Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 152 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός Απριλίου του έτους 2013 και ώρα 12:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθ. 152/2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. Απόσπασµα από το υπ αριθ. 10/ Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καρδίτσας αριθ. Πρωτ / Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού προµήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 9:30, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. Πρωτ. 7306/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 2) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 3) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 5) Ντούρλιας ηµήτριος, Τακτικό Μέλος Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, παρόντες ήταν οι 5, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης

2 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση πρακτικών διαγωνισµού προµήθειας ειδών καθαριότητας έτους 2013 και ψήφιση σχετικής πίστωσης και αφού έλαβε υπόψη: 1.Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων» 2.Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας «ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013». 3.Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.). 4.Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους Την υπ αριθ. 45/2013 απόφαση του.σ. µε την οποία καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης της προµήθειας & την 47/2013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδ. προϋπολογισµός και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 6.Την εισήγηση του αν.προϊσταµένου Τµήµατος Προµηθειών Ιωάννη Κατσαούνου ο οποίος ανέφερε ότι: Πρόκειται για την προµήθεια «ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013» του δήµου Καρδίτσας ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00. Έγινε ο πρόχειρος διαγωνισµός την 15/3/2013. Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τρεις (3) προµηθευτές : 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. αρ.πρωτ. 6823/ NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. αρ.πρωτ. 6824/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ GLASS CLEANING αρ.πρωτ. 6828/ Οι προµηθευτές έγιναν δεκτοί ως προς τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την οικονοµική προσφορά τους ΠΛΗΝ της ετ.. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. (η αιτιολογία ακολουθεί) Στο διαγωνισµό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις από τους παριστάµενους συµµετέχοντες. Το πρακτικό ανακοινώθηκε και επίσηµα την 22/3/2013. Ο κ Οικονόµου Αχιλλέας εκ µέρους της ετ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. παρέλαβε το πρακτικό αυτοπροσώπως. Η προσφορά της ετ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. αρ.πρωτ. 6823/ δεν κρίθηκε εντάξει ως προς τα δικαιολογητικά της, καθώς δεν κατατέθηκε πιστοποιητικό από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές που να βεβαιώνει την µη κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση η την έναρξη αντίστοιχης διαδικασίας. Κρίθηκαν αποδεκτές οι προσφορές των παρακάτω συµµετεχόντων NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. αρ.πρωτ. 6824/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ GLASS CLEANING αρ.πρωτ. 6828/ Σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά τους η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι τα προσφερόµενα από τους προµηθευτές είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η υπηρεσία. Σε ότι αφορά την οικονοµική τους προσφορά µε το πρακτικό που συντάχθηκε στις 04/03/2013, έγινε η ακόλουθη αξιολόγηση ανά είδος από την αρµόδια επιτροπή του δήµου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ. ΕΝ.ΤΙΜΗ GLASS CLEANING NILO

3 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 750ML ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 2,20 1,10 1,90 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 50 3,20 1,10 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ML ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ τεµ 80 2,5 2,10 2,30 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ τεµ 50 3,2 2,80 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚ 5,95 ΚΙΛ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τεµ 20 14,9 6,80 12,00 ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 2,50 L. ΠΡΟΣΤΣΑΣΙΑ ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ τεµ 15 4,6 3, ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 1L ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ τεµ ,20 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 45 ΤΕΜ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΥΓΙΕΙΝΗ, ΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ Κ ΕΙ ΙΚΟ ΑΛΑΤΙ. τεµ ,00 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4LIT ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τεµ 22 4,6 3,10 3,80 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25 ΤΕΜ. ΓΙΓΑΣ τεµ 100 1,65 1,00 11 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ τεµ 500 1,1 0,35 0,55 ΣΠΙΡΤΑ ΓΙΑ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΜ τεµ 20 0,6 0,00 0,00 13 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1000 ΓΡ τεµ 10 5,85 0,00 0,00 ΥΓΡΟ ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΡ. τεµ 25 5,2 11,80 15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. τεµ 75 1,4 0,20 0,80 16 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ τεµ 50 5,5 12,00 17 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ τεµ 62 0,55 0,30 0,30 18 ΚΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ EYRΗKA ΑΝΑ 500 ML τεµ 15 1,7 0,00 0,00 19 ΛΑ ΟΚΟΛΛΕΣ 15Μ τεµ 35 4,9 0,00 0, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 90ΤΕΜ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15X10 τεµ 220 1,75 0,60 1,60 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ, ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14LIT ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ τεµ 10 9,5 8,70 22 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ τεµ 25 1,85 1,30 1,85 23 ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 750 ML ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ τεµ 20 5,5 24 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ τεµ 11 2,8 1,60 2,70 25 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1L ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ τεµ 10 4,9 1,60 26 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ.ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ τεµ 60 2,5 2,00 27 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΙΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΑΚΙ 240 ΓΡ τεµ ,00 0, ΦΙΑΛΑΚΙ ΓΚΑΖΙΟΥ 240 GR ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ τεµ 40 4,5 0,00 0,00 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 425 ML ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ τεµ 25 1,1 0,00 0,00 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΣΑΙΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεµ 25 2,1 0,00 0,00

4 31 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΜΕΓΑΛΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεµ ,50 32 ΣΙ ΕΡΩΣΤΡΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ τεµ 4 22,5 15,00 33 ΣΙ ΕΡΟΠΑΝΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ τεµ 3 3,9 2,50 34 ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΓΡ τεµ 25 1,4 0,90 35 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ τεµ ,60 7,00 36 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ τεµ 150 2,95 1,68 2,30 37 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ τεµ 50 1,6 1,15 1,55 38 ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ 100 GR ΟΧΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ τεµ 50 0,9 39 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ 200 ΓΡ τεµ 150 3,95 2,90 3,12 40 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ AFROZO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜ. τεµ 50 2,7 0,60 41 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 400 ML τεµ ,90 42 ΚΑ ΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 45L τεµ , ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) τεµ ,00 0,00 ΜΥΚΗΤΙΟΚΤΟΝΟ 10 ΛΙΤΡΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) τεµ ,00 0,00 ΣΤΕΡΕΟ ΧΡΩΜΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) τεµ 5 5,3 0,00 0,00 ΣΤΕΡΕΟ ΧΛΩΡΙΟ 25 ΚΙΛΩΝ (ΜΕ 46 ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) τεµ 5 5,6 0,00 0,00 47 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ τεµ 6 4 1, ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεµ ,20 12,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 5%) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ τεµ ,80 11, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ τεµ 20 3,5 2,50 3,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ τεµ 150 4,3 2,80 3,80 52 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ τεµ ,95 3,50 53 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ΓΡΑΜ τεµ 50 1,6 1,00 1,20 54 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ τεµ ,00 3,70 55 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 500 ΓΡΑΜΜ τεµ ,10 56 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1L τεµ 2,00 57 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 475 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ (700) τεµ 55 2,4 1,70 1,45 58 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML τεµ 80 1,5 1,25 1,30 59 ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 40ΓΡ τεµ 80 0,5 0,50 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ,TROLLEY, ΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΕΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ.ΜΕ ΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 60 ΚΑ ΟΥΣ 25LT τεµ ,00 61 ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΑΠΛΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 14 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ τεµ ,80 4,00

5 62 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ) τεµ 100 2,05 1,75 2,00 63 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΑΣ τεµ 300 0,95 0,85 0,90 64 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ τεµ 25 1,5 0,90 1, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ τεµ ,80 6,90 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΡΠΑΓΗ τεµ 500 2,5 1,60 2,30 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ τεµ 55 3,5 1,20 3,10 68 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ τεµ 250 1,5 0,90 1,40 69 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ τεµ 15 10,45 7,60 10,00 70 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ τεµ ,70 0, ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΥΣΧΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ τεµ 100 4,3 3,00 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ τεµ 50 3,8 3,40 3,79 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧL ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ τεµ 25 3,8 3,40 3,79 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ τεµ 50 3,8 3,40 3,79 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR κουτ. 25 0,8 0,45 0,70 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 50Χ50 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ τεµ 500 1,6 0,60 0,50 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεµ ,80 1,60 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ τεµ 200 2,5 1,40 2,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 90Χ1,10 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ κιλο ,00 1,90 80 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 70Χ80 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ κιλο ,00 1,90 81 ΣΚΟΥΠΑ 5 ΓΑΖΙΩΝ τεµ 80 3,26 3,00 82 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ME ΒΑΣΗ Π30CM τεµ ,00 0,00 83 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 40CM τεµ 10 5,98 4,20 84 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ τεµ 5 3 2,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΥΣΕΩΣ 85 ΤΖΑΜΙΩΝ τεµ 5 2,98 2,00 Για τα είδη, στα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές η επιτροπή γνωµοδοτεί για την διερεύνηση της αγοράς και την υποβολή αιτήµατος στην ενιαία αρχή δηµοσίων συµβάσεων προκείµενου να γίνει απ ευθείας ανάθεση αυτών των ειδών σε τυχόν ενδιαφεροµένους. Τα είδη µε αύξοντες αριθµούς 14 και 16 είχαν τιµή προσφοράς πάνω από την ενδεικτική και γι αυτό δεν έγιναν ως προς αυτά δέκτες οι προσφορές της εταιρείας NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.. Το είδος Ν56 τέθηκε εκ παραδροµής στον διαγωνισµό και δεν αξιολογήθηκε. Το είδος 17 θα µοιραστεί, ως ανάθεση καθώς δόθηκε η ιδία τιµή από τους προµηθευτές. Για την ετ. GLASS CLEANING η τελική αξιολόγηση έχει ως εξής :

6 ΜΟΝ. ΤΙΜΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜ. ΕΝ.ΤΙΜΗ GLASS CLEANING ΣΥΝΟΛΑ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 750ML ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ 1 ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 100 2,20 1,10 110,00 2 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΑΝΑ 1L ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΞΥ Ι ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΡΥΠΟΥΣ Κ ΟΣΜΕΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤ ΓΧΚ) ΤΕΜ 50 3,20 1,10 55,00 3 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ML ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜ 80 2,5 2,11 168,80 4 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1L ΜΕ ΕΝΥ ΑΤΙΚΕΣ,ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΜ 50 3,2 2,80 140,00 5 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚ 5,95 ΚΙΛ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 20 14,9 6,80 136,00 9 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4LIT ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΜ 22 4,6 3,10 68,20 11 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑ 100 ΤΕΜ ΤΕΜ 500 1,1 0,35 175,00 15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΤΕΜ. ΤΕΜ 75 1,4 0,20 15,00 17 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 31 0,55 0,30 9,30 20 ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 90ΤΕΜ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15X10 ΤΕΜ 220 1,75 0,60 132,00 21 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ WC ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ, ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 14LIT ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 10 9,5 8,70 87,00 22 ΧΑΡΤΟ ΟΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 25 1,85 1,30 32,50 24 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 750 ML ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 11 2,8 1,60 17,60 25 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 1L ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 10 4,9 1,60 16,00 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 31 (ΜΕΓΑΛΑ) ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ,50 50,00 32 ΣΙ ΕΡΩΣΤΡΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 4 22,5 15,00 60,00 33 ΣΙ ΕΡΟΠΑΝΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 3 3,9 2,50 7,50 35 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ ,60 560,00 36 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 150 2,95 1,68 252,00 37 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 600KG ΡΟΛΟ ΜΕ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΜ 50 1,6 1,15 57,50 38 ΤΟΥΜΠΟΦΛΩ 100 GR ΟΧΙ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΕΜ 50 0,9 0 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΑΝΑ 39 ΠΑΚΕΤΟ 8 ΡΟΛΛΩΝ 200 ΓΡ ΤΕΜ 150 3,95 2,90 435,00 47 ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΕΜ 6 4 1,60 9,60 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 175 (200) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΥΣΚ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ , ,00 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 (ΣΥΝ ΠΛΗΝ 5%) ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ ,80 490,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 1ΛΙΤΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜ 20 3,5 2,50 50,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4 ΛΙΤΡΑ ΑΡΩΜΑ ΤΕΜ 150 4,3 2,80 420,00 52 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ ,95 73,75 53 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 500 ΓΡΑΜ ΤΕΜ 50 1,6 1,00 50,00 54 ΧΛΩΡΙΝΗ ΟΥΛΤΡΑ 4 ΛΙΤΡΑ ΤΕΜ ,00 600,00 55 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 500 ΓΡΑΜΜ ΤΕΜ ,10 27,50 58 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ML ΤΕΜ 80 1,5 1,25 100,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ,TROLLEY, ΙΠΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΕΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ.ΜΕ 60 ΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑ ΟΥΣ 25LT ΤΕΜ ,00 350,00

7 61 62 ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΑΠΛΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 14 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜ ,80 95,00 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΠΤΕΣ (ΟΧΙ ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΤΕΜ 100 2,05 1,75 175,00 63 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΕΜ 300 0,95 0,85 255,00 64 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΕΜ 25 1,5 0,90 22, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜ ,80 240,00 ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΡΠΑΓΗ ΤΕΜ 500 2,5 1,60 800,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ 23 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΕΜ 55 3,5 1,20 66,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ Η ΚΟΡ ΟΝΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΤΕΜ 250 1,5 0,90 225,00 69 ΒΕΤΕΞ 14 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΜ 15 10,45 7,60 114,00 70 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ ,70 17,50 ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΥΣΧΗΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ 71 ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 100 4,3 3,00 300,00 72 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ L ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 50 3,8 3,40 170,00 73 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧL ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 25 3,8 3,40 85,00 74 ΓΑΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΤΕΜ 50 3,8 3,40 170,00 75 Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ) 450 GR ΚΟΥΤ. 25 0,8 0,45 11, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 52Χ75 ΜΕ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ ,80 400,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ ΓΙΓΑΣ 0,70 Χ 0,95 ΧΩΡΙΣ ΚΟΡ ΟΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜ 200 2,5 1,40 280,00 81 ΣΚΟΥΠΑ 5 ΓΑΖΙΩΝ ΤΕΜ 80 3,26 3,00 240,00 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 83 40CM ΤΕΜ 10 5,98 4,20 42,00 84 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΕΜ 5 3 2,00 10,00 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΥΣΕΩΣ 85 ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜ 5 2,98 2,00 10,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Φ.Π.Α. 23% 2.303,11 ΤΕΛΙΚΟ ,61 Για την ετ. NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε η τελική αξιολόγηση έχει ως εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΜΟΝ.ΜΕΤ Ρ. ΤΕΜ. ΕΝ.ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ NILO ΣΥΝΟΛΑ ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 2,50 L. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΑ 6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 15 4,6 3,60 54,00 7 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 1L ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ ΤΕΜ ,20 442,00 8 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 45 ΤΕΜ. ΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΥΓΙΕΙΝΗ, ΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ Κ ΕΙ ΙΚΟ ΑΛΑΤΙ. ΤΕΜ ,00 630,00 10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 25 ΤΕΜ. ΓΙΓΑΣ ΤΕΜ 100 1,65 1,00 100,00 ΥΓΡΟ ΓΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΓΡ. ΤΕΜ 25 5,2 11,80 0,00 16 ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 3Μ ΤΕΜ 50 5,5 12,00 0,00 17 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ 31 0,55 0,30 9,30

8 26 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΤΕΜ.ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΕΜ 60 2,5 2,00 120,00 34 ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 150 ΓΡ ΤΕΜ 25 1,4 0,90 22,50 40 ΠΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ (ΤΥΠΟΥ AFROZO) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3 ΤΕΜ. ΤΕΜ 50 2,7 0,60 30,00 41 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 400 ML ΤΕΜ ,90 58,50 42 ΚΑ ΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 45L ΤΕΜ ,50 62,50 56 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1L ΤΕΜ 2,00 0,00 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ (700) ΤΕΜ 55 2,4 1,45 79,75 59 ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 40ΓΡ ΤΕΜ 80 0,5 0,50 40,00 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 50Χ50 76 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ ΤΕΜ 500 1,6 0,50 250,00 79 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 90Χ1,10 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ , ,00 80 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 70Χ80 CM ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΚΙΛΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.498,55 Φ.Π.Α. 23% 2.184,67 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,22 Με βάση όλα τα παραπάνω, τις προσφερόµενες τιµές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και τα πρακτικά της δηµοπρασίας, οι συνολικές αναθέσεις ανά προµηθευτή προκύπτουν ως ακολούθως : Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 GLASS CLEANING ,61 NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε , ,83 Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, αφού συνεκτίµησε όλα τα ως άνω πρόσφορα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον: συνεκτίµησε τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς, και ειδικότερα τη διαπιστωθείσα στην περιοχή, µειωµένη εκδήλωση ενδιαφέροντος των προµηθευτών για συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες µε το ως άνω αντικείµενο που προκηρύσσουν οι ήµοι, την επικρατούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία τις ανάγκες του φορέα για την παροχή των συγκεκριµένων υπό προµήθεια ειδών: πρότεινε µε την εισήγηση της στην Οικονοµική Επιτροπή να αναθέσει την προµήθεια στους παραπάνω προµηθευτές, µε βάση τις προσφερόµενες ΤΙΜΕΣ, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα που συνοδεύει το πρακτικό της δηµοπρασίας και να ψηφίσει τις αντίστοιχες πιστώσεις συνολικού ύψους ,83 σε βάρος του προϋπολογισµού του έτους 2013 ως ακολούθως: Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ GLASS CLEANING ΑΝΑ ΟΧΟΣ NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ , , ,20

9 , , ,63 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ , ,22 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,83 Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε υπόψη τα πρακτικά της δηµοπρασίας, την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, όπως αποτυπώνεται στα πρακτικά Ν1 στις 15/03/13 & 19/03/13 τις προσφορές των προµηθευτών και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισµού, τις αναφερόµενες διατάξεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τα πρακτικά του πρόχειρου διαγωνισµού ειδών καθαριότητας έτους 2013 του ήµου Καρδίτσας, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του και αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας στις επιχειρήσεις : Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1 GLASS CLEANING ,61 NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε , ,83 για τα είδη που αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού µε τις αντίστοιχες ανά είδος ΤΙΜΕΣ, επειδή οι συγκεκριµένες εταιρείες προσέφεραν τις χαµηλότερες ανά είδος τιµές. Για τα είδη, στα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές η Οικ. Επιτροπή αποφασίζει για την διερεύνηση της αγοράς και την υποβολή αιτήµατος στην ενιαία αρχή δηµοσίων συµβάσεων προκείµενου να γίνει απ ευθείας ανάθεση αυτών των ειδών σε τυχόν ενδιαφεροµένους. 2. Αναθέτει στο ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή των συµβάσεων 3. Ψηφίζει πίστωση για τη συγκεκριµένη προµήθεια σε βάρος των κωδικών του προϋπολογισµού του οικ. Έτους 2013 ως ακολούθως: Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ GLASS CLEANING ΑΝΑ ΟΧΟΣ NILO. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ , , , , , ,63

10 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ , ,22 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,83 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 152/2013 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα... Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα