ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που άπτονται των δραστηριοτήτων της, είχε αποφασίσει από το 2002 να εξετάσει την ασφάλιση των «Πληρωµάτων Πλοίων». Για το σκοπό αυτό η αρµόδια Υποεπιτροπή Πληρωµάτων Πλοίων διαµόρφωσε σχετικό ερωτηµατολόγιο µε το οποίο έγινε η καταγραφή των ασφαλίστρων και των ζηµιών της κάλυψης για την περίοδο από 1999 έως και Τα αποτελέσµατα της έρευνας, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των Εταιριών Μελών, κοινοποιήθηκαν µε εγκυκλίους της Ενώσεως, οι οποίες έτυχαν της αποδοχής των Ασφαλιστικών Εταιριών που ασκούν την ασφάλιση των πληρωµάτων πλοίων. Η Επιτροπή έλαβε την απόφαση να συνεχίσει για έκτη συνεχή χρονιά την προσπάθειά της αυτή, κοινοποιώντας µε σχετική εγκύκλιο (18762/ ) το αντίστοιχα διαµορφωµένο και εµπλουτισµένο ερωτηµατολόγιο για τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων του έτους Στα αναλυτικά ερωτηµατολόγια της ασφάλισης Πληρωµάτων Πλοίων απάντησαν τέσσερις Ασφαλιστικές Εταιρίες οι οποίες εκτιµάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο σχεδόν της παραγωγής ασφαλίστρων της κάλυψης αυτής. Η καταγραφείσα παραγωγή ασφαλίστρων των Εταιριών αυτών ανήλθε στα 4,73 εκατ. Ευρώ το έτος 2006, έναντι 4,91 εκατ. Ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 3,59%, έναντι αντίστοιχης αυξήσεως 12,46% την προηγούµενη χρονιά. Ασφάλιση Πληρωµάτων Πλοίων Παραγωγή Ασφαλίστρων (σε ευρώ) , , , , , , , ,97 Ετήσια Μεταβολή (%) --- 8,01% 10,60% 9,69% -3,85% -13,55% 12,46% -3,59%

2 2 Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η ασφάλιση πληρωµάτων πλοίων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια µια σταθερότητα και οι µικρές διακυµάνσεις οφείλονται κυρίως : στις µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο, αφού ένα µεγάλο µέρος των εργασιών του κλάδου γίνεται σε δολάρια. στον ανταγωνισµό που επικρατεί στον κλάδο, 2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Σε συνέχεια της έρευνας των προηγουµένων ετών, η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ενώσεως, απευθύνθηκε στις Εταιρίες Μέλη για την άντληση στατιστικών στοιχείων, µε στόχο τη χαρτογράφηση των ασφαλίσεων πληρωµάτων πλοίων στην Ελλάδα το έτος 2006, µε οµοιόµορφο ερωτηµατολόγιο όπως και τις προηγούµενες χρονιές ώστε να επιτευχθεί και η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η έρευνα, όπως και την προηγούµενη χρονιά, επεκτάθηκε σε δύο επίπεδα : o Σε πρώτο επίπεδο ζητήθηκε η καταγραφή των οικονοµικών στοιχείων των ασφαλίσεων «Πληρωµάτων Πλοίων» (ασφάλιστρα, αποζηµιώσεις, αποθέµατα, προµήθειες κ.ά.) που αφορούσαν το ηµερολογιακό έτος 2006 (1/1 31/12) και παρουσιάζονται στην ανάλυση που ακολουθεί. Ο σκοπός του πρώτου µέρους είναι να χαρτογραφηθούν οι ασφαλίσεις «Πληρωµάτων Πλοίων» και να εξαχθούν ορισµένοι οικονοµικοί δείκτες, µε βάση τη λογιστική απεικόνιση των στοιχείων. o Σε δεύτερο επίπεδο ζητήθηκε η ανάλυση των ζηµιών (πλήθη και ποσά) αναλόγως της αιτίας (θάνατος, ανικανότητα, περίθαλψη κ.ά.) για το έτος Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να καταγραφούν οι κύριες αιτίες αποζηµιώσεων των ασφαλίσεων «Πληρωµάτων Πλοίων» και να υπολογισθεί η ειδική βαρύτητα κάθε µίας.

3 3 o Τέλος, για δεύτερη φορά το ερωτηµατολόγιο εµπλουτίστηκε, ζητώντας στοιχεία αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος (underwriting year) για µια ακόµη χρονιά. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να υπολογιστούν οι αποζηµιώσεις (πλήθη και ποσά) ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων (αρχής γενοµένης από το έτος 2004) και να εξαχθούν οι ανάλογοι δείκτες ζηµιών (loss ratio, µέση ζηµία). Στις ενότητες που ακολουθούν, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των Εταιριών και στα τρία σκέλη του ερωτηµατολογίου, και εξάγονται και οι σχετικοί δείκτες. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτηµατολογίου (που αναφερόταν στην ανάλυση των ζηµιών) δεν κατέστη δυνατή η συµπλήρωση, από όλες τις εταιρίες, του πλήθους των ζηµιών ανά αιτία ζηµιάς, παρουσιάζεται όµως στους πίνακες 5α, 5β, 6α και 6β η ανάλυση του ποσού αποζηµιώσεων ανά αιτία. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2006 Στον πίνακα 1 στη σελίδα που ακολουθεί καταγράφονται τα στοιχεία των Εταιριών που απάντησαν στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου, αναφορικά µε τα µεγέθη του ηµερολογιακού έτους 2006, ενώ παρατίθενται για λόγους συγκρίσεως και τα µεγέθη των ετών 1999 έως και Για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των οικονοµικών δεικτών (όπως αναλύεται στην επόµενη ενότητα) ζητήθηκαν επιπροσθέτως τα αποθέµατα εκκρεµών ζηµιών και µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων και δικαιωµάτων συµβολαίων τέλους χρήσεως για κάθε έτος, τα οποία και παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Επιπροσθέτως, µε συµπληρωµατικό ερώτηµα καταγράφηκε για τις τέσσερεις πρόσφατες χρονιές (2003, 2004, 2005 και 2006) το πλήθος των πληρωθεισών ζηµιών εντός του έτους και το πλήθος των εκκρεµών ζηµιών τέλους έτους, στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στις δύο τελευταίες γραµµές του πίνακα 1. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ετήσιες ποσοστιαίες µεταβολές από την αντίστοιχη προηγούµενη χρονιά, για κάθε ένα από τα οικονοµικά µεγέθη που καταγράφηκαν. Όπως φαίνεται, οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις µειώθηκαν από 2,897 εκατ. Ευρώ το 2005 σε 2,74 εκατ. Ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας ποσοστό µειώσεως 5,4% έναντι µειώσεως 3,95% την προηγούµενη χρονιά.

4 4 Παράλληλα µε τις πληρωθείσες αποζηµιώσεις, οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις (τέλους χρήσεως) παρουσίασαν µείωση (2,36% το 2006) φθάνοντας στο ύψος των 4,06 εκατ. Ευρώ (έναντι 4,16 εκατ. Ευρώ το 2005). Οι χορηγηθείσες προµήθειες αυξήθηκαν κατά 6,69% το 2006 έναντι αυξήσεως 12,02% το 2005, παρά τη µείωση της παραγωγής ασφαλίστρων, µε αποτέλεσµα να φθάσουν το ύψος των ,88 Ευρώ το Αντίθετα τα δικαιώµατα συµβολαίου παρουσίασαν µεγάλη µείωση (10,18% το 2006) σε σχέση µε τα δικαιώµατα του 2005, ενώ είχαν αυξηθεί κατά 4,85% την προηγούµενη χρονιά, µε αποτέλεσµα τα καταγραφέντα δικαιώµατα έτους 2006 να ανέρχονται στα ,31 Ευρώ, έναντι ,01 Ευρώ το Τέλος, το πλήθος πληρωθεισών ζηµιών εντός του έτους µειώθηκε κατά 1,76% το 2006 (3.900 ζηµιές έναντι το 2005) ενώ το πλήθος εκκρεµών ζηµιών τέλους έτους µειώθηκε κατά 20,19% το 2006 (2.060 εκκρεµείς ζηµίες έναντι το 2005). Πίνακας 1 Οικονοµικά Μεγέθη (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιση Πληρωµάτων Πλοίων Καθαρά Ασφάλιστρα , , , , , , , ,97 ικαίωµα Συµβολαίου , , , , , , , ,31 Προµήθειες Χορηγηθείσες , , , , , , , ,88 Πληρωθείσες Ζηµίες , , , , , , , ,65 Εκκρεµείς Ζηµίες (τέλους χρήσεως) , , , , , , , ,64 Απόθεµα µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων (τέλους χρήσεως) * , , , , , , , ,69 Πλήθος Πληρωθεισών Ζηµιών εντός του έτους Πλήθος Εκκρεµών Ζηµιών τέλους έτους * συµπεριλαµβανοµένου του αποθέµατος µη δεδουλευµένου δικαιώµατος συµβολαίου

5 5 Ποσοστά Ετήσιας Μεταβολής Πίνακας 2 Ασφάλιση Πληρωµάτων Πλοίων Καθαρά Ασφάλιστρα 8,01% 10,60% 9,69% -3,85% -13,55% 12,46% -3,59% ικαίωµα Συµβολαίου -1,33% -15,05% -4,67% 8,76% -6,55% 4,85% -10,18% Προµήθειες Χορηγηθείσες 7,46% 9,01% 6,61% 0,97% -14,33% 12,02% 6,69% Πληρωθείσες Ζηµίες -16,10% -2,27% -6,37% -6,28% -1,77% -3,95% -5,40% Εκκρεµείς Ζηµίες (τέλους χρήσεως) 13,44% -0,82% -13,65% -5,79% -7,63% 10,14% -2,36% Απόθεµα µη εδουλευµένων Ασφαλίστρων (τέλους χρήσεως) * 16,59% 7,97% 8,18% 15,51% -12,77% 3,18% 5,35% Πλήθος Πληρωθεισών Ζηµιών εντός του έτους -17,98% -17,21% -1,76% Πλήθος Εκκρεµών Ζηµιών τέλους έτους -6,59% -38,46% -20,19% * συµπεριλαµβανοµένου του αποθέµατος µη δεδουλευµένου δικαιώµατος συµβολαίου

6 4. ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Τα συνολικά µεγέθη της κάλυψης «Πληρωµάτων Πλοίων» που καταγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα, µας επιτρέπουν τον υπολογισµό δεικτών (µε τη µορφή ποσοστού) που αποτυπώνουν την εικόνα της κάλυψης σε συγκρίσιµη µορφή. Στον πίνακα 3 στη σελίδα που ακολουθεί, υπολογίζονται οι δείκτες που εξάγονται από τα απόλυτα µεγέθη του προηγούµενου πίνακα 1. Στην τελευταία στήλη του πίνακα 3 υπολογίζονται οι αντίστοιχοι δείκτες σαν µέσοι όροι της τελευταίας οκταετίας. Ο πιο σηµαντικός δείκτης είναι το ποσοστό ζηµίας (loss ratio), το οποίο µειώθηκε (υπολογισµός χωρίς να περιληφθεί το δικαίωµα συµβολαίου) από 67,45% (το 2005) σε 56,8% (το 2006), παρά το γεγονός ότι αυξανόταν σταδιακά τα τρία προηγούµενα χρόνια ( ). Αν στον υπολογισµό του ποσοστού ζηµίας λάβουµε υπόψη και το δεδουλευµένο δικαίωµα συµβολαίου (ως πρόσθετο ασφάλιστρο) τότε ο δείκτης διαµορφώνεται αντίστοιχα σε 50,21% το Κατά τη διάρκεια εποµένως της τελευταίας οκταετίας ( ) το ποσοστό ζηµίας ανήλθε κατά µέσον όρο στο 72,71%, ενώ αν λάβουµε υπόψη και το δικαίωµα συµβολαίου ο δείκτης ανήλθε στο 63,21%. Το ποσοστό προµηθειών (χωρίς να περιληφθεί το δικαίωµα συµβολαίου) επί των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων αυξήθηκε από 15,35% το 2005 σε 16,99% το 2006, αν και διατηρήθηκε σχετικά σταθερό (µεταξύ 14,81% - 15,55%) κατά τη διάρκεια της προηγούµενης περιόδου Συνεπώς αν καταρτισθεί ένας ενιαίος δείκτης ζηµιών και προµηθειών επί ιδίας βάσεως (στη συγκεκριµένη περίπτωση επί των δεδουλευµένων ασφαλίστρων) παρατηρούµε ότι κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης οκταετίας ο δείκτης αυτός διαµορφώνεται κατά µέσον όρο στο επίπεδο του 88,54% ή στο 76,97% αν συµπεριλάβουµε στα ασφάλιστρα και τα δικαιώµατα συµβολαίων. Είναι εµφανές ότι οι δύο αυτοί παράγοντες κόστους εξαντλούν το µεγαλύτερο ποσοστό των καθαρών ασφαλίστρων χωρίς να ληφθεί υπόψη το λειτουργικό και αντασφαλιστικό κόστος (όπου αυτό υπάρχει). Από τα προαναφερθέντα στοιχεία φαίνεται ότι τα έτη 1999 και 2000 ήταν οι χειρότερες χρονιές της εξεταζόµενης περιόδου για την κάλυψη «Πληρωµάτων Πλοίων» αφού το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) ξεπέρασε το 100% των ασφαλίστρων, αµέσως µετά ακολούθησαν 2 χρόνια βελτίωσης των δεικτών, ενώ το 2003, το 2004, το 2005 τα αποτελέσµατα σταδιακά χειροτερεύουν σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και το 2006 βελτιώνονται σε σχέση µε το Άµεση συνέπεια του µειούµενου δικαιώµατος συµβολαίου είναι και η µείωση του αντίστοιχου ποσοστού δικαιώµατος επί των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων : από 19,91% το 1999 έφθασε στο 12,15% το Παρόλο ότι τα δύο επόµενα χρόνια παρουσίασε µία µικρή αύξηση σε 13,74% το 2003 και 14,85% το 2004, το 2005 µειώθηκε στο 13,85% και το 2006 µειώθηκε ακόµη στο 12,9%.

7 7 Τέλος η µέση πληρωθείσα ζηµία µειώθηκε στα 702,66 Ευρώ το 2006 (έναντι 729,68 Ευρώ το 2005) και η µέση εκκρεµής ζηµία τέλους έτους αυξήθηκε στα 1.971,08 Ευρώ το 2006 (έναντι 1.611,26 Ευρώ το 2005). Οικονοµικοί είκτες Σύνολο Πίνακας 3 οκταετίας Ασφάλιση Πληρωµάτων Πλοίων Loss Ratio (χωρίς ικαίωµα Συµβολαίου) 131,17% 100,66% 73,43% 50,31% 58,73% 59,06% 67,45% 56,80% 72,71% Loss Ratio (µε ικαίωµα Συµβολαίου) 108,66% 84,61% 64,52% 44,81% 51,09% 51,74% 59,17% 50,21% 63,21% Ποσοστό Προµηθειών (χωρίς ικαίωµα Συµβολαίου) 15,54% 15,46% 15,24% 14,81% 15,55% 15,41% 15,35% 16,99% 15,54% είκτης Ζηµιών και Προµηθειών (χωρίς ικαίωµα Συµβολαίου) 147,35% 116,77% 88,93% 65,42% 75,09% 73,76% 82,95% 74,08% 88,54% είκτης Ζηµιών και Προµηθειών (µε ικαίωµα Συµβολαίου) 122,06% 98,16% 78,14% 58,27% 65,32% 64,61% 72,77% 65,49% 76,97% Ποσοστό ικαιώµατος Συµβολαίου (επί εγγεγραµµένων ασφαλίστρων) 19,91% 18,19% 13,97% 12,15% 13,74% 14,85% 13,85% 12,90% 14,76% Μέση πληρωθείσα ζηµία 525,23 629,00 729,68 702,66 Μέση εκκρεµής ζηµία 910,39 900, , ,08

8 8 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των Εταιριών επί του σχετικού ερωτήµατος, ο συνολικός αριθµός των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (πλήθος πλοίων) ανήλθε στα για το 2006 (από περίπου που υπολογίζονται ότι είναι τα πλοία ελληνικών συµφερόντων ανεξαρτήτως σηµαίας) και οι θέσεις εργασίας που αντιστοιχούσαν στα ανωτέρω συµβόλαια έφθασαν τις (όπως φαίνεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί). Πίνακας 4 Στοιχεία Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων Ασφάλιση Πληρωµάτων Πλοίων Αριθµός Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (Πλοία) Αριθµός Θέσεων Εργασίας Ετήσιες Μεταβολές Αριθµός Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (Πλοία) 1,92% 1,81% -3,49% -1,64% -2,64% 0,14% 1,85% Αριθµός Θέσεων Εργασίας -1,99% -1,52% -3,49% 1,28% -2,85% -1,13% 1,13% Μεταβολή Οκταετίας Αριθµός Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων (Πλοία) -2,19% Αριθµός Θέσεων Εργασίας -8,36% Στο σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου (οκταετία ) καταγράφεται µικρή µείωση του αριθµού των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (-2,19%), ενώ µεγαλύτερη είναι η µείωση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας (-8,36%). Η µεγάλη µείωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην τάση των πλοιοκτητών να περιορίζουν το πλήθος του πληρώµατος κάθε πλοίου στα επίπεδα της ελάχιστης προβλεπόµενης οργανικής σύνθεσης.

9 9 6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΙΤΙΑ Το έτος 2006 συγκεντρώθηκαν αναλυτικά στοιχεία για την κατηγοριοποίηση των αποζηµιώσεων ανά αιτία. Συγκεκριµένα αναλύθηκαν οι πληρωθείσες και οι εκκρεµείς αποζηµιώσεις του 2006, ανά : θάνατο, µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκοµειακή ή εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη, παλιννόστηση ή αντικατάσταση. Όπως φαίνεται από τους πίνακες 5α και 5β που ακολουθούν, καταγράφονται τόσο τα απόλυτα ποσά των πληρωθεισών και εκκρεµών αποζηµιώσεων ανά αιτία, όσο και η ποσοστιαία συµµετοχή τους στο σύνολο για τις τέσσερεις τελευταίες χρονιές (2003, 2004, 2005 και 2006) που υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία. Αντίστοιχα οι πίνακες 6α και 6β παρουσιάζουν την ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των µεγεθών αυτών µεταξύ , και Όσον αφορά τις πληρωθείσες εντός του 2006 αποζηµιώσεις, η πρόσκαιρη ανικανότητα είναι η αιτία που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσό αποζηµιώσεων (1,06 εκατ. Ευρώ ή 38,67% του συνόλου των πληρωθεισών αποζηµιώσεων). Από τα 1,06 εκατ. Ευρώ των αποζηµιώσεων της πρόσκαιρης ανικανότητας, το µεγαλύτερο µέρος (60,39%) αφορούσε αποζηµιώσεις ασθενείας και το υπόλοιπο (39,61%) αφορούσε αποζηµιώσεις ατυχήµατος. Η δεύτερη µεγαλύτερη αιτία αποζηµιώσεων ήταν η εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη (773,8 χιλ. Ευρώ ή 28,24% του συνόλου των πληρωθεισών αποζηµιώσεων) και τρίτη κατά σειρά αιτία ήταν η νοσοκοµειακή περίθαλψη (481,8 χιλ. Ευρώ ή 17,58% του συνόλου των πληρωθεισών αποζηµιώσεων). Είναι ενδεικτικό ότι η νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη καλύπτουν το 45,82% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων του έτους Όσον αφορά τις εκκρεµείς αποζηµιώσεις στο τέλος του 2006, η πρόσκαιρη ανικανότητα διατηρεί το µεγαλύτερο ποσό εκκρεµών ζηµιών (1,75 εκατ. Ευρώ ή 43,02% του συνόλου των εκκρεµών αποζηµιώσεων). Από τα 1,75 εκατ. Ευρώ εκκρεµών αποζηµιώσεων της πρόσκαιρης ανικανότητας, το µεγαλύτερο µέρος (59,55%) αφορούσε εκκρεµείς αποζηµιώσεις ασθενείας και το υπόλοιπο (40,45%) αφορούσε εκκρεµείς αποζηµιώσεις ατυχήµατος. εύτερη ακολουθεί η νοσοκοµειακή περίθαλψη (940,7 χιλ. Ευρώ ή 23,17% του συνόλου των εκκρεµών). Τέλος, τρίτη κατά σειρά αιτίας εκκρεµών ζηµιών ήταν η κατηγορία της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης (583,1 χιλ. Ευρώ ή 14,36% του συνόλου των εκκρεµών αποζηµιώσεων).

10 10 Πίνακας 5α Πληρωθείσες Ζηµίες (σε ευρώ) Ανάλυση συνολικού ποσού πληρωθεισών αποζηµιώσεων ανά αιτία 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % Από ασθένεια ,86 2,92% ,52 2,82% ,40 1,11% ,00 2,01% Θάνατοι Από ατύχηµα ,00 3,02% ,46 2,43% ,41 1,80% ,00 3,25% Σύνολο ,86 5,94% ,98 5,25% ,81 2,92% ,00 5,26% Μόνιµη Ανικανότητα ,49 0,5% 5.337,91 0,2% ,38 0,5% 5.588,00 0,2% Από ασθένεια ,44 23,35% ,48 23,10% ,72 24,92% ,00 22,52% Πρόσκαιρη Από ατύχηµα ,88 15,32% ,00 17,21% ,42 14,93% ,00 16,73% Ανικανότητα Σύνολο ,32 38,67% ,48 40,31% ,14 39,85% ,00 39,25% Νοσοκοµειακή Περίθαλψη ,90 17,58% ,89 18,99% ,08 21,27% ,24 21,35% Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη ,47 28,24% ,68 25,18% ,59 22,54% ,16 22,96% Παλιννοστήσεις - Αντικαταστάσεις ,61 9,07% ,05 10,08% ,16 12,97% ,00 11,00% Σύνολο ,65 100,00% ,99 100,00% ,16 100,00% ,40 100,00%

11 11 Πίνακας 5β Εκκρεµείς Ζηµίες (σε ευρώ) Ανάλυση συνολικού ποσού εκκρεµών αποζηµιώσεων ανά αιτία 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % Από ασθένεια ,12 3,41% ,52 1,50% ,43 1,45% ,00 1,67% Θάνατοι Από ατύχηµα ,24 4,06% ,15 5,16% ,31 4,57% ,06 4,30% Σύνολο ,36 7,48% ,67 6,67% ,74 6,02% ,06 5,97% Μόνιµη Ανικανότητα 8.100,00 0,2% 8.100,00 0,2% ,97 0,5% ,19 0,3% Από ασθένεια ,06 25,62% ,51 26,46% ,18 21,24% ,05 20,60% Πρόσκαιρη Από ατύχηµα ,14 17,40% ,09 21,49% ,61 19,67% ,80 17,85% Ανικανότητα Σύνολο ,20 43,02% ,60 47,95% ,79 40,91% ,85 38,45% Νοσοκοµειακή Περίθαλψη ,25 23,17% ,73 21,46% ,86 23,32% ,92 26,41% Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη ,97 14,36% ,46 13,25% ,43 11,11% ,19 11,93% Παλιννοστήσεις Αντικαταστάσεις ,86 11,78% ,92 10,47% ,19 18,18% ,79 16,91% Σύνολο ,64 100,00% ,38 100,00% ,98 100,00% ,00 100,00%

12 12 Πίνακας 6α Πληρωθείσες Ζηµίες (σε ευρώ) Μεταβολή συνολικού ποσού πληρωθεισών αποζηµιώσεων ανά αιτία 2006 Μεταβολή 2005 Μεταβολή Μεταβολή Από ασθένεια ,86-2,20% ,52 143,36% , ,47% Θάνατοι Από ατύχηµα ,00 17,81% ,46 29,40% , ,58% Σύνολο ,86 7,05% ,98 72,93% , ,54% Μόνιµη Ανικανότητα ,49 156,9% 5.337,91-61,2% , ,2% Από ασθένεια ,44-4,37% ,48-10,94% , ,68% Πρόσκαιρη Από ατύχηµα ,88-15,81% ,00 10,68% , ,34% Ανικανότητα Σύνολο ,32-9,25% ,48-2,84% , ,28% Νοσοκοµειακή Περίθαλψη ,90-12,43% ,89-14,24% , ,14% Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη ,47 6,07% ,68 7,31% , ,56% Παλιννοστήσεις - Αντικαταστάσεις ,61-14,87% ,05-25,37% , ,85% Σύνολο ,65-5,40% ,99-3,95% , ,40-1,77%

13 13 Πίνακας 6β Εκκρεµείς Ζηµίες (σε ευρώ) Μεταβολή συνολικού ποσού εκκρεµών αποζηµιώσεων ανά αιτία 2006 Μεταβολή 2005 Μεταβολή Μεταβολή Από ασθένεια ,12 121,40% ,52 14,34% , ,71% Θάνατοι Από ατύχηµα ,24-23,14% ,15 24,45% , ,83% Σύνολο ,36 9,46% ,67 22,01% , ,82% Μόνιµη Ανικανότητα 8.100,00 0,0% 8.100,00-54,0% , ,1% Από ασθένεια ,06-5,49% ,51 37,22% , ,76% Πρόσκαιρη Από ατύχηµα ,14-20,94% ,09 20,36% , ,78% Ανικανότητα Σύνολο ,20-12,42% ,60 29,11% , ,72% Νοσοκοµειακή Περίθαλψη ,25 5,40% ,73 1,35% , ,43% Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη ,97 5,80% ,46 31,41% , ,01% Παλιννοστήσεις - Αντικαταστάσεις ,86 9,86% ,92-36,57% , ,71% Σύνολο ,64-2,36% ,38 10,14% , ,00-7,63%

14 14 7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά η αρµόδια Υποεπιτροπή Πληρωµάτων Πλοίων αποφάσισε να επεκτείνει την έως τώρα επιτυχηµένη έρευνα, προσθέτοντας µια καινούργια σειρά στην ενότητα ερωτηµάτων που καταγράφουν τα στοιχεία αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος (underwriting year). Πιο συγκεκριµένα, ζητήθηκαν για τα έτη έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων 2004, 2005 και 2006 τα εξής στοιχεία : o Τα ποσά πληρωθεισών αποζηµιώσεων εντός των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, εντός των ετών 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2005 και εντός του έτους 2006 για τα συµβόλαια του o Τα ποσά εκκρεµών αποζηµιώσεων τέλους έτους, των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, των ετών 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2005 και του έτους 2006 για τα συµβόλαια του o Τα πλήθη των ζηµιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν εντός των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, των ετών 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2005 και του έτους 2006 για τα συµβόλαια του o Τα πλήθη των εκκρεµών ζηµιών τέλους έτους, των ετών 2004, 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2004, των ετών 2005 και 2006 για τα συµβόλαια του 2005 και του έτους 2006 για τα συµβόλαια του Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι να υπολογιστούν οι αποζηµιώσεις (πλήθη και ποσά) ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων και να εξαχθούν οι ανάλογοι δείκτες ζηµιών (loss ratio, µέση ζηµία). Στους πίνακες 7 10 που ακολουθούν αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι αντίστοιχες απαντήσεις των Εταιριών. Πιν. 7. Ποσά Πληρωθεισών Αποζηµιώσεων (σε ευρώ) Έτος Πληρωµών (*) ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ , , ,95 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ , ,44 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,79 (*) Για τα συµβόλαια που εκδόθηκαν το 2004, τι ποσό πληρώθηκε το 2004, το 2005 κ.ο.κ.

15 15 Πιν. 8. Ποσά Εκκρεµών Αποζηµιώσεων τέλους έτους (σε ευρώ) Απόθεµα Εκκρεµών Ζηµιών (**) ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ , , ,08 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ , ,54 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,60 (**) Για τα συµβόλαια που εκδόθηκαν το 2004, το απόθεµα εκκρεµών ζηµιών στο τέλος του 2004, του 2005 κ.ο.κ. Πιν. 9. Πλήθος ζηµιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν Έτος Πληρωµών (***) ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (***) Για τα συµβόλαια που εκδόθηκαν το 2004, το πλήθος των ζηµιών που έκλεισαν το 2004, το 2005 κ.ο.κ. Πιν. 10. Πλήθος Εκκρεµών Ζηµιών τέλους έτους Έτος Εκκρεµότητας (****) ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (****) Για τα συµβόλαια που εκδόθηκαν το 2004, το πλήθος εκκρεµών ζηµιών στο τέλος του 2004, του 2005 κ.ο.κ.

16 16 8. ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Από τα συνολικά µεγέθη των αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος που καταγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα, µπορούν να υπολογιστούν δείκτες που αποτυπώνουν την εικόνα των αποζηµιώσεων µε τη µορφή ποσοστών ή µέσων όρων. Θα πρέπει να σηµειωθεί εκ των προτέρων ότι οι εκτιµήσεις της εξέλιξης των µεγεθών στην ανάλυση που ακολουθεί, βασίζονται σε στοιχεία βραχείας χρονικής περιόδου (µόνο τρία έτη), οπότε οι εξαγόµενοι δείκτες ενδέχεται να µην επαληθευτούν µε τα στοιχεία των επόµενων ετών. Στον πίνακα 11 που ακολουθεί καταγράφονται κατ αρχάς τα συγκεντρωτικά ποσά των αποζηµιώσεων (συσσωρευµένες πληρωθείσες και εκκρεµείς τέλους περιόδου) στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου, ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων (στήλες α και β). Στη συνέχεια γίνεται επανεκτίµηση του συνόλου των αποζηµιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεµείς τέλους περιόδου) µε τη χρήση της µεθόδου chain-ladder υπό τη βασική προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες του παρελθόντος είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το µέλλον (στήλη γ). Το εξαγόµενο ποσοστό εκκρεµότητας υπολογίζει το ποσοστό εκκρεµών αποζηµιώσεων στο τέλος της εξεταζόµενης περιόδου επί του συνόλου των υπολογιζόµενων αποζηµιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεµείς τέλους περιόδου) για το συγκεκριµένο ασφαλιστικό έτος. Πιν. 11. Συγκεντρωτικά Τριετίας Ποσών Αποζηµιώσεων (σε ευρώ) Σύνολο Ζηµιών Συσσ. Πληρωθείσες Επανεκτίµηση Εκτίµηση Ποσοστό (Συσσ. Πληρ. & Εκκρ.) Αποζηµιώσεις Συνόλου Ζηµιών Εκκρεµών Ζηµιών Εκκρεµότητας α β γ (γ - β) (γ - β) / γ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ , , , ,08 14,8% ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ , , , ,98 30,8% ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ , , , ,90 85,3% Στον πίνακα 12 υπολογίζεται το ποσοστό ζηµίας (loss ratio) µε βάση την επανεκτίµηση του συνόλου των αποζηµιώσεων για κάθε ασφαλιστικό έτος. Στην τελευταία στήλη του πίνακα γίνεται ξεχωριστός υπολογισµός του ποσοστού ζηµίας, αν περιληφθούν και τα δικαιώµατα συµβολαίων στο σύνολο των ασφαλίστρων. Στην τελευταία γραµµή του πίνακα, υπολογίζεται αθροιστικά το ποσοστό ζηµίας για το σύνολο της εξεταζόµενης περιόδου ( ).

17 17 Πιν. 12. Υπολογισµός loss ratio Σύνολο ικαιώµατα Επανεκτίµηση Εκτίµηση Εκτίµηση Ασφαλίστρων Συµβολαίων Συνόλου Ζηµιών loss ratio loss ratio µε.σ. α β γ γ / α γ / (α+β) ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ , , ,09 80,30% 69,91% ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ , , ,24 63,03% 55,36% ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ , , ,69 72,57% 64,28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ ( ) , , ,02 71,63% 62,93% Στον πίνακα 13, κατ αντιστοιχία µε τον πίνακα 11, καταγράφονται συγκεντρωτικά τα πλήθη των ζηµιών (πληρωθείσες και εκκρεµείς τέλους περιόδου), ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Στη συνέχεια γίνεται επανεκτίµηση του συνόλου των ζηµιών (µε τη χρήση της µεθόδου chain-ladder) και εξάγεται το ποσοστό εκκρεµών ζηµιών επί του συνόλου του υπολογιζόµενου πλήθους ζηµιών για το συγκεκριµένο ασφαλιστικό έτος. Πιν. 13. Συγκεντρωτικά Τριετίας Πλήθους Ζηµιών Σύνολο Ζηµιών Συσσ. Πληρωθείσες Επανεκτίµηση Εκτίµηση Ποσοστό (Συσσ. Πληρ. & Εκκρ.) Ζηµίες Συνόλου Ζηµιών Εκκρεµών Ζηµιών Εκκρεµών Ζηµιών α β γ (γ - β) (γ - β) / γ ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ,6% ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ,6% ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,2% Στους πίνακες 14, 15 και 16, µε βάση τα στοιχεία των υπολογισµών των πινάκων 11 και 13 για το εκτιµώµενο πλήθος και ποσό των αποζηµιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος, γίνεται ο υπολογισµός της µέσης ζηµίας, της µέσης πληρωθείσας ζηµίας και της µέσης εκκρεµούς ζηµίας αντίστοιχα. Η τελευταία γραµµή κάθε πίνακα υπολογίζει τον αντίστοιχο µέσο όρο της εξεταζόµενης περιόδου ( ).

18 18 Πιν. 14. Υπολογισµός Μέσης Ζηµίας (σε ευρώ) Εκτίµηση Συνόλου Εκτίµηση Συνόλου Εκτίµηση Ζηµιών (Πλ. & Εκκρ.) Αποζηµιώσεων Μέσης Ζηµίας α β β / α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ,09 966,15 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ,24 853,34 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,69 697,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ ( ) ,02 824,08 Πιν. 15. Υπολογισµός Μέσης Πληρωθείσας Ζηµίας (σε ευρώ) Συσσ. Πληρωθείσες Συσσ. Πληρωθείσες Εκτίµηση Μέσης Ζηµίες (Πλήθος) Αποζηµιώσεις (Ποσό) Πληρωθ. Ζηµίας α β β / α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ,01 881,49 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ,26 827,09 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,79 356,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ ( ) ,06 761,67 Πιν. 16. Υπολογισµός Μέσης Εκκρεµούς Ζηµίας (σε ευρώ) Εκτίµηση Πλήθους Εκτίµηση Ποσού Εκτίµηση Μέσης Εκκρεµών Ζηµιών Εκκρεµ. Αποζηµιώσεων Εκκρεµούς Ζηµίας α β β / α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ , ,19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ,98 918,99 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,90 836,22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ ( ) ,96 920,71

19 19 ύο είναι τα κύρια σηµεία που πρέπει να επισηµανθούν από την ανάλυση που προηγήθηκε, λαµβανοµένου πάντα υπόψη ότι οι υπολογισµοί έγιναν µε στοιχεία 3 µόνο ετών : o Ο ετεροχρονισµός των ζηµιών, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη αύξηση των αποθεµάτων εκκρεµών ζηµιών (τα οποία πιθανότατα δηµιουργούνται από µεγάλο πλήθος ζηµιών τύπου IBNR), o Η αναµενόµενη µεγάλη αύξηση της µέσης πληρωθείσας ζηµίας. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΙΦ/χα ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Πρόεδρος) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙ ΑΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2004 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 55 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 48 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 83 Σύνοψη Βασικών Σημείων Συνολικά 999 συμβόλαια αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 8/7/2016 Πρωί: Χ Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Βδ Ασφαλίσεις Υγείας 1. Σε ένα χαρτοφυλάκιο managed care προϊόντων, το 2015 συνέβησαν οι εξής ζημιές: Ζημιές ( ) 1.500 10.000 40.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016

Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Διευθυντών Κλάδου Ζωής Κυρίες - Kύριοι, Ερωτηματολόγιο Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Ζωής : Πρώτο εννεάμηνο 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ. : 201842/651 Αριθμ. Φακ. : 082, 084 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 586 (*) Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 13 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /120 Αριθμ. Φακ. : 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: /120 Αριθμ. Φακ. : 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 197083/120 Αριθμ. Φακ. : 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 305 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Κ ύ ρ ι ο ι, Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 Ενημέρωση για εκτίμηση αποζημιώσεων από Ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 5/7/2016 Πρωί: X Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ασφαλίσεις Κατά Ζημιών Τα θέματα 1 και 2 σχετίζονται με το παρακάτω τρίγωνο σωρευτικών πληρωθεισών ζημιών Παράμετρος Bondy = 0,7

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 84 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 80 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 82 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016

Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α τριμήνου 2016 Η έρευνα Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 16 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY LIFE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2010 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ. Προς Από

FAMILY LIFE ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2010 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ. Προς Από Προς Από ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία Πέµπτη 22 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «FAMILY LIFE» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 200242/478 Αριθμ. Φακ. : 014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 503 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Υπευθύνων Κλάδου Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής Σεπτέμβριος 2013 Τα Βασικά Μεγέθη Πλήθος ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 0 ΠΡΩΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (9 π.μ. π.μ.) . Το πλήθος των αποζημιώσεων N

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ως γνωστόν ένα από τα πλέον σημαντικά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 1 I.ΓΕΝΙΚΑ 1. Όνομα εταιρίας, Α.Φ.Μ. 1.1 Άδεια λειτουργίας (Μεσίτης ή Πράκτορας ή Παραγωγός) Αριθμός Άδειας λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική εκτίμηση ζημιών

Συνολική εκτίμηση ζημιών Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας από 17 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης

Personal Freedom. Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο. Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Personal Freedom Άμεση και Ουσιαστική κάλυψη για κάθε απρόοπτο Επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων ασφάλισης Εξασφάλιση σταθερού και εγγυημένου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 2 Personal Freedom Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Περιγράψετε σε συντοµία τα ωφελήµατα που µπορούν να προσφερθούν σε ένα συµβόλαιο Προσωπικών Ατυχηµάτων. 2. Ποιό ή ποιά ασφαλιστικά σχέδια Ζωής θα συµβουλεύατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2013

Νομική Προστασία 2013 Νομική Προστασία 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 62 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα