Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40"

Transcript

1 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

2 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παρούσα έκδοση της Ε.Α.Ε.Ε. παρακολουθεί την οικονομική πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών χρησιμοποιώντας τους κυριότερους, θεωρητικά θεμελιωμένους, αριθμοδείκτες. Πηγή των στοιχείων ήταν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Οι αριθμοδείκτες υπολογίστηκαν για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και για τις ομάδες με βάση τη δραστηριότητα (Ζημιών, Ζωής, Μικτές), με βάση τη μορφή εγκατάστασης (Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης και Πανελλαδικός αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός). Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά θεματικό πεδίο που εξετάστηκε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Δίπλα τους απεικονίζονται οι αντίστοιχες τιμές μέχρι και την οικονομική χρήση του Κεφαλαιακή διάρθρωση α. Ποσοστό επενδύσεων στο Ενεργητικό 58,9% 58,5% 62,6% 62,7% β. Ποσοστό ομολογιών στις επενδύσεις 62,4% 68,6% 58,0% 55,4% 2. Διαχειριστική πολιτική Ι. Παραγωγής ασφαλίστρων α. Κόστος πρόσκτησης εργασιών 14,6% 14,3% 15,0% 21,9% β. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 16,8% 19,1% 21,2% 18,1% γ. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 85,8% 86,0% 86,7% 86,8% ΙΙ. Αποζημιώσεων α. Ιδία κράτηση αποζημιώσεων 92,0% 92,7% 91,7% 92,0% β. Δείκτης ζημιών 1 49,7% 51,5% 57,6% 60,8% 3. Χρηματοοικονομική επάρκεια α. Δανειακή μόχλευση: Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 13,9 9,5 8,3 8,3 β. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 63,6% 55,2% 54,0% 50,3% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 239,0% 232,5% 239,0% 225,3% 4. Απόδοση και αποδοτικότητα α. Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (RoE) -81,0% 6,8% 6,1% -31,3% β. Απόδοση Ενεργητικού προ φόρων (RoΑ) -5,4% 0,6% 0,7% -3,3% γ. Περιθώριο κέρδους (προ φόρων) -15,6% 1,9% 1,9% -9,4% δ. Κέρδη μετά φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο -56,4% -0,8% 2,0% -41,8% 1 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Σύνοψη Βασικών Σημείων... 2 Περιεχόμενα... 3 Κατάλογος Γραφημάτων... 4 Κατάλογος Πινάκων... 4 Εισαγωγή... 6 Σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση... 7 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση... 8 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική...16 Μέρος Ι: Παραγωγή ασφαλίστρων...17 Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις...27 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια...36 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα...41 Συμπεράσματα...50 Παραρτήματα Παράρτημα 1: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 Παράρτημα 2: Ομαδοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 Appendix 3: Executive Summary Ένθετα Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμοδεικτών 2011 Ratios master table 2011 Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμοδεικτών 2010 Ratios master table 2010 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Κατάλογος Γραφημάτων Γράφημα 1: Σύνθεση Ενεργητικού... 9 Γράφημα 2: Σύνθεση Παθητικού...10 Γράφημα 3: Σύνθεση επενδύσεων...11 Γράφημα 4: Κόστος πρόσκτησης εργασιών και Χρεώστες ασφαλίστρων...18 Γράφημα 5: Δείκτες ζημιών...27 Γράφημα 6: Εκκρεμείς ζημίες προς Παραγωγή ασφαλίστρων...37 Γράφημα 7: Δείκτες αποδοτικότητας (προ φόρων)...43 Γράφημα 8: Επιλεγμένοι δείκτες...51 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Σύνθεση Ενεργητικού... 9 Πίνακας 2: Σύνθεση Παθητικού...10 Πίνακας 3: Σύνθεση Επενδύσεων...11 Πίνακας 4: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα Πίνακας 5: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα Πίνακας 6: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών Πίνακας 7: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών Πίνακας 8: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων Πίνακας 9: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων Πίνακας 10: Κεφαλαιακή διάρθρωση Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...15 Πίνακας 11: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής ασφαλίστρων...17 Πίνακας 12: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα Πίνακας 13: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα Πίνακας 14: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών Πίνακας 15: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών Πίνακας 16: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων Πίνακας 17: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων Πίνακας 18: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...26 Πίνακας 19: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων...27 Πίνακας 20: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα Πίνακας 21: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα Πίνακας 22: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 23: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 24: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων Πίνακας 25: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων Πίνακας 26: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών..35 ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Πίνακας 27: Χρηματοοικονομική επάρκεια...37 Πίνακας 28: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα Πίνακας 29: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα Πίνακας 30: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 31: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 32: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων Πίνακας 33: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων Πίνακας 34: Χρηματοοικονομική επάρκεια Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...40 Πίνακας 35: Απόδοση και Αποδοτικότητα...42 Πίνακας 36: Απόδοση και Αποδοτικότητα ανά δραστηριότητα Πίνακας 37: Απόδοση και Αποδοτικότητα ανά δραστηριότητα Πίνακας 38: Απόδοση και Αποδοτικότητα Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 39: Απόδοση και Αποδοτικότητα Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 40: Απόδοση και Αποδοτικότητα Υποκαταστημάτων Πίνακας 41: Απόδοση και Αποδοτικότητα Υποκαταστημάτων Πίνακας 42: Απόδοση και Αποδοτικότητα Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...49 ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Εισαγωγή Εισαγωγή Η παρούσα έκδοση «Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της ασφαλιστικής αγοράς με τη χρήση δεικτών» μελετά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 2. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρχει όχι μόνο μία απλή καταγραφή των οικονομικών μεγεθών αλλά επιτρέπει τη σύγκριση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας και άλλες ασφαλιστικές αγορές. Η οικονομική θεωρία προτείνει τη χρήση Χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας υπολόγισε τους κυριότερους θεωρητικά θεμελιωμένους αριθμοδείκτες για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα. Περαιτέρω εξειδικευμένοι υπολογισμοί έγιναν για ομάδες ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση τη δραστηριότητά τους και το καθεστώς εγκατάστασής τους. Τα θεματικά πεδία που εξετάστηκαν με χρήση αριθμοδεικτών χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες, οι οποίες παρουσιάζονται σε ισάριθμα κεφάλαια: 1. Κεφαλαιακή διάρθρωση 2. Διαχειριστική πολιτική, με ανάλυση: Μέρος Ι. Παραγωγή Ασφαλίστρων Μέρος ΙΙ. Αποζημιώσεις 3. Χρηματοοικονομική επάρκεια 4. Απόδοση και Αποδοτικότητα Η παρουσίαση των ομάδων των δεικτών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων γίνεται στο αντίστοιχο ομώνυμο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται: α) ο ορισμός του κάθε δείκτη β) ο τρόπος υπολογισμού του και σε ποιες περιπτώσεις υπολογίζεται γ) η τιμή του δείκτη για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το μελετώμενο έτος όπως και για το προηγούμενο από αυτό. Για την αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την τιμή την οποία λαμβάνει κάθε δείκτης για κάθε κατηγορία ασφαλιστικής επιχείρησης και κάθε Λογαριασμό εκμεταλλεύσεως (Ζωής, Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών κλάδων ζημιών) έχει συναφθεί ένθετος συγκεντρωτικός πίνακας στο τέλος της έκδοσης (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά). 2 Βλέπε επίσης ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Εισαγωγή Στο 1 ο και το 2 ο παράρτημα παρατίθενται οι αθροιστικές οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων των ετών 2011 και Τα κριτήρια της άθροισης είναι τα εξής: Το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Μορφή εγκατάστασης (Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης και Πανελλαδικός αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός). Σε κάθε μορφή δραστηριοποίησης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα με τους κλάδους τους οποίους ασκούν σε: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Ανάλυση ανά Λογαριασμό Εκμετάλλευσης: o Ζωής o Ζημιών, οι οποίοι αναλύονται σε: Αστικής ευθύνης οχημάτων Λοιπών Ζημιών Ανάλυση των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση Η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη στα παρακάτω σημεία: 1. Καταγράφει αναλυτικά το σύνολο των αριθμοδεικτών για τα δύο τελευταία χρόνια (2011 και 2010) αλλά και την αντίστοιχη εξέλιξη από το 2008 για τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες ανά κεφάλαιο. 2. Διαχωρίστηκαν τα αποθέματα των ασφαλίσεων κατά Ζημιών σε αποθέματα κλάδου ασφάλισης Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και Λοιπών κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών. 3. Στην ομάδα δεικτών 4.Απόδοση και Αποδοτικότητα, προστέθηκε ο δείκτης Ασφαλιστικό αποτέλεσμα. ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Οι δείκτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την περιγραφή της κεφαλαιακής διάρθρωσης χωρίζονται με βάση την ομάδα στην οποία ανήκουν σε: Σύνθεση Ενεργητικού Σύνθεση Παθητικού Σύνθεση Επενδύσεων Σε κάθε ομάδα, υπολογίζεται το μέσο ποσοστό που κατέχει κάθε στοιχείο της ως ποσοστό του συνόλου. Για παράδειγμα, το ποσοστό που κατέχει το στοιχείο του Ενεργητικού «Απαιτήσεις» στο σύνολο του Ενεργητικού υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστιαία αναλογία Απαιτήσεων = Απαιτήσεις Ενεργητικό Έτσι, οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης για το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2011 καθώς και οι αντίστοιχοι των τριών προηγουμένων ετών, έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Σύνθεση Ενεργητικού α. Επενδύσεις 58,9% 58,5% 62,6% 62,7% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 12,1% 13,1% 14,6% 14,4% γ. Απαιτήσεις 13,7% 13,3% 15,1% 15,1% Γράφημα 1: Σύνθεση Ενεργητικού 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επενδύσεις Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Απαιτήσεις Λοιπά ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 2: Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια κεφάλαια 6,7% 9,5% 10,8% 10,7% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 3 10,9% 8,2% 8,9% 9,5% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 45,3% 42,9% 42,5% 43,2% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 25,9% 23,2% 23,5% 23,1% εκ των οποίων: Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων 18,1% 15,6% Λοιπών κλάδων κατά Ζημιών 7,9% 7,6% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 12,1% 13,1% 14,6% 14,4% Γράφημα 2: Σύνθεση Παθητικού 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ίδια κεφάλαια Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Zωής Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Λοιπά 3 Επίσης συναντάται και ως Λογαριασμός έδρας ή Ασφαλιστική εγγύηση, αναλόγως της μορφής εγκατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης (π.χ. εγκατάσταση ως Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης). ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 3: Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 7,7% 7,8% 11,5% 13,1% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1,8% 1,8% 2,2% 2,5% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 18,0% 9,7% 12,3% 12,9% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 62,4% 68,6% 58,0% 55,4% ε. Λοιπές επενδύσεις 10,1% 12,0% 16,0% 16,1% Γράφημα 3: Σύνθεση επενδύσεων 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ακίνητα Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης Λοιπές επενδύσεις Οι δείκτες των οικονομικών χρήσεων 2011 και 2010 υπολογίζονται για κάθε ομάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως ακολούθως: ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 4: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα 2011 Σύνθεση Ενεργητικού Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 61,3% 64,1% 53,1% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 23,1% 7,0% γ. Απαιτήσεις 27,1% 4,8% 16,3% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 24,0% 4,4% 1,6% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 13,4% 10,0% 10,6% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 68,7% 42,5% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 64,6% 33,8% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 47,2% 22,6% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 17,4% 11,2% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνθεση Επενδύσεων 23,1% 7,0% α. Ακίνητα 11,4% 2,0% 12,4% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2,6% 2,2% 1,0% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 5,0% 14,0% 28,9% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 48,0% 75,3% 54,7% ε. Λοιπές επενδύσεις 33,0% 6,5% 3,0% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2009, βλέπε τη σχετική μελέτη: και έτους 2008 στην αντίστοιχη: ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 5: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα 2010 Σύνθεση Ενεργητικού Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 57,4% 63,4% 54,4% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 24,0% 8,1% γ. Απαιτήσεις 30,2% 5,2% 14,3% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 23,4% 8,9% 4,9% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 13,4% 5,3% 8,9% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 63,3% 40,2% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 62,9% 29,6% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 44,3% 19,2% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 18,6% 10,4% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 23,9% 8,1% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 13,4% 2,0% 11,8% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2,8% 2,1% 1,2% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 5,1% 7,3% 14,0% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 44,6% 78,8% 67,3% ε. Λοιπές επενδύσεις 34,2% 9,9% 5,7% Πίνακας 6: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών 2011 Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 57,0% 63,6% 59,0% 53,1% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 12,8% 0,0% 27,2% 7,0% γ. Απαιτήσεις 13,9% 24,2% 5,3% 16,3% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 6,1% 22,1% 4,4% 1,6% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 9,5% 10,5% 7,5% 10,6% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 42,9% 0,0% 64,8% 42,5% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 27,9% 67,2% 0,0% 33,8% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 20,0% 52,8% 0,0% 22,6% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 7,9% 14,4% 0,0% 11,2% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 12,7% 0,0% 27,2% 7,0% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 9,0% 12,9% 2,6% 12,4% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2,0% 2,8% 2,8% 1,0% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 16,7% 5,6% 7,2% 28,9% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 62,2% 48,0% 79,3% 54,7% ε. Λοιπές επενδύσεις 10,1% 30,7% 8,1% 3,0% ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 7: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών 2010 Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 56,9% 59,7% 59,2% 54,4% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 13,6% 27,1% 8,1% γ. Απαιτήσεις 13,2% 27,4% 5,4% 14,3% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 9,4% 22,4% 10,1% 4,9% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 8,6% 11,6% 6,7% 8,9% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 40,6% 59,0% 40,2% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 24,6% 64,5% 29,6% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 17,1% 48,3% 0,0% 19,2% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 7,5% 16,2% 0,0% 10,4% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον 13,5% 0,0% 27,1% 8,1% επενδυτικό κίνδυνο Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 8,9% 15,0% 2,5% 11,8% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2,0% 3,0% 2,6% 1,2% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 10,4% 5,6% 7,8% 14,0% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 67,0% 44,6% 76,6% 67,3% ε. Λοιπές επενδύσεις 11,7% 31,7% 10,5% 5,7% Πίνακας 8: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων 2011 Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Επενδύσεις 73,0% 47,8% 80,1% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 8,0% 10,2% γ. Απαιτήσεις 11,9% 43,6% 3,0% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 10,4% 32,2% 4,3% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 19,7% 26,7% 17,7% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 63,3% 81,0% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 11,4% 52,1% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 3,7% 16,6% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 7,8% 35,4% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 8,0% 10,2% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 0,5% 0,5% 0,5% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,6% 0,0% 0,8% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 25,6% 1,4% 29,7% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 64,1% 51,1% 66,2% ε. Λοιπές επενδύσεις 9,1% 47,0% 2,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 9: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων 2010 Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Επενδύσεις 71,1% 42,8% 78,5% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 10,0% 12,6% γ. Απαιτήσεις 13,4% 47,3% 4,5% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 9,0% 26,2% 4,5% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 4,7% 21,0% 0,5% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 62,4% 78,7% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 11,5% 55,6% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 3,4% 16,4% 0,0% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 8,1% 39,2% 0,0% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 10,0% 0,0% 12,6% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 0,6% 0,6% 0,6% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,7% 0,0% 0,8% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 5,3% 1,4% 5,9% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 79,7% 46,1% 84,5% ε. Λοιπές επενδύσεις 13,7% 52,0% 8,2% Πίνακας 10: Κεφαλαιακή διάρθρωση Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών Σύνθεση Ενεργητικού α. Επενδύσεις 65,7% 64,2% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο γ. Απαιτήσεις 23,8% 24,2% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 57,2% 56,0% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 51,6% 49,3% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 35,6% 34,4% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 34,6% 34,4% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 1,0% 0,0% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 6,5% 6,2% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 8,2% 8,1% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1,3% 1,3% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 20,4% 31,8% ε. Λοιπές επενδύσεις 63,5% 52,6% ΕΑΕΕ Σελίδα 15

16 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική ΕΑΕΕ Σελίδα 16

17 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Οι δείκτες παρακολούθησης της Διαχειριστικής πολιτικής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπολογίζονται σε δύο μέρη δραστηριότητας, την Παραγωγή ασφαλίστρων και τις Αποζημιώσεις. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα κι ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. Μέρος Ι: Παραγωγή ασφαλίστρων Οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2011 καθώς και όσοι αντιστοίχως είχαν υπολογιστεί τα προηγούμενα έτη, έχουν ως εξής: Πίνακας 11: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής ασφαλίστρων α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 85,8% 86,0% 86,7% 86,8% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 87,5% 91,6% 93,4% α2. Λοιπών ζημιών 69,2% 65,9% 65,6% α3. Ζωής 94,8% 94,7% 95,0% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 14,6% 14,3% 15,0% 21,9% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 19,5% 19,2% 16,7% β2. Λοιπών ζημιών 18,0% 16,8% 15,4% β3. Ζωής 11,3% 11,2% 10,4% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 16,8% 19,1% 21,2% 18,1% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 4 33,4% 33,9% 38,4% 35,5% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 31,2% 30,7% 36,5% δ2. Λοιπών ζημιών 35,5% 37,1% 40,1% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 11,8% 14,5% 21,1% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 0,3% 2,2% 6,2% ε2. Λοιπών ζημιών -1,0% 3,0% 5,8% ε3. Ζωής 21,3% 26,0% 34,9% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 11,7% 11,4% 10,2% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 25,3% 25,1% 23,7% στ2. Λοιπών ζημιών 17,2% 16,0% 15,7% στ3. Ζωής 1,5% 1,1% 0,9% 4 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 17

18 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Γράφημα 4: Κόστος πρόσκτησης εργασιών και Χρεώστες ασφαλίστρων 25% 20% 15% 10% 5% 0% Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών Χρεώστες ασφαλίστρων α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των ασφαλίστρων τα οποία παραμένουν στην ασφαλιστική επιχείρηση αφού από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αφαιρεθεί το ποσό των ασφαλίστρων που αναλογεί στους αντασφαλιστές. Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Εκχωρηθέντα Ιδία κράτηση ασφαλίστρων = ντασφάλιστρα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών Ο δείκτης επιχειρεί να μετρήσει την αναλογία του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται μία ασφαλιστική επιχείρηση ώστε να επιτύχει την πρόσκτηση των εργασιών της, ως ποσοστό επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων. Στον αριθμητή τοποθετείται το άθροισμα των λογαριασμών «Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα πρόσκτησης» και η διαφορά των «Μεταφερομένων εξόδων πρόσκτησης» τέλους χρήσης μείον του αντίστοιχου μεγέθους κατά την αρχή της χρήσης. Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών = Προμήθειες +Διαφ. μεταφ. εξόδων πρόσκτησης Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα + Δικαιώματα συμβολαίων Ειδικά για τους αναλυτικούς Λογαριασμούς εκμετάλλευσης (Αστικής ευθύνης οχημάτων, Ζημιών, Ζωής), ο δείκτης υπολογίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαφορά των Μεταφερόμενων εξόδων πρόσκτησης, αφού αυτά δεν καταγράφονται αναλυτικά στους δημοσιευμένους λογαριασμούς. ΕΑΕΕ Σελίδα 18

19 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική γ. Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων τα οποία είναι βεβαιωμένα αλλά ανείσπρακτα (χρεώστες ασφαλίστρων και χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων). Ειδικότερα ο δείκτης γ1 υπολογίζει (σε ημέρες) τη μέση χρονική περίοδο, επί ετήσιας (365 ημερών) βάσης, είσπραξης των ανωτέρω ασφαλίστρων από την ασφαλιστική επιχείρηση. Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων = Εγγεγραμένα Χρεώστες σφαλίστρων σφαλίστρα Δικαιώματα υμβολαίων δ. Ποσοστό Αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων Ο δείκτης είναι μία εκτίμηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων της χρήσης που χρονικά εμπίπτουν στην επόμενη οικονομική χρήση. Ποσοστό Αποθέματος μη δεδ. ασφ.= Α.Μ.Δ.Α.τέλους χρήσης 5 Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα + Δικαιώματα συμβολαίων ε. Ποσοστό εσόδων από επενδύσεις Ο δείκτης αποτελεί το μέσο όρο της συμμετοχής των εσόδων προερχομένων από επενδύσεις ως προς το σύνολο των εσόδων του Λογαριασμού εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστό εσόδων από επενδύσεις = Εσοδα από επενδύσεις Σύνολο εσόδων Λογαριασμού εκμετάλλευσης στ. Μέσο Δικαίωμα συμβολαίου Ο δείκτης υπολογίζει το μέσο ποσοστό Δικαιώματος συμβολαίων ως εξής: Ποσοστό Δικαιώματος συμβολαίου = Δικαιώματα συμβολαίων Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Οι πίνακες των επόμενων σελίδων αποτυπώνουν πως διαμορφώνονται οι δείκτες των οικονομικών χρήσεων 2010 και 2011 ανά μορφή δραστηριότητας και νομικής μορφής. 5 Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων ΕΑΕΕ Σελίδα 19

20 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 12: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα 2011 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 77,5% 95,3% 84,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 87,2% 87,8% α2. Λοιπών ζημιών 69,4% 69,0% α3. Ζωής 95,3% 93,9% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 20,8% 10,1% 15,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 21,8% 17,1% β2. Λοιπών ζημιών 20,0% 15,7% β3. Ζωής 10,1% 13,5% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 17,9% 7,2% 22,2% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 6 31,0% 36,0% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 29,6% 32,8% δ2. Λοιπών ζημιών 32,2% 39,0% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 3,5% 32,2% -2,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 3,9% -3,4% ε2. Λοιπών ζημιών 3,1% -5,9% ε3. Ζωής 32,2% -0,4% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 22,0% 1,7% 12,2% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 26,0% 24,5% στ2. Λοιπών ζημιών 18,7% 15,5% στ3. Ζωής 1,7% 1,3% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2009, βλέπε τη σχετική μελέτη: και έτους 2008 στην αντίστοιχη: 6 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 20

21 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 13: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα 2010 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 77,5% 94,9% 85,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 89,4% 94,0% α2. Λοιπών ζημιών 64,7% 66,9% α3. Ζωής 94,9% 94,5% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 19,8% 10,0% 15,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 20,0% 18,3% β2. Λοιπών ζημιών 19,6% 14,4% β3. Ζωής 10,0% 12,9% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 19,3% 8,0% 24,8% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 7 31,1% 36,6% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 28,4% 33,3% δ2. Λοιπών ζημιών 34,2% 39,7% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 3,1% 33,7% 5,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 2,6% 1,7% ε2. Λοιπών ζημιών 3,8% 2,3% ε3. Ζωής 33,7% 10,7% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 21,7% 1,1% 11,6% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 25,9% 24,2% στ2. Λοιπών ζημιών 17,1% 15,0% στ3. Ζωής 1,1% 1,0% 7 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 21

22 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 14: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών 2011 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 87,3% 85,1% 95,0% 84,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 91,1% 94,7% 87,8% α2. Λοιπών ζημιών 72,0% 75,7% 69,0% α3. Ζωής 94,5% 95,0% 93,9% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 14,4% 19,2% 10,8% 15,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 18,6% 20,2% 17,1% β2. Λοιπών ζημιών 16,9% 18,2% 15,7% β3. Ζωής 12,0% 10,8% 13,5% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 18,3% 19,8% 8,3% 22,2% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 8 33,2% 30,0% 36,0% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 31,3% 29,7% 32,8% δ2. Λοιπών ζημιών 35,0% 30,3% 39,0% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 5,8% 3,5% 21,0% -2,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 0,2% 3,8% -3,4% ε2. Λοιπών ζημιών -1,5% 3,1% -5,9% ε3. Ζωής 11,9% 21,0% -0,4% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 12,5% 23,9% 1,9% 12,2% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 25,4% 26,4% 24,5% στ2. Λοιπών ζημιών 18,2% 21,5% 15,5% στ3. Ζωής 1,6% 1,9% 1,3% 8 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 22

23 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 15: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών 2010 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 87,9% 85,9% 94,9% 85,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 94,7% 95,4% 94,0% α2. Λοιπών ζημιών 69,4% 73,5% 66,9% α3. Ζωής 94,7% 94,9% 94,5% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 14,1% 18,9% 9,9% 15,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 18,6% 18,9% 18,3% β2. Λοιπών ζημιών 16,2% 19,0% 14,4% β3. Ζωής 11,3% 9,9% 12,9% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 20,6% 21,2% 9,2% 24,8% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 9 33,5% 29,7% 36,6% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 30,8% 28,3% 33,3% δ2. Λοιπών ζημιών 36,5% 31,8% 39,7% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 11,1% 3,0% 29,0% 5,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 2,1% 2,5% 1,7% ε2. Λοιπών ζημιών 2,9% 3,7% 2,3% ε3. Ζωής 21,2% 29,0% 10,7% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 12,1% 23,5% 1,2% 11,6% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 25,3% 26,3% 24,2% στ2. Λοιπών ζημιών 16,9% 19,9% 15,0% στ3. Ζωής 1,1% 1,2% 1,0% 9 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 23

24 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 16: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων 2011 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 75,9% 41,4% 96,0% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 19,2% 19,2% α2. Λοιπών ζημιών 49,2% 49,2% α3. Ζωής 96,0% 96,0% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 16,0% 29,7% 7,9% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 38,0% 38,0% β2. Λοιπών ζημιών 26,5% 26,5% β3. Ζωής 7,9% 7,9% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 5,8% 8,4% 4,1% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 10 36,7% 36,7% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 30,5% 30,5% δ2. Λοιπών ζημιών 39,1% 39,1% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 47,2% 3,3% 55,0% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 2,3% 2,3% ε2. Λοιπών ζημιών 3,5% 3,5% ε3. Ζωής 55,0% 55,0% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 5,6% 13,2% 1,1% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 24,0% 24,0% στ2. Λοιπών ζημιών 9,5% 9,5% στ3. Ζωής 1,1% 1,1% 10 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 24

25 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 17: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων 2010 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 71,1% 34,5% 94,7% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 19,4% 19,4% α2. Λοιπών ζημιών 39,3% 39,3% α3. Ζωής 94,7% 94,7% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 16,0% 25,2% 10,2% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 35,5% 35,5% β2. Λοιπών ζημιών 21,6% 21,6% β3. Ζωής 10,2% 10,2% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 6,0% 8,8% 3,9% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 11 39,7% 39,7% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 32,9% 32,9% δ2. Λοιπών ζημιών 42,2% 42,2% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 38,0% 4,0% 44,1% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 3,7% 3,7% ε2. Λοιπών ζημιών 4,1% 4,1% ε3. Ζωής 44,1% 44,1% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 5,4% 12,5% 0,8% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 23,4% 23,4% στ2. Λοιπών ζημιών 9,0% 9,0% στ3. Ζωής 0,8% 0,8% 11 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 25

26 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 18: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 77,1% 72,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 78,7% 72,4% α2. Λοιπών ζημιών 70,1% 0,0% α3. Ζωής β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 4,1% 3,7% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 4,2% 3,7% β2. Λοιπών ζημιών 3,2% 0,0% β3. Ζωής γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 8,8% 12,6% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 12 10,0% 9,6% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 8,9% 9,6% δ2. Λοιπών ζημιών 14,4% 0,0% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 15,7% 12,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 18,1% 12,6% ε2. Λοιπών ζημιών 4,4% 0,0% ε3. Ζωής στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 14,6% 15,2% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 12,5% 15,2% στ2. Λοιπών ζημιών 24,2% 0,0% στ3. Ζωής 12 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 26

27 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αριθμοδείκτες οι οποίοι χαρακτηρίζουν την διαχείριση των αποζημιώσεων των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2011 καθώς και οι αντίστοιχοι των προηγουμένων ετών. Πίνακας 19: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 92,0% 92,7% 91,7% 92,0% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 93,3% 96,3% 96,8% 96,2% α2. Λοιπών ζημιών 70,8% 72,9% 67,8% 69,6% α3. Ζωής 96,9% 96,4% 96,8% 96,9% β. Δείκτης ζημιών 13 49,7% 51,5% 57,6% 60,8% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 62,4% 69,8% 79,9% 86,3% β2. Λοιπών ζημιών 38,3% 33,3% 38,4% 40,4% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 14 52,5% 54,6% 61,3% 65,2% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 64,2% 71,0% 82,4% 89,4% γ2. Λοιπών ζημιών 39,5% 32,9% 36,6% 39,3% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 93,3% 90,1% 90,2% 84,9% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 230,5% 178,7% 185,3% 161,4% δ2. Λοιπών ζημιών 142,5% 139,1% 123,9% 107,4% δ3. Ζωής 19,6% 20,2% 18,4% 20,0% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 86,0% 82,7% 84,0% 78,7% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 235,6% 178,3% 182,1% 156,9% ε2. Λοιπών ζημιών 114,3% 107,4% 104,1% 87,1% ε3. Ζωής 17,5% 18,1% 16,6% 18,5% Γράφημα 5: Δείκτες ζημιών 100% 80% 60% 40% 20% 0% Σύνολο Αστικής ευθύνης οχημάτων Λοιπών ζημιών 13 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 14 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 27

28 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων Ο δείκτης μετρά το μέρος των αποζημιώσεων το οποίο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καταβάλουν στους ασφαλισμένους από δικά τους κεφάλαια, αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών στις αποζημιώσεις. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κλάδο της Αστικής ευθύνης οχημάτων και για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών στα πεδία α1 και α2, αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής στο α3. Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις από αντασφαλιστές Ιδία κράτηση αποζημιώσεων = Αποζημιώσεις β. Δείκτης ζημιών Σε αυτό το δείκτη υπολογίζεται η αναλογία των αποζημιώσεων τις οποίες καταβάλλει μία ασφαλιστική επιχείρηση εντός μίας χρονιάς ως ποσοστό επί των αντιστοίχων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων. Υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική ευθύνη οχημάτων και τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Δείκτης ζημιών = Πληρ. ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών (τέλος έτους αρχή έτους) Εγγ. ασφάλιστρα + Δ. Σ.+ Διαφορά ΑΜΔΑ (αρχή έτους τέλος έτους) γ. Δείκτης ζημιών επί Ιδίας κράτησης Ο αριθμοδείκτης δείχνει κατά πόσο επαρκεί η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (όταν έχει αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών) επί των ασφαλίστρων για να καλύψει το μέρος εκείνο των αποζημιώσεων που τους αναλογεί (αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών). Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική ευθύνη οχημάτων και για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Δείκτης ημιώ επί Ιδίας ράτησης = Ιδία ράτηση ποζημιώσεων Ιδία ράτηση σφαλίστρων δ. Ποσοστό εκκρεμών ζημιών Με αυτό το δείκτη, μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους χρήσεως ως αναλογία επί των συνολικών αποζημιώσεων του έτους. Ο δείκτης υπολογίζεται για την Αστική ευθύνη οχημάτων, για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. ΕΑΕΕ Σελίδα 28

29 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Ποσοστό εκκρεμών ζημιών = Εκκρεμμείς ημίες τέλους έτους Πληρωθείσες ημίες + Διαφορά κκρεμών ημιών έτους ε. Ποσοστό Ιδίας κράτησης εκκρεμών ζημιών Σε συνέχεια του δείκτη δ, αυτός ο δείκτης εκτιμά το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων αφού αφαιρεθεί η αναλογία των αντασφαλιστών. Ομοίως, υπολογίζεται για την Αστική ευθύνη οχημάτων, για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. Ποσοστιαία ιδίας ράτηση κκρεμών ημιών = Ιδία ράτηση κκρεμών ημιών Ιδία ράτηση ημιών έτους Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οικονομικές χρήσεις 2011 και 2010 ως ακολούθως: Πίνακας 20: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα 2011 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 85,7% 97,2% 90,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 92,6% 94,2% α2. Λοιπών ζημιών 76,1% 65,7% α3. Ζωής 97,2% 96,6% β. Δείκτης ζημιών 15 53,1% 46,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 67,2% 57,7% β2. Λοιπών ζημιών 40,8% 35,7% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 16 57,2% 47,8% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 69,5% 59,1% γ2. Λοιπών ζημιών 44,2% 34,5% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 152,8% 15,6% 118,9% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 185,7% 281,1% δ2. Λοιπών ζημιών 105,7% 186,5% δ3. Ζωής 15,6% 24,7% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 151,6% 13,1% 109,5% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 189,4% 288,1% ε2. Λοιπών ζημιών 88,7% 149,5% ε3. Ζωής 13,1% 22,9% 15 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 16 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 29

30 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2009, βλέπε τη σχετική μελέτη: και έτους 2008 στην αντίστοιχη: Πίνακας 21: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα 2010 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 87,9% 96,9% 91,9% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 95,7% 97,0% α2. Λοιπών ζημιών 69,3% 75,4% α3. Ζωής 96,9% 95,7% β. Δείκτης ζημιών 17 50,6% 52,4% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 71,0% 68,5% β2. Λοιπών ζημιών 27,5% 38,3% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 18 54,2% 55,0% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 72,8% 69,1% γ2. Λοιπών ζημιών 26,3% 38,5% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 142,0% 16,0% 111,7% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 151,0% 211,2% δ2. Λοιπών ζημιών 115,7% 153,7% δ3. Ζωής 16,0% 25,8% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 140,0% 13,8% 102,0% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 150,7% 210,3% ε2. Λοιπών ζημιών 95,5% 114,4% ε3. Ζωής 13,8% 24,0% 17 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 18 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 30

31 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 22: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Ανωνύμων εταιριών 2011 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 93,0% 93,7% 96,7% 90,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 96,1% 98,0% 94,2% α2. Λοιπών ζημιών 74,3% 86,3% 65,7% α3. Ζωής 96,7% 96,6% β. Δείκτης ζημιών 19 50,7% 55,9% 46,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 63,0% 69,2% 57,7% β2. Λοιπών ζημιών 38,8% 42,7% 35,7% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 20 53,6% 59,9% 47,8% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 65,0% 71,5% 59,1% γ2. Λοιπών ζημιών 40,0% 46,0% 34,5% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 99,7% 155,2% 17,8% 118,9% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 233,7% 188,3% 281,1% δ2. Λοιπών ζημιών 144,6% 101,5% 186,5% δ3. Ζωής 21,4% 17,8% 24,7% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 92,8% 152,8% 15,0% 109,5% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 235,1% 187,6% 288,1% ε2. Λοιπών ζημιών 116,0% 88,1% 149,5% ε3. Ζωής 19,1% 15,0% 22,9% 19 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 20 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 31

32 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 23: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Ανωνύμων εταιριών 2010 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 93,8% 94,8% 96,4% 91,9% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 98,0% 98,8% 97,0% α2. Λοιπών ζημιών 77,5% 81,9% 75,4% α3. Ζωής 96,0% 96,4% 95,7% β. Δείκτης ζημιών 21 52,1% 51,7% 52,4% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 70,5% 72,4% 68,5% β2. Λοιπών ζημιών 32,2% 23,1% 38,3% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 22 55,5% 56,1% 55,0% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 71,8% 74,3% 69,1% γ2. Λοιπών ζημιών 32,8% 25,0% 38,5% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 96,5% 143,8% 19,5% 111,7% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 179,1% 150,2% 211,2% δ2. Λοιπών ζημιών 143,0% 116,3% 153,7% δ3. Ζωής 22,7% 19,5% 25,8% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 89,3% 138,7% 16,8% 102,0% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 177,1% 148,1% 210,3% ε2. Λοιπών ζημιών 106,9% 90,9% 114,4% ε3. Ζωής 20,4% 16,8% 24,0% 21 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 22 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 32

33 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 24: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων 2011 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 84,6% 42,5% 98,5% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 28,6% 28,6% α2. Λοιπών ζημιών 47,9% 47,9% α3. Ζωής 98,5% 98,5% β. Δείκτης ζημιών 23 38,9% 38,9% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 50,8% 50,8% β2. Λοιπών ζημιών 34,4% 34,4% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 24 32,5% 32,5% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 24,5% 24,5% γ2. Λοιπών ζημιών 34,6% 34,6% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 39,3% 129,8% 8,9% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 138,5% 138,5% δ2. Λοιπών ζημιών 124,9% 124,9% δ3. Ζωής 8,9% 8,9% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 20,3% 114,3% 7,7% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 225,8% 225,8% ε2. Λοιπών ζημιών 93,9% 93,9% ε3. Ζωής 7,7% 7,7% 23 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 24 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 33

34 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 25: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων 2010 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 85,1% 36,8% 98,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 29,9% 29,9% α2. Λοιπών ζημιών 39,3% 39,3% α3. Ζωής 98,4% 98,4% β. Δείκτης ζημιών 25 44,9% 44,9% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 55,4% 55,4% β2. Λοιπών ζημιών 41,8% 41,8% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 26 32,4% 32,4% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 26,8% 26,8% γ2. Λοιπών ζημιών 33,7% 33,7% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 37,4% 122,2% 7,0% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 141,7% 141,7% δ2. Λοιπών ζημιών 114,6% 114,6% δ3. Ζωής 7,0% 7,0% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 20,2% 143,5% 6,1% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 292,8% 292,8% ε2. Λοιπών ζημιών 114,4% 114,4% ε3. Ζωής 6,1% 6,1% 25 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 26 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 34

35 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 26: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 89,7% 93,5% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 90,1% 93,5% α2. Λοιπών ζημιών 87,8% 0,0% α3. Ζωής β. Δείκτης ζημιών 27 41,9% 29,8% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 43,0% 29,8% β2. Λοιπών ζημιών 37,2% 0,0% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 28 47,5% 35,2% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 48,6% 35,2% γ2. Λοιπών ζημιών 42,7% 0,0% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 321,0% 453,2% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 384,9% 453,2% δ2. Λοιπών ζημιών 16,9% 0,0% δ3. Ζωής ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 345,4% 488,7% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 415,3% 488,7% ε2. Λοιπών ζημιών 18,4% 0,0% ε3. Ζωής 27 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών 28 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 35

36 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια ΕΑΕΕ Σελίδα 36

37 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου επιχειρούν να περιγράψουν την ικανότητα μίας ασφαλιστικής επιχείρησης στο να ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει. Οι δείκτες Χρηματοοικονομικής επάρκειας για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2011 καθώς και οι αντίστοιχοι του 2010, έχουν ως εξής: Πίνακας 27: Χρηματοοικονομική επάρκεια α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 13,9 9,5 8,3 8,3 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 239,0% 232,5% 239,0% 225,3% β1. Ζημιών 131,3% 118,2% 127,3% 120,7% β2. Ζωής 379,4% 387,4% 374,3% 345,8% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 63,6% 55,2% 54,0% 50,3% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 144,2% 122,1% 134,3% 136,8% γ2. Λοιπών ζημιών 56,5% 46,5% 46,2% 42,0% γ3. Ζωής 17,9% 15,2% 12,3% 11,9% Γράφημα 6: Εκκρεμείς ζημίες προς Παραγωγή ασφαλίστρων 80% 60% 40% 20% 0% α. Δανειακή Μόχλευση Ο παρακάτω δείκτης μετρά πόσες φορές περισσότερα είναι τα Ξένα κεφάλαια (δάνεια, οφειλές, κλπ.) ως προς τα Ίδια κεφάλαια και δείχνει την οικονομική μόχλευση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Δανειακή Μόχλευση = Ξένα εφάλαια Ίδια εφάλαια ΕΑΕΕ Σελίδα 37

38 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια β. Ασφαλιστικές προβλέψεις προς Παραγωγή ασφαλίστρων Ο παρακάτω δείκτης δείχνει πόσες φορές περισσότερες είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων. Έτσι, συγκρίνονται οι υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν αναληφθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, με την ταμειακή ρευστότητα την οποία της παρέχει η παραγωγή ασφαλίστρων. Υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Ζωής και κατά Ζημιών. Ασφ. Προβλέψεις προς Παραγωγή Ασφ.= Ασφαλιστικές Προβλέψεις Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών προς Παραγωγή ασφαλίστρων Ο τελευταίος δείκτης εξετάζει το ύψος του ποσοστού των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων τα οποία απαιτούνται για την αποπληρωμή των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος της χρήσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών ζημιών και Ζωής. Εκκρεμείς ημιές προς Παραγωγή Ασφ.= Εκκρεμείς ημίες τέλους έτους Εγγεγραμμένα σφάλιστρα + Δικαίωμα υμβολαίων Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τις οικονομικές χρήσεις 2011 και 2010 ως ακολούθως: Πίνακας 28: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα 2011 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 3,2 21,8 63,4 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 114,1% 382,0% 232,7% β1. Ζημιών 114,1% 149,6% β2. Ζωής 382,0% 374,9% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 80,7% 12,5% 84,4% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 122,4% 166,4% γ2. Λοιπών ζημιών 43,5% 70,8% γ3. Ζωής 12,5% 27,1% Σημείωση: Για τους αντίστοιχους υπολογισμούς των ομάδων έτους 2009, βλέπε τη σχετική μελέτη: και έτους 2008 στην αντίστοιχη: ΕΑΕΕ Σελίδα 38

39 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Πίνακας 29: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα 2010 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 3,3 10,3 19,5 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 104,9% 414,5% 214,4% β1. Ζημιών 104,9% 131,4% β2. Ζωής 414,5% 349,8% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 71,4% 12,0% 68,1% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 105,4% 140,7% γ2. Λοιπών ζημιών 32,0% 59,1% γ3. Ζωής 12,0% 19,6% Πίνακας 30: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων εταιριών 2011 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 15,5 3,5 21,6 63,4 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 238,4% 119,4% 393,9% 232,7% β1. Ζημιών 135,4% 119,4% 149,6% β2. Ζωής 385,5% 393,9% 374,9% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 68,8% 86,1% 14,5% 84,4% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 147,9% 127,6% 166,4% γ2. Λοιπών ζημιών 58,2% 43,5% 70,8% γ3. Ζωής 20,0% 14,5% 27,1% Πίνακας 31: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων εταιριών 2010 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 9,6 3,5 8,9 19,5 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 229,0% 107,6% 421,7% 214,4% β1. Ζημιών 120,7% 107,6% 131,4% β2. Ζωής 386,7% 421,7% 349,8% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 58,5% 74,5% 13,9% 68,1% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 124,3% 108,4% 140,7% γ2. Λοιπών ζημιών 46,4% 27,2% 59,1% γ3. Ζωής 16,7% 13,9% 19,6% ΕΑΕΕ Σελίδα 39

40 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Πίνακας 32: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων 2011 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 8,6 2,1 22,4 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 244,4% 85,4% 348,6% β1. Ζημιών 85,4% 85,4% β2. Ζωής 348,6% 348,6% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 24,4% 51,2% 6,9% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 69,6% 69,6% γ2. Λοιπών ζημιών 43,9% 43,9% γ3. Ζωής 6,9% 6,9% Πίνακας 33: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων 2010 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 10,1 2,8 21,1 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 264,0% 86,6% 391,9% β1. Ζημιών 86,6% 86,6% β2. Ζωής 391,9% 391,9% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 25,2% 51,9% 6,0% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 64,4% 64,4% γ2. Λοιπών ζημιών 47,4% 47,4% γ3. Ζωής 6,0% 6,0% Πίνακας 34: Χρηματοοικονομική επάρκεια Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 0,7 0,8 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 154,9% 155,9% β1. Ζημιών 154,9% 155,9% β2. Ζωής γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 133,9% 136,5% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 164,4% 136,5% γ2. Λοιπών ζημιών 6,4% γ3. Ζωής ΕΑΕΕ Σελίδα 40

41 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα ΕΑΕΕ Σελίδα 41

42 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Οι δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας αναφέρονται στην ικανότητα μίας επιχείρησης να επεξεργάζεται με χρηστό και ικανό τρόπο τους εισαγόμενους σε αυτήν πόρους και να παράγει αποτελέσματα. Οι δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2011 καθώς και όσοι αντιστοίχως είχαν υπολογιστεί τα προηγούμενα έτη, έχουν ως εξής: Πίνακας 35: Απόδοση και Αποδοτικότητα α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή ασφαλίστρων 28,4% 26,2% 24,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 14,4% 8,1% 2,9% α2. Λοιπών ζημιών 26,6% 33,0% 31,9% α3. Ζωής 38,3% 34,1% 32,6% β. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος / Παραγωγή ασφαλίστρων 15,8% 12,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 14,1% 6,1% β2. Λοιπών ζημιών 27,4% 30,8% β3. Ζωής 8,9% 3,5% γ. RoE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) γ1.προ Φόρων -81,0% 6,8% 6,1% -31,3% γ2.μετά Φόρων -91,2% -0,7% 1,6% -36,9% δ. RoA (Κέρδη / Ενεργητικό) δ1.προ Φόρων -5,4% 0,6% 0,7% -3,3% δ2.μετά Φόρων -6,1% -0,1% 0,2% -4,0% ε. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή ασφαλίστρων) ε1.προ Φόρων -15,6% 1,9% 1,9% -9,4% ε2.μετά Φόρων -17,6% -0,2% 0,5% -11,1% στ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο -56,4% -0,8% 2,0% -41,8% α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους προς Παραγωγή ασφαλίστρων Είναι το περιθώριο κέρδους κατά την άσκηση ενός κλάδου ασφάλισης με βάση τον αντίστοιχο δημοσιευμένο Λογαριασμό εκμεταλλεύσεως (Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών Ζημιών και Ζωής). Υπολογίζεται ως ποσοστό του τεχνικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως επί της παραγωγής ασφαλίστρων. Περιθώριο τεχνικού κέρδους = Τεχνικό αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημιά) Εγγεγραμμένα σφάλιστρα + Δικαιώματα υμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 42

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 92 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 76 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-30/06/2011

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ACTIVA INSURANCE A.A.E ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12830/05/Β/86/010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-30.06.2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.06.2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 12837/B/05/1986/17

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31-12-2014 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Iουνίου 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2007

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12/2011 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1-01-2012 ΈΩΣ 30-06-2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.06.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012/30.06.2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/Β/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ). ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις έτους 2011

Αποζημιώσεις έτους 2011 Αποζημιώσεις έτους 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 31 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/8/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά αποτελέσματα Εξαμήνου 2017

Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 Προφίλ Ομίλου Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά αποτελέσματα 2016

Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά αποτελέσματα 2016 Όμιλος Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ Οικονομικά αποτελέσματα 2016 Προφίλ Ομίλου Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 10 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 97 Η παρούσα έκθεση υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Α.Φ.Μ. : ΑΡ. ΓΕΜΗ : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΕΤΕ» Α.Φ.Μ. : 999669654 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 17378055000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα