ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 Η παρούσα εγκύκλιος καταγράφει συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα για το οικονομικό έτος 2008 έτσι όπως προέκυψαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τους. Οι επιχειρήσεις ομαδοποιούνται αναλόγως της νομικής μορφής τους και του καθεστώτος εγκατάστασης. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ...3 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...12 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις Απαιτήσεις και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια Ασφαλιστικές Προβλέψεις ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Ζωής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζημιών Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζημιών ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ Ανάλυση Συνολικών Εσόδων Ανάλυση Συνολικών Εξόδων ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ...75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ...75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...85 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 Λίστα πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...5 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ...5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΔΙΣ. )...6 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΔΙΣ. )...6 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (ΔΙΣ. )...6 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ )...6 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-ΠΑΘΗΤΙΚΟ) 2008, ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...7 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ...8 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ...9 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ...10 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ...11 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...12 ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...12 ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ...12 ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( )...14 ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( )...14 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ...15 ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ...15 ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2008 ( )...16 ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( )...16 ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( )...17 ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ( )...17 ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ...18 ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ( )...18 ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ( )...19 ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ...19 ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ( )...19 ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( )...20 ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( )...20 ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( )...20 ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( )...21 ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( )...21 ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ( )...22 ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ( )...22 ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( )...22 ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ( )...23 ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ...23 ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑΔΩΝ (ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ)...24 ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑΔΩΝ (ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ)...24 ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑΔΩΝ...25 ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑΔΩΝ (ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ)...25 ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΛΑΔΩΝ (ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ)...25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ( )...26 ΠΙΝΑΚΑΣ 45: ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)...26 ΠΙΝΑΚΑΣ 46: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ)...26 Λίστα γραφημάτων ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ...86 ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ...87 ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ...88 ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ...89 ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 Σύντομη Επισκόπηση Μετά από τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων των 85 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων οι οποίες ήταν ενεργές στην Ελλάδα στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2008 και έκδοσαν τις αντίστοιχες καταστάσεις, η δραστηριοποίησή τους και η μορφή της εγκατάστασής τους έχει ως εξής. Πίνακας 1: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο Ανώνυμες Εταιρίες Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων Συνεταιρισμοί Σύνολο Πίνακας 2: Καθεστώς εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 3 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Σύνολο Τα υποκαταστήματα διακρίνονται με βάση την εθνικότητα της έδρας τους σε 2 Αμερικανικές Εταιρίες, 2 Βελγικές, 6 Βρετανικές, 4 Γερμανικές, 3 Κυπριακές, 1 Γαλλική, 1 Ελβετική, 1 Ισπανική, 1 Ολλανδική και 1 Φιλιππινική. 1.Παραγωγή Ασφαλίστρων Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις έφτασε τα 4,75 δισ., αυξημένη κατά 1,39% σε σχέση με το Δεν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα συμβολαίων ύψους 461,9 εκατομμύρια για το Πίνακας 3: Παραγωγή πρωτασφαλίστρων 2008 Μεταβολή από Ζημιών 2,27 4,12% 2,18 Ζωής 2,48-1% 2,5 Σύνολο 4,75 1,39% 4,68 Σημείωση: τα ποσά είναι σε δισ.. 2.Ενεργητικό Επενδύσεις Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε στα 14,7 δισ. ενώ οι επενδύσεις έφτασαν τα 11,33 δισ.. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6 Πίνακας 4: Ενεργητικό Επενδύσεις (δισ. ) 2008 Μεταβολή από Ενεργητικό 14,7-1,66% 14,9 Επενδύσεις 11,3-4,33% 11,8 3.Ασφαλιστικές Προβλέψεις Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το 2008 ήταν 11,84 δισ. εκ των οποίων 3,38 δισ. από αυτές αφορούσαν τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και 6,35 δισ. τις ασφαλίσεις ζωής. Επιπροσθέτως, οι ασφαλιστικές (μαθηματικές) προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο έφθασαν τα 2,11 δισ.. Πίνακας 5: Ασφαλιστικές Προβλέψεις (δισ. ) 2008 Μεταβολή από Ζημιών 3,38 13,19% 2,99 Ζωής 6,35 9,24% 5,81 Λοιπές Ζωής* 2,11-15,4% 2,49 Σύνολο 11,84 4,85% 11,29 *Σημείωση: οι Λοιπές Ζωής είναι οι προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 4.Καταβολές Αποζημιώσεων Οι καταβολές αποζημιώσεων έφτασαν τα 2,77 δισ., από τις οποίες 1,34 δισ. ήταν για ασφαλίσεις ζημιών και 1,43 δισ. για ασφαλίσεις ζωής. Πίνακας 6: Καταβολές Αποζημιώσεων (δισ. ) 2008 Μεταβολή από Ζημιών 1,34 3,1% 1,30 Ζωής 1,43 15,5% 1,24 Σύνολο 2,77 9,13% 2,54 5.Αποτέλεσμα Χρήσεως και Άμεση Φορολογία Οι ζημιές χρήσεως προ φόρων έφθασαν τα 491,7 εκατομ. το Οι άμεσοι φόροι που καταβλήθηκαν ήταν 89,44 εκατομ., δηλαδή αυξήθηκαν κατά 36,14 %, σε σχέση με το Πίνακας 7: Αποτέλεσμα Χρήσεως και Άμεση Φορολογία ( εκατομμύρια ) 2008 Μεταβολή από Κέρδη (ζημίες) προ Φόρων -491,67 103,1 Άμεση Φορολογία 89,44 36,14% 65,7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό Κεφάλαιο / Λογ-μός Έδρας / Εγγύηση ,53 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,14 Διαφορές Έκδοσης Μετοχών & Ομολογιών ,59 Διαφορές Αναπροσαρμογής ,12 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αποθεματικά Κεφάλαια ,67 Ακίνητα ,50 Αποτελέσματα εις νέον ,86 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ,15 Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,05 Μετοχές, Μερίδια Αμοιβ. Κεφαλ. κ.λπ. τίτλοι μεταβλητής απόδοσης ,34 Ομόλογα, Ομολογίες κ.λπ. τίτλοι σταθερής απόδοσης ,25 Β. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 Λοιπές επενδύσεις , ,98 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ,36 Ι. Ασφαλίσεων Ζωής ,19 ΙΙ. Ασφαλίσεων Ζημιών , ,99 Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,34 Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ,83 ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοπλισμός ,25 Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,79 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,46 Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,83 Ζ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,09 Η. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,37 7

8 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις - Συμμετοχές στα κέρδη & επιστροφές ασφαλίστρων α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,02 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,38 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,46 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,07 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ γ) Μαθηματικές προβλέψεις β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,55 κλειομένης χρήσεως ,72 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,29 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,45 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,13 δ) Μαθηματικές προβλέψεις Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,73 προηγουμένης χρήσεως ,44 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,64 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,62 2. Έσοδα Επενδύσεων ,63 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,79 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες ,48 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,67 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,36 Σύνολο Εξόδων ,61 Σύνολο Εσόδων ,11 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλίσεων Ζωής ,50 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) 8

9 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,75 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,01 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,82 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,65 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,27 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,51 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,43 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,24 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,24 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,63 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,29 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,13 2. Έσοδα Επενδύσεων ,39 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,51 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,14 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,52 Σύνολο Εξόδων ,89 Σύνολο Εσόδων ,20 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. Αστ. Ευθύνης Οχημάτων ,69 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) 9

10 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Α. ΕΣΟΔΑ Β. ΕΞΟΔΑ 1. Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα 5. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις α) Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ,58 α) Πληρωθείσες αποζημιώσεις και παροχές ,13 β) Μείον : Αντασφάλιστρα , ,49 Μείον : Αναλογία αντασφαλιστών , ,70 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ γ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα β) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσεως ,92 και κινδύνους σε ισχύ κλειομένης χρήσεως ,04 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,60 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , ,43 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ γ) Προβλέψεις εκκρεμών ζημιών προηγουμένης χρήσεως ,18 δ) Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,30 και κινδύνους σε ισχύ προηγουμένης χρήσεως ,72 Μείον : Συμμετοχή αντασφαλιστών , , ,70 6. Λοιπές Ασφαλιστικές προβλέψεις α) Λοιπές προβλέψεις κλειομ. χρήσεως ,84 2. Έσοδα Επενδύσεων ,67 β) Μείον : Λοιπές προβλέψεις προηγ. χρήσεως , ,34 3. Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες 0,00 7. Προμήθειες παραγωγής & συναφή έξοδα ,46 4. Δικαιώματα συμβολαίων & λοιπά έσοδα ,04 Σύνολο Εξόδων ,10 Σύνολο Εσόδων ,41 Τεχνικό Αποτέλεσμα (Κέρδη / Ζημίες) Ασφαλ. λοιπών κλάδων Ζημιών ,31 (Σύνολο Εσόδων - Σύνολο Εξόδων) 10

11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/ /12/2008 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλίσεων ζωής ,50 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. αστικής ευθύνης οχημάτων ,69 Τεχνικό αποτέλεσμα ασφαλ. λοιπών κλάδων ζημιών ,31 Συνολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημίες) Εκμεταλλεύσεως ,12 ΜΕΙΟΝ Γενικά Έξοδα ,69 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,57 (προ φόρων) ΜΕΙΟΝ Φόροι ,42 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,99 (μετά τη φορολογία) 11

12 Εισαγωγή Σε αυτή την εγκύκλιο εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα οικονομικά στοιχεία Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Το τμήμα Μελετών της Ε.Α.Ε.Ε. εργάστηκε για τη συλλογή των δημοσιευμένων Ισολογισμών, την καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων και την παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων σε μορφή πινάκων για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Η ομαδοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας, νομικής μορφής και βάσει της τοποθεσίας της έδρας των υποκαταστημάτων φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Πίνακας 13: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ανά κλάδο δραστηριότητας Ζωής Ζημιών Μικτές Σύνολο Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί Σύνολο Πίνακας 14: Καθεστώς εγκατάστασης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί 3 3 Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Σύνολο Πίνακας 15: Εθνικότητα έδρας των Υποκαταστημάτων Βρετανία 6 7 Γερμανία 4 4 Βέλγιο 2 3 Κύπρος 3 2 Γαλλία 1 1 Ισπανία 1 1 Ολλανδία 1 1 Σύνολο εντός ΕΕ ΗΠΑ 2 2 Ελβετία 1 1 Φιλιππίνες 1 1 Σύνολο εκτός ΕΕ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

13 Στις επόμενες ενότητες, εμφανίζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το 2008 σε σύγκριση με το 2007, έτσι όπως προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στην 1 η ενότητα παρουσιάζεται ο Ισολογισμός, χωρισμένος σε δύο υποενότητες, του Ενεργητικό και του Παθητικού. Στην 2 η ενότητα παρουσιάζονται ξεχωριστά οι λογαριασμοί εκμετάλλευσης ασφαλίσεων (Ζωής, Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και Λοιπών Κλάδων Ζημιών) και η συγκεντρωτική τους κατάσταση. Στην 3 η και τελευταία ενότητα βρίσκεται το αποτέλεσμα χρήσης του κλάδου. Η εγκύκλιος κλείνει με τα παραρτήματα, όπου παρουσιάζονται πινακοποιημένα σε φθίνουσα κατάταξη τα οικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Με τη σειρά συρραφής, το 1 ο παράρτημα αναφέρεται στις Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες, το 2 ο στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και το 3 ο στους Αλληλασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς. Τέλος, στο 4 ο παράρτημα εμφανίζονται σχηματικά τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία που ακολουθούν, παρατίθενται με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται στους Ισολογισμούς των Ασφαλιστικών Εταιριών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τυποποίηση, η ομοιομορφία και η συγκρισιμότητα των μεγεθών. Σημειώνεται ότι, για μία ακόμη χρονιά, οι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες καθώς και οι θυγατρικές εισηγμένων Εταιριών (σύνολο 21 Εταιριών το 2008) συνέταξαν και δημοσίευσαν τις οικονομικές τους καταστάσεις που αφορούσαν την οικονομική χρήση 2008, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υπόλοιπες Ασφαλιστικές Εταιρίες συνέχισαν να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση το Ενιαίο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Όπως γίνεται φανερό, οι δύο διαφορετικές λογιστικές προσεγγίσεις που ακολούθησαν οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις για τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2008 όπως και των προηγούμενων ετών (αυτή των Δ.Λ.Π. για τις εισηγμένες Εταιρίες και τις θυγατρικές εισηγμένων και αυτή του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των υπολοίπων Ασφαλιστικών Εταιριών) οδηγούν σε διαφορετικό χειρισμό ορισμένων οικονομικών μεγεθών, με συνέπεια τη διαφοροποίηση του αποτελέσματος της χρήσης εξ αυτού του γεγονότος. Συνεπώς οι δύο πηγές άντλησης οικονομικών στοιχείων καθίστανται μη συγκρίσιμες μεταξύ τους (υπάρχει απώλεια πληροφόρησης για τα περισσότερα έως σήμερα τηρούμενα ιστορικά στοιχεία). Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και για την επίτευξη της καταγραφής μιας ελάχιστης πληροφόρησης κοινής και αντιπροσωπευτικής για την ασφαλιστική αγορά, για την άντληση δηλαδή οικονομικών στοιχείων από τις εισηγμένες Εταιρίες και τις θυγατρικές εισηγμένων, έγινε χρήση των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού 31/12/2008 των συγκεκριμένων αυτών Εταιριών, που υποβλήθηκαν για εποπτικούς σκοπούς στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (κατ εφαρμογή σχετικής υπουργικής απόφασης) οι οποίες συντάχθηκαν στο πνεύμα του Ενιαίου Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Μειονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι η εφαρμογή ομαδοποίησης σε κάποιους λογαριασμούς καθώς και η μη εμφάνιση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα την απώλεια αναλυτικής πληροφόρησης σε ορισμένα σημεία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14 Ενότητα 1: Ισολογισμός 1.1.Ενεργητικό Το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 14,7 δισ.. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι οι Επενδύσεις (62,71%). Άλλα μεγάλα μέρη του είναι οι Απαιτήσεις (15,11%), και οι Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής (14,42%). Επίσης συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του τα Λοιπά στοιχεία (3,35%), οι Μεταβατικοί λογαριασμοί (4,27%) και τα Έξοδα εγκατάστασης (0,14%). Η ετήσια μείωσή του ήταν 1,66 %, με τα περισσότερα στοιχεία του να μειώνονται. Πίνακας 16: Στοιχεία Ενεργητικού ( ) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ,14 0,14% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,98 62,71% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ,36 14,42% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,34 15,11% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,46 3,35% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,09 4,27% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,37 100,00% Τις μεγαλύτερες μειώσεις τις έδειξαν οι Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής (- 15,88%) και τα Έξοδα εγκατάστασης ( -14,16%). Επίσης μειώθηκαν οι Επενδύσεις κατά 1,21%. Συνολικά, οι Επενδύσεις και οι Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων μειώθηκαν κατά 4,33%. Αντιθέτως, αύξηση επέδειξαν τα Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού (+15,29%), οι Απαιτήσεις (+8,28%) και οι Μεταβατικοί λογαριασμοί (+5,61%). Πίνακας 17: Μεταβολή στοιχείων Ενεργητικού ( ) ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0,00 0,00% ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ , ,74-14,16% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,69-1,21% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ , ,95-15,88% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,63 8,28% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,35 15,29% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,01 5,61% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,37-1,66% Επενδύσεις Οι Επενδύσεις παραμένουν το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού (62,71%) αν και ελαφρώς μειωμένες. Η πλειοψηφία τους, 55,36%, είναι σε ομόλογα και τίτλους σταθερής απόδοσης. Οι υπόλοιπες είναι σε μορφή Ακινήτων (13,08%), σε Μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης (12,9%) και σε Λοιπές Επενδύσεις (16,13%). Ως απόλυτος αριθμός τα επενδεδυμένα ποσά μειώθηκαν κατά 1,21%. Τις μεγαλύτερες μειώσεις είχαν οι Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (-26,43%) και οι Μετοχές και λοιποί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

15 τίτλοι μεταβλητής απόδοσης (-25,02%). Επίσης μειώθηκαν οι Λοιπές Επενδύσεις κατά 5,1%. Αύξηση παρουσίασαν οι επενδύσεις σε ακίνητα κατά 14,67% και σε ομόλογα και λοιπούς τίτλους σταθερής απόδοσης (+6,1%) Απαιτήσεις και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Οι Απαιτήσεις είναι το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού μετά τις Επενδύσεις και σημείωσε μεταβολή μέσα στην οικονομική χρήση (+8,28%). Τα Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού που είναι τα Χρηματικά διαθέσιμα και ο Εξοπλισμός, επίσης αυξήθηκαν κατά 13,57% και 35,59% αντίστοιχα. Πίνακας 18: Απαιτήσεις και Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,63 8,28% ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,77 35,59% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , ,58 13,57% ΣΥΝΟΛΟ , ,98 Οι Απαιτήσεις προέρχονται κυρίως από Λοιπές απαιτήσεις (57,4%) και Χρεώστες ασφαλίστρων (34,8%). Οι Χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμων δόσεων αντιπροσωπεύουν το 7,8% του συνόλου αλλά γνώρισαν τη μεγαλύτερη αύξηση εντός της χρήσης (+31,52%). Οι Λοιπές απαιτήσεις επίσης αυξήθηκαν (+11,74%) ενώ οι Χρεώστες ασφαλίστρων ελαφρώς μειώθηκαν (-0,72%). Πίνακας 19: Ανάλυση απαιτήσεων 2008 Ποσοστό επί 2007 Ποσοστό επί ΜΕΤΑΒΟΛΗ Συνόλου Απαιτήσεων Συνόλου Απαιτήσεων Χρεώστες Ασφαλίστρων ,40 34,8% ,16 38,0% -0,72% Χρεώστες Ασφαλίστρων Ληξιπροθέσμων Δόσεων ,63 7,8% ,29 6,4% 31,52% Λοιπές Απαιτήσεις ,31 57,4% ,18 55,6% 11,74% ΣΥΝΟΛΟ ,34 100,0% ,63 100,0% 8,28% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

16 1.2.Παθητικό Το σύνολο του Παθητικού έφτασε τα 14,7 δισ. και τα μεγαλύτερα συστατικά του είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής (43,24%), οι ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζημιών (23,02%) και οι προβλέψεις για τους ασφαλισμένους ζωής που οι ίδιοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο (14,36%). Τα Ίδια Κεφάλαια είναι το 10,71% του συνόλου, ενώ ακόμη υπάρχουν οι Υποχρεώσεις (7,87%), οι Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (0,43%) και οι Μεταβατικοί λογαριασμοί (0,38%). Πίνακας 20: Στοιχεία Παθητικού 2008 ( ) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,05 10,71% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ ,19 43,24% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ ,80 23,02% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ,83 14,36% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,79 0,43% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,83 7,87% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,88 0,38% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,37 100,00% Το Παθητικό μειώθηκε κατά 1,66% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος του Τις μεγαλύτερες μειώσεις είχαν οι Μεταβατικοί λογαριασμοί (-35,79%), τα Ίδια κεφάλαια (-23,16%) και οι Υποχρεώσεις (-20,62%). Ακόμη, μειώθηκαν οι προβλέψεις για ασφαλισμένους ζωής οι οποίοι φέρουν επενδυτικό κίνδυνο. Τα στοιχεία που παρουσίασαν αύξηση ήταν οι ασφαλιστικές προβλέψεις των ασφαλίσεων ζημιών (+13,19%) και ζωής (+9,24%) όπως και οι Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (+19,25%). Πίνακας 21: Μεταβολή στοιχείων Παθητικού ( ) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,35-23,16% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ , ,66 9,24% ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦ. ΖΗΜΙΩΝ , ,39 13,19% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ , ,26-15,40% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ , ,76 19,25% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,68-20,62% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,27-35,79% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,37-1,66% Ίδια Κεφάλαια Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 1,6 δισ.. Το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν το Μετοχικό Κεφάλαιο 1 (88,26%) και τα Αποθεματικά κεφάλαια (36,86%). Άλλα μέρη είναι οι 1 Επίσης συναντάται και ως Λογαριασμός έδρας ή Ασφαλιστική εγγύηση, αναλόγως της μορφής εγκατάστασης της Ασφαλιστικης επιχείρησης (π.χ. Εγκατάσταση ως Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17 Διαφορές έκδοσης μετοχών και ομολογιών (6,01%), οι Διαφορές αναπροσαρμογής (4,04%) και τα ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (0,14%). Αρνητικά ήταν τα Αποτελέσματα (ζημιές) εις νέον. Πίνακας 22: Μεταβολή Ίδίων Κεφαλαίων ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ / ΛΟΓ-ΜΟΣ ΕΔΡΑΣ / ΑΣΦ. ΕΓΓΥΗΣΗ ,53 88,26% ,95 61,49% 10,29% ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,59 6,01% ,96 0,70% 562,23% ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ,12 4,04% ,87 3,05% 1,92% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,67 36,86% ,88 42,67% -33,63% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,86-35,31% ,19-7,99% 239,47% ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00 0,14% ,88 0,08% 36,50% ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,05 100,00% ,35 100,00% -23,16% Σε σχέση με το 2007, τα περισσότερα στοιχεία που αποτελούν τα Ίδια κεφάλαια σημείωσαν αύξηση, όπως οι Διαφορές έκδοσης Μετοχών +562,23%, τα Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου +36,5%, το Μετοχικό κεφάλαιο +10,29% και οι Διαφορές αναπροσαρμογής +1,92%. Μείωση παρουσίασαν τα Αποθεματικά κεφάλαια κατά 33,63% και μεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι μεταφερόμενες ζημίες χρήσεως (+239,47%), γι αυτό και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων παρουσίασε μείωση Ασφαλιστικές Προβλέψεις Οι ασφαλιστικές προβλέψεις σχηματίστηκαν κατά πλειοψηφία από τις προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής (65,26%) και το υπόλοιπο για ασφαλίσεις ζημιών (34,74%). Σε σχέση με τα στοιχεία του 2007, και τα δύο μεγέθη αυξήθηκαν, για τις ασφαλίσεις ζημιών κατά +13,19% και για τις ασφαλίσεις ζωής κατά +9,24%. Συνολικά, οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 10,58%. Πίνακας 23: Ασφαλιστικές προβλέψεις ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,19 65,26% ,66 66,06% 9,24% ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,80 34,74% ,39 33,94% 13,19% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ , ,05 10,58% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18 Ενότητα 2: Καταστάσεις Λογαριασμών Εκμετάλλευσης Η εξέταση των λογαριασμών εκμετάλλευσης γίνεται σε ξεχωριστά για κάθε μία από τις κύριες ομάδες και στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται το άθροισμά τους. Οι κύριες ομάδες όπως καταγράφονται στους Ισολογισμούς των Εταιριών είναι: Ασφαλίσεις Ζωής Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Λοιποί κλάδοι ζημιών. 2.1.Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Ζωής Η εκμετάλλευση του κλάδου ζωής ήταν κερδοφόρα για την οικονομική χρήση 2008, καθώς τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ενώ τα έξοδα στα 2 δισ.. Σε σχέση με το 2007, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,17% ενώ τα έξοδα κατά 28,06%. Πίνακας 24: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων Ζωής ΕΣΟΔΑ , ,75 12,17% ΕΞΟΔΑ , ,70 28,06% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,05-24,14% Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Ζωής Το 87,77% των εσόδων προέρχεται από την ιδία κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων 2 η οποία ανήλθε στα 2,2 δισ.. Μικρότερα μέρη των εσόδων αποτελούν οι Μη Ρευστοποιηθείσες υπεραξίες (5,95%), τα Έσοδα επενδύσεων (5,55%) και τα Δικαιώματα συμβολαίου (0,72%). Πίνακας 25: Ανάλυση εσόδων ασφάλισης Ζωής ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,64 87,77% ,97 68,00% 44,78% ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,63 5,55% ,25 25,92% -75,96% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ,48 5,95% ,37 5,24% 27,36% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟΔΑ ,36 0,72% ,16 0,83% -3,10% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,11 100,00% ,75 100,00% 12,17% Μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σημείωσε η Ιδία Κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (+44,78%) και οι Μη Ρευστοποιηθείσες υπεραξίες (27,36%) σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση. Αντιθέτως, τα Έσοδα επενδύσεων μειώθηκαν πάρα πολύ (-75,96%). Μικρή μείωση παρατηρήθηκε και στα Δικαιώματα συμβολαίου (-3,1%). 2 Υπενθυμίζεται ότι Ιδία Κράτηση δεδουλευμένων ασφαλίστρων = Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μείον εκχωρηθέντα Αντασφάλιστρα μείον Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων κλειομένης χρήσεως συν Προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων προηγουμένης χρήσεως μείον την αντίστοιχη συμμετοχή των αντασφαλιστών επί των προβλέψεων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

19 Από την ανάλυση της Ιδίας κράτησης των ασφαλίστρων, φαίνεται ότι ενώ υπήρξε μικρή μείωση στα Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (-1,36%), υπήρξε αύξηση στα Αντασφάλιστρα κατά 12,51%. Πίνακας 26: Ανάλυση Ιδίας κράτησης δεδουλευμένων ασφαλίστρων ασφαλίσεων Ζωής ( ) ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,35-1,36% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,20 12,51% ΜΕΙΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,42 2,27% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,86 46,02% ΣΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,83 12,93% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,63 78,06% ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,97 44,78% Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Ζωής Η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων αποτελεί το κύριο έξοδο του κλάδου. Συνολικά, 1,4 δισ. κόστισαν οι αποζημιώσεις και αντιπροσωπεύουν το 72,47% των εξόδων. Άλλα έξοδα αποτελούν οι Προμήθειες παραγωγής και τα συναφή έξοδα (27,87%), ενώ οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις είχαν θετική συνεισφορά καθώς είχαν αρνητικό πρόσημο. Η μεταβολή των μεγεθών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δείχνει ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση στις Προμήθειες παραγωγής (+73,98%), ενώ αύξηση είχαν και οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις κατά 22,45% και οι Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (+16,24%). Πίνακας 27: Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Ζωής 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,73 72,47% ,45 79,84% 16,24% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,79-0,34% ,34-0,35% 22,45% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,67 27,87% ,59 20,52% 73,98% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,61 100,00% ,70 100,00% 28,06% Ως προς την Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, η αναλογία των αντασφαλιστών αυξήθηκε αρκετά περισσότερο από τις πληρωθείσες αποζημιώσεις (31,71% έναντι 15,5%). Αναλυτικότερα, τα μεγέθη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 28: Ανάλυση Ιδίας κράτησης αποζημιώσεων Ζωής ( ) ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (μικτά ποσά) , ,56 15,50% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,10 31,71% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,86 11,79% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,89 13,16% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,75 6,70% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,54 34,91% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,45 16,24% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

20 2.2.Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Ο κλάδος της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων αποδείχθηκε ζημιογόνος για το 2008, καθώς τα έξοδα υπερέβησαν τα έσοδα κατά 400 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, τα έσοδα έφτασαν τα 1,2 δισ. ενώ τα έξοδα τα 1,6 δισ.. Σε σχέση με το οικονομικό έτος 2007, τα έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση (-1,65%) ενώ τα έξοδα αυξήθηκαν (+35,04%). Πίνακας 29: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως Ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ( ) ΕΣΟΔΑ , ,35-1,65% ΕΞΟΔΑ , ,90 35,04% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ , , Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Το 77,06% των εσόδων, ή 924 εκατομμύρια, προέρχονται από την Ιδία Κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Άλλες πηγές εσόδων ήταν τα Δικαιώματα συμβολαίου (19,36%) και τα Έσοδα επενδύσεων (3,58%). Μεγάλη μείωση είχαν τα Έσοδα επενδύσεων (-56,18%) σε σχέση με το Μικρή αύξηση είχαν τα Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (+3,61%) και τα Δικαιώματα συμβολαίου (+1,21%). Πίνακας 30: Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,29 77,06% ,84 73,15% 3,61% ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,39 3,58% ,34 8,04% -56,18% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟΔΑ ,52 19,36% ,17 18,81% 1,21% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,20 100,00% ,35 100,00% -1,65% Πίνακας 31: Ιδία κράτηση Δεδουλευμένων ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ( ) ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,80-2,68% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,60-41,56% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ ΔΕΔΟΥΛ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,12 2,57% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,24-64,53% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ ΔΕΔΟΥΛ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,63 12,46% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,48-28,88% ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,84 3,61% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

21 Από την ανάλυση της Ιδίας κράτησης των ασφαλίστρων, φαίνεται η μεγάλη μείωση της συμμετοχής των αντασφαλιστών στα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα καθώς και η μείωση των εκχωρηθέντων ασφαλίστρων κατά 41,56% Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεως Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Η Ιδία Κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων έφτασε τα 1,3 δισ. κι αποτέλεσε το 80,56% των εξόδων του κλάδου. Οι προμήθειες παραγωγής αφορούσαν το 17,76% και οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις το 1,69% των εξόδων. Τα έξοδα του κλάδου αυξήθηκαν συνολικά κατά 35,04%, γεγονός που εξηγείται τόσο από τον υπερτριπλασιασμό (+324,9%) των Λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων όσο και από τη μεγάλη αύξηση (+42,12%) των Ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Αύξηση σημείωσαν επίσης οι Προμήθειες παραγωγής (+4,6%). Πίνακας 32: Ανάλυση εξόδων Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,24 80,56% ,49 76,54% 42,12% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,51 1,69% ,29 0,54% 324,90% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,14 17,76% ,12 22,92% 4,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,89 100,00% ,90 100,00% 35,04% Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι η αναλογία των αντασφαλιστών μειώθηκε σημαντικά στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (-41,8%) ενώ οι Πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν ελαφρώς (+2,08%). Πίνακας 33: Ανάλυση Ιδίας κράτησης αποζημιώσεων Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ( ) ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (μικτά ποσά) , ,02 2,08% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,06-41,80% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,74 18,67% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,30-30,30% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,80-4,53% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,87-18,76% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,49 42,12% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

22 2.3.Λογαριασμός εκμετάλλευσης ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζημιών Η εκμετάλλευση των Λοιπών κλάδων ζημιών ήταν κερδοφόρα για το 2008 καθώς πραγματοποιήθηκαν έσοδα 1,1 δισ. κι έξοδα 460 εκατομμύρια. Τα κέρδη ήταν 650 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 54,74% σε σχέση με το Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων κατά 27,21% αλλά και στην αύξηση των εσόδων κατά 5,54%. Πίνακας 34: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) ΕΣΟΔΑ , ,24 5,54% ΕΞΟΔΑ , ,62-27,21% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΦ. ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , ,62 54,74% Ανάλυση εσόδων ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζημιών Εξετάζοντας τα επιμέρους στοιχεία των εσόδων, παρατηρείται μείωση των Εσόδων από επενδύσεις κατά 33,67% αλλά αυξάνονται τα έσοδα από την Ιδία Κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (+7,89%) και από Δικαιώματα συμβολαίου (+7,49%). Πίνακας 35: Ανάλυση εσόδων Ασφαλίσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,70 78,14% ,84 76,44% 7,89% ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,67 3,44% ,84 5,47% -33,67% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% ---- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟΔΑ ,04 18,42% ,56 18,09% 7,49% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,41 100,00% ,24 100,00% 5,54% Από την ανάλυση της ιδίας κράτησης των ασφαλίστρων φαίνεται ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αντασφαλιστών στις προβλέψεις μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων ενώ τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6,62%. Πίνακας 36: Ιδία κράτηση Δεδουλευμένων ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης Οχημάτων ( ) ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,99 6,62% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,01 8,75% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ ΔΕΔ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗ , ,29 15,37% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,61 45,15% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ ΔΕΔ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ , ,34 14,92% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,44 17,95% ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,84 7,89% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

23 Ανάλυση εξόδων ασφαλίσεων Λοιπών Κλάδων Ζημιών Τα έξοδα των του κλάδου προήλθαν κυρίως από τις Προμήθειες παραγωγής (65,19%) αλλά και τις Ασφαλιστικές αποζημιώσεις (34,31%). Μικρό μέρος συμμετοχής (0,5%) είχαν οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση στην Ιδία Κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων (-56,01%). Μικρή αύξηση είχαν οι Προμήθειες παραγωγής (+9,77%). Πίνακας 37: Ανάλυση εξόδων Λοιπών κλάδων ζημιών ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,30 34,31% ,44 56,78% -56,01% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,34 0,50% ,66-0,01% -4162,90% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,46 65,19% ,84 43,23% 9,77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,10 100,00% ,62 100,00% -27,21% Παρόλον ότι η Ιδία Κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων μειώθηκε, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις της χρήσεως 2008 αυξήθηκαν κατά 5,03% έναντι του Πίνακας 38: Ανάλυση Ιδίας κράτησης ασφαλιστικών αποζημιώσεων Λοιπών κλάδων ζημιών ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (μικτά ποσά) , ,77 5,03% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,41 4,28% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,04 7,46% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,61 25,14% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,35 37,29% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,58 3,70% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,44-56,01% Σημείωση: τα ποσά είναι σε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

24 2.4.Συγκεντρωτικά στοιχεία εκμεταλλεύσεως του συνόλου των κλάδων ασφαλίσεως Το τεχνικό αποτέλεσμα των εργασιών του συνόλου των κλάδων ασφαλίσεως των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ήταν κερδοφόρο και έφτασε τα 770 εκατομμύρια, όμως ήταν πολύ μικρότερο (-32,14%) του αντίστοιχου αποτελέσματος του Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα αυξήθηκαν πιο πολύ από τα έσοδα σε σχέση με το 2007 (6,85% έναντι 20,06%). Πίνακας 39: Στοιχεία εκμεταλλεύσεως Συνόλου κλάδων (Ζωής και Ζημιών) ΕΣΟΔΑ , ,34 6,85% ΕΞΟΔΑ , ,22 20,06% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , ,12-32,14% Σημείωση: τα ποσά είναι σε Ανάλυση Συνολικών Εσόδων Αναλύοντας τα έσοδα, φαίνεται ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχεται από την Ιδία Κράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων (82,85%) και μικρότερα μερίδια έχουν τα Δικαιώματα συμβολαίου (9,5%), τα Έσοδα επενδύσεων (4,57%) και οι Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες (3,08%). Όλα τα παραπάνω μεγέθη μεταβλήθηκαν θετικά σε σχέση με το 2007 εκτός από τα έσοδα επενδύσεων, τα οποία μειώθηκαν κατά 69,95%. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση κατέγραψαν οι Μη ρευστοποιηθείσες υπεραξίες (+27,36%), τα Δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Ι.Κ.) (+24,01%) και τα Δικαιώματα συμβολαίου (+3,76%). Πίνακας 40: Ανάλυση Εσόδων Συνόλου κλάδων (Ζωής και Ζημιών) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,63 82,85% ,65 71,39% 24,01% ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,69 4,57% ,43 16,24% -69,95% ΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΕΡΑΞΙΕΣ ,48 3,08% ,37 2,58% 27,36% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΕΣΟΔΑ ,92 9,50% ,89 9,78% 3,76% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,72 100,00% ,34 100,00% 6,85% Σημείωση: τα ποσά είναι σε. Για το 2008, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σε ποσοστό λιγότερο από τα εκχωρηθέντα αντασφάλιστρα (+0,5% και +1,62% αντίστοιχα). Αναλυτικότερη πληροφόρηση μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω πίνακα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

25 Πίνακας 41: Ανάλυση Ιδίας κράτησης Δεδουλευμένων ασφαλίστρων Συνόλου κλάδων ΜΙΚΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ,14 0,50% Μείον : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , ,81 1,62% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ ΔΕΔ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,83 3,07% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,71 25,83% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛ. ΜΗ ΔΕΔ. ΑΣΦΑΛ. & Κ.Ε.Ι. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,80 13,03% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,55 17,42% ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (Ι. Κ.) , ,65 24,01% Σημείωση: τα ποσά είναι σε Ανάλυση Συνολικών Εξόδων Τα περισσότερα έξοδα αποδίδονται στις ασφαλιστικές αποζημιώσεις (71,29%) και δευτερευόντως στις Προμήθειες παραγωγής (28,15%). Μικρό μέρος των εξόδων προκαλείται από Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις (0,56%). Η πλέον του 20% αύξηση των εξόδων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της Ιδίας Κράτησης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων (+15,18%). Μικρότερη συνεισφορά, σε απόλυτους αριθμούς, έχουν οι Προμήθειες παραγωγής και οι Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις. Πίνακας 42: Ανάλυση Εσόδων Συνόλου κλάδων (Ζωής και Ζημιών) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (ΙΔΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ) ,27 71,29% ,38 74,31% 15,18% ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,06 0,56% ,29 0,02% 2609,92% ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ,27 28,15% ,55 25,66% 31,69% ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,60 100,00% ,22 100,00% 20,06% Σημείωση: τα ποσά είναι σε. Όταν αναλύεται η Ιδία κράτηση των αποζημιώσεων, φαίνεται η αύξησή της οφείλεται τόσο στην αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων εντός της χρήσης (+9,13%) όσο και στην αύξηση των προβλέψεων εκκρεμών ζημιών κλειομένης χρήσης (+14,9%). Πίνακας 43: Ανάλυση Ιδίας κράτησης αποζημιώσεων Συνόλου κλάδων (Ζωής και Ζημιών) ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ (μικτά ποσά) , ,35 9,13% Μείον : ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,57-3,05% ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ , ,64 14,90% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,80 8,26% ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ , ,90 7,96% Μείον : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , , , ,99-1,38% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (Ι. Κ.) , ,38 15,18% Σημείωση: τα ποσά είναι σε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

26 Ενότητα 3: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Το τεχνικό αποτέλεσμα των κλάδων ασφάλισης παρουσιάζεται μειωμένο για το 2008, όπως ήδη σημειώθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Αιτία ήταν η μεταστροφή του τεχνικού αποτελέσματος του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων από θετικό σε αρνητικό, αλλά και η μείωση κατά 24,14% του θετικού τεχνικού αποτελέσματος των ασφαλίσεων ζωής. Πίνακας 44: Τεχνικά αποτελέσματα ασφαλίσεων ( ) 2008 % 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,50 66,26% ,05 59,27% -24,14% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΛ. ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ,69-51,06% ,45 3,55% -1077,12% ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ,31 84,80% ,62 37,18% 54,74% ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ,12 100,00% ,12 100,00% -32,14% Όταν ενσωματώνονται τα Γενικά έξοδα στο σύνολο των τεχνικών Αποτελεσμάτων, τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως είναι αρνητικά. Σημειώνεται ότι τα Γενικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 22,32% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Πίνακας 45: Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως (Προ φόρων) ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ , ,12-32,14% Μείον ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , ,36 22,32% ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) , ,76 Σημείωση: τα ποσά είναι σε. Τέλος, το Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης, μετά την ενσωμάτωση της Άμεσης φορολογίας, διαμορφώνεται επίσης αρνητικά καθώς η χειροτέρευση των αποτελεσμάτων χρήσεως συνοδεύτηκε από την αύξηση της φορολογίας κατά 36,14%. Πίνακας 46: Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσης (Μετά φόρων) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) , ,76-576,93% Μείον ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ , ,85 36,14% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ) , ,91 Σημείωση: τα ποσά είναι σε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2004 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες 2009 Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2010

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 30/6/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2005 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ "ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12854/05/Β/86/34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε[2] Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΟΡΘΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΕΔ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ACTIVA INSURANCE A.A.E ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12830/05/Β/86/010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2009-30.06.2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.06.2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31-12-2014 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2014 ΕΩΣ 31-12-2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 123465801000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12890/05/Β/86/70) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

12,949,840.52 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/6/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 2007 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟΙ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18

134, , Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21,451,738.18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-30/06/2011

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84

1,325,729.21 Στοιχεία Μείον: Αποσβέσεις 929,895.12 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 96,133,023.84 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε :12865/05/Β/86/45 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ΔΥΝΑΜΙΣ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 40 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 12837/B/05/1986/17

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 8/9/2008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε :31369/05/Β/94/008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Iουνίου 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και

31,136,660.23 δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων της Ε.Ε 2 Ομόλογα, ομολογίες επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ε.Ε και A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ 11/3/2008 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε : 60462/05/B/06/6 (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ

Συνολικά Ποσά ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12856/05/Β/86/36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/07/2005-31/12/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 64983/05/B/07/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2008 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I A Β Γ ΓΙ ` ΓΙIΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 31/12/2011 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόµενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόµενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45

Οικόπεδα 279, Κτίρια 682, Μείον: Αποσβέσεις 682,429.45 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31.12.2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011/31.12.2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :MALAYAN INSURANCE COMPANY INC. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12993/05/B/86/173 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1-01-2012 ΈΩΣ 30-06-2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :AEΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΣΙ ΕΡΗΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε :12888/05/Β/86/68 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.06.2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012/30.06.2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΛ/ΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 25125/05/B/91/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ INTERNATIONAL LIFE AEAZ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ERGO A.A.E. ΖΩΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12876/05/Β/86/056 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2011 A Β Γ ΓΙ ΓΙΙ ΓΙIΙ Ε ΣΤ ΣΤΙ ΣΤΙΙ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010

Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 Δ1ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΜιΚΗΣ 1/3{2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/Β/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ). ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΜ. ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΑΝΑΝΚΗΣ 16/8/201 Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΗΟΙ - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ΑΡ.Μ.Α.Ε: 60462/05/8/06/6 (yπoκlma ΕΜΑΔΑΣ) ΣΥΝΟΠΤιΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005

H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 H ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 1. Γενικά Ολοκληρώθηκε για µία ακόµη χρονιά η ετήσια έρευνα της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλίστρων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις έτους 2011

Αποζημιώσεις έτους 2011 Αποζημιώσεις έτους 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 31 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης εκεμβρίου 2013 - (1/1-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22740100 ( Ποσά σε ευρώ - Βάση του Κ.Λ.Σ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 92 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 76 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2006 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 47 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 41 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 28,5 28,9 28,9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2005 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων» παρουσίασαν δραστηριότητα 51 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 46 µε τη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 97 Η παρούσα έκθεση υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα