Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου"

Transcript

1 Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά Ρόδου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά Ρόδου Α.Κοτσώνης Πολιτικός Μηχανικός. ιευθυντής 6 Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε / Γ.Γ..Ε. / Γ..Υ.Ε. Λ.Σωµάκος Πολιτικός Μηχανικός, Κ/Ξ Γαδουρά Ρόδου Β.Περλέρος Γεωλόγος, Κ/Ξ Γαδουρά Ρόδου Σ.Λαζαρίδου Πολιτικός Μηχανικός MSc, Κ/Ξ Γαδουρά Ρόδου Λέξεις κλειδιά: Ρόδος, Γαδουράς, φράγµα, φλύσχης, πίεση πόρων θεµελίωσης, όργανα παρακολούθησης, υλικά αναχώµατος, ευστάθεια φράγµατος ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία παρουσιάζει τα κύρια τεχνικά στοιχεία κατασκευής του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου µε ιδιαίτερη έµφαση στις γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες και διερευνήσεις κατά την εξέλιξη της κατασκευής. Αναλύονται στοιχεία σχετικά µε τα υλικά κατασκευής του αναχώµατος και τις συνθήκες θεµελίωσης, παρουσιάζεται η τελική διαζώνιση του φράγµατος, γίνεται παρουσίαση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών, παρουσιάζονται οι λόγοι εκβάνθυνσης της στάθµης θεµελίωσης, η παρακολούθηση της ανάπτυξης πιέσεων πόρων στην θεµελίωση, η παρακολούθηση των καθιζήσεων της θεµελίωσης και των συνιζήσεων του φράγµατος κατά την κατασκευή και η παρακολούθηση της συµπεριφοράς του φράγµατος κατά την πλήρωση του ταµιευτήρα. 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Το φράγµα Γαδουρά βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 km νότια της πόλης της Ρόδου και απέχει περίπου 6,5 km δυτικά από τη γέφυρα Γαδουρά της παλιάς Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Κύριος του έργου είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., Επιβλέπουσα και Προϊσταµένη Υπηρεσία είναι η ιεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης 6 και ιευθύνουσα υπηρεσία επί τόπου των έργων η ΕΥ Ε/Ύδρευση Ρόδου. Η λεκάνη απορροής του φράγµατος έχει έκταση km 2 και ταµιευτήρα ωφέλιµης χωρητικότητας 63.5 x 10 6 m 3, βρίσκεται στον οµώνυµο ποταµό και θα υδροδοτήσει αρχικά, µε υδραγωγείο µήκους 43.5 km, την πόλη της Ρόδου και παράκτιους οικισµούς. Η µέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 18 x 10 6 m 3. Το υδραγωγείο προβλέπεται να επεκταθεί βόρεια µέχρι τα Καλαβάρδα και νότια µέχρι το χωριό Λαχανιά σε µήκος περίπου 30 km και 35 km αντίστοιχα. Πρόκειται για χωµάτινο φράγµα µε κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα, σώµατα στήριξης από αµµοχάλικα κοίτης και ηµιπερατά κροκαλοπαγή, µεταβατικές ζώνες από διαβαθµισµένα υλικά κοίτης και εξωτερικές ζώνες προστασίας του ανάντη και κατάντη πρανούς.

2 1.1 Μορφολογικά και Υδρολογικά χαρακτηριστικά του ταµιευτήρα Γαδουρά Η λεκάνη απορροής του φράγµατος Γαδουρά έχει έκταση km 2, µέσο υψόµετρο 327 m, µέση ετήσια βροχόπτωση mm και µέση επιφανειακή κλίση 15-20%. Η µέση ετήσια απορροή του ταµιευτήρα υπολογίστηκε 26 x 10 6 m 3. Η έκταση της λεκάνης Γαδουρά καταλαµβάνεται από γεωργικές εκτάσεις και δάση ηµιφυσικές εκτάσεις σε αναλογία περίπου 50% - 50%. 1.2 Σεισµικότητα ευρύτερης περιοχής των έργων Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Τροποποίηση ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ Β 1154/ ), η περιοχή των έργων ανήκει στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης α = Τεχνικά στοιχεία φράγµατος και συναφών έργων Στην εικόνα.1 παρουσιάζεται η γενική διάταξη των έργων του φράγµατος Γαδουρά και στον πίνακα 1 δίνονται τα τεχνικά στοιχεία του έργου όπως διαµορφώθηκαν κατά την κατασκευή. Εικόνα 1: Γενική διάταξη έργων φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Πίνακας 1. Τεχνικά Στοιχεία Φράγµατος Γαδουρά και Συναφών Έργων Ταµιευτήρας Συνολική χωρητικότητα ταµιευτήρα 67x10 6 m 3 Ωφέλιµη (+117,50) 63.5x10 6 m 3 Ανώτατη Στάθµη Πληµµύρας (Α.Σ.Π.) Ανώτατη Στάθµη Λίµνης (Α.Σ.Λ.) Κατώτατη Στάθµη Λίµνης (Κ.Σ.Λ.) Επιφάνεια Λίµνης 4.38 km 2 Φράγµα Όγκος m 3 Ύψος (από τη θεµελίωση) m

3 Φράγµα Υψόµετρο θεµελίωσης Υψόµετρο Στέψης Πλάτος Στέψης m Μήκος Στέψης m Κλίση Πρανών ανάντη 1:2.5 κατάντη 1:2 Κυρίως Ανάντη Πρόφραγµα (Κ.Α.Π.) Όγκος m 3 Ύψος (από τη θεµελίωση) m Υψόµετρο θεµελίωσης Υψόµετρο Στέψης Πλάτος Στέψης m Μήκος Στέψης m Κλίση Πρανών 1:2 Αυχενικό Φράγµα Όγκος m 3 Ύψος (από τη θεµελίωση) m Υψόµετρο θεµελίωσης Υψόµετρο Στέψης Πλάτος Στέψης 8.00 m Μήκος Στέψης m Κλίση Πρανών 1:2 Υπερχειλιστής Μέγιστο πλάτος διώρυγας 36.6 m Υψόµετρο Στέψης , Στέψη διώρυγας προσαγωγής Qεκρ. (1:10.000) 890 m 3 /s Σήραγγα Εκτροπής (πεταλοειδής διατοµή) πλάτος / ύψος 3.50 m / 3.25 m Μήκος σήραγγας m Μήκος εισόδου CUT & COVER m Μήκος εξόδου CUT & COVER m Σύστηµα Υδροληψίας 3 στόµια υδροληψίας-εκκένωσης Φ1000 Υ1 = Υ2 = , Υ3= στόµιο εκκένωσης-υδροληψίας Φ1200 ΥΕ = Αγωγός υδροληψίας- εκκένωσης Φ1200 Αγωγός αποχέτευσης φερτών Φ600 Αγωγός για την οικολογική παροχή Φ350 Περιµετρικά του ταµιευτήρα κατασκευάζεται παραλίµνια οδός, συνολικού µήκους περίπου 12.6 km, για την αποκατάσταση της σύνδεσης της µόνιµης οδοποιίας του φράγµατος µε την υφιστάµενη οδό Λαέρµα-Απόλλωνας. Η κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά, ολοκληρώθηκε στις 30/7/2007 και στις 27/9/2007 έγινε η έµφραξη της σήραγγας εκτροπής για την πλήρωση του ταµιευτήρα. Η ονοµαστική στέψη του αναχώµατος είναι στο Σύµφωνα µε το διάγραµµα υπερύψωσης, κατά το πέρας κατασκευής, το ανάχωµα, στην περιοχή των µέγιστων διατοµών έχει στέψη στο Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Οικολογική παροχή Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του Φράγµατος Γαδουρά στηρίχθηκε στις σχετικές περιβαλλοντικές µελέτες και προβλέπει συνολικά 5.25 x 10 6 m 3 ανά έτος για εξασφάλιση οικολογικής παροχής. Η οικολογική παροχή έχει οριστεί σε 0.5 m 3 /sec τον Απρίλιο και Μάϊο και 0.1 m 3 /sec τους υπόλοιπους µήνες.

4 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.1 Γενικά Γεωλογικά στοιχεία Η ευρύτερη περιοχή θεµελίωσης των έργων του φράγµατος Γαδουρά δοµείται γεωλογικά από αλπικά ιζήµατα, κυρίως φλύσχη και δευτερεύοντος ασβεστολίθους - µεταλπικά µολασσικά, νεογενή και τεταρτογενή ιζήµατα, που αποτελούνται κυρίως από µάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή, πλευρικά κορήµατα κλιτύος, υλικά αναβαθµίδων και καλύπτουν ασύµφωνα τους αλπικούς σχηµατισµούς {1}. Εξαιτίας της θέσεώς του στην απόληξη του αιγιακού τόξου, ο φλύσχης έχει υποστεί εξαιρετική παραµόρφωση, µε εσωτερική αναδιάταξη της δοµής του λόγω του έντονου τεκτονισµού, και χαρακτηρίζεται ως παραυτόχθονος. Η πολυπλοκότητα της γεωλογικής δοµής έχει εξαιρετικά ενισχυθεί από τη σηµαντική νεοτεκτονική δραστηριότητα, κατακόρυφου-παρακατακόρυφου χαρακτήρα (ΒΒΑ-ΝΝ, ΑΝΑ- Β και Β -ΝΑ, ΒΑ-Ν διεύθυνσης σύµφωνα µε το σεισµοτεκτονικό χάρτη της Ελλάδος-ΙΓΜΕ, 1989), που βασικά οφείλεται στη γειτονία της νήσου Ρόδου προς το περιθώριο της ζώνης καταβύθισης της αφρικανικής τεκτονικής πλάκας κάτω από την αιγειακή πλάκα και συνοδεύεται από υψηλή σεισµικότητα {1}. Το σύνολο της λεκάνης κατάκλυσης αποτελείται από στρώµατα του φλύσχη (ιλυόλιθοι αργιλικοί σχιστόλιθοι και µικρές εµφανίσεις ψαµµιτών) και κατά θέσεις νεογενείς αποθέσεις (Λεβαντίνια κροκαλοπαγή και σχηµατισµός Θάρι). 2.2 Ζώνη θεµελίωσης κυρίως φράγµατος και συναφών έργων Η περιοχή θεµελίωσης του φράγµατος Γαδουρά δοµείται από ισχυρά διατµηµένους και καταπονηµένους τεκτονικά αργιλικούς σχιστόλιθους και ιλυολίθους του φλύσχη. Οι αργιλικοί σχιστόλιθοι και ιλυόλιθοι του φλύσχη κατά το γεωλογικό παρελθόν βρέθηκαν σε ένα ευρύτερο πεδίο τεκτονικής δράσης που είχε ως αποτέλεσµα την ισχυρή καταπόνηση των αργιλικών ιλυολιθικών στρωµάτων. Με την ανωτέρω τεκτονική διαδικασία µεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν µέσα στη µάζα του διατµηµένου φλύσχη τεµάχη γύψων προερχόµενοι από άλλες περιοχές. Στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Ρόδου δεν έχουν εντοπισθεί θέσεις στις οποίες να αναπτύσσονται γύψοι στην πρωτογενή τους θέση και µορφή. Η τεκτονική αυτή τοποθέτηση των γύψων είχε ως αποτέλεσµα τόσο την τυχαία κατανοµή τους στο χώρο, όπως επίσης και την εµφάνιση τους από µικρής διαµέτρου τεµαχών (της τάξης των ολίγων εκατοστών) έως και ογκολίθων, διαστάσεων της τάξης των δεκάδων µέτρων. Η προβλεπόµενη, από την Οριστική µελέτη, στάθµη θεµελίωσης ήταν στο υψόµετρο Κατά την εκσκαφή της τάφρου πυρήνα, πριν την τελική στάθµη, συναντήθηκαν ογκόλιθοι γύψων σε ένα πλάτος 20.0 m. Μια από τις εµφανίσεις αυτές είχε µήκος περί τα 30.0 m, πλάτος 7.0 m και ύψος περί τα 6.0 m. Η εµφάνιση αυτή ήταν τοποθετηµένη κάθετα στον άξονα του φράγµατος κάλυπτε όλο το πλάτος της επιφάνειας έδρασης και κρίθηκε απαραίτητη η αφαίρεση της. ίπλα στην εµφάνιση αυτή υπήρχαν διάσπαρτοι και άλλοι ογκόλιθοι γύψων. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο αποτέλεσε και το γεγονός της παρουσίας ψευδοκαρστ στους γύψους αυτούς µε πλήρωση τους από άµµους και κροκάλες. Η παρουσία των εγκλωβισµένων, στο αδιαπέρατο µέσο, ογκολίθων δεν επηρεάζει την περατότητα του υποβάθρου. Μετά την αφαίρεση των γύψων αυτών, για τη αποφυγή διασωληνώσεων και οδών επιλεκτικής κυκλοφορίας και διαβρώσεων στη βάση του πυρήνα, έγινε εξοµάλυνση των επιφανειών έδρασης µε τελική επιφάνεια θεµελίωσης το +58. Η ζώνη θεµελίωσης του αυχενικού φράγµατος στην περιοχή του υπερχειλιστή δοµείται και αυτή, από ισχυρά ισχυρά διατµηµένους αργιλικούς σχιστολίθους ιλυολίθους του φλύσχη. Κατά την εκσκαφή θεµελίωσης συναντήθηκαν και εδώ, εγκιβωτισµένοι εντός του φλυσχικού περιβάλλοντος, ογκόλιθοι γύψων. Η σήραγγα εκτροπής στο σύνολό της διέτρησε την ως άνω διατµηµένη ασθενή φλυσχική βραχόµαζα. {1}.

5 3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.1 Ανάπτυξη πιέσεων πόρων στη στάθµη θεµελίωσης µετρήσεις πιεζοµέτρων Κατά την κατασκευή, εξετάστηκε, λόγω της δοµής του υποβάθρου (αργιλικός σχιστόλιθος πολύ µικρής περατότητας), η πιθανότητα ανάπτυξης υψηλών πίεσεων πόρων στη θεµελίωση του φράγµατος. Έτσι, στη θεµελίωση του κυρίως ανάντη προφράγµατος (ΚΑΠ) και του κυρίως φράγµατος τοποθετήθηκαν µια σειρά ηλεκτρικά πιεζόµετρα δονούµενης χορδής και υδραυλικά πιεζόµετρα µε κεφαλή τύπου Casagrande. Από τις µετρήσεις στα εγκατεστηµένα πιεζόµετρα κάτω από τη βάση του ΚΑΠ προκύπτει ότι, υπό το βάρος του, αναπτύσσονται στο έδαφος θεµελίωσης, µικρές υπερπιέσεις πόρων µε τιµές του συντελεστή r u κυρίως µεταξύ 0.05 και Στα διαγράµµατα 1 και 2, παρουσιάζεται η χρονική εξέλιξη της µεταβολής του συντελεστή r u κατά τη διάρκεια κατασκευής του ΚΑΠ (πέρας κατασκευής περί το τέλος Μαρτίου 2003) και µετά από αυτήν (έως τέλος Μαίου 2004) καθώς και η χρονική εξέλιξη του πιεζοµετρικού ύψους του νερού µε την ανύψωση του ΚΑΠ, στη µέγιστη κεντρική διατοµή του προφράγµατος (στέψη ) ch centreline piezometers PZ 21a PZ 21b PZ 21 STAND PZ 31a ru values PZ 31c εκ Μαρ Ιουν Σεπ εκ Μαρ Ιουν-04 date ιάγραµµα 1: Χρονική µεταβολή του συντελεστή r u στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης, στο κεντρικό τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος, στη µέγιστη κεντρική διατοµή. Το πιεζόµετρο ΡΖ 21 είναι υδραυλικό πιεζόµετρο. Το ύψος του επιχώµατος φαίνεται στο διάγραµµα 2. ch centreline piezometer 21a,b,c PZ-21a PZ-21b Embankment PZ-31a PZ31c 01-Σεπ εκ Μαρ Ιουν Σεπ εκ Μαρ-04 date Elevation (m) ιάγραµµα 2: Χρονική εξέλιξη µέτρησης της πιεζοµετρικής στάθµης στα πιεζόµετρα ΡΖ 21 (στάθµες , ), PZ-31 (στάθµες ,+41.60) που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης, στο κεντρικό τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος, στη µέγιστη κεντρική διατοµή. Φαίνεται και το, κατά περίπτωση, ύψος του αναχώµατος.

6 Κατά την κατασκευή του ΚΑΠ, σε ένα τµήµα της θεµελίωσης του κατάντη σώµατος στήριξης, τοποθετήθηκαν αµµοστραγγιστήρια ώστε, στην περίπτωση καταγραφής µεγάλων υπερπιέσεων πόρων, να προβλεφθεί η τοποθέτηση αµµοστραγγιστηρίων στη θεµελίωση του κατάντη σώµατος στήριξης του κυρίως φράγµατος. Στα διαγράµµατα 3 και 4 φαίνεται η µεταβολή του συντελεστή r u µε και χωρίς αµµοστραγγιστήρια. Λόγω των µικρών υπερπιέσεων πόρων που καταγράφηκαν και στις δυο περιπτώσεις, κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η πρόβλεψη αµµοστραγγιστηρίων. ru values ch downstream piezometers (with drains) PZ 32a PZ 32b PZ 32c PZ 32 STAND PZ 33a PZ 33b PZ 33c PZ 34b PZ 34a εκ Απρ Αυγ εκ Απρ Αυγ-04 date ιάγραµµα 3: Χρονική µεταβολή του συντελεστή r u στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης, στο κατάντη τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος, στη µέγιστη κεντρική διατοµή. Στην περιοχή αυτή τοποθετήθηκαν αµµοστραγγιστήρια για την επιτάχυνση της αποτόνωσης των υπερπιέσεων πόρων. Το πιεζόµετρο ΡΖ 32 είναι υδραυλικό πιεζόµετρο µε κεφαλή τύπου Casagrande. Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι το υπόβαθρο θεµελίωσης του φράγµατος (αργιλικός σχιστόλιθος), παρ όλη την µικρή του περατότητα (k=10-6 cm/sec), διατηρεί κάποια ανοικτή δοµή από την µικροσχιστότητα και τις λεπτές ασυνέχειες, που επιτρέπουν την εκτόνωση των πιέσεων. Οι αρνητικές µετρήσεις οφείλονται σε σφάλµα µέτρησης των οργάνων. ru values ch downstream piezometers (without drains) PZ 12b PS 2 STAND PZ 13a PZ 13c PZ 14b PZ 14c Οκτ εκ Μαρ Ιουν Σεπ εκ Μαρ-04 date ιάγραµµα 4: Χρονική µεταβολή του συντελεστή r u στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης, στο κατάντη τµήµα, του κυρίως ανάντη προφράγµατος. Στην περιοχή αυτή δεν έχουν τοποθετηθεί αµµοστραγγιστήρια. Το πιεζόµετρο ΡS 2 είναι υδραυλικό πιεζόµετρο µε κεφαλή τύπου Casagrande.

7 Στο διάγραµµα 5 που ακολουθεί φαίνεται η χρονική εξέλιξη του πιεζοµετρικού ύψους του νερού σε πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στη θεµελίωση του πυρήνα του κυρίως αναχώµατος, από την έναρξη κατασκευής (6/10/2003) µέχρι το πέρας (22/8/2007) και κατά τους πρώτους µήνες πλήρωσης του ταµιευτήρα. ch centreline piezometers 211a,b,c Οκτ Απρ Οκτ Απρ Οκτ Απρ Οκτ Απρ Οκτ-07 date PZ-211a PZ-211b PZ-211c Embankment reservoir level Elevation (m) ιάγραµµα 5: Χρονική εξέλιξη µέτρησης της πιεζοµετρικής στάθµης στα πιεζόµετρα ΡΖ 211 που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης (στάθµες , , ) στο άξονα του φράγµατος. Φαίνονται το ύψος του αναχώµατος και η στάθµη πλήρωσης του ταµιευτήρα. Κατά την κατασκευή, οι καταγραφές των οργάνων υποδεικνύουν µικρή ανάπτυξη της πίεσης των πόρων του υπεδάφους. Κατά τους πρώτους µήνες ανύψωσης της στάθµης του ταµιευτήρα (10/2007 έως και 01/2008), δεν έχουν καταγραφεί µεταβολές. Αυτό, οφείλεται στην αδιαπερατότητα του υποβάθρου σε συνδυασµό µε το µικρό χρόνικό διάστηµα που έχει παρέλθει από την εκκίνηση της πλήρωσης. Από τις µετρήσεις των πιεζοµέτρων στη θεµελίωση του φράγµατος ο συντελεστής r u έχει µέση τιµή περίπου ru values ch centreline piezometers PZ 211a PZ 211b PZ 211c PZ 111b PZ 111c Ιαν-04 1-Αυγ Φεβ-05 5-Σεπ Μαρ Οκτ Απρ Νοε-07 1-Ιουν-08 date ιάγραµµα 6: Χρονική µεταβολή του συντελεστή r u στα ηλεκτρικά πιεζόµετρα ΡΖ 211, ΡΖ 111 που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφος θεµελίωσης στον άξονα του φράγµατος. Παρόµοιες ενδείξεις καταγράφηκαν στα εγκατεστηµένα, στο εσωτερικό του πυρήνα, πιεζόµετρα. Κατά την πλήρωση, δεν έχουν καταγραφεί µεταβολές της πίεσης πόρων ενώ κατά τη διάρκεια κατασκευής, λόγω της χαµηλής πλαστικότητας του φλύσχη ως υλικό πυρήνα, δεν αναπτύχθηκαν σηµαντικές υπερπιέσεις πόρων.

8 3.2 Στεγανοποίηση υποβάθρου Από την οριστική µελέτη, δεν προβλεπόταν κουρτίνα στεγανοποίησης του υποβάθρου, λόγω της πολύ µικρής περατότητας των αργιλικών σχιστολίθων. Στη βάση της τάφρου θεµελίωσης του πυρήνα, για την αποφυγή φαινοµένων διάβρωσης, κατασκευάστηκε τάπητας 3 σειρών τσιµεντενέσεων, σε πεσσοειδή διάταξη 1.5 x 2.0, βάθους έως 10 m µε µέση απορρόφηση της τάξης των 5 kg τσιµεντενέµατος ανά µέτρο µήκους οπής και τσιµεντένεµα µε αναλογία νερού/τσιµέντου 1:1. 4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΙΑΖΩΝΙΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 4.1 ιαζώνιση φράγµατος και προφράγµατος Τα υλικά κατασκευής του φράγµατος λήφθηκαν από δανειοθαλάµους στη κοίτη, από αναβαθµίδες στην ευρύτερη περιοχή του φράγµατος και του ταµιευτήρα, από τις εκσκαφές ή από λατοµεία µέσα στον ταµιευτήρα. Στην εικόνα 2 που ακολουθεί φαίνεται η τελική διαζώνιση του φράγµατος Γαδουρά και στον πίνακα 2 περιγράφονται οι ζώνες του φράγµατος. Εικόνα 2: Τυπική ιατοµή Φράγµατος όπως διαµορφώθηκε κατά την κατασκευή Πίνακας 2. Συνοπτική περιγραφή διαζώνισης τυπικής διατοµής φράγµατος Ζώνη Περιγραφή 1 Αδιαπέρατος πυρήνας 2 Φίλτρο (διαβαθµισµένο αµµοχάλικο) 2α Λεπτόκοκκο στραγγιστήριο 3 Κελύφη (αµµοχάλικα ποταµού) 3 α Κελύφη (κροκαλοπαγή) 4 Προστασία ανάντη πρανών (λιθορριπή λατοµείου) 5 Προστασία κατάντη πρανών (κροκάλες) 6 Αναβαθµίδες (τυχαία υλικά) 7 Στραγγιστήριο (διαβαθµισµένο αµµοχάλικο) Κατά την κατασκευή, απαιτήθηκε πρόσθετη διερεύνηση για την εύρεση κατάλληλων υλικών για τα σώµατα στήριξης και τον πυρήνα του φράγµατος. Για τις αναβαθµίδες σταθεροποίησης (ζώνη 6), χρησιµοποιήθηκαν τα προϊόντα των εκσκαφών στη θεµελίωση του φράγµατος και των άλλων έργων όπως και υλικά από τους δανειοθαλάµους αµµοχάλικου Υλικά πυρήνα - γεωτεχνικά χαρακτηριστικά υλικών Τα υλικά κατασκευής της ζώνης 1 (αδιαπέρατος πυρήνας) προέρχονται από συµβατικούς δανειοθαλάµους στην περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης Το ποσοστό διερχόµενου υλικού από το κόσκινο Νο 4 (4.76 mm) κυµαίνεται από 89.2 έως 100% και από το κόσκινο Νο 200 (0.074 mm) από 53.9 έως 72.7%. Το όριο υδαρότητας κυµαίνεται από έως 45.69% και ο δείκτης

9 πλαστικότητας από έως 24.28%. Τα υπόψη υλικά χαρακτηρίζονται ως ανόργανη άργιλος και ταξινοµούνται στην οµάδα CL του χάρτη πλαστικότητας. Η µέγιστη ξηρή πυκνότητα του υλικού, σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµή συµπύκνωσης (Standard Proctor) έδωσε τιµές kg/cm 3 και βέλτιστη υγρασία από %. Το υλικό αυτό χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του πυρήνα του ΚΑΠ και του πυρήνα του κυρίως φράγµατος από την στάθµη θεµελίωσης (+58.00) µέχρι το Λόγω της αύξησης των εκσκαφών για τη θεµελίωση του αυχενικού φράγµατος, του ΚΑΠ και του κυρίως αναχώµατος, προέκυψε ανεπάρκεια σε υλικά κατασκευής πυρήνα από τους συµβατικούς δανειοθαλάµους. Τα υπολειπόµενα απαιτούµενα ~ m 3, για την κατασκευή του αδιαπέρατου πυρήνα (από την στάθµη και µέχρι το τελικό υψόµετρο του πυρήνα στο ), αναζητήθηκαν στην λεκάνη κατάκλυσης των έργων και επιλέχθηκε η χρήση αποσαθρωµένου καστανού φλύσχη από την περιοχή του δεξιού αντερείσµατος της λεκάνης. Στα πλαίσια των διερευνήσεων, εκτελέστηκε δοκιµαστικό επίχωµα συµπύκνωσης του υλικού µε την διενέργεια 8, 12 και 16 διελεύσεων του συµπυκνωτή (κατσικοπόδαρο). Τα αποτελέσµατα του δοκιµαστικού επιχώµατος υπέδειξαν την καταλληλότητα του συγκεκριµένου φλύσχη για υλικό πυρήνα. Ο επιφανειακός φλύσχης που επιλέχθηκε, αποτελείται από εναλλασσόµενα στρώµατα µικρού πάχους ψαµµίτη, ιλυολιθικού ψαµµίτη, ιλυόλιθου και αργιλικού σχιστόλιθου. Από τις δοκιµές κατάταξης και πρότυπης συµπύκνωσης κατά Proctor τα χαρακτηριστικά του υλικού είναι, ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος: 29-54%, όριο υδαρότητας: 21.5% %, δείκτης πλαστικότητας: 4.4% %, κατάταξη κατά U.S.C.S.: CL ML, από την Πρότυπη οκιµή Proctor: w opt = 16 17%, ρ d,max = Mg/m 3. Κατά τη διάστρωση και συµπύκνωση, για την επίτευξη µεγαλύτερου βαθµού κορεσµού, τον περιορισµό των καθιζήσεων και την αποφυγή ανεπιθύµητων παραµορφώσεων και ρηγµατώσεων (κατά την πλήρωση του ταµιευτήρα και την αποκατάσταση συνθηκών µόνιµης ροής στον πυρήνα), το υλικό διαβρεχόταν και αναµοχλευόταν για την οµοιόµορφη διανοµή της υγρασίας σε επίπεδα της τάξεως του 1-1.5% υψηλότερα της w opt Σώµατα στήριξης- γεωτεχνικά χαρακτηριστικά υλικών Τα σώµατα στήριξης του ΚΑΠ κατασκευάστηκαν από αµµοχάλικα της κοίτης του χειµάρρου Γαδουρά. Τα σώµατα στήριξης του κυρίως φράγµατος (και τµήµα του σώµατος του ΚΑΠ) κατασκευάστηκαν από Λεβαντίνια κροκαλοπαγή, µε περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα έως 15% (και ενίοτε 18%), τα οποία περιέχουν και αποσαθρωµένες οφιολιθικές κροκάλες. Για την περαιτέρω εξασφάλιση της στράγγισης του κατάντη σώµατος στήριξης, τοποθετήθηκε σε επαφή µε το παρακατακόρυφο σύστηµα στράγγισης, ζώνη από αµµοχάλικα κοίτης, πάχους 10 m και µήκους, στη βάση, 60 m. Λόγω της κάπως µειωµένης διαπερατότητας των υλικών των σωµάτων στήριξης και προκειµένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του ανάντη σώµατος έναντι απότοµου καταβιβασµού της στάθµης του ταµιευτήρα, τοποθετήθηκε στραγγιστική στρώση πάχους 2.00 m στην ανάντη παρειά κάτω από την ανάντη λιθορριπή και µια οριζόντια στρώση φίλτρου στη στάθµη Φίλτρα και στραγγιστήρια - γεωτεχνικά χαρακτηριστικά υλικών µέθοδος διάστρωσης Τα υλικά των φίλτρων και στραγγιστηρίων προέρχονται από την κοίτη του χ. Γαδουρά, µετά από κοσκίνισµα µε ταυτόχρονη πλύση. Κατάντη του πυρήνα, κατασκευάστηκαν τρείς κατακόρυφες ζώνες, το κατάντη φίλτρο πάχους 4.00 m και δύο ζώνες στραγγιστηρίου (λεπτόκοκκο και χονδρόκοκκο) πάχους 2.50 m εκάστη. Στη βάση του κατάντη σώµατος στήριξης, τοποθετήθηκε αποστραγγιστική στρώση πάχους 1.00 m η οπoία περιβάλλεται από άνω και κάτω φίλτρο πάχους 0.50 m.

10 4.1.4 Ζώνες προστασίας ανάντη και κατάντη πρανούς Στο ανάντη κεκλιµένο πρανές του φράγµατος, τοποθετήθηκε λιθορριπή προστασίας από ασβεστολιθικούς ογκόλιθους του φλύσχη Λαέρµα και από λατοµείο παχυστρωµατώδους ψαµµίτη. Το κατάντη κεκλιµένο πρανές, προστατεύεται από ζώνη από κροκάλες ποταµού και προϊόντα διαλογής αµµοχάλικων Αναλύσεις ευστάθειας φράγµατος Στον πίνακα 3 δίνονται οι παράµετροι σχεδιασµού των ζωνών του φράγµατος, όπως λήφθηκαν στη φάση σχεδιασµού και διερεύνησης της ευστάθειας του φράγµατος. Στον πίνακα 4 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων. Οι αναλύσεις έγιναν λαµβάνοντας συντηρητικές τιµές του δείκτη r u, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των πιεζοµέτρων στη θεµελίωση του προφράγµατος Πίνακας 3. Παράµετροι σχεδιασµού των ζωνών του φράγµατος για τις αναλύσεις ευστάθειας Ζώνη γξ γκ Ε ν c (kpa) c (kpa) φ ( ο ) ru kn/m 3 kn/m 3 Mpa Poisson στατική σεισµική α Υπέδαφος ανώτερη στρώση έως Υπέδαφος µεσαία στρώση έως Υπέδαφος κατώτερη στρώση από Πίνακας 4. Αποτελέσµατα αναλύσεων ευστάθειας Πέρας κατασκευής Συντελεστής ασφάλειας Φόρτιση Πρανές φράγµατος κυκλική επιφάνεια πολυγωνική επιφάνεια Ελάχιστος αποδεκτός Στατική ανάντη Στατική κατάντη Σεισµική (ε=0.10) ανάντη Σεισµική (ε=0.10) κατάντη Λειτουργία Συντελεστής ασφάλειας Φόρτιση Πρανές φράγµατος κυκλική επιφάνεια πολυγωνική επιφάνεια Στατική κατάντη Σεισµική (ε=0.16) κατάντη Σεισµική (ε=0.21) κατάντη Ελάχιστος αποδεκτός Ταχύς καταβιβασµός Συντελεστής ασφάλειας Φόρτιση Πρανές φράγµατος κυκλική επιφάνεια πολυγωνική επιφάνεια Στατική ανάντη Σεισµική (ε=0.10) ανάντη Σεισµική (ε=0.16) ανάντη Ελάχιστος αποδεκτός

11 4.2 Όργανα παρακολούθησης συµπεριφοράς φράγµατος Κατά την κατασκευή, εγκαταστάθηκαν στη θεµελίωση, το σώµα και τα αντερείσµατα του φράγµατος όργανα παρακολούθησης της συµπεριφοράς του. Οι µετρήσεις κατά την κατασκευή του ΚΑΠ και του κυρίως αναχώµατος λήφθηκαν υπόψη για τον τελικό σχεδιασµό (αναλύσεις ευστάθειας και υπερύψωση στέψης). Μετά το πέρας κατασκευής, το πρόγραµµα παρακολούθησης περιλαµβάνει καταγραφές σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα κατά την πλήρωση, τη λειτουργία και τον καταβιβασµό της στάθµης του ταµιευτήρα. Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα παρακολούθησης περιλαµβάνει: Μετρήσεις ηλεκτρικών πιεζοµέτρων δονούµενης χορδής στη θεµελίωση, στον πυρήνα και στο φίλτρο του Κ.Α.Π. και του κυρίως αναχώµατος. Μετρήσεις κλισιοµέτρων στο Κ.Α.Π. και το κυρίως ανάχωµα. Μετρήσεις κλισιοµέτρων καθιζησιοµέτρων τύπου IDEL στο Κ.Α.Π. και το κυρίως ανάχωµα Μετρήσεις πιεζοµέτρων Casagrande στο Κ.Α.Π. και το κυρίως ανάχωµα. Μετρήσεις πιεζοµέτρων κατακόρυφου σωλήνα και κλισιοµέτρων στα αντερείσµατα του φράγµατος. Γεωδαιτικές µετρήσεις για τον έλεγχο κατακόρυφων και οριζοντίων µετακινήσεων στο κυρίως και το αυχενικό φράγµα 4.3 Συνίζηση σώµατος φράγµατος υπερύψωση στέψης Για την εκτίµηση της υπερύψωσης της στέψης του κυρίως αναχώµατος, έγινε εκτίµηση των µακροχρόνιων καθιζήσεων του φράγµατος. Οι εκτιµήσεις στηρίχθηκαν στα αποτελέσµατα των µετρήσεων καθιζήσεων από τα όργανα τύπου IDEL και ανάπτυξης των υπερπιέσεων πόρων από τα πιεζόµετρα στο πρόφραγµα και το κυρίως ανάχωµα. Η συνολική υπερύψωση εκτιµάται από το άθροισµα της µακροχρόνιας υποχώρησης του υπεδάφους και της µακροχρόνιας συνίζησης του σώµατος του αναχώµατος. Για την εκτίµηση των υποχωρήσεων του υπεδάφους θεµελίωσης, λήφθηκε η τιµή της παραµέτρου πίεσης πόρων Βi = Στον πίνακα 5 δίνεται η µετρούµενη κατακόρυφη µετακίνηση από τα όργανα τύπου IDEL και η εκτίµηση του µέτρου συµπίεσης Esi στη αντίστοιχη στρώση. Για συνολική επιφόρτιση 67 m από την κατασκευή του αναχώµατος, η συνολική καθίζηση εκτιµήθηκε 0.40 m και η µακροχρόνια καθίζηση εκτιµήθηκε της τάξης των 0.30 m. Πίνακας 5. Αποτελέσµατα µετρήσεων οργάνων IDEL στη θεµελίωση του ΚΑΠ και του φράγµατος Θέση Χ.Θ. Πάχος στρώσης θεµελίωσης Hbi (m) Επιφόρτιση h (m) Καθίζηση si (m) Μέτρο Ελαστικότητας Esi (kpa) Πρόφραγµα Πρόφραγµα Κυρίως Φράγµα Κυρίως Φράγµα Το µεγαλύτερο µέρος της καθίζησης οφείλεται στη µακροχρόνια συνίζηση του πυρήνα του φράγµατος. Για την εκτίµηση της συνίζησης του σώµατος του φράγµατος λήφθηκε Βi = Ένα µέρος της συνίζησης του αναχώµατος, της τάξης των 1.1 m, συντελείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής και ένα ποσοστό των καθιζήσεων εκ στερεοποιήσεως, της τάξης του 0.93 m, θα έχει συντελεστεί µέχρι το πέρας κατασκευής. Για ύψος αναχώµατος 67 m, η συνολική συνίζηση υπολογίστηκε ίση µε 3.75 m και η µακροχρόνια συνίζηση ίση µε 1.72 m. Από τα παραπάνω προέκυψε η συνολική υπερύψωση του κυρίως αναχώµατος ίση µε 2.0 m περίπου. Η υπερύψωση αυτή λήφθηκε υπόψη στη διαµόρφωση της τελικής στάθµης της στέψης του φράγµατος στο +127.

12 Πίνακας 6. Αποτελέσµατα µετρήσεων οργάνων IDEL στο εσωτερικό του ΚΑΠ και του φράγµατος Θέση Χ.Θ. Πάχος στρώσης θεµελίωσης Hbi (m) Επιφόρτιση h (m) Καθίζηση si (m) Πρόφραγµα Πρόφραγµα Κυρίως Φράγµα Κυρίως Φράγµα Μέτρο Ελαστικότητας Esi (kpa) Συµπεριφορά φράγµατος κατά την πλήρωση του ταµιευτήρα Ο ρυθµός πλήρωσης του ταµιευτήρα Γαδουρά από την πρώτη µέτρηση µετά από την έµφραξη της σήραγγας εκτροπής (1/10/2007) και µέχρι τον Ιανουάριο 2008, είναι 2.40 m/month. Κατά τους πρώτους µήνες της πλήρωσης, τα στοιχεία των µετρήσεων των οργάνων παρακολούθησης δεν έδειξαν αξιόλογη µεταβολή από το πέρας κατασκευής. 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η κατασκευή του φράγµατος έγινε από τις εταιρείες ΜΕΤΩΝ Α.Ε., ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Σύµβουλος ιαχείρισης είναι η «Κ/Ξ Γαδουρά Ρόδου» (Υδροεξυγιαντική» Λ. Λαζαρίδης, Γραφείο Μαχαίρα, Ο.Τ.Μ., Γ. Καφετζόπουλος. Μπενάκης, «Γεωµηχανική», Βασίλειος Περλέρος). Ειδικοί Σύµβουλοι για την κατασκευή του φράγµατος ήταν οι κ.v. Milligan, Π.Μαρίνος, Μ.Καββαδάς, R.Coxon. 6 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου και των συναφών έργων, προέκυψαν και αντιµετωπίστηκαν πολλαπλά θέµατα τεχνικής, γεωλογικής και γεωτεχνικής φύσεως. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται γεωλογικά και γεωτεχνικά θέµατα σχετικά µε την κατασκευή του αναχώµατος του φράγµατος και δίδονται τα κύρια χαρακτηριστικά των υλικών των ζωνών του έργου. Κατά την εκσκαφή της τάφρου πυρήνα του κυρίως φράγµατος, συναντήθηκαν διάσπαρτα τεµάχη γύψου και ασβεστολίθου µε αποτέλεσµα την εκβάνθυνση της τάφρου κατά 9.00 m από τον αρχικό σχεδιασµό. Κατά την κατασκευή του κυρίως ανάντη προφράγµατος, λόγω της αδιαπέρατης φύσης του υποβάθρου, εγκαταστάθηκαν στη θεµελίωση του πιεζόµετρα τα οποία υπέδειξαν µικρή ανάπτυξη της πίεσης πόρων του υπεδάφους. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων λήφθηκαν υπόψη για τη µελέτη ευστάθειας του αναχώµατος και εκτιµήθηκε η τελική υπερύψωση της στέψης κατά 2.00 m. Τους πρώτους τέσσερις µήνες πλήρωσης του ταµιευτήρα, δεν καταγράφηκαν αξιόλογες µεταβολές στις ενδείξεις των εγκατεστηµένων οργάνων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Μαρίνος Π., Χριστοδουλοπούλου Τ., Περλέρος Β., Αργιλικοί σχιστόλιθοι του φλύσχη. Συµπεριφορά τους στη διάνοιξη της σήραγγας εκτροπής φράγµατος Γαδουρά Ρόδου. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 10ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος Αντώνης Κοτσώνης, Λάζαρος Λαζαρίδης, Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από το φράγµα Γαδουρά - Κατασκευή φράγµατος Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Έργα µεταφοράς νερού., 2 ο ιεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον Βιώσιµη διαχείριση υδατικών

13 πόρων προηγµένες τεχνολογίες για την εξοικονόµηση ύδατος την 4 η Προγραµµατική περίοδο ", 2-3/7/ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε./ ΕΥΑ/ 6, «Υδρευση Ρόδου από το φράγµα Γαδουρά - Εδαφοστατική µελέτη του χωµάτινου αναχώµατος», 08/2003

14 Geological and Geotechnical aspects confronted during the Gadoura Dam construction Project technical data P.Marinos Professor, Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering N.T.U.A., Panel Expert of Gadouras Dam J/V Μ.Kavvadas Associate Professor, Department of Geotechnical Engineering, School of Civil Engineering N.T.U.A., Panel Expert of Gadouras Dam J/V Α.Kotsonis Civil Engineer Director D6 /Hellenic Ministry for the Environment Physical Planning and Public Works / General Secretariat of Public Works L.Somakos Civil Engineer, Gadouras Dam J/V V.Perleros Geologist, Gadouras Dam J/V S.Lazaridou Civil Engineer MSc, Gadouras Dam J/V Key Words: Rhodes, Gadouras dam, flysch, foundation pore pressures, monitoring, embankment fill materials, dam stability ABSTRACT: In this paper, the main technical aspects of Gadoura Dam in Rhodes island are presented, focusing on the geological and geotechnical issues which were confronted during construction. Data related to the embankment materials and their geotechnical parameters are analyzed. The foundation preparation and the reasons for deciding to increase the foundation depth during construction are presented. Results from the pore pressure measurements in the foundation are examined. The evolution of the dam settlement and subsidence are also examined. Finally, a general review of the overall dam behaviour during the first impoundment is given.

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Αστερίου: Μελέτη και σχεδιασµός του σώµατος του φράγµατος

Φράγµα Αστερίου: Μελέτη και σχεδιασµός του σώµατος του φράγµατος Φράγµα Αστερίου: Μελέτη και σχεδιασµός του σώµατος του φράγµατος Π. Παναγόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. ECOS Μελετητική Α.Ε. Μ. Καββαδάς Αναπλ. Καθηγητής, Τοµέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ Αθ. Πλατής Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου The behaviour of Evinos Dam ΜΑΛΑΝ ΡΑΚΗ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΟΥΛΗΣ, Β. Ι. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Χ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Υδροληψίας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα

Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Αξονοσυµµετρικό Φράγµα Στενού Σερίφου από κυλινδρούµενο σκληρό επίχωµα Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Α.Ν. Γιάγκος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου The behaviour of the clay core of the Evinos dam ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. Θ. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το φράγµα του Ευήνου, ύψους 126m, κατασκευάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας.

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Geotechnical Problems during the Construction of the Earthfill Doxa Feneos Dam in Korinthos Prefecture. ΦΕΛΕΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years.

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕ ΙΖΗΜΑΤΑ Α. Τουµαζής K. Κύρου Ν. Ιακώβου Ι. Σοφός Σ. Ζερβός Γ. Αναστασάκης 24 Σεπτεµβρίου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή.

Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή. Φράγµα Σέτα - Μανίκια : Γεωλογικά - Γεωτεχνικά προβλήµατα κατά την κατασκευή. Σ. Γ. Φώτη Γεωλόγος - Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕ Ν. Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Γ. Λ. Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03 13 Κατασκευή Φραγµάτων 01 Χωµάτινα και Λιθόρριπτα Φράγµατα µε αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά 04 Σώµατα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εµπειρίες από υπό κατασκευή και σε λειτουργία φράγµατα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

Πρόσφατες εµπειρίες από υπό κατασκευή και σε λειτουργία φράγµατα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό Πρόσφατες εµπειρίες από υπό κατασκευή και σε λειτουργία φράγµατα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό Αβραάµ Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός, ιαχειριστής Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις διαδικασίες διάνοιξης υπογείων έργων και πιο συγκεκριμένα στη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Γ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&.Περ.- ΔΠΜΣ Μάθημα: Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης Λίμνη ΥΗΕ Καστρακίου Τεχνικό έργο υπερχείλισης

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Ν. Ι. Μουτάφης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Χ. Παπαχατζάκη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Λέξεις κλειδιά: φράγμα, πλαστικό διάφραγμα, στεγανωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 15 Πίνακας Κυριοτέρων Συµβόλων... 19 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων... 23 1.1 Εισαγωγή... 23 1.2 Προσέγγιση συνεχούς προβλήµατος... 24 1.3 Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς

Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Μεγιστοποίηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο αρδευτικό φράγµα Νεστορίου Καστοριάς Ε.Ε. Ράµπιας Πολιτικός µηχανικός, Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ Σ.Κ. Κωτσάκος Πολιτικός µηχανικός Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 11η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Περίοδος : 01.11.2013 16.12.2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 11η ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Περίοδος : 01.11.2013 16.12.2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Stabilization of the '93 landslide at the Evinos reservoir with drainage galleries NTOYNIAΣ, Γ, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενο Σκληρό Επίχωμα,

Διαβάστε περισσότερα

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου

Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Φράγµα Σέτα-Μανίκια Ν. Ευβοίας. Ιδιαιτερότητες Έργου Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Γ. Εµµανουηλίδης ρ. Γεωλόγος. Σ. Φώτη Γεωλόγος, Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: φράγµα, λιθόρριπτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007.

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Ν. Καζίλης, Τεχνικός Γεωλόγος, Πτ.Γεωλ, M.Sc., DIC, MBA.. ιευθυντής Ελληνικού Υποκαταστήµατος GEODATA S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ CUT & COVER ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1.1.3 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Χ.Θ. 11+730 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+995 Εισηγητής: Σ. ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ* Β. ΔΕΔΕ* *ΕΔΑΦΟΣ ΕΠΕ Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα