Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών"

Transcript

1 Τα Συνταγματικά δικαιώματα των αλλοδαπών Όνομα: Λυδία Βραδή ΑΜ: Διδάσκοντες: Α. Δημητρόπουλος, Σ. Βλαχόπουλος Μάθημα: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Δ Εξάμηνο

2 Περιεχόµενα Σελ. Περιεχόµενα Εισαγωγή 4 Νοµοθεσία..4 Συνταγµατικά δικαιώµατα 5 -Ανθρώπινη αξία.5 -Ισότητα...6 -Ελευθερία 7 Είσοδος.8 Παραµονή..9 Έξοδος.9 Απέλαση..10 Έκδοση 10 Τα δικαιώµατα του κοινωνικού χώρου..11 -Η φυσική υπόσταση του ανθρώπου 11 -Η πνευµατική υπόσταση του ανθρώπου.11 -Η κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου 13 -Ιδιωτική σφαίρα...13 Βασικές µορφές συλλογικής ανθρώπινης δράσης 14 - ικαίωµα συνέρχεσθαι ικαίωµα συνεταιρίζεσθαι.14 Τα δικαστικά δικαιώµατα 15 2

3 Οικονοµικά συνταγµατικά δικαιώµατα..16 Πολιτικά δικαιώµατα 16 ιεθνές δίκαιο 17 Επίλογος.19 Βιβλιογραφία..20 3

4 Εισαγωγή Η αναγνώριση και η προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων αποτελεί την πρώτιστη οργανωτική βάση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η κτήση των συνταγµατικών δικαιωµάτων, όπως και όλων των υπολοίπων δικαιωµάτων, προϋποθέτει τόσο την ύπαρξη αντικειµένου όσο και υποκειµένου, δηλαδή φορέα του δικαιώµατος. Φορέας του δικαιώµατος είναι το πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται από το νόµο ως ικανό να φέρει ορισµένη εξουσία, η οποία απορρέει από το συγκεκριµένο δικαίωµα. Για την κτήση των συνταγµατικών δικαιωµάτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανότητα δικαίου. Τα συνταγµατικά δικαιώµατα αποτελούν εκφράσεις της ανθρώπινης αξίας, την οποία ο νοµοθέτης κατέβαλε µεγάλη προσπάθεια να προστατεύσει µέσω αυτών. Παρέχουν στο φορέα τους την εξουσία συµµετοχής στην κοινωνικοπολιτική και στην οικονοµική ζωή της χώρας, καθιερώνουν το σεβασµό των τρίτων και της πολιτείας προς το άτοµο και διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη δράση των ατόµων µέσα στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου. Από τα παραπάνω προκύπτει η τεράστια σηµασία των δικαιωµάτων αυτών καθώς και η ανάγκη τα δικαιώµατα αυτά να αναγνωρίζονται υπέρ όλων των µελών µιας κοινωνίας και όχι αποκλειστικά υπέρ των πολιτών του κάθε κράτους. Το ζήτηµα αυτό έχει απασχολήσει αρκετά τη χώρα µας τα τελευταία χρόνια καθώς υπάρχει ένα έντονο µεταναστευτικό ρεύµα προς την Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εποµένως, είναι απαραίτητη η νοµική προστασία των αλλοδαπών δεδοµένου ότι ο βασικός σκοπός της κάθε σύγχρονης έννοµης τάξης είναι η προστασία της ανθρώπινης αξίας. Νοµοθεσία ιατάξεις που αφορούν στην προστασία των αλλοδαπών βρίσκονται στο Σύνταγµα, σε νόµους (όπως Ν.3536/2007 Νοµοθεσία περί των αλλοδαπών ) αλλά και σε διακρατικές συµβάσεις, η πιο σηµαντική από τις οποίες είναι η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών(εσ Α).Όσον αφορά στα συνταγµατικά δικαιώµατα, σηµαντικό ρόλο παίζει η έννοια της ιθαγένειας. Ιθαγένεια είναι ο νοµικός και πολιτικός δεσµός που συνδέει το άτοµο ως πολίτη µε το κράτος στο οποίο ανήκει. Το Σύνταγµά µας κατά κανόνα δεν περιορίζει την κατοχύρωση των ατοµικών δικαιωµάτων µόνο στους Έλληνες αλλά τονίζει τον πανανθρώπινο χαρακτήρα τους. Παρ όλα αυτά, αναγνωρίζει αρκετά δικαιώµατα µόνο υπέρ των ηµεδαπών, ενώ άλλα αναγνωρίζονται και υπέρ των αλλοδαπών. Ένα 4

5 παράδειγµα αποτελεί το άρθρο 4 παρ.4 σύµφωνα µε το οποίο «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους». Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει η διάκριση µεταξύ αλλοδαπών, κοινοτικών αλλοδαπών, οµογενών και ανιθαγενών. Η διάκριση αυτή έχει σηµασία γιατί δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις τα ίδια για τις παραπάνω κατηγορίες ατόµων. Αλλοδαπός είναι το πρόσωπο το οποίο δεν είναι υπήκοος της χώρας στην οποία βρίσκεται ή κατοικεί. Κοινοτικός αλλοδαπός είναι ο υπήκοος κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οµογενής είναι το πρόσωπο το οποίο δεν έχει ελληνική ιθαγένεια αλλά συνδέεται µε το ελληνικό έθνος, µε κριτήρια όπως καταγωγή, κοινή γλώσσα, θρησκεία και άλλα. Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της Σύµβασης της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί µε το Ν.139/1975. Θα πρέπει τώρα να γίνει µία ακόµη διάκριση, η οποία αφορά τα συνταγµατικά δικαιώµατα. Τα τελευταία διακρίνονται σε πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά. Τα οικονοµικά και τα κοινωνικά δικαιώµατα παρέχονται κατά κανόνα τόσο σε ηµεδαπούς όσο και σε αλλοδαπούς. Αντιθέτως, τα πολιτικά δικαιώµατα αναγνωρίζονται µόνο στους Έλληνες πολίτες. Ένα παράδειγµα αποτελεί το άρθρο 29 σύµφωνα µε το οποίο «Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωµα µπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συµµετέχουν σε πολιτικά κόµµατα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος». Συνταγµατικά δικαιώµατα Οι βασικές διατάξεις του ελληνικού Συντάγµατος που αναφέρονται στους αλλοδαπούς(για την ακρίβεια, που αναφέρονται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ιθαγένειας) βρίσκονται στο κεφάλαιο των θεµελιωδών δικαιωµάτων και θέτουν τις βάσεις του δικαίου των αλλοδαπών. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν τα µητρικά συνταγµατικά δικαιώµατα, ξεκινώντας από την προστασία της ανθρώπινης αξίας. Ανθρώπινη αξία 5

6 Η αξία του ανθρώπου και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελούν την ανώτατη αξία στην ελεύθερη δηµοκρατική τάξη. Ανθρώπινη αξία είναι το σύνολο των πνευµατικών και κοινωνικών γνωρισµάτων του ανθρώπινου γένους. Η προστασία της ανθρώπινης αξίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους όχι µόνο του ελληνικού, αλλά και των ξένων Συνταγµάτων. Η ανθρώπινη αξία είναι απαραβίαστος πυρήνας της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού υποκειµένου του δικαίου που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα όντα αλλά και από τα αντικείµενα του δικαίου. Στο Σύνταγµά µας, η βασικότερη διάταξη που αφορά στην ανθρώπινη αξία είναι το άρθρο 2 παρ.1, σύµφωνα µε το οποίο «Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Συναφείς είναι και οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ.2 και 106 παρ.2 που απαγορεύουν την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας σε βάρος της. Όπως προκύπτει και από τη διατύπωση των παραπάνω άρθρων, πρόκειται για ένα ανθρώπινο δικαίωµα φορείς του οποίου είναι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή άλλων κριτηρίων. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται τόσο σε ηµεδαπούς, όσο και σε αλλοδαπούς και σε ανιθαγενείς, αφού όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ανθρώπινη αξία. Η σηµασία της συνταγµατικής κατοχύρωσης της ανθρώπινης αξίας είναι τεράστια και ειδικότερα όσον αφορά στους αλλοδαπούς, οι οποίοι, συχνά ελλείψει άλλων ατοµικών δικαιωµάτων, προστατεύονται από πολλών ειδών παραβιάσεις της αξιοπρέπειας τους µε αυτόν τον τρόπο. Η αξία του ανθρώπου δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισµό ή επιφύλαξη νόµου. Αντιθέτως, αποτελεί το άκρο όριο οποιουδήποτε περιορισµού ατοµικού δικαιώµατος, γιατί αφορά τον πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ισότητα Η αρχή της ισότητας αποτελεί γενικότερη συνταγµατική αρχή, η οποία εµφανίζεται σε όλες τις περιοχές του δικαίου. Πρόκειται στην ουσία για την αρχή της ίσης µεταχείρισης των ανθρώπων, χωρίς προσωπικές προκαταλήψεις και διακρίσεις. Η ισότητα, µε την έννοια που αναφέρεται στο Σύνταγµα, είναι καταρχήν πολιτική ισότητα, δηλαδή ισότητα πολιτικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Είναι όµως και κοινωνική ισότητα, αφού απαγορεύονται γενικά οι διάφορες διακρίσεις. Είναι, τέλος, και ισότητα οικονοµική, ή, ακριβέστερα, ισότητα φορολογική. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγµατος, «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου». Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι φορείς του δικαιώµατος της ισότητας είναι µόνο οι Έλληνες πολίτες. Η ισότητα είναι 6

7 καταρχήν συνταγµατικός κανόνας που εφαρµόζεται µόνο µεταξύ Ελλήνων πολιτών. Φορείς του δικαιώµατος της ισότητας είναι και οι αλλοδαποί, αλλά τότε αποκτά αξία η προαναφερθείσα διάκριση της ισότητας σε πολιτική, κοινωνική και οικονοµική. Πιο συγκεκριµένα, το δικαίωµα ζωής, σωµατικής και ψυχικής ακεραιότητας, η προσωπική ασφάλεια, το άσυλο της κατοικίας, η ιδιωτική σφαίρα, το απόρρητο των επικοινωνιών, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία γνώµης προστατεύονται εξίσου και για τους αλλοδαπούς. Κατά το άρθρο 5 παρ.2 «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων». ιαφορές στην νοµική αντιµετώπιση ηµεδαπών και αλλοδαπών υπάρχουν σε θέµατα που αφορούν την πολιτική δραστηριότητα, την ελευθερία εισόδου στη χώρα και το δικαίωµα κινήσεως. Επίσης, στο Σύνταγµα δεν κατοχυρώνεται η οικονοµική ισότητα, αλλά µόνο πλευρές αυτής, όπως η ισότητα αµοιβής εργασίας και η φορολογική ισότητα, οι οποίες ισχύουν και για τους αλλοδαπούς. Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και το δικαίωµα ιδρύσεως και συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα αναγνωρίζονται αποκλειστικά στους Έλληνες πολίτες. Ελευθερία Η ελευθερία µαζί µε την ισότητα, για την οποία έγινε λόγος πιο πάνω, αποτελούν τα θεµέλια της ανθρώπινης αξίας. Η ελευθερία του ανθρώπου διακρίνεται σε υλική, πνευµατική και κοινωνική. Η υλική ελευθερία έχει να κάνει µε οτιδήποτε αφορά την υλική υπόσταση του κάθε ανθρώπου, όπως για παράδειγµα η ελευθερία κίνησης στο φυσικό χώρο. Η τελευταία αναγνωρίζεται σε όλους τους ανθρώπους, όµως ως προς τους αλλοδαπούς υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί οι οποίοι σχετίζονται µε την είσοδο, την παραµονή και την έξοδό τους από τη χώρα. Η πνευµατική ελευθερία συνίσταται στην ελευθερία της πνευµατικής δράσης του κάθε ανθρώπου, δηλαδή αφορά τον πνευµατικό κόσµο του κάθε ανθρώπου και ό, τι αυτός περιλαµβάνει. Τέλος, η κοινωνική ελευθερία αντιστοιχεί στην ουσιαστική ελευθερία του κάθε ανθρώπου, µε την έννοια της µη-δουλείας. Στο Σύνταγµα προστατεύεται η ελευθερία και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας στο άρθρο 5 παρ.1, σύµφωνα µε το οποίο «Καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη». Το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνική και στην οικονοµική ζωή 7

8 είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωµα, ανήκει εποµένως σε φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. Αντιθέτως, η ελεύθερη συµµετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας κατοχυρώνεται βασικά υπέρ των ελλήνων πολιτών. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναλυθούν οι προαναφερθέντες περιορισµοί στην ελευθερία κίνησης που ισχύουν για τους αλλοδαπούς. Είσοδος Η ελευθερία εισόδου στην ελληνική επικράτεια αφορά την είσοδο των ελλήνων πολιτών και όχι των αλλοδαπών, σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 5 παρ. 4 του Συντάγµατος. εν υπάρχει ελευθερία ή δικαίωµα εισόδου των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, µε εξαίρεση τους κοινοτικούς αλλοδαπούς. Παρόλο, όµως, το γεγονός της µη συνταγµατικής κατοχύρωσης του δικαιώµατος εισόδου των αλλοδαπών στην ηµεδαπή, υπάρχει υποχρέωση από το διεθνές δίκαιο να µην επιβάλλονται αδικαιολόγητοι περιορισµοί από τα διάφορα κράτη στην εν λόγω ελευθερία. Η είσοδος αλλοδαπών στην Ελλάδα ρυθµίζεται από το Ν.3386/2005. Σύµφωνα µε αυτόν, κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχεται από αυτό υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την άφιξη και την αναχώρησή του, η οποία επιτρέπεται να γίνει µόνο από τα καθορισµένα από τους Υπουργούς Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, ικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας σηµεία. Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που να φέρει θεώρηση εισόδου(visa). Η άρνηση εισόδου στη χώρα σε αλλοδαπό από τις ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές µπορεί να γίνει χωρίς αιτιολογία, εκτός και αν ο αλλοδαπός είναι µέλος οικογένειας Έλληνα ή µέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η είσοδός του ζητείται κατ εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου ή πρόκειται για αναγνωρισµένο πρόσφυγα ή µέλος της οικογένειάς του ή, τέλος, πρόκειται για αλλοδαπό που απασχολείται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µετακινείται στην Ελλάδα για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης. Οι ελληνικές αρχές µπορούν να απαγορεύσουν αιτιολογηµένα την είσοδο στην Ελλάδα υπηκόου τρίτης χώρας που έχει θεώρηση εισόδου εάν συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους λόγους του άρθρου 8 αρ.2 του ίδιου νόµου. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο Υπουργός ηµόσιας Τάξης µπορεί να επιτρέπει την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου της παρούσας, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε άλλον τρόπο. Η είσοδος ενός αλλοδαπού στην Ελλάδα µπορεί να γίνει για συγκεκριµένους λόγους. Οι λόγοι αυτοί µπορεί να είναι για σπουδές, για άσκηση 8

9 ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, για οικογενειακή συνένωση καθώς και άλλοι ειδικοί λόγοι. Στην περίπτωση που υφίσταται κάποιος από τους παραπάνω λόγους, και αν υπάρχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόµου, γίνεται η χορήγηση θεώρησης εισόδου. Παραµονή Τα θέµατα της παραµονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα ρυθµίζονται από τον Ν.3386/2005 αλλά και από διµερείς συµβάσεις που έχει συνάψει η Ελλάδα µε τρίτες χώρες. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 9 του προαναφερθέντος νόµου απαριθµούνται οι τύποι των αδειών διαµονής που ποικίλουν ανάλογα µε το λόγο χορήγησής τους. Στο άρθρο 10 τίθενται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής. Σύµφωνα µε αυτές, ο αλλοδαπός πρέπει να έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που να αναγνωρίζεται από τις διεθνείς συµβάσεις, µε την παραµονή του να µη συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, να µην αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας και τέλος να διαθέτει πόρους για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής του στη χώρα του. Η παραµονή αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται µόνο για το χρόνο τον οποίο ορίζει η αντίστοιχη άδεια διαµονής. Η άδεια εισόδου περιλαµβάνει συνήθως και άδεια παραµονής µέχρι 30 ηµέρες το οποίο παρατείνεται µε ειδική άδεια. Ειδική άδεια απαιτείται για την ανάληψη εργασίας. Ο αλλοδαπός µπορεί να παραµένει στην Ελλάδα εφόσον εφοδιαστεί µε άδεια παραµονής, εκτός αν έχει εισέλθει στην Ελλάδα για τουρισµό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Η άδεια παραµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφερείας, ύστερη από γνώµη της Επιτροπής Μετανάστευσης. Αλλοδαπός στον οποίο δεν εγκρίθηκε η παραµονή ή η ανανέωση της άδειας παραµονής του υποχρεούται να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος. Τα άρθρα 65 επ. αναφέρονται στην κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών, οι οποίοι έχουν εισέλθει και διαµένουν νόµιµα στη χώρα µας. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η ισότιµη αντιµετώπιση των αλλοδαπών και η συµµετοχή τους στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας, αλλά και ο εκ µέρους τους σεβασµός των θεµελιωδών κανόνων και αξιών της ελληνικής κοινωνίας. Όλα αυτά γίνονται εφικτά µέσω ενός Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης, το οποίο εγγυάται την επιτυχή ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία. Το πρόγραµµα αυτό, συγκεκριµένα, στοχεύει στην αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος των αλλοδαπών, την ισότιµη µεταχείρισή τους στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, τον σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους, την υποστήριξή τους στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ζωής τους, την υποβοήθηση της συνοχής των οικογενειών τους και την ενίσχυση των λοιπών κοινωνικών δικτύων στα οποία αυτοί δραστηριοποιούνται. Έξοδος 9

10 Ελευθερία εξόδου είναι η ελευθερία του φορέα του δικαιώµατος να εξέλθει από τα σύνορα της χώρας προσωρινά ή και οριστικά. Το δικαίωµα εξόδου από την Ελλάδα προκύπτει από το άρθρο 5 παράγραφος 3 εδάφιο 1και παράγραφος 4 εδάφιο 1 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε τα οποία «Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη» και «Απαγορεύονται ατοµικά διοικητικά µέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ αυτήν». Όπως βλέπουµε, η ελεύθερη έξοδος των αλλοδαπών από την Ελλάδα δεν κατοχυρώνεται ρητά στο Σύνταγµα, όπως συµβαίνει για τους Έλληνες, αλλά κατοχυρώνεται στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας, που αποτελεί πανανθρώπινο δικαίωµα. Η απαγόρευση εξόδου σε αλλοδαπούς, όπως και σε ηµεδαπούς, είναι νόµιµη µόνο εάν στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή αποτελεί µέτρο ασφαλείας λαµβανόµενο από τις δικαστικές αρχές ή πραγµατοποιείται για την εκπλήρωση φορολογικής ή στρατολογικής υποχρέωσης. Όσον αφορά στους αλλοδαπούς, η έξοδός τους από τη Χώρα διακρίνεται σε εκούσια και αναγκαστική. Η αναγκαστική έξοδος πραγµατοποιείται είτε µε την απέλαση είτε µε την έκδοση. -Απέλαση Η απέλαση είναι µια πράξη µε την οποία το Κράτος υποχρεώνει έναν αλλοδαπό να εγκαταλείψει το έδαφός του σε βραχύτατο χρόνο γιατί συντρέχει κάποιος από τους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω. Πρόκειται δηλαδή για «διαταγή» εγκατάλειψης της χώρας. Σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3386/2005, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο σύνολο της Επικράτειας. Στο άρθρο 76 του ίδιου νόµου τίθενται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της διοικητικής απέλασης. Πιο συγκεκριµένα, η απέλαση αλλοδαπού απαγορεύεται όταν αυτός είναι ανήλικος και οι γονείς του διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, είναι γονέας ηµεδαπού ανηλίκου και ασκεί τη γονική µέριµνα ή έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του. Αλλά, ακόµα και αν συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους, η απέλαση δεν απαγορεύεται όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία. Η απέλαση µπορεί να είναι δικαστική ή διοικητική. -Έκδοση Η έκδοση αλλοδαπού αφορά αλλοδαπούς που διώκωνται ή καταδικάστηκαν σε ορισµένες ποινές από τα δικαστήρια της χώρας τους. Έκδοση αποτελεί η παράδοση των ατόµων αυτών από τη χώρα στην οποία βρίσκονται ή διαµένουν στη χώρα τους µε σκοπό να δικαστούν ή να εκτίσουν την ποινή τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο β του Συντάγµατος, «απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας». 10

11 Προϋποθέσεις της απαγόρευσης είναι οι εξής: α) να πρόκειται για αλλοδαπό, συµπεριλαµβανοµένου του ανιθαγενούς, β) να διώκεται στη χώρα που ζητά την έκδοση' δεν προϋποτίθεται καταδίκη αλλά απαιτείται να έχει αρχίσει de facto δίωξη του, γ) να διώκεται για δράση υπέρ της ελευθερίας. Η έννοια της ελευθερίας εδώ θα πρέπει να νοηθεί ευρέως: περιλαµβάνει τόσο την εθνική ελευθερία όσο και την πολιτική καθώς και τη θρησκευτική. «ράση» είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα αλλά σε καµία περίπτωση η τροµοκρατική ενέργεια. Τα δικαιώµατα του κοινωνικού χώρου -Η φυσική υπόσταση του ανθρώπου Η προστασία της φυσικής υπόστασης του ανθρώπου περιλαµβάνει ειδικότερα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή κάποια από τα βασικότερα ανθρώπινα δικαιώµατα κοινωνικού χώρου. Η ζωή αποτελεί το απόλυτο συνταγµατικό αγαθό και προστατεύεται χωρίς εξαιρέσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Συντάγµατος όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής. Συνεπώς, φορέας του δικαιώµατος της ζωής είναι κάθε άνθρωπος, άρα και οι αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωµα στην υγεία, το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγµα ως ανθρώπινο δικαίωµα και κατοχυρώνεται υπέρ όλων, ηµεδαπών και αλλοδαπών. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωµα στη σωµατική και ψυχική ακεραιότητα, τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωµατική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιµωρούνται, όπως νοµίµως ορίζει. Στην προστασία της υγείας αποβλέπει και το άρθρο 5 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεµβάσεων. Σχετικό είναι και το άρθρο 21 παράγραφος 3, σύµφωνα µε το οποίο Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. Όσον αφορά αυτό το άρθρο, και µε βάση τη διατύπωσή του, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αφορά µόνο στους Έλληνες πολίτες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση µε το γενικότερο πνεύµα και το σκοπό του νόµου, ο οποίος είναι η παροχή απόλυτης προστασίας σε θεµελιώδη αγαθά, όπως η υγεία. Τέλος, το δικαίωµα κοινωνικής ασφάλισης κατοχυρώνεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο Το Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει. Αφού ο νόµος κάνει λόγο για εργαζοµένους, εννοούνται φυσικά τόσο οι ηµεδαποί όσο και οι 11

12 αλλοδαποί. Άρα φορείς του δικαιώµατος είναι όλοι οι εργαζόµενοι χωρίς διακρίσεις. -Η πνευµατική υπόσταση του ανθρώπου Στην πνευµατική υπόσταση του ανθρώπου µπορούν να ενταχθούν η ελευθερία ιδεών και γνώµης, η θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωµα στην παιδεία καθώς και η ελευθερία τέχνης, επιστήµης, έρευνας και διδασκαλίας. Η ελευθερία ιδεών και γνώµης είναι πανανθρώπινο δικαίωµα, αναγνωρίζεται δηλαδή και σε ηµεδαπούς και σε αλλοδαπούς. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.1 του Συντάγµατος καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του κράτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 του Συντάγµατος ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται. Εποµένως, κάθε αλλοδαπός, όπως και κάθε ηµεδαπός, που βρίσκεται στην Ελλάδα µπορεί να εκφράζει ελεύθερα τη γνώµη του, µε µοναδικό περιορισµό την τήρηση των νόµων. Το άρθρο 13 του Συντάγµατος, που κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία, ορίζει ότι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη και η απόλαυση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. Εδώ περιλαµβάνεται και το δικαίωµα του ατόµου να δηλώνει ή να αποσιωπά τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστατεύεται επίσης η ελευθερία άσκησης της θρησκευτικής λατρείας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλει τη δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Το άρθρο 5 παρ.2 απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας. Ένα επίσης πάρα πολύ σηµαντικό δικαίωµα της πνευµατικής υπόστασης του ανθρώπου είναι το δικαίωµα στην παιδεία, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, το άρθρο 16 παράγραφος 2 προβλέπει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους... και το άρθρο 16 παράγραφος 4 ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας.... Η παιδεία µπορεί να νοηθεί µε δύο τρόπους. Η ουσιαστική έννοια της παιδείας περιλαµβάνει ακριβώς την ουσία, το περιεχόµενο της παιδείας. Η τυπική έννοια της παιδείας, αντίθετα, αφορά στην διαδικασία της παιδείας, την εκπαίδευση. Υπό την ουσιαστική της έννοια, η παιδεία προστατεύεται για όλους, ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. Υπό την τυπική της, όµως, έννοια προστατεύεται µόνο για τους Έλληνες πολίτες, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 4.( Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας.. ). Παρά το γεγονός ότι η δωρεάν παιδεία δεν κατοχυρώνεται συνταγµατικά και για τους αλλοδαπούς, υπάρχει νοµοθετική πρόβλεψη και για αυτούς στο νόµο 3386/2005. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3386/2005, ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαµένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ηµεδαποί. 12

13 -Η κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου Στην συνταγµατική προστασία της κοινωνικής υπόστασης του ανθρώπου εντάσσονται η νοµική αναγνώριση κάθε ανθρώπου ως φυσικού προσώπου και η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της τιµής κάθε ανθρώπου. Τα δικαιώµατα αυτά είναι πανανθρώπινα, αφού αναγνωρίζονται σε όλους τους ανθρώπους, ηµεδαπούς και αλλοδαπούς. Η αναγνώριση κάθε ανθρώπου, και του αλλοδαπού, ως υποκειµένου του δικαίου, αποτελεί τη βάση της προστασίας της κοινωνικής υπόστασης. Κάθε άνθρωπος έχει ικανότητα δικαίου, είναι δηλαδή φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων (ΑΚ 34). Ως υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ο άνθρωπος είναι και υποκείµενο θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η γενική αυτή ικανότητα δίκαιου ανήκει σε κάθε άνθρωπο, χωρίς διάκριση κοινωνικής καταγωγής ή ιθαγένειας. Τέλος ο συντακτικός νοµοθέτης απαγορεύει κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είτε πρόκειται για ηµεδαπό είτε για αλλοδαπό (άρθρο 7 2 Σ.) και ορίζει ρητά ότι «όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της τιµής τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων» (άρθρο 5 2 Σ.). Εξαιρέσεις χωρούν µόνο όπου προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. -Ιδιωτική σφαίρα Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγµατος η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Με το άρθρο 9 παρ. 1 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται το άσυλο της κατοικίας και το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής για τον καθένα, για κάθε άτοµο. Οι αλλοδαποί είναι φορείς του δικαιώµατος της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και της προστασίας της κατοικίας ως αµυντικού δικαιώµατος της οικογένειας και της επικοινωνίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγµατος η οικογένεια ως θεµέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάµος, η µητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους. Ο γάµος ως έκφανση του δικαιώµατος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή προστατεύεται ανεξάρτητα από τον τύπο του και για τους Έλληνες και για τους αλλοδαπούς. Η προστασία της παιδικής ηλικίας µπορεί να επεκτείνεται µε νόµο και στους αλλοδαπούς. Βασικές µορφές συλλογικής ανθρώπινης δράσης 13

14 - ικαίωµα συνέρχεσθαι Στο άρθρο 11 1 Σ. κατοχυρώνεται το δικαίωµα του συνέρχεσθαι µόνο για τους Έλληνες πολίτες. Ο συντακτικός νοµοθέτης αφήνει, εποµένως, τον κοινό νοµοθέτη να αποφασίσει πλήρως αν, σε ποιο µέτρο και υπό ποίους όρους θα επιτρέψει την ελευθερία των συναθροίσεων στους αλλοδαπούς. Από το συνδυασµό όµως των άρθρων 11 και 16 ΕΣ Α συνάγεται ότι η απαγόρευση των δηµόσιων συναθροίσεων στους αλλοδαπούς αφορά µόνο τις συναθροίσεις µε πολιτικό χαρακτήρα. - ικαίωµα συνεταιρίζεσθαι Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι αναγνωρίζεται, επίσης, από το Σύνταγµα µόνο υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι απαγορεύονται οι συνενώσεις αλλοδαπών. Εξάλλου, το άρθρο 11 ΕΣ Α αναγνωρίζει σε κάθε πρόσωπο την ελευθερία «συνεταιρισµού». Ιδιαίτεροι περιορισµοί µπορούν να επιβληθούν ενόψει του άρθρου 16 µόνο ως προς της συµµετοχή αλλοδαπών σε σωµατεία που επιδιώκουν καθαρά πολιτικούς σκοπούς. Επιπλέον, σήµερα η άποψη ότι δεν είναι νόµιµο το καταστατικό σωµατείου που τα µέλη του θα είναι αποκλειστικά αλλοδαποί χωρίς πρόβλεψη συµµετοχής ελλήνων στη διοίκηση του, η οποία στηριζόταν στο άρθρο 107 ΕισΝΑΚ, έχει εγκαταλειφθεί. Η νοµολογία έχει δεχθεί ότι η συνταγµατική προστασία του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι επεκτείνεται µε τη διάταξη του άρθρου 25 και στους αλλοδαπούς. Γίνεται, µάλιστα, δεκτή η αίτηση αναγνώρισης σωµατείου µε µέλη και διοίκηση αποκλειστικά αλλοδαπούς. Τα δικαστικά δικαιώµατα Το Σύνταγµα κατοχυρώνει ορισµένα δικαιώµατα µε την ευρύτερη δικαστηριακή προστασία και αναγνωρίζει σχετικά δικαστικά δικαιώµατα. Ειδικότερα, πρόκειται για τα άρθρα 6, 7, 8, 10 και 20 του Συντάγµατος. Το άρθρο 6 παρ. 1 του Συντάγµατος, το οποίο ρυθµίζει τα θέµατα σχετικά µε τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση, ορίζει ότι κανένας δε συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγµή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήµατα. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 έγκληµα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόµο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Το άρθρο 7 παρ. 1 κατοχυρώνει την αρχή ουδεµία ποινή χωρίς νόµο αλλά δεν κατοχυρώνει την απαγόρευση του διπλoύ ποινικού κολασµού. Τέτοια απαγόρευση περιέχει µόνο το 14

15 ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα. Το άρθρο 8 του Συντάγµατος προβλέποντας ότι κανένας δε στερείται χωρίς τη θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόµος θεµελιώνει το δικαίωµα του νόµιµου δικαστή. Με το άρθρο 10 αναγνωρίζεται το δικαίωµα του καθένα να αναφέρεται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να ενεργούν σύντοµα κατά τις κείµενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογηµένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο. Τέλος, το άρθρο 20 του Συντάγµατος στην πρώτη παράγραφο προβλέπει το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας και στη δεύτερη παράγραφο ρυθµίζει το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. Το σύνολο των ανωτέρω δικαιωµάτων, τα οποία ανάγονται στη δικαστηριακή διαδικασία, παρέχονται από το Σύνταγµα στον καθένα. Συνεπώς, φορείς αυτών των δικαιωµάτων είναι όχι µόνο οι Έλληνες αλλά και οι αλλοδαποί. Η εξασφάλιση δίκαιης δίκης, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους δικαίου έξω και πέρα από κάθε διάκριση. Οικονοµικά συνταγµατικά δικαιώµατα Το δικαίωµα συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας καθιερώνεται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος για όλους, και τους αλλοδαπούς και τους ηµεδαπούς. Έτσι ο αλλοδαπός που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια έχει δικαίωµα εργασίας. Ο κοινός νοµοθέτης, µάλιστα, αναγνωρίζει στους αλλοδαπούς δικαίωµα εισόδου και παραµονής για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Ακόµα το δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας αναγνωρίζεται από το άρθρο 22 παράγραφος 1 εδ. β' του Συντάγµατος, σε όλους τους εργαζόµενους χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, από το συνδυασµό των άρθρων 5 1 και 17 Σ., συνάγεται ότι παρέχεται στον αλλοδαπό η δυνατότητα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η οποία, όµως, είναι δυνατόν να υφίσταται ορισµένους περιορισµούς τους οποίους υπαγορεύει το εθνικό συµφέρον (π.χ. απαγόρευση κτήσης από αλλοδαπούς εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων που βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές). Σύµφωνα και µε το άρθρο 106 παράγραφος 2 η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται προς βλάβη της εθνικής οικονοµίας. Το άρθρο 17 παρ. 1 ορίζει ότι η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους, τα δικαιώµατα όµως που απορρέουν από αυτή δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 17 παρ. 2 αποκλείεται η στέρηση της ιδιοκτησίας, εκτός κι αν συντρέχει αποδεδειγµένη δηµόσια ωφέλεια και έχει προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση. 15

16 Πολιτικά δικαιώµατα Η πολιτική δραστηριότητα ασκείται είτε στα πλαίσια των πολιτικών κοµµάτων είτε εκτός κοµµατικών πλαισίων. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και την αρχή της συµµετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου που καθιερώνει, ο αλλοδαπός µπορεί να έχει τις πολιτικές πεποιθήσεις και ιδεολογία του και να τις εκφράζει ελεύθερα. εν µπορεί όµως να συµµετάσχει ούτε στο σχηµατισµό της λαϊκής βουλήσεως ούτε στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει από ρητές διατάξεις του Συντάγµατος. Έτσι ο αλλοδαπός στερείται των δικαιωµάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Οι απαγορεύσεις αυτές είναι δεσµευτικές για τον κοινό νοµοθέτη και δεν µπορεί να τις καταργήσει ή να καθιερώσει εξαιρέσεις. Όσον αφορά την άσκηση κοµµατικής δραστηριότητας, η δυνατότητα συστάσεως ή λειτουργίας στην Ελλάδα αλλοδαπών πολιτικών κοµµάτων δεν κατοχυρώνεται συνταγµατικά αλλά ούτε στον κοινό νοµοθέτη καταλείπεται η ευχέρεια να την επιτρέψει. Σκοπός των πολιτικών κοµµάτων είναι η κατάληψη της εξουσίας. Η δυνατότητα όµως καταλήψεως της εξουσίας από αλλοδαπούς είναι αντίθετη µε τις έννοιες της κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, που βρίσκονται στη βάση του Ελληνικού Κράτους και συνεπώς καθιστούν αντισυνταγµατική και αδύνατη την ίδρυση και λειτουργία αλλοδαπών πολιτικών κοµµάτων στην Ελληνική Επικράτεια. εν κατοχυρώνεται επίσης η συµµετοχή των αλλοδαπών σε πολιτικά κόµµατα. Σε αντίθεση όµως µε την περίπτωση ιδρύσεως και λειτουργίας αλλοδαπών πολιτικών κοµµάτων, η απλή συµµετοχή αλλοδαπών σε ελληνικά πολιτικά κόµµατα δεν µπορεί να οδηγήσει στην κατάληψη της εξουσίας από αλλοδαπούς, ώστε να είναι αντίθετη µε την κυριαρχία του ελληνικού λαού και την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, εφόσον βέβαια η συµµετοχή αυτή δεν φτάνει µέχρι του σηµείου να µεταβάλλει το χαρακτήρα του πολιτικού κόµµατος σε 24 αλλοδαπό. Άρα δεν αποκλείεται η δυνατότητα για τον κοινό νοµοθέτη να επιτρέψει τέτοιου είδους συµµετοχή. Οι αλλοδαποί όµως δεν θα µπορούσαν σε καµία περίπτωση να καταλάβουν θέσεις στην κοµµατική οργάνωση που θα τους επέτρεπαν να ασκήσουν διάφορα λειτουργήµατα ή να λάβουν µέρος στην άσκηση της κρατικής εξουσίας. 16

17 ιεθνές δίκαιο Το διεθνές δίκαιο αποτελεί µία από τις βασικές πηγές του δικαίου των αλλοδαπών. Οι διεθνείς κανόνες που αφορούν τους αλλοδαπούς αντλούνται από τα διεθνή έθιµα, τις γενικές αρχές του δικαίου και, κυρίως, από τις διεθνείς συµβάσεις. Έχουν, έτσι, διαµορφωθεί στο διεθνές δίκαιο ορισµένοι θεµελιώδεις κανόνες που αφορούν τους αλλοδαπούς και την προστασία που πρέπει να τους παρέχεται από τα διάφορα κράτη. Πιο συγκεκριµένα, οι αλλοδαποί πρέπει να απολαµβάνουν ικανότητας δικαίου και δικαιοπραξίας. ηλαδή κάθε πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει στους αλλοδαπούς νοµική προσωπικότητα (άρθρο 6 της Οικουµενικής ιακήρυξης των ικαιωµάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ) και ειδικότερα την ικανότητα να αποκτούν αυτοί και να ασκούν ορισµένα τουλάχιστον στοιχειώδη δικαιώµατα που είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή τους. Επίσης, οι αλλοδαποί πρέπει να απολαµβάνουν δικαστικής προστασίας. Πρέπει, δηλαδή, τα δικαστήρια να είναι ανοικτά στους αλλοδαπούς, στους οποίους οφείλεται να παρέχεται δίκαιη και αµερόληπτη κρίση όπως και στους ηµεδαπούς. Αυτό περιλαµβάνεται τόσο στο άρθρο 8 της Οικουµενικής ιακήρυξης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, που ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα αποτελεσµατικής προσφυγής ενώπιον των αρµόδιων εθνικών δικαστηρίων κατά πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, που αναγνωρίζονται σε αυτά από το Σύνταγµα ή τους νόµους της χώρας, όσο και στο άρθρο 10 αυτής που θεσµοθετεί το δικαίωµα του καθενός να εξεταστεί µε ισότητα η περίπτωσή του από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο. Ο κανόνας αυτός δε δεσµεύει όµως τις πολιτείες να εισάγουν κάποιες διακρίσεις σε βάρος των αλλοδαπών στο διαδικαστικό επίπεδο, αρκεί να µην αποβαίνουν σε βάρος της ουσιαστικής δικαιοσύνης. Οι αλλοδαποί, επίσης, πρέπει να προστατεύονται από κάθε άδικη επίθεση ή επέµβαση επί της ζωής, της περιουσίας και της αξιοπρέπειάς τους. Αυτό σηµαίνει ότι η προστασία του ποινικού νόµου υφίσταται και για τους αλλοδαπούς. Φανερώνει, επίσης, ότι τα κεκτηµένα δικαιώµατα των αλλοδαπών πρέπει να είναι σεβαστά και να µην αποτελούν αντικείµενο άδικης προσβολής εκ µέρους της πολιτείας. Τέλος, δεν πρέπει να υπέχουν υποχρεώσεις και βάρη πολιτικής ή εθνικής µορφής ασυµβίβαστα µε την ιδιότητά τους ως αλλοδαπών. Ο κανόνας αυτός σηµαίνει ότι οι πολιτείες δεν είναι δυνατόν να επιβάλουν στους αλλοδαπούς υποχρεώσεις που αρµόζουν µόνο στους δικούς τους υπηκόους εξαιτίας του πολιτικού ή εθνικού χαρακτήρα των υποχρεώσεων αυτών. Ούτε µπορούν να αξιώσουν από τους αλλοδαπούς συµπεριφορά που να αντιβαίνει προς την ιδιότητά τους ως αλλοδαπών. Οι προαναφερθέντες γενικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου είναι πολλοί σηµαντικοί, γιατί ακριβώς προσφέρουν µια γενική προστασία και κάλυψη στους αλλοδαπούς, την οποία µπορούν να 17

18 επικαλεσθούν όταν λείπουν άλλες ρητές διατάξεις που να προστατεύουν τα δικαιώµατά τους. 18

19 Επίλογος Όπως προκύπτει, λοιπόν, από την παραπάνω εξέταση των δικαιωµάτων των αλλοδαπών και της σηµερινής νοµικής πραγµατικότητας, η παρεχόµενη προς αυτούς συνταγµατική προστασία είναι αρκετά επιτυχής και ανταποκρίνεται τόσο στη φύση των δικαιωµάτων του αλλοδαπού όσο και στο χαρακτήρα της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας στην οποία παρατηρείται έντονη τάση αυξήσεως της διεθνούς συνεργασίας και συνεπώς αυξήσεως και κατοχυρώσεως των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τα ατοµικά δικαιώµατα και συγκεκριµένα για την προστασία των αλλοδαπών, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στην συνταγµατική προστασία όσο και στη προστασία που τους παρέχει ο κοινός νοµοθέτης. Η συνειδητοποίηση ότι οι αλλοδαποί αποτελούν µέρος της διεθνούς κοινότητας και υποκείµενα του δικαίου όπως και οι ηµεδαποί έχει συµβάλλει στη διεύρυνση της παρεχόµενης έννοµης προστασίας τους. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν παίζει, όπως αναφέρθηκε, το διεθνές δίκαιο, µέσω κυρίως των διεθνών συνθηκών που διασφαλίζουν ότι µεταξύ, τουλάχιστον, των συµβαλλοµένων κρατών θα υπάρχει ένα αντίστοιχο και όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των αλλοδαπών και σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων τους. Καταλήγοντας, µπορεί η ήδη παρεχόµενη προστασία προς τους αλλοδαπούς να έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και να έχουν ληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους και την οµαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, όµως υπάρχει ακόµα περιθώριο περαιτέρω θεσµοθέτησης και απονοµής έννοµης προστασίας. Εξάλλου, ενόψει της παγκοσµιοποίησης και των συνεπειών της, είναι σίγουρο ότι θα πολλαπλασιαστούν τα θέµατα που αφορούν τους αλλοδαπούς και για τα οποία θα πρέπει να µεριµνήσει ο νοµοθέτης. 19

20 Βιβλιογραφία αγτόγλου Π., «Ατοµικά δικαιώµατα», 2005 Μάνεσης Αρ., «Ατοµικές ελευθερίες», 1982 Βρέλλης Σ., «ίκαιο Αλλοδαπών», Τεύχος Α, 2003 ηµητρόπουλος Α., «Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των αλλοδαπών στην Ελλάδα», 2004 ηµητρόπουλος Α., «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», 2001 ηµητρόπουλος Α., «Συνταγµατικά δικαιώµατα», 2008 Ρούκουνας Ε., «ιεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων ικαιωµάτων», 1995 Βούλγαρης I., «Η συνταγµατική προστασία του αλλοδαπού»,1980 Βούλγαρης Ι., «Το νοµικό καθεστώς των αλλοδαπών», 1995 Βλάχος Γ., «Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», 1999 Στο διαδίκτυο: 20

21 21

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Η αρχή της ισότητας είναι άρρηκτα συνυφασµένη µε την πολιτική και την ατοµική ελευθερία, στις οποίες θεµελιώνεται η έννοια της ηµοκρατίας. Σε όλα τα δηµοκρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βιβλιογραφία...26 Νοµολογία...27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βιβλιογραφία...26 Νοµολογία...27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 Μέρος Α: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ...4 α) Γενικά...4 β) Συνταγµατική προστασία εν γένει...6 Μέρος Β: ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...8 Ι. Μητρικά Συνταγµατικά ικαιώµατα...8

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος Πρόλογος Η κατοχύρωση και η προστασία του δικαιώµατος της συνένωσης ή του συνεταιρίζεσθαι στο άρθρο 12 του ελληνικού Συντάγµατος δίνει σάρκα και οστά στο εύστοχο αρχαίο απόφθεγµα «η ισχύς εν τη ενώσει».

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ»

«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ» ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΛΕ Α.Μ.: 1340201000595 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι συνταγµατικό δικαίωµα και τι δικαιώµατα απολαµβάνουν οι αλλοδαποί για την προστασία τους εντός ελληνικής επικράτειας.

Τι είναι συνταγµατικό δικαίωµα και τι δικαιώµατα απολαµβάνουν οι αλλοδαποί για την προστασία τους εντός ελληνικής επικράτειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι συνταγµατικό δικαίωµα και τι δικαιώµατα απολαµβάνουν οι αλλοδαποί για την προστασία τους εντός ελληνικής επικράτειας. Με βάση την θεωρία συνταγµατικά δικαιώµατα είναι τα παρεχόµενα στα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται κατωτέρω. 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/41 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ fundamental.rights@consilium.eu.int Bρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2000 (OR. fr) CHARTE 4422/00 CONVENT 45 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ Θέµα : Σχέδιο Χάρτη Θεµελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8: Το Σύνταγμα του 1975: τα μέρη του και το περιεχόμενό του

Ενότητα 8: Το Σύνταγμα του 1975: τα μέρη του και το περιεχόμενό του ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 8: Το Σύνταγμα του 1975: τα μέρη του και το περιεχόμενό του Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής 2. Υπάρχει η ισχύς του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους μία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα

Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Ανθρώπινα ικαιώµατα Ανθρώπινα ικαιώµατα θα µπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώµατα που είναι σύµφυτα µε την ανθρώπινη ύπαρξη και χωρίς τα οποία δεν µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 21η ιδακτική Ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Με το δικαίωµα της εργασίας, ως κοινωνικό δικαίωµα (άρθρο 22 1 του Συντάγµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/389 ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2010/C 83/02) 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/391 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(2004)26 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΌ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΥΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Θεµελιώδη δικαιώµατα και καταπολέµηση των διακρίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Ιστορικό Οι αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; Τα δικαιώµατα που έχεις επειδή είσαι άνθρωπος Βασίζονται στην αρχή του σεβασµού του ατόµου. Κάθε άτοµό είναι ένα ηθικό και λογικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Επιµέλεια εγγράφου: Χάρης Σιµόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Τι είναι η δημόσια οικονομική Η Δημόσια Οικονομική μελετά το ρόλο του δημόσιου τομέα, του κράτους δηλαδή στην οικονομία. Βασική έμφαση δίνεται στο ρόλο των δημόσιων δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η : Δικαίωμα στην εκπαίδευση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΙΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL].

για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL]. ΨΗΦΙΣΜΑ για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL]. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ- ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Τον Ιούνιο 1985, µια οµάδα ευρωπαίων δικαστικών λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε

προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε www.hlhr.gr Υπόµνηµα προς την ιαρκή Επιτροπή ηµόσιας ιοίκησης, ηµόσιας Τάξης και ικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά µε Ζητήµατα νοµιµότητας και σκοπιµότητας που προκύπτουν από την κύρωση της από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩ ΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ fundamental.rights@consilium.eu.int Bρυξέλλες, 28 Σεπτεµβρίου 2000 (29.09) (OR. fr) CHARTE 4487/00 CONVENT 50 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµα : Σχέδιο Χάρτη Θεµελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα

Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Στρατιωτικό προσωπικό και Ανθρώπινα Δικαιώματα Πρόσφατες Εξελίξεις στην Ελλάδα Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εννοιολογικά αδιαίρετα και ορίζουν το κοινωνικό δικαίωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πράγματι, η

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Ε Ι Α Γ Ω Γ Η 16 1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΑΓΩΓΗ Παρατηρήσεις - χόλια - Επεξηγήσεις 1. «τις µέρες µας όλο και πιο σηµαντικό τµήµα των κανόνων δικαίου βρίσκεται έξω από το Κράτος, όπως π.χ. τα όργανα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- 1 υ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β ΤΑΞΗ 3 Ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΜΑΡΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΛΕΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΜΑΙ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Γενικές Συνταγµατικές Αρχές «Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος» Καµιντζή Ιωάννα Α.Μ:322 Ε Mail:

Θέµα εργασίας : Γενικές Συνταγµατικές Αρχές «Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος» Καµιντζή Ιωάννα Α.Μ:322 Ε Mail: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο Αρχή της μη επαναπροώθησης Σύμβαση Γενεύης: υιοθετήθηκε το 1951. Πρώτο κείμενο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) C 115/266 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.5.2008 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα

«Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: Ν.Ο.Π.Ε., ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «Ανεπιφύλακτα» Συνταγματικά Δικαιώματα ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΕΛΛΟΥ (Α.Μ. 1340200200270) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Ανθρώπινα ικαιώματα Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Θέματα Παρουσίασης Ιστορική ανάδρομη στα δικαιώματα Διακρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικαιώματα του Παιδιού Δίκαιο του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος.

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος. Α Μέρος συνοπτική απόδοση στην ελληνική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Δημοκρατία της Μάλτας Άρθρο 1 Οι αρχές του Κράτους Άρθρο 2 Η θρησκεία: ρωμαιοκαθολική αποστολική εκκλησία Άρθρο 3 Τα εθνικά σύμβολα: η σημαία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων».

«Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων». Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοµικών Επιστηµών. Επιβλέπων Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος. ΘΕΜΑ: «Τα Συνταγµατικά ικαιώµατα των Αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων». Παπαδηµητρίου Παγώνα Α.Μ : 1340

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : To ισχύον Σύνταγμα του Λουξεμβούργου θεσπίστηκε την 17 η Οκτωβρίου 1868 και έκτοτε έχει υποστεί δύο αναθεωρήσεις. Πρόκειται για την αναθεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα