Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του"

Transcript

1 2010R0479 EL Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 479/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2010 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (EE L 135 της , σ. 26) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1041/2010 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2010 M2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 173/2011 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011 M3 M4 M5 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1191/2011 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2011 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1097/2014 της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2014 L L L L L

2 2010R0479 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 479/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2010 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 της Επιτροπής ( 2 ) θεσπίζει κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου ( 3 ) όσον αφορά τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. (2) Επειδή έχει ήδη τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 και χρειάζονται ορισμένες περαιτέρω τροποποιήσεις, ιδίως η επικαιροποίηση των αναφορών σε άλλους κανονισμούς, ενδείκνυται, για λόγους σαφήνειας, η κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005 και η αντικατάστασή του από νέο κανονισμό. (3) Οι ενισχύσεις για το αποκορυφωμένο γάλα που έχει μεταποιηθεί σε καζεΐνη, καθώς και οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, μπορούν να καθορισθούν μόνο με βάση πληροφορίες για τις μεταβολές των τιμών τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις διεθνείς συναλλαγές. (4) Καθοριστικής σημασίας είναι η δυνατότητα σύγκρισης των προσφερόμενων τιμών των προϊόντων, ιδίως για τον υπολογισμό του ύψους των επιστροφών και των ενισχύσεων. Απαιτείται επίσης η ενίσχυση της αξιοπιστίας αυτών των τιμών με στάθμιση των δεδομένων. (5) Προκειμένου να απλουστευθεί και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των εθνικών αρχών, οι εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις τιμών πρέπει να αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα εκείνα για τα οποία οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για τη στενή παρακολούθηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων. Μηνιαίες κοινοποιήσεις πρέπει να παρέχονται για άλλα προϊόντα, ενώ πρέπει να καταργηθούν οι κοινοποιήσεις για προϊόντα για τα οποία οι πληροφορίες δεν είναι σημαντικές. ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 95 της , σ. 11. ( 3 ) ΕΕ L 160 της , σ. 48.

3 2010R0479 EL (6) Οι τιμές που κοινοποιούνται για προϊόντα τα οποία παράγονται από λιγότερους από τρεις παραγωγούς ανά κράτος μέλος πρέπει να χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Επιτροπή χωρίς να γνωστοποιούνται πουθενά αλλού. (7) Για την καλύτερη εποπτεία της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, καθοριστικής σημασίας είναι οι πληροφορίες για τις εισαγωγές προϊόντων για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων ( 1 ), πιστοποιητικά εισαγωγής απαιτούνται από την 1η Ιουλίου 2008 μόνο για προτιμησιακές εισαγωγές. (8) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής ( 2 ), τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία έχουν εκδώσει και τις ποσότητες οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής. Αυτές οι οριζόντιες διατάξεις αφορούν τις πληροφορίες που καλύπτει μέχρι στιγμής το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση κοινοποίησης των εν λόγω πληροφοριών δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στον νέο κανονισμό. (9) Το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 3 ) προβλέπει τις περιπτώσεις και τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. Στο τμήμα ΙΑ του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού απαριθμούνται τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται με προτιμησιακούς όρους, πέραν των δασμολογικών ποσοστώσεων, για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής. Για τα προϊόντα αυτά, πρέπει να γίνονται κοινοποιήσεις στην Επιτροπή. (10) Το κεφάλαιο III του τίτλου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 προβλέπει τη χορήγηση ορισμένων εισαγωγικών ποσοστώσεων μέσω πιστοποιητικών «inward-monitoring arrangement» (IMA 1) τα οποία εκδίδονται από τις αρχές τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων για τα οποία εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής με βάση πιστοποιητικά ΙΜΑ 1. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία προκύπτει ότι οι κοινοποιήσεις αυτές δεν επιτρέπουν πάντοτε την ακριβή παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης των εν λόγω εισαγωγών. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση πρόσθετων πληροφοριών. ( 1 ) ΕΕ L 341 της , σ. 29. ( 2 ) ΕΕ L 238 της , σ. 13. ( 3 ) ΕΕ L 114 της , σ. 3.

4 2010R0479 EL (11) Η επακριβής και τακτική παρακολούθηση των εμπορικών ροών, για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των επιστροφών, απαιτεί πληροφορίες για τις εξαγωγές των προϊόντων για τα οποία καθορίζονται οι επιστροφές, κυρίως όσον αφορά τις ποσότητες που κατακυρώνονται στο πλαίσιο δημοπρασιών. (12) Η εφαρμογή της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (εφεξής «η συμφωνία για τη γεωργία») η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ), επιβάλλει, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, την παροχή ευρέος φάσματος λεπτομερών πληροφοριών όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, και κυρίως τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών και τον τρόπο χρήσης τους. Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εν λόγω υποχρεώσεων, είναι απαραίτητη η ταχεία πληροφόρηση για τις τάσεις των εξαγωγών. (13) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ( 2 ) καθορίζει ειδικούς κανόνες για τις εξαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων προς τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών. (14) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 προβλέπει ειδικό καθεστώς χορήγησης επιστροφών για τα συστατικά κοινοτικής προέλευσης του λιωμένου τυριού που παρασκευάζεται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών. (15) Από τη μακρόχρονη εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή από την επεξεργασία των υποβαλλόμενων πληροφοριών προκύπτει ότι η συχνότητα ορισμένων κοινοποιήσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί χωρίς να χαθούν σημαντικές πληροφορίες. (16) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: M5 ( 1 ) ΕΕ L 336 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 318 της , σ. 1.

5 2010R0479 EL M5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ια ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Άρθρο 1α 1. Από την 1η Μαΐου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 25 κάθε μήνα, τη συνολική ποσότητα ανεπεξέργαστου αγελαδινού γάλακτος που παραδόθηκε τον προηγούμενο μήνα στους πρώτους αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους, σύμφωνα με το άρθρο 151 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η συνολική παραδοθείσα ποσότητα ανεπεξέργαστου αγελαδινού γάλακτος εκφράζεται σε χιλιόγραμμα και αφορά γάλα με την πραγματική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πρώτοι αγοραστές που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή, έγκαιρα και με ακριβή τρόπο, την ποσότητα ανεπεξέργαστου αγελαδινού γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα, ώστε να συμμορφωθούν με την προθεσμία που καθορίζεται στην παράγραφο 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΙΜΕΣ Άρθρο 2 1. Το αργότερο κάθε Τετάρτη στις 12 π.μ. (ώρα Βρυξελλών), και σύμφωνα με τις τιμές εργοστασίου που καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.Α, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α) τις τιμές για καθένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 6, σε περίπτωση που η εθνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 1 % ή παραπάνω της κοινοτικής παραγωγής, β) τις τιμές των τυριών τα οποία αντιπροσωπεύουν το 4 % ή παραπάνω της συνολικής εθνικής παραγωγής τυριού. Η εθνική και κοινοτική παραγωγή βουτύρου που αναφέρεται στα σημεία 4 και 5 του παραρτήματος I.A, και που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), είναι η συνολική παραγωγή και για τα δύο προϊόντα που αναφέρονται στα εν λόγω σημεία. M3 2. Το αργότερο στις 15 κάθε μήνα και σύμφωνα με τις τιμές εργοστασίου που καταγράφηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.B, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή: α) τις τιμές κάθε προϊόντος, εκτός από τα τυριά, σε περίπτωση που η εθνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 2 % ή παραπάνω της κοινοτικής παραγωγής, β) τις τιμές των τυριών, ανά τύπο τυριού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), τα οποία αντιπροσωπεύουν το 8 % ή παραπάνω της συνολικής εθνικής παραγωγής τυριού.

6 2010R0479 EL Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το ταχύτερο δυνατό και πάντως το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα: α) την τιμή του ακατέργαστου γάλακτος, με την αρχική περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες, που καταβλήθηκε στους παραγωγούς γάλακτος στην επικράτειά τους, για παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, β) την κατ εκτίμηση τιμή για παραδόσεις που πραγματοποιούνται κατά τον τρέχοντα μήνα, M5. M3 4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, «τιμή εργοστασίου» σημαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος από την επιχείρηση, εκτός φόρων (ΦΠΑ) και άλλων στοιχείων κόστους (μεταφορικά, φορτοεκφόρτωση, διακίνηση, αποθήκευση, παλετοποίηση, ασφάλειες κ.λπ.). Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η κοινοποιούμενη τιμή είναι αντιπροσωπευτική της επικρατούσας κατάστασης στην αγορά. Η κοινοποιούμενη τιμή βασίζεται στην πιο ενδεδειγμένη διαθέσιμη πηγή πληροφοριών, δηλαδή: α) στις πωλήσεις για τις οποίες εκδόθηκαν τιμολόγια κατά την περίοδο αναφοράς και/ή β) στις συμβάσεις που συνάπτονται κατά την περίοδο αναφοράς για παραδόσεις εντός τριών μηνών. Άρθρο 3 1. Οι τιμές που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 εκφράζονται ως σταθμισμένοι μέσοι όροι, στο εθνικό νόμισμα ανά 100 κιλά. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούν σχετικά με τις τιμές είναι αντιπροσωπευτικές, ακριβείς και πλήρεις. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 15 Αυγούστου 2010, έκθεση με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ. Νέα έκθεση υποβάλλεται κάθε φορά που απαιτείται επικαιροποίηση κάποιου στοιχείου της προηγούμενης έκθεσης. 3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τους παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός των σχετικών προθεσμιών. 4. Πριν από τις 15 Αυγούστου 2010, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα των παραρτημάτων I.A και I.B: α) σε περίπτωση που η προς κοινοποίηση τιμή αφορά προϊόν το οποίο παράγεται από λιγότερους από τρεις παραγωγούς κάποιου κράτους μέλους, στη στήλη «Παρατηρήσεις» των παραρτημάτων I.A και I.B αναγράφεται η φράση «εμπιστευτική πληροφορία». Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς άθροισης,

7 2010R0479 EL β) για τα τυριά, την αντιπροσωπευτική συσκευασία στην οποία αναφέρεται η κοινοποιηθείσα τιμή, γ) για άλλα προϊόντα, εκτός από τα τυριά, σε περίπτωση που η τιμή αφορά διαφορετική συσκευασία του προϊόντος από αυτήν που αναγράφεται στη στήλη «Αντιπροσωπευτική συσκευασία», στη στήλη «Παρατηρήσεις» των παραρτημάτων I.A και I.B αναγράφεται η πραγματική συσκευασία του προϊόντος στην οποία αναφέρεται η κοινοποιηθείσα τιμή. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή κάθε φορά που απαιτείται επικαιροποίηση κάποιου από τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΜΗΜΑ 1 Εισαγωγές Άρθρο 4 Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που εισάγονται με προτιμησιακούς όρους, πέραν των δασμολογικών ποσοστώσεων, όπως αναφέρεται στο M5 τμήμα I του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά εισαγωγής, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προελεύσεως. Στις κοινοποιήσεις περιλαμβάνονται και εκείνες με περιεχόμενο «ουδέν». Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου, για το προηγούμενο έτος, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί με βάση πιστοποιητικό ΙΜΑ 1, σύμφωνα με το τμήμα 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, προσδιορίζοντας τους αριθμούς πιστοποιητικών ΙΜΑ 1: α) την ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό και την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής, β) την ποσότητα προϊόντων για την οποία αποδεσμεύτηκε η εγγύηση. Στις κοινοποιήσεις περιλαμβάνονται και εκείνες με περιεχόμενο «ουδέν». ΤΜΗΜΑ 2 Εξαγωγές Άρθρο 6 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 6 μ.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας:

8 2010R0479 EL α) τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση πιστοποιητικών: i) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 ii) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009, M1 β) κατά περίπτωση, ότι δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις την ημέρα εκείνη, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες κανένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 ( 1 ) δεν αποτελεί αντικείμενο επιστροφής ή εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής επιστροφής, γ) τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά αίτηση, ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση των προσωρινών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009 με αναφορά των ακόλουθων: i) την προθεσμία της υποβολής προσφορών, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ii) την ποσότητα των προϊόντων που καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προσφορών, δ) τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, για τις οποίες εκδόθηκαν οριστικά ή ακυρώθηκαν την ίδια ημέρα τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009, την ημερομηνία και την ποσότητα που καλύπτει το προσωρινό πιστοποιητικό, ε) όπου απαιτείται, την αναθεωρημένη ποσότητα των προϊόντων που καλύπτεται από τη δημοπρασία η οποία αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, στ) τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που καλύπτονται από πιστοποιητικά με επιστροφή τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/ Όσον αφορά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο i), στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις για την ίδια πρόσκληση υποβολής προσφορών, αρκεί μία κοινοποίηση ανά κράτος μέλος. ( 1 ) ΕΕ L 366 της , σ. 1.

9 2010R0479 EL Άρθρο 7 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 16 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ακόλουθες πληροφορίες: M3 α) τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά κωδικό προορισμού και ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για τις οποίες έχουν ακυρωθεί οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009, β) τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων των πιστοποιητικών που έληξαν και επιστράφηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και που εκδόθηκαν μετά την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους ΓΣΔΕ, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και κατά κωδικό προορισμού, γ) τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προελεύσεως, που δεν ανήκουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της Συνθήκης, και έχουν εισαχθεί για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ , σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής ( 1 ) και για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009, δ) τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ, για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά και για τις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί επιστροφές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/ Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου τις κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ ποσότητες για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά για το επόμενο έτος ποσοστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2009. M4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV M5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 8 1. Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 2 ). ( 1 ) ΕΕ L 186 της , σ. 1. ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της , σ. 3).

10 2010R0479 EL M5 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 6 υποβάλλονται από τα κράτη μέλη ηλεκτρονικά, με χρήση των μεθόδων που έχει θέσει στη διάθεσή τους η Επιτροπή. Η μορφή και το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων ορίζονται με βάση τα υποδείγματα ή τις μεθόδους που διατίθενται στις αρμόδιες αρχές από την Επιτροπή. Τα εν λόγω υποδείγματα και μέθοδοι προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται αφού ενημερωθεί η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 229 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και οι οικείες αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση. Άρθρο 9 Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που της έχουν κοινοποιηθεί. Άρθρο 10 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 καταργείται. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 συνεχίζει να ισχύει για την κοινοποίηση στοιχείων, πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν την περίοδο που προηγείται της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι αναφορές στον καταργηθέντα κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 11 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

11 2010R0479 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.A ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ AGRI.C.4 ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κράτος μέλος: Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Προϊόν Κωδικός ΣΟ Αντιπροσωπευτική μονάδα συσκευασίας Παρατηρήσεις 1. Ορός γάλακτος σε σκόνη kg 2. Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που πληροί τις ποιοτικές απαιτήσεις για την παρέμβαση kg 3. Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για τη διατροφή των ζώων ANIM 20 t 4. Πλήρες γάλα σε σκόνη kg 5. Μη αλατισμένο βούτυρο kg 6. Μη αλατισμένο βούτυρο g 7. Βουτυρέλαιο kg 8. Cheddar, με λιπαρά 45 με 50 % επί ξηρού ( 1 ) 9. Gouda, με λιπαρά 45 με 50 % επί ξηρού ( 1 ) 10. Edam, με λιπαρά 40 με 45 % επί ξηρού ( 1 ) 11. Emmental, με λιπαρά 45 με 50 % επί ξηρού ( 1 ) ( 1 ) Για τα τυριά η κοινοποίηση θα αναφέρεται στην πλέον αντιπροσωπευτική μονάδα συσκευασίας.

12 2010R0479 EL M1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.B ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ AGRI.C.4 ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κράτος μέλος: Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Προϊόν Κωδικός ΣΟ Αντιπροσωπευτική μονάδα συσκευασίας Παρατηρήσεις 1. Καζεΐνη kg (σάκοι) 2. Τυριά: ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) Για τα τυριά η κοινοποίηση θα αναφέρεται στην πλέον αντιπροσωπευτική μονάδα συσκευασίας.

13 2010R0479 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Στοιχεία προς συμπερίληψη στην έκθεση για την τιμή ακατέργαστου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που θα υποβληθεί στην Επιτροπή (*) σύμφωνα με το άρθρο 3 1. Οργάνωση και δομή της αγοράς: Γενική επισκόπηση της δομής της αγοράς του υπό εξέταση προϊόντος. 2. Ορισμός των προϊόντων: Σύσταση (λιπαρά, ξηρά ύλη, νερό που περιέχεται σε μη λιπαρή ύλη), κατηγορία ποιότητας, ηλικία σταδίου ωρίμανσης, συνθήκες διάθεσης και συσκευασίας (π.χ. χύδην, σε σάκους των 25 kg), άλλα χαρακτηριστικά. 3. Τόπος και διαδικασία καταγραφής: α) φορέας που ευθύνεται για τις στατιστικές τιμών (διεύθυνση, φαξ, ) β) αριθμός σημείων καταγραφής και γεωγραφική έκταση ή περιοχή στην οποία ισχύουν οι τιμές M3 γ) μέθοδος έρευνας: πρέπει να δοθεί ένδειξη από ποιους ενδιαφερόμενους (παραγωγούς, πρώτους αγοραστές) προέρχονται τα στοιχεία και τον τρόπο ή τη μέθοδο με την οποία συλλέγονται δ) στατιστική επεξεργασία των τιμών, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών μετατροπής που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του βάρους του προϊόντος στο αντιπροσωπευτικό βάρος, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I. 4. Παραγωγή: Ετήσια (κατ εκτίμηση) παραγωγή κράτους μέλους. 5. Εκπροσώπηση: Μερίδιο των καταγραφέντων ποσοτήτων (π.χ. σε % της ετήσιας παραγωγής). 6. Άλλες σχετικές πληροφορίες. (*) Η έκθεση πρέπει να σταλεί στην κάτωθι διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ AGRI.C.4 ζωικά προϊόντα.

14 2010R0479 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 3, άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 5 Άρθρο 2 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 3 Άρθρο 7 παράγραφος 4 Άρθρο 4 Άρθρο 7 παράγραφος 5 Άρθρο 4 Άρθρο 7 παράγραφος 6 Άρθρο 8 Άρθρο 5 Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 10 Άρθρο 11 στοιχείο α) Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 11 στοιχείο β) Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 11 στοιχείο γ) Άρθρο 11 στοιχείο δ) Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Άρθρο 11 στοιχείο ε) Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Άρθρο 11 στοιχείο ε) Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 12

15 2010R0479 EL Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 Παρών κανονισμός Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 8 Άρθρο 15 Άρθρο 9 Άρθρο 16 Άρθρο 10 Άρθρο 17 Άρθρο 11 Παράρτημα Ι Παράρτημα II Παράρτημα III Παράρτημα IV Παράρτημα V Παράρτημα VI Παραρτήματα I.A και I.B Παράρτημα VII Παράρτημα VΙΙΙ Παράρτημα IX Παράρτημα X Παράρτημα XI Παράρτημα XII Παράρτημα XIII Παράρτημα II Παράρτημα III

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 03.10.2006 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R1517 EL 01.07.1995 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1517/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτοµέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2014) 1447 final - Παραρτήματα 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2014) 1447 final - Παραρτήματα 1 έως 2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7648/14 ADD 1 AGRI 206 AGRIFIN 35 AGRIORG 40 DELACT 58 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0112 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

15436/17 GA/ag,ech DGB 1A

15436/17 GA/ag,ech DGB 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0310 (NLE) 15436/17 AGRI 674 AGRIORG 121 AGRIFIN 129 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 346/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 346/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 346/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1370/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος εξαγωγών Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2009 για θέσπιση κοινού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/50 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισµού 2074/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-11-2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3852/120197 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 597 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την παροχή στοιχείων που αφορούν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/373. Τροπολογία. Elisabeth Jeggle και άλλοι

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0080/373. Τροπολογία. Elisabeth Jeggle και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/373 Τροπολογία 373 Elisabeth Jeggle και άλλοι Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B7-0080/2013 υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7477 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14453/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 712/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final 2014/0096 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα