Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ ,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% ΟΙΚ ,00% 100,00% 100,00%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Άρθρο Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 100,00% 100,00% 100,00% ΟΙΚ 7921 100,00% ΟΙΚ 3821 100,00% ΟΙΚ 3211 100,00% ΟΙΚ 3873 100,00% 100,00% 100,00%"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ 3, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ 0Α -Ο.Τ. Προϋπολογισµός Μελέτης Α/Α 3 0. Κεφάλαιο ο....-οικο ΟΜΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων. Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα. Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων. Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων. Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατός Καθαιρέσεις. Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων. Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατό χρήσης εκρηκτικών υλών Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων. υ ΝΕΤ Ο Ο- ΜΕ Α ΝΕΤ Ο Ο- ΜΕ Α ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 3 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 3 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 3 m3 0 3, * (,+, 3).0,00 m3 0 0,.,00 m3 00, * (,+,3 ).0,00 m3 00, 3.0,00 tkm 0,3.,0 m3 0 3,3 * (+,3).3,00 m 0,.,0 Kg 3 0,3.,0 m,.3,30 m3 300 m3 0,3 * (+,3) * (,+, 3).0,00.0,00 Αθροισµα Εργασιών :.,30.,30 m 0,.0,00 Σε µεταφορά:.0,00.,30 Σελίδα από 3

2 υ Από µεταφορά:.0,00., Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων κυλινδρικής διατοµής. Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. Ξυλότυποι -Οπλισµοί. ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα. ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός. Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατός) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 3-. Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλός. Κατασκευές από σκυρόδεµα. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C/0 Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B00C (S00s) Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. οµικά πλέγµατα B00C (S00s) Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων. Κατασκευές από σκυρόδεµα. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C/0 Κατασκευές από σκυρόδεµα. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C/30 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Τοποθέτηση γραµµικού µεταλλικού διαζώµατος (πρέκι) τύπου,,catnik'' δροµικού τοίχου πλ. 03 mm ΝΕΤ Ο Ο- ΜΕ Β- Ο Ο-Α Ν ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 Ο Ο ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 3 m,,00 m 0, 3.,00 m 300, 0,00 Kg 00,3,00 m, 0,00 m3 3.0,00 Kg 3 0,0 0.3,0 Kg,0.3, m 0,.0,00 m ,00 m ,00 m 0,.0,00 Αθροισµα Εργασιών : 0.0,0 0.0,0 m,3 3, Σε µεταφορά: 3, 33.,3 Σελίδα από 3

3 υ Από µεταφορά: 3, 33., Τοποθέτηση µεταλλικών γραµµικών διαζώµατων (σενάζ) µπατικού τοίχου ή ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε µεταλλικά πρέκια από διάτρητο γαλβανισµένο ατσάλι τύπου,, CATNIC'' πλάτους 3mm. ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών. Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία. ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών. ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα. Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα. Πλέγµατα - σενάζ (CATNIC) για την ενίσχυση τοιχοποιίας µπατικής - πλάτους mm Ειδικές τοιχοδοµές (αψίδων, καπνοδόχων, κλπ). Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία. Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατοµής Οπτοπλινθοδοµές. Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους xx cm. Πάχους / πλίνθων (υπερµπατικές) ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ 0 mm (λ=0.03w/m) Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα. Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 0 cm, απλού σχεδίου. ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΞΩΤ.ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΠΑΧΟΥΣ εκ. Ικριώµατα - Αντιστηρίξεις. Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά. Οπτοπλινθοδοµές. Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους xx cm. Πάχους / πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Ειδικές τοιχοδοµές (αψίδων, καπνοδόχων, κλπ). ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές. Ξύλινα δάπεδα. Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά. Ο Ο-Α N Ο Ο-Α N ΥΛΙΚΟ 0ΣΧ..33. ΥΛΙΚΟ Ν ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ ΟΙΚ 3. ΟΙΚ. ΟΙΚ 0 ΟΙΚ ΟΙΚ. 0,00% ΟΙΚ.33 0,00% ΟΙΚ 303 ΟΙΚ. ΟΙΚ. ΟΙΚ 3 m 0,.0,0 m 33,3.00,0 m 0,,00 m,.,00 m 00 0,,00 m 0,00 m 3 0,.0,0 m 00,3.0,00 µµ 0,.,00 m 0 3,.30,0 m 3,.,0 m 300,.0,00 Αθροισµα Εργασιών :.,., m.,00 m ,00 Σε µεταφορά:.,00., Σελίδα 3 από 3

4 Σελίδα από 3

5 υ Από µεταφορά:.,00., Κισηροδέµατα - Κυψελοδέµατα - Περλιτοδέµατα - Σκωριοδέµατα. Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. Λοιπά µαρµαρικά. Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο. Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους - 30 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP, διαστάσεων 30x30 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC). Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους έως cm, πάχους τουλάχιστον mm. Από ξυλεία pitch-pine Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους cm. Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα. Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών. Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm Λοιπά µαρµαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο. Επιστρώσεις στηθαίων µε µαλακό µάρµαρο πάχους cm και πλάτους άνω των 0 cm ιακοσµήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες. ιακοσµήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους έως 3 mm, διάτρητες ή µε γραµµικές αυλακώσεις, διαστάσεων 00x00 mm ιακοσµήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους cm. Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους, διαστάσεων 0x0x cm,οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων ΑΤΟΕ NB ΟΙΚ 30 ΟΙΚ 0 ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 33. ΟΙΚ 0 ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 0 ΟΙΚ 0 ΟΙΚ 0 ΝΑΤΕΟ ΟΙΚ 3 m ,00 m 0,00 m 0 33,.00,00 m,,0 µµ 0,.3,00 m,.0,00 m,.,0 m 3.,00 m, 3.03,0 m 0,.,00 m 0 3,.,00 µµ ,00 m ,00 µµ 0, 0,00 Σε µεταφορά:.,0., Σελίδα από 3

6 υ Από µεταφορά:.,0., Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP, διαστάσεων 0x0 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP, διαστάσεων 0x0 cm Λοιπά µαρµαρικά. Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 3 cm Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP, διαστάσεων 0x0 cm Λοιπά µαρµαρικά. Μπαλκονοποδιές µήκους έως,00 m. Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm Λοιπά µαρµαρικά. Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως,00 m µε µάρµαρο λευκό. Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / cm (βατήρων/µετώπων) Λοιπά µαρµαρικά. Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο. Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους άπεδο παιδικής χαράς από ανακυκλωµένο καουτσούκ χρωµατισµένο Πλακόστρωση πεζοδροµίων,νησίδων πλατειών κ.λ.π, (περιλαµβάνει και την όδευση τυφλών µε ειδικές πλάκες όδευσης οποιουδήποτε χρώµατος και την κατασκευή ραµπών ΑΜΕΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Κατασκευές από αλουµίνιο. Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων από αλουµίνιο. Υαλουργικά. Πλάκες υάλινες δαπέδου 0Χ0 cm, πάχους 3 cm. ιαστάσεων x cm, πάχους 3,0 cm Κατασκευές από αλουµίνιο. Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο Υ Ρ N3.. ΑΤΟΕ 00Ν.Β ΟΙΚ 3. ΟΙΚ 3. ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 33 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ ΟΙΚ 3 ΑΤΟΕ 3 Ο Ο-Α Κ ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 0 µµ 3,.,0 m 0 33,.0,00 m 0 3,.0,00 m.0,00 m ,00 µµ 33,,0 µµ 3 3.3,00 µµ 3 0, 33,0 m 30,3 3.,0 m ,00 Αθροισµα Εργασιών :.,0.,0 m,00 Τεµ. 30,.0,00 m.00,00 Σε µεταφορά:.0,00., Σελίδα από 3

7 υ Από µεταφορά:.0,00., Κατασκευές από αλουµίνιο. Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο. Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε καπάκι µεταξύ των υαλοπινάκων Γραφείο (σχήµα Γ) διαστάσεων,0χ,0, δύο καρέκλες µε ρόδες, µία συρτιαριέρα. Ποτηριέρα τοίχου µε συρόµενα κρύσταλλα διαστάσεων 0Χ3Χ0 από ανοπξείδωτο χάλυβα AISI /0/30 ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ - (ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)- ΑΙΘΡΙΟ (ΚΙΟΣΚΙ) ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GALLOP ΣΕΙΡΑ GA 00 Ερµάριο µε συρόµενες πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 0Χ0Χ Ερµάριο µε συρτάρια διαστάσεων Χ0Χ εκ. Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI /030 Πάγκος κουζίνας ανοιχτός µε υποδοχή πλυντηρίου διαστάσεων 0Χ0Χ από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI /030 Λάντζα µε συρόµενες πόρτες, γούρνες 0Χ0Χεκ. ιαστάσεων 0Χ0Χ εκ. Από ανοξείδωτο χάλυβα. Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές. Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 3 cm Ερµάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσµατα πάχους mm πρεσσαριστά. Ερµάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,0 m². Ερµάρια - Πάγκοι, κτλ. Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica). Ερµάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα. Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών. Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.0. ΑΤΟΕ Ν.. Ο Ο-Α Ν. ΟΙΚ 0ΣΧ... ΟΙΚ Ν.. ΟΙΚ N..3 ΟΙΚ Ν.. ΟΙΚ Ν.. ΟΙΚ Ν ΟΙΚ 0 ΟΙΚ 0 ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 0. ΟΙΚ 3 0,00% ΟΙΚ 30,00% ΟΙΚ 3 0,00% ΟΙΚ ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 3. ΟΙΚ ΑΝΑΘ.. ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 0. m, 0,00 Τεµ ,00 Τεµ..00,00 m 3.3,00 m 030.0,00 Τεµ. 0 0,00 Τεµ. 0 0,00 Τεµ.,00 0 ΗΛΜ Τεµ.., ΟΙΚ. ΟΙΚ 0. ΟΙΚ 3. ΟΙΚ ΟΙΚ 3. ΟΙΚ ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 0 m 0.00,00 m 0,.0,00 Τεµ. 33, 3,00 m 0,.0,00 m.,00 Kg 0 3,.,00 Kg 00,.30,00 Kg 00, 0.00,00 Σε µεταφορά:.,00., Σελίδα από 3

8 Σελίδα από 3

9 υ Από µεταφορά:.,00., 3 3 Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα. Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ0/ mm. Κατασκευές από αλουµίνιο. Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα. Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα Κατασκευές από αλουµίνιο. Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα Κατασκευές από αλουµίνιο. Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόµενα, µη χωνευτά. Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d =,0 mm Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους mm (3 mm + µεµβράνη + 3 mm) Υαλουργικά. ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους mm, (κρύσταλλο mm, κενό mm, κρύσταλλο laminated mm + mm) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. Χρωµατισµοί. Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα. ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός. Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα. Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας Χρωµατισµοί. Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 30 ΟΙΚ ΟΙΚ 0. ΟΙΚ 0. ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 0 ΟΙΚ. ΟΙΚ 3 Kg 00.00,00 m 0 0,00 m,3 00.,00 m,3 00.0,00 m 3,3.30, µµ,,30 m ,00 m 0.,00 Αθροισµα Εργασιών :.0,.0, m 0, 3,00 m 0 3,,00 m ,00 m 0,.0,00 m 0, 33,0 Σε µεταφορά:.,0 0.3,3 Σελίδα από 3

10 υ Από µεταφορά:.,0 0.3,3 0 3 ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός. Πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 3-. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός. Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό. ώσεις υγρασίας - ήχου - θερµός. Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες. Μεµβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισµένη µε υαλοπλέγµατα ή πολυεστερικές ίνες Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου Χρωµατισµοί. Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων Χρωµατισµοί. Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς.....-η-μ... Οµ - -. Υ ΡΕΥΣΗ Αυτόµατη βαλβίδα µε πλωτήρα, εξαερισµό σωληνώσεων νερού, ιαµέτρου σπειρώµατος 3/ ins Γιά πίεση λειτουργίας έως atm οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκός 3 l Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0, mm Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως Παροχής από,0 έως &,00 m3/h Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου 3 mm πάχους τοιχώµατος,00 mm Εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρούθερµού νερού δικτύου ύδρευσης () κυκλωµάτων Υ Ρ Υ Ρ 0 0 Ν Ν0.. ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ 3 ΟΙΚ ΟΙΚ. ΟΙΚ 3 ΟΙΚ 3 Kg 00, 0,00 m 0, 30,00 µµ 0,,00 m 30 3,.,00 m 03,.33,0 m 0 3,.3,00 m 03, 3.,0 Αθροισµα Εργασιών : 0.0,0 0.0,0 0 ΗΛΜ Τεµ. 3,3 3,3 0 ΗΛΜ 3 Τεµ. 3,3 0, 0 ΗΛΜ m,0 3., 0 ΗΛΜ Τεµ.,.3, Υ Ρ 0 m3 0 3, 0,00 0 ΗΛΜ m, 30,0 Υ Ρ 0 m3 33,00 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 Σελίδα 0 από 3

11 Σε µεταφορά:., 0.3,3 Α/Α υ Από µεταφορά:., 0.3, Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου / ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου 3/ ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου / ins Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρούθερµού νερού δικτύου ύδρευσης () κυκλωµάτων Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου,0 ins Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρούθερµού νερού δικτύου ύδρευσης (3) κυκλωµάτω Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,0 m διαστάσ. 30cm X 30cm Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου / ins Θερµική µόνωση σωλήνων απο ins µέχρι / ins µε αφρώδες πλαστικό armaflex ( m) Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0,0 mm Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου / ins Σπιράλ σύνδεσης υδραυλικού υποδοχεά /" & µήκους 0,0m, βαρέως τύπου από λάστιχο EPDM µή τοξικό, κατάλληλο για πόσιµο νερό και θερµοκρασία λειτουργίας -0,0 oc +00 oc µε ανοξείδωτη επένδυση και ρακόρ ορειχάλκινα. Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατο ςγια χρήση από ΑΜΕΑ Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0,0 mm Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως Παροχής από 0 έως &,0 m3/h Θερµική µόνωση σωλήνων µέχρι ins µε αφρώδες πλαστικό armaflex Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νεροχύτη καταιονηστήρα Φ / ins ιαµέτρου / ins Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρούθερµού νερού δικτύου ύδρευσης () κυκλωµάτων Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ιαµέτρου / ins Συλλεκτοδιανοµέας ψυχρούθερµού νερού δικτύου ύδρευσης () κυκλωµάτων Ν Ν Ν Ν0.. Ν Ν ΝΑΤΕΟ..Ν Ν..0 Ν Ν ΝΑΤΕΟ Ν...3 Ν Ν0.... Ν Ν0. ΗΛΜ Τεµ.,3,0 3 ΗΛΜ Τεµ. 3,, ΗΛΜ Τεµ. 0 3,3.0,0 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 ΗΛΜ Τεµ.,3,0 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 ΗΛΜ 0 Τεµ. 0, 0, ΗΛΜ Τεµ.,3 3,0 0 ΗΛΜ 0 m 0,3 3,0 ΗΛΜ m 00,3.3,00 ΗΛΜ Τεµ.,0,0 3 ΗΛΜ m, 33,00 ΗΛΜ 3 Τεµ. 03,3 03,3 ΗΛΜ m 3, 0,0 ΗΛΜ Τεµ.,0.3, ΗΛΜ 0 m,3 3, ΗΛΜ 3 Τεµ. 0 00,00 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 30 ΗΛΜ 3 Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 Σε µεταφορά:.,0 0.3,3 Σελίδα από 3

12 υ Από µεταφορά:.,0 0.3,3 Ερµάριο συλλεκτών Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, από ανοδειωµένο αλουµίνιου τύπου κολώνας καταιονιστήρα µε περιοροστή ροής, ιαµέτρου / ins Κρουνός ορειχάλκινος ιαµέτρου / ins ίοδη ηλεκτροβάννα ιαµέτρου ins ίοδη ηλεκτροβάννα ιαµέτρου 3/ ins Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ / ins... Οµ - -. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Σαπωνοσπογγοθήκη πορσελάνης πλήρης ιαστάσεων 30 Χ cm µε χειρολαβή Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 0 cm δύο σκαφών ιαστάσεων περίπου 3 Χ 0 X 3 cm, µήκους,0 m Λουτήρας νηπίων επίτοιχος από πορσελάνη Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως atm ιαµέτρου mm Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος µαύρου Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη διαστάσεων Χ cm Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ιαµέτρου 0 mm Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ιαµέτρου 0 mm Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ιαµέτρου 00 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως atm ιαµέτρου 00 mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως atm ιαµέτρου 0 mm Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 0 mm Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ. cm Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων Ονοµαστικής ισχύος 0,0 m3/h Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες Ν. Ν.. Ν0.3 Ν0. Ν ΗΛΜ 3 Τεµ. 0 00,00 33 ΗΛΜ 3 Τεµ. 0 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 30 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 Αθροισµα Εργασιών :.,0.,0 3 ΗΛΜ 3 Τεµ. 3 3,3, 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 0 ΗΛΜ Τεµ. 3 0, Ν0. Ν03.. Ν ΗΛΜ m.,00 ΗΛΜ Τεµ.,, 3 ΗΛΜ Τεµ.,0, ΗΛΜ Τεµ.,, ΗΛΜ Τεµ. 3,3,0 ΗΛΜ Τεµ. 3,, ΗΛΜ m 3,3.3, ΗΛΜ m 0,,0 ΗΛΜ Τεµ.,3 3,0 0 ΗΛΜ Τεµ. 3 3,, ΗΛΜ Τεµ ,00 ΗΛΜ Τεµ. 3.3,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,3,3 Σελίδα από 3

13 Σε µεταφορά:.3,.0, Α/Α υ Από µεταφορά:.3,.0, Σιδηροσωλήνας µαύρος 3 ins µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) Σιφώνι καταιονητήρα µε ανοξείδωτη εσχάρα. Πώµα (τάπα) καθαρισµού ορειχάλκινο µε στεφάνη ιαµέτρου 0 mm Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης µε δοχείο και κάθισµα Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως atm ιαµέτρου mm Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως atm ιαµέτρου 0 mm Καθρέπτης τοίχου πάχους mm µπιζουτέ ιαστάσεων 3 Χ cm Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 0 cm µε µονό χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 0Χ0 cm, βάθους 0 cm Προµήθεια και τοποθέτησις καναλιών αποστραγγίσεως εξωτερικής διατοµής 0,0m χ 0,m µε εσχάρα Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 0cm X 0cm και βάθος έως 0,0 m Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) διαµέτρου Φ 00 mm Σιφώνι νιπτήρα από πολυαιθυλένιο Νιπτήρας πορσελάνης ιαστ. Χ cm Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του. Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη Υψους cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ιαστάσεων 0cm X 0cm και βάθος από,00 έως,0 m Σιδηροσωλήνας µαύρος ins µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη Υψους 3 cm..3. Οµ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ιαµέτρου εις mm Φ 3mm Περιλαίµιο γειώσεως σωλήνων (κολλάρο) ιαµέτρου εις mm Φ mm Ν Ν. Ν Ν Ν30.3 ΝΑΤΕΟ Ν Ν30.3 Ν Ν Ν ΗΛΜ µµ 3, 3,0 ΗΛΜ Τεµ. 3,00 ΗΛΜ Τεµ.,3,0 ΗΛΜ Τεµ ,00 ΗΛΜ m 0,3, ΗΛΜ m,3 3, 0 ΗΛΜ 3 Τεµ ,00 ΗΛΜ 0 Τεµ. 3,.0, ΝΑΤΕΟ m,3.33, 3 ΗΛΜ 0 Τεµ. 0 0,00 ΗΛΜ Τεµ. 3, 3, ΗΛΜ Τεµ. 0,00 ΗΛΜ Τεµ., 3.30,0 ΗΛΜ Τεµ.,3, ΗΛΜ Τεµ.,3,0 ΗΛΜ 0 Τεµ.,3,3 0 ΗΛΜ µµ,, ΗΛΜ Τεµ. 0 0,.0,0 Αθροισµα Εργασιών :.30,.30, ΗΛΜ Τεµ.,3, 3 ΗΛΜ Τεµ. 0,,0 Σελίδα 3 από 3

14 Σε µεταφορά:,3., Α/Α υ Από µεταφορά:,3., Κεφαλή (αισθητήριο) ανίχνευσης και µέτρησης της συγκέντρωσης φυσικού αερίου Φαροσειρήνα συναγερµού αναγγελίας διαρροής αερίου Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ιατοµής mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου ins Πάχους 3, mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 3/ ins Πάχους, mm Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου 3/", για δίκτυο φυσικού αερίου Ηλεκτροκίνητη βαλβίδα αερίου διαµέτρου ins Πίνακας ανίχνευσης φυσικού αερίου, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου / ins Πάχους, mm Ηλεκτροκίνητη βαλβίδα αερίου διαµέτρου 3/ ins, Γείωση από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ ins µήκους,0m Αντισεισµική βαλβίδα αερίου µε σπείρωµα διαµέτρου Φ ins Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου ins... Οµ - -. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Θερµική µόνωση σωλήνων απο ins µέχρι / ins µε αφρώδες πλαστικό armaflex ( m) Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0,0 mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0,0 mm Θερµική µόνωση σωλήνων µέχρι ins µε αφρώδες πλαστικό armaflex Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως atm ιαµέτρου 0 mm Σύνδεσµος διαστολικός συνδέσεως DN Χαλκοσωλήνας DN πάχους τοιχώµατος,0 mm Θερµαντικά σώµατα τύπου panel /00/000 Χαλκοσωλήνας DN πάχους τοιχώµατος 0,0 mm Χαλκοσωλήνας διαµέτρου / κατάλληλος για freon Ν Ν0. Ν Ν Ν Ν.. Ν Ν Ν 00Ν... ΗΛΜ Τεµ.,00 ΗΛΜ Τεµ. 3 3,00 ΗΛΜ m 0,,0 ΗΛΜ m 33, 3,0 ΗΛΜ m,3 3, ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 ΗΛΜ Τεµ.,00 ΗΛΜ m, 3,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,, Ν Ν ΝΑΤΕΟ..Ν ΝΑΤΕΟ Ν Ν Ν Ν Ν0.. ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 Αθροισµα Εργασιών :.,., 0 ΗΛΜ 0 m,3,0 ΗΛΜ m,3 03, ΗΛΜ m,, ΗΛΜ 0 m 30,3,0 ΗΛΜ m 330,3.0,0 ΗΛΜ Τεµ ,00 ΗΛΜ m 3,00 ΗΛΜ Τεµ..,00 0 ΗΛΜ m ,00 ΗΛΜ µµ 3, 0,0 Σε µεταφορά: 0.0,3.3, Σελίδα από 3

15 υ Από µεταφορά: 0.0,3.3, Ηλεκτρονική συσκευή αποτροπής επικάθησης αλάτων Συλλέκτης ορειχάλκινος µε δυο βέργες " κυκλωµάτων 3 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη Χαλκοσωλήνας διαµέτρου / κατάλληλος για freon Συλλέκτης ορειχάλκινος µε δυο βέργες " Χαλκοσωλήνας διαµέτρου 3/ κατάλληλος για freon Αυτόµατο εξαεριστικό δικτύου θέρµανσης, ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο, µε σφαιρική βάννα/" Χαλκοσωλήνας διαµέτρου / κατάλληλος για freon Χαλκοσωλήνας διαµέτρου / κατάλληλος για freon Θερµαντικά σώµατα τύπου panel 33/00/0 Θερµαντικά σώµατα τύπου panel /00/00 Χαλκοσωλήνας διαµέτρου / κατάλληλος για freon Ερµάριο συλλέκτη (κασσέτα) εως κυκλωµάτων Θερµαντικά σώµατα τύπου panel 33/00/000 Θερµαντικά σώµατα τύπου panel /00/0 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως ιαµέτρου ins Θερµαντικά σώµατα τύπου panel /00/0 Θερµαντικά σώµατα τύπου panel /00/0 Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας µονοσωληνίου Φ mm, τοποθετηµένος µέσα σε πλαστικό σωλήνα σπιράλ Εσωτερική µον κλιµατισµού τύπου κασέτας (round flow cassette) τεσσάρων κατευθύνσεων,kw Θερµαντικά σώµατα τύπου panel /00/0 Εσωτερική µον κλιµατισµού τύπου κασέτας (round flow cassette) τεσσάρων κατευθύνσεων,kw Σύστηµα κλιµατισµού (VRV - Variable Refrigerant Volume) µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου freon για θέρµανση και ψύξη χώρων 33Kw Ρακόρ ορειχάλκινο κωνικό διαµέτρου Φ'' Εσωτερική µον κλιµατισµού τύπου κασέτας (round flow cassette) τεσσάρων κατευθύνσεων 3,Kw ΥΛΙΚΟ Ν.0 Ν Ν0.. Ν0. Ν Ν0.. Ν Ν0.. Ν Ν0..3 ΥΛΙΚΟ Ν.0 Ν Ν0.. Ν Ν0.. Ν Ν3.3.0 Ν Ν3.3. Ν Ν0.. Ν Ν30. Ν Ν3.3.3 Ν Ν Ν Ν3.3. Ν Ν3.3. ΥΛΙΚΟ Ν0. Ν Ν0.3 Ν Ν3.3. Ν Ν0. Ν Ν0. Ν Ν03. Ν Ν0. ΗΛΜ 3 Τεµ. 0 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ..3,00 ΗΛΜ 0 Τεµ. 3, 3,0 ΗΛΜ µµ, 0,0 ΗΛΜ Τεµ. 33,00 ΗΛΜ µµ 3 3,00 ΗΛΜ Τεµ.,,00 ΗΛΜ µµ 0,.,00 00 ΗΛΜ µµ 3,,0 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0 ΗΛΜ Τεµ. 30.0,00 03 ΗΛΜ µµ 3,.0,0 0 ΗΛΜ 3 Τεµ ,00 0 ΗΛΜ Τεµ ,00 0 ΗΛΜ Τεµ. 0.00,00 0 ΗΛΜ Τεµ.,00 0 ΗΛΜ Τεµ. 3.0,00 0 ΗΛΜ Τεµ ,00 0 ΗΛΜ m.3,00 ΗΛΜ 33 Τεµ ,00 ΗΛΜ Τεµ. 3 3,00 3 ΗΛΜ 33 Τεµ ,00 ΗΛΜ 33 Τεµ. 0.00,00 ΗΛΜ Τεµ.,00 ΗΛΜ 33 Τεµ. 0.00,00 Σε µεταφορά: 3.,3.3, Σελίδα από 3

16 υ Από µεταφορά: 3.,3.3, Σύστηµα κλιµατισµού (VRV - Variable Refrigerant Volume) µεταβλητού όγκου ψυκτικού µέσου freon για θέρµανση και ψύξη χώρων Kw Εσωτερική µον τύπου κασέτας (round flow cassette) τεσσάρων κατευθύνσεων,kw Εγκατάσταση ενός λεβητοστασίου πλήρης Εσωτερική µον τύπου κασέτας (round flow cassette) τεσσάρων κατευθύνσεων,kw Θερµοστάτης χώρου, προγραµµατιζόµενος ηλεκτρονικός Εσωτερική µον τύπου κασέτας (round flow cassette) τεσσάρων κατευθύνσεων,kw Ρακόρ ορειχάλκινο κωνικό διαµέτρου Φ 3/" ιαµέτρου 3/ ins Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος,0 mm Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ, mm Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ, mm Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος,0 mm Ρακόρ ορειχάλκινο κωνικό διαµέτρου Φ /" ιαµέτρου / ins Ρακόρ ορειχάλκινο κωνικό διαµέτρου Φ /" ιαµέτρου / ins Σύστηµα αντισταθµίσεως 0 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. ιαµέτρου mm πάχους τοιχώµατος 0,0 mm Ηλιακός συλλέκτης 3 Συλλέκτης (κολλεκτερ) ψυκτικού µέσου freon για θέρµανση και ψύξη () κυκλωµάτων Εφαρµογή συσκευής καθοδικής προστασίας, µε ανταλλακτικό Συλλέκτης (κολλεκτερ) ψυκτικού µέσου freon για θέρµανση και ψύξη () κυκλωµάτων Πυροσβεστικός σταθµός 3... Οµ - -. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ιατοµής mm Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ, mm Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ, mm Ν Ν0. Ν Ν0. Ν Ν3..0 Ν Ν0..0 Ν Ν0. Ν Ν03.0 Ν Ν Ν.3 Ν Ν0. Υ Ρ 0.. Ν Ν0. Ν ΗΛΜ 33 Τεµ ,00 ΗΛΜ 33 Τεµ. 0.00,00 ΗΛΜ Τεµ ,00 0 ΗΛΜ 33 Τεµ ,00 ΗΛΜ Τεµ ,00 ΗΛΜ 33 Τεµ. 30.0,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 ΗΛΜ m 3,3, ΗΛΜ m 00,.,00 ΗΛΜ m 300,.30,00 ΗΛΜ m 0 3,.,00 ΗΛΜ Τεµ. 0,00 ΗΛΜ Τεµ.,00 30 ΗΛΜ 3 Τεµ ,00 3 ΗΛΜ m 0,,00 3 ΗΛΜ m ,00 33 ΗΛΜ Τεµ. 30 0,00 3 Υ Ρ ΑΝΑΘ. 30. Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ 0 Τεµ.,3, Αθροισµα Εργασιών :.,3.,3 ΗΛΜ m, 3,0 ΗΛΜ m 00,.,0 ΗΛΜ m 00,.3,0 Σε µεταφορά:.,0.00., Σελίδα από 3

17 υ Από µεταφορά:., Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 0 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 0 Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 3 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως Α Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισµένος ιαστάσεων 0 Χ 3 cm Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών ΝΗ κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση Εντάσεως 00 Α Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 00 mm Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 300 mm ιακόπτης πιεστικού κοµβίου χωνευτός εντάσεως Α τάσεως 0 V Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 επίτοιχος ιαστάσεων 0 Χ cm Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 00 mm Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 00 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ, mm Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ mm Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής: Χ mm Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ηµιβραχώδες Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής: Χ, mm Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής: Χ, mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ mm ΦΡΓ-Α 0.. ΦΡΓ-Α ΗΛΜ Τεµ. 0 0,0 00,0 3 ΗΛΜ Τεµ.,03, 3 ΗΛΜ Τεµ.,3 0,0 0 ΗΛΜ Τεµ.,, ΗΛΜ Τεµ. 0,0 3,0 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,.0,0 3 ΗΛΜ Τεµ. 0, 0, ΗΛΜ 3 µµ 0,.,00 ΗΛΜ 3 µµ 30,,00 0 ΗΛΜ Τεµ. 3,3 3, 0.. ΦΡΓ-Α 0.. ΦΡΓ-Α ΗΛΜ Τεµ. 3,,3 ΗΛΜ 3 µµ 3,00 ΗΛΜ 3 µµ 300, 3.0,00 0 ΗΛΜ m 0,3 0,0 30 ΗΛΜ Τεµ. 3 3, ΗΛΜ m,,0 3 ΗΛΜ m,,0 ΗΛΜ 0 m3 0,,0 ΗΛΜ m,, ΗΛΜ m,,0 ΗΛΜ m,3,3 Σε µεταφορά:.00,.00.,.00., Σελίδα από 3

18 Σελίδα από 3

19 υ Από µεταφορά:.00, Χρονοδιακόπτης ωρός µε αυτονοµία εντάσεως 0Α Αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης διαρροής πολικός εντάσεως 3 Α Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 0mm - Ρελέ ισχύος τριπολικό εντάσεως Α Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό, διατοµής Χ mm Αυτόµατος προστατευτικός διακόπτης διαρροής πολικός εντάσεως 0 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως πίλλαρ Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό, για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR, Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ διαµέτρου 3 ΜΜ Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ διαµέτρου ΜΜ Απορροφητήρας εντοιχισµένος ή εξωτερικός, Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ διαµέτρου 0 ΜΜ, Ανεµιστήρας ελικοειδής παραθύρου ή επίτοιχος, κατάλληλος για τοποθέτηση σε WC Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής: 0 mm Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ιατοµής mm Πενταπολικό - ιατοµής Χ 0 mm ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 0 V Εντάσεως 0 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 0 Α τάσεως 0 V Εντάσεως 0 Α απλός µονοπολικός Βάση πίλλαρ άοπλη διαστάσεων.00x0,0 m Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράµµα µετάλλου διαµέτρου ιαµέτρου ή διαστάσεων εξόδων Φ 0mm δια σωλ. Φ mm Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων ιαστάσεων 0Χ0 cm, βάθους 0 cm Ν Ν.. Ν Ν Ν 0Ν... Ν Ν... Ν Ν.3.. Ν Ν.. Ν Ν30.. Ν Ν Ν Ν33.. Ν Ν33.. Ν Ν0. Ν Ν33.. Ν Ν Ν Ν Ν Ν3.. ΗΛΜ Τεµ. 3,3 3,3 ΗΛΜ Τεµ.,3,3 0 ΗΛΜ Τεµ. 0 3,,0 ΗΛΜ Τεµ.,,0 ΗΛΜ m,3 3,0 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 3,3 3,30 ΗΛΜ Τεµ., 0, ΗΛΜ 0 m3,,0 ΗΛΜ Τεµ. 0,3.3,00 ΗΛΜ µµ 0,3,00 ΗΛΜ m 0,3,00 ΗΛΜ 3 Τεµ. 3,00 0 ΗΛΜ m 0,3 3.,00 ΗΛΜ 3 Τεµ.,00 ΗΛΜ m 0, 0,0 3 ΗΛΜ m 0,,0 ΗΛΜ m 30,3,0 ΗΛΜ Τεµ.,3,3 ΗΛΜ Τεµ.,0, ΗΛΜ 0 Τεµ. 3 3,00 ΗΛΜ Kg 0, 0, ΗΛΜ Τεµ.,3 3,0 0 ΗΛΜ 0 Τεµ.,.3, Σε µεταφορά: 3.,.00.,.00., Σελίδα από 3

20 Σελίδα 0 από 3

21 υ Από µεταφορά: 3., Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγανό,προστασίας ΙΡ, προστασίας ΙΡ, ψευδοροφής, γιά λαµπτήρες W TL Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC atm υπογείων καλωδίων διαµέτρου 00mm πλήρης Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων. Ενός σωλήνα Φ 00 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό µε ουδέτερη µειωµένης διατοµής ιατοµής 3 Χ + mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ, mm Φωτιστικό σώµα φθορισµού,ψευδοροφής στεγανό, προστασίας ΙΡ, γιά λαµπτήρες W TL, Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 00 V πλήρηςµε ασφάλειαπορσελάνης / Α πλήρους ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 0 Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός µονοπολικός Εντάσεως 0 Α Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 3,mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 00 Χ 00mm - Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ mm Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος ιατοµής: mm Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής: mm Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ mm Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως Α Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ, mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ, mm Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής:, mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 0 Χ 0mm - Ν Ν Ν Ν.. ΗΛΜ Τεµ. 30.0,00 ΗΛΜ Τεµ. 30,3,0 3 ΗΛΜ m 0, 00,00 ΗΛΜ m, 3,30 ΗΛΜ m 0,3,0 ΗΛΜ m 0, 3,0 ΗΛΜ Τεµ ,00 ΗΛΜ Τεµ.,, ΗΛΜ Τεµ.,3 3,0 0 ΗΛΜ Τεµ., 03, ΗΛΜ m 3, 3, ΗΛΜ Τεµ., 3, 3 ΗΛΜ m 0,3,0 ΗΛΜ m 3,,0 ΗΛΜ m 0,,0 ΗΛΜ m 0, 3,0 ΗΛΜ Τεµ.,0 0, ΗΛΜ m 0,,0 ΗΛΜ m,3,3 300 ΗΛΜ m, 0, 30 ΗΛΜ m 00,3.0,00 30 ΗΛΜ Τεµ. 0, 3,0.00., Σελίδα από 3

22 Σε µεταφορά:.,.00., Α/Α υ Από µεταφορά:., Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό ιατοµής: Χ mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ mm Αγωγός τύπου ΝΥΑ όκλωνος ιατοµής: mm Φωτιστικό σώµα φθορισµού ψευδοροφής, προστασίας ΙΡ, γιά λαµπτήρες W PL-C Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγανό, οροφής, προστασίας ΙΡ, γιά λαµπτήρες W TL- D Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 3,mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ mm Φωτιστικό σώµα φθορισµού ψευδοροφής έµµεσου φωτισµού, προστασίας ΙΡ 0, γιά λαµπτήρα W PL-L Αυτόνοµο φωτιστικό σώµα φωτισµού ασφαλείας, µε ένδειξη πορείας εξόδου, Φωτιστικό σώµα χωνευτό εξωτερικού σώρου, προστασίας ΙΡ, γιά λαµπτήρα W Ε Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο οπολικό - ιατοµής Χ mm Φωτιστικό σώµα ασφαλείας αντιεκρηκτικού τύπου (Eede IΙIA- Tι) Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 3mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ 3mm... Οµ - -. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ιατοµής mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου ins Πάχους 3, mm Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ, mm Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου Για πλάτος 00 mm Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ηµιβραχώδες Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 0mm - Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό, για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR, Ν Ν.. 0 Ν Ν Ν Ν.. Ν Ν. Ν Ν ΗΛΜ m,,0 30 ΗΛΜ m 00 3,,00 30 ΗΛΜ m,, 30 ΗΛΜ Τεµ. 0,00 30 ΗΛΜ Τεµ ,00 30 ΗΛΜ m 0 3, 3.0,0 30 ΗΛΜ m 0 3, 3,0 30 ΗΛΜ Τεµ. 3,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 3 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0,00 33 ΗΛΜ m,0,0 ΦΡΓ-Α 0. 3 ΗΛΜ Τεµ..00, ΦΡΓ-Α Ν Ν ΗΛΜ m 0,,0 3 ΗΛΜ m 0,,00.00., Αθροισµα Εργασιών :.33,03.33,03 ΗΛΜ m 3, 0, ΗΛΜ m 30 33,.00,0 ΗΛΜ m 0, 3,0 ΗΛΜ 3 µµ 30, 3,00 ΗΛΜ 0 m3 0,,0 0 ΗΛΜ Τεµ. 3,,3 ΗΛΜ Τεµ.,3, Σελίδα από 3

23 Σε µεταφορά:.33,.0.30,3 Σελίδα 3 από 3

24 υ Από µεταφορά:.33, 0 3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ διαµέτρου 0 ΜΜ, Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 0 Χ 0mm - Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ mm Τηλεφωνικός κατανεµητής Τηλεφωνικός κατανεµητής δύο οριολωρίδων των 0 σειρών µε ακροδέκτες σε κάθε σειρά Επιτοίχια καµπίνα U, µε κρυστάλλινη πόρτα ασφαλείας και κλειδαριά Ηλεκτρικό κουδούνι ειδοποίησης σε γραφείο /νσης Σχολ. και σύστηµα αυτοµάτου ανοίγµατος εξωτερικής καγκελόθυρας Τηλεφωνική συσκεύη PSTN. 0 3 Ηλεκτρονική ψηφιακή τηλεφωνική συσκεύη Ηλεκτρονικό ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο εσωτερικών γραµµών, εξωτερικών Πρίζα τηλεόρασης χωνευτή µε το κυτίο, Κεραία τηλεόρασης κατάλληλη για λήψη ευρείας περιοχής (VHF και UHF) Πρίζα δικτύου υπολογιστή διπλή, µε δυο RJ, µε το κυτίο πλήρως εγκατεστηµένη, Καλώδιο UTP " cat κατάλληλο για δίκτυο τηλεφώνων. Πρίζα δικτύου υπολογιστή µονή, µε ένα RJ, µε το κυτίο πλήρως εγκατεστηµένη, Καλώδιο UTP " cat κατάλληλο για δίκτυο υπολογιστών. Καλώδιο οµοαξωνικό Ω κατάλληλο για εγκαταστάσεις τηλεόρασης.... Οµ - -. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη ιαµέτρου / ins Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου ins Πάχους 3, mm 3 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 0mm - Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό, για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR, Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ διαµέτρου 0 ΜΜ, Ν Ν Ν Ν3. Ν Ν Ν Ν.3 Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν.3 Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ΗΛΜ m 30,3.30,0 30 ΗΛΜ Τεµ. 0,,0 30 ΗΛΜ m 0 3,,0 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 3 3,00 30 ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 33 ΗΛΜ Τεµ. 33, 3,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,,00 3 ΗΛΜ m,,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 33, 0,00 3 ΗΛΜ m 00,.0,00 3 ΗΛΜ m 0,, ,3 Αθροισµα Εργασιών :.33,.33, ΗΛΜ Τεµ.,3,3 ΗΛΜ m 33,., ΗΛΜ 0 Τεµ. 3, 3,0 0 ΗΛΜ Τεµ. 0 3,,0 ΗΛΜ Τεµ. 0,3,00 0 ΗΛΜ m 30,3.,00 Σε µεταφορά:.30,.0., Σελίδα από 3

25 Σελίδα από 3

26 υ Από µεταφορά:.30, 0 3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ mm Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γοµώσεως kg Μειωτής πίεσης νερού κοχλιωτός, ονοµαστικής διαµέτρου /" ονοµ. διαµέτρου /" Ανιxνευτής εκρηκτικών αερίων µε ηχητική ειδοποίηση Συλλέκτης πυρόσβεσης από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Πυροσβεστικός σταθµός πλήρης, µετα των εργαλείων & µέσων (ΣΕΠΕΠ) Σειρήνα συναγερµού αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, µε ηχητικό και οπτικό σήµα Πυροσβεστικό συγκρότηµα αποτελούµενο απο µια ηλεκτροκίνητη αντλία παροχής 0, m3/h, 0m Μ.Υ Κεφαλή καταιονισµού (sprinkler) 0 Εξοδος µε τον ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανοµέα θερµαντικού ή ψυκτικού νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή ιαµέτρου διανοµέα ή συλλέκτη 3/ mm Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 0 atm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου ins Πάχους 3, mm ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης 3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου / ins Πάχους 3, mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου / ins Πάχους 3, mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου / ins Πάχους 3, mm Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεοµένη µε συνδεοµένη µε φλάντζες ιαµέτρου 3ins Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου 3 ins Πάχους,0 mm ΥΛΙΚΟ Ν3.0 ΥΛΙΚΟ Ν3.0 ΥΛΙΚΟ n0.0 ΥΛΙΚΟ Ν0.0 Ν 00Ν...3 Ν Ν0. Ν ΗΛΜ m 00 3, 3,00 30 ΗΛΜ m 3,,0 330 ΗΛΜ Τεµ.,, 33 ΗΛΜ Τεµ., 3,3 33 ΗΛΜ Τεµ. 0 0, ΗΛΜ Τεµ.,00 33 ΗΛΜ Τεµ ,00 33 ΗΛΜ 0 Τεµ.,3,3 33 ΗΛΜ Τεµ., 3,0 33 ΗΛΜ Τεµ ,00 33 ΗΛΜ Τεµ. 3,0.3, 33 ΗΛΜ Τεµ. 3, 3, 30 ΗΛΜ Τεµ. 0 0, Ν ΗΛΜ m 0,.,0 3 ΗΛΜ 0 Τεµ.,00 33 ΗΛΜ m 0,0 00,0 3 ΗΛΜ m,3 0, 3 ΗΛΜ m 0,, 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ m,,30 Σε µεταφορά: 33.3,.0.,.0., Σελίδα από 3

27 υ Από µεταφορά: 33.3, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ιαµέτρου ins Πάχους,0 mm Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεοµένη µε συνδεοµένη µε φλάντζες ιαµέτρου ins Φωτεινός επαναλήπτης αναγγελίας κινδύνου πυρκαϊάς, πλήρης Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως atm ιαµέτρου mm Ζεύγος φλαντζών µε λαιµό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως atm ιαµέτρου 00 mm Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεοµένη µε συνδεοµένη µε φλάντζες ιαµέτρου ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου ins Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) Ονοµαστικής Πιέσεως 0 atm ιαµέτρου mm Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου / ins Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) Ονοµαστικής Πιέσεως 0 atm ιαµέτρου 00 mm Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινημε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου / ins Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά Συνδεοµένη µε σπείρωµα ιαµέτρου 00 mm Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γοµώσεως kg ίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως ιαµέτρου ins Κοµβίο σήµανσης συναγερµού επίτοιχο, θραυοµένης υάλου Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου / ins Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ιαµέτρου 3 ins οχείο διαστολής Κλειστό µε µεµβράνη - Χωριτηκός 0 l Φίλτρο νερού ή ατµού Με φλάντζες ιαµέτρου 00 ins Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) χυτοσιδηρή ονοµ. πιέσεως Atm µε ένδειξη θέσεως (ανοιχτή-κλειστή) διαµέτρου ". διαµέτρου Φ ins Ν Ν Ν Ν ΥΛΙΚΟ Ν0.0 3 ΗΛΜ m 30 3,.,0 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 30 ΗΛΜ Τεµ.,,00 3 ΗΛΜ 3 ΗΛΜ Ζευγ. Ζευγ.,,,0,0 33 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 3,0,0 3 ΗΛΜ Τεµ.,, 3 ΗΛΜ Τεµ.,, 3 ΗΛΜ Τεµ.,, 3 ΗΛΜ Τεµ. 3, 3,0 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 30 ΗΛΜ Τεµ. 3, 3,3 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,,0 33 ΗΛΜ Τεµ., 3, 3 ΗΛΜ Τεµ. 03, 03, 3 ΗΛΜ 3 Τεµ.,, 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 Σε µεταφορά: 3.,.0.,.0., Σελίδα από 3

28 υ Από µεταφορά: 3., Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) χυτοσιδηρή ονοµ. πιέσεως Atm µε ένδειξη θέσεως (ανοιχτή-κλειστή) διαµέτρου ". διαµέτρου Φ ins Κατασκευές από ράβδους µορφοσιδήρου και σιδηρών ελασµάτων µε συναρµογή µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, προς διαµόρφωση στηριγµάτων αγωγών, σχαρών, βάσεων έδρασης µηχανηµάτων Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) χυτοσιδηρή ονοµ. πιέσεως Atm µε ένδειξη θέσεως (ανοιχτή-κλειστή) διαµέτρου / ". διαµέτρου Φ /ins 0 Τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης 3 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) χυτοσιδηρή ονοµ. πιέσεως Atm µε ένδειξη θέσεως (ανοιχτή-κλειστή) διαµέτρου ". διαµέτρου Φ ins Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, ζωνών Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) χυτοσιδηρή ονοµ. πιέσεως Atm µε ένδειξη θέσεως (ανοιχτή-κλειστή) διαµέτρου,". διαµέτρου Φ, ins Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός Γοµώσεως kg Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόµατος,µε κεφαλή sprinkler γοµώσεως kg Καλώδιο τύπου LiΥCY θωρακισµένο εύκαµπτο, διατοµής χ. mm, Aνιχνευτής πυρκαϊάς, θερµοδιαφορικός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή µη χώρους, µε την βάση του Aνιχνευτής πυρκαϊάς καπνού, τύπου ιονισµού, συµβατικού τύπου... Οµ - -. ΘΕΜΕΛΕΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ- ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας... Οµ - -. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Ανελκυστήρας ηλεκτροϋδραυλικός, προσώπων, ταχύς m/sec, οφέλιµου φορτίου 00Kg..0. Οµ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΥΛΙΚΟ Ν0.00 Ν Ν3.3 ΥΛΙΚΟ Ν0.0 Ν Ν.. ΥΛΙΚΟ Ν0.0 Ν Ν.. ΥΛΙΚΟ Ν0.0 Ν0.3 Ν0..3 Ν Ν.. Ν Ν.3. Ν Ν.3. Ν Ν3. Ν 00Ν ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ Kg 0 3,3 3.3,00 30 ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 3 3,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 33 ΗΛΜ Τεµ. 3 3,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ m 0,3.,0 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0,00.0., Αθροισµα Εργασιών :.,., 30 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ 3 Αθροισµα Εργασιών :.00,00.00,00 Τεµ ,00 Αθροισµα Εργασιών :.000,00.000,00 Σελίδα από 3

29 ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ Σε µεταφορά: 0,00.., Α/Α υ Από µεταφορά: 0,00 3 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό ιατοµής:3 Χ, mm Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 0mm - Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισµένο, πλαστικό, για σωλήνα CONFLEX ή CONDUR, Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ή σπιράλ διαµέτρου ΜΜ Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός ευθύς ιαµέτρου Φ mm Μαγνητική επαφή Καλώδιον διατοµής χ 0, + Χ 0,0 κατάλληλο για εγκαταστάση συστήµατος συναγερµού Σειρήνα εξωτερικού χώρου συστήµατος ασφαλείας συναγερµού Πίνακας συστήµατος ασφαλείας συναγερµού Ανιχνευτής κίνησης, τύπου παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας... Οµ - -.ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ιατοµής mm Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 0 Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως Α Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως Α Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ, mm Κυβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος ηµιβραχώδες Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ mm Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεµελιώσεως πίλλαρ Βάση πίλλαρ άοπλη διαστάσεων.00x0,0 m Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου Ν Ν Ν Ν Ν Ν00. Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν ΗΛΜ m 0,.3,0 0 ΗΛΜ Τεµ. 3 3, 3, ΗΛΜ Τεµ. 0,3 3,00 ΗΛΜ m 30,3.,0 30 ΗΛΜ m 0 3,,0 3 ΗΛΜ Τεµ. 3 0,00 33 ΗΛΜ µµ 00,3.0,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 30,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00.., Αθροισµα Εργασιών :.0,.0, ΗΛΜ m 0,,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0,0 0, 3 ΗΛΜ Τεµ. 3,03 33,0 ΗΛΜ Τεµ. 3 0,0 30, 0 ΗΛΜ m,3, 30 ΗΛΜ Τεµ. 3 3, Ν Ν30.. Ν Ν3.. ΗΛΜ 0 m3 00,.,00 ΗΛΜ m 0,3.0,00 ΗΛΜ 0 m3,,0 ΗΛΜ 0 Τεµ. 3 3,00 ΗΛΜ Kg 3,,0 Σε µεταφορά:.3,.3.3,0 Σελίδα από 3

30 Σελίδα 30 από 3

31 υ Από µεταφορά:.3, 3 0 Σωλήνωση πλαστική από σκληρό PVC atm υπογείων καλωδίων διαµέτρου 00mm πλήρης Σωλήνωση πλαστική υπογείων καλωδίων. Ενός σωλήνα Φ 00 mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ mm Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Τριπολικό - ιατοµής 3 Χ, mm Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 00 V πλήρηςµε ασφάλειαπορσελάνης / Α πλήρους ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 0 Α Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής Χ mm Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ ιαµέτρου Φ 3mm Εκσκαφή γιά την κατασκευή βάσεως θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισµα Ακροκιβώτιο ιστού για µονό βραχίονα Σιδηροϊστός φωτισµού 3 µ Φωτοκύτταρο κατάλληλο γιά τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο Ρελέ ισχύος τριπολικό εντάσεως 0Α ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός µονοπολικός Εντάσεως Α Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ0 επίτοιχος ιαστάσεων 0 Χ 3 cm Φωτιστικό σώµα χωνευτό εξωτερικού σώρου, προστασίας ΙΡ, γιά λαµπτήρα W Ε Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια µήκους. µ Φρεάτιο διαστάσεων 30Χ30 cm, βάθους 0 cm διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Φωτιστικό σώµα κορυφής για τοποθέτηση σε ιστό φωτισµού εξωτερικού χώρου Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na - Υψηλής πίεσης - Ισχύος 0 W ΠΡΑΣΙΝΟ.3.. Οµ η ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΜ Τεµ. 0,3.,0 ΗΛΜ m 0,,0 ΗΛΜ m,3 0, ΗΛΜ m,,0 ΗΛΜ Τεµ. 3,, ΗΛΜ Τεµ.,3, 3 ΗΛΜ m 3,3 00,0 3 ΗΛΜ m 3, 0, ΗΛΜ 0 m3,, 33. Ν Ν0.3 AAA Ν. Ν Ν Ν Ν. Ν. Ν Ν. Ν Ν. Ν Ν3.. ΗΛΜ 00Ν.Ε. 3 3 ΗΛΜ 0 ΗΛΜ 0 Τεµ., 3,0 Τεµ ,00 30 ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 3 3,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,, 33 ΗΛΜ Τεµ. 30,3 30,3 3 ΗΛΜ Τεµ. 0 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 3 ΗΛΜ 0 Τεµ. 0.0,00 3 ΗΛΜ Τεµ. 0.0,00 3 ΗΛΜ Τεµ ,00 3 ΠΡΣ3.3.3,0 Αθροισµα Εργασιών :.,., m 3.,00 Σελίδα 3 από 3

32 . Σε µεταφορά:.,00..3, Α/Α υ Από µεταφορά:.,00 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 3 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΒΟΤΣΑΛΟ ΕΙ ΙΚΑ ΙΑΤΡΗΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Γεωϋφασµα προστασίας της αντιρριζικής µεµβράνης Στερέωση των υλικών υποδοµής φυτεµένου δώµατος /στέγης µε ειδικά τεµάχια αλουµινίου η µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα. Μεµβράνη έλεγχου ανάπτυξης ριζικού συστήµατος και στεγανοποίησης από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO)/(TPO), πάχους από,mm..3.. Οµ η Φυτικό υλικό. Προµήθεια κηπευτικού χώµατος. Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους. Φυτικό υλικό. Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων. Φυτικό υλικό. ένδρα. ένδρα κατηγορίας Φυτικό υλικό. ένδρα. ένδρα κατηγορίας Φυτικό υλικό. ένδρα. ένδρα κατηγορίας 3 Φυτικό υλικό. Θάµνοι. Θάµνοι κατηγορίας Θ Φυτικό υλικό. Θάµνοι. Θάµνοι κατηγορίας Θ3 Φυτικό υλικό. Θάµνοι. Θάµνοι κατηγορίας Θ Χωµατουργικές εργασίες. Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε φυτική γη, χωρίς την προµήθεια του υλικού. Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου. Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα Οµ - 3-3η Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε ΗΛΜ 00Ν.Ε. ΗΛΜ 00Ν.Ε. ΗΛΜ 00Ν.Ε.. ΗΛΜ 00Ν.Ε.. ΗΛΜ 00Ν.Ε.. ΗΛΜ 00Ν... ΗΛΜ 00Ν.Ε.. ΗΛΜ Ν000Ε. ΗΛΜ 0ΣΧ.Ε.3. Γ Α Γ Ε ΠΡΣ33 ΠΡΣ3 ΠΡΣ0 ΠΡΣ3 ΠΡΣ33 ΠΡΣ3 m 0 3.0,00 m3 3 30, 0, m ,00 Τεµ., 3,0 m 0.00,00 m 0.00,00 0 ΟΙΚ µµ 0,,00 0 ΟΙΚ µµ, 3,0 0 ΟΙΚ m 0 3,3., ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 30 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 30..3, Αθροισµα Εργασιών :.,., m3,,00 m3 0,00 m3 3.,00 Τεµ. 0 00,00 Τεµ.,00 Τεµ., 00,00 Τεµ.,00 Τεµ.,.0,0 Τεµ.,3,0 m 0,,00 Στρ. 0, 0 0,3 Αθροισµα Εργασιών :.3,3.3,3 Τεµ. 3 0,,00 Σελίδα 3 από 3

33 εργαλεία χειρός. Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m Σε µεταφορά:,00..30, Α/Α υ Από µεταφορά:, Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος. Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,0 x 0,0 x 0,0 m Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος. Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων,00 x,00 x,00 m Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου,00 -,00 lt. Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου,0 -,00 lt. Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου,0 -,00 lt. Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 3-0 lt. Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου. Για µήκος πασσάλου πάνω από,0 m Εγκατάσταση πρασίνου. Υποστύλωση δένδρων. Στήριξη µεγάλου δένδρου µε αντηρίδες. Εγκατάσταση πρασίνου. Εγκατάσταση χλοοτάπητα. Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα. Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός. Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m.3.. Οµ η Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραµµατιστές-εξαρτήµατα. Καλώδια τύπου JVV-U (ΝΥΥ) διατοµής x, mm² Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 0 atm, πλαστικές. Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ '' Χωµατουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά µέσα Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραµµατιστές-εξαρτήµατα. Ε. Ε.3 Ε. Ε. Ε. Ε. Ε.. Ε.3 Ε3. Ε. Η... Η... Α0 Η ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 30 ΠΡΣ 0 ΠΡΣ 30 Τεµ., 3,0 Τεµ. 0,00 Τεµ. 0,,00 Τεµ.,3 33,30 Τεµ. 3,00 Τεµ. 0,00 Τεµ.,00 Τεµ. 0,00 Στρ. 0, ,00 Τεµ. 03 0,,0..30, Αθροισµα Εργασιών :.0,0.0,0 3 ΗΛΜ m 00 00, ΗΛΜ Τεµ. 0,00 33 ΠΡΣ m 00 0, 0,00 3 ΗΛΜ Τεµ.,00 Σελίδα 33 από 3

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ Τ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικές Εκσκαφές Καθαιρέσεις Άρση Καταπτώσεων 121 1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 121.1.1 Ο Ο 1110 m 3 2 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών, βάθους εκσκαφής

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011 ΕΡΓΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα