριο από την εξωτερική πλευρά και επιτρέπει να γίνει η ενίσχυση του με μεγαλύτερη ευκολία, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετες επεμβάσεις στην κατασκευή (π.χ ξήλωμα τοιχοποιίας).

6 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2.3 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ [1] Οι κυριότερες βλάβες που παρουσιάζονται σε διαγώνια στοιχεία των δικτυωτών συνδέσμων είναι τα ακόλουθα : Αποκόλληση του κομβοελάσματος είτε από το ζύγωμα είτε από το υποστύλωμα του πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει η συγκόλληση να επανεκτελεστεί με ραφή μεγαλύτερου πάχους και επίσης το κομβοέλασμα με εγκάρσιες νευρώσεις Διαρροή διαγώνιου στοιχείου. Εάν η πλαστική παραμόρφωση δεν είναι μεγάλη δεν απαιτείται η αντικατάσταση του στοιχείου. Αστοχία του διαγώνιου στοιχείου λόγω θραύσης όταν καταπονείται σε εφελκυσμό ή λυγισμό και αδυναμίας επαναφοράς στην ευθεία θέση όταν καταπονείται σε θλίψη. Στις περιπτώσεις αυτές το στοιχείο πρέπει να αντικατασταθεί από νέο Ολίσθηση των κοχλιών τριβής. Για ολίσθηση έως 2mm συνίσταται να γίνονται πρόσθετες ραφές συγκόλλησης του διαγώνιου στοιχείου στο κομβοέλασμα. Για μεγαλύτερη τιμή ολίσθησης οι προεντεταμένοι κοχλίες πρέπει να αντικαθίστανται Θραύση των κοχλιών σύνδεσης του στοιχείου στο κομβοέλασμα. Συνίσταται η αντικατάσταση των κοχλιών με κοχλίες τριβής και εκτέλεση πρόσθετων ραφών συγκόλλησης Θραύση κομβοελάσματος. Η βλάβη αποκαθίσταται με προσωρινή απομάκρυνση του στοιχείου του συνδέσμου, αντικατάσταση του κομβοελάσματος από άλλο μεγαλύτερου πάχους και επανατοποθέτηση του στοιχείου. 2.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ [3] Η συγκεκριμένη μέθοδος ενίσχυσης επιτυγχάνει κυρίως την αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής. Για αυτό το λόγο προστίθενται σε μαλακούς ορόφους δηλαδή σε ορόφους με μειωμένη δυσκαμψία. Στην περίπτωση που κανένας από τους ορόφους της κατασκευής δεν εμφανίζει μειωμένη δυσκαμψία σε σχέση με τους υπόλοιπους αλλά απαιτείται ενίσχυση του συνόλου της κατασκευής συνίσταται η τοποθέτηση των δικτυωτών συνδέσμων σε κατακόρυφη σειρά φατνωμάτων των περιμετρικών κυρίως πλαισίων του φορέα. Η τοποθέτηση των μεταλλικών δικτυωτών φορέων πρέπει να γίνεται συμμετρικά στην κάτοψη καθώς και σ όλο το ύψος. Η τοποθέτηση των συστημάτων μεταβάλλει το μητρώο ακαμψίας της κατασκευής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το τμήμα εκείνο που ενισχύεται να έχει αυξημένη ακαμψία σε σχέση με πριν. Η αύξηση της ακαμψίας μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση σημαντικών εκκεντροτήτων στην κατασκευή και άρα στην εμφάνιση σημαντικών στροφών κατά την άσκηση οριζοντίων δράσεων όπως αυτές που προκαλεί ο σεισμός.

7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 2.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Η ενίσχυση και ειδικότερα η αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών με την μέθοδο των μεταλλικών δικτυωτών συνδέσμων σε χώρες όπως οι Η.Π.Α και η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα [1],[2],[3],[4],[5],[8] : Ο χάλυβας λόγω των όλκιμων χαρακτηριστικών του μπορεί να παραλάβει μεγάλες πλαστικές παραμορφώσεις και κατά συνέπεια μπορεί ενδείκνυται για την απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας. Με την συγκεκριμένη μέθοδο επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής, ενώ ανάλογα με το είδος των συνδέσμων μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της αντοχής και της πλαστιμότητας. Μικρή επιβάρυνση των κατακόρυφων φορτίων του φορέα με αποτέλεσμα το μηδαμινό κόστος θεμελίωσης. Δεν χρειάζονται εκτεταμμένες επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό της υπάρχουσας κατασκευής Λόγω της ύπαρξης προκατασκευασμένων στοιχείων ελαχιστοποιείται η φθορά της ιδιοκτησίας Μειωμένο κόστος ενίσχυσης της κατασκευής σχέση με άλλες μεθόδους Λόγω της ευκολίας τοποθέτησης μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της ενίσχυσης. Δεν απαιτείται απομάκρυνση των ενοίκων του κατά την διάρκεια της ενίσχυσης του κτιρίου Η κατασκευαστική αυτή λύση προσφέρεται από αρχιτεκτονικής και λειτουργικής άποψης καθώς επιτρέπει τον φωτισμό και των αερισμό των εσωτερικών χώρων μιας κατασκευής και δίνει μεγαλύτερη ευελιξία Σε περίπτωση που το φάτνωμα στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν έχει τοιχοπλήρωση, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν εξωτερικά του πλαισίου χωρίς να διαφοροποιείται η συμπεριφορά τους Δεν αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του κτιρίου. Είναι δυνατή η αντικατάσταση ορισμένων στοιχείων αν υποστούν βλάβη Αν ο υπάρχον φορέας αστοχήσει, κατάλληλη διάταξη των μεταλλικών συνδέσμων είναι ικανοί να παραλάβουν τα μόνιμα φορτία και να μειώσουν τον κίνδυνο της κατάρρευσης. Η χρήση αυτής της μεθόδου ενίσχυσης παρουσιάζει όμως και ορισμένα μειονεκτήματα [3],[4] : Tα δυο υλικά (χάλυβας οπλισμένο σκυρόδεμα) έχουν διαφορετική μετελαστική συμπεριφορά με συνέπεια να μειώνεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ελαστικής ανάλυσης Έλλειψη κανονιστικών διατάξεις για τις σύμμεικτες κατασκευές στον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό (Ν.Ε.Α.Κ 95) Κρίσιμος είναι ο λυγισμός των διαγώνιων ράβδων και η συγκέντρωση δυνάμεων στα σημεία σύνδεσης των μεταλλικών στοιχείων με το πλαίσιο οπλισμένου σκυροδέματος Υπάρχει έλλειψη εμπειρίας τόσο στο επίπεδο μελέτης, όσο και κατασκευής, με κύριο πρόβλημα τη σύνδεση των διαγώνιων ράβδων με τους κόμβους του πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα

8 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3. ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ [9] Οι δικτυωτοί σύνδεσμοι από οπλισμένο σκυρόδεμα αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας λιγοστών ερευνητών. Έρευνα σχετικά με την ελαστική απόκριση πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με δικτύωση από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σύγκριση με τοιχεία και τοιχεία συζευμένα με πλαίσια έχει πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με την οποία τα δικτυωματικά πλαίσια έχουν καλύτερη συμπεριφορά από τα τοιχεία συζευμένα με πλαίσια και ότι αποτελούν ελαφρώς οικονομικότερη λύση όσον αφορά τους σιδηροπλισμούς. Η μέθοδος επισκευής με κεκλιμένους ραβδωτούς συνδέσμους εκτοξευμένου σκυροδέματος εφαρμόστηκε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Κυλλήνη. Οι διατομές των κεκλιμένων ράβδων της δικτύωσης είναι 0.50m x0.50m.οι διαστάσεις αυτές καθορίστηκαν έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής διαθέσιμη πλαστιμότητα και να εξασφαλίζεται η αγκύρωση οπλισμών των κεκλιμένων στοιχείων στις παρειές της υπάρχουσας δοκού του πλαισίου διευκολύνοντας έτσι την μόρφωση του κεντρικού κόμβου. Για τον περιορισμό της κατανάλωσης εκτοξευμένου σκυροδέματος στα κεκλιμένα στοιχεία τοποθετήθηκε σωλήνας PVC διαμέτρου 200mm. Η ενίσχυση των φατνωμάτων με μεταλλικά στοιχεία απορρίφθηκε για δυο κυρίως λόγους: α) η αγκύρωση των μεταλλικών πανέλων πάνω στα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος που τα περιέβαλαν ήταν προβληματική β)το περιβάλλον της περιοχής των κτιρίων ήταν πολύ επιθετικό για γυμνές μεταλλικές κατασκευές Ακολουθούν φωτογραφίες και κατασκευαστικά σχέδια της ενίσχυσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Φωτ.4 [9] Οπλισμός κόμβου Φωτ.5 [9] Διάταξη δικτυωτών συνδέσμων

9 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Κατασκευαστικά Σχέδια [9]

10 ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ενίσχυση των Κατασκευών για Σεισμικά Φορτία. Κωνσταντίνος Σπυράκος, Αναπλ.Καθηγητής Ε.Μ.Π, Τ.Ε.Ε Ιγνατάκης, Στυλιανίδης, Ασμενιάδης, Νάσκος Αποκατάσταση συγκροτήματος διατηρητέων κτιρίων της τράπεζας Μακεδονίας- Θράκης στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης 12 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τ.Ε.Ε Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος 3. Β.Bαδαλουκας, Α.Γιακα, Γ.Βαδαλουκας, Γ.Παπαδόπουλος Μοντέλο ενίσχυσης πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με την χρήση χιαστί μεταλλικών στοιχείων, 13 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τ.Ε.Ε Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ( Μέλος FIB-RILEM) Ρέθυμνο,25-27 Οκτωβρίου 199, τόμος Ι 4. Π.Παπαδόπουλος, Α.Αθανασόπουλος Κτίριο ενισχυμένο με μεταλλικές διαγώνιες ράβδους, 13 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Τ.Ε.Ε Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος ( Μέλος FIB-RILEM) Ρέθυμνο,25-27 Οκτωβρίου 199, τόμος ΙΙ 5.Υasutoshi Yamamoto, Strength and Ductility of Frames Strengthened with Steel Bracing 6. Comite Euro-International Du Beton Fastenings for Seismic Retrofitting p Earthquake Spectra Volume 5 No1 Editors:Rodriguez Park, Design of Steel Frames 9. Τηλ. Τσίκνιας, Μιχ. Πήττας Ενίσχυση κτιρίων με κεκλιμένους ραβδωτούς συνδέσμους εκτοξευμένου σκυροδέματος, 1o Ελληνικό Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΤΡΙΒΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή αποσβεστήρων τριβής σε υφιστάμενες κατασκευές ως ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα