Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος Athens Exchange

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange"

Transcript

1 Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014

2 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 1880 συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση εκ των οποίων: 6 Κυβερνητικά ομόλογα 1 Εταιρικό ομόλογο 10 Μετοχές Σελίδα 2

3 34 Ομόλογα είναι εισηγμένα σήμερα στο Χ.Α. Από το 2006 μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 10 μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια εισηγμένων εταιριών τα οποία διατέθηκαν με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων συνολικής αξίας έκδοσης ~3 δισ. Από αυτά τα 10 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. ενώ τα 2 παρόλο που εκδόθηκαν υπέρ των παλαιών μετόχων δεν εισήχθησαν στο Χ.Α. Σήμερα στην Οργανωμένη Αγορά είναι εισηγμένα και διαπραγματεύονται: 4 Εταιρικά Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια (ΝΗΡΕΥΣ IXΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1 ΜΟΔ, ΜΑRFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 3 ΜΟΔ) 23 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Επιπλέον στην Οργανωμένη Αγορά έχουν εισαχθεί χωρίς να διαπραγματεύονται: 4 Τραπεζικά Ομόλογα (Ομόλογα ΕΤΒΑ) 1 Ομολογιακό Δάνειο Διεθνούς Οργανισμού (Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων) 2 Ομόλογα Νομικών Προσώπων (Ομόλογα Ε.Κ.Τ.Ε.) Σελίδα 3

4 υποστηρίζονται όλοι οι τύποι Ομολόγων Δυνατότητα εισαγωγής ομολογιακών δανείων: Ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου (πχ αγγλικού δικαίου) Όλων των κατηγοριών: κοινά ομολογιακά δάνεια ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες και ομολογιακά δάνεια με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (callable, putable, amortised, κλπ) κοινοπρακτικών δανείων Σελίδα 4

5 τα χαρακτηριστικά του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου είναι Σταθερής ή κυμαινόμενης απόδοσης (fixed or floating), το οποίο δίνει το δικαίωμα στον ομολογιούχο να μετατρέψει το ομόλογό του σε νέες μετοχές. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου η τρέχουσα τιμή της μετοχής φτάσει ή ξεπεράσει την τιμή έκδοσης του ομολόγου, ο ομολογιούχος δύναται να μετατρέψει το ομόλογο και να επωφεληθεί από τυχόν κεφαλαιακά κέρδη. Διαρθρώνεται κατά τρόπο που εξυπηρετεί την ταμειακή ροή και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρίας. Ο νόμος παρέχει δικαίωμα προτίμησης στην απόκτηση μετατρέψιμων ομολογιών υπέρ των παλαιών μετόχων ή αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι εκδίδεται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, συνήθως υπέρ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή θεσμικού επενδυτή. Κατά την μετατροπή του σε μετοχές επιφέρει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η απόδοση του ομολόγου κινείται μεταξύ της απόδοσης ενός χρεογράφου σταθερής ή κυμαινόμενης απόδοσης και της μερισματικής απόδοσης της μετοχής. Οι μετοχές προσφέρονται με premium σε σχέση με την χρηματιστηριακή τιμή, σε αντίθεση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπου προσφέρονται με discount. Σελίδα 5

6 τα χαρακτηριστικά του Ανταλλάξιμου Ομολογιακού Δανείου είναι Χρεόγραφο σταθερής ή κυμαινόμενης απόδοσης (fixed or floating) Δίνει το δικαίωμα στον ομολογιούχο να ανταλλάξει το ομόλογό του με υπάρχουσες μετοχές εταιρίας διαφορετικής από τον εκδότη τις οποίες ο τελευταίος κρατάει στο χαρτοφυλάκιό του (συχνά θυγατρικής του). Η ανταλλάξιμη ομολογία εκδίδεται με τιμή ανταλλαγής προσαυξημένη έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της υποκείμενης μετοχής. Η ανταλλαγή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τους όρους του δανείου. Το χορηγούμενο επιτόκιο είναι συνήθως σταθερό και χαμηλότερο του επιτοκίου των κοινών ομολογιών. Σελίδα 6

7 άλλοι δυνατοί τύποι Ομολογιακών Δανείων είναι Κοινό Ομολογιακό δάνειο Η πιο απλή μορφή ομολογιακού δανείου το οποίο εκδίδεται με μία ιδιωτική σύμβαση μεταξύ του εκδότη και των ομολογιούχων και παρέχει στους ομολογιούχους το δικαίωμα απόληψης τόκου σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Στο είδος αυτό των ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες δίνεται στους ομολογιούχους το δικαίωμα να λαμβάνουν πέρα από τον τόκο και ποσοστό επί των κερδών της εταιρείας που απομένουν μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος. Ομολογιακό δάνειο με ενυπόθηκες ομολογίες Ομολογιακό δάνειο στο οποίο παραχωρείται υπέρ του ομολογιούχου δανειστή εμπράγματη ασφάλεια με την εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα (εφαρμόζεται για κάθε τύπο δανείου). Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο Δάνειο που δίνεται από ομάδα τραπεζών (consortium) που συνεργάζονται για την χρηματοδότηση της εκδότριας εταιρείας και στο οποίο κάθε δανειστής αναλαμβάνει αυτοτελώς μέρος του συνολικού δανείου. Σελίδα 7

8 μπορούν να εισάγονται Ομόλογα τόσο στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. αλλά και στην ΕΝ.Α. Δυνατότητα Δημόσιας Προσφοράς ή Ιδιωτικής Τοποθέτησης Ομολογιακών Δανείων σε: Κύρια Αγορά Με βάση βασικούς κανόνες εισαγωγής και πληροφόρησης που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (Prospectus Directive) Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) Απλουστευμένη διαδικασία ένταξης με έκδοση Πληροφοριακού Δελτίου Ευέλικτα κριτήρια ένταξης και παραμονής Αποκλειστική αρμοδιότητα του Χ.Α. για τον καθορισμό των κανόνων λειτουργίας της αγοράς καθώς και την εποπτεία Σελίδα 8

9 για την Κύρια Αγορά του Χ.Α. υπάρχουν γενικές προϋποθέσεις που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη Πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω γενικές προϋποθέσεις: Πρέπει να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιευτεί Ενημερωτικό Δελτίο (όπου τούτο απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν.3401/2005) Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες Υπάρχει ελάχιστο ύψος έκδοσης (με βάση το νόμο) Ειδικά για μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών, εισάγονται μόνο αν οι κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί προηγουμένως σε οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα. Μπορούν να ενταχθούν προς διαπραγμάτευση άυλες αλλοδαπές ομολογίες (ή έγχαρτες μετά την αποϋλοποίηση τους). Σελίδα 9

10 για την ΕΝ.Α του Χ.Α. υπάρχει ιδιαίτερα ελκυστικό πλαίσιο για Ιδιωτικές Τοποθετήσεις Πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω γενικές προϋποθέσεις: Για Ιδιωτική Τοποθέτηση απαιτείται μόνο Πληροφοριακό Σημείωμα που εγκρίνεται από το Χρηματιστήριο Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες Δεν υπάρχει ελάχιστο ύψος έκδοσης Ειδικά για μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών, εισάγονται μόνο αν οι κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί προηγουμένως σε οργανωμένη αγορά ή εισάγονται ταυτόχρονα. Μπορούν να ενταχθούν προς διαπραγμάτευση άυλες αλλοδαπές ομολογίες (ή έγχαρτες μετά την αποϋλοποίηση τους) Σελίδα 10

11 για την Εισαγωγή/Ένταξη προς διαπραγμάτευση υπάρχει απλή και τυποποιημένη διαδικασία Εκδότης με εισηγμένες μετοχές Εκδότης χωρίς εισηγμένες μετοχές Υποβολή αίτησης για εισαγωγή ομολογιών στο ΧΑ και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών Αξιολόγηση καταλληλότητας εκδότη Πληροφόρηση επενδυτών (Ενημερωτικό Δελτίο όπου απαιτείται ή Πληροφοριακό Σημείωμα για την ΕΝ.Α.) Έγκριση περιεχομένου Ενημερωτικού Δελτίου από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (όπου απαιτείται) Δημόσια προσφορά ή Ιδιωτική τοποθέτηση Έγκριση έναρξης διαπραγμάτευσης Σελίδα 11

12 ... οι χρεώσεις του Χρηματιστηρίου είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές πανευρωπαϊκά Εισαγωγή στην Οργανωμένη Αγορά Χρέωση εισαγωγής ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης Ένταξη στην ΕΝ.Α. Χρέωση ένταξης ανεξαρτήτως ύψους έκδοσης Χρέωση καταχώρησης στο Σ.Α.Τ. 0,025% επί της αξίας έκδοσης (με ελάχιστη χρέωση και μέγιστη χρέωση ) Ετήσιο τέλος τήρησης ομολογιών στο Σ.Α.Τ Σελίδα 12

13 ... οι υπηρεσίες της ΕΧΑΕ καλύπτουν πλήρως τους Εκδότες Ο Όμιλος ΕΧΑΕ προσφέρει στους Εκδότες ομολογιακών δανείων ή τους Προσφέροντες ολοκληρωμένες υπηρεσίες: Για την εισαγωγή στην Οργανωμένη Αγορά ή την ένταξη τους προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. και, ταυτόχρονα, διαπραγμάτευση, εκκαθάριση, και διακανονισμό (Listing - Trading - Clearing - Settlement) Για την καταχώρηση τους στα ηλεκτρονικά αρχεία της ΕΧΑΕ (Registration) σε άυλη μορφή Για την πλήρη υποστήριξη υπηρεσιών ανακοινώσεων μέσω του HERMES Για την ενημέρωση του αρχείου των ομολογιούχων σε καθημερινή βάση είτε προς τον εκδότη είτε προς τον εκπρόσωπο ομολογιούχων. Για την πλήρη υποστήριξη εταιρικών πράξεων κεντρικά μέσω θεματοφυλάκων Σελίδα 13

14 ... οι υπηρεσίες της ΕΧΑΕ καλύπτουν κεντρικά και αποτελεσματικά όλες τις εταιρικές πράξεις Το εύρος των υπηρεσιών στους εκδότες περιλαμβάνει επίσης αυτοματοποιημένες ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης εταιρικών πράξεων και πληρωμών, όπως ενδεικτικά: Πληρωμή τοκομεριδίων Αποπληρωμή δανείου Μερική πρόωρη αποπληρωμή δανείου Ολική πρόωρη αποπληρωμή δανείου Προτάσεις ανταλλαγής (exchange offers) Υποστήριξη Γενικής Συνέλευσης Ομολογιούχων Παροχή αρχείου Ομολογιούχων Παροχή αρχείου με πράξεις μεταβιβάσεις Μετατροπή μετατρέψιμων ομολογιών σε εισηγμένες μετοχές Διαδικασία ανταλλαγής ομολογιών με εισηγμένες μετοχές Άλλες υπηρεσίες όπως η αποϋλοποίηση έγχαρτων ομολόγων και η απόδοση κωδικών ISIN & CFI είναι ανάμεσα στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Σελίδα 14

15 τα πλεονεκτήματα από την έκδοση ομολογιακού δανείου για τις εκδότριες εταιρείες είναι Εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης Εξασφάλιση μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου κεφαλαίου Δυνατότητα διάρθρωσης του δανείου με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ταμειακές ροές και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας Δυνατότητα πρόσβασης σε Έλληνες και ξένους επενδυτές μέσω του ΧΑ Βελτίωση της διάρθρωσης του ισολογισμού στις περιπτώσεις εξόφλησης βραχυπρόθεσμου δανεισμού Δεν ενσωματώνουν μετοχική σχέση με την εταιρία Δυνατότητα μη αποπληρωμής του δανείου με μετρητά (πχ Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια). Ευελιξία στην έκδοσή του. Δυνατότητα παροχής εξουσιοδότησης από την Γ.Σ. στο Δ.Σ. ώστε η έκδοσή του να είναι άμεση όταν οι συνθήκες των χρηματαγορών το επιτρέπουν Δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου είτε πρόωρης (callable bond), είτε σταδιακής με τακτικές τοκοχρεωλυτικές δόσεις (amortised bond), εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους όρους έκδοσης του ομολογιακού δανείου Ανταγωνιστικές χρεώσεις για την εισαγωγή των ομολογιών, την τήρηση αρχείων ομολογιούχων και την εξυπηρέτηση εταιρικών πράξεων Σελίδα 15

16 τα πλεονεκτήματα από την τοποθέτηση σε ομολογιακό δάνειο για τους ομολογιούχους είναι Εναλλακτική μορφή επένδυσης για διασπορά χαρτοφυλακίου Διεύρυνση επενδυτικών επιλογών Εξασφάλιση υψηλότερης απόδοσης (επιτοκίου) σε σχέση με τις τραπεζικές καταθέσεις Είσπραξη ταμειακής ροής σε τακτά χρονικά διαστήματα Προκαθορισμένος μέγιστος χρόνος συμμετοχής έως τη λήξη του ομολόγου Δυνατότητα αγοράς/πώλησης των ομολόγων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη Δευτερογενή αγορά του ΧΑ Συμμετοχή σε αγορά με συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας Δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς των ομολογιών σε προκαθορισμένη τιμή εφόσον προβλέπεται στους όρους του δανείου (putable bond) Ευκολία στην παρακολούθηση του προσωπικού χαρτοφυλακίου μέσω της εμφάνισης των τίτλων στη μερίδα που τηρεί κάθε επενδυτής στο ΣΑΤ Ασφάλεια από την τήρηση των ομολόγων σε άυλη μορφή στα ηλεκτρονικά αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Σελίδα 16

17 αναλυτικότερα τα εισηγμένα Εταιρικά Ομόλογα από το 2006 Εταιρία Είδος δανείου Ποσό έκδοσης (εκατ. ) 1. DIONIC A.E.B.E. Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 2. ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 300,0 3. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 19,9 11,0 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 573,4 5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 645,3 6. MARFIN INVESTMENT GROUP 7. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 251,7 Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 65,4 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 886,8 9. MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (ΣΕΙΡΑ Α) 10. MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (ΣΕΙΡΑ Β) Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 2,2 Μετατρέψιμο, διαπραγματεύσιμο, με δικαίωμα προτίμησης 212,8 Σύνολο 2.968,5 Σελίδα 17

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Αρ. έκδοσης: 14.0 Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 4 1.1 Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά»... 4 1.2 Σε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

δ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2588/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα