Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ)"

Transcript

1 Κατάσταση Προσωπικών Οικονοµικών Στοιχείων 1 (ΚΠΟΣ) Μέρος 1 - Προσωπικά 2 Επίθετο Ταυτότητας Γεννήσεως Οικογενειακή κατάσταση στοιχεία: ιεύθυνση κατοικίας Ταχ. Κώδικας ιεύθυνση αλληλογραφίας (αν διαφέρει από την διεύθυνση κατοικίας) Τηλέφωνα Οικίας Εργασίας Κινητό Μέρος 2- Παιδιά κλπ εξαρτώµενα Ηλικία Απασχόληση Εισόδηµα 1 Για την πληρέστερη συµπλήρωση της κατάστασης παρακαλείστε όπως µελετήσετε τον σχετικό επεξηγηµατικό οδηγό στο τέλος του Εντύπου αυτού. 2 Στη περίπτωση αναδόµηση δανείου µε προσθήκη και νέων χρεοφειλετών να δίδονται τα στοιχεία των προσώπων που θα αναλάβουν το δάνειο. Σελίδα 1 από 5

2 Μέρος 3- Οικονοµικά στοιχεία: Επάγγελµα Ειδικότητα Εργοδότης/ Αυτοεργαζόµενος Ηµερ. έναρξης παρούσας εργασίας ς Μικτός µισθός ς καθαρός µισθός Μηνιαία Κοινωνικά επιδόµατα Επίδοµα διατροφής εισόδηµα από ακίνητα εισόδηµα από άλλες πηγές Μέρος 4 - Μηνιαία έξοδα Νοικοκυριού (εκτίµηση) Κατηγορία εξόδων Έξοδα κοινής Ωφελείας (Ηλεκτρισµός, τηλεπικοινωνίες κλπ) Έξοδα συντήρησης ( ιατροφή, ένδυση, υπόδηση) Μεταφορικά Έξοδα (Έξοδα αυτοκινήτων κλπ) Εκπαίδευση ( ίδακτρα/φροντιστήρια µαθητών) Εκπαίδευση ( ίδακτρα, διαµονή κλπ έξοδα φοιτητών στην έκταση που δεν καλύπτονται από δανεισµό). Ιατρικά έξοδα (Ασφάλεια υγείας κλπ έξοδα) ιάφορα άλλα έξοδα.. Σύνολο Μηνιαίων Εξόδων Φετινή Χρονιά 20 Επόµενη χρονιά Μεθεπόµενη χρονιά 20 Σελίδα 2 από 5

3 Μέρος 5- άνεια από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα: ΝΑΙ/ΟΧΙ (διαγράψτε ότι δεν ισχύει). Αν ΝΑΙ δώστε τα στοιχεία των δανείων. Αρ. ανείου Πιστωτικό Ίδρυµα ΣΥΝΟΛΟ Σκοπός ανείου σύναψης Ποσό ανείου Σηµερινό Υπόλοιπο Μηνιαία δόση λήξης Οφειλέτες Εξασφάλιση µε υποθήκη ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Περιγραφή εξασφάλισης Μέρος 6 - Ακίνητη Ιδιοκτησία Περιγραφή Τοποθεσία τίτλου Ιδιοκτήτες Υποθήκη/ Επιβάρυνση Υ/Ε δανείου πιστωτικού ιδρύµατος Ετήσιο εισόδηµα Με την παρούσα: 1. ίνω/ουµε τη ρητή µου/µας συγκατάθεση για την επεξεργασία από τον Οργανισµό των προσωπικών µου/µας δεδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου). 2. ηλώνω/ουµε ότι δεν είµαι/είµαστε καταχωρηµένος/η/οι στο ΚΑΠ ούτε πτωχεύσας/ντες και ούτε έχει καταχωρηθεί σε δικαστήριο αίτηση για πτώχευση µου/µας. 3. ηλώνουµε πως τα στοιχεία που δίνουµε στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και πλήρη. 4. Εξουσιοδοτούµε τον Οργανισµό όπως επικοινωνεί µαζί µας µε το προσφορότερο τρόπο κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουµε δηλώσει στη παρούσα κατάσταση. Υπογραφή Σελίδα 3 από 5

4 Οδηγός Συµπλήρωσης της Κατάστασης Προσωπικών οικονοµικών Στοιχείων Σκοπός των στοιχείων και τεκµηρίων είναι η καλύτερη αξιολόγηση της οικονοµικής σας κατάστασης µε σκοπό την επεξεργασία της καλύτερης δυνατής βιώσιµης λύσης Ρύθµισης του δανείου µε βάση την πραγµατική οικονοµική κατάσταση σας. Μέρος 1 - Προσωπικά στοιχεία Τα προσωπικά σας στοιχεία χρειάζονται για να διορθωθούν/συµπληρωθούν τα στοιχεία που διατηρούµε στα αρχεία µας για έγκαιρη και αποτελεσµατική πληροφόρηση /ενηµέρωση σας για θέµατα που σας αφορούν. Μέρος 2- Παιδιά κλπ εξαρτώµενα Αναγράφετε τα στοιχεία των παιδιών και άλλων προσώπων που εξαρτώνται πλήρως από την δική σας οικονοµική στήριξη. Στην περίπτωση άλλων προσώπων να δίνεται και η συγγένεια σας µε τα πρόσωπα αυτά. «Απασχόληση» αναγράφετε την παρούσα απασχόληση του παιδιού ή άλλου εξαρτώµενου πχ µαθητής, στρατιώτης, φοιτητής, συνταξιούχος, επάγγελµα που ασκεί κλπ «Ετήσιο Εισόδηµα» σε περιπτώσεις που το εξαρτώµενο πρόσωπο έχει εισόδηµα πχ σύνταξη, επίδοµα, µισθό από εργασία κλπ αναγράφετε το ετήσιο ποσό. Μέρος 3 - Οικονοµικά στοιχεία «Επάγγελµα» καταχωρείτε το επάγγελµα που έχετε γνώσεις και εµπειρίες να ασκείτε, ανεξάρτητα του αν εργάζεστε την χρονική αυτή στιγµή ή όχι. «Εργοδότης /Αυτοεργαζόµενος» καταχωρείτε το όνοµα του Εργοδότη σας. Στην περίπτωση που έχετε δική σας επιχείρηση ανεξάρτητα της νοµικής υπόστασης της επιχείρησης (ελεύθερος επαγγελµατίας, ιδιόκτητη εταιρεία, συνεταιρισµός) δηλώνετε αυτοεργαζόµενος. Σε περίπτωση που είστε άνεργοι να το δηλώνετε στο σηµείο αυτό. «έναρξης παρούσας εργασίας» καταχωρείτε την ηµεροµηνία που αρχίσατε να εργάζεστε στην παρούσα απασχόλησης σας. «ς Μικτός Μισθός» Εφόσον είστε µισθωτός δηλώνετε το µηνιαίο µισθό και αριθµό µισθών ετησίως (πχ 12,13 ή 14 µισθοί). Σε περιπτώσεις που ο µισθός δεν είναι σταθερός καταχωρείτε το αποτέλεσµα του ετήσιου µισθού / αριθµό µισθών. «ς Καθαρός Μισθός» ισούται µε το Μικτό µισθό µείον τις αποκοπές (Κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρος εισοδήµατος κλπ) εκτός από αποκοπές που αφορούν δόσεις δανείων. «Μηνιαία κοινωνικά επιδόµατα» Σε περίπτωση που λαµβάνετε οποιαδήποτε επιδόµατα κοινωνικής φύσης (πχ από Γραφείο Ευηµερίας, Αναπήρων, πολυτέκνων κλπ) «επίδοµα διατροφής» Σε περιπτώσεις διαζυγίων το επίδοµα διατροφής που έχει συµφωνηθεί να καταβάλλεται. «εισόδηµα από ακίνητα» Ενοίκια που εισπράττετε από την εκµετάλλευση ακινήτων. «Μηναίο εισόδηµα από άλλες πηγές» άλλα εισοδήµατα που δεν περιλαµβάνονται πιο πάνω πχ Μερίσµατα, τόκοι καταθέσεων κλπ Μέρος 4 - Μηνιαία έξοδα Νοικοκυριού Αναγράφετε τα τρέχοντα µηνιαία έξοδα σας και αντίστοιχη εκτίµηση για την επόµενη και µεθεπόµενη χρονιά. Σηµαντικά έξοδα να τεκµηριώνονται. Μέρος 5- άνεια από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα ηλώνετε µόνο δάνεια σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα όχι δάνεια που έχετε στον Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως Στέγης. Σελίδα 4 από 5

5 Στο πεδίο «Οφειλέτες» συµπληρώνετε τους αύξοντες αριθµούς των αιτητών όπως φαίνονται στο Μέρος Α Προσωπικά Στοιχεία (πχ 1και 2 σηµαίνει πως οφειλέτες του συγκεκριµένου δανείου σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα είναι οι αιτητές 1 και 2 που παρουσιάζονται στα προσωπικά στοιχεία της αίτησης αυτής) Στο πεδίο «Περιγραφή Εξασφάλισης» αναγράφετε, ανάλογα µε την περίπτωση, Οικία, ιαµέρισµα, οικόπεδο, χωράφι, Εγγυητές, κλπ δίνοντας πληροφόρηση για το πώς έχει εξασφαλιστεί το συγκεκριµένο δάνειο. Μέρος 6 - Ακίνητη Ιδιοκτησία «Περιγραφή» Οικία, ιαµέρισµα, Κατάστηµα, Άλλο κτίριο, Οικόπεδο, Χωράφι. «Τοποθεσία» καταχώρηση της πόλης ή χωριού που βρίσκεται το ακίνητο. «Τίτλου» ο αριθµός του τίτλου ιδιοκτησίας. «Ιδιοκτήτες» συµπληρώνετε τους αύξοντες αριθµούς των αιτητών όπως φαίνονται στο Μέρος Α Προσωπικά Στοιχεία (πχ 1 και 2 σηµαίνει πως ιδιοκτήτες του συγκεκριµένου ακινήτου είναι οι αιτητές 1 και 2 που παρουσιάζονται στα προσωπικά στοιχεία της αίτησης αυτής) «Υποθήκη/Επιβάρυνση» καταχωρείτε «Υ» σε περίπτωση που το ακίνητο είναι υποθήκη και «Ε» σε περίπτωση που έχει οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση πχ ΜΕΜΟ. «ανείου» Ο αριθµός του δανείου που εξασφαλίζεται µε την Υποθήκη/ Επιβάρυνση. «πιστωτικού Ιδρύµατος» Το πιστωτικό Ίδρυµα υπέρ του οποίου είναι εγγεγραµµένη η Υποθήκη /Επιβάρυνση. «Ετήσιο εισόδηµα» Αναγράφετε το εισόδηµα που έχετε από την αξιοποίηση του ακινήτου πχ ενοίκια κλπ. Σηµαντική πληροφόρηση για τα Μέρη 2 (Παιδιά κλπ εξαρτώµενα), 4 (Μηνιαία έξοδα Νοικοκυριού) και 6 (Ακίνητη Ιδιοκτησία) Τα µέρη αυτά συστήνεται να συµπληρώνονται για καλύτερη αξιολόγηση της οικονοµικής σας κατάστασης και προσέγγιση της ρύθµισης του/των δανείου/ων σας στα επίπεδα των πραγµατικών σας οικονοµικών δυνατοτήτων. Είναι όµως απαραίτητο να συµπληρώνονται όταν ζητείται ρύθµιση δανείου που, Παρουσιάζει πέραν των 12 καθυστερηµένων δόσεων ή Έχει ήδη ρυθµιστεί µια φόρα, εξακολουθεί να µη εξυπηρετείται (παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 3 δόσεων) και ζητείται εκ νέου Ρύθµιση του ή Το υπόλοιπο του δανείου υπερβαίνει το 130% του εγκριθέντος δανείου ή Το δάνειο βρίσκεται σε διαδικασία νοµικών µέτρων ή Το σύνολο των δόσεων όλων των δανείων των χρεοφειλετών υπερβαίνει το 50% του εισοδήµατος τους ή Το σύνολο των δανείων των χρεοφειλετών υπερβαίνει το 5πλάσιο του ετήσιου εισοδήµατος. Για πληροφορίες σε σχέση µε την κατάσταση του/των δανείων σας αναφορικά µε τα πιο πάνω µπορείτε να λαµβάνετε από τα καταστήµατα του Οργανισµού. Παράρτηµα Α Στο παράρτηµα αυτό καταγράφονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, ανάλογα µε την περίπτωση σας, να προσκοµιστούν µε σκοπό να αξιολογηθεί το αίτηµα σας. Το προσωπικό του Οργανισµού είναι στην διάθεση σας, ανάλογα µε τις δικές σας περιστάσεις, να σας επεξηγήσει, ποια στοιχεία είναι απαραίτητα να προσκοµιστούν. Σελίδα 5 από 5

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ) www.usbbank.com.cy 8000 2323 Φεβρουάριος 2014 Γιατί πρέπει να συμπληρώσετε την Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠΟΣ) 1. Η Κατάσταση Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Η Η ΗΜΟΣΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Η Η ΗΜΟΣΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (για υπηρεσιακή χρήση) Αρ. Μητρώου:.. Αρ. Αίτησης Μ.Σ.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο ΕEE.4) Ηµ. Παραλαβής:. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων Στοιχεία Δανειολήπτη Δανειολήπτης 1 Δανειολήπτης 2 Σύνολο A1 Ονοματεπώνυμο A2(α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Λεωφ. Στροβόλου 254,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.9) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 04/05 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 7 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ονοματεπώνυμο φοιτητή/φοιτήτριας: Αρ. αίτησης φοιτητή (για επίσημη χρήση μόνο) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 2 Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνικοοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ 2-4 ΜΕΡΟΣ Β ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΛ 5-6 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕΛ 7-11 ΜΕΡΟΣ Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤY.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013. Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 319211-1 Μέρος A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Στοιχεία σύμβασης (αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.) Αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συµπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασµένα αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π. που προβλέπεται από τον ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 Πρόσωπο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλευτικής Γωνία Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός Τηλ.. 25 002380 & 25 002411 Fax. 25 00 2683 Ηλ. Διεύθυνση: counseling@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: Κατηγορία:. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν.4224/2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Μέρος Α : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 * Πρόσωπο 2 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ Α1α Α1β Στοιχεία σύμβασης (αριθμός,

Διαβάστε περισσότερα

Δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Δε θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΗΛ. 22 89 4051, 4021- ΦΑΞ. 22 89 5379) Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: Κατηγορία:.

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ALPHA BANK ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για τους Δανειολήπτες - Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες / Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Ατομικές Επιχειρήσεις) με οικονομικές δυσχέρειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος

Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος www.peer-review-social-inclusion.eu Κύπρος Προγράµµατα ελάχιστου εισοδήµατος Μια µελέτη εθνικών πολιτικών Πάνος Πασιαρδής Πανεπιστήµιο Κύπρου µε την υποστήριξη της Μαρίας Ανδρέου Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με τη δέσµευση για την έκδοση στο άµεσο µέλλον και άλλων εξίσου χρήσιµων εγχειριδίων και βιβλίων. Ο Πρόεδρος του.σ.α. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, συνεχίζοντας την προσπάθεια για πλήρη και έγκυρη ενηµέρωση στα µέλη του, εκδίδει και φέτος εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες για τη συµπλήρωση της φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ www.usbbank.com.cy 8000 2323 Οδηγός προς τους Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα