ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ"

Transcript

1 ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης Καραπαναγιώτης. Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης Εργου. Ηράκλειο 18 Απριλίου

2 Γενικά στοιχεία του έργου 2

3 Συντελεστές του έργου Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε αγαπητούς συναδέλφους που μαζί μας συνέβαλαν στην κατασκευή του φράγματος, τον Γιώργο Περράκη και τον Μανώλη Τσαβδάρη ο οποίος δεν είναι πια κοντά μας. Επίσης ειδική αναφορά γίνεται στους εμπειρογνώμονες Victor Milligan, Παύλο Μαρίνο και Μιχάλη Καββαδά. Λίγα λόγια για τη γεωλογία της περιοχής Η περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης του φράγματος δομείται από τις σύγχρονες και παλαιότερες αποθέσεις κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου Αποσελέμη, τα πλευρικά κορήματα και αποσαθρώματα των σχηματισμών του υποβάθρου, τις χειμαρρο λιμναίες αποθέσεις της λεκάνης Αβδού και από τους σχιστοφυλλιτικούς και ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Το μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης κατάκλυσης δομείται από τους σχιστοφυλλιτικούς σχηματισμούς και μόνο δύο συγκεκριμένες θέσεις της λεκάνης χαρακτηρίζονται από τους υποκείμενους έντονα καρστικοποιημένους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, οι οποίοι φθάνουν μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Στις θέσεις αυτές κατασκευάστηκαν δύο μικρού ύψους βοηθητικά αναχώματα για την απομόνωση των ασβεστολιθικών μαζών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα νερά του 3

4 ταμιευτήρα (όταν η στάθμη του ταμιευτήρα θα υπερβαίνει το υψόμετρο +160,00). Η σημαντικότερη τεκτονική δομή που χαρακτηρίζει την περιοχή είναι η αντικλινική δομή που αναπτύσσεται κατά μήκος της κοίτης του χειμάρρου Αποσελέμη και αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών ευστάθειας σε συνδυασμό και με τη μικρή γωνία κλίσης των αντερεισμάτων. Τύπος φράγματος Το φράγμα Αποσελέμη είναι ένα χωμάτινο φράγμα, εύκαμπτου τύπου, με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, σώματα στήριξης από αποσαθρωμένο φυλλίτη, διαβαθμισμένα υλικά (λεπτόκοκκο φίλτρο, στραγγιστήριο) από το ασβεστολιθικό λατομείο πλησίον του έργου και ανάντη και κατάντη λιθορριπές προστασίας. 4

5 Θεμελίωση Φράγματος Ο γραφιτικός φυλλίτης είναι επιρρεπής σε αποσάθρωση φθορά κατά την αποκάλυψή του. Επρεπε επομένως η διάστρωση των υλικών του πυρήνα και του φίλτρου να ξεκινούσε άμεσα μετά από την αποκάλυψη και καθαρισμό της επιφάνειας θεμελίωσης (συνήθως εντός 24 ωρών) για την αποφυγή εκδήλωσης φαινομένων αποσάθρωσης. Για τον ίδιο λόγο οι τσιμεντενέσεις τάπητα και εργασίες εγκατάστασης οργάνων (πιεζόμετρα) γίνονταν από υψηλότερο επίπεδο, περίπου 0,5 1m από τη στάθμη θεμελίωσης. 5

6 Κουρτίνα τσιμεντενέσεων Η κουρτίνα τσιμεντενέσεων γίνεται συνήθως με διάταξη αρχικά πρωτευουσών οπών σε απόσταση περίπου 8 10m, και εν συνεχεία με υποδιπλασιασμό σε δευτερεύουσες και τριτεύουσες οπές. Το βάθος της κουρτίνας του φράγματος Αποσελέμη είναι 25m. Εκτελέστηκαν δοκιμές διαπερατότητας και υπολογίστηκε ο συντελεστής διαπερατότητας (k) με τιμές 2x10 5 1,7x10 4 cm/sec. Οι απορροφήσεις ενέματος στις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες οπές ήταν μικρές. Οι πυρήνες των κεκλιμένων οπών ελέγχου έδειξαν ότι το φυλλιτικό υπόβαθρο κάτω από τη θεμελίωση του φράγματος παρουσιάζει πολύ χαμηλή διαπερατότητα, με απουσία διακεκριμένων ζωνών περατότητας. Για το λόγο αυτό καταργήθηκαν οι τριτεύουσες οπές τσιμεντενέσεων που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό. Αργιλικό υλικό για την κατασκευή του πυρήνα του φράγματος 6

7 Το αργιλικό υλικό για την κατασκευή του πυρήνα του φράγματος λήφθηκε από δανειοθαλάμους που βρίσκονταν μέσα στη λεκάνη κατάκλυσης του ταμιευτήρα. Το υλικό αυτό πληρούσε πάντα τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα κοκκομετρικής διαβάθμισης (μέσες τιμές) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ (ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) Διερχόμενο (%) Aργιλος ,01 0,1 Μέγεθος 1 κόκκου ( mm) Διάστρωση συμπύκνωση Η διάστρωση και συμπύκνωση γίνονταν σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες από 20cm ώστε να εξασφαλίζεται σε συνδυασμό με τις άλλες απαιτήσεις (ομοιογένεια υλικού, ομοιόμορφο ποσοστό υγρασίας, αριθμός διελεύσεων κλπ) η απαίτηση ότι η ξηρή πυκνότητα του διαστρωμένου υλικού θα είναι τουλάχιστον 98% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας σύμφωνα με την πρότυπη δοκιμή Proctor και η υγρασία εντός των αποδεκτών ορίων που τέθηκαν στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Γιατί εξοπλισμός τύπου κατσικοπόδαρο 7

8 Για την αποφυγή δημιουργίας διακεκριμένων επιφανειών διαπερατότητας (lamination). Η συμπύκνωση αναφέρεται πάντα στην από κάτω στρώση και ο έλεγχος συμπύκνωσης γίνεται εκεί, σε αντιδιαστολή με τα έργα οδοποιίας κλπ. 8

9 Γιατί το υλικό του πυρήνα πριν τη συμπύκνωση πρέπει να έχει υγρασία >w opt Η ευστάθεια του κατάντη πρανούς κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος (πέρας κατασκευής) γίνεται με θεώρηση ανάπτυξης πιέσεων πόρων στον αργιλικό πυρήνα τα σώματα στήριξης και το υπέδαφος λόγω της συμπύκνωσης εξ ιδίου βάρους (συνίζηση). Στα ανωτέρω υλικά θεωρείται ότι αναπτύσσονται πιέσεις που εκφράζονται με το συντελεστή r u δηλαδή Δu= r u γh όπου (γ) είναι το ειδικό βάρος των υπερκείμενων γαιών και (h) είναι το αντίστοιχο ύψος. Δu είναι η υδατική πίεση πόρων σε μέτρα νερού και Δσ είναι το γεωστατικό φορτίο. r u = 0 όταν οι υπερπιέσεις πόρων έχουν εκτονωθεί πλήρως (στερεοποίηση). r u= 1 όταν το έδαφος είναι πλήρως κορεσμένο και δεν έχει μεσολαβήσει στράγγιση (δηλαδή δεν άρχισε η εκτόνωση της πίεσης πόρων). Τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από την αυστηρή τήρηση της διαδικασίας διάστρωσης και συμπύκνωσης του υλικού πυρήνα με υγρασία πάνω από τη βέλτιστη (wet of optimum) γενικά υπερβαίνουν τις συνέπειες που αναφέρονται πιο κάτω. Μειώνονται οι πιθανότητες επιπλέον παραμορφώσεων κατά τη διαδικασία κορεσμού στη φάση της πλήρωσης του ταμιευτήρα. Το υλικό του πυρήνα αποκτά μεγαλύτερη ευκαμψία έτσι ώστε αν υπάρξουν διαφορικές μικρομετακινήσεις (καθιζήσεις) αυτές δεν θα τείνουν στο να δημιουργήσουν ρωγμές στη μάζα του πυρήνα. Συχνά η ανάπτυξη πιέσεων πόρων προκαλεί μείωση του συντελεστή ασφαλείας των πρανών του φράγματος χωρίς όμως σοβαρές συνέπειες, αν υπάρξουν φαινόμενα οριακής αστοχίας, για τους ακόλουθους λόγους: Ο ταμιευτήρας είναι κενός και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης και πρόκλησης ζημιών κατάντη. Δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις γενικευμένης καταστροφικής αστοχίας του πρανούς στο τέλος της κατασκευής αλλά μόνον μικρομετακινήσεις ερπυστικού τύπου, διογκώσεις στο κατώτερο τμήμα του πρανούς κλπ. Κατά συνέπεια η επερχόμενη αστοχία μπορεί να παρατηρηθεί στα αρχικά της στάδια και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. ανακουφιστικά πρίσματα στον πόδα, μείωση του ρυθμού κατασκευής του φράγματος) και επιπλέον η όποια αποκατάσταση των βλαβών είναι σχετικά εύκολη (το φράγμα είναι υπό κατασκευή και εκτελούνται ούτως ή άλλως χωματουργικές εργασίες). Το ύψος του φράγματος δεν είναι μεγάλο και συνεπώς το απόλυτο μέγεθος των αναπτυσσόμενων υπερπιέσεων πόρων δεν θα είναι πολύ υψηλό. Τέλος επειδή η συνθήκη πέρατος κατασκευής δεν έχει μεγάλη διάρκεια είναι αποδεκτό να δεχτούμε μειωμένο συντελεστή ασφαλείας (μειωμένος σεισμικός συντελεστής) για την περίπτωση που αντιστοιχεί στις συνθήκες πέρατος κατασκευής παρά για την περίοδο της πρώτης πλήρωσης και της μετέπειτα λειτουργίας του ταμιευτήρα (κατάσταση πλήρους ταμιευτήρα ). 9

10 Τι συμβαίνει και εμφανίστηκε ο οδοστρωτήρας στην επιφάνεια του πυρήνα; Προφανώς περιμένουμε βροχή και πρέπει να προστατεύσουμε τον πυρήνα, (δηλαδή να τον σιδερώσουμε ) ώστε να είναι ευχερέστερη η διαδικασία αναμόχλευσης και αερισμού του υλικού και επανέναρξης των εργασιών το γρηγορότερο. 10

11 Φίλτρο κοκκομετρική διαβάθμιση κριτήρια συγκράτησης διαπερατότητας καταρρευσιμότητα Τα διαβαθμισμένα υλικά για την κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη προήλθαν στο σύνολό τους από το ασβεστολιθικό λατομείο πλησίον του έργου. Στην παρακάτω φωτογραφία δείχνεται το συγκρότημα παραγωγής των διαβαθμισμένων υλικών και πιο συγκεκριμένα του λεπτόκοκκου φίλτρου, με τελικό στάδιο την υδροταξινόμηση (πλύσιμο). Κρίσιμη παράμετρος ήταν η απαίτηση για το διερχόμενο στο κόσκινο Νο200 που έπρεπε να είναι, στο διαστρωμένο υλικό, μικρότερο του 5%. Επίσης το φίλτρο έπρεπε να πληροί την απαίτηση της Τεχνικής Προδιαγραφής σχετικά με την καταρρευσιμότητα. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών πληρούσαν τις ως άνω απαιτήσεις. Κατά τη φάση διαχείρισης του λεπτόκοκκου φίλτρου μετά την παραγωγή (φόρτωση μεταφορά διάστρωση) το ποσοστό των λεπτόκοκκων παρουσίαζε αύξηση κατά 1 1,5%. Δεδομένου όμως ότι το ποσοστό των λεπτόκοκκων στο συγκρότημα παραγωγής μετά και την υδροταξινόμηση (πλυντήριο) δεν υπερέβαινε το 4%, πληρούνταν οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών (διερχόμενο στο κόσκινο Νο200 < 5% στο διαστρωμένο υλικό). 11

12 Διερχόμενο (%) Γράφημα 2: Κοκκομετρική διαβάθμιση λεπτόκοκκου φίλτρου - Σύγκριση παραγωγής-κατασκευής Οριο Μax Οριο Min ,01 0, Μέγεθος κόκκου (mm) Είχαμε εξαπατηθεί στο παρελθόν νομίζοντας ότι οι αδιαπέρατες ζώνες των φραγμάτων μας παραμένουν χωρίς ρωγμές. Αποδεικτικά στοιχεία τώρα δείχνουν ότι συγκεντρωμένες διαρροές αναπτύσσονται συνήθως σε καλά μελετημένα και κατασκευασμένα φράγματα. Είναι ξεκάθαρο τώρα ότι το πιο σημαντικό δομικό στοιχείο στο φράγμα είναι το φίλτρο κατάντη του πυρήνα. Εξασφαλίζοντας ένα συντηρητικό κατάντη φίλτρο μπορούμε να 12

13 πάψουμε να ανησυχούμε για πιθανές συγκεντρωμένες διαρροές διά μέσω του πυρήνα (Sherard & Dunnigan 1985). Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που αφορά στη διαβάθμιση του υλικού του φίλτρου. Εάν σχηματιστεί μια ρωγμή σε έναν πυρήνα από λεπτόκοκκο υλικό σαν αποτέλεσμα διαφορικής καθίζησης, υδραυλικής θραύσης, σεισμικής δράσης, ή άλλης αιτίας, το φίλτρο πρέπει να εμποδίζει επίσης την απώλεια υλικού που μπορεί να μεταφερθεί μέσω της ρωγμής. Αυτό σημαίνει ότι το φίλτρο πρέπει να κατακρημνίζεται αντί να «στηρίζει» τη ρωγμή (arch effect), δηλαδή το φίλτρο θα πρέπει να είναι ικανό να παρακολουθεί τις προαναφερθείσες διεργασίες που μπορούν να συμβούν στον πυρήνα. Από τα παραπάνω προκύπτει το τόσο σημαντικό που θέλω εδώ να επισημάνω δηλαδή ότι αυτό το φίλτρο, ποιό δηλαδή, αυτό που έχει τη δυνατότητα να κατακρημνίζεται (collapsible filter) πρέπει να διαστρώνεται στην κατάντη για να δρά σαν φίλτρο της ρωγμής (crack filter) στην περίπτωση που η ρωγμή μένει ανοικτή. Ετσι λοιπόν σήμερα χρησιμοποιούμε πρότυπη άμμο σκυροδέματος σαν φίλτρο στους πυρήνες από λεπτόκοκκα υλικά. Επομένως, συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκύπτουν οι δύο βασικές απαιτήσεις του φίλτρου που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη: Να είναι επαρκώς λεπτόκοκκα ώστε να εμποδίζουν τη διάβρωση του υλικού που προστατεύουν (κριτήριο συγκράτησης) Να είναι επαρκώς διαπερατά ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση του διηθούμενου νερού (κριτήριο διαπερατότητας) Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία το ιδανικό φίλτρο για σχεδόν όλες τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις υλικού πυρήνα είναι η άμμος σκυροδέματος, με μέγιστο κόκκο μικρότερο από 10mm (3/8 in), D 15 = 0,25mm και συντελεστή ομοιομορφίας D 60 /D 10 = 5 6. Η περατότητα του υλικού αυτού είναι γενικά μεγαλύτερη από 5x10 3 cm/sec. Το πλεονέκτημα αυτής της γενικής προδιαγραφής για λεπτόκοκκο φίλτρο είναι διεθνώς αποδεκτό, παράγεται εύκολα και δεν δημιουργεί προβλήματα απόμειξης όταν διαστρώνεται σε σχετικά λεπτά στρώματα με την κατάλληλη υγρασία (4 5%). Δεν απαιτείται περαιτέρω συμπύκνωση πέραν αυτής που γίνεται με τον εξοπλισμό διάστρωσης για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 13

14 Δοκιμή κατάρρευσης 14

15 15

16 Πιεζόμετρα δονούμενης χορδής στη θεμελίωση και στο σώμα του φράγματος Η έμφραξη του αγωγού εκτροπής έγινε στις Δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο 2012 η στάθμη του ταμιευτήρα ήταν πολύ χαμηλή, οι μετρήσεις που σχολιάζονται (Σεπτεμβρίου 2012) αντιστοιχούν σε συνθήκες πέρατος κατασκευής. Από την αξιολόγηση των μετρήσεων προκύπτει ότι οι πιέσεις πόρων στη θεμελίωση είναι πολύ μικρές (r u 0,06) δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η στερεοποίηση. Οι τιμές του συντελεστή πίεσης πόρων είναι χαμηλές στις ανώτερες στάθμες του πυρήνα (r u 0,08 0,02), λόγω μη κορεσμού υπό το μικρό βάρος των υπερκειμένων. Αντίθετα τα πιεζόμετρα στις χαμηλές στάθμες του πυρήνα δίνουν αρκετά υψηλή τιμή του συντελεστή πίεσης πόρων r u (0,22 0,27) λόγω κορεσμού του υλικού του πυρήνα υπό το μεγάλο βάρος των υπερκείμενων (55m). Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ανάπτυξη των πιέσεων πόρων στη θεμελίωση και στον πυρήνα του φράγματος Αποσελέμη ακολούθησε μια φυσιολογική εξέλιξη. 16

17 ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ 17

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007.

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Ν. Καζίλης, Τεχνικός Γεωλόγος, Πτ.Γεωλ, M.Sc., DIC, MBA.. ιευθυντής Ελληνικού Υποκαταστήµατος GEODATA S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας.

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Geotechnical Problems during the Construction of the Earthfill Doxa Feneos Dam in Korinthos Prefecture. ΦΕΛΕΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

«Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ / ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ ΦΕΝΕΟΥ :

ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ ΦΕΝΕΟΥ : Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : Τσόγκας Σ. Φώτιος Α.Μ. : 31580 ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ ΦΕΝΕΟΥ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. A212/102014 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του πρανούς και κάλυψης του αγωγού μέσης πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της επίδρασης του φαινομένου της αναζύμωσης στις μηχανικές ιδιότητες των αργιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη υλικών/τεχνικών στεγανοποίησης θέσεων ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενο Σκληρό Επίχωμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Μιχάλης Βαλακώστας, Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Υπηρεσίας Καθαριότητας Περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ A.T.E.I. ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΑ Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα