ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή πληροφοριών, ολοκλήρωσε για ενδέκατη συνεχή χρονιά τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που αφορούν την ασφάλιση των σκαφών αναψυχής, µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει, στην παρούσα αναφορά, τα µεγέθη του Κλάδου. Πιο συγκεκριµένα, µε ερωτηµατολόγιο που εστάλη σε όλες τις Εταιρίες-Μέλη της Ενώσεως, ζητήθηκαν στοιχεία του κλάδου σκαφών και αφορούσαν : τα εκδοθέντα συµβόλαια έτους 2005 για κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες σκαφών αναψυχής ξεχωριστά (Προσωπική Αναψυχή - µε πλήρωµα - χωρίς πλήρωµα), τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις αυτών των συµβολαίων, το πλήθος των ζηµιών που ανηγγέλθησαν µέσα στο 2005, τόσο για τις τρεις κατηγορίες σκαφών ξεχωριστά, όσο και για κάθε κατηγορία (αιτία) ζηµίας (προσάραξη, φωτιά, κλοπή κ.λπ.), το σύνολο των αποζηµιώσεων (πληρωθεισών και εκκρεµών ξεχωριστά) των ζηµιών που προανεφέρθησαν, τόσο για τις τρεις κατηγορίες σκαφών ξεχωριστά, όσο και για κάθε κατηγορία ζηµίας, το πλήθος των απορριφθεισών ζηµιών µέσα στο 2005, το σύνολο των απαιτήσεων των ανωτέρω απορριφθεισών ζηµιών. Για τέταρτη επίσης χρονιά, η Επιτροπή ζήτησε παράλληλα και τα εξής στοιχεία : o o το πλήθος και τη συνολική ασφαλιζόµενη αξία των σκαφών αναλόγως του τύπου κινήσεώς τους (ιστιοπλοϊκά µηχανοκίνητα) το πλήθος και τη συνολική ασφαλιζόµενη αξία των σκαφών µε πλήρωµα αναλόγως του τύπου κινήσεώς τους (ιστιοπλοϊκά µηχανοκίνητα)

2 2 o το µέγιστο ύψος ασφαλιζόµενης αξίας ενός µεµονωµένου συµβολαίου, µόνο για σκάφη µε πλήρωµα, αναλόγως του τύπου κινήσεώς τους (ιστιοπλοϊκά µηχανοκίνητα). Τέλος για τρίτη χρονιά, η Επιτροπή αποφάσισε να συµπεριλάβει στα στοιχεία που ζητούνται κι ένα γενικό πίνακα που θα καταγράφονται τα οικονοµικά στοιχεία των εργασιών του κλάδου σκαφών αναψυχής (ασφάλιστρα, δικαιώµατα, αποζηµιώσεις, αποθέµατα, προµήθειες) µε στόχο την εξαγωγή δεικτών αναφορικά µε τη συνολική λειτουργία του κλάδου. Στο ερωτηµατολόγιο της Ενώσεως, απάντησαν, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία, 23 Εταιρίες-Μέλη. Οι Εταιρίες αυτές σύµφωνα µε εκτιµήσεις µας κατέχουν το σύνολο σχεδόν της παραγωγής, όσον αφορά στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής, των µελών της Ένωσης στα οποία απευθύνθηκε το σχετικό ερωτηµατολόγιο. Τα δε συγκεντρωτικά στοιχεία των απαντήσεων καταγράφονται στην αναφορά που ακολουθεί. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των Εταιριών Μελών που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηµατολόγιο, το 2005 το σύνολο των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις για την ασφάλιση σκαφών αναψυχής ανήλθε στο ύψος των ,36 Ευρώ. Σηµειώνεται ότι η καταγραφείσα παραγωγή αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος (67,15%) του συνόλου της παραγωγής του κλάδου ασφάλισης πλοίων των ιδίων Εταιριών, η οποία το 2005 ήταν ,28 Ευρώ. Αντίστοιχα το ποσό των πληρωθεισών αποζηµιώσεων εντός της περιόδου, ανεξαρτήτως του έτους που δηλώθηκε η ζηµιά και ανεξαρτήτως αν ήταν µερική ή ολική καταβολή, ανήλθε στα ,22 Ευρώ, ενώ το πλήθος των ζηµιών για τις οποίες έγιναν αυτές οι καταβολές, ήταν 819. Στο τέλος του 2005, το πλήθος των εκκρεµών ζηµιών ήταν 613 µε αντίστοιχο ποσό εκκρεµών αποζηµιώσεων ύψους ,66 Ευρώ. Τα δικαιώµατα συµβολαίων του κλάδου έφθασαν τα ,30 Ευρώ, ενώ οι εγγεγραµµένες προµήθειες του έτους ανήλθαν σε ,25 Ευρώ.

3 3 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Εγγεγραµµένα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις της περιόδου Ευρώ ,36 2. Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων συµπεριλαµβανοµένου του µη δεδουλευµένου αποθέµατος δικαιώµατος συµβολαίου Ευρώ ,61 3. Απόθεµα µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων συµπεριλαµβανοµένου του µη δεδουλευµένου αποθέµατος δικαιώµατος συµβολαίου Ευρώ ,22 4. Ποσόν πληρωθεισών ζηµιών εντός της περιόδου (ανεξαρτήτως έτους δηλώσεως της ζηµιάς) συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων (κόστος φακέλλου) Ευρώ ,22 5. Πλήθος πληρωθεισών ζηµιών εντός της περιόδου Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών (ανεξαρτήτως έτους δηλώσεως της ζηµίας) συµπεριλαµβανοµένου του αποθέµατος I.B.N.R. Ευρώ ,66 7. Απόθεµα εκκρεµών ζηµιών (ανεξαρτήτως έτους δηλώσεως της ζηµίας) συµπεριλαµβανοµένου του αποθέµατος I.B.N.R. Ευρώ ,60 8. Πλήθος εκκρεµών ζηµιών Πλήθος εκκρεµών ζηµιών ικαιώµατα συµβολαίων του έτους 2005 Ευρώ , Εγγεγραµµένες προµήθειες εργασιών έτους 2005 Ευρώ ,25 Σηµείωση : Όλα τα µεγέθη αναφέρονται στον κλάδο ασφάλισης σκαφών αναψυχής µόνο. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1, εξάγονται οι κάτωθι δείκτες για τη λειτουργία του κλάδου το οικονοµικό έτος 2005 : Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Loss Ratio (επί ασφαλίστρων & δικαιωµάτων συµβολαίων) 74,3% 2. Μέση Πληρωθείσα Ζηµία (ανεξαρτήτως έτους δηλώσεως της ζηµιάς) Ευρώ ,29 3. Μέση Εκκρεµής Ζηµία τρέχοντος έτους (ανεξαρτήτως έτους δηλώσεως της ζηµιάς) Ευρώ ,35 4. Μέση Εκκρεµής Ζηµία προηγουµένου έτους (ανεξαρτήτως έτους δηλώσεως της ζηµιάς) Ευρώ ,45 5. Ποσοστό ικαιώµατος Συµβολαίου επί εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 13,3% 6. Ποσοστό εγγεγραµµένων προµηθειών επί εγγεγραµµένων ασφαλίστρων 15,9%

4 4 ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. ΠΛΗΘΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των Εταιριών-Μελών, το 2005 εκδόθησαν συµβόλαια ασφάλισης σκαφών αναψυχής µε αναλογούντα συνολικά ασφάλιστρα ,36 Ευρώ. Το πλήθος αναγγελθεισών ζηµιών το 2005 έφθασε τις 687, οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις γι αυτές τις ζηµίες έφθασαν στο ύψος των ,16 Ευρώ, ενώ οι εκκρεµείς ζηµίες τέλους χρήσεως ανέρχονταν στα ,15 Ευρώ. Οι εκκρεµείς ζηµίες που αναφέρονται στους πίνακες εµφανίζουν τις συνολικές εκκρεµείς αποζηµιώσεις στο τέλος του έτους 2005, για τις ζηµιές που δηλώθηκαν εντός του Στον πίνακα 3 που ακολουθεί καταγράφονται αναλυτικά τα προαναφερθέντα µεγέθη του κλάδου, για κάθε µία κατηγορία σκαφών (προσωπική αναψυχή, ενοικίαση µε πλήρωµα, ενοικίαση χωρίς πλήρωµα ) : Π Ι Ν Α Κ Α Σ (ποσά σε Ευρώ) Προσωπική Αναψυχή µε πλήρωµα χωρίς πλήρωµα Σ ύ ν ο λ ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,36 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , ,16 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , ,15 Στον πίνακα 4 καταγράφεται, κατ αντιστοιχία του πίνακα 3, το ποσοστό συµµετοχής κάθε κατηγορίας σκάφους, στο συνολικό µέγεθος :

5 5 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 4 (Ποσοστά επί του συνόλου) Προσωπική Αναψυχή µε πλήρωµα χωρίς πλήρωµα Σ ύ ν ο λ ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 90,38% 4,21% 5,41% 100,00% ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ 75,98% 6,55% 17,47% 100,00% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 67,37% 17,12% 15,51% 100,00% ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 34,68% 58,00% 7,32% 100,00% ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ 47,20% 36,53% 16,28% 100,00% Παρατηρούµε ότι τα σκάφη προσωπικής αναψυχής συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των µεγεθών που εξετάζονται : αποτελούν το 90,38% των συµβολαίων, το 67,37% των ασφαλίστρων, το 75,98% του πλήθους των αναγγελθεισών ζηµιών, το 34,68% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων και το 47,20% των εκκρεµών αποζηµιώσεων. Αντίστοιχα τα σκάφη για ενοικίαση µε πλήρωµα αποτελούν ποσοστό 4,21% των συµβολαίων και συγκεντρώνουν το 17,12% των ασφαλίστρων και το 58,00% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων, ενώ τα σκάφη για ενοικίαση χωρίς πλήρωµα αποτελούν το 5,41% των συµβολαίων και συγκεντρώνουν το 15,51% των ασφαλίστρων και το 7,32% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων. Το πλήθος των απορριφθεισών ζηµιών µέσα στο 2005 ανήλθε στις 30, και το σύνολο των απαιτήσεων αυτών των ζηµιών ήταν Ευρώ. Το αντίστοιχο πλήθος των απορριφθεισών ζηµιών το 2004 ήταν 24, ενώ το σύνολο των απαιτήσεών τους Ευρώ. Τα ποσοστά µεταβολής των µεγεθών του πίνακα 3 έναντι των αντίστοιχων µεγεθών του 2004 παρουσιάζονται στον πίνακα 5.

6 6 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Προσωπική Αναψυχή µε πλήρωµα χωρίς πλήρωµα Σ Υ Ν Ο Λ Ο (ποσά σε Ευρώ) % % % % ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ,53% ,83% ,36% ,66% ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ,96% ,67% ,40% ,72% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,40 11,77% , ,80 15,10% , ,78 25,62% , ,98 14,29% ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , ,21 53,83% , ,11 242,89% , ,19 31,74% , ,51 122,15% ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ , ,04-55,33% , ,62 82,29% , ,00-39,20% , ,66-34,41% Όπως φαίνεται από τη στήλη των συνολικών µεγεθών, το πλήθος των συµβολαίων συνολικά αυξήθηκε κατά 33,66%, το σύνολο των ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 14,29% ενώ το πλήθος των δηλωθεισών ζηµιών µειώθηκε κατά 0,72%. Αξιοσηµείωτη είναι η µεγάλη αύξηση των πληρωθεισών αποζηµιώσεων κατά 122,15%, καθώς επίσης και η µεγάλη σχετικά µείωση των εκκρεµών αποζηµιώσεων τέλους χρήσεως, η οποία έφθασε το 34,41% σε σχέση µε τις εκκρεµείς αποζηµιώσεις στο τέλος του ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΙΚΤΕΣ Με βάση τα µεγέθη του πίνακα 3, υπολογίζουµε το ποσοστό των πληρωθεισών ζηµιών επί των ασφαλίστρων καθώς και το ποσοστό των εκκρεµών ζηµιών επί των ασφαλίστρων, για κάθε κατηγορία σκαφών : Π Ι Ν Α Κ Α Σ 6 (Ποσοστά επί των ασφαλίστρων) (ποσά σε Ευρώ) Προσωπική Αναψυχή µε πλήρωµα χωρίς πλήρωµα Σ ύ ν ο λ ο ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,36 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , ,16 Ποσοστό Πληρωθεισών Ζηµιών επί Ασφαλίστρων 31,31% 206,13% 28,71% 60,83% ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (τέλους χρήσεως) , , , ,15 Ποσοστό Εκκρεµών Ζηµιών επί Ασφαλίστρων 16,68% 50,80% 24,98% 23,80%

7 7 Παρατηρούµε από τον πίνακα 6 ότι οι πληρωθείσες αποζηµιώσεις αντιστοιχούν στο σύνολό τους στο 60,83% των συνολικών ασφαλίστρων της χρονιάς, ενώ το µέγεθος των εκκρεµών αποζηµιώσεων (τέλους χρήσεως) φθάνει το 23,80% επί των ασφαλίστρων. Μεγαλύτερο ποσοστό πληρωθεισών ζηµιών επί ασφαλίστρων παρουσιάζει η κατηγορία των σκαφών ενοικίασης µε πλήρωµα (206,13%), ενώ αντίθετα η κατηγορία σκαφών ενοικίασης χωρίς πλήρωµα παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό πληρωθεισών ζηµιών επί ασφαλίστρων (28,71%). Αντίστοιχα το µεγαλύτερο ποσοστό εκκρεµών ζηµιών επί ασφαλίστρων το παρουσιάζει η κατηγορία σκαφών ενοικίασης µε πλήρωµα (50,80%), ενώ η κατηγορία σκαφών προσωπικής αναψυχής παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό (16,68%). Στον πίνακα 7 υπολογίζονται οι µέσοι δείκτες, µε βάση τα µεγέθη που παρουσιάσθηκαν στον πίνακα 3 : Π Ι Ν Α Κ Α Σ 7 (Μέσοι είκτες) (ποσά σε Ευρώ) Προσωπική Αναψυχή Με πλήρωµα Χωρίς πλήρωµα Σ ύ ν ο λ ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,36 Μέσο Καθαρό Ασφάλιστρο 351, , ,41 471,16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , ,16 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (τέλους χρήσεως) , , , ,15 Μέσο Κόστος Ζηµίας 7.040, , , ,52 Το µέσο καθαρό ασφάλιστρο για το σύνολο των σκαφών φθάνει τα 471,16 Ευρώ. Χαµηλότερο µέσο ασφάλιστρο παρουσιάζει η κατηγορία σκαφών προσωπικής αναψυχής (351,21 Ευρώ), ενώ η κατηγορία ενοικίασης µε πλήρωµα παρουσιάζει το υψηλότερο µέσο ασφάλιστρο (1.915,34 Ευρώ). Το µέσο κόστος ζηµίας φθάνει τα ,52 Ευρώ για το σύνολο των σκαφών. Η κατηγορία σκαφών ενοικίασης µε πλήρωµα παρουσιάζει το υψηλότερο µέσο κόστος ( ,59 Ευρώ), ενώ η κατηγορία σκαφών προσωπικής αναψυχής το χαµηλότερο (7.040,63 Ευρώ).

8 8 Να σηµειωθεί ότι το ανωτέρω υπολογιζόµενο µέσο κόστος αποτελεί ενδεικτική προσέγγιση της µέσης ζηµίας. Το ακριβές µέγεθος υπολογίζεται από το πηλίκο των συνολικών πληρωθεισών αποζηµιώσεων µέχρι πλήρους εξοφλήσεως προς το πλήθος των ζηµιών για τις οποίες έγιναν οι ανωτέρω καταβολές, το οποίο βέβαια θα είναι γνωστό µετά την πάροδο αρκετά µεγάλου χρονικού διαστήµατος. Τα ποσοστά µεταβολής των δεικτών του πίνακα 7, έναντι των αντιστοίχων δεικτών του 2004, παρουσιάζονται στον πίνακα 8 : Π Ι Ν Α Κ Α Σ 8 ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Προσωπική Αναψυχή µε πλήρωµα χωρίς πλήρωµα Σ Υ Ν Ο Λ Ο (ποσά σε Ευρώ) % % % % Μέσο Καθαρό Ασφάλιστρο 351,21 419,58-16,30% 1.915, ,22-31,01% 1.351, ,53 7,04% 471,16 551,00-14,49% Μέσο Κόστος Ζηµίας 7.040, ,91-19,20% , ,33 250,43% 7.890, ,18-6,79% , ,95 33,88% Παρατηρούµε ότι ενώ το συνολικό µέσο καθαρό ασφάλιστρο µειώθηκε κατά 14,49% έναντι του 2004, αντίθετα το µέσο κόστος ζηµίας αυξήθηκε κατά 33,88%. 3. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά η Επιτροπή εµπλούτισε το ερωτηµατολόγιο του κλάδου, ζητώντας παράλληλα και στοιχεία για την ασφαλιζόµενη αξία των καλυπτοµένων σκαφών αναλόγως του τύπου κινήσεώς τους. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν καταγράφονται στον πίνακα 9.

9 9 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 9 ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΚΑΦΩΝ (ποσά σε Ευρώ) Ιστιοπλοϊκά Μηχανοκίνητα Σ ύ ν ο λ ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ (Ποσοστά επί του συνόλου) 9,62% 90,38% ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ , , ,43 (Ποσοστά επί του συνόλου) 8,44% 91,56% Μέση Ασφαλιζόµενη Αξία , , ,91 Επί συνόλου ασφαλιζοµένων σκαφών, τα (ποσοστό 90,38%) ανήκουν στην κατηγορία των µηχανοκίνητων, µε συνολική ασφαλιζόµενη αξία 5,07 δισ. Ευρώ (91,56% της συνολικής ασφαλιζόµενης αξίας). Τα υπόλοιπα σκάφη ανήκουν στην κατηγορία των ιστιοπλοϊκών (ποσοστό 9,62% του συνόλου) µε συνολική ασφαλιζόµενη αξία 467 εκατ. Ευρώ. Η προσέγγιση εποµένως της µέσης ασφαλιζόµενης αξίας υπολογίζεται σε ,91Ευρώ για το σύνολο των σκαφών (ανεξαρτήτως τύπου), η οποία διαµορφώνεται ξεχωριστά σε ,86 Ευρώ µέση αξία για τα µηχανοκίνητα σκάφη και ,25 Ευρώ για τα ιστιοπλοϊκά. Τα ποσοστά µεταβολής των στοιχείων του πίνακα 9, έναντι των αντιστοίχων µεγεθών του 2004, παρουσιάζονται στον πίνακα 10. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 10 ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΚΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ιστιοπλοϊκά Μηχανοκίνητα Σ ύ ν ο λ ο % % % ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ,16% ,67% ,47% ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ , ,06 15,21% , ,73 15,38% , ,79 15,37% Μέση Ασφαλιζόµενη Αξία , ,17-2,49% , ,61-11,02% , ,02-10,20%

10 10 Τα ίδια στοιχεία ζητήθηκαν ξεχωριστά για τα σκάφη µε πλήρωµα, ενώ προστέθηκε και το ερώτηµα του µέγιστου ύψους ασφαλιζόµενης αξίας ενός µεµονωµένου συµβολαίου, και τα αποτελέσµατα καταγράφονται στον πίνακα 11. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 11 ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ (ποσά σε Ευρώ) Ιστιοπλοϊκά Μηχανοκίνητα Σ ύ ν ο λ ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ (Ποσοστά επί του συνόλου) 37,32% 62,68% ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ , , ,46 (Ποσοστά επί του συνόλου) 22,86% 77,14% Μέση Ασφαλιζόµενη Αξία , , ,73 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ , ,26 Επί συνόλου ασφαλιζοµένων σκαφών µε πλήρωµα, τα 890 (ποσοστό 62,68%) ανήκουν στην κατηγορία των µηχανοκίνητων, µε συνολική ασφαλιζόµενη αξία 292,4 εκατ. Ευρώ (77,14% της συνολικής ασφαλιζόµενης αξίας). Τα υπόλοιπα 530 σκάφη (ποσοστό 37,32%) ανήκουν στην κατηγορία των ιστιοπλοϊκών, µε συνολική ασφαλιζόµενη αξία 86,6 εκατ. Ευρώ (22,86% της συνολικής ασφαλιζόµενης αξίας). Η προσέγγιση εποµένως της µέσης ασφαλιζόµενης αξίας σκαφών µε πλήρωµα, υπολογίζεται σε ,73 Ευρώ για το σύνολο των σκαφών (ανεξαρτήτως τύπου), η οποία διαµορφώνεται ξεχωριστά σε ,58 Ευρώ για τα µηχανοκίνητα σκάφη και ,72 Ευρώ για τα ιστιοπλοϊκά. Το µέγιστο ύψος ασφαλιζόµενης αξίας ενός µεµονωµένου συµβολαίου, µόνο για σκάφη µε πλήρωµα, δηλώθηκε ως : 15,26 εκατ. Ευρώ για τα µηχανοκίνητα σκάφη 8,64 εκατ. Ευρώ για τα ιστιοπλοϊκά. Τα ποσοστά µεταβολής των στοιχείων του πίνακα 11, έναντι των αντιστοίχων µεγεθών του 2004, παρουσιάζονται στον πίνακα 12 :

11 11 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 12 ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ιστιοπλοϊκά Μηχανοκίνητα Σ ύ ν ο λ ο % % % ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ,95% ,50% ,27% ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ , ,34-27,72% , ,51 8,50% , ,85-2,65% Μέση Ασφαλιζόµενη Αξία , ,51-31,13% , ,91-36,36% , ,02-29,60% 4. ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ (Loss Ratio) Η προσπάθεια προσέγγισης του ποσοστού ζηµίας (loss ratio) του κλάδου ασφάλισης σκαφών αναψυχής µε βάση τις δηλωθείσες ζηµίες του έτους (πληρωθείσες ζηµίες χρήσεως συν απόθεµα εκκρεµών ζηµιών χρήσεως προς ασφάλιστρα έτους) για τα έτη 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 και 1999 παρουσιάζεται στον πίνακα 13. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 13 ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ/ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (LOSS RATIO) ,63% ,77% ,89% ,62% ,22% ,21% ,81% Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στον ανωτέρω υπολογισµό δεν έχουν ληφθεί υπόψη προµήθειες και γενικά έξοδα του κλάδου, τα οποία όπως είναι φυσικό επιβαρύνουν το οικονοµικό αποτέλεσµα εκµεταλλεύσεως του κλάδου.

12 12 Όπως φαίνεται στον πίνακα 13, το υψηλό ποσοστό ζηµίας του 1999 (86,81%) χειροτέρευσε το 2000 (91,21%) και ξεπέρασε το 100% το 2001 (109,22%), ενώ το 2002 παρουσιάζεται αισθητά βελτιωµένο σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια (61,62%). Το 2003 όµως χειροτέρευσε ξανά (74,89%), ενώ το 2004 βελτιώθηκε οριακά (72,77%). Το 2005 (84,63%) καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό ζηµίας των τελευταίων τεσσάρων ετών. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑ Η ανάλυση του αριθµού ζηµιών, των πληρωθεισών και εκκρεµών αποζηµιώσεων του έτους 2005 αναλόγως της αιτίας ζηµίας παρουσιάζεται στον πίνακα 14. Π Ι Ν Α Κ Α Σ 14 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Ζ Η Μ Ι Ω Ν ΕΤΟΥΣ (ποσά σε Ευρώ) Έλικας - Προπέλα Προσάραξη - Σύγκρουση Φωτιά Κλοπή Μηχανικές Βλάβες Κίνδυνοι Αγώνων Άσχηµες καιρ. Συνθ. Α.Ε. Τρίτων (Σ.Β.) Α.Ε. Τρίτων (Υ.Ζ.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Ποσοστό επί του συνόλου 19,21% 12,66% 1,31% 11,94% 12,23% 2,77% 17,32% 0,73% 3,20% 18,63% 100,00% ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , , , , , , , , ,16 Ποσοστό επί του συνόλου 5,98% 7,69% 3,69% 2,68% 6,83% 0,79% 57,36% 0,10% 0,80% 14,07% 100,00% ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ , , , , , , , , , , ,15 Ποσοστό επί του συνόλου 6,55% 6,77% 7,47% 35,02% 10,42% 0,44% 12,20% 7,63% 1,61% 11,88% 100,00% Άλλες Αιτίες ΣΥΝΟΛΟ Μέσο Κόστος Ζηµίας (σε Ευρώ) 4.477, , , , , , , , , , ,52 Παρατηρούµε ότι η αιτία «Έλικας - Προπέλα» αποτελεί και για το έτος 2005 (όπως και το 2004), την συχνότερα απαντώµενη αιτία ζηµίας (19,21% του συνόλου δηλωθεισών ζηµιών το 2005), η οποία συγκεντρώνει το 5,98% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων και το 6,55% των εκκρεµών ζηµιών τέλους χρήσεως. Το µέσο κόστος ζηµίας της αιτίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 4.477,81 Ευρώ. εύτερη κατά σειρά αιτία ζηµίας, όσον αφορά το πλήθος ζηµιών, είναι η αιτία «Ασχηµες καιρικές συνθήκες» (17,32% του συνόλου δηλωθεισών ζηµιών), η οποία συγκεντρώνει το 57,36% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων και το 12,20% των εκκρεµών αποζηµιώσεων. Το µέσο κόστος ζηµίας φθάνει τα ,86 Ευρώ. Τρίτη κατά σειρά αιτία ζηµίας, όσον αφορά το πλήθος ζηµιών, είναι η αιτία «Προσάραξη-Σύγκρουση» (12,66% του συνόλου δηλωθεισών ζηµιών), η οποία συγκεντρώνει το 7,69% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων και το 6,77% των εκκρεµών. Το µέσο κόστος ζηµίας φθάνει τα 8.218,80 Ευρώ.

13 13 Τέλος, αρκετές ζηµιές συγκεντρώνονται και στις «Μηχανικές Βλάβες» (12,23% του συνόλου δηλωθεισών ζηµιών), οι οποίες συγκεντρώνουν το 6,83% των πληρωθεισών αποζηµιώσεων και το 10,42% των εκκρεµών. Το µέσο κόστος ζηµιάς φθάνει τα 8.984,33 Ευρώ. Το µεγαλύτερο µέσο κόστος ζηµίας παρουσίασε για µια ακόµη χρονιά η «Φωτιά» φθάνοντας τα ,71 Ευρώ (αντιστοίχως ,04 Ευρώ το 2004). Ιδιαίτερα υψηλό µέσο κόστος ζηµίας παρουσιάζει και η κάλυψη Σωµατικών Βλαβών της «Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων» (42.596,35 Ευρώ το 2005 έναντι ,03 Ευρώ το 2004), χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν αυτό να οριστικοποιηθεί ακόµη, δεδοµένης της µακρόχρονης διαδικασίας που απαιτείται για την ολοσχερή εξόφληση τέτοιας φύσεως αποζηµιώσεων. Θα πρέπει δε να διευκρινιστεί ότι οι καταγραφείσες στην παρούσα ανάλυση ζηµίες «Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων» είναι εκείνες µόνο που αναφέρονται σε ασφαλιστήρια Ιδίων Ζηµιών και Αστικής Ευθύνης (Hull & Machinery Third Party Liabilities cover) που περιέχουν και την ανωτέρω κάλυψη. εν έχουν εποµένως καταγραφεί (αποτελούν αντικείµενο ξεχωριστής έρευνας) οι ζηµιές αυτής της κάλυψης που αναφέρονται στα αυτόνοµα συµβόλαια «Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων» και οι οποίες είναι πολυπληθέστερες. ************

14 ΓΡΑΦΗΜΑ 1 : Σκάφη Προσωπικής Αναψυχής ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2 0 0 6 1. Γ Ε Ν Ι Κ Α Η Επιτροπή Μεταφορών & Σκαφών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς της για συνεχή παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Σκαφών Αναψυχής έτους 2016

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Σκαφών Αναψυχής έτους 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 207104/370 Αριθμ. Φακ. : 010, 086 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 814 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7: ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2004 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 55 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 48 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επιτροπή Ασφαλίσεων Μεταφορών και Σκαφών της Ενώσεως, µέσα στα πλαίσια της στατιστικής παρακολούθησης των µεγεθών των κλάδων ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Κλάδου Νομικής Προστασίας έτους 2016

Υποβολή στατιστικών στοιχείων Κλάδου Νομικής Προστασίας έτους 2016 ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 207030/364 Αριθμ. Φακ. : 090 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 808 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017 Υπόψη Υπευθύνων κλάδου Νομικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Περιουσίας Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Ασφαλίσεων Περιουσίας Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 207106/372 Αριθμ. Φακ. : 010, 088 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 816 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 51 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016

Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Κλάδου Μεταφερομένων Εμπορευμάτων Ερωτηματολόγιο για το έτος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 207103/369 Αριθμ. Φακ. : 010, 085 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 813 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ. : 196806/94 Αριθμ. Φακ. : 085 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 290 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 30 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από έρευνα την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 10 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013

Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013 Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 61 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010 Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 15 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από έρευνα την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 84 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2016

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2016 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2018 Οικονομικές Μελέτες 103 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2016, η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /120 Αριθμ. Φακ. : 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: /120 Αριθμ. Φακ. : 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης. Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 197083/120 Αριθμ. Φακ. : 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 305 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Κ ύ ρ ι ο ι, Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 Ενημέρωση για εκτίμηση αποζημιώσεων από Ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 80 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2010

Νομική Προστασία 2010 Νομική Προστασία 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 21 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009 Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Κανονισµός Πωλήσεων 2012

Εγκύκλιος αριθ Κανονισµός Πωλήσεων 2012 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 ιεύθυνση Μεσιτών & Πρακτόρων Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1231 Κανονισµός Πωλήσεων 2012 Σας ευχαριστούµε θερµά για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική εκτίμηση ζημιών

Συνολική εκτίμηση ζημιών Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Κω στις 21 Ιουλίου 2017 Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010 Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 14 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 28 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1-01-2012 ΈΩΣ 30-06-2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Περιεχόμενα Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 4 Α1) Κλάδος Αυτοκινήτων... 4 Α2) Κλάδος Περιουσίας... 4 Α3) Κλάδος Μεταφορών... 4 Α4) Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης... 5 A5) Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NAV 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ - JET SKI) 2. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ 3. ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ 4. ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ (ΒΑΡΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Σκαφών Προς Όλους τους Συνεργάτες Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2017 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 206184/264 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 763 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2012

Νομική Προστασία 2012 Νομική Προστασία 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 48 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική εκτίμηση ζημιών

Συνολική εκτίμηση ζημιών Ζημιές από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας από 17 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Αύγουστος 2016 Οικονομικές Μελέτες 87 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12/2011 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις έτους 2011

Αποζημιώσεις έτους 2011 Αποζημιώσεις έτους 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 31 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : VICTORIA AAE ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται :

2. Στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οι εισφορές καταβάλλονται : 1. Προκειμένου να είναι επαρκής, στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού, η εκτίμηση για το ύψος της ελάχιστης ελεύθερης περιουσίας που πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική εταιρία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 2 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ως γνωστόν ένα από τα πλέον σημαντικά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής ευθύνης καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 79 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2013

Νομική Προστασία 2013 Νομική Προστασία 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 62 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 59 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Ιουλίου 2017

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Ιουλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 207798/435 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 848 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας Ασφαλίσεις Υγείας

Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας Ασφαλίσεις Υγείας Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 2015 Ασφαλίσεις Υγείας Σημεία Προσοχής για την ορθή κατανόηση της μελέτης. Η μελέτη αφορά στις Ασφαλίσεις Υγείας του Κλάδου Ζωής (Ι3 & IV), αλλά και των Γενικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Ιούνιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 86 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα