1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 παικόο ρξέσζεο ή 0,038 αλά 14,70 δεπη."

Transcript

1 1. ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ Ζ ΣΖΛΔΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 4,00 θαη 10,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο ζηα 4,00 θαη 11,00 αληίζηνηρα. ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 23%. Ζ αμία ελόο (1) παικνύ ρξέσζεο είλαη ίζε κε ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 23%. Ζ ρξέσζε ησλ ζπλδηαιέμεσλ κε ρξήζε ηειεθάξηαο βαζίδεηαη ζηελ αμία ηνπ παικνύ ρξέσζεο θαη γίλεηαη αλαιπηηθά σο αθνινύζσο : Οη αζηηθέο ζπλδηαιέμεηο ενηός και εκηός δικηύοσ ΟΣΕ, ρξεώλνληαη κε έλα (1) παικό αλά 55 δεπηεξόιεπηα όλες ηις μέρες και ώρες ηης εβδομάδας (ενιαία χρέωζη). Οη ππεξαζηηθέο ζπλδηαιέμεηο ενηός και εκηός δικηύοσ ΟΣΕ, ρξεώλνληαη κε δύν (2) παικνύο 0,076 αλά 50 δεπηεξόιεπηα όλες ηις μέρες και ώρες ηης εβδομάδας (ενιαία χρέωζη). Οη ζπλδηαιέμεηο πξνο θηλεηά ηειέθσλα ησλ Δηαηξηώλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ρξεώλνληαη σο ν θαησηέξσ πίλαθαο : COSMOTE VODAFONE WIND αλά 14,70 δεπη. Οη Γηεζλείο θιήζεηο * ρξεώλνληαη όπσο θαησηέξσ : 1 Αθέξαην ηηκνιόγην Εώλε 1 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 5,89 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 4,95 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 2,47 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 1,65 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 1,24 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 0,76 δεπηεξόιεπηα Μεησκέλν ηηκνιόγην Εώλε 1 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 5,89 δεπηεξόιεπηα Εώλε 2 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 4,95 δεπηεξόιεπηα Εώλε 3 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 2,75 δεπηεξόιεπηα Εώλε 4 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 1,77 δεπηεξόιεπηα Εώλε 5 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 1,30 δεπηεξόιεπηα Εώλε 6 : 1 ρξεσζηηθόο παικόο ή αλά 0,83 δεπηεξόιεπηα ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ZΩΝΗ Ι ABKHAZIA, ALASKA (U.S.A.), ALBANIA ( 2 ), ANDORRA, AUSTRALIA ( 2 ), AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA ( 2 ), CANADA, CHRISTMAS (AUSTRALIA), CYPRUS, DENMARK, FINLAND, FRANCE ( 2 ), F.Y.R.O.M. ( 2 ), GERMANY ( 2 ), HAWAII, HONG KONG, ICELAND, IRELAND, ITALY, JAPAN, LIBYA( 2 ), LIECHTENSTEIN ( 2 ), LUXEMBOURG, MONTENEGRO ( 2 ),NETHERLANDS ( 2 ), NORWAY( 2 ), PORTUGAL, PUERTO RICO (USA), ROMANIA ( 2 ), SERBIA ( 2 ), SINGAPORE, SPAIN, SWEDEN, ST MAARTEN, SWITZERLAND ( 2 ), TURKEY, UNITED KINGDOM ( 2 ), UNITED STATES OF AMERICA, VIRGIN ISLANDS (USA) 1 Ισχύς από Σηην σώπα αςηή εθαπμόζονηαι διαθοπεηικέρ σπεώζειρ ππορ οπιζμένοςρ πποοπιζμούρ. Σςμβοςλεςηείηε ηον πίνακα «Εξαιπέζειρ» πος ακολοςθεί.

2 ΖΩΝΗ ΙΙ ALGERIA( 2 ), ANTIGUA, BELARUS, CAYMAN, CHINA, COSTA RICA, CROATIA, CZECH REP., ESTONIA ( 2 ), GEORGIA, GIBRALTAR, HUNGARY, ISRAEL, KOREA SOUTH, LATVIA( 2 ), LITHUANIA, MALTA, MOLDOVA, MONACO, PALESTINE, PHILIPPINES, POLAND ( 2 ), RUSSIA( 2 ), SLOVAKIA, SLOVENIA( 2 ), UKRAINE, ZIMBABWE ( 2 ). ΖΩΝΗ III ANGOLA, ARMENIA, ARUBA, BANGLADESH, BOSNIA-HERZEGOVINA, BRAZIL, DOMINICA, FAROE ISLANDS, GABON, GAMBIA, GHANA, GRENADA, GUATEMALA, IRAQ, LESOTHO, LEBANON, MARTINIQUE, MAURITANIA, MAYOTTE, MEXICO, MONGOLIA, MOROCCO, NICARAGUA, OMAN, PERU, POLYNESIA FRENCH, QATAR, SENEGAL, SOUTH AFRICA, SOUTH SUDAN, TAIWAN, TANZANIA, THAILAND, TUNISIA, UGANDA, UNITED ARAB EMIRATES, VENEZUELA,VIRGIN ISLANDS (BRIT.). ΖΩΝΗ IV ARGENTINA, AZERBAIJAN, BAHRAIN, BARBADOS, BELIZ, BERMUDA, BOLIVIA, BOTSWANA, BURUNDI, CAPE VERDE, COLOMBIA, COMORES ISLANDS, DOMINICAN REPUBLIC, EGYPT, EL SALVADOR, HAITI, HONDURAS, INDIA, JORDAN, IVORY COAST, KAZAKHSTAN, MACAU, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NIGERIA, NETHERLANDS ANTILLES, NEW ZEALAND, PAKISTAN, PARAGUAY, SAN MARINO, SAUDI ARABIA, SOMALIA, SWAZILAND, UZBEKISTAN, YEMEN. ΖΩΝΗ V ANGUILLA, ASCENSION, BAHAMAS, BURKINA FASO, CAMEROON, CENTRAL AFRICAN REP., CHANT, CHILE, CUBA, DJIBOUTI, ECUADOR, ERITREA, FIJI, GREENLAND, GUADELOUPE, GUINEA EQUAT., INDONESIA, JAMAICA, KENYA, KUWAIT, KYRGYZ STAN, MALAYSIA, MALI, MAURITIUS, MICRONESIA,, NIEVES ISL., NIGER REP., PANAMA, REUNION ISLANDS, RWANDA, SAMOA AMERICAN, SEYCHELLES, SRI LANKA, ST. LUCIA, ST. PIERRE & MIQUELON, SUDAN, SYRIA, TAJIKISTAN, TOGO, TONGA, TRINIDAD AND TOBAGO, TURKMENISTAN, URUGUAY, ZAMBIA. ΖΩΝΗ VI ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΥΩΡΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΝΣΑΟΝΣΑΗ Δ ΚΑΠΟΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΑΝΩΣΔΡΩ ΕΩΝΔ Η-V

3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Διαθορεηικές χρεώζεις ζηην ίδια χώρα) ALBANIA(πρόθεμα χώρας 00355) ALBANIA OLO (πρόθεμα 4249): Ζώνη 4 ALGERIA (πρόθεμα χώρας 0013) Mobile Wataniya (πρόθεμα 5): Ζώνη 3 AUSTRALIA (πρόθεμα χώρας 0061) Mobile MobileSat (προθέματα 1451, 1452, 1453): Ζώνη 6 Φραγή προς Mobile Iterra Satellite (προθέματα 1454,1471) BULGARIA (πρόθεμα χώρας 00359) Mobile BTC(VIVATEL) (πρόθεμα 87): Ζώνη 3 Mobile MOBILTEL (πρόθεμα 88, 988, 989): Ζώνη 3 Mobile GLOBUL (πρόθεμα 89): Ζώνη 2 Αlternative WiMax Networks (πρόθεμα 99) : Ζώνη 3 ESTONIA (πρόθεμα χώρας 00372) Fixed Top-Connect (πρόθεμα 40, 70) : Ζώνη 3 FRANCE (πρόθεμα χώρας 0033) MOBILE GLOBALSTAR (προθέματα 63800, 64000, 64001, 64002, 64003, 64004) : Ζώνη 3 FYROM (πρόθεμα χώρας 00389) Mobile VIP (προθέματα 77,78) : ζώνη 2 Mobile ONE (πρόθεμα 73,75,76) : ζώνη 2 Mobile T-MOBILE (πρόθεμα 70,71, 72) : ζώνη 2 GERMANY (πρόθεμα χώρας 0049) Germany Civil Services (πρόθεμα 115): Ζώνη 2 Germany DTAG Non-Geographical cc (πρόθεμα ): Ζώνη 3 LATVIA (Πρόθεμα χώρας 00371) SPECIAL SERVICES (πρόθεμα) : 2, 636, 6371, 6515, 6541, 6577, 6579, 6806, 685, 6889, 6890, 6891, 785, 7860, 7869, 7870, 7871, 7875, 7880, 7881, 7887, 7889, 7890, 7891, 7892, 7899, 8040, 8060, 8090, 810, 8111, 8180, 8181, 8182, 8190, 9010, 9021, 9030, 9040, 9060, 9070, 9080, 9090, 9099) : Ζώνη 5 LIBYA (πρόθεμα χώρας 00218) MOBILE (πρόθεμα 9) : Ζώνη 3 LIECHTENSTEIN (πρόθεμα χώρας 00423) Mobile (προθέματα 6,7,8,9) : Ζώνη 4 MONTENEGRO (πρόθεμα χώρας 00382) Montenegro Mobile MTEL(πρόθεμα 68) : Ζώνη 2 Montenegro Mobile Promonte (προθέματα 63, 69) : Ζώνη 2 Montenegro Mobile T-Mobile (πρόθεμα 67) : Ζώνη 2 MORROCO (πρόθεμα χώρας 00212) Globalstar (προθέματα 6921, 6922, 8920): Ζώνη 4 NETHERLANDS (Πρόθεμα χώρας 0031) Mobile Paging (πρόθεμα 660) : Ζώνη 6 NORWAY (πρόθεμα χώρας 0047) Υπόλοιπα κινητά προθέματα εκτός από κινητά Netcom & Telenor (πρόθεμα 4, 58, 59, 9) : Ζώνη 2 POLAND (πρόθεμα χώρας 0048) Directory Services (πρόθεμα ) : Ζώνη 3 ROMANIA (πρόθεμα χώρας 0040) DIRECTORY ASSISTANCE (πρόθεμα ) : Ζώνη 3 RUSSIA (Πρόθεμα χώρας 007) Mobile GLOBALTEL πρόθεμα 954: Ζώνη 6

4 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Διαθορεηικές χρεώζεις ζηην ίδια χώρα) SERBIA (Πρόθεμα χώρας 00381) Mobile MTS (πρόθεμα 64, 65, 66) : ζώνη 2 Mobile Telenor (πρόθεμα 62, 63, 69) : ζώνη 2 Mobile VIP (πρόθεμα 60, 61, 68) : ζώνη 2 Orion (πρόθεμα 1051, 11410, 11411, 11412, 11414, 1241, 1341, 1451, 1561, 1661, 1739, 18310, 1921, 2061, 21310, 2281, 23051, 2361, 2421, 2531, 2621, 2721, 29310, 3081, 3161, 3241, 3331, 34210, 3579, 3621, 3721, 39310, : Ζώνη 2 SLOVENIA (πρόθεμα χώρας 00386) Slovenia Mobile IPKOnet (πρόθεμα 43, 49) : Ζώνη 3 SWITZERLAND (πρόθεμα χώρας 0041) Switzerland Mobile Others (πρόθεμα 74, 7698, 7699, 7730, 7731, 77357, 777, 79977, 79978, 79979,86074, , , , , , , , , ) : Ζώνη 3 UNITED KINGDOM (πρόθεμα χώρας 0044) United Kingdom Mobile NGN 70 (πρόθεμα 70): Ζώνη 3 Υπόλοιπα Κινητά Προθέματα πλήν των εταιριών VODAFONE, O2,ORANGE,T-MOBILE, HUTCHINSON 3G (πρόθεμα 7): Ζώνη 3 Fixed NGN (προθέματα 870, 871, 872, 873) : Ζώνη 4 ZIMBABWE (πρόθεμα χώρας 00263) Mobile Econet (πρόθεμα 77,78, 91) : Ζώνη 3 Zimbabwe Mobile Telecel (πρόθεμα 23, 73): Ζώνη 3

5 Κλήζεις προς ολιγουήθιοσς ζειράς 14ΥΥΥ και 118ΥΥ δικηύοσ ΟΣΕ. Σύνηομος Κωδικός Χρέωζη βήμα χρέωζης παικνί 0,608 ιεπηό παικνί 0,38 ιεπηό παικνί 0,608 ιεπηό (πληροφορία και ολοκλήρωση κλήσης ) (πληροφορία και ολοκλήρωση κλήσης ) 30 παικνί 1,14 ιεπηό 26 παικνί 0,988 ιεπηό Κλήζεις προς αριθμούς 801 και ολιγουήθιοσς αζηικής τρονοτρέφζης ζειρών 10,11 (πιήλ 118ΥΥ),13 (πιήλ 138ΥΥ),15, και 18 δικηύοσ ΟΣΕ. Κλήζη Χρέωζη βήμα τρέωζης Τμήμα κλήζης μέτρι και 120 δεσηερόλεπηα Όλες ηηο κέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδαο ρξέσζεο ή 60 δεπηεξόιεπηα πέραν ηων 120 δεσηερολέπηων Δεσηέρα έως και Παραζκεσή Από ώξα 08:00 κέρξη ώξα 20:00 Από ώξα 20:00 κέρξη θαη ώξα 24:00 θαη από ώξα 00:00κέρξη ώξα 08:00 Σάββαηο Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00 Κσριακή Από ώξα 00:00 κέρξη ώξα 24:00 ρξέσζεο ή ρξέσζεο ή ρξέσζεο ή ρξέσζεο ή 60 δεπηεξόιεπηα 62,4 δεπηεξόιεπηα 62,4 δεπηεξόιεπηα 65 δεπηεξόιεπηα Υρέφζη κλήζεφν προς ολιγουήθιοσς αριθμούς 10,11(πιήλ118ΥΥ),13(πιήλ 138ΥΥ),15, και 18 δικηύφν άλλφν παρότφν Εηαιρία Σύνηομος Κωδικός Χρέωζη βήμα χρέωζης CYTA (dominos pizza) αηελώς FORTHNET sec sec sec

6 NEWSPHONE ON 1035 VOICENET 2 παικνί 0, sec WIND («κείλε δπλαηόο») 1069 WIND (θέληξν ηειεθ. εμππ.ηκσδο) WIND (θέληξν ηειεθ. εμππ. ΟΔ) 1110 WIND (θέληξν ηειεθ. εμππ.ηκσδο) WIND (Αλαγγειία έλδεημεο κεηξεηή ΓΔΖ) WIND (θέληξν ηειεθ. εμππ. ΓΔΖ) WIND (Γξακκή ελεκέξσζεο γηα ηελ έιιεηςε ζηέγεο) WIND (ΚΣΔΟ AUTOVISION) WIND (INKA-ΓΟΚΔ) WIND (Δμππεξέηεζε Πειαηώλ ΓΔΖ) WIND (fanatics pizza deliveries) WIND (pizza HUT& KFC) WIND (alter ego) WIND (Blue Star Ferries) WIND (Σξάπεδα Πεηξαηώο) WIND (Σξάπεδα Πεηξαηώο) WIND (Singular Logic) WIND (Σξάπεδα Πεηξαηώο) WIND (Α.Β.Κ. εζηηαηόξηα ΑΔ) WIND HOL(Δζληθή Αζθαιηζηηθή) Υρέφζη κλήζεφν προς ολιγουήθιοσς αριθμούς 138YΥ δικηύφν άλλφν παρότφν Εηαιρία Σύνηομος Κωδικός Χρέωζη βήμα χρέωζης HOL

7 13800 WIND Υρέφζη κλήζεφν προς αριθμούς ζειρών 801 δικηύφν άλλφν παρότφν Εηαιρία Φάζμα Χρέωζη βήμα χρέωζης ALGONET XΧΧΧ 60 sec CYTA & θορηηοί xxx COSMOLINE & θορηηοί XXXX FORTHNET & θορηηοί ΧΧΧΧ HOL & θορηηοί XXXX NETΟNE XXX 60 sec ΟΝ XXX VIVODI ΧΧΧΧ VODAFONE XXX 61 sec VOICENET & θορηηοί ΧΧΧΧ XXX XXX XXX ΧΧΧ WIND & θορηηοί XΧΧΧ Υρέφζη κλήζεφν προς αριθμούς ζειρών 50 και 70 δικηύφν άλλφν παρότφν Εηαιρία Σύνηομος Κωδικός Χρέωζη βήμα χρέωζης HOL ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ 2. ΤΛΛΕΚΣΙΚΗ ΣΗΛΕΚΑΡΣΑ

8 Ζ αλά ζπλδξνκή εηήζηα επηβάξπλζε γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο πειάηεο ζπιιεθηηθώλ ηειεθαξηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 11,73 ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 23%.

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ

ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ ΔΝΣΑΞΖ ΥΩΡΩΝ Δ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΔ ΕΩΝΔ ΟΣΕ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ Ζ ΟΣΔ ΥΡΟΝΟΚΑΡΣΑ θπθινθνξεί ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο ησλ 6,00 13,00 θαη 25,00 κε δηαζέζηκν ρξόλν νκηιίαο 6,36 15,50 θαη 30,50 αληίζηνηρα. Ζ ρξέσζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη σο αθνινύζσο : Αζηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3

ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ. Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 ΠΗΛΑΘΑ ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΧΛ Σ Ζ Ι Δ Φ Χ Λ Η Α Δ Χ Σ Δ Ρ Η Θ Ο Τ... 3 Σέινο ζύλδεζεο ή εμσηεξηθήο κεηαθνξάο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN:... 3 Σέινο ζύλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο PSTN πνπ επηζηξέθεη από άιιν δίθηπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΔΡΑΣΗ 2 «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 Στο πλαίσιο της υπογραφής των Συμβάσεων Επιχορήγησης, του Προγράμματος της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλος σύνδεσης ή εξωτερικής µεταφοράς τηλεφωνικής γραµµής PSTN:... 3 Τέλος σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής PSTN που επιστρέφει από άλλο δίκτυο (επιστροφή βρόχου µε διατήρηση αριθµού)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα

4 Στοιχειωµένη -581 886 2000 5 Καταβόθρα Πελετών -493 500 2000. 6 Τάφκος στα Τα µεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας σε σχέση µε τα σπήλαια παγκοσµίως 2004 Κ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΕΛΑΣ) Εισαγωγή Στην χώρα µας έχει καταγραφεί πολύ µεγάλος αριθµός σπηλαίων µε πολυποίκιλο ενδιαφέρον π.χ. γεωλογικό,

Διαβάστε περισσότερα

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece

Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten / Digital maps Griechenland / Greece Digitale Landkarten von GfK GeoMarketing Die Landkartenedition Griechenland gehört zu einem der umfangreichsten Landkartenarchive mit der weltweit

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού Εμβόλιο κίτρινου πυρετού Χώρα Συνιστάται Απαιτείται Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan) Αϊτή (Haiti) Αίγυπτος (Egypt) Αιθιοπία (Ethiopia) Ακτή Ελεφαντοστού (Côte d'ivoire/ivory Coast) Αλβανία (Albania) Αλγερία (Algeria)

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees

Alphabetical Country Listing for the Opening Ceremony (approved by the IOC) National Olympic Committees 1 ΕΛΛΑΣ (ΣΗΜΑΙΑ) GRÈCE GREECE GRE 2 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ SAINTE-LUCIE SAINT LUCIA LCA 3 AΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ SAINT VINCENT AND THE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES ΓΡΕΝΑ ΙΝΕΣ GRENADINES VIN 4 AΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SAINT-MARIN

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones

Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κανονισμοί του Βραβείου Worked All Zones Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Το CQ WAZ και όλες οι εκδοχές του χορηγούνται σε κάθε αδειούχο ραδιοερασιτέχνη που παρουσιάζει απόδειξη της επαφής του και με τις 40 CQ ζώνες.

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 12/09/2013)

(Ισχύει από 12/09/2013) Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη 100531-00-109703 (Ισχύει από 12/09/2013) " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. (για τους Τοµείς Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 000 www.keelpno.gr Συγγραφή Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) Η ιστορία των νομισμάτων μας διδάσκει ότι στην αρχική φάση, μετά δηλαδή τη μετάβαση από τον αντιπραγματισμό στην καθιέρωση κοινού μέτρου αξιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία.

ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. ΤΥΡΙ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «φέτα», ως γνωστόν δεν αναγνωρίζεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Αυστραλία. Σχετική απόφαση του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership

Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership Applicants Copy Αίτηση Εγγραφής Μέλους Application for Candidate Membership TO PROVIDE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES THAT EMPOWER YOUNG PEOPLE TO CREATE A POSSITIVE CHANGE Αγαπητά μέλη και φίλοι, Αν επιθυμείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καμινάδες & Απορροφητήρες 2014

Καμινάδες & Απορροφητήρες 2014 Καμινάδες & Απορροφητρες 2014 www.teka.com NORWAY η δυναμικ πολυεθνικ, με εξειδίκευση στις εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές FAROE ISLANDS SWEDEN FINLAND ICELAND ESTONIA DENMARK LATVIA RUSSIA IRELAND

Διαβάστε περισσότερα

Business Control. #1-Σεπτ 2015

Business Control. #1-Σεπτ 2015 Business Control Τα νέο πρόγραμμα Business Control Οικονομικά Προγράμματα Business Control 300 Μηνιαίο Πάγιο (με ΦΠΑ 23%) 9,90 Δωρεάν Χρόνος ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 300' Δωρεάν Μηνύματα 60 Δωρεάν ενδοεπικοινωνία 1500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Το μέγεθος της διαφθοράς στην Άμυνα παγκοσμίως είναι τεράστιο: $ 20 δις. σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και του Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα.

Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO. ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου. 10 Μαΐου 2011 Αθήνα. Καλώς ήρθατε στη συνέντευξη τύπου της EMO ρ. Βόλφραµ φον Φριτς (Wolfram von Fritsch) Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου 10 Μαΐου 2011 Αθήνα Seite 1 Trade fairs are driving the communication mix Global Fairs

Διαβάστε περισσότερα

Η αδικία της δικαιοσύνης

Η αδικία της δικαιοσύνης Η αδικία της δικαιοσύνης Ηλίας Παπαϊωάννου 1 Κολλέγιο Ντάρτμουθ (Dartmouth), Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (Harvard) και Κέντρο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής (CEPR) Μάρτιος 2011 Περίληψη Ένα βασικό στοιχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών

Your Payments While You Are Outside The United States. Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Your Payments While You Are Outside The United States Οι πληρωμές σας όταν είστε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Contacting Social Security Visit our website Our website, www.socialsecurity.gov, is a valuable

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Συσκευές 2014 Συνοπτικός Τιμοκατάλογος. www.teka.com

Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Συσκευές 2014 Συνοπτικός Τιμοκατάλογος. www.teka.com Εντοιχιζόμενες Ηλεκτρικές Συσκευές 04 Συνοπτικός Τιμοκατάλογος www.teka.com Teka : Τεχνολογία, Design, Λειτουργικότητα... NORWAY η δυναμικ πολυεθνικ, με εξειδίκευση στις εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT)

A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) A) ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (CURRENCIES PANDECT) Η ιστορία των νομισμάτων μας διδάσκει ότι στην αρχική φάση, μετά δηλαδή τη μετάβαση από τον αντιπραγματισμό στην καθιέρωση κοινού μέτρου αξιών, κάθε κράτος,

Διαβάστε περισσότερα

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS:

TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: Παρουσίαση του ΟργανισµούΠιστοποίησης TUV HELLAS A.E. TUV HELLAS IS: 100% Θυγατρική του TUV NORD ραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1987 Ένας από τους πιο αξιόπιστους Οργανισµούς Πιστοποίησης και Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ» -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2

1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Κλήσεις προς άλλα ίκτυα Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α A. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2 1. Τέλη κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητό τηλέφωνο 2 Β. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2

Διαβάστε περισσότερα