MODULAR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "902 904 911 917 MODULAR"

Transcript

1 V11 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα MODULAR 91 P D REAGENT 6x63mL REAGENT 6x9mL REAGENT 6x50mL REAGENT 6x11mL REAGENT 4x653mL REAGENT 4x73mL REAGENT 1 x 50 ml REAGENT 6x43mL REAGENT 7x100mL REAGENT 3x100mL Ορισµένοι αναλυτές και κιτ που παρουσιάζονται εδώ πιθανόν να µην είναι διαθέσιµα σεόλεςτιςχώρες. Για πρόσθετες εφαρµογές του συστήµατος, επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Roche Diagnostics. Ελληνικά Πληροφορίες συστήµατος Για τους αναλυτές Roche/Hitachi 904/911: ACN 043. Για τον αναλυτή Roche/Hitachi 91: ACN 431 (κωδικός Η.Π.Α. 180). Για τον αναλυτή Roche/Hitachi 917: ACN 706 (κωδικοί Η.Π.Α. 180, 51, 5), ACN 76. Αναλυτής Roche/Hitachi MODULAR P: ACN 706, ACN 76 (όχι για τις Η.Π.Α.). Αναλυτής Roche/Hitachi MODULAR D: ACN 76 (κωδικός Η.Π.Α.706). Άλλες εφαρµογές που διατίθενται κατόπιν αίτησης: Για τον αναλυτή Roche/Hitachi 91: ACN 450 (όχι για τις Η.Π.Α.). Για τον αναλυτή Roche/Hitachi 917: ACN 98, ACN 749 (όχι για τις Η.Π.Α.). Προοριζόµενη χρήση In vitro ανάλυση για τον ποσοτικό προσδιορισµό τουασβεστίου σε ορό, πλάσµα και ούρα ανθρώπου σε αυτοµατοποιηµένους αναλυτές κλινικής χηµείας της Roche. Περίληψη 1,,3,4,5 Η ποσότητα ασβεστίου που περιέχει το σώµα ενός ενηλίκου είναι λίγο µεγαλύτερη από 1kg(5.000mmol),δηλαδή περίπου % του βάρους του σώµατος. Από την ποσότητα αυτή, το 99% βρίσκεται σε µορφή ασβεστούχου υδροξυαπατίτη στα οστά και λιγότερο από το 1% βρίσκεται στον εξω-οστικό ενδοκυττάριο ή εξωκυττάριο χώρο. Το επίπεδο του ασβεστίου στον εξωκυττάριο χώρο (100 mmol περίπου) βρίσκεται σε δυναµική ισορροπία µε τοκλάσµα του οστικού ασβεστίου, το οποίο ανανεώνεται µε γρήγορο ρυθµό. Τα ιόντα ασβεστίου επηρεάζουν την ικανότητα συστολής της καρδιάςκαιτωνσκελετικώνµυών και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τουνευρικούσυστήµατος. Επιπλέον, τα ιόντα ασβεστίου παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πήξη του αίµατος και στην εναπόθεση ανόργανων αλάτων στα οστά. Στο πλάσµα, το ασβέστιο είναι δεσµευµένο σε σηµαντικό βαθµό σε πρωτεΐνες (περίπου 40%), ενώ ένα ποσοστό 10% βρίσκεται σε µορφή ανόργανων συµπλόκων και το υπόλοιπο 50% είναι ελεύθερο (ιονισµένο) ασβέστιο. Η ισορροπία του ασβεστίου στον οργανισµό ρυθµίζεται από την παραθυρεοειδική ορµόνη (PTH), την καλσιτριόλη (CT) και την καλσιτονίνη. Η ανάλυση αυτή χρησιµοποιείται για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της υπασβεστιαιµίας (έλλειψης ασβεστίου) και της υπερασβεστιαιµίας (περίσσειας ασβεστίου) στον ορό. Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της υπασβεστιαιµίας είναι ηλανθάνουσαήηέκδηλητετανίακαιοστεοµαλάκυνση. Ηυπασβεστιαιµία οφείλεται στην απουσία ή στη µειωµένη λειτουργία του παραθυρεοειδούς αδένα ή στη µειωµένη σύνθεση της βιταµίνης D. Ηυπερασβεστιαιµία προκαλείται από την αυξηµένη κινητοποίηση του ασβεστίου από το σκελετικό σύστηµα (οστεοπόρωση) ήαπότηναυξηµένη απορρόφηση στο έντερο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό οφείλεται σε πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισµό (phpt) ήσεοστικήµετάσταση καρκινώµατος του µαστού, του προστάτη, του θυρεοειδούς ή των βρόγχων. Το σηµαντικότερο όφελος του προσδιορισµού του ασβεστίου των ούρων έγκειται στη διάκριση µεταξύ της υπερασβεστιουρίας και της υπασβεστιουρίας και στη διαφορική διάγνωση της νεφρολιθίασης. Στον προσδιορισµό του ασβεστίου χρησιµοποιείται φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης (AAS), καθώς και συµπλοκοµετρικές µέθοδοι. Η παρακάτω µέθοδος προσδιορισµού ασβεστίου βασίζεται στην αντίδραση του ασβεστίου µε τηνο-κρεσολοφθαλεΐνη σε αλκαλικό διάλυµα. Το µαγνήσιο δεσµεύεται µε 8-υδροξυκινολίνη. Αρχή της µεθόδου 5 Χρωµατοµετρική µέθοδος µε προσδιορισµό τελικούσηµείου και µέτρηση τυφλού δείγµατος είγµα καιπροσθήκητουr1 (ρυθµιστικό διάλυµα) Προσθήκη του R (χρωµογόνο) και έναρξη της αντίδρασης: ασβέστιο + σύµπλοκο ο-κρεσολοφθαλεΐνης αλκαλικό διάλυµα σύµπλοκο ασβεστίου ο-κρεσολοφθαλεΐνης Η ένταση του χρώµατος του ιώδους συµπλόκου που σχηµατίζεται είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης του ασβεστίου και µετράται φωτοµετρικά. Αντιδραστήρια - διαλύµατα εργασίας R1 Ρυθµιστικό διάλυµα αιθανολαµίνης: 1mol/LpH10,6 R σύµπλοκο ο-κρεσολοφθαλεΐνης: 0,3 mmol/l, 8-υδροξυκινολίνη: 13,8 mmol/l, υδροχλωρικό οξύ: 1 mmol/l Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Για in vitro διαγνωστική χρήση. Να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις οι οποίες απαιτούνται κατά το χειρισµό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων. Το κιτ περιέχει συστατικά ταξινοµηµένα ως εξής, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 88/379/ΕΟΚ. Xi Ερεθιστικό (το φιαλίδιο 1 περιέχει αιθανολαµίνη) R 36/37/38, S 6, S 36/37/39, S 45 Ερεθιστικό για τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα καιτοδέρµα. Σε περίπτωση επαφής µε ταµάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονονερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικό ρουχισµό, γάντια και εξοπλισµόπροστασίαςµατιών/προσώπου. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν νιώσετε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική συµβουλή αµέσως (δείξτε την ετικέτα, όπου αυτό είναι δυνατό). Γιαχρήση στις Η.Π.Α.: Προειδοποίηση. Το φιαλίδιο 1 περιέχειαιθανολαµίνη και το φιαλίδιο περιέχει υδροχλωρικό οξύ το οποίο είναι διαβρωτικό. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε τις προσβεβληµένες περιοχές µεάφθονονερό. Αναζητήστε άµεση ιατρική φροντίδα σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής µεταµάτια. Αριθµός τηλεφώνου επικοινωνίας: για όλες τις χώρες: , για τις Η.Π.Α.: ιατίθεται, κατόπιν αιτήσεως, δελτίο δεδοµένων ασφάλειας για επαγγελµατίες χειριστές. Η απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Χειρισµός αντιδραστηρίων R1: Έτοιµο προς χρήση R: Έτοιµο προς χρήση Φύλαξη και σταθερότητα Συστατικά κλειστού κιτ: Έως την ηµεροµηνία λήξης, σε θερµοκρασία 15-5 C , V 11 Ελληνικά 1/5 Roche/Hitachi

2 R1: 4 ηµέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόµενο στον αναλυτή R: 90 ηµέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόµενο στον αναλυτή Σηµειώστε ότι οι πρόσθετες εφαρµογές που διατίθενται κατόπιν αίτησης έχουν µειωµένη σταθερότητα στον αναλυτή: ACN 450 για τον αναλυτή Roche/Hitachi 91: R1: 3 ηµέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόµενο στον αναλυτή R: 14 ηµέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόµενο στον αναλυτή ACN 98 και ACN 749 για τον αναλυτή Roche/Hitachi 917: R1: 3 ηµέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόµενο στον αναλυτή R: 3 ηµέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόµενο στον αναλυτή Συλλογή δείγµατος και προετοιµασία Για τη συλλογή και την προετοιµασία των δειγµάτων να χρησιµοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλα σωληνάρια ή περιέκτες συλλογής. Μόνον τα παρακάτω δείγµατα ελέγχθηκαν και έγιναν αποδεκτά. Πλάσµα: Πλάσµα µε ηπαρίνη. Μη χρησιµοποιείτε πλάσµα µε οξαλικό, EDTAήκιτρικό. Οι αναφερόµενοι τύποι δειγµάτων αναλύθηκαν µε χρήσητωνσωληναρίων δειγµατοληψίας που ήταν διαθέσιµα στοεµπόριο τη στιγµή της ανάλυσης, δηλαδή δεν εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιµα σωληνάρια όλων των κατασκευαστών. Τα συστήµατα δειγµατοληψίας των διαφόρων κατασκευαστών ενδέχεται να περιέχουν διαφορετικά υλικά που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν αναλύετε δείγµατα σε πρωτογενή σωληνάρια (συστήµατα δειγµατοληψίας), να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σταθερότητα: 6 7 ηµέρες σε θερµοκρασία 15-5 C 3 εβδοµάδες σε θερµοκρασία 8 C 8µήνες σε θερµοκρασία (-15) (-5) C : 4ώρου: Μεταφέρετε 10 ml υδροχλωρικού οξέος (6 mol/l) σε φιαλίδιο συλλογής ή οξινίστε (ph <,0) τα ούρα µετά τη συλλογή, προκειµένου να διαλυθούν τα άλατα ασβεστίου. 7 Σταθερότητα: 6 ηµέρες σε θερµοκρασία 15-5 C 4 ηµέρες σε θερµοκρασία -8 C 3 εβδοµάδες σε θερµοκρασία (-15) (-5) C Φυγοκεντρήστε τα δείγµατα που περιέχουν ίζηµα προτού εκτελέσετε την ανάλυση. Παρεχόµενα υλικά είτε την ενότητα Αντιδραστήρια - διαλύµατα εργασίας σχετικά µε τα αντιδραστήρια. Απαιτούµενα υλικά που δεν παρέχονται Βαθµονοµητής: C.f.a.s. (Βαθµονοµητής για αυτοµατοποιηµένα συστήµατα), αρ. κατ Πρότυπα ελέγχου: PrecinormU, π.χ. αρ. κατ ή Precinorm U plus, αρ. κατ , Precipath U, π.χ. αρ. κατ ή Precipath U plus, αρ. κατ Πλαστικές στήλες, αρ. κατ NaCl 0,9% Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισµός Ανάλυση Για την καλύτερη δυνατή απόδοση της ανάλυσης, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το έντυπο, αναφορικά µε το συγκεκριµένο αναλυτή. Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες ανάλυσης ειδικές για το συγκεκριµένο αναλυτή. Ηαπόδοσητωνεφαρµογών που δεν έχουν επικυρωθεί από τη Roche δεν είναι εγγυηµένη και πρέπει να προσδιοριστεί από το χειριστή. Βαθµονόµηση Η απορρόφηση του ατµοσφαιρικού CO από το ανοικτό φιαλίδιο του αντιδραστηρίου R1 οδηγεί σε µειωµένη σταθερότητα βαθµονόµησης. Για το λόγο αυτόν, το κιτ απαιτεί τη χρήση πλαστικών στηλών µε χρωµατική κωδικοποίηση, οι οποίες ελαττώνουν την πρόσληψη CO από τα αντιδραστήρια. Οι στήλες θα πρέπει να τοποθετούνται απευθείας µέσα στο κατάλληλο αντιδραστήριο(α): λευκό για το R1. Οι στήλες µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για τα φιαλίδια αντιδραστηρίων που ανήκουν στο ίδιο κιτ. Οι πλαστικές στήλες χρησιµοποιούνται σε όλα τα συστήµατα. Ιχνηλασιµότητα: Η µέθοδος αυτή έχει τυποποιηθεί µε χρήση φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης. Για τις Η.Π.Α., η µέθοδος αυτή έχει τυποποιηθεί έναντι της µεθόδου SRM 909b (IDMS). S1: NaCl 0,9% S: C.f.a.s. (Βαθµονοµητής για αυτοµατοποιηµένα συστήµατα) Συχνότητα βαθµονόµησης Συνιστάται η βαθµονόµηση δύο σηµείων: κάθε 3 ηµέρες εάν τα φιαλίδια αντιδραστηρίων παραµένουν επάνω στον αναλυτή επί περισσότερες από 3 ηµέρες µετά την αλλαγή φιαλιδίων αντιδραστηρίων εάν τα προηγούµενα φιαλίδια είχαν παραµείνει στον αναλυτή επί περισσότερες από 3 ηµέρες µετά την αλλαγή παρτίδας αντιδραστηρίων όπως απαιτείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας Έλεγχος ποιότητας Για τον έλεγχο ποιότητας, χρησιµοποιήστε τα υλικά ελέγχου που αναφέρονται στην ενότητα Απαιτούµενα υλικά. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί επιπλέον και άλλο κατάλληλο υλικό ελέγχου. Χρησιµοποιήστε κατάλληλο υλικό ελέγχου. Τα διαστήµατα και τα όρια ελέγχου θα πρέπει να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις κάθε εργαστηρίου. Οι τιµές που λαµβάνονται θα πρέπει να εµπίπτουν στα καθορισµένα όρια. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώσει µέτρα για διορθωτικές ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται εάν οι τιµές βρεθούν εκτός των ορίων. Υπολογισµός Ο αναλυτής υπολογίζει αυτόµατα τη συγκέντρωση της αναλυόµενης ουσίας κάθε δείγµατος. Συντελεστές µετατροπής: mmol/l x 4,01 = mg/dl mg/dlx0,49=mmol/l Σε µελέτες µεούρα4ώρου, πολλαπλασιάστε τη ληφθείσα τιµή µε τον όγκο 4ώρουγιαναλάβετετηµέτρηση σε mg/4 ώρες ή mmol/4 ώρες. Περιορισµοί αλληλεπιδράσεις 8,9 Κριτήριο: Ανάκτηση εντός του ±10%της αρχικής τιµής. Ίκτερος: εν παρατηρείται σηµαντική αλληλεπίδραση έως τιµή δείκτηi ίση µε 60 (κατά προσέγγιση συγκέντρωση συζευγµένης και µη συζευγµένης χολερυθρίνης: 60mg/dLή 106 µmol/l). Αιµόλυση: εν παρατηρείται σηµαντική αλληλεπίδραση έως τιµή δείκτηη ίση µε 1000 (κατά προσέγγιση συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης: 1000 mg/dl ή 61 µmol/l). Λιπαιµία (Intralipid): εν παρατηρείται σηµαντική αλληλεπίδραση έως τιµή δείκτη L ίση µε Υπάρχει µικρή συσχέτιση µεταξύ του δείκτη L(αντιστοιχεί στη θολερότητα) και της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων. Τα φάρµακα που περιέχουν άλατα στροντίου ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικά αυξηµένα αποτελέσµατα ασβεστίου. Τα ενδοφλέβια χορηγούµενα σκιαγραφικά υλικά για εξετάσεις MRI (µαγνητικής τοµογραφίας) περιέχουν χηλοποιητικά σύµπλοκα που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν µε τον προσδιορισµό του ασβεστίου. Παρατηρήθηκε απότοµη µείωση των τιµών ασβεστίου όταν χορηγήθηκε γαδοδιαµίδιο (GdDTPA-BMA). Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά µε το χρόνο συγκράτησης του σκιαγραφικού υλικού. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις γαµµαπάθειας, και συγκεκριµένα τύπου IgM (µακροσφαιριναιµία Waldenström), ενδέχεται να ληφθούν αναξιόπιστα αποτελέσµατα. Για διαγνωστικούς σκοπούς, τα αποτελέσµαταθαπρέπειπάντοτενα αξιολογούνται σε συνδυασµό µε τοιατρικόιστορικότουασθενούς, την κλινική εξέταση και άλλα ευρήµατα. Τα φάρµακα που περιέχουν άλατα στροντίου ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικά αυξηµένα αποτελέσµατα ασβεστίου. Εύρος µέτρησης 0,05-4,00 mmol/l (0,-16 mg/dl) Roche/Hitachi / , V 11 Ελληνικά

3 V11 Άλλοι αναλυτές Roche/Hitachi Εύρος µέτρησης: 0,1-4,00 mmol/l (0,48-16 mg/dl) Αναλύστε τα δείγµατα µε υψηλότερες συγκεντρώσεις µέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης. Στους αναλυτές που δε διαθέτουν λειτουργία επανεκτέλεσης, αραιώστε τα δείγµατα µε NaCl 0,9% ήαπεσταγµένο/απιονισµένο νερό (π.χ. σε αναλογία 1+1). Τα αποτελέσµατα της µέτρησης πρέπει να πολλαπλασιαστούν µε τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης (π.χ.). Υπολογισµένα διευρυµένα εύρη: Έως 8,75 mmol/l (35 mg/dl) Έως 7,0mmol/L(8mg/dL) Αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/91 Έως 8,0 mmol/l (3 mg/dl) Εύρος µέτρησης: 0,1-1 mmol/l (0,48-48 mg/dl) Εύρος µέτρησης: 0,1-9,5 mmol/l (0,48-37 mg/dl) Εύρος µέτρησης: 0,1-8,0 mmol/l (0,48-3 mg/dl) (µόνο για χρήση στις Η.Π.Α.) Αναλυτές Roche/Hitachi 90/904/911/91 Εύρος µέτρησης: 0,1-8,0mmol/L(0,48-3mg/dL) Αναλύστε τα δείγµατα µε υψηλότερες συγκεντρώσεις µέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης. Στους αναλυτές που δε διαθέτουν λειτουργία επανεκτέλεσης, αραιώστε τα δείγµατα µε NaCl 0,9% ήαπεσταγµένο/απιονισµένο νερό (π.χ. σε αναλογία 1+1). Τα αποτελέσµατα της µέτρησης πρέπει να πολλαπλασιαστούν µε τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης (π.χ.). Υπολογισµένα διευρυµένα εύρη: Έως 18,0 mmol/l (7 mg/dl) Έως 13,9 mmol/l (55,7 mg/dl), Η.Π.Α.: έως 1,0 mmol/l (48 mg/dl) Αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/91 Έως 0,0mmol/L(80mg/dL) Τιµές αναφοράς 10,11,15-,55 mmol/l (8,6-10, mg/dl). 4ώρου 1,5-8,0 mmol/4 ώρες ( mg/4 ώρες) που ισοδυναµούν µε 1,7-5,3 mmol/l (6,8-1,3 mg/dl)* *Υποθέτοντας όγκο ούρων 1,5 L/4 ώρες Εύρος τιµών αναφοράς κατά Tietz 13 Παιδιά (0-10 ηµερών): 7,6-10,4 mg/dl (1,89-,59 mmol/l) Παιδιά (10 ηµερών -ετών): 9,0-11,0 mg/dl (,4-,74 mmol/l) Παιδιά (-1 ετών): 8,8-10,8 mg/dl (,19-,69 mmol/l) Ενήλικες (1-60 ετών): 8,4-10, mg/dl (,09-,54 mmol/l) Ενήλικες (60-90 ετών): 8,8-10, mg/dl (,19-,54 mmol/l) Ενήλικες (> 90 ετών): 8,-9,6 mg/dl (,04-,39 mmol/l) : mg/4 ώρες (,5-7,5 mmol/4 ώρες) µε φυσιολογική πρόσληψη µε τηντροφή. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διερευνήσει την εγκυρότητα των τιµών αναφοράς για το δικό του πληθυσµό ασθενώνκαι, εάν απαιτείται, να καθορίσει δικό του εύρος αναφοράς. Ειδικά στοιχεία απόδοσης Παρακάτω δίνονται αντιπροσωπευτικά στοιχεία απόδοσης για τους αναλυτές. Τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται στα διάφορα εργαστήρια ενδέχεται να ποικίλλουν. Επαναληψιµότητα Η αναπαραγωγιµότητα προσδιορίστηκε µε χρήση ανθρώπινων δειγµάτων και προτύπων ελέγχου σε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο (εντός σειράς:n=1, µεταξύ σειρών: n=10).ελήφθησαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: Εντός σειράς Μεταξύ σειρών είγµα Μέση τιµή CV Μέση τιµή CV mg/dl mmol/l % mg/dl mmol/l % ανθρώπου 8,48,11 0,9 8,38,09 1,5 Precitrol N 9,17,8 0,7 9,1,7 1,6 Precitrol A 13,6 3,30 0,4 13,13 3,7 0,8 Η αναπαραγωγιµότητα προσδιορίστηκε µε χρήσηδειγµάτων ούρων και προτύπων ελέγχου σε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο (εντός σειράς: n=1, µεταξύ σειρών: n=10).ελήφθησαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: Εντός σειράς Μεταξύ σειρών είγµα Μέση τιµή CV Μέση τιµή CV mg/dl mmol/l % mg/dl mmol/l % ανθρώπου 14,8 3,56 0,8 13,96 3,48 1, Πρότυπο ελέγχου ούρων Ι 6,11 1,5 1, 6,01 1,50 1,6 Πρότυπο ελέγχου ούρων ΙΙ 10,77,68 0,9 10,73,67 1,1 Αναλυτική ευαισθησία (κατώτατο όριο ανίχνευσης) Όριο ανίχνευσης: 0,05 mmol/l (0, mg/dl) Όριο ανίχνευσης: 0,1 mmol/l (0,48 mg/dl) Το όριο ανίχνευσης αποτελεί το χαµηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης της αναλυόµενης ουσίας που µπορεί να διακριθεί από το µηδέν. Υπολογίζεται ως η τιµή που βρίσκεται τρεις τυπικές αποκλίσεις πάνω από την τιµή του πρότυπου διαλύµατος χαµηλότερης συγκέντρωσης (πρότυπο 1+3SD,επαναληψιµότητα εντός σειράς, n=1). Σύγκριση µεθόδου Μετά από σύγκριση του νέου συνδυασµού µηκών κύµατος 700/600 nm (y) έναντι του προηγούµενου συνδυασµού 700/546 nm (x), µε χρήσητου αντιδραστηρίου ασβεστίου της Roche στον αναλυτή Roche/Hitachi 717, προέκυψε η παρακάτω συσχέτιση (mmol/l): Passing/Bablok 14 y=1,01x 0,03 Γραµµική παλινδρόµηση y=1,01x 0,03 r=0,99 Αριθµός µετρηθέντων δειγµάτων: 13 Οι συγκεντρώσεις των δειγµάτων βρίσκονταν µεταξύ 0, και 3, mmol/l. Μετά από σύγκριση του νέου συνδυασµού µηκών κύµατος 700/600 nm (y) έναντι του προηγούµενου συνδυασµού 700/546 nm (x), µε χρήσητου αντιδραστηρίου ασβεστίου της Roche στον αναλυτή Roche/Hitachi 717, προέκυψε η παρακάτω συσχέτιση (mmol/l): Passing/Bablok 14 Γραµµική παλινδρόµηση y = 0,99x 0,06 y = 0,98x 0,05 r=0,999 Αριθµός µετρηθέντων δειγµάτων ούρων: 50 Οι συγκεντρώσεις των δειγµάτων βρίσκονταν µεταξύ 0,1 και 7,79 mmol/l. Βιβλιογραφία 1. Külpmann WR, Stummvoll HK, Lehmann P eds. Elektrolyte, Klinik und Labor, nd ed. Vienna/New York: Springer-Verlag, Farrel EC. lcium. In: Pesce AJ, Kaplan LA eds. Methods in Clinical Chemistry. St. Louis/Washington/Toronto: CV Mosby, 1987: Mathias D. Labordiagnostik bei Störungen des Knochenstoffwechsels. Clin Lab 1996;4: Schmidt-Gayk H, Blind E, Roth HJ eds. lcium Regulating Hormones and Markers of Bone Metabolism: Measurement and Interpretation, nd ed. Heidelberg: Clin Lab Publications, Gindler EM, King JD. Am J Clin Pathol 197;58: Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations. WHO Publication WHO/DIL/Lab/99.1 Rev.. Jan , V 11 Ελληνικά 3/5 Roche/Hitachi

4 7. Tietz NW ed. Fundamentals of Clinical Chemistry, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Company, 1987: Στοιχεία αρχείου της Roche Diagnostics. 9. Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;3: Gosling P. Analytical reviews in clinical biochemistry: lcium measurement. Ann Clin Biochem 1986;3: Maier H, Bossert-Reuter S, Junge W, Nagel R, Klein G. lcium reference intervals re-established Roche/Hitachi and COBAS INTEGRA systems. Clin Chem Lab Med, 006; 9: A191[abstract]. 1. Keller H ed. Klinisch-chemische Labordiagnostik für die Praxis, nd ed. Stuttgart/New York: Georg Thieme Verlag, 1991: Tietz NW ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Company, 1995: Bablok W et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988;6: Ρυθµίσεις του αναλυτή Χειριστές στις Η.Π.Α. Ανατρέξτε στο φύλλο εφαρµογών και στο έντυπο Πρόγραµµα ειδικής έκπλυσης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα MyLabOnline) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τοχειρισµό. Χειριστές των αναλυτών Roche/Hitachi904,911,91,917και MODULAR Εισαγάγετε τις παραµέτρους εφαρµογής µέσω της δισκέτας εφαρµογής, του φύλλου ρυθµίσεωνήτουφύλλουτουγραµµικού κώδικα, όπως απαιτείται. Αναλυτής Roche/Hitachi 90 No. <Chemistry> Serum/Plasma Urine 1 Test Name CA Assay Code (Mthd) PointEnd 3 Assay Code (. Test) 0 4 Reaction Time 5 5 Assay Point Assay Point 17 7 Assay Point Assay Point Wavelength (SUB) Wavelength (MAIN) Sample Volume R1 Volume R1 Pos R1 Bottle Size Large 15 R Volume R Pos R Bottle Size Large 18 R3 Volume 0 19 R3 Pos. 0 0 R3 Bottle Size Large 1 lib. Type (Type) Linear lib. Type (Wght) 0 3 lib. Conc lib. Pos lib. Conc lib. Pos lib. Conc lib. Pos lib. Conc lib. Pos lib. Conc lib. Pos lib. Conc lib. Pos S1 ABS 0 36 KFactor K Factor K3 Factor K4 Factor K5 Factor AFactor 0 4 BFactor 0 43 CFactor 0 44 SD Limit Duplicate Limit Sens. Limit S1 Abs. Limit (L) S1 Abs. Limit (H) Abs. Limit 0 50 Abs. Limit (D/I) Increase 51 Prozone Limit Proz. Limit (Upp/Low) Upper 53 Prozone (Endpoint) Expect. Value (L) Expect. Value (H) Instr. Fact. (a) Instr. Fact. (b) Key setting εδοµένα που εισάγονται από το χειριστή Roche/Hitachi 4 / , V 11 Ελληνικά

5 V11 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριµένου αναλυτή, στα αντίστοιχα φύλλα εφαρµογής, στις πληροφορίες του προϊόντος και στα ένθετα συσκευασίας όλων των απαραίτητων συστατικών. Οι σηµαντικές προσθήκες ή οι αλλαγές υποδεικνύονται µε µια λωρίδα αλλαγής στο περιθώριο. 007 Roche Diagnostics. Roche Diagnostics GmbH, D-6898 Mannheim , V 11 Ελληνικά 5/5 Roche/Hitachi

Calcium ([2] 4 x 273 ml) Roche/Hitachi MODULAR P, MODULAR D

Calcium ([2] 4 x 273 ml) Roche/Hitachi MODULAR P, MODULAR D Πληροφορίες παραγγελιών Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11730240 216 lcium ([1] 6 x 63 ml, [2] 6 x 29 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 04580664 190 04580699 190 11929801 216 11929828

Διαβάστε περισσότερα

1 2 1 2 11489348 216 1 2 11040898 216 (Μόνο για τις Η.Π.Α.)

1 2 1 2 11489348 216 1 2 11040898 216 (Μόνο για τις Η.Π.Α.) 944400V0 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 90 904 9 97 MODULAR 9 P D 730347 6 875949 6 875965 6 87598 6 876007 6 489348

Διαβάστε περισσότερα

GGT. Ελληνικά. Πληροφορίες συστήµατος Τυποποιηµένη κατά IFCC: για αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912/917/MODULAR: ACN 219

GGT. Ελληνικά. Πληροφορίες συστήµατος Τυποποιηµένη κατά IFCC: για αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912/917/MODULAR: ACN 219 101686001V7 GGT Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1016788 16 1 1016885 16 1 1016958 16 1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. ουρία + 3 H 2 O 2 NH 4+ + CO 2. Για τους αναλυτές Roche/Hitachi MODULAR P/MODULAR

Ελληνικά. ουρία + 3 H 2 O 2 NH 4+ + CO 2. Για τους αναλυτές Roche/Hitachi MODULAR P/MODULAR 1198486001V11 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1179691 16 1 1199470 16 1199488 16 1199496

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. των κατασκευαστών. Τα συστήματα δειγματοληψίας των διαφόρων

Ελληνικά. των κατασκευαστών. Τα συστήματα δειγματοληψίας των διαφόρων Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 902 904 911 912 11489291 216 1 2 Ελληνικά REAGENT12 x 50 ml REAGENT6 x 22 ml Ορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Η ουρικάση διασπά το ουρικό οξύ προς αλλαντοΐνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Ελληνικά. Η ουρικάση διασπά το ουρικό οξύ προς αλλαντοΐνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου. 1196535001V13 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενο 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1187546 16 1 119949 16 1199437 16 1199445

Διαβάστε περισσότερα

Για τους αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912: ACN 143. Με ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη:

Για τους αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912: ACN 143. Με ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη: Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 902 904 911 912 1 12 x 50 ml 10851124 216 1a 12 x 50 ml 2 3 x 44 ml Ορισμένοι αναλυτές

Διαβάστε περισσότερα

GLUC2. Υποστρώματα. Εξοκινάση (HK) γλυκόζης Πληροφορίες παραγγελιών

GLUC2. Υποστρώματα. Εξοκινάση (HK) γλυκόζης Πληροφορίες παραγγελιών Πληροφορίες παραγγελιών 20767131 322 Glucose HK (200 προσδιορισμοί) Κωδικός συστήματος 07 6713 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Κωδικός συστήματος 07 3718 6 12149435 122 Precinorm U plus (10

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της β-2 Μικροσφαιρίνης (Uβ2M) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-1 Όξινης Γλυκοπρωτεΐνης ( AGP ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό απτοσφαιρίνης ( HPT ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

902 904 911 917 MODULAR

902 904 911 917 MODULAR Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 04713109 190 1 04713184 190 1 0471357 190 1 0471314 190

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α1 απολιποπρωτεΐνης ( APA ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

P-AMYL. α γλυκοζιδάση 5 PNP + 14 G. 2 G 2 PNP + 2 G 3 PNP + G 4 PNP + 14 H 2 O (PNP = P νιτροφαινόλη, G = γλυκόζη)

P-AMYL. α γλυκοζιδάση 5 PNP + 14 G. 2 G 2 PNP + 2 G 3 PNP + G 4 PNP + 14 H 2 O (PNP = P νιτροφαινόλη, G = γλυκόζη) Πληροφορίες παραγγελιών Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812 316 Pancreatic α

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης M (IGM) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των Ρευματοειδών Παραγόντων ( RF ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2014/10/13 A93A01300BEL A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FEL A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2012/01/31 A93A01228CEL A11A01665 29.5 ml Pentra C200 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Κλινικό

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος - Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποιοτικό προσδιορισμό της α-1 Αντιθρυψίνης ( ΑΑΤ ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης A (IGA) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρίνης (IGG) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2014/10/13 A93A01282AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Χρήση σε φορέα αντιδραστηρίων 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/03 A93A01230BEL A11A01907 22 ml 8 ml 400 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Κλινικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. συσχέτιση με εκείνα που προκύπτουν από μεθόδους που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και από μεθόδους υπερφυγοκέντρησης.

Ελληνικά. συσχέτιση με εκείνα που προκύπτουν από μεθόδους που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και από μεθόδους υπερφυγοκέντρησης. Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. καταλόγου Φιαλίδιο Περιεχόμενο 90 91 MODULAR P 04713109 190 1 6 x 1 ml 3 x 15 ml 04713184 190 1 0471357 190 1 0471314

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A01228DEL A11A01665 29.5 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Έκδοση εφαρμογής a Ορός, πλάσμα:

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών Αλυσίδων της Ανοσοσφαιρίνης ( Ελεύθερες και Δεσμευμένες)

Διαβάστε περισσότερα

REAGENT 6x66mL REAGENT 6x16mL REAGENT12 x 22 ml REAGENT 6x10mL REAGENT12 x 50 ml REAGENT 6x22mL

REAGENT 6x66mL REAGENT 6x16mL REAGENT12 x 22 ml REAGENT 6x10mL REAGENT12 x 50 ml REAGENT 6x22mL 1190006001V1 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα 90 904 911 917 MODULAR 11876473 316 1 11555685 316 (Η.Π.Α.# 11555685 11)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεστ κωδικός Β Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 2,5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεστ κωδικός Β Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 2,5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. - Nεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Λευκωματουρίας (ualb) σε ανθρώπινα ούρα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CRP CP. Μέθοδος. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Αντιδραστήρια. Κλινική χημεία

ABX Pentra CRP CP. Μέθοδος. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Αντιδραστήρια. Κλινική χημεία 2014/10/13 A93A00502MEL A11A01611 25 ml 23.5 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) σε ορό ή πλάσμα με τη μέθοδο της ενισχυμένης με σωματίδια

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01337DEL A11A01933 27.5 ml 8 ml Μέθοδος αντισταθμιστικής διόρθωσης τυφλού (μόνο για ορό/πλάσμα) Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2012/01/31 A93A01225DEL A11A01668 90 ml Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη χρωματομετρική μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP)

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01341EEL A11A01933 27.5 ml 8 ml Μέθοδος αντισταθμιστικής διόρθωσης τυφλού (μόνο για ορό/πλάσμα) Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι της Τρανσφερίνης ( TRF ) σε

Διαβάστε περισσότερα

Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P

Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P Πληροφορίες παραγγελιών REF CONTENT Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11875418 216 Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11875663 216 11929941

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2013/06/18 A93A01314AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστά κανάλια ανάπτυξης 01 10

Κλειστά κανάλια ανάπτυξης 01 10 06300138190V3 CDC01 CDC10 Πληροφορίες παραγγελιών Υποδεικνύει τα συστήματα cobas c στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αντιδραστήρια Συστήματα cobas c Roche/Hitachi cobas c 701/702 CDC01 Αρ. κατ. 06300138

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2015/02/20 A93A01290CEL A11A01954 90 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01318BEL A11A01907 22 ml 8 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01290BEL A11A01954 79 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Κάλιο Το 98% του ολικού Κ + του σώματος βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων Το 2% στο εξωκυττάριο

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2015/09/09 A93A00202PEL A11A01668 90 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2015/09/09 A93A01302CEL A11A01668 90 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2013/07/30 A93A01302AEL A11A01668 90 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2012/01/31 A93A01247CEL A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C200 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της α αμυλάσης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. 2014/07/15 A93A01237CEL A11A01641 60 ml 15 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2012/05/02 A93A01229DEL A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της εξοκινάσης σε ορό, πλάσμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. 2015/12/07 A93A01315BEL A11A01641 60 ml 15 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας λέει και τι δε μας λέει το ασβέστιο ορού;

Τι μας λέει και τι δε μας λέει το ασβέστιο ορού; Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας 10 ο Σεμινάριο Διαταραχές ύδατος και νατρίου 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2016, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τι μας λέει και τι δε μας λέει το ασβέστιο

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Οδηγίες ιατρού Για in vitro διαγνωστική χρήση. Μόνο για εξαγωγές στις Η.Π.Α. Οδηγίες 1. Ίσως βοηθήσει να ζητήσετε από τον ασθενή να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2015/09/09 A93A01233CEL A11A01670 60 ml 15 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2013/10/01 A93A01323AEL A11A01670 60 ml 15 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2015/12/07 A93A00282MEL A11A01670 60 ml 15 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Micro ALBUMIN 2 CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN 2 CP 2017/03/24 A93A01422AEL 1300032563 29 ml 6 ml Ούρα Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της λευκωματίνης σε χαμηλή συγκέντρωση (µ-alb) στα ούρα με ανοσοθολοσιμετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φεβρουάριος 2017 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP circdna_2000_dsp_v1 and circdna_4000_dsp_v1 Το παρόν έγγραφο είναι το φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 και circdna_4000_dsp_v1, έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

LDLC3. LDL χοληστερόλη 3ης γενιάς Πληροφορίες παραγγελιών. Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ

LDLC3. LDL χοληστερόλη 3ης γενιάς Πληροφορίες παραγγελιών. Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Πληροφορίες παραγγελιών 07005806 190 LDL Cholesterol Gen.3 (2 50 προσδιορισμοί) cobas c 111 12172623 122 Calibrator f.a.s. Lipids (3 1 ml) Κωδικός 424 10781827 122 Precinorm L (4 3 ml) Κωδικός 304 11778552

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία 2016/02/29 A93A00052MEL A11A01632 26 ml 6.5 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής κινάσης της κρεατίνης (CK) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Potassium-E

ABX Pentra Potassium-E 2013/07/30 A93A01102GEL A11A01740 400 Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του καλίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του 400. Προοριζόμενη χρήση a b Το προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2013/06/18 A93A01334AEL A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης πρωτεΐνης (φρουκτοζαμίνης) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2013/07/30 A93A01308AEL A11A01965 30 ml 8 ml Ούρα Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της λευκωματίνης σε χαμηλή συγκέντρωση (µ-alb) στα ούρα με ανοσοθολοσιμετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός EUSO

Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός EUSO 2014 Ε.Κ.Φ.Ε. Καστοριάς Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός EUSO 2014-2015 ΟΜΑΔΑ : 1] 2] 3] Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού. 6 - Δεκ. - 1014 Χημεία ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το εργαστήριο είναι χώρος για σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21 / 09 /2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ(ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CRPHS. Ειδικές πρωτεΐνες. Καρδιακή C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (λάτεξ), ανάλυση υψηλής ευαισθησίας Πληροφορίες παραγγελιών

CRPHS. Ειδικές πρωτεΐνες. Καρδιακή C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (λάτεξ), ανάλυση υψηλής ευαισθησίας Πληροφορίες παραγγελιών Πληροφορίες παραγγελιών 04628918 190 Cardiac C Reactive Protein (Latex) High Sensitive (300 προσδιορισμοί) Κωδικός συστήματος 07 6866 9 11355279 216 Calibrator f.a.s. Proteins (5 1 ml) Κωδικός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών.

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Φασματοφωτομετρία Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Το λευκό φως που φτάνει από τον ήλιο περιέχει φωτόνια που πάλλονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca. 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς

Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca. 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς ΡΟΛΟΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ Ca ++ Μυϊκή συστολή Συναπτική διαβίβαση Συσσώρευση αιμοπεταλίων Πήξη του αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία.

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. 2011/03/29 A93A00062MEL A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana-Chemie GmbH - Mainz. Εµπορική ονοµασία: FLOOR & SURFACE CLEANER Ηµεροµηνία αναθεώρησης :

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana-Chemie GmbH - Mainz. Εµπορική ονοµασία: FLOOR & SURFACE CLEANER Ηµεροµηνία αναθεώρησης : ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana-Chemie GmbH - Mainz Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εµπορική ονοµασία: FLOOR & SURFACE CLEANER Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 22.05.2006 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει στις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις:

Επιπλέον η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει στις παρακάτω παθολογικές καταστάσεις: Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Το σώμα μας περιέχει μεγάλες ποσότητες ασβεστίου. Συγκεκριμένα, το ασβέστο είναι υπεύθυνο για το 1,5-2% του σωματικού μας βάρους. Είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος. 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Σελίδα 1/7 1 Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης Όνομα προϊόντος: berill Εφαρμογή προϊόντος: Υγρό καθαρισμού ασημικών επαγγελματικού τύπου με εμβάπτιση Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Δ.Γ. ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: IVEDOR Ημερομηνία αναθεώρησης : 04/09/2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 5: Εκτίμηση αβεβαιότητας στην ενόργανη ανάλυση Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ISO/IEC 1705 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ HPLC system ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση Καλίου, Ασβεστίου, Φωσφόρου και Μαγνησίου Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Κάλιο Το 98% του ολικού Κ + του σώματος βρίσκεται στο εσωτερικό των κυττάρων Το 2% στο εξωκυττάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ACCURACY)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ACCURACY) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ACCURACY) 1) Ανάλυση 1 δείγματος (Πιστοποιημένο Υλικό Αναφοράς (CRM), εμπορικό δείγμα ελέγχου (control sample), υπόλειμμα διεργαστηριακού) με γνωστή τιμή αναφοράς (μ). Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα