ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΒΡΑΓΔΛΗ ΙΧΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΪΟ 2010

2

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ τθν παρακάτω εργαςία περιγράφουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ λιψθσ μζτρων για τθ καλάςςια διάςωςθ, ειδικά ςε μια χϊρα όπωσ θ Ελλάδα που θ κάλαςςα ζχει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξι τθσ. Αναφερόμαςτε ςτο Διεκνι Οργανιςμό Ναυςιπλοΐασ που κακορίηει τα πλαίςια και τουσ κανονιςμοφσ για τθ καλάςςια διάςωςθ. Περιγράφουμε το ςφςτθμα GMDSS, τον τρόπο λειτουργίασ του, τα ςυςτιματα από τα οποία αποτελείται κακϊσ επίςθσ και τον τρόπο γείωςθσ του πλοίου. Αναλφουμε το νομικό κακεςτϊσ που υπάρχει για το ςφςτθμα ςτο ελλθνικό κράτοσ, κακϊσ και το ηιτθμα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ του εξοπλιςμοφ GMDSS. 3

4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Διζαγωγή Σο ζμφυτο και αναλλοίωτο ςτο πζραςμα των αιϊνων ταλζντο τθσ Ελλθνικισ φυλισ ςτισ καλάςςιεσ αςχολίεσ, δικαιολογείται, από τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτο ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων, από το γεγονόσ ότι τα ελλθνικά παράλια εκτείνονται ςε ζκταςθ χλμ. και τθν φπαρξθ νθςιϊν και βραχονθςίδων, ςε ζνα πολυνθςιακό ςφμπλεγμα με καλαςςινοφσ κατοίκουσ. Θ Ελλάδα είναι μία παραδοςιακά ναυτιλιακι χϊρα και θ εμπορικι τθσ ναυτιλία ζχει διαδραματίςει ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Πρωταρχικό ρόλο φυςικά κα πρζπει να ζχει υπό τισ παραπάνω ςυνκικεσ για τθν ελλθνικι ναυτιλία θ αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα. τόχουσ υψθλισ προτεραιότθτασ για το Τπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, όςον αφορά τον ευαίςκθτο αυτό τομζα, αποτελοφν: Θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ των επιπζδων αςφαλείασ των Ελλθνικϊν πλοίων και Ο αυςτθρόσ ζλεγχοσ τιρθςθσ των ςχετικϊν κανονιςμϊν και προδιαγραφϊν. Θ επίτευξθ των ςτόχων επιδιϊκεται ςε νομοκετικό πλαίςιο με τθν εναρμόνιςθ τθσ Νομοκεςίασ με τισ Αποφάςεισ και τουσ Κανονιςμοφσ των Διεκνϊν Οργανιςμϊν και Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. που ρυκμίηουν κζματα καταςκευισ και εξοπλιςμοφ των εμπορικϊν πλοίων, όπωσ τθλεπικοινωνιϊν, ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων, μεταφοράσ - φορτοεκφόρτωςθσ επικινδφνων φορτίων (πετρελαιοειδϊν, χθμικϊν 4

5 κλπ.), μθχανοθλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, ενδιαιτιςεων, υγιεινισ επί των πλοίων κλπ. τθν αναβάκμιςθ των επιπζδων αςφάλειασ αποβλζπει επίςθσ θ εντατικοποίθςθ των επικεωριςεων των πλοίων υπό ξζνθ ςθμαία που καταπλζουν ςε Ελλθνικά λιμάνια, ςφμφωνα με το Μνθμόνιο των Παριςιϊν (PARIS MOU), αλλά και θ παρακολοφκθςθ γενικότερα των υπό Ελλθνικι ςθμαία πλοίων και ειδικότερα, εκείνων που επικεωροφνται και κρατοφνται από ξζνεσ Λιμενικζσ Αρχζσ. Επιςθμαίνεται ότι, όςον αφορά τον πίνακα απόδοςθσ των ςθμαιϊν των Κρατϊν για το ζτοσ 2001, θ Ελλθνικι ςθμαία για πρϊτθ φορά παρουςιάηεται ςτθν Λευκι Λίςτα (White List) του PARIS MOU, γεγονόσ που υπογραμμίηει τo υψθλό ποιοτικό επίπεδο των πλοίων με Ελλθνικι ςθμαία και το γεγονόσ ότι θ Ελλθνικι θμαία είναι μία από τισ πλζον ποιοτικζσ (Quality Flag) διεκνϊσ. τα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Αϋ φάςθσ του Εκνικοφ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ Πλοίων (Εκνικό VTMIS) ςτελεχϊκθκαν και λειτουργοφν τα Κζντρα VTS (Vessel Traffic Services) ςτουσ λιμζνεσ Πειραιϊσ, Πάτρασ. Κζρκυρασ και Θγουμενίτςασ. 5

6 Γιεθνείρ Οπγανιζμόρ Ναςζιπλοΐαρ (Ι.Μ.Ο.) Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ναυςιπλοΐασ (International Maritime Organization), είναι ζνασ πολυεκνικόσ, διακυβερνθτικόσ Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ, ο οποίοσ επιβλζπει τθν ςωςτι και αςφαλι επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των χωρϊν-μελϊν του ςτον τομζα τθσ ναυςιπλοΐασ. Αποτελεί οργανιςμό του ΟΘΕ, διακρατικοφ χαρακτιρα, και ιδρφκθκε ςτθν Γενεφθ το 1948 ωσ IMCO (International Maritime Cooperation Organization) και που μετονομάςτθκε ςε ΙΜΟ το 1982, με ζδρα το Λονδίνο. Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ναυςιπλοΐασ, καλφπτει τουσ τομείσ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία και τθσ προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ από τθν ρφπανςθ που προκαλεί ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ, κατά τθν διάρκεια των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του. Σθν πρϊτθ δραςτθριότθτα ανζλαβε από παλαιότερουσ οργανιςμοφσ όπωσ τον IMCO, ο οποίοσ με τθ ςειρά του είχε δθμιουργθκεί για τθ ενοποίθςθ των κανόνων ναυςιπλοΐασ και αςφάλειασ. Θ δεφτερθ δραςτθριότθτά του δθμιουργικθκε λίγο μετά τον Β' Παγκόςμιο Πόλεμο, όταν τα επίπεδα ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ ζγιναν ιδιαίτερα επικίνδυνα (λόγω τθσ ανυπαρξίασ ςχετικισ νομοκεςίασ). Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου οργάνου ξεκίνθςαν μετά τθν βφκιςθ του Σιτανικοφ το Κακϊσ τότε κάκε χϊρα είχε τουσ δικοφσ τθσ κανόνεσ αςφάλειασ πολλά πλοία βρίςκονταν ιδιαίτερα ευάλωτα ςτον τομζα αυτόν - όπωσ και ο Σιτανικόσ. Κακϊσ πολλζσ χϊρεσ δεν είχαν αςχολθκεί ιδιαίτερα με τισ νομοκεςίεσ τζτοιου είδουσ και κακϊσ άλλεσ δεν ιταν πρόκυμεσ να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ, ιταν προφανζσ ότι οποιαδιποτε αδράνεια κα οδθγοφςε ςε ακόμα μεγαλφτερα ναυτικά ατυχιματα. Οι πρϊτοι οργανιςμοί, αν και εν μζρει πζτυχαν τον ςκοπό τουσ, αποτελοφςαν πρωτοβουλίεσ μεμονωμζνων κρατϊν που όμωσ οι δφο Παγκόςμιοι Πόλεμοι ςταμάτθςαν τθν όποια δραςτθριότθτά τουσ. Αντίκετα, ο ΙΜΟ τελεί υπό τθν αιγίδα του ΟΘΕ με ανεπτυγμζνεσ και ιδιαίτερα αυςτθρζσ προδιαγραφζσ και δεςμευτικζσ δυνάμεισ 6

7 τουλάχιςτον για τισ Χϊρεσ-μζλθ. Οι εκδόςεισ του, SOLAS (Safety Of Life At Sea) και MARPOL, που αφοροφν θ πρϊτθ τθν αςφάλεια ςτθ ναυςιπλοΐα και θ δεφτερθ ςτθ προςταςία από τθ ρφπανςθ ςτθ Θάλαςςα, παρζχουν δεςμευτικοφσ κανόνεσ για όλεσ τισ νζεσ καταςκευζσ πλοίων που ιςχφουν παγκοςμίωσ. Οι κανόνεσ αυτοί αναβακμίηονται τακτικά ανάλογα με τθν ανάπτυξθ τθσ ναυπθγικισ και λαμβάνοντασ υπ'όψθν τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ των νθογνωμόνων. Όλοι οι ναυπθγοί και τα ναυπθγικά γραφεία υποχρεοφνται να ναυπθγοφν τα πλοία ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ. Σαυτόχρονα, λαμβάνει υπ'όψθν του και τομείσ ναυτικισ υποδομισ, όπωσ το ικανοποιθτικό επίπεδο εκπαίδευςθσ των ναυτϊν, αλλά και τθν ςωςτι διαχείριςθ όλων των τφπων φορτίων, από πετρζλαιο μζχρι τα πλζον επικίνδυνα φορτία. Αυτό γίνεται δυνατό με τθν χριςθ αυςτθρϊν μζτρων, προδιαγραφϊν και διαδικαςιϊν. Θ ζδρα του ΙΜΟ βρίςκεται ςτο Λονδίνο. 7

8 GMDSS GMDSS Σο παγκόςμιο ναυτιλιακό ςφςτθμα αςφάλειασ και κινδφνου πρόκειται για τθ ςπουδαιότερθ εξζλιξθ ςτθν ιςτορία των ναυτιλιακϊν ραδιοεπικοινωνιϊν, από τθν εποχι που ανακαλφφκθκε ο αςφρματοσ. Θ εφαρμογι του ζχει αρχίςει από το 1992 και ολοκλθρϊκθκε ςταδιακά μζχρι το τζλοσ του 2008, οπότε και ζγινε υποχρεωτικό για όλουσ. Θ βαςικι του δομι είναι θ ειςαγωγι ψθφιακισ τεχνολογίασ για τθ μετάδοςθ μθνυμάτων, με χριςθ ςφγχρονων δορυφορικϊν και επίγειων τθλεπικοινωνιακϊν μζςων για τθ ναυτιλία, και όχι μόνο, ςε αντικατάςταςθ των πεπαλαιωμζνων ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνταν μζχρι τότε. O βαςικόσ ςτόχοσ ιταν και κα είναι θ αποτελεςματικι βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ για τθν ανκρϊπινθ ηωι ςτθ κάλαςςα. Με το ςφςτθμα GMDSS ζχει εξαςφαλιςτεί ζνασ απλόσ, γριγοροσ και ςίγουροσ τρόποσ για ταχφτατθ αποςτολι ι λιψθ του ςιματοσ κινδφνου και άλλων επείγουςασ φφςθσ μθνυμάτων, που αφοροφν ζμμεςα ι άμεςα τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα. Θ κωδικοποιθμζνθ χαρακτθριςτικι ονομαςία GMDSS προζρχεται από τα αρχικά των αγγλικϊν λζξεων Global Μaritime Distress and Safety System δθλαδι Παγκόςμιο Ναυτιλιακό φςτθμα Κινδφνου και Αςφάλειασ. ε ελλθνικι απόδοςθ, δεν ζχει κακιερωκεί κανζνασ αντίςτοιχοσ όροσ και προσ το παρόν χρθςιμοποιείται ο διεκνισ. Σο ςφςτθμα GMDSS, εκπονικθκε από τον ΙΜΟ (Ιnternational Marine Organization = Διεκνισ Nαυτιλιακόσ Οργανιςμόσ). Προτάκθκε ςαν ςυμπλιρωμα ςτουσ ιςχφοντεσ από το 1974 ςχετικοφσ κανονιςμοφσ κατά τθ διάρκεια του Διεκνοφσ υνεδρίου, για τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ 8

9 ηωισ ςτθ κάλαςςα (Safety Οf Life At Sea = SOLAS - 74) τον Οκτϊβριο του Χρθςιμοποιεί δορυφορικζσ επικοινωνίεσ και άλλεσ μεκόδουσ εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ, με απϊτερο ςκοπό τθν εκτόπιςθ και τθ ςταδιακι κατάργθςθ τθσ ραδιοτθλεγραφίασ, που αποτελοφςε τθ βάςθ του ναυτιλιακοφ ςυςτιματοσ κινδφνου-διάςωςθσ, από τισ αρχζσ ακόμα του αιϊνα μασ. Αυτά ςε ό,τι αφορά τθν ποντοπόρο Ναυτιλία. Για τα μικρότερα ςκάφθ με παράκτιουσ ι περιοριςμζνουσ πλόεσ, ειςάγονται βελτιϊςεισ και προςκικεσ ςτα ςυςτιματα τθσ Ραδιοτθλεφωνίασ VHF και SSB αλλά και δορυφορικζσ παράμετροι νζασ τεχνολογίασ. Σο παλαιό ζύζηημα (μέσπι ηο 1992) Θ μετάδοςθ των ςθμάτων κινδφνου και αςφάλειασ με τα αντίςτοιχα ςυςτιματα ραδιοτθλεφωνίασ με VHF και SSB, γινόταν μόνο με τθ μεςολάβθςθ του ανκρϊπου, που ζπρεπε να χειριςτεί το κατάλλθλο μθχάνθμα, με μεγάλθ ψυχραιμία και γρθγοράδα, ςε ιδιαίτερα δυςμενείσ ςυνκικεσ όπωσ ατφχθμα, ναυάγιο κ.λπ. Ανάλογα με τον τφπο και τθν κατθγορία του ςκάφουσ, αυτό μποροφςε να είναι: 1. το κανάλι 16 του VHF, με ελεφκερθ ομιλία μόνο. 2. τθ ςυχνότθτα 2182 με SSB ςτο ραδιοτθλζφωνο μεςοβραχζων (MHF/IMF) με ελεφκερθ ομιλία, αλλά και με αυτόματο θχθτικό ςιμα. Σο αυτόματο θχθτικό ςιμα κινδφνου παράγεται από τθν «Two Σone Alarm generator» = «Γεννιτρια Διτονικοφ ιματοσ υναγερμοφ» και εκπζμπεται από τον πομπό, εφόςον βζβαια κάποιοσ προλάβει να τον βάλει ςε λειτουργία. Σο αυτόματο ςιμα κινδφνου λαμβάνεται και διεγείρει τον αντίςτοιχο δζκτθ του άλλου πλοίου, το λεγόμενο «2182 Watch receiver» = «2182 Δζκτθσ φυλακισ κινδφνου». 9

10 3. τθ ςυχνότθτα 500 KHZ με ςιματα μόρσ, για τα ποντοπόρα πλοία μόνο. Αυτά βζβαια ζχουν καταργθκεί ςταδιακά, από το ζτοσ 1992 και μετά. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Θ εμβζλεια είναι περιοριςμζνθ. - Επθρεάηεται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Δεν υπάρχει αυτόματο ςφςτθμα κινδφνου για τα μικρά ςκάφθ. Αυτό που υπάρχει ςτα ραδιοτθλζφωνα SSB (2182 KHZ) και ςτουσ αςυρμάτουσ των Ποντοπόρων (500 ΚΘΗ), δεν προςδιορίηει το ςτίγμα του ςκάφουσ. Λειτουργοφν μόνο, εφόςον το ςκάφοσ επιπλζει και υπάρχει ρεφμα μπαταρίασ. ε περίπτωςθ αιφνίδιων ναυτικϊν ατυχθμάτων ο άνκρωποσ ΠΡΙΝ εγκαταλείψει το ςκάφοσ, πρζπει να προλάβει: o Να βάλει ςε λειτουργία τισ ςυςκευζσ. o Να ςτείλει το ΘΜΑ κινδφνου (το θχθτικό). o Να ςτείλει το ΜΘΝΤΜΑ κινδφνου, με περιγραφι και ςτίγμα (με ομιλία ι με ςιματα μορσ) Όλοι μασ γνωρίηουμε περιπτϊςεισ πλοίων, που εξαφανίςτθκαν, χωρίσ να ακουςτοφν, είτε επειδι δεν πρόλαβαν να ςτείλουν το ςιμα κινδφνου, είτε επειδι κανζνασ δεν το άκουςε. τθ ναυτικι δεοντολογία δεν νοείται ο χειριςτισ του αςυρμάτου ι του ραδιοτθλεφϊνου, να εγκαταλείψει το πλοίο πριν λάβει «Επιβεβαίωςθ» λιψθσ του ςιματοσ κινδφνου από τα παραπλζοντα πλοία. Ζτςι ολοκλθρϊνεται το ιερό του κακικον. Πόςο όμωσ είναι αυτό εφικτό, τισ δφςκολεσ εκείνεσ ςτιγμζσ 10

11 Σο ζύγσπονο ζύζηημα GMDSS Περιλαμβάνει μθχανιματα νζασ τεχνολογίασ, με τα οποία εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι-γριγορθ-αυτόματθ-αυτόνομθ και ςίγουρθ μεταβίβαςθ ςθμάτων κινδφνου και αςφαλείασ. Σο είδοσ των απαιτοφμενων ςυςκευϊν, με το ςφςτθμα GMDSS, εξαρτάται από τθν περιοχι που κινείται το ςκάφοσ και τισ αποςτάςεισ που καλφπτουν τα ταξίδια του. Με το παλιό ςφςτθμα, το οποίο ζχει βεβαίωσ καταργθκεί πλζον, το πλικοσ και το είδοσ των απαιτοφμενων ςυςκευϊν, εξαρτάτο από το μζγεκοσ και τθ χωρθτικότθτα του κάκε ςκάφουσ. χετικά κακορίηονται ςτθν παράγραφο IV SOLAS-74. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ GMDSS ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ Σο καινοφριο ςφςτθμα χωρίηει το καλάςςιο χϊρο ςε 4 περιοχζσ. Θαλάςςια περιοχι Α1 τα πλαίςια τθσ εμβζλειασ του VHF (οπτικι εμβζλεια μεταξφ των δφο κεραιϊν) για παράκτια επικοινωνία, κεωρθτικά μζχρι μίλια. Θαλάςςια περιοχι Α2 Για παράκτια επικοινωνία, με εμβζλεια ραδιοτθλεφϊνου SSB ςτα μεςοβραχζα κφματα (MHF/IMF), περίπου 200 μίλια, όριο το οποίο δυνατόν να κακορίηεται διακρατικά, ανάλογα με τισ γεωγραφικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, ςτθν οποία το ςκάφοσ κα κινείται και όπου βεβαίωσ υπάρχουν τζτοιοι ςτακμοί. Θαλάςςια περιοχι Α3 Για ωκεάνια επικοινωνία μζςω του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ του οργανιςμοφ INMARSAT (Ιnternational Μaritime Satellite = Διεκνζσ 11

12 Ναυτιλιακό Δορυφορικό φςτθμα) που ζχει παγκόςμια κάλυψθ, εκτόσ από περιοχζσ κοντά ςτο Βόρειο και Νότιο Πόλο τθσ Γθσ, αλλά και με τθ ραδιοτθλεφωνία SSB ςτα βραχζα κφματα (HF). Θαλάςςια περιοχι Α4 Όλεσ οι περιοχζσ που δεν καλφπτονται από τα προθγοφμενα και οι περιοχζσ Βορείου και Νοτίου Πόλου, όπου ςθμειωτζον το δορυφορικό ςφςτθμα INMARSAT δεν παρζχει κάλυψθ. Ασ ςθμειωκεί ότι οι πολικζσ περιοχζσ εξυπθρετοφνται τθλεπικοινω- νιακά με ραδιοτθλεφωνία βραχζων κυμάτων (HF) με απλι φωνι/ομιλία, ψθφιακι επιλογικι κλιςθ (DSC) και ραδιοτζλεξ (NBDR). ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΑΜΜΑ GMDSS 1. Πλοίο ςε κίνδυνο Παραπλζοντα πλοία. 4. Εκπομπι ςιματοσ κινδφνου, από τα επικοινωνιακά μζςα του πλοίου (VHF, MF, HF, INMARSAT) 5. υνεχισ εκπομπι ςιματοσ κινδφνου από τον επιπλζοντα φορθτό ραδιοφάρο EPIRB ωςτικόσ δορυφόροσ COSPAS/SARSAT. 7. Σθλεπικοινωνιακόσ δορυφόροσ INMARSAT Δορυφορικόσ ςτακμόσ εδάφουσ (ωςτικόσ). 9. Δορυφορικόσ ςτακμόσ εδάφουσ (Σθλεπικοινωνιακόσ). 10. Χερςαία δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν και διάςωςθσ. 11. Παράκτιοσ ςτακμόσ εφοδιαςμζνοσ με VHF, MF, HF. 12. Θάλαμοσ επιχειριςεων, ςυνεργαηόμενοσ με απ ευκείασ ςφνδεςθ με τουσ καλάμουσ επιχειριςεων όλων των άλλων χωρϊν. 12

13 Σο ςφςτθμα GMDSS κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτο πλοίο που κινδυνεφει να ςτείλει το ςιμα κινδφνου με διάφορουσ τρόπουσ ανάλογα με τθν κατθγορία του και να είναι απόλυτα βζβαιο ότι κα ακουςτεί. Σο ςιμα κινδφνου ι αςφάλειασ κα λαμβάνεται από τα παραπλζοντα πλοία και τουσ πλθςιζςτερουσ παράκτιουσ ςτακμοφσ, αν ςταλεί με VHF ι MF ι από τουσ αντίςτοιχουσ παράκτιουσ ι δορυφορικοφσ εδάφουσ, εάν ςταλεί με HF ι INMARSAT/SATCOM ι και EPIRB-406 (COSPAS-SARSAT). 13

14 Οι βαζικέρ λειηοςπγίερ ηος ζςζηήμαηορ GMDSS A: Ιncident = επειςόδιο = βφκιςθ πλοίου. Β: Αυτόματθ εκπομπι ςιματοσ κινδφνου από το EPIRB. To λαμβάνει ο ςωςτικόσ δορυφόροσ COSPAS-SARSAT. Aυτόματθ εκπομπι ςιματοσ κινδφνου από τισ ςυςκευζσ VHF / MF / HF. Σα λαμβάνει ο παράκτιοσ ςτακμόσ Coast Radio Station, όπωσ επίςθσ και τα παραπλζοντα πλοία. Αυτόματθ εκπομπι ςθμάτων ραντάρ από το SART. Tα λαμβάνουν και τα βλζπουν ςτθν οκόνθ του ραντάρ τουσ, μζχρι 12 ν.μ., τα παραπλζοντα πλοία και τα παράκτια ραντάρ. C: Σα λαμβανόμενα ςιματα κινδφνου από τουσ δορυφόρουσ COSPAS- SARSAT μεταβιβάηονται ςτο επίγειο τερματικό κζντρο (Local User Terminal & Mission Control Center). Οι δορυφόροι INMARSAT τα διαβιβάηουν ςτον επίγειο παράκτιο δορυφορικό ςτακμό (Coast Earth Station). Αυτοί οι δφο ςτακμοί υποδοχισ ςθμάτων κινδφνου κακϊσ και οι παράκτιοι τθλεπικοινωνιακοί ςτακμοί (Coast Radio Station), οι οποίοι ζλαβαν παρόμοια ςιματα κινδφνου, τα αναμεταβιβάηουν ταχφτατα ςτα εκνικά διαςωςτικά Κζντρα και δίκτυα (Rescue Co-ordination Center και National & International Networks). D: Αυτζσ οι υπθρεςίεσ με τθ ςειρά τουσ άμεςα ενεργοποιοφν τα μζςα διάςωςθσ και ςυντονίηουν τισ επιχειριςεισ διάςωςθσ (SAR Services) με πλωτά, εναζρια ι οποιαδιποτε άλλα μζςα πικανόν να χρειαςτοφν. χεδιάγραμμα του δορυφορικοφ ωκεάνιου ςυςτιματοσ INMARSAT, με τισ περιοχζσ κάλυψθσ κάκε δορυφόρου, τον κωδικό κλιςθσ, τουσ ςυνεργαηόμενουσ service providers και τουσ επίγειουσ ςτακμοφσ εδάφουσ ςε όλο τον κόςμο. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα επιμζρουσ τμιματα που αποτελοφν το GMDSS ακολουκοφν: 14

15 EPIRB: To EPIRB είναι ζνασ δορυφορικόσ πομπόσ ο όποιοσ ςτζλνει ςιμα με τα ςτοιχειά του πλοίου και μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα. Αλλθλεπιδρά με τουσ δορυφόρουσ COSPAS-SARSAT. Σο ςιμα του, όταν ανιχνεφεται από μθ γεωςτατικοφσ δορυφόρουσ, μπορεί να εντοπιςτεί με τθ βοικεια τθσ διαδικαςίασ του τριμεριςμοφ. τθν περίπτωςθ που ο πομπόσ εκπζμπει ψθφιακό ςιμα ςτθ ςυχνότθτα 406MHz, το ςιμα μπορεί να ταυτιςτεί αμζςωσ μζςω του ςυςτιματοσ GEOSAR και μπορεί να μεταφζρει πλθροφορίεσ για το ςτίγμα του πλοίου μζςω GPS. NAVTEX: Είναι ζνασ πομπόσ που λαμβάνει ςιματα από επίγειουσ ςτακμοφσ κυρίωσ για καιρικζσ προγνϊςεισ άλλα και ναυτιλιακοφσ κινδφνουσ ςτθν περιοχι. Σο Navtex λαμβάνει ςιμα ςε απόςταςθ μζχρι 200 ναυτικά μίλια (370km) από τθν ακτι. 15

16 INMARSAT: Σο Inmarsat είναι ζνα δορυφορικό τθλζφωνο που δίνει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ του πλοίου με άλλα πλοία άλλα και με τθ ςτεριά. Αρχικά θ Inmarsat ιδρφκθκε με το όνομα International Maritime Satellite Organization (Διεκνισ Οργανιςμόσ Θαλάςςιου Δορυφορικοφ υςτιματοσ) ωσ μθ κερδοςκοπικόσ διεκνισ οργανιςμόσ ςτα πλαίςια του IMO, για τθ ςφςταςθ των καλάςςιων δορυφορικϊν επικοινωνιϊν. Θ Inmarsat παρζχει τθν υπθρεςία GMDSS ςε πλοία και αεροςκάφθ χωρίσ χρζωςθ, ωσ δθμόςια παροχι. Εκτόσ του GMDSS θ Inmarsat παρζχει τθ δυνατότθτα απλϊν φωνθτικϊν κλιςεων, ςυςτιματα εντοπιςμοφ δεδομζνων χαμθλοφ επιπζδου, internet υψθλϊν ταχυτιτων, κακϊσ και άλλα ςυςτιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ. Προςφάτωσ άρχιςε να παρζχει και υπθρεςίεσ τφπου GPRS με ταχφτθτεσ μζχρ 492kbit/sec μζςω του BGAN (Broadband Global Area Network). 16

17 17

18 SART: ε άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (κακοκαιρία, νφχτα) είναι δφςκολο να εντοπιςτεί ζνα πλοίο που κινδυνεφει και ζχει ανάγκθ από βοικεια. Γι αυτό το ςκοπό τα πλοία είναι εξοπλιςμζνα με ζνα τουλάχιςτον Search and Rescue Transponder. Όταν αυτό ενεργοποιθκεί εκπζμπει ςιματα ςε ςυχνότθτα που λαμβάνουν τα ραντάρ των πλοίων δθμιουργϊντασ ζτςι αντανάκλαςθ ςτισ οκόνεσ όςων ςπεφδουν για διάςωςθ. Σο SRT ενεργοποιείται μόνο από ζνα ςιμα ραντάρ 9GHz X-band. Θ εμβζλεια του είναι 5-10 ναυτικά μίλια. Ακολουκεί εικόνα από τθν εμφάνιςθ ενόσ ςιματοσ SRT ςε οκόνθ ραντάρ. 18

19 GMDSS ζηην Δλλάδα Σο καθεζηώρ GMDSS ζηην Δλλάδα Σο κακεςτϊσ του GMDSS ςτθν Ελλάδα κακορίηεται αυςτθρά από υπουργικζσ αποφάςεισ. Παρακζτουμε τθν Y.A. Αρικμ /1/98/ (Β 704/ ) με τίτλο "Ειςαγωγι του παγκόςμιου ναυτιλιακοφ ςυςτιματοσ κινδφνου και αςφαλείασ (GMDSS) ςτα εμπορικά πλοία με ελλθνικι ςθμαία", θ οποία κακορίηει τα πλαίςια και τον τρόπο λειτουργίασ του GMDSS ςτα πλοία με ελλθνικι ςθμαία. Ωσ πλοία για τθν ελλθνικι νομοκεςία κακορίηονται πωσ είναι: Κάκε πλοίο που είναι νθολογθμζνο ςτα ελλθνικά νθολόγια ι ζχει εφοδιαςκεί με προςωρινά ναυτιλιακά ζγγραφα, εκτόσ από: (i) τα πλοιάρια και τισ λζμβουσ που υπάγονται ςτον εκάςτοτε ιςχφοντα Κανονιςμό λιμζνα, (ii) τα ςκάφθ που δεν κινοφνται με δικά τουσ μζςα (ρυμουλκοφμενα), (iii) τα ςκάφθ, πλθν ρυμουλκϊν, που εκτελοφν πλόεσ ςυνολικισ διαδρομισ μζχρι 1,5 ναυτικό μίλι και που δεν απομακρφνονται από τθν ακτι πάνω από 540 μζτρα, (iv) τα φορτθγά πλοία ολικισ χωρθτικότθτασ κάτω από 100 κόρουσ, (v) τα ςκάφθ που εκτελοφν πλόεσ μζςα ςε λίμνεσ. φμφωνα με τα παραπάνω, ο εξοπλιςμόσ ραδιοεπικοινωνιϊν κάκε πλοίου κατά το χρόνο που το πλοίο ταξιδεφει, πρζπει: 19

20 (1) Να εκπζμπει ςυναγερμοφσ κινδφνου «πλοίο προσ ξθρά» με δφο τουλάχιςτον ξεχωριςτά και ανεξάρτθτα μζςα. (2) Να λαμβάνει ςυναγερμοφσ κινδφνου «ξθρά-προσ-πλοίο» (3) Να εκπζμπει και να λαμβάνει ςυναγερμοφσ κινδφνου «πλοίοπροσ-πλοίο» (4) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «επικοινωνίεσ ςυντονιςμοφ ζρευνασ και διάςωςθσ». (5) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «επικοινωνίεσ περιοχισ ςυμβάντοσ» (6) Να εκπζμπει και, εφόςον φζρει RADAR 9 GHZ να λαμβάνει ςιματα για «εντοπιςμό». (7) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «πλθροφορίεσ ναυτιλιακισ αςφαλείασ». (8) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «γενικζσ ραδιοεπικοινωνίεσ» προσ και από ςυςτιματα ραδιοεπικοινωνιϊν ι δίκτυα που βρίςκονται ςτθν ξθρά. (9) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «επικοινωνίεσ γζφυρα-προσγζφυρα» Ωσ ςυνεχισ φυλακι ορίηεται : H φυλακι ραδιοεπικοινωνιϊν, θ οποία δεν πρζπει να διακόπτεται παρά μόνο για μικρά χρονικά διαςτιματα, όταν θ ικανότθτα λιψθσ του πλοίου εξαςκενίηει ι εμποδίηεται εξαιτίασ των δικϊν του επικοινωνιϊν ι όταν οι τθλεπικοινωνιακζσ του εγκαταςτάςεισ βρίςκονται ςε περιοδικι ςυντιρθςθ ι ζλεγχο. 20

21 Δξοπλιζμόρ GMDSS Ο ραδιοεξοπλιςμόσ των πλοίων κακορίηεται αυςτθρά από τθ ςυνκικθ SOLAS, το HSC (Διεκνι Κϊδικα Σαχυπλόων καφϊν) και το DSC (Κϊδικα Αςφαλείασ Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν): Ο ραδιοεξοπλιςμόσ των πλοίων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Δ.. SOLAS 74/88 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του Δ.Κ. Σαχυπλόων καφϊν 1994 (HSC 1994) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του Δ.Κ. Σαχυπλόων καφϊν 2000 (HSC 2000) και του Κϊδικα Αςφαλείασ των Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν (DSC) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει είναι ο παρακάτω: Γενικζσ απαιτιςεισ: Δζκτθσ NAVTEX (IV/7.1.4) ΔΕΚΣΘ E.G.C. (IV/7.1.5) (Εφ' όςον οι περιοχζσ ταξιδιϊν δεν καλφπτονται από εκπομπζσ ςτακμϊν NAVTEX και βρίςκονται μζςα ςτθν κάλυψθ INMARSAT) EPIRB Αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ (IV/7.1.6) EPIRB χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ (IV/6.4) (μόνο Ε/Γ πλοία ωσ δεφτερο μζςο ςυναγερμοφ) Πομποδζκτθσ VHF 121, ΜhΗ(Airband) μόνιμοσ ι φορθτόσ (IV/7.5) (μόνο για Ε/Γ πλοία) Αναμεταδότθσ SART (III/6.2.2) (1 για Φ/Γ πλοία κάτω των 500 κοχ) (2 για Φ/Γ πλοία άνω των 500 κοχ) (2 για Ε/Γ πλοία) Φορθτόσ Πομποδζκτθσ VHF ςωςτικϊν μζςων (3 για Φ/Γ πλοία άνω των 500 κοχ) (2 για Φ/Γ πλοία κάτω των 500 κοχ) (3 για Ε/Γ πλοία) (III/6.2.1) 21

22 Μονάδα ειςερχόμενων εξερχόμενων κλιςεων κινδφνου (IV/6.4 & IV/6.6) (μόνο για Ε/Γ πλοία) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ Α1 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (IV/7.1.1) (IV/ ) (IV/7.1.2) (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ Α1+Α2 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) Ραδιοεγκατάςταςθ MF/DSC (IV/9.1.1)(ΙV/ )(ΙV/9.1.2) (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ Α1+Α2+Α3 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) Ραδιοεγκατάςταςθ MF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) και ραδιοεγκατάςταςθ INMARSAT-B ι C ι F77 με δζκτθ EGC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS εξωτερικό ι ενςωματωμζνο) (ΙV/6.5) ι εναλλακτικά ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF/DSC με ραδιοτθλετυπία (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS (ΙV/6.5)) (IV/10) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ A1+A2+Α4 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) Ραδιοεγκατάςταςθ MF/ΘF/DSC με ραδιοτθλετυπία (IV/10.2.1) (IV/ ) (IV/10.2.2) (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) 22

23 ΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΡΕΙΟΧΗ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ "ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" (DUPLICATION) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY KAN. IV/15 ΤΗΣ Δ.Σ. SOLAS ΡΕΙΟΧΗ Α1: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC ΡΕΙΟΧΕΣ Α1 + Α2: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC 1 επιπλζον ςφςτθμα MF/DSC ι MF/HF/DSC ι Ε..Π. INMARSAT B ι C ι F77 ΡΕΙΟΧΕΣ Α1 + Α2 + Α3: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC 1 επιπλζον ςφςτθμα MF/HF/DSC ι Ε..Π. INMARSAT B ι C ι F77 ΡΕΙΟΧΕΣ Α4: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC 1 επιπλζον ςφςτθμα MF/HF/DSC Εκτόσ των παραπάνω πρζπει να ςθμειωκεί ότι: 1. Για τθν εκπομπι ςιματοσ κινδφνου (DISTRESS ALERT) ςτθν κατεφκυνςθ πλοίου-ξθράσ πρζπει να υπάρχουν επί του πλοίου δυο (2) ανεξάρτθτα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα τουλάχιςτον. Θ λειτουργικι απαίτθςθ αυτι για φπαρξθ ςε κάκε πλοίο δφο τουλάχιςτον ξεχωριςτϊν και ανεξάρτθτων μζςων για τθν εκπομπι ςυναγερμϊν κινδφνου πλοίο προσ ξθρά, ςε ότι αφορά το δεφτερο μζςο ςυναγερμοφ, μπορεί να πλθρωκεί: με το δορυφορικό ΕPIRB ελεφκερθσ πλεφςθσ-αυτόματθσ απελευκζρωςθσ που απαιτείται από τον Καν. IV/7.1.6 τθσ Δ.. SOLAS, με εγκατάςταςθ του ι εφόςον διακζτει μθχανιςμό για τθν εξ αποςτάςεωσ ενεργοποίθςθ του (Remote activation) εάν βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςε 23

24 χϊρο που βρίςκεται ςε απόςταςθ από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ (π.χ. άνω γζφυρα μθ προςβάςιμθ από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ) ι με εγκατάςταςθ δορυφορικοφ EPIRB χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ εγκατεςτθμζνο ςτθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ ι με εγκατάςταςθ MF/DSC ι MF/HF/DSC ι με εγκατάςταςθ επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT Β ι C ι F77. H ςυςκευι ΕΠ INMARSAT-C κεωρείται ιςοδφναμθ τθσ ςυςκευισ Ε..Π. INMARSAT-Β ι F και μπορεί να είναι ςαν μία από τισ δφο ανεξάρτθτεσ ραδιοςυςκευζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ εκπομπισ του ςιματοσ κινδφνου από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ. 2. Οι ςυςκευζσ εκπομπισ του ςιματοσ κινδφνου κα πρζπει να ενεργοποιοφνται εφκολα και χειροκίνθτα από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ του πλοίου. 3. Πλοία που εκτελοφν πλόεσ ςε περιοχζσ που καλφπτονται από το ςφςτθμα INMARSAT και δεν καλφπτονται οι περιοχζσ αυτζσ από εκπομπζσ ςτακμϊν NAVTEX, πρζπει να είναι εξοπλιςμζνα με δζκτθ E.G.C. 4. Οι φορθτοί πομποδζκτεσ VHF κα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ του GMDSS και να διακζτουν τουσ διαφλουσ και 17 τουλάχιςτον, εφόςον χρθςιμοποιοφνται και για ενδοεπικοινωνίεσ πλοίου ι τον δίαυλο 16 και ζναν ακόμα δίαυλο τουλάχιςτον,αν χρθςιμοποιοφνται μόνο για επικοινωνίεσ ςωςτικϊν μζςων. Οι πομποδζκτεσ τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιοφνται για κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ για επικοινωνίεσ VHF από τα πλευρικά άκρα τθσ γζφυρασ ναυςιπλοΐασ (καν. IV/6.3 τροποποιιςεων 1988). 24

25 Δγκαηάζηαζη εξοπλιζμού GMDSS Για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ GMDSS απαιτείται: Οι κεραίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ραδιοεγκαταςτάςεισ να ζχουν τον υψθλότερο δυνατό βακμό απόδοςθσ και εφόςον είναι κεραίεσ ςφρματοσ να προςτατεφονται από κραφςθ. τισ ραδιοεγκαταςτάςεισ MF και MF/HF, πρζπει να υπάρχει αμοιβι κεραία ςφρματοσ ιςοδφναμων θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν ζτοιμθ για ανάρτθςθ. Θ εγκατάςταςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε: 1. Ο ζλεγχοσ των διαφλων VHF, που χρθςιμοποιοφνται για τθ ναυςιπλοΐα να είναι δυνατόσ από το ςθμείο που εκτελείται θ φυλακι γζφυρασ (πρόςκιοσ χϊροσ γζφυρασ). 2. Θ κζςθ και θ χριςθ των υπολοίπων ραδιοεγκαταςτάςεων να μθν επθρεάηει τθν εκτζλεςθ αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ του πλοίου. 3. Να μθν υπάρχει ακουςτικι επαφι μεταξφ του χϊρου διεξαγωγισ ιδιωτικϊν ραδιοτθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν και του χϊρου που εκτελείται θ φυλακι ναυςιπλοΐασ. 4. Να μθν υπάρχει δυνατότθτα ανάγνωςθσ των γραπτϊν κειμζνων, που διαβιβάηονται μζςω των ςυςκευϊν τθλετυπίασ, από μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. Για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ απαιτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου πρζπει να διατίκεται χϊροσ μζςα ςτθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ ι ςε παρακείμενο χϊρο που επικοινωνεί άμεςα με αυτι, για τθν εγκατάςταςθ των τθλεπικοινωνιακϊν ςυςκευϊν του πλοίου. Ο χϊροσ αυτόσ πρζπει να βρίςκεται : 1. είτε ςτο πίςω μζροσ τθσ γζφυρασ ναυςιπλοΐασ και να χωρίηεται από αυτι με διαχωριςτικό ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι αςφαλείσ ςυνκικεσ ναυςιπλοΐασ 25

26 2. είτε δίπλα ςτθ γζφυρα ςε ενιαίο από πλευράσ πυραςφαλείασ χϊρο, που να επικοινωνεί άμεςα με αυτι. Για τθ διεξαγωγι των ιδιωτικϊν ραδιοτθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν πρζπει να διατίκεται κατάλλθλοσ χϊροσ ι καταςκευι για να διαφυλάςςεται το απόρρθτο. Οι δζκτεσ που προορίηονται για λιψθ πλθροφοριϊν ναυτικισ αςφάλειασ κακϊσ και οι δζκτεσ φυλακισ κινδφνου και αςφάλειασ, πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνοι ζτςι ϊςτε να γίνονται αντιλθπτοί οι λαμβανόμενοι ςυναγερμοί κινδφνου και αςφάλειασ από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ γζφυρασ. τα πλοία που διακζτουν κάλαμο αςυρμάτου, οι ςυςκευζσ ΜF/HF και ΕΠ INMARSAT μποροφν να εγκακίςτανται ςτο χϊρο αυτό με τθν προχπόκεςθ ότι: 1. είτε ο χϊροσ αυτόσ ζχει άμεςθ ακουςτικι και οπτικι επαφι με τθ γζφυρα του πλοίου, 2. είτε εξαςφαλίηεται με κατάλλθλεσ διατάξεισ, θ δυνατότθτα ζναρξθσ ςυναγερμϊν και ο ζλεγχοσ των διαφλων κινδφνου και αςφάλειασ από τθ γζφυρα του πλοίου και ότι οι λαμβανόμενοι ςυναγερμοί κινδφνου και αςφάλειασ γίνονται αντιλθπτοί από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ γζφυρασ. Θ ςυςκευι δορυφορικοφ EPIRB ελεφκερθσ πλεφςθσ πρζπει να εγκακίςταται κοντά ςτθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε: 1. Να μθν εμποδίηεται θ ελεφκερθ πλεφςθ τθσ από κιγκλιδϊματα, υπερκαταςκευζσ και άλλα εμπόδια, ςε περίπτωςθ βφκιςθσ του πλοίου. 2. Να είναι δυνατι θ εφκολθ μεταφορά τθσ ςτα ςωςτικά μζςα του πλοίου. 26

27 3. Να είναι εφκολθ θ χειροκίνθτθ ενεργοποίθςι τθσ από το προςωπικό γζφυρασ χωρίσ αυτό να απομακρφνεται πολφ από αυτι. 4. Να εξαςφαλίηεται οπτικι επαφι με το δορυφόρο. Οι φορθτοί πομποδζκτεσ VHF ςωςτικϊν μζςων, κακϊσ και οι αναμεταδότεσ ραντάρ (SART) πρζπει να αποκθκεφονται ςτθ γζφυρα δίπλα ςτθν ζξοδο προσ το κατάςτρωμα λζμβων κάκε πλευράσ. Οι επαναφορτιηόμενοι ςυςςωρευτζσ, πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνοι ςε κατάλλθλο ςφςτθμα φόρτιςθσ, ϊςτε να είναι πλιρωσ φορτιςμζνοι ανά πάςα ςτιγμι. Οι ειδικοί ςυςςωρευτζσ που απαιτοφνται για περιπτϊςεισ ανάγκθσ πρζπει να φυλάςςονται ςτθ γζφυρα ζτοιμοι για μεταφορά ςτα ςωςτικά μζςα όταν αυτό απαιτθκεί. Θ ειςαγωγι των πλθροφοριϊν κζςθσ πλοίου ςτισ ςυςκευζσ VHF/DSC, MF/DSC, MF/HF/DSC και ΕΠ INMARSAT μπορεί να γίνεται με το χζρι με ειςαγωγι των πλθροφοριϊν αυτϊν κάκε τζςςερισ ϊρεσ ι αυτόματα με κατάλλθλθ ςφνδεςθ των ςυςκευϊν αυτϊν με δζκτθ GPS. τα επιβατθγά πλοία που ζχουν μεταφορικι ικανότθτα πάνω από 200 επιβάτεσ και εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ ι πλόεσ μεγάλθσ ι μικρισ ακτοπλοΐασ, θ ειςαγωγι των πλθροφοριϊν κζςθσ πλοίου πρζπει να γίνεται αυτόματα με κατάλλθλθ ςφνδεςθ των ςυςκευϊν VHF/DSC, MF/DSC και ΕΠ INMARSAT με δζκτθ GΡS. τα πλοία που ταξιδεφουν ςτθ καλάςςια περιοχι Α3 θ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 1974, ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF, εξαιρουμζνθσ τθσ ςυςκευισ τθλεγραφίασ άμεςθσ εκτφπωςθσ (ΝBDP), είναι υποχρεωτικι ωσ "βαςικόσ εξοπλιςμόσ". Εφόςον ωσ "πρόςκετοσ" εξοπλιςμόσ χρθςιμοποιείται ο προβλεπόμενοσ από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 1974 επίγειοσ ςτακμόσ πλοίου (Ε..Π) INMARSAT, μπορεί να εγκαταςτακεί ωσ "βαςικόσ εξοπλιςμόσ" ζνασ ακόμθ Ε..Π.INMARSAT αντί του προβλεπόμενου από τισ ίδιεσ διατάξεισ εξοπλιςμοφ 27

28 τθλεγραφίασ άμεςθσ εκτφπωςθσ (NBDP) τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ MF/HF. Πηγέρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ζςζηήμαηορ GMDSS Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ πρζπει να υπάρχει πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ικανι να τροφοδοτεί ςυνεχϊσ τισ ραδιοεγκαταςτάςεισ του πλοίου (βαςικζσ και πρόςκετεσ) με πλιρεσ θλεκτρικό φορτίο και να φορτίηει τουσ ςυςςωρευτζσ τθσ εφεδρικισ πθγισ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν τροφοδότθςθ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ. τισ περιπτϊςεισ πλοίων που ωσ κφρια πθγι ενζργειασ χρθςιμοποιείται ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν, θ τροφοδότθςθ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν με τθν προχπόκεςθ ότι θ ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ τθσ παραγράφου 2 κα ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ τροφοδότθςθσ του ραδιοεξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 για χρονικό διάςτθμα 6 ωρϊν τουλάχιςτον. ε κάκε πλοίο πρζπει να υπάρχει ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ι πθγζσ ενζργειασ για τθν τροφοδότθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ ι/και τθσ πθγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ανάγκθσ, να κακίςταται δυνατι θ απρόςκοπτθ λειτουργία των ραδιοεγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ περιπτϊςεισ κινδφνου και αςφάλειασ. Θ πιο πάνω εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ χρθςιμοποιείται και για τθν τροφοδότθςθ του απαιτοφμενου θλεκτρικοφ φωτιςμοφ ανάγκθσ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ. Θ ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 28

29 τροφοδότθςθσ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ VHF και ανάλογα με τθν περιοχι πλόων του πλοίου: - τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ M/F για πλόεσ περιοχισ Α1+Α2, - τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ MF/HF για πλόεσ περιοχισ Α1+Α2+Α3 ι/και Α4, - του επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT και των πρόςκετων φορτίων που τυχόν απαιτοφνται για τθν αςφαλι λειτουργία του, όπωσ θ γυροπυξίδα και το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κεραίασ για πλόεσ περιοχισ Α1+Α2+Α3, για χρονικι περίοδο τουλάχιςτον : μιασ ϊρασ εάν θ βοθκθτικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με όλεσ τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ ΙΙ-1/42 ι 43 τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 1974 (SOLAS 74) ςυμπεριλαμβανομζνων και των απαιτιςεων για τροφοδότθςθ των ραδιοεγκαταςτάςεων και ζξθ ωρϊν εάν δεν υπάρχει βοθκθτικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ι εάν θ βοθκθτικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ δεν ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με όλεσ τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ ΙΙ-1/42 ι 43 τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 1974, (SOLAS 74) ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτιςεων για τροφοδότθςθ των ραδιοεγκαταςτάςεων. Αν για να εξαςφαλιςκεί θ ςωςτι λειτουργία τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ, απαιτείται θ ειςαγωγι μθ διακοπτόμενων ςτοιχείων πορείασ από τθν πυξίδα του πλοίου, κα προβλζπονται διατάξεισ με τισ οποίεσ να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ παροχι των πλθροφοριϊν αυτϊν ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ ι τθσ θλεκτρικισ πθγισ ανάγκθσ του πλοίου με τροφοδότθςθ τθσ πυξίδασ από τθν εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ παραγράφου 2 αυτοφ του άρκρου. Για τον υπολογιςμό τθσ απαιτοφμενθσ χωρθτικότθτασ των ςυςςωρευτϊν τθσ εφεδρικισ πθγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, λαμβάνεται υπόψθ θ ολικι κατανάλωςθ για ταυτόχρονθ λειτουργία των 29

30 ςυνδεδεμζνων με τουσ ςυςςωρευτζσ τθλεπικοινωνιακϊν ςυςκευϊν και με βάςθ : - τθν κατανάλωςθ του δζκτθ VHF, - το μιςό τθσ κατανάλωςθσ του πομποφ VHF κατά τθν εκπομπι, - τθν κατανάλωςθ του δζκτθ MF ι MF/HF, κακϊσ και αυτισ του πομποφ, όταν είναι ζτοιμοσ για άμεςθ εκπομπι, - το μιςό τθσ κατανάλωςθσ του ραδιοτθλεφωνικοφ πομποφ MF ι MF/HF κατά τθν εκπομπι, - τθν κατανάλωςθ του επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT κατά τθ λιψθ, - το μιςό τθσ μζγιςτθσ κατανάλωςθσ του επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT κατά τθν εκπομπι και - τθ ςυνολικι κατανάλωςθ των πρόςκετων φορτίων, τα οποία τροφοδοτοφνται από τθν εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ περιπτϊςεισ κινδφνου ι ανάγκθσ. Θ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν τθσ εφεδρικισ πθγισ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να γίνεται με αυτόματα μζςα που : να εξαςφαλίηουν πλιρθ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο μικρότερο των 10 ωρϊν και να διακζτουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ με το οποίο να εντοπίηεται τυχόν βλάβθ ι ανωμαλία λειτουργίασ του ςυςτιματοσ φόρτιςθσ. ε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ φόρτιςθσ που αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο πρζπει να διατίκεται εναλλακτικό ςφςτθμα φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν μόνιμο ι φορθτό. Οι ςυςςωρευτζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ του πλοίου, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται: - ο μζγιςτοσ βακμόσ απόδοςισ τουσ, 30

31 - λογικι διάρκεια ηωισ τουσ, - θ αςφαλισ λειτουργία τουσ, - θ διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ μζςα ςτα όρια που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι είτε βρίςκoνται ςε κατάςταςθ φόρτιςθσ είτε ςε κατάςταςθ εκφόρτιςθσ, - θ απαγωγι των ανακυμιάςεων που δθμιουργοφνται κατά τθ φόρτιςθ, - ο φωτιςμόσ των ςυςςωρευτϊν. Εάν χρθςιμοποιοφνται ςυςςωρευτζσ μολφβδου, θ βάςθ ι το κιβϊτιο των ςυςςωρευτϊν, κα είναι επενδυμζνα ςτεγανά με ειδικό υλικό για να αποφεφγεται τυχόν διαρροι υγρϊν και διάβρωςθ. Για κάκε ζναν από τουσ φορθτοφσ πομποδζκτεσ VHF ςωςτικϊν μζςων που απαιτοφνται από τθν παροφςα απόφαςθ πρζπει να διατίκεται απαραίτθτα ειδικόσ ςυςςωρευτισ για περιπτϊςεισ ανάγκθσ, ο οποίοσ κα διατθρείται ςφραγιςμζνοσ κοντά ςτθ ςυςκευι ζτοιμοσ για μεταφορά ςτα ςωςτικά μζςα. Εφόςον οι πιο πάνω πομποδζκτεσ χρθςιμοποιοφνται και για τθ διεξαγωγι ενδοεπικοινωνίασ ςτο πλοίο κα διατίκεται επιπλζον ζνασ επαναφορτιηόμενοσ ςυςςωρευτισ για αυτζσ τισ επικοινωνίεσ. Απαιηήζειρ ζςνηήπηζηρ παδιοεγκαηάζηαζηρ GMDSS Ανεξάρτθτα από τθ μζκοδο ι τισ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ που ζχουν επιλεγεί για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ραδιοεξοπλιςμοφ, πρζπει να υπάρχουν ςτο πλοίο επαρκι τεχνικά βοθκιματα ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ να διευκολφνεται θ τεχνικι παρζμβαςθ για αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του ραδιοεξοπλιςμοφ. Σα τεχνικά εγχειρίδια των ςυςκευϊν πρζπει να υπάρχουν ςτο πλοίο ςτθν Αγγλικι ι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επί πλζον πρζπει να υπάρχουν 31

32 επαρκι ανταλλακτικά, εργαλεία και όργανα, ϊςτε να κακίςταται εφικτι τυχόν τεχνικι παρζμβαςθ. Μεταξφ των ανταλλακτικϊν που πρζπει να υπάρχουν ςτο πλοίο περιλαμβάνονται και τα θλεκτρονικά εκείνα ςτοιχεία που ςυνιςτϊνται από τον καταςκευαςτι για περιοδικι αντικατάςταςθ. Ανεξάρτθτα από τθ μζκοδο ι τισ μεκόδουσ που επιλζγονται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ραδιοεξοπλιςμοφ, το πλοίο δεν επιτρζπεται να αναχωρεί από το λιμάνι μζχρισ ότου αποκαταςτακεί θ οποιαδιποτε βλάβθ το εμποδίηει να εκτελεί όλεσ τισ επικοινωνίεσ κινδφνου και αςφαλείασ που προβλζπονται ςτoν κανονιςμό 4 του Kεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 74'. Θ απαίτθςθ αυτι αφορά βλάβεσ, τόςο ςτο βαςικό, όςο και ςτον πρόςκετο ραδιοεξοπλιςμό (DUPLICATION). Mε τθν προχπόκεςθ ότι εξαςφαλίηονται όλεσ οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ για επικοινωνίεσ κινδφνου και αςφαλείασ, βλάβθ του ραδιοεξοπλιςμοφ που αφορά ςτθ δθμόςια ανταπόκριςθ δεν κεωρείται ότι κακιςτά το πλοίο αναξιόπλοο ι ότι αποτελεί λόγο κακυςτζρθςθσ του απόπλου του από λιμάνια όπου δεν διατίκενται ευκολίεσ επιςκευισ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν του πλοίου προβλζπονται τρεισ εναλλακτικζσ μζκοδοι, οι οποίεσ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΔΕΕΠ και επιλζγονται από τον πλοιοκτιτθ ανάλογα με τθ καλάςςια περιοχι πλόων και τισ εκάςτοτε ειδικότερεσ ςυνκικεσ και είναι οι εξισ: Εγκατάςταςθ ςτο πλοίο πρόςκετου ραδιοεξοπλιςμοφ (DUPLICATION). Εν πλω θλεκτρονικι ςυντιρθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ. υντιρθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ ςτο λιμάνι. Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1 και Α2 αρκεί μία μόνο από τισ αναφερόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο μεκόδουσ, ενϊ για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α3 και Α4 απαιτείται θ επιλογι δφο τουλάχιςτον από αυτζσ. 32

33 Εάν θ καλι λειτουργία ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν εξαςφαλίηεται, μεταξφ άλλων και με τθν επιλογι τθσ μεκόδου εγκατάςταςθσ πρόςκετου ραδιοεξοπλιςμοφ, πρζπει επί πλζον του ραδιοεξοπλιςμοφ που κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ απόφαςθσ αυτισ και ανάλογα με τθν περιοχι πλόων του, το πλοίο να είναι εξοπλιςμζνο και με τον παρακάτω ραδιοεξοπλιςμό: (α) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1, με μία επί πλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC. (β) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1+Α2, με μία επί πλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 7 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74 και με μία επί πλζον ραδιοεγκατάςταςθ ΜF/DSC που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 9 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74 ι ζνα επίγειο ςτακμό πλοίου (ΕΠ) INMARSAT που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74. (γ) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ A1+A2+A3, με μία επιπλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC και επιπρόςκετα με μία ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF/DSC που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παρ.2.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74 ι με ζνα επίγειο ςτακμό πλοίου (ΕΠ) INMARSAT που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74. (δ) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1+Α2+Α3+Α4 μία επιπλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF και μία ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF/DSC που να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 10 παράγρ. 2.1 του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 74. Για πλοία που ειςζρχονται περιοδικά ςε καλάςςιεσ περιοχζσ Α4 και ζχουν αρχικά εξοπλιςκεί με ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF, θ παραπάνω πρόςκετθ ραδιοεγκατάςταςθ μπορεί να αντικαταςτακεί από επίγειο ςτακμό πλοίου (ΕΠ) ΙΝΜΑRSAΣ που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ

34 H ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF ι ο επίγειοσ ςτακμόσ πλοίου που εγκακίςταται ωσ πρόςκετοσ ραδιοεξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 10 του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 74 ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ ςυναγερμϊν κινδφνου από τθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ του πλοίου. Κάκε ραδιοςυςκευι που αποτελεί μζροσ του πρόςκετου ραδιοεξοπλιςμοφ πρζπει να ςυνδζεται με ξεχωριςτι κεραία και να είναι ζτοιμθ για άμεςθ λειτουργία. Ο πρόςκετοσ ραδιοεξοπλιςμόσ που αναφζρεται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του άρκρου αυτοφ πρζπει να ςυνδζεται με τισ πθγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 9 τθσ απόφαςθσ αυτισ για τθν τροφοδότθςθ του κφριου ραδιοεξοπλιςμοφ του πλοίου. Εάν θ καλι λειτουργία των ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν εξαςφαλίηεται, μεταξφ άλλων, και με τθν επιλογι τθσ μεκόδου ςυντιρθςθσ ςτθν ξθρά, απαιτείται θ ςυνομολόγθςθ ςφμβαςθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κεωρθμζνο αντίγραφο τθσ οποίασ κα φζρεται επί του πλοίου, με αναγνωριςμζνθ και ειδικά εξουςιοδοτθμζνθ από τθ ΔΕΕΠ τεχνικι εταιρεία με τθν οποία κα εξαςφαλίηεται θ ικανοποιθτικι τεχνικι υποςτιριξθ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ του πλοίου ςτα λιμάνια κατάπλου του. Θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ τεχνικϊν εταιρειϊν παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ ξθράσ ςτα εμπορικά πλοία με ελλθνικι ςθμαία που εντάςςονται ςτο παγκόςμιο ναυτιλιακό ςφςτθμα κινδφνου και αςφαλείασ (GMDSS), ο τφποσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ραδιοεξοπλιςμοφ GMDSS και του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ τεχνικισ εταιρείασ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ξθράσ ραδιοεξοπλιςμοφ GMDSS, κακορίηονται ςτα παραρτιματα Αϋ, Βϋ, και Γϋ. Εάν θ καλι λειτουργία των ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν εξαςφαλίηεται, μεταξφ άλλων, και με τθν επιλογι τθσ μεκόδου ςυντιρθςθσ εν πλω, τότε απαιτείται πζραν των υποχρεϊςεων για εξοπλιςμό τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ με τα προβλεπόμενα από τθν 34

35 παράγρ.3 αυτοφ του άρκρου τεχνικά εγχειρίδια και ανταλλακτικά, να διατίκεται ςτο πλοίο και πλιρθσ ςειρά εργαλείων, ανταλλακτικϊν και οργάνων ελζγχου ζτςι ϊςτε να κακίςταται δυνατόσ ο εντοπιςμόσ βλαβϊν και θ ςυντιρθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ επί του πλοίου. Σήπηζη ημεπολογίος παδιοεπικοινωνιών Τποχρεωμζνα να τθροφν θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν είναι όλα τα πλοία που υποχρεωτικά φζρουν ςτακμό ραδιοεπικοινωνιϊν GMDSS ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά. Από τθν απαίτθςθ αυτι εξαιροφνται τα Α/Κ πλοία κάτω των 24 μζτρων μεταξφ κακζτων που εκτελοφν πλόεσ εςωτερικοφ, τα Επαγγελματικά Σουριςτικά που μεταφζρουν μζχρι 12 επιβάτεσ και εκτελοφν πλόεσ εςωτερικοφ και τα πλοία τα οποία εκτελοφν πλόεσ μζχρι και τοπικοφσ. Για τα πλοία αυτά ο Κυβερνιτθσ κα καταχωρεί ςτο Θμερολόγιο γζφυρασ, όπου αυτό προβλζπεται, τισ εγγραφζσ ςχετικά με τον ζλεγχο του ραδιοεξοπλιςμοφ και τθν ανταπόκριςθ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ. Τρόποσ τιρθςθσ: 1. Σο θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν τθρείται από τουσ υπεφκυνουσ χειριςτζσ τθσ υπθρεςίασ ραδιοεπικοινωνιϊν. 2. Σο θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν ςφραγίηεται και μονογράφεται κατά φφλλο από τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Εμπορικϊν Πλοίων ι τθ Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι. 3. Οι εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν πρζπει να γίνονται με μελάνι και να είναι ςαφείσ και ευανάγνωςτεσ. 35

36 4. Απαγορεφονται οι διαγραφζσ, παραγραφζσ και αποξζςεισ. Συχόν λανκαςμζνεσ εγγραφζσ υπογραμμίηονται και ςθμειϊνεται ότι διαγράφονται προςδιοριηόμενου ςτθ ςχετικι ςθμείωςθ και του αρικμοφ των λζξεων. 5. Σο Διεκνζσ Διακριτικό ιμα (Δ.Δ.), ο Διακριτικόσ Αρικμόσ τακμοφ Πλοίου (Δ..Π.) και οι ςυντμιςεισ του Διεκνοφσ Κανονιςμοφ Ραδιοεπικοινωνιϊν πρζπει να καταχωρίηονται με κεφαλαία γράμματα. Καταχωριηόμενα ςτοιχεία 1. το θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν, που φυλάςςεται ςτο χϊρο διεξαγωγισ των ραδιοεπικοινωνιϊν, καταχωρίηονται, εκτόσ από τθν περίλθψθ, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα του ςυμβάντοσ, περίλθψθ ανταποκρίςεων που ζχουν ςχζςθ: (α) Με περιςτατικά κινδφνου, επείγοντοσ και αςφαλείασ, που λαμβάνονται από τισ ςυςκευζσ ραδιοεπικοινωνιϊν του πλοίου ι που αφοροφν άμεςα το πλοίο, (β) Με τθν υπθρεςία ραδιοεπικοινωνιϊν και παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ γενικότερα. (γ) Με τθν λειτουργικι κατάςταςθ και τυχόν βλάβεσ του ραδιοεξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνων και των πθγϊν τροφοδότθςθσ ραδιοεξοπλιςμοφ, με τα λειτουργικά προβλιματα που διαπιςτϊνονται κατά τθ διεξαγωγι τθσ υπθρεςίασ ραδιοεπικοινωνιϊν κακϊσ και με τισ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν ραδιοεπικοινωνιϊν και των περιφερειακϊν τουσ μονάδων. (δ) Με τισ περιοδικζσ δοκιμζσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν ραδιοεπικοινωνιϊν του πλοίου. 36

37 2. το θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν καταχωρίηονται επίςθσ ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ: (α) με το πλοίο όπωσ: όνομα, ΔΠ, ΔΔ, νθολόγιο, κοχ, αρικμόσ ΙΜΟ, καλάςςιεσ περιοχζσ πλόων, μζκοδοι που ζχουν επιλεγεί για τθ ςυντιρθςθ των ραδιοεγκαταςτάςεων, επωνυμία τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ (β) με το προςωπικό ραδιοεπικοινωνιϊν όπωσ: ονοματεπϊνυμο των χειριςτϊν, θμερομθνία ναυτολόγθςθσ χειριςτϊν, αρικμόσ και τφποσ των πτυχίων χειριςτοφ ραδιοεπικοινωνιϊν, ονοματεπϊνυμο του υπεφκυνου για τθ διεξαγωγι των επικοινωνιϊν κινδφνου (γ) με τθ κζςθ του πλοίου (καταχωρείται τουλάχιςτον μία φορά τθν θμζρα). 37

38 Ηλεκηρομαγνηηική ζσμβαηόηηηα ζσζηήμαηος GMDSS Ηλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα Αρχικά πρζπει να ορίςουμε τι είναι θ θλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι και θ θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα: Ηλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι (EMI) είναι κάκε ςιμα ι εκπομπι που ακτινοβολείται ςτον χϊρο ι άγεται ςε καλϊδια τροφοδοςίασ ι ςθμάτων και κζτει ςε κίνδυνο τθ λειτουργία ςυςτθμάτων αςφρματθσ πλοιγθςθσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ αςφαλείασ ι υποβακμίηει, παρεμποδίηει ι διακόπτει επανειλθμμζνα μια αδειοδοτθμζνθ υπθρεςία αςφρματων επικοινωνιϊν. τισ υπθρεςίεσ αςυρμάτων επικοινωνιϊν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εμπορικζσ εκπομπζσ AM/FM, θ τθλεόραςθ, θ κινθτι τθλεφωνία, τα ραντάρ, ο ζλεγχοσ εναζριασ κυκλοφορίασ, θ τθλεειδοποίθςθ και οι Τπθρεςίεσ Προςωπικισ Επικοινωνίασ (PersonalCommunication Services ι PCS). Αυτζσ οι αδειοδοτθμζνεσ και οι μθ αδειδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ αςυρμάτων επικοινωνιϊν, όπωσ το WLAN ι το Bluetooth, μαηί με ακοφςιουσ πομποφσ όπωσ ψθφιακζσ ςυςκευζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν, ςυμβάλλουν ςτο θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον. Η θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (EMC) είναι θ δυνατότθτα ςτοιχείων του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ να λειτουργοφν ομαλά μαηί, μζςα ςε θλεκτρονικό περιβάλλον. 38

39 Προφανϊσ το ηιτθμα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ κρίνεται ωσ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό για ζναν τόςο κρίςιμο εξοπλιςμό όπωσ το GMDSS, γι αυτό και ζχει γίνει κατάλλθλθ νομοκετικι ρφκμιςθ. Ηλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα ζςζκεςών GMDSS φμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 50268/5137 κακορίηονται οι παρακάτω προδιαγραφζσ για τισ ςυςκευζσ GMDSS: 1. Απαιτιςεισ προςταςίασ Ο εξοπλιςμόσ ςχεδιάηεται και καταςκευάηεται κατά τρόπον ϊςτε, λαμβανομζνου υπόψθ του επιπζδου τθσ τεχνολογίασ, να εξαςφαλίηεται ότι : α. οι προκαλοφμενεσ θλεκτρομαγνθτικζσ διαταραχζσ περιορίηονται ςε επίπεδο τζτοιο, ϊςτε ο ραδιοεξοπλιςμόσ και ο τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ι άλλοσ εξοπλιςμόσ να μπορεί να λειτουργεί όπωσ κα ζπρεπε, β. ζχει το αναμενόμενο επίπεδο ατρωςίασ ςτισ θλεκτρομαγνθτικζσ διαταραχζσ για τθν προβλεπόμενθ χριςθ του, που του επιτρζπει να λειτουργεί χωρίσ απαράδεκτθ υποβάκμιςθ τθσ προβλεπόμενθσ χριςθσ του. 2. Ειδικζσ απαιτιςεισ για τισ ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ. Μια ςτακερι εγκατάςταςθ πρζπει να εγκακίςταται ςφμφωνα με τισ ορκζσ τεχνικζσ πρακτικζσ και λαμβανομζνων υπόψθ των πλθροφοριϊν για τθν προβλεπόμενθ χριςθ των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων τθσ, για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων προςταςίασ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1. Οι εν λόγω ορκζσ τεχνικζσ πρακτικζσ πρζπει να είναι τεκμθριωμζνεσ, θ δε τεκμθρίωςι τουσ να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων ελεγκτικϊν αρχϊν, για ςκοποφσ επικεωριςεων, κακ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ εγκατάςταςθσ. 39

40 Οι ςυςκευζσ για τισ οποίεσ ζχει διαπιςτωκεί πωσ ςυμμορφϊνονται προσ τισ παραπάνω οδθγία φζρουν τθ ςιμανςθ CE, που πιςτοποιεί το γεγονόσ αυτό. Σθν ευκφνθ για τθν επίκεςθ τθσ ςιμανςθσ CE ζχει ο καταςκευαςτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωπόσ του ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα. 40

41 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ VMS Σο ςφςτθμα ενδεικτικά αποτελείται από τα παρακάτω: 1. MAIN BATTERY= Κφρια μπαταρία service πλοίου, θ οποία διαμζςου του πίνακα διανομισ και ενόσ αςφαλοδιακόπτθ, τροφοδοτεί το ςφςτθμα GMDSS με ρεφμα 12 ι 24 VDC. τα μεγαλφτερα ςκάφθ, μικουσ ςυνικωσ πάνω από τα 24 μζτρα, όταν θ κφρια τροφοδότθςθ είναι με ρεφμα γεννθτριϊν 220 VAC, τότε επιλζγεται το κατάλλθλο τροφοδοτικό, το οποίο ςυνδεόμενο δια μζςου αςφαλοδιακόπτθ 220V.ΑC παρζχει επίςθσ ςτακερι ζξοδο 13.6 V.DC. Ο τρόποσ ςυνδεςμολογίασ είναι ο ίδιοσ. 2. DUAL POWER SUPPLY, BATTERY CHARGER & CHANGER. Σροφοδοτικό με ςφςτθμα αυτόματθσ διπλισ τροφοδοςίασ, φορτιςτι μπαταρίασ (εφεδρικισ), και μθχανιςμό αυτόματθσ εναλλαγισ πθγισ τροφοδοςίασ. Α. Θ ςυςκευι τροφοδοτοφμενθ με 12 ι 24 VDC ανάλογα με το θλεκτρικό ςφςτθμα του ςκάφουσ, παράγει κακαρό και ςτακερό ρεφμα 13.6 VDC (ςυνθκίηουμε να λζμε 12 VDC) με το οποίο τροφοδοτοφνται οι 41

42 ςυςκευζσ VHF/DSC, το GPS και ενδεχομζνωσ το NAVTEX αν υπάρχει, οι οποίεσ ςυςκευζσ ανικουν ςτο ςφςτθμα GMDSS. Β. Ο ενςωματωμζνοσ φορτιςτισ μπαταρίασ, επιτθρεί τθν κατάλλθλα ςυνδεδεμζνθ εφεδρικι μπαταρία GMDSS (4), ςυμπλθρϊνει αυτόματα το φορτίο τθσ όςο χρειάηεται, ανάλογα με τθν κατανάλωςθ, και γενικά τθν κρατάει πάντοτε φορτιςμζνθ και ζτοιμθ να χρθςιμοποιθκεί, αυτόματα, ςε περιπτϊςεισ ςφντομων διακοπϊν του κφριου ρεφματοσ ι ςτθν ζςχατθ απευκταία περίπτωςθ black-out λόγω κινδφνου. Θ ετοιμότθτα τθσ μπαταρίασ αυτισ για να προςφζρει ζργο λειτουργίασ του VHF/DSC ςε μια τζτοια περίπτωςθ και περαιτζρω κατά τθν επιχείρθςθ διάςωςθσ, αποτελεί καταλυτικό ςτοιχείο για τθν αςφάλεια κάκε ςκάφουσ και φυςικά για τθ μεγαλφτερθ αςφάλεια τθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα. Γ. Τπάρχει ενςωματωμζνοσ μθχανιςμόσ (dual-changer) ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ διακοπισ τθσ κφριασ τροφοδοςίασ(1), κάνει αυτόματθ μεταγωγι τθσ τροφοδοςίασ ςτθν εφεδρικι μπαταρία GMDSS (4), τόςο γριγορα, ϊςτε θ λειτουργία των ςυςκευϊν VHF/DSC, GPS, NAVTEX, να μθν διακόπτεται. Δ. τθν πρόςοψθ τθσ ςυςκευισ υπάρχει ζνα κόκκινο μπουτόν με τθν ζνδειξθ alarm stop ι buzzer stop. τθν περίπτωςθ Γ, όπωσ είπαμε προθγουμζνωσ, όταν γίνεται μεταγωγι τθσ τροφοδοςίασ ι μια από τισ δφο τροφοδοςίεσ διακόπτεται για κάποιο λόγο ι όταν θ τάςθ τθσ εφεδρικισ μπαταρίασ είναι χαμθλι, κάτω από το όριο λειτουργίασ, τότε θχεί ζνα αλάρμ. Πιζηοντασ ςτιγμιαία το μπουτόν ο ιχοσ του αλάρμ ςταματάει. Ο κυβερνιτθσ τότε πρζπει να ςυμβουλευτεί τισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ, ϊςτε να αντιλθφκεί το λόγο ιχθςθσ του αλάρμ, και να πράξει τα δζοντα για αποκατάςταςθ. 3. υςκευι VHF/DSC τροφοδοτοφμενθ με ςτακερό ρεφμα 13,6 VDC (12V) από το τροφοδοτικό (2). Παράλλθλα όπωσ είπαμε, πρζπει να ςυνδζονται όλεσ οι άλλεσ ςυςκευζσ, GPS και NAVTEX, αν υπάρχουν, 42

43 ϊςτε να είναι λειτουργικζσ και αυτζσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και κινδφνου. 4. GMDSS BATTERY= Εφεδρικι Μπαταρία GMDSS. Πρζπει να ζχει τάςθ 12V και χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 45 ΑΘ και μζχρι 70 ΑΘ, όταν υπάρχουν ςυνδεδεμζνεσ περιςςότερεσ ςυςκευζσ, πζρα από το βαςικό VHF/DSC. Θ μπαταρία πρζπει να είναι «κλειςτοφ» τφπου, ελεφκερθ ςυντιρθςθσ, ϊςτε να μθν ζχει ανακυμιάςεισ όταν φορτίηεται και να είναι τοποκετθμζνθ ςε ειδικό ξυλοκιβϊτιο με επζνδυςθ φφλλων μολφβδου ι να είναι μζςα ςτθν ειδικι πλαςτικι κικθ με κάλυμμα, καταςκευαςμζνθ από ειδικό υλικό, το οποίο δεν προςβάλλεται από τα τοξικά υγρά. 5. υςκευι GPS ι κεραία GPS τφπου ΑCTIVE/ΝΜΕΑ. Είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν τροφοδοςία GMDSS 12V, όπωσ και το VHF/DSC και παρζχει ςτθ μονάδα DSC του VHF πλθροφορία NMEA-0183 με ςτίγμα και ϊρα (GMT-Γκρίνουιτσ ι Local-τοπικι). ε περίπτωςθ αποςτολισ ςιματοσ κινδφνου(distress) τα ςτοιχεία αυτά μεταβιβάηονται μαηί με τα ψθφιακά ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του ςκάφουσ(mmsi) ϊςτε να γίνεται άμεςα γνωςτι θ κζςθ κινδφνου και να κακίςταται ζτςι πιο αποτελεςματικι θ επιχείρθςθ εντοπιςμοφ και διάςωςθσ. Dual power supply/battery charger GMDSS-A1 43

44 Επεξιγθςθ λειτουργικϊν ςθμείων πρόςοψθσ Αςφαλοδιακόπτεσ 1. FUSE/ SWITCH ON-OFF MAIN BATTERY Γενικόσ αςφαλοδιακόπτθσ on-off(εντόσ-εκτόσ) για το κφριο ρεφμα τροφοδοςίασ(main batt) 2. FUSE/ SWITCH ON-OFF EMERGENCY BATTERY Tο ίδιο για τθν εφεδρικι μπαταρία GMDSS. Πργανα 1. V= VOLTMETER= Βολτόμετρο ςτθν κλίμακα 0-15 VDC. Όταν λειτουργεί ο δείκτθσ πρζπει να είναι ςτα 13.6 VDC. 2. A= AMPEROMETER= Αμπερόμετρο Με 2 κλίμακεσ, 0-(+10) δεξιά, και 0-(-10) αριςτερά. Όταν θ μπαταρία GMDSS είναι καλά φορτιςμζνθ, τότε ο δείκτθσ είναι ςτο 0 (μθδζν) ςτθ μζςθ. Όταν τφχει να φορτίηει, μετακινείται ανάλογα με το φορτίο προσ τα δεξιά και προοδευτικά κατεβαίνει ςτο 0ν (μθδζν), όταν ολοκλθρωκεί θ φόρτιςθ. Όταν λειτουργοφν οι ςυςκευζσ VHF/DSC, GPS, κ.λπ. ο δείκτθσ κινείται προσ τα αριςτερά, ανάλογα με το φορτίο κατανάλωςθσ.όταν μιλάμε ςτο VHF και πατάμε τθν πεταλοφδα, θ μετακίνθςθ είναι επιπρόςκετα κατά -4 Α περίπου. Επικουρικά, αυτόσ είναι και ζνασ τρόποσ να ελζγχουμε τθν ζξοδο εκπομπισ του VHF, ςτα 25 W. Όταν εκπζμπουμε με μειωμζνθ ιςχφ 1W, τότε ο δείκτθσ μετακινείται και -1 Α περίπου. 44

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ. Διπλωματικό Εργαςύα ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματικό Εργαςύα «Η ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΦΕΔΙΑΜΟ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΑΥΑΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΠΛΟΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΦΤΔΗΝ ΥΟΡΣΙΟΤ» ΓΡΤΜΠΛΑ ΠΕΡΙΚΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνθσ 14-18, ΦΜ: 143 42 Οζα Ϊιλαδζλφεια Φθλ. (210) 2598000, fax (210) 2584872 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΡΑΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση των Χπηστών ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπτςξη Πλατυόπμαρ Γςναμικήρ Παποσήρ Υπηπεσιών Βασισμένων στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM».

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΘΤΘΣ ΣΧΟΛΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓ. ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ραξοί: Διαδικτυακζσ Ομιλίεσ Ρολιτιςμοφ» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΡΑΞΩΝ Ρροχπολογιςμόσ: 246.130,00 (χωρίσ ΦΡΑ) Διάρκεια: 15 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ Διεκνισ με

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα