Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων"

Transcript

1 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ , 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό συνδυασμό φόρτισης Στόχος: Εξασφάλιση επαρκούς πλαστιμότητας N sd,max νd,max = 0.65 Ac fcd Συνιστάται ν d,max 0.40 (μεγιστοποίηση αναλαμβανόμενης ροπής) Κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων Μ.Α.Α.Π. Σχήμα 3.13 Κρίσιμες περιοχές υποστυλωμάτων (διαγραμμισμένες) (1) Χωρίς απαίτηση περίσφιξης λόγω επάρκειας τοιχωμάτων [ΕΚΟΣ ] 53

2 - Ως κρίσιμες ορίζονται οι διαγραμμισμένες περιοχές των στύλων στο Σχήμα Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης καθαίρεσης ή προσθήκης τοίχων, είναι πιθανό σε κάποια φάση της ζωής του κτιρίου, στύλοι τύπων (a ή b) να μεταπέσουν σε τύπους (d, e, f). Κατά συνέπεια θα πρέπει, εν δυνάμει, σε όλους τους στύλους να θεωρείται κρίσιμο όλο το ύψος τους. - Οι εγκάρσιοι οπλισμοί των κρίσιμων περιοχών τοποθετούνται και στο ύψος των κόμβων. Κατασκευαστικές διατάξεις - Απαγορεύεται η ενσωμάτωση υδρορροών ή καλωδίων σε υποστυλώματα, καθώς και η διέλευση εγκάρσιων σωληνώσεων από τις κρίσιμες περιοχές Διαμήκεις οπλισμοί [ΕΚΟΣ ] Απαγορεύεται η χρήση λείων ράβδων γενικώς Ελάχιστη διάμετρος Ø L,min =14mm Επιτρέπονται το πολύ δύο διαφορετικές διάμετροι ράβδων ανά διατομή (εξαιρούνται οι θέσεις ένωσης): Ø L,min (2/3)Ø L,max Μέγιστος/Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός περιμέτρου: ρ tot =A s,tot /(b c h c ) - Εκτός θέσεων ένωσης: 10 (1) ρ tot 40 - Σε θέσεις ένωσης ρ tot 80 Διάταξη διαμήκων ράβδων Διατομή Ορθογωνική Κυκλική Πολυγωνική Ελάχιστο πλήθος (n) και θέσεις ράβδων n 4 n 6 n n κορυφών Σχήμα 3.14 Ελάχιστο πλήθος διαμήκων ράβδων υποστυλωμάτων Μέγιστη απόσταση ράβδων συγκρατούμενων με συνδετήρες ή συνδέσμους S L 200mm (300mm για στύλους Χ.Α.Α.Π.) Προσοχή: Ο περιορισμός αυτός καθορίζει μονοσήμαντα το ελάχιστο πλήθος σκελών στη διάταξη των συνδετήρων (1) Στύλοι χωρίς απαίτηση περίσφιξης λόγω επάρκειας τοιχωμάτων [ΕΚΟΣ , ΕΑΚ β]: ρ tot,min =8 54

3 Έχει επικρατήσει, χωρίς να επιβάλλεται από τον κανονισμό, η διάταξη σε κάθε πλευρά της περιμέτρου στύλων ορθογωνικής διατομής του Α s,tot /4 Συνιστάται, για λόγους πλαστιμότητας, η αποφυγή μάτισης των ράβδων στον πόδα του κατώτερου ορόφου (πάνω από πέδιλο ή τοίχωμα υπογείου) Εγκάρσιοι οπλισμοί (συνδετήρες, σύνδεσμοι) [ΕΚΟΣ ] Επιτρέπεται η χρήση λείων ράβδων για συνδετήρες ή συνδέσμους Γενικοί κανόνες διάταξης εγκάρσιων οπλισμών - Εκτός ενώσεων w L,max /4, 6mm sw 12 L,min, b c, 300mm - Θέσεις ένωσης: s w 6Ø L,min Ειδικοί κανόνες εντός κρισίμων περιοχών στύλων Μ.Α.Α.Π. - Εκτός ενώσεων w L,max /3, 8mm sw 8 L,min, b c / 2, 100mm - Θέσεις ένωσης: s w 4Ø L,min Εφόσον χρησιμοποιηθεί διαφορετική ποιότητα διαμήκων και εγκάρσιων οπλισμών, απαιτείται: 1 Ø W Ø L,max /n όπου n = f yd,l /fyd,w 3 π.χ.: Διαμήκεις S500/Συνδετήρες S220 Ø w Ø L,max /2 Συνιστάται, για εξασφάλιση καλής συμπύκνωσης, η εναλλαγή των θέσεων αγκύρωσης των συνδετήρων καθύψος Οπλισμός περίσφιξης κρίσιμων περιοχών [ΕΚΟΣ ] Σκοπός: Αντιστάθμιση της απώλειας εμβαδού διατομής μετά την αποφλοίωση του σκυροδέματος επικάλυψης και πρόσδοση αυξημένης πλαστιμότητας στις κρίσιμες περιοχές. Η διάταξη αφορά υποστυλώματα Μ.Α.Α.Π., αμιγώς πλαισιακών ή και μικτών φερόντων συστημάτων εφόσον τα τοιχώματα παραλαμβάνουν <75% της σεισμικής τέμνουσας βάσης Η διάταξη των συνδετήρων που προέκυψαν από τη διαστασιολόγηση σε τέμνουσα (ικανοτικός υπολογισμός: V CD ), είτε οι ελάχιστοι απαιτούμενοι συνδετήρες (βλέπε 3.4.2, 3.4.3) θεωρείται ότι εξασφαλίζουν επαρκή περίσφιξη εφόσον ικανοποιείται η ανισότητα: 55

4 A α ω 0.85v ( ) και ω = 2ρ (f / f ) 0.10 όπου: pro c pro wd d,max wd min yd sd A0 ν d,max : Μέγιστη ανηγμένη θλιπτική δύναμη σεισμικού συνδυασμού A c =b c h c A o =b o h o α=α n α s : Συντελεστής αποδοτικότητας περίσφιξης n 2 bi αn = 1 : Συντελεστής περίσφιξης κατά διατομή 6A 1 0 n ~ α n Σχήμα 3.15 Συντελεστής περίσφιξης κατά διατομή α n s α s = (1 ) και s ' w b 0 /2: Συντελεστής περίσφιξης καθύψος 2b ' w 2 ' 0 s = s Ø ' w w w ' s w b 0 /2 b 0 /3 b 0 /5 b 0 /10 b ' o = A α s o Σπειροειδής διάταξη συνδετήρων: s α s = (1 ) 2b ' w 1 ' 0 ω = 2ρ (f / f ): μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό υφιστάμενης διάταξης pro wd min yd sd συνδετήρων, όπου ρ min =min(ρ b, ρ h ) ρ b =n b Α sw /s w b 0 ρ h =n h Α sw /s w h 0 Σχήμα 3.16 Ορισμός ποσοστού συνδετήρων περίσφιξης 56

5 Εφόσον η ανισότητα δεν ικανοποιείται, ενισχύεται κατάλληλα η διάταξη περίσφιξης είτε με μείωση του s w ή/και με αύξηση του Ø w ή/και με πύκνωση των σκελών των συνδετήρων με «στήριξη» τυχόν ελεύθερων ενδιάμεσων διαμήκων ράβδων. Παράδειγμα ελέγχου περίσφιξης: Ν sd =1500kN ν d =0.313 A c /A 0 =1.384 α=α n α s = =0.644 pro ρ x =ρ y =3.94 ωwd = α ω = > επάρκεια pro wd ' w 600x600 4Ø20 +12Ø16 C20 / 25, S500 Ø8/100 s = 92mm Υποστυλώματα με σπειροειδή οπλισμό [ΕΚΟΣ ] Πρόσθετες διατάξεις για υποστυλώματα με σπειροειδή οπλισμό: - Διάμετρος πυρήνα: D 0 250mm (βλέπε Σχήμα 3.15) - Τα όρια του διαμήκους οπλισμού αναφέρονται στη διατομή του πυρήνα: ρ A = πd /4 s,tot tot Διάμετρος και βήμα σπειροειδούς οπλισμού: Ø w 5mm, D 0 /5 s w 80mm Κοντά υποστυλώματα [ΕΚΟΣ ] Ορισμοί: Υποστύλωμα χαρακτηρίζεται κοντό Msd,max L1 εφόσον: αs = = 2.5 V h h sd c c Φύσει κοντό υποστύλωμα: Προβλέπεται από τον σχεδιασμό (Σχ. 3.13c) Θέσει κοντό υποστύλωμα: Προκύπτει λόγω εμβολισμού από τοιχοποιίες μή πλήρους φατνώματος (Σχήμα 3.13d,e) Ιδιαιτερότητα συμπεριφοράς: Τα κοντά υποστυλώματα διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο διατμητικής αστοχίας εκρηκτικού τύπου (χαμηλή πλαστιμότητα). Συνιστάται η αποφυγή δημιουργίας κοντών υποστυλωμάτων. 57

6 Πρόσθετες διατάξεις σχεδιασμού: - Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης: ν sd Όλο το ύψος του στύλου θεωρείται κρίσιμο - Εφόσον α s <1.5, εκτός του ευθύγραμμου διαμήκους οπλισμού (Α s,tot ) και των συνδετήρων περίσφιξης, τοποθετείται και δισδιαγώνιος οπλισμός Α s,d =0.15A s,tot ανά διαγώνιο, ο οποίος συνυπολογίζεται, κατά προβολή, τόσο ως διαμήκης καμπτικός οπλισμός, όσο και για την ανακούφιση των συνδετήρων διάτμησης. - Τα θέσει κοντά υποστυλώματα διαστασιολογούνται με ειδικό προσομοίωμα όπου το κατώτερο τμήμα τους (Η Τ : Σχήμα 3.13d, e) θεωρείται απόλυτα δύσκαμπτο. Σημειώνεται ότι για τη διαστασιολόγηση των υπόλοιπων δομικών στοιχείων της κατασκευής οι θέσει κοντοί στύλοι προσομοιώνονται ως κανονικοί. Είναι δυνατή η αποφυγή των θέσει κοντών υποστυλωμάτων με τη δημιουργία αρμού εύρους δ τ μεταξύ τοιχοποιίας και υποστυλώματος, πρέπει όμως να εξασφαλίζεται η εκτός επιπέδου ευστάθεια του τοίχου (βλέπε Σχήμα 3.17). Σχήμα 3.17 Αρμός μεταξύ υποστυλώματος και τοίχων πλήρωσης δ T =2γ d q δ ελ (Η/Η Τ )+10mm γ d =1.50: συντελεστής προσαύξησης q: συντελεστής συμπεριφοράς δομήματος δ ελ : ελαστική σχετική μετακίνηση ορόφου Αγκυρώσεις διαμήκων οπλισμών [ΕΚΟΣ ] Βλέπε Σχήματα 2.10e,f,g και Πίνακες 2.10, Αναμονές υποστυλωμάτων [ΕΚΟΣ ] Βλέπε και Πίνακα

7 3.5 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ορισμοί Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ , 2 και ΕΑΚ Παρ/μα Β.1.4] Τοιχώματα θεωρούνται κατακόρυφα στοιχεία που έχουν επιμήκη διατομή και κατά προτίμηση λόγο μήκους προς πλάτος l w /b 4.0. Τα τοιχώματα σχεδιάζονται ικανοτικά ώστε να αναπτύσσουν πλαστική άρθρωση μόνο στη βάση τους. Για την εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους απαιτείται: l W 1.50m l W 2.00m για πλήθος υπέργειων ορόφων 4 για πλήθος υπέργειων ορόφων 5 Κατακόρυφα στοιχεία μικρότερου μήκους προφανώς συμβάλλουν (ανάλογα με τη δυσκαμψία τους) στην παραλαβή της σεισμικής τέμνουσας αλλά, ακόμη και αν οπλίζονται ως τοιχώματα, θεωρείται ότι δε συμμετέχουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων απαλλαγής ούτε από τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων, ούτε από την περίσφιξη των κρίσιμων περιοχών των υποστυλωμάτων (ΕΑΚ β, ΕΚΟΣ ) Ελάχιστες διαστάσεις διατομής τοιχώματος 1 w - Γενικά b (1/20)H ορόφου, εκτός εάν b q 60 όπου q: συντελεστής συμπεριφοράς κατασκευής Κρίσιμη περιοχή τοιχώματος. Ως κρίσιμες θεωρούνται οι περιοχές των τοιχωμάτων με διπλή διαγράμμιση στο σχήμα 3.18 (1) Σε τοιχώματα Χ.Α.Α.Π.: b 200mm 59

8 Σχήμα 3.18 Κρίσιμες περιοχές τοιχωμάτων Οπλισμός τοιχωμάτων [ΕΚΟΣ , 5, 6, 7] Χρήση λείων ράβδων επιτρέπεται μόνο σε συνδετήρες ή συνδέσμους Άκρα κρίσιμης περιοχής τοιχωμάτων Μ.Α.Α.Π.: Περιοχές μήκους (α ) διαμορφώνονται, οπλίζονται και περισφίγγονται ως υποστυλώματα. α max(1.50b ή 0.15l w ) και οπωσδήποτε το μήκος όπου ε c (-) >2 (1) Για τον υπολογισμό του ν d στον έλεγχο περίσφιξης του άκρου ως αξονική δύναμη λαμβάνεται: 2 N M = +, όπου z=l w -α 3 2 z sd sd N eff ( ) Άκρα τοιχωμάτων Χ.Α.Α.Π. και τοιχωμάτων Μ.Α.Α.Π. πάνω από την κρίσιμη περιοχή: Συνιστάται η διαμόρφωση ακραίων υποστυλωμάτων χωρίς απαίτηση περίσφιξης (βλέπε 3.4.2, 3) (1) Από τα νομογραφήματα διαστασιολόγησης (Ν, Μ) προκύπτει ότι το πλάτος α =0.15l w αρκεί εφόσον ν d =N sd /(b c l w ) το οποίο συνήθως ισχύει. 60

9 Κανόνες διάταξης οπλισμών τοιχωμάτων Ø v 10mm b/10 Ø h 8mm b/10 s v 200mm εντός κρισίμου = sh ρv ρh 300mm εκτός κρισίμου 2.5 εντός κρισίμου = 1.5 εκτός κρισίμου Παρατήρηση: Στο αντίστοιχο σχήμα Σ18.21 του ΕΚΟΣ (για τα τοιχώματα χωρίς διαπλάτυνση άκρων) οι οριζόντιες ράβδοι κορμού αγκυρώνονται στο σκυρόδεμα επικάλυψης των κρυφοκολώνων. Κατά την εκτίμηση του συντάκτη του παρόντος, κάτι τέτοιο μπορεί να επιτραπεί μόνον εκτός του κρίσιμου ύψους του τοιχώματος, καθώς μέσα στην κρίσιμη περιοχή η αποφλοίωση της επικάλυψης, σε περίπτωση δημιουργίας πλαστικής άρθρωσης, θα κατέστρεφε την αγκύρωση των ράβδων. Σχήμα 3.19 Διάταξη οπλισμών τοιχωμάτων Συνιστάται η αποφυγή μάτισης των κατακόρυφων ράβδων μέσα στην κρίσιμη περιοχή. Εφόσον είναι αναπόφευκτη απαιτείται απόσταση 0.5l 0 μεταξύ γειτονικών ενώσεων (βλέπε σχήμα 2.13) Αρμοί διακοπής σκυροδέτησης: Απαιτείται ποσοστό κατακόρυφου οπλισμού (ρ v 2.5 ) ικανό να υποκαταστήσει την διατμητική αντοχή του άοπλου σκυροδέματος [ΕΚΟΣ ] Διασταυρώσεις τοιχωμάτων [ΕΚΟΣ ] Στο ύψος των κρίσιμων περιοχών διαμορφώνονται, οπλίζονται και περισφίγγονται ως υποστυλώματα και οι συνεργαζόμενες περιοχές των εγκάρσιων τοιχωμάτων σε πλάτος b eff όπου ε c (-) >2. Σε συνήθη οικοδομικά έργα θεωρείται επαρκές b eff =2b t Ως οπλισμός άκρου υπολογίζεται το σύνολο των διαμήκων ράβδων της περιοχής Τ ή Γ 61

10 E E E Σχήμα 3.20 Διασταυρώσεις τοιχωμάτων (E: Σεισμική καταπόνηση) Ανοίγματα σε τοιχώματα [ΕΚΟΣ ] Τοίχωμα με μικρά και κατάλληλα διατεταγμένα ανοίγματα (π.χ. στην ίδια κατακόρυφο ανά μεγάλες σχετικά αποστάσεις) θεωρείται ως ενιαίο Η μείωση της οριζόντιας διατομής σε θέση ανοίγματος λαμβάνεται υπόψη στον έλεγχο σε διάτμηση Τοποθετείται περιμετρικός οπλισμός που αντικαθιστά αυτόν του ανοίγματας Σχήμα 3.21 Μικρό άνοιγμα σε τοίχωμα Συζευγμένα τοιχώματα Δοκοί σύζευξης [ΕΚΟΣ ] Υψίκορμες δοκοί μεταξύ επάλληλων ανοιγμάτων τοιχωμάτων οπλίζονται ιδιαίτερα ως δοκοί σύζευξης εφόσον συντρέχουν και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. l/h 3.0 ii. τ d 2(l/h) τ Rd iii. όπου τ d =V sd /(b h) άνω 1 ρ κάτω ( /h) f cd /fyd (συμβατικός οπλισμός έναντι ±Μ sd ) 4 62

11 Ιδιαίτερη διάταξη όπλισης δοκών σύζευξης - Η ένταση Μ sd, V sd αναλαμβάνεται (1) με δισδιαγώνιες ράβδους (A s ) που αγκυρώνονται με μήκος 1.5l b και περιβάλλονται με συνδετήρες ανά s 100mm - Τοποθετούνται επιπλέον 2Ø16 (άνω, κάτω), Ø10/200 ανά παρειά, Ø10/200 κλειστοί συνδετήρες. - Σε περίπτωση αδυναμίας τοποθέτησης των δισδιαγώνιων ράβδων επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με ισοδύναμο διαμήκη οπλισμό και συνδετήρες. Σχήμα 3.22 Όπλιση δοκού σύζευξης (1) Δεν απαιτείται έλεγχος θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος υπολογισμός συνδετήρων (V Rd3 ) (V sd V Rd2 ) ούτε 63

12 3.6 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Περιμετρικά τοιχώματα υπογείων [ΕΚΟΣ ] Συνιστάται μονολιθική σύνδεση των περιμετρικών τοιχωμάτων υπογείου με τα λοιπά φέροντα στοιχεία Απαιτείται διαμόρφωση κρυφοϋποστυλωμάτων σε ελεύθερα άκρα, με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Σχήματος Οπλισμός κορμού (ράβδοι με νευρώσεις) ρ, ρ 2.0 v,tot h,tot s v, s h 200mm Ø Ø v h < b /10 w Δομικά πλέγματα Ø5 (Κ.Π. 1 ή 2) Δομικά πλέγματα Ø6 (Κ.Π. 3 ή 4) Σχήμα 3.23 Διαμόρφωση άκρων τοιχωμάτων υπογείων Ελάχιστες διαστάσεις και οπλισμός θεμελίωσης (σχήμα 3.24) Σχήμα 3.24 Διαμόρφωση θεμελίωσης τοιχωμάτων υπογείου 64

13 3.6.2 Μεμονωμένα πέδιλα υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων [ΕΚΟΣ ] Ελάχιστες διαστάσεις και όπλιση μεμονωμένων πεδίλων (Σχήμα 3.25) Σχήμα 3.25 Διατάξεις διαμόρφωσης μεμονωμένων πεδίλων (ελάχιστα) Συνδετήριες δοκοί [ΕΚΟΣ , ΕΑΚ ] Μεμονωμένα πέδιλα συνδέονται με συνδετήριες δοκούς σε δύο διευθύνσεις πλην των ακόλουθων περιπτώσεων: i. Ενιαία στάθμη θεμελίωσης σε έδαφος Α και σεισμικότητα Ι ii. Πέδιλα που απέχουν > 12m Ελάχιστες διαστάσεις και όπλιση συνδετήριων δοκών (Σχήμα 3.26) Σχήμα 3.26 Διατάξεις διαμόρφωσης συνδετήριων δοκών (ελάχιστα) Οι συνδετήριες δοκοί επιτρέπεται να αντικαθίστανται από ενιαία πλάκα πάχους h f 0.20m επί της άνω στάθμης των πεδίλων με ελάχιστο οπλισμό 2#Ø10/200. Τοποθετείται επιπλέον ο απαιτούμενος οπλισμός στις λωρίδες σύνδεσης μεταξύ των πεδίλων (1) Στο αντίστοιχο σχέδιο Σ18.26 του ΕΚΟΣ δεν ορίζεται το μήκος αγκύρωσης των ράβδων του πεδίλου. Εκτιμάται ότι η εξασφάλιση του l b,min =0.3 l b,net είναι αρκετή 65

14 Υψομετρική τοποθέτηση συνδετήριων δοκών ή συνδετήριας πλάκας Σχήμα 3.27 Υψομετρική τοποθέτηση συνδετήριων δοκών ή συνδετήριας πλάκας Πεδιλοδοκοί [ΕΚΟΣ ] Ελάχιστες διαστάσεις και οπλισμός πεδιλοδοκών Συνιστάται b c b - Πτερύγια: Ισχύουν οι διατάξεις θεμελίωσης τοιχωμάτων υπογείων (3.6.1) - Κορμός πεδιλοδοκού: Ισχύουν οι διατάξεις των συνδετήριων δοκών - Συνιστάται η διάταξη οπλισμού παρειών για περιορισμό της ρηγμάτωσης σε υψίκορμες πεδιλοδοκούς - Εφόσον είναι δυνατόν, συνιστάται η προέκταση των πεδιλοδοκών πέραν των ακραίων κατακόρυφων στοιχείων κατά l b h Συνιστάται b b c 66

15 Βιβλιογραφία ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. «Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος 2000», ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ, Αθήνα, Απρίλιος 2001 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του 2. «Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000», ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ, Αθήνα, Απρίλιος 2001 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του 3. «Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα, Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για Κτίρια», Οκτώβριος Σχέδιο Κανονισμού Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΕΛΟΤ 1421), Αθήνα «Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», Γ. Πενέλης Κ. Στυλιανίδης Α. Κάππος Χ. Ιγνατάκης, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Έκδοση Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «Ευρωπαϊκές Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», Ralf Avak, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα, Αθήνα, «Η Τέχνη του Οπλισμού», Fritz Leonhardt, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα,

16

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΕΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ETEK) Τ.Κ. 21826 1513 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΕΚ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΕΚ Μέλη Επιτροπής Πολιτικοί Μηχανικοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ Πρόταση ελτίο Ελέγχου οµικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (.Ε. Ο.Τ.Α.) σύµφωνα µε τον Ν.4014/2011 Ιανουάριος 2012 ΤΕΕΟΑΣΠΣΠΜΕ Η πρόταση βασίζεται σε σχετική εισήγηση του Καθ. Κ. Στυλιανίδη, Προέδρου του ΟΑΣΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα