Προϋπολογισμός Μελέτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισμός Μελέτης"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 268/2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς 1 ΟΙΚ 2124 m3 12 7,80 93,60 την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη 2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 2 ΟΔΟ 1123.Α m ,70 165,20 3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 3 ΟΙΚ 2162 m , ,00 Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) 4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 4 ΟΙΚ 2162 m , ,50 5 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με 5 ΟΙΚ 2180 m3km 35 0,50 17,50 αυτοκίνητο 6 Γεωύφασμα επένδυσης CAC - Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m² 6 ΟΙΚ 7914 m2 5 2,39 11,95 7 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) 7 ΟΔΟ 3111.Β m2 50 2,25 112,50 8 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 8 ΟΔΟ 3211.Β m2 50 2,31 115,50 9 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 9 ΟΙΚ 2222 m3 8 33,20 265,60 10 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής. 10 ΟΙΚ 2226 m*cm 5 24,10 120,50 11 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης 11 ΟΙΚ 2226 m , ,60 12 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 12 ΟΙΚ 2275 m ,90 975,10 13 Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου άνευ προσοχής 13 ΟΙΚ 2236 m , ,88 ΔΑΠΑΝΗ Α ΟΜΑΔΟΣ , ,43 Μονάδα Ποσότητα Τιμή ( ) ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 14 Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό 15 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 16 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 17 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 14 ΥΔΡ 6370 m2 5 20,50 102,50 15 ΟΙΚ 3213 m , ,90 16 ΟΙΚ 3214 m ,00 565,00 17 ΟΙΚ 3215 m , ,00 18 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 18 ΟΙΚ 3223.Α.6 m3 9 42,40 381,60 19 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 19 ΟΙΚ 3816 m , ,00 20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 20 ΟΙΚ 3873 Kg , ,00 κατηγορίας B500C (S500s) 21 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 21 ΟΙΚ 3873 m ,80 216,00 22 Σιδηρούν πλέγμα 22 ΟΙΚ 3873 Kg 450 1,17 526,50 23 Προμήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεμα. 23 ΥΔΡ Kg 221 0,40 88,40 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 24 Προμήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεμα. Μεταλλικές 24 ΥΔΡ 6313 Kg , ,00 ίνες ενδεικτικού τύπου Dramix ή αναλόγου ΔΑΠΑΝΗ Β ΟΜΑΔΟΣ , ,90 ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 25 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 26 Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 27 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 28 Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας. Eπένδυση με γυψοσανίδες κοινές (GKB) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής 29 Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας. Eπένδυση με γυψοσανίδες ανθυγρές (GKΙ) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής 25 ΟΙΚ 4642 m ,00 552,00 26 ΟΙΚ 4642 m , ,00 27 ΟΙΚ 3213 m 81 21, ,20 28 ΟΙΚ 4713 m , ,00 29 ΟΙΚ 4713 m , ,00

2 30 Εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση τσιμεντοσανίδας. Eπένδυση με τσιμεντοσανίδες. 31 Εσωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα 30 ΟΙΚ 4713 m , ,00 31 ΟΙΚ 4713 m , ,00 32 Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 32 ΟΙΚ 7136 m , ,00 33 Πλήρωση οριζόντιων αρμών πλάτους 2mm έως 5mm και βάθους 33 ΟΙΚ 7935 m 41 75, ,00 20 mm με πυράντοχο αφρό ΔΑΠΑΝΗ Γ ΟΜΑΔΟΣ , ,20 ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 34 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins 34 ΗΛΜ 11 Τεμ. 1 97,35 97,35 35 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins 35 ΗΛΜ 11 Τεμ ,28 625,12 36 Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από 36 ΗΛΜ 20 Τεμ ,81 328,81 την ΠΥ, πλήρες. 37 Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) 37 ΗΛΜ 20 Τεμ ,22 225,22 τύπου Α, επίτοιχος ή χωνευτός, πλήρης. 38 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins Πάχους 38 ΗΛΜ 5 m 60 33, ,40 3,65 mm 39 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins 39 ΗΛΜ 5 m 60 40, ,20 Πάχους 3,65 mm 40 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 40 ΗΛΜ 5 m 9 54,95 494,55 4,05 mm 41 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 4 ins Πάχους 41 ΗΛΜ 5 m , ,12 4,50 mm 42 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 5 ins 42 ΗΛΜ 5 m , ,76 43 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη ονομ. διαμέτρου DN 15 mm (Φ20Χ2.80) 43 ΥΔΡ μμ 165 7, ,70 44 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη ονομ. διαμέτρου DN 20 mm (Φ25Χ3.50) 45 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη ονομ. διαμέτρου DN 25 mm (Φ32Χ4.40) 46 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη ονομ. διαμέτρου DN 32 mm (Φ40Χ5.50) 47 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (Φ50Χ6.90) 48 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη ονομ. διαμέτρου DN 50 mm (Φ63Χ8.60) 44 ΥΔΡ μμ 243 9, ,83 45 ΥΔΡ μμ , ,90 46 ΥΔΡ μμ , ,08 47 ΥΔΡ μμ 44 15,99 703,56 48 ΥΔΡ μμ 65 18, ,60 49 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins 49 ΗΛΜ 11 Τεμ , ,12 50 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins 50 ΗΛΜ 11 Τεμ. 3 16,84 50,52 51 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins 51 ΗΛΜ 11 Τεμ. 2 19,92 39,84 52 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins 52 ΗΛΜ 11 Τεμ. 1 40,91 40,91 53 Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 2 ins 53 ΗΛΜ 5 Τεμ ,59 234,59 54 Ταxυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός ισχύος 6 kw 54 ΗΛΜ 24 Τεμ ,08 218,08 55 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 55 ΗΛΜ 40 m , ,64 διαμέτρου Φ 1/2 ins 56 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 56 ΗΛΜ 40 m , ,80 διαμέτρου Φ 3/4 ins 57 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 57 ΗΛΜ 40 m , ,30 διαμέτρου Φ 1 ins 58 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 58 ΗΛΜ 40 m 32 18,97 607,04 διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 59 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 59 ΗΛΜ 40 m 12 32,60 391,20 διαμέτρου Φ 1 1/2 ins 60 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 60 ΗΛΜ 40 m 42 36, ,72 διαμέτρου Φ 2 ins 61 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ ΗΛΜ 8 Τεμ. 1 56,14 56,14 mm 62 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ ΗΛΜ 8 Τεμ , ,16 mm 63 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 63 ΗΛΜ 8 m 27 14,01 378,27 atm διαμέτρου Φ 40 mm 64 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 64 ΗΛΜ 8 m 42 14,35 602,70 atm διαμέτρου Φ 50 mm 65 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 65 ΗΛΜ 8 m 69 19, ,62 atm διαμέτρου Φ 75 mm 66 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 66 ΗΛΜ 8 m , ,96 atm διαμέτρου Φ 110 mm 67 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 67 ΗΛΜ 8 m 15 29,84 447,60 atm διαμέτρου Φ 125 mm 68 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm 68 ΗΛΜ 8 Τεμ. 1 59,23 59,23 69 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 69 ΗΛΜ 10 Τεμ , ,25 60cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m 70 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 70 ΗΛΜ 29 Kg , ,00 71 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά 71 ΗΛΜ 1 Τεμ. 1 24,46 24,46 72 Σωλήνες PVC 6 ατμ. - Σωλήνες PVC Φ ΥΔΡ m 60 7,48 448,80 73 Σωλήνες PVC 6 ατμ. - Σωλήνες PVC Φ ΥΔΡ m 174 9, ,66

3 74 Σωλήνες PVC 6 ατμ. - Σωλήνες PVC Φ ΥΔΡ m 9 10,75 96,75 75 Σωλήνες PVC 6 ατμ. - Σωλήνες PVC Φ ΥΔΡ m , ,40 76 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο 76 ΥΔΡ μμ , ,00 77 Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 1,5 mm2 77 ΗΛΜ 46 m 80 7,48 598,40 78 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 78 ΗΛΜ 34 Kg 850 9, ,00 διατομής 79 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής 79 ΗΛΜ 35 m 10 7,33 73,30 Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm 80 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής 80 ΗΛΜ 35 m 50 8,97 448,50 Ονομαστικής διαμέτρου 125 mm 81 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής 81 ΗΛΜ 35 m 25 11,89 297,25 Ονομαστικής διαμέτρου 200 mm 82 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά σταθερών πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 10 ins X 10 ins Από αλουμίνιο 82 ΗΛΜ 36 Τεμ. 8 26,38 211,04 83 Στόμιο βροχής - νωπού διαστάσεων 4 ins x 4 ins 83 ΗΛΜ 36 Τεμ. 3 20,85 62,55 84 Στόμιο βροχής - νωπού διαστάσεων 15 ins x 10 ins 84 ΗΛΜ 36 Τεμ. 1 45,31 45,31 85 Στόμιο βροχής - νωπού διαστάσεων 15 ins x 15 ins 85 ΗΛΜ 36 Τεμ. 3 59,91 179,73 86 Στόμιο βροχής - νωπού διαστάσεων 24 ins x 15 ins 86 ΗΛΜ 36 Τεμ. 1 80,91 80,91 87 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ή επιστροφής αέρα με απλή σειρά 87 ΗΛΜ 36 Τεμ ,18 652,86 σταθερών πτερυγίων και χωρίς εσωτερικό διάφραγμα Διαστάσεων 8 ins X 8 ins από αλουμίνιο. 88 Θυρίδα επίσκεψης, Διαστάσεων 40 cm X 40 cm Από αλουμίνιο 88 ΗΛΜ 36 Τεμ. 5 75,64 378,20 89 Στόμιο οροφής, τύπου disk valve, απαγωγής αέρα από αλουμίνιο 89 ΗΛΜ 36 Τεμ. 3 32,15 96,45 ή ΡVC διαμέτρου 100 mm 90 Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως διπλής 90 ΗΛΜ 39 Τεμ ,77 854,77 αναρροφήσεως, παροχής έως 1400 m3/h γιά 80 mm Υ.Σ. 91 Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως διπλής 91 ΗΛΜ 39 Τεμ , ,54 αναρροφήσεως, παροχής έως 1600 m3/h γιά 80 mm Υ.Σ. 92 Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως διπλής 92 ΗΛΜ 39 Τεμ ,77 964,77 αναρροφήσεως, παροχής έως 3000 m3/h γιά 80 mm Υ.Σ. 93 Ανεμιστήρας αξονικός αεραγωγού Παροxής 100 CFΜ 93 ΗΛΜ 39 Τεμ ,72 629,16 94 Ανεμιστήρας αξονικός αεραγωγού Παροxής 300 CFΜ 94 ΗΛΜ 39 Τεμ ,10 270,10 95 Χειριστήριο ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων 95 ΗΛΜ 39 Τεμ. 4 43,95 175,80 96 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος Διαμέτρου 1/2 ins 96 ΗΛΜ 11 Τεμ ,01 728,56 97 Εξοδος με το ανάλογο σ' αυτήν οριζόντιο συλλέκτη ή διανομέα θερμού ή ψυχρούνερού χρήσεως από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή Διαμέτρου διανομέα ή συλλέκτη 100/108 mm 97 ΗΛΜ 6 Τεμ. 2 31,41 62,82 98 Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, 98 ΗΛΜ 11 Τεμ. 6 91,61 549,66 κοχλιωτής συνδέσεως Διαμέτρου 3/4 ins 99 Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας 99 ΗΛΜ 12 Τεμ. 6 74,06 444, Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος ορειχάλκινος τεσσάρων έως 100 ΗΛΜ 5 Τεμ. 6 63,21 379,26 έξι εξόδων, διαμέτρου 1ins 101 Σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο VPE με προστατευτικό σωλήνα πολυαιθυλενίου για δίκτυο θέρμανσης Φ16Χ2mm 101 ΥΔΡ m 220 6, , Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 102 ΗΛΜ 47 m , ,49 Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 70 mm2 103 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 103 ΗΛΜ 47 m , ,00 Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 120 mm2 104 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής ΗΛΜ 47 m , ,00 Χ 1,5 mm2 105 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής ΗΛΜ 47 m , ,00 Χ 2,5 mm2 106 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 106 ΗΛΜ 47 m 160 8, ,00 5 Χ 2,5 mm2 107 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 107 ΗΛΜ 47 m 45 9,56 430,20 5 Χ 4 mm2 108 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 108 ΗΛΜ 47 m 25 11,38 284,50 5 Χ 6 mm2 109 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 109 ΗΛΜ 49 Τεμ. 11 4,53 49,83 Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός 110 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 110 ΗΛΜ 49 Τεμ. 27 6,44 173,88 Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 111 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 111 ΗΛΜ 49 Τεμ ,20 683, Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 112 ΗΛΜ 49 Τεμ ,27 423,94 16 Α Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 8 ζευγών 113 ΗΛΜ 48 m , , Καλώδιο patch cord 2m 114 ΗΛΜ 47 Τεμ. 50 5,51 275, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 115 ΗΛΜ 47 m , ,20 5 Χ 16 mm2 116 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 116 ΗΛΜ 47 m , ,60 5 Χ 10 mm2 117 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 117 ΗΛΜ 47 m 90 22, ,00 5 Χ 25 mm2 118 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους ΗΛΜ 34 m , ,72 μμ Πλάτους 100 mm 119 Εσxάρες καλωδίων γαλβανισμένες Εσxάρα καλωδίων ύψους ΗΛΜ 34 m , ,82 μμ Πλάτους 200 mm 120 Ρευματοδότης μονοφασικός 230 V/16Α, βιομηχανικού τύπου 120 ΗΛΜ 49 Τεμ. 2 21,08 42,16

4 121 Ρευματοδότης τριφασικός 380 V/16Α, βιομηχανικού τύπου 121 ΗΛΜ 49 Τεμ. 2 24,45 48, Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης 122 ΗΛΜ 52 Τεμ , , Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης Γ1.Π 123 ΗΛΜ 52 Τεμ , , Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης Γ2.Π 124 ΗΛΜ 52 Τεμ ,63 552, Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης Γ3.Π 125 ΗΛΜ 52 Τεμ ,63 552, Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης Δ.Π 126 ΗΛΜ 52 Τεμ , , Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης Δ1.Π 127 ΗΛΜ 52 Τεμ ,63 552, Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης Λ.Π 128 ΗΛΜ 52 Τεμ ,13 767, Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης ΑΝ.Π 129 ΗΛΜ 52 Τεμ , , Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης Κ1.Π 130 ΗΛΜ 52 Τεμ ,63 981, Μπουτόν φωτισμού 131 ΗΛΜ 49 Τεμ ,44 447, Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό, με 1 λυχνία 54 W 132 ΗΛΜ 59 Τεμ , , Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες ΗΛΜ 59 Τεμ , ,10 W 134 Φωτιστικό σώμα τύπου Downlighter στεγανό με 2 λαμπτήρες PL 134 ΗΛΜ 59 Τεμ , ,52 26W 135 Φωτιστικό σώμα τύπου καμπάνας για λαμπτήρα ΗΜΕ 250 W 135 ΗΛΜ 59 Τεμ , , Κατανεμητής τηλεφώνων/data, τύπου rack μεγέθους 12U 136 ΗΛΜ 61 Τεμ , , Φρεάτιο διέλευσης υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 42Χ42 cm, 137 ΗΛΜ 10 Τεμ ,63 218,63 βάθους 60 cm 138 Φρεάτιο διέλευσης υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 61Χ61 cm, 138 ΗΛΜ 10 Τεμ , ,78 βάθους 100 cm 139 Διπλή πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών 139 ΗΛΜ 49 Τεμ. 23 8,14 187, Πλαστικός σωλήνας (σπιράλ) απο U-PVC βαρέως τύπου 140 ΗΛΜ 8 m 15 11,50 172,50 διαμέτρου Φ 32 mm ΔΑΠΑΝΗ Δ ΟΜΑΔΟΣ , ,63 ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ 141 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 141 ΟΙΚ m , ,00 30x30 cm 142 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 142 ΟΙΚ 7809 m , , Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 143 ΟΙΚ 7809 m , , Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm 144 ΟΙΚ 7810 m , , Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 145 ΟΙΚ 7809 m , , Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα 146 ΟΙΚ 7940 m , , Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα 147 ΟΙΚ 7934 m , , Φράγματα υδρατμών από φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 148 ΟΙΚ 7914 m , , Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 149 ΟΙΚ 7809 m , , Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 150 ΟΙΚ 7809 m , , Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις 151 ΟΙΚ 7331 m , ,00 δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 152 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 152 ΟΙΚ μμ 330 4, , Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 153 ΟΙΚ 7335 m , ,50 στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 154 Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό 154 ΟΙΚ m , ,00 ρητινοκονίαμα 155 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 155 ΟΙΚ m , , Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από 156 ΟΙΚ 7499 μμ 6 12,00 72,00 μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. ΔΑΠΑΝΗ Ε ΟΜΑΔΟΣ , ,50 ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ 157 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 157 ΟΙΚ 2303 m , , Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 158 ΟΙΚ 6118 Kg , , Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 159 ΟΙΚ 6118 Kg , , Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 160 ΟΙΚ 6118 Kg , , Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες 161 ΟΙΚ 6428 μμ 40 12,70 508,00 γαλβανισμένοι Φ Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 162 ΟΙΚ 6448 m2 57 3,20 182,40 ΔΑΠΑΝΗ ΣΤ ΟΜΑΔΟΣ , ,40 ΟΜΑΔΑ Z : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 163 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως ΟΙΚ m , ,00 cm 164 Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 164 ΟΙΚ 6236 m , , Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους kg/m² 165 ΟΙΚ 6501 m , , Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 167 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη 168 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 166 ΟΙΚ 6502 m , , ΟΙΚ 6504 m , , ΟΙΚ 6522 m , ,00

5 169 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 169 ΟΙΚ m , , Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 170 ΟΙΚ m , ,00 διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 171 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL 171 ΟΙΚ 5617 m ,00 288, Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το 172 ΗΛΜ 14 Τεμ ,58 616,74 δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. 173 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου 173 ΗΛΜ 14 Τεμ , , Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm 174 ΗΛΜ 17 Τεμ , , Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1,20 m 175 ΗΛΜ 17 Τεμ ,92 779, Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm 176 ΗΛΜ 13 Τεμ ,56 406, Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 177 ΗΛΜ 14 Τεμ. 15 9,60 144,00 ΔΑΠΑΝΗ Ζ' ΟΜΑΔΟΣ , ,94 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σσ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (18%xΣσ) , ,96 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ ,96 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,84 ΣΥΝΟΛΟ Σ ,80 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Σ , ,46 ΦΠΑ (23%) ,91 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ,36 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.Ε.+Ο.Ε. (18%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ.Ε.+Ο.Ε. (18%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , , , , , , , , ,19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ ,80 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜ. ΜΕΛΕΤ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΜSc, MBA) Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 358 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ - 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : Μετασκευή Δημοτικού Κτιρίου (αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ

Σελίδα 2 Από μεταφορά 1.500, ,01 6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ ,92 94,60 γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 7 Ρακόρ χαλύβδ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Αριθμός Μελέτης : 47/2012 Δήμος : ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Προμήθεια, μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δραπετσώνα, 17-6 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 83 /12 ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ'' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Χωματουργικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 315 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: H έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΟΙΚ-20.02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠ.: 406.392,00 με

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα