11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA"

Transcript

1 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /168 Αιμολυτικά Test διάφορα 4, /13 Παρασκευή πλάσματος 2, /61 Πλασμαφαίρεση (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης) 581, /60 Σύνθεση αλύσων αιμοσφαιρίνης 33, /31 MCV ερυθρών 0, /31 MCH ερυθρών 0, /31 MCHC ερυθρών 0, /203, 157/238, 81/6 α-fp (A-fetoprotein) 12, /235 Έγκλειστα αιμοσφαιρίνης Hb-H 3, /226 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 4, /224 Αιμοσφαιρίνη ποσοτικός προσδιορισμός Ηb-A2 5, /218 Αιμοπεταλικός παράγων 3 (Hadisty Test) 3, /219 Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 6, /220 Δοκιμασία συσσωρεύσεως αιμοπεταλίων (AGGREGATION) 10, /221 Αιμοπεταλίων μέτρηση 1, /222 Αιμοσφαιρίνη (Hb) 1, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση ινωδογώνου 12, /20 Ποσοτικός προσδιορισμός γλυκόζης-6 φωσφορικής δεϋδρογενάσης (G6PD) 2, /186 Γλυκοζοφωσφορική αφυδρογονάση (ένζυμο ερυθρών αιμοσφαιρίων G6PD) 1, /187 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης 16, /165 Χρώση για σώματα Heinz 2, /166 Χρώση ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά Betke 2, /167 Thrombofax - Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) 3, /151 Δοκιμασίες ινωδολύσεως (δι' αραιώσεως ή ευσφαιρίνης) 4, /144 Ανίχνευση ασταθούς αιμοσφαιρίνης (κατά Pacie) 2,26 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 26/98

2 Φασματοσκοπική ανίχνευση παθολ. αιμοσφαιρινων (Μεθαιμοσφαιρίνης, 157/145 ανθρακυλαιμοσφαιρίνης κ.λ.π.) 3, /146 Γονότυπος Rhesus (Προσδιορισμός 3 αντιγόνων) 4, /147 Γονότυπος Rhesus {Προσδιορισμός 5 αντιγόνων) 6, /148 Προσδιορισμός άλλων αντιγόνων ΜΝΚ κ.λ.π. 4, /142 Κύτταρα λοιμώδους μονοπυρηνώσεως 4, /139 Αφαιμαξομετάγγισις, άνευ αξίας αίματος 6, /128 Κρυοσφαιρίνες ορού 1, /129 Δοκιμασία Huhner Test, Sia Test 1, /130 Δοκιμασία αυτοαιμολύσεως (μετά 24ωρο και μετά 48ωρο) 4, /131 Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 11, /118 Μορφολογία ερυθρών 1, /119 Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) 1, /120 Δοκιμασία δρεπανώσεως 1, /121 Παρακέντηση μυελού των οστών 4, /121 Παρακέντηση όγκων λεμφαδένος 4, /122 Αιμοσιδηρίνη μυελού 2, /123 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων (AP) 2, /124 Υπεροξειδάση λευκών αιμοσφαιρίων 4, /125 Αντίδραση PAS 4, /80 Αναζήτηση κυττάρων ερυθηματώδους λύκου (LE TEST) 4, /79 Μυελόγραμμα άνευ παρακεντήσεως 2, /33 Εξέταση αίματος για αιμολυσίνας 5, /34 Εξέταση αίματος για εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη κατά Singer 2, /35 Εξέταση αίματος για καθορισμό ομάδων αίματος 4, /36 Καθορισμός ομάδων αίματος μετά διασταυρώσεως 5, /37 Προσδιορισμός Rhesus 4, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση προθρομβίνης 12,00 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 27/98

3 ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση πλασμινογόνου 12, ΦΕΚ 3100/2011 Αντιθρομβίνη III 3, /39 Εξέταση αίματος Test Thorn ηωσινοφίλων ή δι' HCTH ή δι' αδρεναλίνης 5, /40 Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (έμμεση εξέταση) 5, /25 Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 2, /26 Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως και συστολή θρόμβου 2, /27 Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά 2, /28 Εξέταση μόνον για αιμοπετάλια PLT 1, /29 Εξέταση αίματος για αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων 2, /30 Εξέταση αίματος για αντίδραση ψυχροσυγκολλήσεως ερυθρών 2, /30 Εξέταση αίματος για ανίχνευση αντισωμάτων Coombs (άμεση εξέταση) 2, Γενική εξέταση αίματος (αιμοσφαιρίνη- αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων, αριθμός λευκών και 157/18,157/24 τύπος αυτών, μετά προσδιορισμού αιματοκρίτου ΗΤ) 2, /19 Εξέταση αίματος για αρίθμηση λευκών και τύπος αυτών 1, /20 Εξέταση αίματος για αρίθμηση ερυθρών και αιμοσφαιρίνης 1, /21 Εξέταση αίματος για ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων TKE 1, /22 Εξέταση αίματος για χρόνο ροής και πήξεως 1, /8 Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 14, /9 Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 14, /10 Βασεόφιλος στίξις 3, /11 β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β (λευκά) 18, /12 Ερυθροβλάστες (αναζήτηση) 1, /14 Ουριδιλική τρανσεφεράση της 1ης φωσφορικής γαλακτόζης (ερυθρά) 16, /15 Προϊόντα αποδομής ινώδους D-DIMERS (FDP) 4, /16 Προσδιορισμός φυλλικού οξέος 7, /17 Προσδιορισμός θειαμίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β1) 7, /18 Προσδιορισμός ριβοφλαβίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β2) 7,16 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 28/98

4 /19 Προσδιορισμός πυριδοξίνης στα ερυθρά (Βιταμίνη Β6) 7, /21 Χρόνος HOWEL 1, /22 Χρόνος LEE WHITE 1, /23 α-υαλουρονιδάση (λευκά) 5NC Ε70 14, /25 Προσδιορισμός β-θρομβοσφαιρίνης 9, /26 THROMBOTEST 3, /27, 157/243 Όξινη φωσφατάση κυττάρων 5, /30 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 4, /31 Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 9, /13, 81/32, 81/55 Φερριτίνη ορού 9, /56 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) 7, /34 Ανάλυση καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης 14, /35 Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 7, /36 Ταυτοποίηση αντισωμάτων έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (ορού και εκλούσματος) 23, /37 Δοκιμασία VBT 7, /38 Δοκιμασία ΗΑΒ ανά 7, /39 Θερμοαστάθεια Ηb 4, /40 Προσδιορισμός ΗbF (εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη) κατά JOUXIS + PEUBREY 4, /41 Ηλεκτροφόρηση Hb σε αγαρόζη 9, /42 αl-αντιθρυψίνη (α 1 -AT) στον ορό αίματος - ηλεκτροφόρηση 9, /33, 81/43 2,3 - διφωσφορογλυκουρονικό οξύ (2,3- DPG) ποσοτικός στα ερυθροκύτταρα 7, /44 Ειδική χρώση λεμφοκυττάρων (SANDIAN BLACK) - Μπλε Ανιλίνη 2, /45 Προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης F ανά ερυθροκύτταρο (μέθοδος ΒΕΤΚΕ) 4, /46 Έλεγχος για σφαιροκυτταρικό ίκτερο (ACITIFIED GLYCEND LYSIS TEST - AGL-T) 7, /47 Ερυθροποιητίνη ορού 7, /57 Χαρτογράφηση γόνων αιμοσφαιρίνης (GENE MAPPING) 42,67 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 29/98

5 ΦΕΚ 3100/2011 Πρωτεΐνη C 10, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση αντιθρομβίνης III 12, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση ινωδονεκτίνης 12, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/ Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (ωεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 4,40 11-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-ELI 30/98

6 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /237 Έλεγχος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας 19, /21 Κλάσμα C4 συμπληρώματος 7, /52 Β-λεμφοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7, /53 Προσδιορισμός λευχαιμικών κυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα (GALLA, LA, GIGR, TDT) 37, /54 Καλλιέργειες Τ-κατασταλτικών κυττάρων 23, Λεμφοκύτταρα T (ρόδακες, καλλιέργεια με ΡΗΑ, καλλιέργειες με PPD, προσδιορισμός με 81/49 μονοκλωνικό αντίσωμα (T3), υποπληθυσμοί: βοηθητικά Τ-λεμφ. (T4) κατασταλτικά Τ-λεμφ. (T8) 33, /31 (Αν) Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα 33, /50 Θυμοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7, /51 Μονοκύτταρα με μονοκλωνικά αντισώματα 7, /28 Προσδιορισμός Τ-Λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων 9, /29 Ανοσολογική τυποποίηση αντιγόνων με μονοκλωνικούς αντιορούς ανά 9, /2 Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs)(Δείκτης ηπατίτιδας Β) 9, /3 Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) 9, /4 Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI- HBc) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) 9, /5 Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ HAV) 9, /19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgA 7, /19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgG (Μυκόπλασμα PNEUMO IgG ABS) 7, /19 (μικ) Αντισώματα έναντι μυκοπλάσματος πνευμονίας IgM (Μυκόπλασμα PNEUMO IgM ABS) 7, /1 (μικ) Αντίσωμα ερυθράς IgG 7, /1 (μικ) Αντίσωμα ερυθράς IgM 7, /2 Αντισώματα έναντι LEISMANIA DONOVANI 5, /3 Αντισώματα έναντι BRUCELLA MELITENSIS 4, /4 Αντιεχινοκοκκικά αντισώματα 4, /263 Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων 6,96 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 31/98

7 /260 Συμπλήρωμα ορού C3 10, /246 Προγεννητική διαγνωστική χρωμοσωματικών ανωμαλιών (Α-TEST) 73, /233 Προσδιορισμός Β - λεμφοκυττάρων με σχηματισμό ροδάκων 12, /228 Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: α) ανοσοσφαιρικών (IgM,IgG,IgA κ.λ.π.) 16, Ανοσοϊστοχημική εξέταση επί ιστολογικών τομών: β) άλλου αντιγόνου (π.χ λυσυζύμη ή 157/228 Αυστραλιανό αντιγόνο ή ΑJ - Antichymotrypsin, Chymothrypsin κ.λ.π.) 8, /4 Ολιγοκλωνικά αντισώματα για το ΕΝΥ 20, /4 Ολιγοκλωνικά αντισώματα για τον ορό του αίματος 20, /2 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ 20, /3 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης του ορού του αίματος 20, /230 Ανοσοσφαιρίνη Μ ειδική ή MBT ανά 6, /231 Ποσοστικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών IgG, IgA, IgM ανά 12, /212, 81/24 (αιμ) Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) 12, /184 Αναζήτηση φυλετικής χρωματίνης Sex Chromatine 2, /158 Καρυότυπος - Χρωματοσωμιακός έλεγχος περιφερειακού αίματος με ειδικές τεχνικές 24, /135, 81/1 Αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg) 9, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοθεραπεία, εκάστη συνεδρία 5, /105 Προσδιορισμός υδροξυαμυγδαλικού οξέος ούρων ή αίματος 4, /2 (ανοσ) Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG) 6, /3 (ανοσ) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) 6, /6 (ανοσ) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T 6, /4 Αντισώματα έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) 7, /259, 81/8 (ανοσ) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) 8, /5 Αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (PCA ή APCA) 6,22 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 32/98

8 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταρομετρική ανάλυση του DNA 40, ΦΕΚ 3100/2011 Μέτρηση DNA με κυτταρομετρία 40, /7, 157/258 Αντισώματα DNA (ANTI-DNA) AB(S) (ανάλυση κυτταρικού κύκλου) 10, /9 Ανοσοσφαιρίνη ΙgG 11, /9 Ανοσοσφαιρίνη IgA 11, /9 Ανοσοσφαιρίνη IgM 11, /9, 81/26 Ανοσοσφαιρίνη IgE 11, /10 Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA-DR 33, /11 Αντισώματα έναντι ωοθήκης 6, /12 Αντισώματα έναντι όρχεος 6, /13 Αντισώματα έναντι επινεφριδίων 6, Αντισώματα κατά των υποδοχέων της ακετυλχολίνης ή ακετυλχολίνης υποδοχείς για 81/14 μυασθένεια Gravis (ANTI MUSK) 9, /15 Αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) 9, /16 Αντισώματα ινσουλίνης 9, /17 ΑNTI-HBc-ΙgG 4, /18 ΑNTI-HBc-IgM 4, /19 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA, αντισώματα τοιχωματικών κυττάρων στομάχου (APCA) 18, /20 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας HLA με Τ και Β λεμφοκύτταρα 33, /21 Ειδική ανοσοσφαιρίνη Ε (RAST) 11, /22 Κυτταροπλασματικά αντισώματα (ANCA) 4, ΦΕΚ 3100/2011 ANCA C 12, ΦΕΚ 3100/2011 ANCA P 12, /23 Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA 23,71 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 33/98

9 /24 Oλικό αιμολυτικό συμπλήρωμα 7, /25 Ολικό συμπλήρωμα ορού (CH100) ή προσδιορισμός ολικού συμπληρώματος 7, /27 Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι διαφόρων αντιγόνων (RAST) 7, /28 Παράγων συμπληρώματος C3 7, /29 Παράγων συμπληρώματος C4 7, /30 Προσδιορισμός IgG 7, Προγεννητική διάγνωση με λήψη τροφοβλαστικού ιστού σε περίπτωση αποτυχίας του τροφοβλάστη και όταν αποφασίζεται καλλιέργεια αμνιακού υγρού δεν θα υπάρχει επιπρόσθετη 138/34 επιβάρυνση 123, /53, ΦΕΚ 3100/2011 CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /54, ΦΕΚ 3100/2011 CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /55, ΦΕΚ 3100/2011 CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /56, ΦΕΚ 3100/2011 CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /57 Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE) 40, /58 SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) 41, /59, ΦΕΚ 3100/ PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα 14, /60 TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) 45, /32 Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA 15-3 (κάθε δείγμα) 21, ΦΕΚ 3100/2011 Αντίσωμα HIV, I και ΙΙ, απλή 9, /152 Ανοσοηλεκτροφόρηση και ανοσοδιάχυση σφαιρινών 2, /229 Ανοσοηλεκτροφόρηση ή ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών 10, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοκαθήλωση ούρων μετά από συμπύκνωση 28,00 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 34/98

10 ΦΕΚ 3100/2011 Διασταύρωση ιστοσυμβατότητας με μαγνητικά σφαιρίδια 70, ΦΕΚ 3100/2011 Πρόκληση από το στόμα (διπλή-τυφλή) για τροφές και φάρμακα 25, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/ Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - A και B με μαγνητικά σφαιρίδια 58, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων HLA - DR με μαγνητικά σφαιρίδια 70, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με ολιγονουκλεοτίδια 145, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός αντιγόνων ιστοσυμβατότητας με περιοριστικά ένζυμα 95, ΦΕΚ 3100/2011 Πρόκληση ξυλοκαίνης ή TEST ξυλοκαίνης 20, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμόςαντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Θυροειδικά αντισώματα κατά της θυροειδικής υπεροξειδάσης (ΤΡΟ ΑΒ) 15, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL1 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL2 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL3 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL4 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA IL5 12,00 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 35/98

11 ΦΕΚ 3100/2011 Κυτταροκίνη με ELISA TNF SCD23 12, ΦΕΚ 3100/2011 Αντίσωμα ηπατίτιδας C 9,00 Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου, ποιοτική ή ημιποσοτική (πχ Καρκίνου ουροδόχου ΦΕΚ 3100/2011 κύστης στα ούρα) 30, ΦΕΚ 3100/2011 Αιμολυτικός τίτλος εναλλακτικής οδού συμπληρώματος 12, ΦΕΚ 3100/2011 Αιμολυτικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 24, ΦΕΚ 3100/2011 Ανασοχημικός τίτλος παραγόντων συμπληρώματος (ανά παράγοντα) 8, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοπροσδιορισμός για αντιγόνο όγκου. Έκαστο.(Καρκινικοί Δείκτες) 14, ΦΕΚ 3100/2011 Ανοσοκαθήλωση ΕΝΥ μετά από συμπύκνωση 28, ΦΕΚ 3100/2011 Υποτάξεις ΙGg (ανά αλλεργιογόνο) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 10, ΦΕΚ 3100/2011 Α1 Μικροσφαιρίνη ούρων 10, ΦΕΚ 3100/2011 Αντισώματα έναντι βασικής μεμβράνης 12, ΦΕΚ 3100/2011 ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ 22,00 12-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-ELISA 36/98

12 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /174 Χημικός προσδιορισμός ιωδίου εις το αίμα PBI 4, /35, 157/243 Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης 5, /33 Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών 10, /1 Ωσμωτική πίεση ούρων (OSMOLALITY) 2, /7 α-μαννοσιδάση (λευκά) 14, ΦΕΚ 3100/2011 Λειτουργικός αναστολέας C1 10, /251 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος πλήρης 17, /252 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων πλήρης 17, /253 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος μερικός (2-3 αμινοξέων) 9, /254 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων ούρων μερικός (2-3 αμινοξέων) 9, /255 Αμμωνία ορού 5, /256 Γαλακτικό οξύ 5, /257 Πυροσταφυλικό οξύ 5, /243 Όξινος φωσφατάση 5, /227 Ποσοτικός προσδιορισμός αμινοξέων αίματος 14, /225 Αλκαλική φωσφατάση αίματος (ALP) 5, /223 Αιμοσφαιρίνη ούρων ή κοπράνων ανά 1, /217 Αέρια αρτηριακού αίματος - ερυθρά 12, Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: α) Ανίχνευση αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης 157/213 παραγώγων) GLC 18, /213 Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: β) Ανίχνευση βαρβιτουρικών 8, /213 Ανίχνευση φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση φαινοθειαζινών 8, /208 Αμμωνία αίματος 5, /209 Ψευδοχοληνεστεράση αίματος 4,17 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 37/98

13 /210 Κρεατινο-φωσφορική-κινάση (CPK) 5, /206, 157/214 γgt 5, /204 Μελανίνη αίματος ή ούρων 2, /169 Σίδηρος ορού (Fe) 3, /170 Αιμοσιδηρίνη ούρων 3, /171 Πορφυροχολινογόνον PBC ούρων 2, /172 Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους 2, /162 Καροτίνη αίματος 4, /163 Βιταμίνη Α αίματος 4, /159 Pregnosticum ή Conavis Test 2, /160 Αντίδραση κυήσεως Galli Manini και λοιπά Test κυήσεως 2, /155 Προσδιορισμός λιπάσης 2, /156 Τρανσαμινάσες αίματος εκάστη (SGPT-SGOT) 4, /153 Διαστάση (αμυλάση) αίματος ή ούρων 2, /150 Προσδιορισμός κοπροπορφυρίνης και ουροπορφυρίνης ούρων 8, /140 Τεστ ιδρώτος 4, /141 Λίθιο ορού αίματος (LI) 4, /136 Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνών χημικώς 4, ΦΕΚ 3100/2011 Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών 8, /132 5-Νουκλεδοτιδάση αίματος (5-NT) 2, /133 Αλδολάση αίματος 2, /134 Τριγλυκερίδια αίματος 4, /239 Ηλεκτροφόρηση ορού επί οξικής κυτταρίνης 10, /126 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων (κατ. συμπυκνώσεως) (H/S) 5, /127 Λεύκωμα Bense Jones ούρων 2, /100 Για εξέταση κηλίδων αίματος προς καθορισμό της ομάδος στην οποία ανήκει τούτο 2,88 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 38/98

14 Για κάθε εξέταση αίματος ατόμων προς καθορισμό ζητημάτων πατρότητας δια 157/101 χρησιμοποιήσεως ορών ΑΒΟ, ορών ΜΝ και ορών ΡΗ 7, /107 Προσδιορισμός πέντε υδροξύ-ινδολο-οξικού οξέως ούρων 24ώρου (5-HIAA) 4, /108 Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων 8, /110 Προσδιορισμός φαινυλο - πυροσταφυλικού οξέος ούρων και αίματος 4, /111 Προσδιορισμός φαινυλανανίνης αίματος και ούρων 4, /112 Δοκιμασία D-xylose 2, /113 Clearance κρεατίνης (κάθαρση) 6, /114 Clearance ουρίας (κάθαρση) 2, /115 Προσδιορισμός γαλακτικής δεϋρογανάσης (LDH) 3, /116 Εξέταση Tetrasorbe 6, /73 Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 5, /45 Προσδιορισμός ουρίας αίματος 2, /46 Προσδιορισμός σακχάρου αίματος - γλυκόζης (CL) 2, /47 Προσδιορισμός στο αίμα χλωριούχων 2, /48 Προσδιορισμός στο αίμα ουρικού οξέος 2, /49 Προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης (BIL) 2, /50 Προσδιορισμός στο αίμα ασβεστίου 4, /51 Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης 2, /52 Προσδιορισμός στο αίμα ικτερικού δείκτου 2, /53 Προσδιορισμός στο αίμα χοληστερίνης ολικής και εστέρες 5, /54 Ανίχνευση ινδικάνης 2, /55 Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα κρεατίνης, κρεατινίνης (CR) 4, /56 Προσδιορισμός στο αίμα ξανθοπρωτεΐνης 4, /57 RH (5 προσδιορ. ιοντομετρικώς) 8,01 Προσδιορισμός στο αίμα ή στα ούρα νατρίου Na, καλίου K, ανόργανου και οργανικού /58, 138/41 φωσφόρου P ανά 5, /59 Προσδιορισμός στο αίμα ολικών λευκωμάτων και διαχωρισμός αυτών (χρωματομετρικώς) 5,22 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 39/98

15 /60 Προσδιορισμός στο αίμα αλκαλικής παρακαταθήκης 4, /61 Προσδιορισμός στο αίμα λιπών-λιποειδών-λιπαρών οξέων ανά 5, /62 Προσδιορισμός στο αίμα οξυγόνου - οξίνου ή αλκαλικής φωσφατάσης ανά 4, /63 Προσδιορισμός λευκωμάτων ορού και ο διαχωρισμός σφαιρινών δι ηλεκτροφορήσεως 10, /64 Πειραματική σακχαραιμία 5, /65 Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος κεφαλίνης - χοληστερόλης 2,88 Ηπατικές δοκιμασίες ορού αίματος θυμόλης, κολλοειδούς xρυσού, Tacata Ara, βερονάλης /66, 157/67 ψευδαργύρου ανά 2, Λειτουργικές δοκιμασίες ήπατος Bromsulfophthalein (BSP- Βρωμο-Sulfo-Phthalein), Ιπουρικού 157/68 οξέος ανά 2, /69 Εξέταση πλήρους γαστρικού υγρού μετά λήψεως 5, /10 Ανίχνευση αιματοπορφυρίνης στα ούρα (φασματικώς) 2, /7 Δοκιμασίες αποβολής ουρίας 2, /4 Πειραματική σακχαρουρία 2, /106 Προσδιορισμός σεροτονίνης ή 5-υδροξυτρυπταμίνης (5-HT) ούρων ή αίματος 12, /1 a-d-γλυκοζομινιδάση (πλάσμα) 9, /2 α-mαννοσιδάση πλάσματος 11, /3 Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 11, /4 Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 9, /5 Απολιποπρωτεΐνη A1 (APO-A1) 4, /6 Απολιποπρωτεΐνη B (APO-B) 4, /8 Ανίχνευση κρυστάλλων χολής και μικροσφαιρολίων 9, /9 Απλή ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού 14, /10 Ανίχνευση οργανικών οξέων στα ούρα (DNPH) 7, /11 Ανίχνευση ιστιδίνης (PAULY TEST) 7, /12 β-γλουκουρονιδάση πλάσματος 9, /13 β-εξοσαμινιδάσεις Α-Β πλάσματος 14, /14 Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) 7, /15 Δοκιμασία ακετυλιώσεως ισονιαζίδης ούρων 5,75 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 40/98

16 /16 δ-αμινολαιβουλινικό οξύ ούρων (δ-ala) 4, /17, 427/18 Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης 14, /18 Δοκιμασία πυκνώσεως και αραιώσεως ούρων δι ωσμωμέτρου 2, /19, 81/53 Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο 9, /20 Ηλεκτροφόρηση βλεννοπολυσακχαριτών ούρων 5, /21 Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL-CHOLESTEROL) 4, /27 Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-CHOLESTEROL) 4, /22 Ισοένζυμα κρεατινικής φωσφοκινάσης (Ισοένζυμα CPK) 9, /23 Ισοένζυμα γαλακτικής δεϋδρογενάσης (Ισοένζυμα LDH) 9, /7, 81/24 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (CAMP) 7, /25 Κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη ούρων (CAMP) ή νεφρογενές CAMP ούρων 7, /26 Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) 4, /28 Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα 9, /29 Μελέτη της σύστασης της χολής 23, Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών 81/30 με ALGIAN BLUE 3, /31 Προσδιορισμός μυοσφαιρίνης 11, /32 Προσδιορισμός κρεατινοφωσφοκινάσης κλάσματος MB (CK-MB) 11, /33 Προσδιορισμός οξίνου φωσφατάσης 11, /34 PANAGEL ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού 18, /35 Στάθμη αμινοφυλλίνης στο αίμα 7, /36 Στάθμη προπανολόλης στο αίμα 8, /37 Στάθμη αμιοδαρόνης στο αίμα 8, /38 Στάθμη κινιδίνης στο αίμα 7, /39 Στάθμη σαλικυλικών στο αίμα 5, /40 Στάθμη λιδοκαΐνης στο αίμα 7, /41 Υδροξυπρολίνη ούρων 24ωρου (OH-PR) 4, /42 Φωσφατάση -6- φωσφορικής γλυκόζης (συκώτι) 11, /43 Χολικά άλατα ορού 4,75 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 41/98

17 /44 Χρωματογραφία χολής 23, /45 Χρωματογραφία αμινοξέων ορού σε λεπτή στιβάδα (TLC) 7, /46 Χρωματογραφία αμινοξέων ούρων σε λεπτή στιβάδα (TLC) 7, /47 Χρωματογραφία θειούχων ενώσεων 7, /48 Χρωματογραφία οργανικών οξέων 7, /49 Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών 9, /50 Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης 9, /51 Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης 9, /52 Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol) 9, /54 Βιταμίνη Ε 4, /55 Ένζυμα φυλλικού οξέος 18, /56 Σίδηρος ούρων (φωτομετρική μέθοδος) 2, /57 Ψευδοχοληνεστεράση ορού 1, /58 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 4, /38, 81/59 Σερουλοπλασμίνη ορού 9, /61 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση 4, /1 Αμινοξέα με HPLC του ENY 79, /1 Για τα αμινοξέα του ορού του αίματος 73, /62 Καμπύλες σακχαραιμικές (λακτόζης, μαλτόζης, καλοσακχάρου) 4, /63 Κλάσματα χοληστερίνης αίματος (HDL-C, LDL-C, VLDL-C) ανά 4, /9, Ε1/11, Ε/26, Π/35 Ανίχνευση μολύβδου ή ιωδίου στα ούρα ή στο αίμα - Έλεγχος μολύβδου ή προσδιορισμός μολύβδου - Προσδιορισμός μολύβδου (Pb) 5, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(α)] 10, ΦΕΚ 3100/2011 Ποσοτική μέτρηση CRP 10, ΦΕΚ 3100/2011 Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης AI με ηλεκτροφόρηση (LPAI) 12,00 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 42/98

18 ΦΕΚ 3100/2011 Ηλεκτροφόρηση ούρων μετά από συμπύκνωση 10,00 Προσδιορισμός πρωτεϊνης σε υγρά (πχ ούρα, ΕΝΥ). ηλεκτροφοριτική κλασματοποίηση και ΦΕΚ 3100/2011 ποσοτικός προσδιορισμός. Εκάστη 8,00 13-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-ELISA 43/98

19 14-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /1 Κυτταρολογική εξέταση κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος 6, /2 Κυτταρολογικός έλεγχος βλεννογόνων (στοματικής κοιλότητας, φάρυγγας, λάρυγγας) 6, /3 Κυτταρολογική εξέταση εκ βλαβών δέρματος εκ χειρουργικού υλικού ή εγχειρητικού πεδίου 6, /4 Ειδική λήψη εκ του εμδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας 6, /5 Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεως (οργάνων μαστού λεμφαδένων, μυελού) 6, /6 Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος μαστού 6, Κυτταρολογική εξέταση υλικών κατόπιν ειδικής επεξεργασίας (εγκεφαλονωτιαίου υγρού, 157/7 βρογχικό εκπλύσματος ή εκκρίσεων πτυέλων) 8, Κυτταρολογική εξέταση υγρών (πλευριτικού ασκητικού, περικαρδικού, γαστρικού, 157/8 παγκρεατικού, δωδεκαδακτυλικού, προστατικού) 8, /9 Κυτταρολογικός έλεγχος ενδομητρικής κοιλότητας 8, Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: α) Από ένα μέχρι τέσσερα κολπικά επιχρίσματα για κυτταρολογικό έλεγχο κάθε επίχρισμα το μισό της τιμής του κολπικού και τραχηλικού 157/10 επιχρίσματος δηλ. καθ έκαστον 3, Επιχρίσματα για ορμονικό έλεγχο: β) περισσότερα των τεσσάρων κολπικών επιχρισμάτων για 157/11 έλεγχο γεννητικού κύκλου 24, /11 Κυτταρολογικός έλεγχος κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων 24, /12 Δοκιμασία Hummer Test υπό κυτταροορμονικό έλεγχο 8, /13 Κυτταρολογική εξέταση δι' έλεγχον χρωματίνης φύλου (ή φυλετική χρωματίνη) 8,28 14-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 44/98

20 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /1 Μερική εξέταση ούρων 1, /2 Γενική εξέταση ούρων 1, /3 Αναζήτηση διπλοδιαθλαστικών σωματίων στα ούρα 1, /5 Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 2, /6 Δοκιμασία αραιώσεως & πυκνώσεως ούρων 2, /8 Χημική εξέταση ουρολίθων 4, Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου 157/14 Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά πα 2, /15 Αναζήτηση σπειροχαίτης δι υπερμικροσκοπίου 4, /16 Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος γενική (σπερμοδιάγραμμα) 4, /17 Μικροσκοπική εξέταση πτυέλων δι εμπλουτισμού δια Koch 2, /23 Εξέταση αίματος για πλασμώδια Laveran 1, /23 Εξέταση αίματος για πρωτόζωα Leishmania 1, /32 Εξέταση αίματος για αντίδραση Paul - Bunnel 5, /41 Συγκολλητικές οροαντιδράσεις κατά Widal, Weil - Felix 2, /42 Εξέταση ορού αίματος κατά Wasserman και μία άλλη μέθοδο 4, /43 Εξέταση ορού αίματος κατά Weinberg 4, /44 Εξέταση του αίματος δια συνδέσεως συμπληρώματος δια ρικετσίας και ιώσεις 6, /70 Παρασιτολογική εξέταση κοπράνων για σκώληκες και πρωτόζωα 2, /71 Εξέταση κοπράνων για αίμα, κοπροχολίνη, λεύκωμα 2, /72 Εξέταση κοπράνων για υπολείμματα πέψεως μικροσκοπικώς 2, /74 Εξέταση εξιδρωμάτων (χημική- μικροσκοπική) 2, /75 Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 2, /76 Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μερική (λεύκωμα, σάκχαρον, κυτταρολογική άνευ λήψεως) 4,05 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 45/98

21 /77 Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (αντίδρασις κολλοειδούς βενζόας, χρυσού κ.λ.π.) 5, /78 Δερμαντίδραση Casoni, Mantoux, Pirquet, Schick, Frei 1, /81 Αντίδραση Zondek - Friedman 6, /82 Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 5, /83 Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 8, /84 Καλλιέργεια επιχρίσματος για Loffler 4, /85 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων 5, /85 Καλλιέργεια πτυέλων 5, /85 Καλλιέργεια ούρων 5, /85 Καλλιέργεια κοπράνων 5, /86 Καλλιέργεια εξιδρωμάτων για Koch 5, /86 Καλλιέργεια ούρων για Koch 5, /87 Αιμοκαλλιέργεια 5, /88 Παρασκευή αυτεμβολίων 8, /89 Έλεγχος ευαισθησίας μικροβίων στα αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) 6, /90 Έλεγχος βακτηριδίων Koch (πλήρης σειρά σε αντιφυματικά φάρμακα) 8, /91 Μικροβιολογική εξέταση ύδατος 6, /91 Μικροβιολογική εξέταση τροφίμων 6, /91 Μικροβιολογική εξέταση ποτών 6, /92 Τίτλος πενικιλλίνης ή στρεπτομυκίνης στο αίμα 6, /93 Αιμοληψία στο σπίτι κατά την ημέρα 2, /94 Αιμοληψία στο σπίτι κατά την νύκτα 2, /95 Αιματοληψία στο σπίτι εκτός σχεδίου πόλεως 4, /96 Για κάθε μικροσκοπική εξέταση προσφάτου αίματος, πτυέλων κ.λ.π. 2, /97 Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 2, Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών 157/98 μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 1, /99 Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) 2,88 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 46/98

22 /138 Οροαντίδραση για C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) 2, /149 Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων 6, /154 Εξέταση ούρων κατά Addis 1, /157 Εξέταση αίματος για οροαντίδραση WRIGHT (μελιταίος)- αντισώματα WRIGHT 5, /161 Mono Test 2, /164 Απτοσφαιρίνες 3, /175 Εξέταση Nelson - Mayer 5, /176 Waler Rose 3, /177 FTA 5, /178 Αντιστρεπτολυσίνη (ASTO) 3, /179 Ra Test 2, /180 Δοκιμασία Latex 3, /181 Αντισώματα δια τοξόπλασμα 5, Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων έναντι TOXOPLASMA GONDΙI με τη μέθοδο του 81/6 ανοσοφθορισμού 6, /182 Τυποποίηση στρεπτοκόκκων 5, /183 Καλλιέργεια μυκοπλασμάτων 5, /188 Έλεγχος απορροφήσεως λιπών εκ του πεπτικού 21, /189 Έλεγχος απώλειας αίματος εκ του γαστρεντερικού συστήματος 13, /202 Ames Ona 4, /205 Prolk - m 8, /236 Εγκυμοσύνης διάγνωση δι εξετάσεως ούρων (HLA) 4, /261 DERMO TEST 10, /262 Εξέταση τριχών για μύκητες: α) Άμεσο παρασκεύασμα 3, /262 Εξέταση τριχών για μύκητες: β) Καλλιέργεια 6, /264 Ιολογικός Έλεγχος 6,96 Δοκιμασία αιμοσυγκολλήσεως του ωχρού τρεπονήματος ή έμμεση αιμοσυγκόλληση για σύφιλη /265, 81/13 (ΤΡΗΑ = TREPONEMA PALLIDUM HAEMAG LUTINATION ASSAY) 6,96 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 47/98

23 Εξέταση αίματος για αναζήτηση αντισωμάτων προς τον κυτταρομεγαλοϊό με τη μέθοδο /5 συνδέσεως συμπληρώματος (CMV) 10, /7 Εξέταση αίματος για αναζήτηση FA έναντι καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr (EBV) 14, /8 Αναζήτηση χλαμυδίων με τη μέθοδο άμεσου ανοσοφθορισμού 11, /9 Καλλιέργεια κοπράνων για καμπυλοβακτηρίδια 4, /10 Καλλιέργεια κοπράνων και ταυτοποίηση εντεροπαθογόνων YERSINIA SALMONELLAE -SHIGELLAE 4, /11 Εξέταση κοπράνων για ROTA - ιούς 7, /12 Ορολογική εξέταση αίματος για YERSINIA 2, /14 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 4, /15 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 9, /16 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος 9, /17 Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση 4, /18 Καλλιέργεια λεϊσμανίας 9,51 15-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ(ELISA) 48/98

24 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /40 Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP) 15, /102 Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 7, /103 Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 6, /104 Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 6, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO) 15, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO) 15, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 6, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 6, Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH), Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs), Αντισώματα 157/190 υποδοχέων της TSH (TSI), TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) 12, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) 12, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) 12, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0')): α) 1ου 157/192 δείγματος 10, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 157/ '): β) Για κάθε επί πλέον δείγμα 6, /193 Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνο 0'): α) μέτρηση ενός δείγματος 10, Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 120'): β) για κάθε επί πλέον 157/193 δείγμα 6, /83 (ακτι), 157/194, 157/195 Τριιωδιοθυρονίνη (RU)(T3) 12, /196 Θυροξίνη ορού (Τ4) 8, ΦΕΚ 3100/2011 Ελεύθερη τριιωδιοθυρονίνη (FT3) 12,00 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 49/98

25 ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/ Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) 20, /197 Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) 12, /197 Καμπύλη αυξητικής ορμόνης (GH), ανά δείγμα 12, Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH)(TRH test για GH σε χρόνους: 157/232 0', 15', 30', 60', 90', 120') 41, /198 Τεστοστερόνη αίματος (TESTO) 16, /199 Κορτιζόλη αίματος (F) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Κορτιζόλη ούρων 24 ωρών 12, /241 Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά 8, /242 Οιστρογόνων υποδοχείς σε κακοήθεις νεοπλασίες μαστού 20, /244 Παραθορμόνη (PTH intact) 16, /245 Πρεγναδιόλη 9, /247 Προγεστερόνη αίματος (PRG) 12, /248 Προλακτίνη αίματος PRL 12, /3 β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg) 7, /250 Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για LH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') 30, Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της 157/250 λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για FSH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') 30, /240 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 12, /234 Προσδιορισμός VMA ούρων 24ώρου 12, /215 Αγγειοτονίνη Η 6, /216 Προσδιορισμός ACTH 12, /211 Οιστραδιόλη αίματος (E2) 12,38 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 50/98

26 /207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): α) ενός δείγματος 10, /207 Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): β) Σειρά 3-5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή 23, /207 Mέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL): γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο ασθενή 36, /201 Γαστρίνη 12, /173 Αντιπυρηνικός παράγων 5, /143 Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA) 26, /11 Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) 5, /12 Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 10, Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών 157/13 ορμονών 8, /1 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) 11, /2 B-Ενδορφίνη 14, /4 Γλυκαγόνη πλάσματος - GLUCAGON 11, /5 Γαστρίνη πλάσματος 11, /6 C-πεπτίδιο πλάσματος (C PEPTIDE) 9, /7 Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA) 9, /8 Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S) 9, /9 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH 40, /10 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH (δύο δείγματα) 28, /11 Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG) 7, /12 Θρυψίνη ορού 14, /13 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG)(σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 7, /14 Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG) 11, /200, 81/15 Ινσουλίνη απλή (Insulin) 12, /16 Καλσιτονίνη ορού (CT) 11, /17 Δοκιμασία διέγερσης με TRH 23, /18 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 14,23 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 51/98

27 /19 17-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) 9, / Διυδροξυ-Βιταμίνη D3 ορού (1,25(OH)2D3) 11, /21 Δοκιμασία υπογλυκαιμίας 4, ΦΕΚ 3100/2011 Αντιδιουρητική ορμόνη 22, ΦΕΚ 3100/2011 Οιστρόνη αίματος (E1) 17, /249 Χοριογεναδοτροπίνη (NCG) 12, ΦΕΚ 3100/2011 Ανδροστενεδιόνη αίματος 20, ΦΕΚ 3100/2011 Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 16, ΦΕΚ 3100/2011 ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 12,00 16-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ(ELISA) 52/98

28 44-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 157/203, /238, 81/6 α-fp (A-fetoprotein)- RIA 12, /13, 81/32, 81/55 Φερριτίνη ορού - RIA 9, /56 Φερριτίνη ερυθρών (ραδιοανοσολογική μέθοδος) - RIA 7, /16 Προσδιορισμός φυλλικού οξέος - RIA 7,16 44-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ-RIA 76/98

29 45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /212, 81/24 Καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA)- RIA 12, /135, 81/1 Αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg)- RIA 9, /5 Αντισώματα έναντι της ηπατίτιδας Α (ΑΝΤΙ-HAV)- RIA 9, /2 Αντισώματα έναντι αυστραλιανού αντιγόνου (ANTI-HBs)(Δείκτης ηπατίτιδας Β) - RIA 9, /4 Αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου (ANTI-HBc AG) (Δείκτης ηπατίτιδας Β) - RIA 9, /3 Αντιγόνο Ε (ΗΒe Ag) - RIA 9, /2 (ανοσ) Αντιθυρεοεσφαιρινικά αντισώματα (ANTI-TG)- RIA 6, /3 (ανοσ) Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (ANTI-M, ANTI-TPO, α-tpo) - RIA 6, /6 (ανοσ) Αντιθυρεοειδικά αντισώματα (ΑΘΑ) ANTI-T - RIA 6, /259, 81/8 (ανοσ) Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) - RIA 7, /32 Μονοκλωνικό αντίσωμα μαστού CA RIA (κάθε δείγμα) 21, /53, ΦΕΚ 3100/2011 CA 125 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /54, ΦΕΚ 3100/2011 CA 19-9 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /55, ΦΕΚ 3100/2011 CA 72-4 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /56, ΦΕΚ 3100/2011 CA 50 με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /57 Ειδική νευρωτική ενόλαση (NSE)- RIA 40, /58 SCC (Δείκτης καρκινώματος πλακώδους τύπου) - RIA 41, /59, ΦΕΚ 3100/ PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο) με μονοκλωνικά αντισώματα - RIA 14, /60 TPA (Πολυπεπτιδικό αντιγόνο ιστών) - RIA 45,08 45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 77/98

30 Α4/3628/ ΑΘΑ ANTI TPO 17,61 Α4/3628/ ΑΘΑ ANTI Tg 14,67 Α4/2878/ PANCA 14,67 Α4/2878/ CANCA 14,67 45-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 78/98

31 46-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: α) Ανίχνευση /213 αλκαλοειδών (ισοκινυλίνης παραγώγων) GLC 18, Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: β) Ανίχνευση 157/213 βαρβιτουρικών 8, Προσδιορισμός φαρμάκων με μέθοδο RIA σε βιολογικά υγρά κατά δείγμα: γ) Ανίχνευση S φαινοθειαζινών 8, /35 Προστατικό κλάσμα φωσφατάσης - RIA 5, /17, 427/18 Επίπεδα δακτυλίτιδας (DIGOXIN) ή διγοξίνη πλάσματος ή στάθμη της διγοξίνης - RIA 14, /19, 81/53 Επίπεδα φαρμάκου βαλπροϊκό οξύ (Depakine) ή βαλπροϊκό νάτριο - RIA 9, /49 Προσδιορισμός επιπέδων αντιβιοτικών - RIA 9, /50 Προσδιορισμός επιπέδων υδαντοΐνης - RIA 9, /51 Προσδιορισμός επιπέδων πριμιδόνης - RIA 9, /52 Προσδιορισμός επιπέδων καρβαμεζαπίνης (Tegretol)- RIA 9, /28 Μέτρηση αντιεπιληπτικού φαρμάκου στο αίμα - RIA 9, Προσδιορισμός επιπέδων PHENYNTOIN, καθώς και άλλων φαρμάκων επιπέδων αντιβιοτικών - 138/33 RIA 10, /141 Λίθιο ορού αίματος (LI)- RIA 4,49 46-ΒΙΟΧΗΜEΙAΣ-RIA 79/98

32 47-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ /174 Χημικός προσδιορισμός ιωδίου στο αίμα PBI - RIA 4,49 47-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-RIA 80/98

33 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 157/83 (ακτι), 157/194, /195 Δοκιμασία προσλήψεως ραδιενεργού T3 - τριιωδιοθυρονίνη (RU)(T3- test ή Triosore) - RIA 12, /85 Προσδιορισμός όγκου αίματος πλάσματος ερυθρών - RIA 15, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης αίματος (ALDO)- RIA 15, /109 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO)- RIA 15, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου - RIA 6, /117 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου - RIA 6, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) προ της χορήγησης TRH (TRH test για TSH) - RIA 12, /191 Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH) μετά την χορήγηση TRH (TRH test για TSH) - RIA 12, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνο 0') - RIA: α) 1ου 157/192 δείγματος 10, Θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μέτρηση στο αίμα (TRH test για FSH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 157/ ') - RIA: β) Για κάθε επί πλέον δείγμα 6, /193 Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνο 0') - RIA: α) μέτρηση ενός δείγματος 10, Ωχρινοτρόπος (LH),(TRH test για LH σε χρόνους: 15', 30', 60', 90', 120') - RIA: β) για κάθε επί 157/193 πλέον δείγμα 6, /196 Θυροξίνη ορού (T4)- RIA 8, /197 Σωματοτρόπος ή αυξητική ορμόνη (STH ή GH) - RIA 12, Δοκιμασία διεγέρσεως αυξητικής ή σωματοτρόπου ορμόνης (GH)(TRH test για GH σε χρόνους: 157/232 0', 15', 30', 60', 90', 120') - RIA 41, /198 Τεστοστερόνη αίματος (TESTO)- RIA 16, /199 Κορτιζόλη αίματος (F)- RIA 12, /201 Γαστρίνη - RIA 12, /207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL)- RIA: α) ενός δείγματος 10, /207 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL) - RIA: β) Σειρά 3-5 δειγμάτων, στον ίδιο ασθενή 23,13 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 81/98

34 Μέτρηση πλακουντιανού γαλακτογόνου (HPL)- RIA: γ) Σειρά 6 και πλέον δειγμάτων στον ίδιο 157/207 ασθενή 36, /211 Οιστραδιόλη αίματος (E2)- RIA 12, /216 Προσδιορισμός ACTH - RIA 12, /240 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη - RIA 12, /244 Παραθορμόνη (PTH intact) - RIA 16, /247 Προγεστερόνη αίματος (PRG)- RIA 12, /248 Προλακτίνη αίματος PRL - RIA 12, /3 β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hcg)- RIA 7, /250 Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για LH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') - RIA 30, Έλεγχος της λειτουργίας του άξονος του υποθαλάμου υποφύσεως και αξιολόγηση της 157/250 λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα, TRH test για FSH σε χρόνους: 0', 15', 30', 60', 90', 120') - RIA 30, /9 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH - RIA 40, /10 Δοκιμασία διέγερσης με LH - RH (δύο δείγματα) - RIA 28, /1 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3)- RIA 11, /7 Δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA)- RIA 9, /8 Θειϊκή δεϋδροεπιανδροστερόνη πλάσματος (DHEA-S)- RIA 9, /11 Φυλοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (SHBG)- RIA 7, /13 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG)(σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) - RIA 7, /14 Θυρεοσφαιρίνη ορού (TG)- RIA 11, /200, 81/15 Ινσουλίνη απλή (Insulin)- RIA 12, /16 Καλσιτονίνη ορού (CT)- RIA 11, /17 Δοκιμασία διέγερσης με TRH - RIA 23, /18 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH)- RIA 14, /19 17-Υδροξυπρογεστερόνη ορού ( 17-OHPRG) - RIA 9, /40 Προσδιορισμός οστεοκαλτσίνης (BGP)- RIA 15,85 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 82/98

35 /78 Μεταβολισμός ραδιενεργού σιδήρου Fe 59 - RIA 21, /79 Ραδιενεργός βιταμίνη Β12 (Β12 CO 60) - RIA 15, /80 Προσδιορισμός εξωκυτταρίου υγρού δια ραδιενεργού Νατρίου 24 ή BR 82 - RIA 15, /81 Προσδιορισμός σιδηροφυλλίνης In Vitro - RIA 16, /82 Προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό In Vitro 14, /84 Tresitor ή Test In Vitro 9, Θυροειδοτρόπος ορμόνη (TSH)- RIA, Αντισώματα κατά της TSH (ANTI-TSH) ή (TSI Abs) - RIA, 157/190 Αντισώματα υποδοχέων της TSH (TSI)- RIA, TSH receptor auto Ab ή (TSI ABS) - RIA 12, /143 Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος - Test ρενίνης (PRA)- RIA 26, /6 C-πεπτίδιο πλάσματος (C PEPTIDE) - RIA 9, ΟΠΑΔ ΟΙΚ.12414/26-04-Ποσοτικός προσδιορισμός θυροειδικών αυτό-αντισωμάτων κατά της θυρεοσφαιρίνης (TGAB) RIA 14,67 48-ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ-RIA 83/98

1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο "Αυτοαξιολόγηση" με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α

1. Προσωπικό. Συμπληρώστε το πεδίο Αυτοαξιολόγηση με τη βαθμολογία που αντιστοιχεί. Τύπος Απαίτησης. Απαίτηση / Κριτήριο. α/α 1.1 1.2 1.3 α/α 1. Προσωπικό Απαίτηση / Κριτήριο Καταγεγραμμένες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) για όλες τις θέσεις εργασίας του εργαστηρίου.(βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα και πρόβλεψη για την αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ MEDISYN ΚΩΔ. e-δαπυ ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΝΑΙ/ΌΧΙ Στην στήλη αυτή Απαντάτε ανάλογα με Στην στήλη αυτή απαντάτε Η στήλη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα

Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Δεκάδες εξετάσεις που κρίθηκαν παρωχημένες και αλληλοκαλυπτόμενες δεν θα αποζημιώνονται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ. Αναλυτικά η λίστα Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER

8 RIA - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ - ΕΠΙΠΕ Α ΦΑΡΜΑΚΩΝ 7 HOLTER ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 1 DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ 2 DOPPLER ΚΑΡ ΙΑΣ 3 ELISA - ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ELISA - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Code Name ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Δερμοαντίδραση νυγμού για 69999001 κάθε δοκιμασία 0 ΟΧΙ 1,76 2,00 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com

ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com ΑναλυτικόςΚατάλογοςΕξετάσεωνBiotest www.mikrobiologiko.com α-εμβρυϊκήσφαιρίνη Ιδεα-FP α-φετοπρωτεϊνη Ιδεα-FP α-fp α-υδροξυ-βουτυρικήδεϋδρογονάση Ιδεα-HBDH α1 αντιθρυψίνη α1 όξινοςγλυκοπρωτεϊνη Ιδεόξυνοςγλυκοπρωτείνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976

ΑΔΑ: Β45ΜΟΞ7Μ-ΞΔ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/12/2012. Αρ. Πρωτ.: 49976 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 49976 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τηλ.: 210-6871784 Fax: 210-6871795 Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα

Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα : καλύπτονται από ΟΠΑΔ/ΤΔΚΥ : καλύπτονται από ορισμένα ταμεία (πχ οίκος Ναύτου) : καλύπτονται ιδιωτικά (πχ ιδιωτική ασφάλιση) Α/Α Όνομα εξέτασης Τμημα 1 17 KS ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ 2 17 OH Προγεστερόνη ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910

Τηλέφωνα για ραντεβού ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 210-6416312 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ: 210-8691910 Παροχές υγείας ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ προς τα Μέλη του Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής & ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: ΓΟΝΕΙΣ, ΣΥΖΥΓΟΙ & ΠΑΙΔΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΚΡ/ALB ΤΥΧΑΙΑΣ ΟΥΡΗΣΗΣ. Μη- HDL-C ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ υσλιπιδαιµία 90 υσλιπιδαιµια ιαβητικού 72 ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ TSH Lp (a) FT4 Μη- HDL-C TGs/ HDL-C Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης(homa-ir) Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του θυρεοειδούς και έλεγχος των

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΟΡ9Χ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ (Ο.Π.Α..) (Ν. Π...) Αθήνα, 26/04/2011 Αρ. Πρωτ.: OIK. 12414 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ C ΟΛΙΚΟ (CH 100) [03272] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 75-160 U/ml C1q [03288] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 100-250 mg/l C1r [03184] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 50-100 mg/l C1s [03185] ΑΡΡΕΝ-ΘΗΛΥ: 30-100 mg/l CRP ΠΟΙΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/A11 του Πιστοποιητικού Aρ. 356-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ Ιδιωτικό Πολυϊατρείο, Ιατρική Α.Ε. (Αθήνα) Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 0014 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΙΜΗ A ( ) ΤΙΜΗ Β ( ) Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΞ. 0001 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 0513 MCV, MCH, MCHH ΕΡΥΘΡΩΝ ( ΚΑΘΕ ΜΙΑ ) 0,53 0,53 0192 ΑΓΓΕΙΟΤΟΝΙΝΗ ΙΙ - SACE 6,66 9,13 0082 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 0080 ΑΙΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΗΜΕΡΑΣ 2,26 2,26

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου

Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών. Πέτρου Καρκαλούσου Εισαγωγή στη Βιοχημεία των Βιολογικών Υγρών Πέτρου Καρκαλούσου Καθηγητή εφαρμογών Κλινικής Χημείας, ΤΕΙ Αθήνας Εισαγωγή Αν και το βιοχημικό εργαστήριο είναι το κατ εξοχήν εργαστήριο όπου αναλύονται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C

ΟΡΜΟΝΕΣ. 326 RT 3 U (Resin T 3 Uptake) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) 24 34 % Σταθερότητα: 7d / 4 C ΟΡΜΟΝΕΣ 312 T 3 (Τριϊωδοθυρονίνη) Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml) Ενήλικες 0,8 1,9 ng/ml Σταθερότητα: 7d / 4 C Παιδιά 1 3 ηµερών 0,9 3,2 4 30 ηµερών 0,8 3,3 ng / ml 1,54 = nmol / L 2 12 µηνών 0,8 3,2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γραφείο : Προμηθειών Ιωάννινα 16 10-2012 Αριθ. Πρωτ. 32429 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου

Διαβάστε περισσότερα

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα.

10% έκπτωση στα έξοδα νοσηλείας των εσωτερικών ασθενών και στις δύο κλινικές. Εξαιρούνται οι αμοιβές ιατρών, τα υλικά και τα φάρμακα. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά μέλος) και οι υπόλοιπες στην προνομιακή τιμή των 20, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς του Τμήματος Επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Τηλέφ: 2 891 5040-43 Fax: 2 891 5008 Καβούρι, 12 Φεβ 20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/20 1. Γνωρίζεται ότι η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο.

Υγεία και πρόληψη ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΟ CHECK UP 0030109006 Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες γενικές εξετάσεις. Συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ESR ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΙΑ ΚΡΕΑΤΙNIΝΗ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Τιμές, που έχουμε συμφωνήσει με διαγνωστικά κέντρα υγείας και κλινικές Λάρισας και Θεσσαλίας, αποκλειστικά για τα μέλη του EXODOS CLUB κατόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προς: Oλους τους συνεργάτες Χαλάνδρι, 15/9/2011 ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την εταιρεία μας για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές

Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές Κατάλογος Εξετάσεων και Ειδών Κωδικοί και περιγραφές για την χρήση του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Περιεχόμενα καταλόγου ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 02 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 03 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 04 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 05 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 06 ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 07 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 08 ΓΕΝΙΚΑ 10 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8

Πιο αναλυτικά: 6. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά (Basic - Premium - Παιδιατρικό). Σελίδα 1 από 8 H VICTORY ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΠΕ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, το ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MEDICENTER στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED4U - BASIC ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 4 ιατρικές επισκέψεις ΩΡΕΑΝ ετησίως (ανά µέλος) και οι υπόλοιπες στην προνοµιακή τιµή των 20, 24 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη!

Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! METLIFE A.E.A.Z. Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: 210 8787 000 Fax : 210 6123 722 e-mail: contact@metlife.gr Advanced Benefit Club Σημαντικές Εξελίξεις, Μοναδικά Προνόμια και Οφέλη! Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις

Έκπτωση 30% σε ιατρικές πράξεις Δωρεάν Eτήσιο Check up Γενική αίματος, Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα * Ιατρική εκτίμηση αποτελεσμάτων. Απεριόριστες δωρεάν επισκέψεις για τις ειδικότητες των γιατρών της κλινικής μας εφόσον προκύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ : "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ" Παθογόνο/Συντομογραφία Μέθοδος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Parecho-ιοί RNA Αδενοϊοί DNA Αδενοϊοί IgG Αδενοϊοί

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία

Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία Ιατρικές εξετάσεις, Γενικές Οδηγίες και Προληπτικές Αναλύσεις Με βάση την Ηλικία ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΓΟΝΕΙΣ NEW PARENT AWARENESS Συζητάτε λεπτομερώς τα διάφορα προβλήματα που σας απασχολούν με τον παιδίατρό σας

Διαβάστε περισσότερα

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( )

A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) A/A Εξέταση Τιμές Κρατικού Τιμολογίου ( ) 1 ΛΙΠΑΣΗ 2,26 2 Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 11,74 3 ΑΖΩΤΟ ΟΡΟΥ 14,67 4 ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 4,05 6 ΑΛΔΟΛΑΣΗ 2,26 8 ΑΜΥΛΑΣΗ 2,26 10 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE 12,38 11 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD 12,38

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θέση ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πρόλογος Οι βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι αθλητές στοχεύουν στην προάσπιση της υγείας και στην εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ

Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Ο ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3100 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων... 1 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Εδώ και χρόνια υπάρχει ένας βομβαρδισμός από πληροφορίες οτι το αυγό, που είναι πλούσιο σε χοληστερόλη, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα, τον κίνδυνο δημιουργίας αρτηριοσκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 11 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 11-12 Οκτωβρίου 2013 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Οθων Παναγιωτάκης, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/2 του Πιστοποιητικού Aρ. 908 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της Βιοφόρμα Ιατρική ΑΕ - Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Τα χημικά συστατικά των τροφίμων που μας κρατάνε ζωντανούς και υγιείς και μας εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια για τις εργασίες μας ονομάζονται: Θρεπτικά Συστατικά Οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ 1o 2o 3o 4o Π ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 01 00 00 001 138/62 Αγγειοδυναµογραφία 22,89 01 00 00 002 157/1 Αγγειογραφία: α) Απλός αιµοδυναµικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ(ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ DVM, GPCertSAM, GPCertEndo (ESVPS) 3Ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ DVM, GPCertSAM, GPCertEndo (ESVPS) 3Ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ DVM, GPCertSAM, GPCertEndo (ESVPS) 3Ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 10-12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ALP ; ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΖΥΜΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά

*Όσον αφορά στα προνόμια των μελών του ΕΥ CLUB ακολουθεί ενδεικτική αναφορά Θεσσσαλονίκη 10/12/2012 Αγαπητά μέλη, Ο σύλλογος μας ήρθε σε επαφή με το EY CLUB εταιρία προγραμμάτων υγείας (ΟΧΙ ασφαλιστική εταιρία) και εξασφάλισε συμφωνία ειδικά διαμορφωμένη για τα μέλη μας, με παροχές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ήπαρ To συκώτι (ήπαρ) είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα όργανα. Βρίσκεται κάτω από τα πλευρά, δεξιά από την κοιλιά. Ζυγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου

Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Κεφάλαιο 3 Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Κεφάλαιο 3 Οξεοβασική ισορροπία και μεταφορά οξυγόνου Η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου στο ECF φυσιολογικά διατηρείται μέσα σε πολύ στενά όρια. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής Διευθύντρια: Ανθή Δρουσιώτου, BSc, PhD Τ.Κ 3462, Λευκωσία Κύπρος Τηλ.+357-22-392643 γραφείο +357-22-392644/5 Εργαστήριο I 05.04.04.BG

Διαβάστε περισσότερα

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions

Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων. a2z medical soloutions Aναλυτικός Kατάλογος Εξετάσεων a2z medical soloutions Περιεχόμενα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PASTEUR 16 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ

2 Ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα σε σακχαρόμετρο (ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ) ΤΑΙΝΙΕΣ 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ταινίες μακροσκοπικής εξέτασης ούρων 9-10 παραμέτρων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Να μετρώνται τουλάχιστον ph, Ειδικό βάρος, Αιμοσφαιρίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό Ερωτήσεις θεωρίας 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό 1. Ποια είναι τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού; Τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού είναι ο επιθηλιακός, ο μυικός, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με Αναπλ. Καθηγητή Ν. Παπαντωνίου, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/

Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/ Παράρτηµα 10 της συγγραφής υποχρεώσεων του διαγωνισµού PMO3/PO/2008/ Υπόδειγµα Τιµολογίου που πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κοινό Καθεστώς Υγειονοµικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία)

Ιατρικό Κέντρο Δικταίον (Λευκωσία) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (ένα πόδι) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) περιφερειακού αρτηριακού συστήματος (δύο πόδια) Duplex Scan (Υπερηχογράφημα) φλεβικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης των προβλημάτων στον τομέα της ανδρικής γονιμότητας Λεωφ. Κηφισίας 46 115 26 Αθήνα (2ος όροφος) Τηλ: 210 6452 172, 210 6400

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Γυναικεία Ορµονικά Προφίλ (για την αναπαραγωγική και περιεµµηνοπαυσιακή ηλικία) Οι ωοθήκες βρίσκονται στο δεξιό και αριστερό τµήµα της πυελική κοιλότητας, πλησίον της µήτρας και

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr

ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Οθων Παναγιωτάκης, Κλινικός Χηµικός, PhD http://www.eseap.gr info@eseap.gr Ηµερίδα του τµήµατος εργαστηριακής διάγνωσης και ελέγχου ποιότητας της Ε.Α.Ε. ΒΟΛΟΣ 2014 ΕΣΕΑΠ 1994 2014: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ χημική ουσία που δεν παράγεται στον οργανισμό και εισαγόμενη στον οργανισμό δεν αξιοποιείται για την εξασφάλιση ενέργειας ή σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 001 Γλυκόζη Φυσιολογικές Τιµές είγµα S (0,5 ml). Παιδιά 60 100 mg% Ενήλικες 65 110 Σταθερότητα: 8h/25 C ή 72h/4 C. GOD POD Ενζυµική mg % 0,0555 = mmol / L 618 Καµπύλη Γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη χορηγητή-των αντιδραστηρίων & αναλωσίμων υλικών για τους βιοχημικούς αναλυτές Olympus AU 560.»

ΘΕΜΑ : «Ανάδειξη χορηγητή-των αντιδραστηρίων & αναλωσίμων υλικών για τους βιοχημικούς αναλυτές Olympus AU 560.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/3/10 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ. Εξ.Επείγον ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛΙΚ. Αρ.πρωτ. Υ00/16 Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 16 Πληροφορίες : K.Γωγόλου Αρ.Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 03314 11 - Δεοξυκορτιζόλη (Compound-S) Ορός ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03336 17 - OH Προγεστερόνη Ορός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 03636 17 Κετοστεροειδή Ούρων (17-KS) Ούρα ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011

Εκτός Κλειστού Νοσηλείου 1/5/2011 ΕΩΣ 29/12/2011 30-12-11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ. Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Τιμή ΜΕΧΡΙ 30/4/2011 Code Name 01000001 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειοδυναμογραφία 22,89 ΝΑΙ 01000002 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία: α) Απλός αιμοδυναμικός έλεγχος με υπερήχους 8,28 ΝΑΙ 01000003 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αγγειογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΣΒΕΣΤΙΟ Πρόκειται για ένα μακρομέταλλο ή μακροστοιχείο ή μακροορυκτό ή ανόργανο στοιχείο. Αντιπροσωπεύει το 2% του σωματικού βάρους. Το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά και τα δόντια. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 μέρος Α ιατροφή κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Θρεπτικές Ύλες...28 1.2 Η ιατροφή ως Επιστήμη...30 1.3 O Ρόλος της Τροφής...32 1.4 Ενεργειακό Ισοζύγιο...34

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΝΟΥ Τόσο η εμπειρία όσο και τα επιστημονικά δεδομένα συνεχώς επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΝΟΥ Τόσο η εμπειρία όσο και τα επιστημονικά δεδομένα συνεχώς επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΝΟΥ Τόσο η εμπειρία όσο και τα επιστημονικά δεδομένα συνεχώς επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η διατροφή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εμφάνιση ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα G1/Γ7 του Πιστοποιητικού Αρ. 662-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Κλινικού Εργαστηρίου της ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDISYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Diabetes_ protect our future.mp4

Diabetes_ protect our future.mp4 Diabetes_ protect our future.mp4 14/11 Γενέθλια του νομπελίστα γιατρού Φρέντερικ Μπάντινγκ 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη 2007:επίσημη Ημέρα από τα Ηνωμένα Έθνη Θέμα 2009 2013: Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορμονική διερεύνηση ασθενών με ακμή: πότε και γιατί; Ν. Μαλτέζος

Ορμονική διερεύνηση ασθενών με ακμή: πότε και γιατί; Ν. Μαλτέζος Ορμονική διερεύνηση ασθενών με ακμή: πότε και γιατί; Ν. Μαλτέζος ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΡΜΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΑΚΜΗΣ 1. Έναρξη σε βρεφική ή παιδική ηλικία 2. Πρώϊμη ήβη σε αγόρι και αδρεναρχή εμμηναρχή σε κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1

COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00. COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ιαθέσιµες Εξετάσεις (Σηµειώστε µε "1" τις παρεχόµενες εξετάσεις) ΦΕΚ COOMBS ΑΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 3.00 COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 5.00 20.00 D-Dimers ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 1 G-6-PD ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής e-catalogue 2012 Βιταμίνες Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία Αμινοξέα & Πρωτεΐνες Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα Πεπτικά/Προβιοτικά Βοηθήματα Βιταμίνες Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού Τρανσαμινασαιμία

Παρουσίαση περιστατικού Τρανσαμινασαιμία Παρουσίαση περιστατικού Τρανσαμινασαιμία Ρέκλου Ανδρομάχη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Παρούσα νόσος: Ασθενής ηλικίας 29 ετών προσήλθε σε μέρα γενικής εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

35. ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

35. ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 35. ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Θυρεοτοξίκωση είναι η κλινική και βιοχημική κατάσταση που οφείλεται στην εκσεσημασμένη παραγωγή και έκθεση στις θυρεοειδικές ορμόνες κάθε αιτιολογίας. Αντίθετα, υπερθυρεοειδισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ LABNET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ... 2 ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΘΗΛΥ... 14 ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΑΡΡΕΝ... 20 ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ... 24 ΑΛΛΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ... 27 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ - ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ... 31 ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα