ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΒΡΑΓΔΛΗ ΙΧΑΝΝΗ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΪΟ 2010

2

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ τθν παρακάτω εργαςία περιγράφουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ λιψθσ μζτρων για τθ καλάςςια διάςωςθ, ειδικά ςε μια χϊρα όπωσ θ Ελλάδα που θ κάλαςςα ζχει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξι τθσ. Αναφερόμαςτε ςτο Διεκνι Οργανιςμό Ναυςιπλοΐασ που κακορίηει τα πλαίςια και τουσ κανονιςμοφσ για τθ καλάςςια διάςωςθ. Περιγράφουμε το ςφςτθμα GMDSS, τον τρόπο λειτουργίασ του, τα ςυςτιματα από τα οποία αποτελείται κακϊσ επίςθσ και τον τρόπο γείωςθσ του πλοίου. Αναλφουμε το νομικό κακεςτϊσ που υπάρχει για το ςφςτθμα ςτο ελλθνικό κράτοσ, κακϊσ και το ηιτθμα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ του εξοπλιςμοφ GMDSS. 3

4 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Διζαγωγή Σο ζμφυτο και αναλλοίωτο ςτο πζραςμα των αιϊνων ταλζντο τθσ Ελλθνικισ φυλισ ςτισ καλάςςιεσ αςχολίεσ, δικαιολογείται, από τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτο ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων, από το γεγονόσ ότι τα ελλθνικά παράλια εκτείνονται ςε ζκταςθ χλμ. και τθν φπαρξθ νθςιϊν και βραχονθςίδων, ςε ζνα πολυνθςιακό ςφμπλεγμα με καλαςςινοφσ κατοίκουσ. Θ Ελλάδα είναι μία παραδοςιακά ναυτιλιακι χϊρα και θ εμπορικι τθσ ναυτιλία ζχει διαδραματίςει ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Πρωταρχικό ρόλο φυςικά κα πρζπει να ζχει υπό τισ παραπάνω ςυνκικεσ για τθν ελλθνικι ναυτιλία θ αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ και θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα. τόχουσ υψθλισ προτεραιότθτασ για το Τπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ, όςον αφορά τον ευαίςκθτο αυτό τομζα, αποτελοφν: Θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ των επιπζδων αςφαλείασ των Ελλθνικϊν πλοίων και Ο αυςτθρόσ ζλεγχοσ τιρθςθσ των ςχετικϊν κανονιςμϊν και προδιαγραφϊν. Θ επίτευξθ των ςτόχων επιδιϊκεται ςε νομοκετικό πλαίςιο με τθν εναρμόνιςθ τθσ Νομοκεςίασ με τισ Αποφάςεισ και τουσ Κανονιςμοφσ των Διεκνϊν Οργανιςμϊν και Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. που ρυκμίηουν κζματα καταςκευισ και εξοπλιςμοφ των εμπορικϊν πλοίων, όπωσ τθλεπικοινωνιϊν, ςωςτικϊν και πυροςβεςτικϊν μζςων, μεταφοράσ - φορτοεκφόρτωςθσ επικινδφνων φορτίων (πετρελαιοειδϊν, χθμικϊν 4

5 κλπ.), μθχανοθλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, ενδιαιτιςεων, υγιεινισ επί των πλοίων κλπ. τθν αναβάκμιςθ των επιπζδων αςφάλειασ αποβλζπει επίςθσ θ εντατικοποίθςθ των επικεωριςεων των πλοίων υπό ξζνθ ςθμαία που καταπλζουν ςε Ελλθνικά λιμάνια, ςφμφωνα με το Μνθμόνιο των Παριςιϊν (PARIS MOU), αλλά και θ παρακολοφκθςθ γενικότερα των υπό Ελλθνικι ςθμαία πλοίων και ειδικότερα, εκείνων που επικεωροφνται και κρατοφνται από ξζνεσ Λιμενικζσ Αρχζσ. Επιςθμαίνεται ότι, όςον αφορά τον πίνακα απόδοςθσ των ςθμαιϊν των Κρατϊν για το ζτοσ 2001, θ Ελλθνικι ςθμαία για πρϊτθ φορά παρουςιάηεται ςτθν Λευκι Λίςτα (White List) του PARIS MOU, γεγονόσ που υπογραμμίηει τo υψθλό ποιοτικό επίπεδο των πλοίων με Ελλθνικι ςθμαία και το γεγονόσ ότι θ Ελλθνικι θμαία είναι μία από τισ πλζον ποιοτικζσ (Quality Flag) διεκνϊσ. τα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Αϋ φάςθσ του Εκνικοφ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ Πλοίων (Εκνικό VTMIS) ςτελεχϊκθκαν και λειτουργοφν τα Κζντρα VTS (Vessel Traffic Services) ςτουσ λιμζνεσ Πειραιϊσ, Πάτρασ. Κζρκυρασ και Θγουμενίτςασ. 5

6 Γιεθνείρ Οπγανιζμόρ Ναςζιπλοΐαρ (Ι.Μ.Ο.) Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ναυςιπλοΐασ (International Maritime Organization), είναι ζνασ πολυεκνικόσ, διακυβερνθτικόσ Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ, ο οποίοσ επιβλζπει τθν ςωςτι και αςφαλι επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των χωρϊν-μελϊν του ςτον τομζα τθσ ναυςιπλοΐασ. Αποτελεί οργανιςμό του ΟΘΕ, διακρατικοφ χαρακτιρα, και ιδρφκθκε ςτθν Γενεφθ το 1948 ωσ IMCO (International Maritime Cooperation Organization) και που μετονομάςτθκε ςε ΙΜΟ το 1982, με ζδρα το Λονδίνο. Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ναυςιπλοΐασ, καλφπτει τουσ τομείσ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία και τθσ προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ από τθν ρφπανςθ που προκαλεί ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ, κατά τθν διάρκεια των ναυτιλιακϊν δραςτθριοτιτων του. Σθν πρϊτθ δραςτθριότθτα ανζλαβε από παλαιότερουσ οργανιςμοφσ όπωσ τον IMCO, ο οποίοσ με τθ ςειρά του είχε δθμιουργθκεί για τθ ενοποίθςθ των κανόνων ναυςιπλοΐασ και αςφάλειασ. Θ δεφτερθ δραςτθριότθτά του δθμιουργικθκε λίγο μετά τον Β' Παγκόςμιο Πόλεμο, όταν τα επίπεδα ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ ζγιναν ιδιαίτερα επικίνδυνα (λόγω τθσ ανυπαρξίασ ςχετικισ νομοκεςίασ). Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία ενόσ τζτοιου οργάνου ξεκίνθςαν μετά τθν βφκιςθ του Σιτανικοφ το Κακϊσ τότε κάκε χϊρα είχε τουσ δικοφσ τθσ κανόνεσ αςφάλειασ πολλά πλοία βρίςκονταν ιδιαίτερα ευάλωτα ςτον τομζα αυτόν - όπωσ και ο Σιτανικόσ. Κακϊσ πολλζσ χϊρεσ δεν είχαν αςχολθκεί ιδιαίτερα με τισ νομοκεςίεσ τζτοιου είδουσ και κακϊσ άλλεσ δεν ιταν πρόκυμεσ να μοιραςτοφν τθν εμπειρία τουσ, ιταν προφανζσ ότι οποιαδιποτε αδράνεια κα οδθγοφςε ςε ακόμα μεγαλφτερα ναυτικά ατυχιματα. Οι πρϊτοι οργανιςμοί, αν και εν μζρει πζτυχαν τον ςκοπό τουσ, αποτελοφςαν πρωτοβουλίεσ μεμονωμζνων κρατϊν που όμωσ οι δφο Παγκόςμιοι Πόλεμοι ςταμάτθςαν τθν όποια δραςτθριότθτά τουσ. Αντίκετα, ο ΙΜΟ τελεί υπό τθν αιγίδα του ΟΘΕ με ανεπτυγμζνεσ και ιδιαίτερα αυςτθρζσ προδιαγραφζσ και δεςμευτικζσ δυνάμεισ 6

7 τουλάχιςτον για τισ Χϊρεσ-μζλθ. Οι εκδόςεισ του, SOLAS (Safety Of Life At Sea) και MARPOL, που αφοροφν θ πρϊτθ τθν αςφάλεια ςτθ ναυςιπλοΐα και θ δεφτερθ ςτθ προςταςία από τθ ρφπανςθ ςτθ Θάλαςςα, παρζχουν δεςμευτικοφσ κανόνεσ για όλεσ τισ νζεσ καταςκευζσ πλοίων που ιςχφουν παγκοςμίωσ. Οι κανόνεσ αυτοί αναβακμίηονται τακτικά ανάλογα με τθν ανάπτυξθ τθσ ναυπθγικισ και λαμβάνοντασ υπ'όψθν τισ παρατθριςεισ και υποδείξεισ των νθογνωμόνων. Όλοι οι ναυπθγοί και τα ναυπθγικά γραφεία υποχρεοφνται να ναυπθγοφν τα πλοία ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ. Σαυτόχρονα, λαμβάνει υπ'όψθν του και τομείσ ναυτικισ υποδομισ, όπωσ το ικανοποιθτικό επίπεδο εκπαίδευςθσ των ναυτϊν, αλλά και τθν ςωςτι διαχείριςθ όλων των τφπων φορτίων, από πετρζλαιο μζχρι τα πλζον επικίνδυνα φορτία. Αυτό γίνεται δυνατό με τθν χριςθ αυςτθρϊν μζτρων, προδιαγραφϊν και διαδικαςιϊν. Θ ζδρα του ΙΜΟ βρίςκεται ςτο Λονδίνο. 7

8 GMDSS GMDSS Σο παγκόςμιο ναυτιλιακό ςφςτθμα αςφάλειασ και κινδφνου πρόκειται για τθ ςπουδαιότερθ εξζλιξθ ςτθν ιςτορία των ναυτιλιακϊν ραδιοεπικοινωνιϊν, από τθν εποχι που ανακαλφφκθκε ο αςφρματοσ. Θ εφαρμογι του ζχει αρχίςει από το 1992 και ολοκλθρϊκθκε ςταδιακά μζχρι το τζλοσ του 2008, οπότε και ζγινε υποχρεωτικό για όλουσ. Θ βαςικι του δομι είναι θ ειςαγωγι ψθφιακισ τεχνολογίασ για τθ μετάδοςθ μθνυμάτων, με χριςθ ςφγχρονων δορυφορικϊν και επίγειων τθλεπικοινωνιακϊν μζςων για τθ ναυτιλία, και όχι μόνο, ςε αντικατάςταςθ των πεπαλαιωμζνων ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφνταν μζχρι τότε. O βαςικόσ ςτόχοσ ιταν και κα είναι θ αποτελεςματικι βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ για τθν ανκρϊπινθ ηωι ςτθ κάλαςςα. Με το ςφςτθμα GMDSS ζχει εξαςφαλιςτεί ζνασ απλόσ, γριγοροσ και ςίγουροσ τρόποσ για ταχφτατθ αποςτολι ι λιψθ του ςιματοσ κινδφνου και άλλων επείγουςασ φφςθσ μθνυμάτων, που αφοροφν ζμμεςα ι άμεςα τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα. Θ κωδικοποιθμζνθ χαρακτθριςτικι ονομαςία GMDSS προζρχεται από τα αρχικά των αγγλικϊν λζξεων Global Μaritime Distress and Safety System δθλαδι Παγκόςμιο Ναυτιλιακό φςτθμα Κινδφνου και Αςφάλειασ. ε ελλθνικι απόδοςθ, δεν ζχει κακιερωκεί κανζνασ αντίςτοιχοσ όροσ και προσ το παρόν χρθςιμοποιείται ο διεκνισ. Σο ςφςτθμα GMDSS, εκπονικθκε από τον ΙΜΟ (Ιnternational Marine Organization = Διεκνισ Nαυτιλιακόσ Οργανιςμόσ). Προτάκθκε ςαν ςυμπλιρωμα ςτουσ ιςχφοντεσ από το 1974 ςχετικοφσ κανονιςμοφσ κατά τθ διάρκεια του Διεκνοφσ υνεδρίου, για τθν αςφάλεια τθσ ανκρϊπινθσ 8

9 ηωισ ςτθ κάλαςςα (Safety Οf Life At Sea = SOLAS - 74) τον Οκτϊβριο του Χρθςιμοποιεί δορυφορικζσ επικοινωνίεσ και άλλεσ μεκόδουσ εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ, με απϊτερο ςκοπό τθν εκτόπιςθ και τθ ςταδιακι κατάργθςθ τθσ ραδιοτθλεγραφίασ, που αποτελοφςε τθ βάςθ του ναυτιλιακοφ ςυςτιματοσ κινδφνου-διάςωςθσ, από τισ αρχζσ ακόμα του αιϊνα μασ. Αυτά ςε ό,τι αφορά τθν ποντοπόρο Ναυτιλία. Για τα μικρότερα ςκάφθ με παράκτιουσ ι περιοριςμζνουσ πλόεσ, ειςάγονται βελτιϊςεισ και προςκικεσ ςτα ςυςτιματα τθσ Ραδιοτθλεφωνίασ VHF και SSB αλλά και δορυφορικζσ παράμετροι νζασ τεχνολογίασ. Σο παλαιό ζύζηημα (μέσπι ηο 1992) Θ μετάδοςθ των ςθμάτων κινδφνου και αςφάλειασ με τα αντίςτοιχα ςυςτιματα ραδιοτθλεφωνίασ με VHF και SSB, γινόταν μόνο με τθ μεςολάβθςθ του ανκρϊπου, που ζπρεπε να χειριςτεί το κατάλλθλο μθχάνθμα, με μεγάλθ ψυχραιμία και γρθγοράδα, ςε ιδιαίτερα δυςμενείσ ςυνκικεσ όπωσ ατφχθμα, ναυάγιο κ.λπ. Ανάλογα με τον τφπο και τθν κατθγορία του ςκάφουσ, αυτό μποροφςε να είναι: 1. το κανάλι 16 του VHF, με ελεφκερθ ομιλία μόνο. 2. τθ ςυχνότθτα 2182 με SSB ςτο ραδιοτθλζφωνο μεςοβραχζων (MHF/IMF) με ελεφκερθ ομιλία, αλλά και με αυτόματο θχθτικό ςιμα. Σο αυτόματο θχθτικό ςιμα κινδφνου παράγεται από τθν «Two Σone Alarm generator» = «Γεννιτρια Διτονικοφ ιματοσ υναγερμοφ» και εκπζμπεται από τον πομπό, εφόςον βζβαια κάποιοσ προλάβει να τον βάλει ςε λειτουργία. Σο αυτόματο ςιμα κινδφνου λαμβάνεται και διεγείρει τον αντίςτοιχο δζκτθ του άλλου πλοίου, το λεγόμενο «2182 Watch receiver» = «2182 Δζκτθσ φυλακισ κινδφνου». 9

10 3. τθ ςυχνότθτα 500 KHZ με ςιματα μόρσ, για τα ποντοπόρα πλοία μόνο. Αυτά βζβαια ζχουν καταργθκεί ςταδιακά, από το ζτοσ 1992 και μετά. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Θ εμβζλεια είναι περιοριςμζνθ. - Επθρεάηεται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Δεν υπάρχει αυτόματο ςφςτθμα κινδφνου για τα μικρά ςκάφθ. Αυτό που υπάρχει ςτα ραδιοτθλζφωνα SSB (2182 KHZ) και ςτουσ αςυρμάτουσ των Ποντοπόρων (500 ΚΘΗ), δεν προςδιορίηει το ςτίγμα του ςκάφουσ. Λειτουργοφν μόνο, εφόςον το ςκάφοσ επιπλζει και υπάρχει ρεφμα μπαταρίασ. ε περίπτωςθ αιφνίδιων ναυτικϊν ατυχθμάτων ο άνκρωποσ ΠΡΙΝ εγκαταλείψει το ςκάφοσ, πρζπει να προλάβει: o Να βάλει ςε λειτουργία τισ ςυςκευζσ. o Να ςτείλει το ΘΜΑ κινδφνου (το θχθτικό). o Να ςτείλει το ΜΘΝΤΜΑ κινδφνου, με περιγραφι και ςτίγμα (με ομιλία ι με ςιματα μορσ) Όλοι μασ γνωρίηουμε περιπτϊςεισ πλοίων, που εξαφανίςτθκαν, χωρίσ να ακουςτοφν, είτε επειδι δεν πρόλαβαν να ςτείλουν το ςιμα κινδφνου, είτε επειδι κανζνασ δεν το άκουςε. τθ ναυτικι δεοντολογία δεν νοείται ο χειριςτισ του αςυρμάτου ι του ραδιοτθλεφϊνου, να εγκαταλείψει το πλοίο πριν λάβει «Επιβεβαίωςθ» λιψθσ του ςιματοσ κινδφνου από τα παραπλζοντα πλοία. Ζτςι ολοκλθρϊνεται το ιερό του κακικον. Πόςο όμωσ είναι αυτό εφικτό, τισ δφςκολεσ εκείνεσ ςτιγμζσ 10

11 Σο ζύγσπονο ζύζηημα GMDSS Περιλαμβάνει μθχανιματα νζασ τεχνολογίασ, με τα οποία εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι-γριγορθ-αυτόματθ-αυτόνομθ και ςίγουρθ μεταβίβαςθ ςθμάτων κινδφνου και αςφαλείασ. Σο είδοσ των απαιτοφμενων ςυςκευϊν, με το ςφςτθμα GMDSS, εξαρτάται από τθν περιοχι που κινείται το ςκάφοσ και τισ αποςτάςεισ που καλφπτουν τα ταξίδια του. Με το παλιό ςφςτθμα, το οποίο ζχει βεβαίωσ καταργθκεί πλζον, το πλικοσ και το είδοσ των απαιτοφμενων ςυςκευϊν, εξαρτάτο από το μζγεκοσ και τθ χωρθτικότθτα του κάκε ςκάφουσ. χετικά κακορίηονται ςτθν παράγραφο IV SOLAS-74. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΡΕΙΟΧΩΝ GMDSS ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ Σο καινοφριο ςφςτθμα χωρίηει το καλάςςιο χϊρο ςε 4 περιοχζσ. Θαλάςςια περιοχι Α1 τα πλαίςια τθσ εμβζλειασ του VHF (οπτικι εμβζλεια μεταξφ των δφο κεραιϊν) για παράκτια επικοινωνία, κεωρθτικά μζχρι μίλια. Θαλάςςια περιοχι Α2 Για παράκτια επικοινωνία, με εμβζλεια ραδιοτθλεφϊνου SSB ςτα μεςοβραχζα κφματα (MHF/IMF), περίπου 200 μίλια, όριο το οποίο δυνατόν να κακορίηεται διακρατικά, ανάλογα με τισ γεωγραφικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ, ςτθν οποία το ςκάφοσ κα κινείται και όπου βεβαίωσ υπάρχουν τζτοιοι ςτακμοί. Θαλάςςια περιοχι Α3 Για ωκεάνια επικοινωνία μζςω του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ του οργανιςμοφ INMARSAT (Ιnternational Μaritime Satellite = Διεκνζσ 11

12 Ναυτιλιακό Δορυφορικό φςτθμα) που ζχει παγκόςμια κάλυψθ, εκτόσ από περιοχζσ κοντά ςτο Βόρειο και Νότιο Πόλο τθσ Γθσ, αλλά και με τθ ραδιοτθλεφωνία SSB ςτα βραχζα κφματα (HF). Θαλάςςια περιοχι Α4 Όλεσ οι περιοχζσ που δεν καλφπτονται από τα προθγοφμενα και οι περιοχζσ Βορείου και Νοτίου Πόλου, όπου ςθμειωτζον το δορυφορικό ςφςτθμα INMARSAT δεν παρζχει κάλυψθ. Ασ ςθμειωκεί ότι οι πολικζσ περιοχζσ εξυπθρετοφνται τθλεπικοινω- νιακά με ραδιοτθλεφωνία βραχζων κυμάτων (HF) με απλι φωνι/ομιλία, ψθφιακι επιλογικι κλιςθ (DSC) και ραδιοτζλεξ (NBDR). ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΑΜΜΑ GMDSS 1. Πλοίο ςε κίνδυνο Παραπλζοντα πλοία. 4. Εκπομπι ςιματοσ κινδφνου, από τα επικοινωνιακά μζςα του πλοίου (VHF, MF, HF, INMARSAT) 5. υνεχισ εκπομπι ςιματοσ κινδφνου από τον επιπλζοντα φορθτό ραδιοφάρο EPIRB ωςτικόσ δορυφόροσ COSPAS/SARSAT. 7. Σθλεπικοινωνιακόσ δορυφόροσ INMARSAT Δορυφορικόσ ςτακμόσ εδάφουσ (ωςτικόσ). 9. Δορυφορικόσ ςτακμόσ εδάφουσ (Σθλεπικοινωνιακόσ). 10. Χερςαία δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν και διάςωςθσ. 11. Παράκτιοσ ςτακμόσ εφοδιαςμζνοσ με VHF, MF, HF. 12. Θάλαμοσ επιχειριςεων, ςυνεργαηόμενοσ με απ ευκείασ ςφνδεςθ με τουσ καλάμουσ επιχειριςεων όλων των άλλων χωρϊν. 12

13 Σο ςφςτθμα GMDSS κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτο πλοίο που κινδυνεφει να ςτείλει το ςιμα κινδφνου με διάφορουσ τρόπουσ ανάλογα με τθν κατθγορία του και να είναι απόλυτα βζβαιο ότι κα ακουςτεί. Σο ςιμα κινδφνου ι αςφάλειασ κα λαμβάνεται από τα παραπλζοντα πλοία και τουσ πλθςιζςτερουσ παράκτιουσ ςτακμοφσ, αν ςταλεί με VHF ι MF ι από τουσ αντίςτοιχουσ παράκτιουσ ι δορυφορικοφσ εδάφουσ, εάν ςταλεί με HF ι INMARSAT/SATCOM ι και EPIRB-406 (COSPAS-SARSAT). 13

14 Οι βαζικέρ λειηοςπγίερ ηος ζςζηήμαηορ GMDSS A: Ιncident = επειςόδιο = βφκιςθ πλοίου. Β: Αυτόματθ εκπομπι ςιματοσ κινδφνου από το EPIRB. To λαμβάνει ο ςωςτικόσ δορυφόροσ COSPAS-SARSAT. Aυτόματθ εκπομπι ςιματοσ κινδφνου από τισ ςυςκευζσ VHF / MF / HF. Σα λαμβάνει ο παράκτιοσ ςτακμόσ Coast Radio Station, όπωσ επίςθσ και τα παραπλζοντα πλοία. Αυτόματθ εκπομπι ςθμάτων ραντάρ από το SART. Tα λαμβάνουν και τα βλζπουν ςτθν οκόνθ του ραντάρ τουσ, μζχρι 12 ν.μ., τα παραπλζοντα πλοία και τα παράκτια ραντάρ. C: Σα λαμβανόμενα ςιματα κινδφνου από τουσ δορυφόρουσ COSPAS- SARSAT μεταβιβάηονται ςτο επίγειο τερματικό κζντρο (Local User Terminal & Mission Control Center). Οι δορυφόροι INMARSAT τα διαβιβάηουν ςτον επίγειο παράκτιο δορυφορικό ςτακμό (Coast Earth Station). Αυτοί οι δφο ςτακμοί υποδοχισ ςθμάτων κινδφνου κακϊσ και οι παράκτιοι τθλεπικοινωνιακοί ςτακμοί (Coast Radio Station), οι οποίοι ζλαβαν παρόμοια ςιματα κινδφνου, τα αναμεταβιβάηουν ταχφτατα ςτα εκνικά διαςωςτικά Κζντρα και δίκτυα (Rescue Co-ordination Center και National & International Networks). D: Αυτζσ οι υπθρεςίεσ με τθ ςειρά τουσ άμεςα ενεργοποιοφν τα μζςα διάςωςθσ και ςυντονίηουν τισ επιχειριςεισ διάςωςθσ (SAR Services) με πλωτά, εναζρια ι οποιαδιποτε άλλα μζςα πικανόν να χρειαςτοφν. χεδιάγραμμα του δορυφορικοφ ωκεάνιου ςυςτιματοσ INMARSAT, με τισ περιοχζσ κάλυψθσ κάκε δορυφόρου, τον κωδικό κλιςθσ, τουσ ςυνεργαηόμενουσ service providers και τουσ επίγειουσ ςτακμοφσ εδάφουσ ςε όλο τον κόςμο. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα επιμζρουσ τμιματα που αποτελοφν το GMDSS ακολουκοφν: 14

15 EPIRB: To EPIRB είναι ζνασ δορυφορικόσ πομπόσ ο όποιοσ ςτζλνει ςιμα με τα ςτοιχειά του πλοίου και μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα. Αλλθλεπιδρά με τουσ δορυφόρουσ COSPAS-SARSAT. Σο ςιμα του, όταν ανιχνεφεται από μθ γεωςτατικοφσ δορυφόρουσ, μπορεί να εντοπιςτεί με τθ βοικεια τθσ διαδικαςίασ του τριμεριςμοφ. τθν περίπτωςθ που ο πομπόσ εκπζμπει ψθφιακό ςιμα ςτθ ςυχνότθτα 406MHz, το ςιμα μπορεί να ταυτιςτεί αμζςωσ μζςω του ςυςτιματοσ GEOSAR και μπορεί να μεταφζρει πλθροφορίεσ για το ςτίγμα του πλοίου μζςω GPS. NAVTEX: Είναι ζνασ πομπόσ που λαμβάνει ςιματα από επίγειουσ ςτακμοφσ κυρίωσ για καιρικζσ προγνϊςεισ άλλα και ναυτιλιακοφσ κινδφνουσ ςτθν περιοχι. Σο Navtex λαμβάνει ςιμα ςε απόςταςθ μζχρι 200 ναυτικά μίλια (370km) από τθν ακτι. 15

16 INMARSAT: Σο Inmarsat είναι ζνα δορυφορικό τθλζφωνο που δίνει τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ του πλοίου με άλλα πλοία άλλα και με τθ ςτεριά. Αρχικά θ Inmarsat ιδρφκθκε με το όνομα International Maritime Satellite Organization (Διεκνισ Οργανιςμόσ Θαλάςςιου Δορυφορικοφ υςτιματοσ) ωσ μθ κερδοςκοπικόσ διεκνισ οργανιςμόσ ςτα πλαίςια του IMO, για τθ ςφςταςθ των καλάςςιων δορυφορικϊν επικοινωνιϊν. Θ Inmarsat παρζχει τθν υπθρεςία GMDSS ςε πλοία και αεροςκάφθ χωρίσ χρζωςθ, ωσ δθμόςια παροχι. Εκτόσ του GMDSS θ Inmarsat παρζχει τθ δυνατότθτα απλϊν φωνθτικϊν κλιςεων, ςυςτιματα εντοπιςμοφ δεδομζνων χαμθλοφ επιπζδου, internet υψθλϊν ταχυτιτων, κακϊσ και άλλα ςυςτιματα ζκτακτθσ ανάγκθσ. Προςφάτωσ άρχιςε να παρζχει και υπθρεςίεσ τφπου GPRS με ταχφτθτεσ μζχρ 492kbit/sec μζςω του BGAN (Broadband Global Area Network). 16

17 17

18 SART: ε άςχθμεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (κακοκαιρία, νφχτα) είναι δφςκολο να εντοπιςτεί ζνα πλοίο που κινδυνεφει και ζχει ανάγκθ από βοικεια. Γι αυτό το ςκοπό τα πλοία είναι εξοπλιςμζνα με ζνα τουλάχιςτον Search and Rescue Transponder. Όταν αυτό ενεργοποιθκεί εκπζμπει ςιματα ςε ςυχνότθτα που λαμβάνουν τα ραντάρ των πλοίων δθμιουργϊντασ ζτςι αντανάκλαςθ ςτισ οκόνεσ όςων ςπεφδουν για διάςωςθ. Σο SRT ενεργοποιείται μόνο από ζνα ςιμα ραντάρ 9GHz X-band. Θ εμβζλεια του είναι 5-10 ναυτικά μίλια. Ακολουκεί εικόνα από τθν εμφάνιςθ ενόσ ςιματοσ SRT ςε οκόνθ ραντάρ. 18

19 GMDSS ζηην Δλλάδα Σο καθεζηώρ GMDSS ζηην Δλλάδα Σο κακεςτϊσ του GMDSS ςτθν Ελλάδα κακορίηεται αυςτθρά από υπουργικζσ αποφάςεισ. Παρακζτουμε τθν Y.A. Αρικμ /1/98/ (Β 704/ ) με τίτλο "Ειςαγωγι του παγκόςμιου ναυτιλιακοφ ςυςτιματοσ κινδφνου και αςφαλείασ (GMDSS) ςτα εμπορικά πλοία με ελλθνικι ςθμαία", θ οποία κακορίηει τα πλαίςια και τον τρόπο λειτουργίασ του GMDSS ςτα πλοία με ελλθνικι ςθμαία. Ωσ πλοία για τθν ελλθνικι νομοκεςία κακορίηονται πωσ είναι: Κάκε πλοίο που είναι νθολογθμζνο ςτα ελλθνικά νθολόγια ι ζχει εφοδιαςκεί με προςωρινά ναυτιλιακά ζγγραφα, εκτόσ από: (i) τα πλοιάρια και τισ λζμβουσ που υπάγονται ςτον εκάςτοτε ιςχφοντα Κανονιςμό λιμζνα, (ii) τα ςκάφθ που δεν κινοφνται με δικά τουσ μζςα (ρυμουλκοφμενα), (iii) τα ςκάφθ, πλθν ρυμουλκϊν, που εκτελοφν πλόεσ ςυνολικισ διαδρομισ μζχρι 1,5 ναυτικό μίλι και που δεν απομακρφνονται από τθν ακτι πάνω από 540 μζτρα, (iv) τα φορτθγά πλοία ολικισ χωρθτικότθτασ κάτω από 100 κόρουσ, (v) τα ςκάφθ που εκτελοφν πλόεσ μζςα ςε λίμνεσ. φμφωνα με τα παραπάνω, ο εξοπλιςμόσ ραδιοεπικοινωνιϊν κάκε πλοίου κατά το χρόνο που το πλοίο ταξιδεφει, πρζπει: 19

20 (1) Να εκπζμπει ςυναγερμοφσ κινδφνου «πλοίο προσ ξθρά» με δφο τουλάχιςτον ξεχωριςτά και ανεξάρτθτα μζςα. (2) Να λαμβάνει ςυναγερμοφσ κινδφνου «ξθρά-προσ-πλοίο» (3) Να εκπζμπει και να λαμβάνει ςυναγερμοφσ κινδφνου «πλοίοπροσ-πλοίο» (4) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «επικοινωνίεσ ςυντονιςμοφ ζρευνασ και διάςωςθσ». (5) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «επικοινωνίεσ περιοχισ ςυμβάντοσ» (6) Να εκπζμπει και, εφόςον φζρει RADAR 9 GHZ να λαμβάνει ςιματα για «εντοπιςμό». (7) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «πλθροφορίεσ ναυτιλιακισ αςφαλείασ». (8) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «γενικζσ ραδιοεπικοινωνίεσ» προσ και από ςυςτιματα ραδιοεπικοινωνιϊν ι δίκτυα που βρίςκονται ςτθν ξθρά. (9) Να εκπζμπει και να λαμβάνει «επικοινωνίεσ γζφυρα-προσγζφυρα» Ωσ ςυνεχισ φυλακι ορίηεται : H φυλακι ραδιοεπικοινωνιϊν, θ οποία δεν πρζπει να διακόπτεται παρά μόνο για μικρά χρονικά διαςτιματα, όταν θ ικανότθτα λιψθσ του πλοίου εξαςκενίηει ι εμποδίηεται εξαιτίασ των δικϊν του επικοινωνιϊν ι όταν οι τθλεπικοινωνιακζσ του εγκαταςτάςεισ βρίςκονται ςε περιοδικι ςυντιρθςθ ι ζλεγχο. 20

21 Δξοπλιζμόρ GMDSS Ο ραδιοεξοπλιςμόσ των πλοίων κακορίηεται αυςτθρά από τθ ςυνκικθ SOLAS, το HSC (Διεκνι Κϊδικα Σαχυπλόων καφϊν) και το DSC (Κϊδικα Αςφαλείασ Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν): Ο ραδιοεξοπλιςμόσ των πλοίων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Δ.. SOLAS 74/88 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του Δ.Κ. Σαχυπλόων καφϊν 1994 (HSC 1994) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, του Δ.Κ. Σαχυπλόων καφϊν 2000 (HSC 2000) και του Κϊδικα Αςφαλείασ των Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν (DSC) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει είναι ο παρακάτω: Γενικζσ απαιτιςεισ: Δζκτθσ NAVTEX (IV/7.1.4) ΔΕΚΣΘ E.G.C. (IV/7.1.5) (Εφ' όςον οι περιοχζσ ταξιδιϊν δεν καλφπτονται από εκπομπζσ ςτακμϊν NAVTEX και βρίςκονται μζςα ςτθν κάλυψθ INMARSAT) EPIRB Αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ (IV/7.1.6) EPIRB χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ (IV/6.4) (μόνο Ε/Γ πλοία ωσ δεφτερο μζςο ςυναγερμοφ) Πομποδζκτθσ VHF 121, ΜhΗ(Airband) μόνιμοσ ι φορθτόσ (IV/7.5) (μόνο για Ε/Γ πλοία) Αναμεταδότθσ SART (III/6.2.2) (1 για Φ/Γ πλοία κάτω των 500 κοχ) (2 για Φ/Γ πλοία άνω των 500 κοχ) (2 για Ε/Γ πλοία) Φορθτόσ Πομποδζκτθσ VHF ςωςτικϊν μζςων (3 για Φ/Γ πλοία άνω των 500 κοχ) (2 για Φ/Γ πλοία κάτω των 500 κοχ) (3 για Ε/Γ πλοία) (III/6.2.1) 21

22 Μονάδα ειςερχόμενων εξερχόμενων κλιςεων κινδφνου (IV/6.4 & IV/6.6) (μόνο για Ε/Γ πλοία) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ Α1 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (IV/7.1.1) (IV/ ) (IV/7.1.2) (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ Α1+Α2 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) Ραδιοεγκατάςταςθ MF/DSC (IV/9.1.1)(ΙV/ )(ΙV/9.1.2) (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ Α1+Α2+Α3 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) Ραδιοεγκατάςταςθ MF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) και ραδιοεγκατάςταςθ INMARSAT-B ι C ι F77 με δζκτθ EGC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS εξωτερικό ι ενςωματωμζνο) (ΙV/6.5) ι εναλλακτικά ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF/DSC με ραδιοτθλετυπία (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS (ΙV/6.5)) (IV/10) αδιοεξοπλιςμόσ Ρεριοχισ A1+A2+Α4 GMDSS: Ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) Ραδιοεγκατάςταςθ MF/ΘF/DSC με ραδιοτθλετυπία (IV/10.2.1) (IV/ ) (IV/10.2.2) (ςυνδεδεμζνθ με δζκτθ GPS) (ΙV/6.5) 22

23 ΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΡΕΙΟΧΗ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ "ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" (DUPLICATION) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ TOY KAN. IV/15 ΤΗΣ Δ.Σ. SOLAS ΡΕΙΟΧΗ Α1: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC ΡΕΙΟΧΕΣ Α1 + Α2: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC 1 επιπλζον ςφςτθμα MF/DSC ι MF/HF/DSC ι Ε..Π. INMARSAT B ι C ι F77 ΡΕΙΟΧΕΣ Α1 + Α2 + Α3: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC 1 επιπλζον ςφςτθμα MF/HF/DSC ι Ε..Π. INMARSAT B ι C ι F77 ΡΕΙΟΧΕΣ Α4: 1 επιπλζον ςφςτθμα VHF/DSC 1 επιπλζον ςφςτθμα MF/HF/DSC Εκτόσ των παραπάνω πρζπει να ςθμειωκεί ότι: 1. Για τθν εκπομπι ςιματοσ κινδφνου (DISTRESS ALERT) ςτθν κατεφκυνςθ πλοίου-ξθράσ πρζπει να υπάρχουν επί του πλοίου δυο (2) ανεξάρτθτα τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα τουλάχιςτον. Θ λειτουργικι απαίτθςθ αυτι για φπαρξθ ςε κάκε πλοίο δφο τουλάχιςτον ξεχωριςτϊν και ανεξάρτθτων μζςων για τθν εκπομπι ςυναγερμϊν κινδφνου πλοίο προσ ξθρά, ςε ότι αφορά το δεφτερο μζςο ςυναγερμοφ, μπορεί να πλθρωκεί: με το δορυφορικό ΕPIRB ελεφκερθσ πλεφςθσ-αυτόματθσ απελευκζρωςθσ που απαιτείται από τον Καν. IV/7.1.6 τθσ Δ.. SOLAS, με εγκατάςταςθ του ι εφόςον διακζτει μθχανιςμό για τθν εξ αποςτάςεωσ ενεργοποίθςθ του (Remote activation) εάν βρίςκεται εγκατεςτθμζνο ςε 23

24 χϊρο που βρίςκεται ςε απόςταςθ από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ (π.χ. άνω γζφυρα μθ προςβάςιμθ από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ) ι με εγκατάςταςθ δορυφορικοφ EPIRB χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ εγκατεςτθμζνο ςτθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ ι με εγκατάςταςθ MF/DSC ι MF/HF/DSC ι με εγκατάςταςθ επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT Β ι C ι F77. H ςυςκευι ΕΠ INMARSAT-C κεωρείται ιςοδφναμθ τθσ ςυςκευισ Ε..Π. INMARSAT-Β ι F και μπορεί να είναι ςαν μία από τισ δφο ανεξάρτθτεσ ραδιοςυςκευζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ εκπομπισ του ςιματοσ κινδφνου από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ. 2. Οι ςυςκευζσ εκπομπισ του ςιματοσ κινδφνου κα πρζπει να ενεργοποιοφνται εφκολα και χειροκίνθτα από τθν γζφυρα ναυςιπλοΐασ του πλοίου. 3. Πλοία που εκτελοφν πλόεσ ςε περιοχζσ που καλφπτονται από το ςφςτθμα INMARSAT και δεν καλφπτονται οι περιοχζσ αυτζσ από εκπομπζσ ςτακμϊν NAVTEX, πρζπει να είναι εξοπλιςμζνα με δζκτθ E.G.C. 4. Οι φορθτοί πομποδζκτεσ VHF κα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ του GMDSS και να διακζτουν τουσ διαφλουσ και 17 τουλάχιςτον, εφόςον χρθςιμοποιοφνται και για ενδοεπικοινωνίεσ πλοίου ι τον δίαυλο 16 και ζναν ακόμα δίαυλο τουλάχιςτον,αν χρθςιμοποιοφνται μόνο για επικοινωνίεσ ςωςτικϊν μζςων. Οι πομποδζκτεσ τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιοφνται για κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ για επικοινωνίεσ VHF από τα πλευρικά άκρα τθσ γζφυρασ ναυςιπλοΐασ (καν. IV/6.3 τροποποιιςεων 1988). 24

25 Δγκαηάζηαζη εξοπλιζμού GMDSS Για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ GMDSS απαιτείται: Οι κεραίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ραδιοεγκαταςτάςεισ να ζχουν τον υψθλότερο δυνατό βακμό απόδοςθσ και εφόςον είναι κεραίεσ ςφρματοσ να προςτατεφονται από κραφςθ. τισ ραδιοεγκαταςτάςεισ MF και MF/HF, πρζπει να υπάρχει αμοιβι κεραία ςφρματοσ ιςοδφναμων θλεκτρικϊν χαρακτθριςτικϊν ζτοιμθ για ανάρτθςθ. Θ εγκατάςταςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ πρζπει να είναι τοποκετθμζνθ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε: 1. Ο ζλεγχοσ των διαφλων VHF, που χρθςιμοποιοφνται για τθ ναυςιπλοΐα να είναι δυνατόσ από το ςθμείο που εκτελείται θ φυλακι γζφυρασ (πρόςκιοσ χϊροσ γζφυρασ). 2. Θ κζςθ και θ χριςθ των υπολοίπων ραδιοεγκαταςτάςεων να μθν επθρεάηει τθν εκτζλεςθ αςφαλοφσ ναυςιπλοΐασ του πλοίου. 3. Να μθν υπάρχει ακουςτικι επαφι μεταξφ του χϊρου διεξαγωγισ ιδιωτικϊν ραδιοτθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν και του χϊρου που εκτελείται θ φυλακι ναυςιπλοΐασ. 4. Να μθν υπάρχει δυνατότθτα ανάγνωςθσ των γραπτϊν κειμζνων, που διαβιβάηονται μζςω των ςυςκευϊν τθλετυπίασ, από μθ εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. Για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ απαιτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου πρζπει να διατίκεται χϊροσ μζςα ςτθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ ι ςε παρακείμενο χϊρο που επικοινωνεί άμεςα με αυτι, για τθν εγκατάςταςθ των τθλεπικοινωνιακϊν ςυςκευϊν του πλοίου. Ο χϊροσ αυτόσ πρζπει να βρίςκεται : 1. είτε ςτο πίςω μζροσ τθσ γζφυρασ ναυςιπλοΐασ και να χωρίηεται από αυτι με διαχωριςτικό ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι αςφαλείσ ςυνκικεσ ναυςιπλοΐασ 25

26 2. είτε δίπλα ςτθ γζφυρα ςε ενιαίο από πλευράσ πυραςφαλείασ χϊρο, που να επικοινωνεί άμεςα με αυτι. Για τθ διεξαγωγι των ιδιωτικϊν ραδιοτθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν πρζπει να διατίκεται κατάλλθλοσ χϊροσ ι καταςκευι για να διαφυλάςςεται το απόρρθτο. Οι δζκτεσ που προορίηονται για λιψθ πλθροφοριϊν ναυτικισ αςφάλειασ κακϊσ και οι δζκτεσ φυλακισ κινδφνου και αςφάλειασ, πρζπει να είναι εγκατεςτθμζνοι ζτςι ϊςτε να γίνονται αντιλθπτοί οι λαμβανόμενοι ςυναγερμοί κινδφνου και αςφάλειασ από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ γζφυρασ. τα πλοία που διακζτουν κάλαμο αςυρμάτου, οι ςυςκευζσ ΜF/HF και ΕΠ INMARSAT μποροφν να εγκακίςτανται ςτο χϊρο αυτό με τθν προχπόκεςθ ότι: 1. είτε ο χϊροσ αυτόσ ζχει άμεςθ ακουςτικι και οπτικι επαφι με τθ γζφυρα του πλοίου, 2. είτε εξαςφαλίηεται με κατάλλθλεσ διατάξεισ, θ δυνατότθτα ζναρξθσ ςυναγερμϊν και ο ζλεγχοσ των διαφλων κινδφνου και αςφάλειασ από τθ γζφυρα του πλοίου και ότι οι λαμβανόμενοι ςυναγερμοί κινδφνου και αςφάλειασ γίνονται αντιλθπτοί από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ γζφυρασ. Θ ςυςκευι δορυφορικοφ EPIRB ελεφκερθσ πλεφςθσ πρζπει να εγκακίςταται κοντά ςτθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε: 1. Να μθν εμποδίηεται θ ελεφκερθ πλεφςθ τθσ από κιγκλιδϊματα, υπερκαταςκευζσ και άλλα εμπόδια, ςε περίπτωςθ βφκιςθσ του πλοίου. 2. Να είναι δυνατι θ εφκολθ μεταφορά τθσ ςτα ςωςτικά μζςα του πλοίου. 26

27 3. Να είναι εφκολθ θ χειροκίνθτθ ενεργοποίθςι τθσ από το προςωπικό γζφυρασ χωρίσ αυτό να απομακρφνεται πολφ από αυτι. 4. Να εξαςφαλίηεται οπτικι επαφι με το δορυφόρο. Οι φορθτοί πομποδζκτεσ VHF ςωςτικϊν μζςων, κακϊσ και οι αναμεταδότεσ ραντάρ (SART) πρζπει να αποκθκεφονται ςτθ γζφυρα δίπλα ςτθν ζξοδο προσ το κατάςτρωμα λζμβων κάκε πλευράσ. Οι επαναφορτιηόμενοι ςυςςωρευτζσ, πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνοι ςε κατάλλθλο ςφςτθμα φόρτιςθσ, ϊςτε να είναι πλιρωσ φορτιςμζνοι ανά πάςα ςτιγμι. Οι ειδικοί ςυςςωρευτζσ που απαιτοφνται για περιπτϊςεισ ανάγκθσ πρζπει να φυλάςςονται ςτθ γζφυρα ζτοιμοι για μεταφορά ςτα ςωςτικά μζςα όταν αυτό απαιτθκεί. Θ ειςαγωγι των πλθροφοριϊν κζςθσ πλοίου ςτισ ςυςκευζσ VHF/DSC, MF/DSC, MF/HF/DSC και ΕΠ INMARSAT μπορεί να γίνεται με το χζρι με ειςαγωγι των πλθροφοριϊν αυτϊν κάκε τζςςερισ ϊρεσ ι αυτόματα με κατάλλθλθ ςφνδεςθ των ςυςκευϊν αυτϊν με δζκτθ GPS. τα επιβατθγά πλοία που ζχουν μεταφορικι ικανότθτα πάνω από 200 επιβάτεσ και εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ ι πλόεσ μεγάλθσ ι μικρισ ακτοπλοΐασ, θ ειςαγωγι των πλθροφοριϊν κζςθσ πλοίου πρζπει να γίνεται αυτόματα με κατάλλθλθ ςφνδεςθ των ςυςκευϊν VHF/DSC, MF/DSC και ΕΠ INMARSAT με δζκτθ GΡS. τα πλοία που ταξιδεφουν ςτθ καλάςςια περιοχι Α3 θ προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 1974, ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF, εξαιρουμζνθσ τθσ ςυςκευισ τθλεγραφίασ άμεςθσ εκτφπωςθσ (ΝBDP), είναι υποχρεωτικι ωσ "βαςικόσ εξοπλιςμόσ". Εφόςον ωσ "πρόςκετοσ" εξοπλιςμόσ χρθςιμοποιείται ο προβλεπόμενοσ από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 1974 επίγειοσ ςτακμόσ πλοίου (Ε..Π) INMARSAT, μπορεί να εγκαταςτακεί ωσ "βαςικόσ εξοπλιςμόσ" ζνασ ακόμθ Ε..Π.INMARSAT αντί του προβλεπόμενου από τισ ίδιεσ διατάξεισ εξοπλιςμοφ 27

28 τθλεγραφίασ άμεςθσ εκτφπωςθσ (NBDP) τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ MF/HF. Πηγέρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ζςζηήμαηορ GMDSS Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ πρζπει να υπάρχει πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ικανι να τροφοδοτεί ςυνεχϊσ τισ ραδιοεγκαταςτάςεισ του πλοίου (βαςικζσ και πρόςκετεσ) με πλιρεσ θλεκτρικό φορτίο και να φορτίηει τουσ ςυςςωρευτζσ τθσ εφεδρικισ πθγισ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν τροφοδότθςθ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ. τισ περιπτϊςεισ πλοίων που ωσ κφρια πθγι ενζργειασ χρθςιμοποιείται ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν, θ τροφοδότθςθ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν με τθν προχπόκεςθ ότι θ ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ενζργειασ τθσ παραγράφου 2 κα ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ τροφοδότθςθσ του ραδιοεξοπλιςμοφ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 για χρονικό διάςτθμα 6 ωρϊν τουλάχιςτον. ε κάκε πλοίο πρζπει να υπάρχει ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι ι πθγζσ ενζργειασ για τθν τροφοδότθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ ι/και τθσ πθγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ανάγκθσ, να κακίςταται δυνατι θ απρόςκοπτθ λειτουργία των ραδιοεγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτισ περιπτϊςεισ κινδφνου και αςφάλειασ. Θ πιο πάνω εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ χρθςιμοποιείται και για τθν τροφοδότθςθ του απαιτοφμενου θλεκτρικοφ φωτιςμοφ ανάγκθσ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ. Θ ανεξάρτθτθ εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 28

29 τροφοδότθςθσ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ VHF και ανάλογα με τθν περιοχι πλόων του πλοίου: - τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ M/F για πλόεσ περιοχισ Α1+Α2, - τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ MF/HF για πλόεσ περιοχισ Α1+Α2+Α3 ι/και Α4, - του επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT και των πρόςκετων φορτίων που τυχόν απαιτοφνται για τθν αςφαλι λειτουργία του, όπωσ θ γυροπυξίδα και το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κεραίασ για πλόεσ περιοχισ Α1+Α2+Α3, για χρονικι περίοδο τουλάχιςτον : μιασ ϊρασ εάν θ βοθκθτικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με όλεσ τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ ΙΙ-1/42 ι 43 τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 1974 (SOLAS 74) ςυμπεριλαμβανομζνων και των απαιτιςεων για τροφοδότθςθ των ραδιοεγκαταςτάςεων και ζξθ ωρϊν εάν δεν υπάρχει βοθκθτικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ι εάν θ βοθκθτικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ δεν ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με όλεσ τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ ΙΙ-1/42 ι 43 τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 1974, (SOLAS 74) ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτιςεων για τροφοδότθςθ των ραδιοεγκαταςτάςεων. Αν για να εξαςφαλιςκεί θ ςωςτι λειτουργία τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ, απαιτείται θ ειςαγωγι μθ διακοπτόμενων ςτοιχείων πορείασ από τθν πυξίδα του πλοίου, κα προβλζπονται διατάξεισ με τισ οποίεσ να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ παροχι των πλθροφοριϊν αυτϊν ςτθν περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κφριασ ι τθσ θλεκτρικισ πθγισ ανάγκθσ του πλοίου με τροφοδότθςθ τθσ πυξίδασ από τθν εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ παραγράφου 2 αυτοφ του άρκρου. Για τον υπολογιςμό τθσ απαιτοφμενθσ χωρθτικότθτασ των ςυςςωρευτϊν τθσ εφεδρικισ πθγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, λαμβάνεται υπόψθ θ ολικι κατανάλωςθ για ταυτόχρονθ λειτουργία των 29

30 ςυνδεδεμζνων με τουσ ςυςςωρευτζσ τθλεπικοινωνιακϊν ςυςκευϊν και με βάςθ : - τθν κατανάλωςθ του δζκτθ VHF, - το μιςό τθσ κατανάλωςθσ του πομποφ VHF κατά τθν εκπομπι, - τθν κατανάλωςθ του δζκτθ MF ι MF/HF, κακϊσ και αυτισ του πομποφ, όταν είναι ζτοιμοσ για άμεςθ εκπομπι, - το μιςό τθσ κατανάλωςθσ του ραδιοτθλεφωνικοφ πομποφ MF ι MF/HF κατά τθν εκπομπι, - τθν κατανάλωςθ του επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT κατά τθ λιψθ, - το μιςό τθσ μζγιςτθσ κατανάλωςθσ του επίγειου ςτακμοφ πλοίου INMARSAT κατά τθν εκπομπι και - τθ ςυνολικι κατανάλωςθ των πρόςκετων φορτίων, τα οποία τροφοδοτοφνται από τθν εφεδρικι πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ περιπτϊςεισ κινδφνου ι ανάγκθσ. Θ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν τθσ εφεδρικισ πθγισ θλεκτρικισ ενζργειασ πρζπει να γίνεται με αυτόματα μζςα που : να εξαςφαλίηουν πλιρθ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν ςε χρόνο μικρότερο των 10 ωρϊν και να διακζτουν ςφςτθμα ςυναγερμοφ χαμθλισ τάςθσ με το οποίο να εντοπίηεται τυχόν βλάβθ ι ανωμαλία λειτουργίασ του ςυςτιματοσ φόρτιςθσ. ε περίπτωςθ βλάβθσ του ςυςτιματοσ φόρτιςθσ που αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο πρζπει να διατίκεται εναλλακτικό ςφςτθμα φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν μόνιμο ι φορθτό. Οι ςυςςωρευτζσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ του πλοίου, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται: - ο μζγιςτοσ βακμόσ απόδοςισ τουσ, 30

31 - λογικι διάρκεια ηωισ τουσ, - θ αςφαλισ λειτουργία τουσ, - θ διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ μζςα ςτα όρια που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι είτε βρίςκoνται ςε κατάςταςθ φόρτιςθσ είτε ςε κατάςταςθ εκφόρτιςθσ, - θ απαγωγι των ανακυμιάςεων που δθμιουργοφνται κατά τθ φόρτιςθ, - ο φωτιςμόσ των ςυςςωρευτϊν. Εάν χρθςιμοποιοφνται ςυςςωρευτζσ μολφβδου, θ βάςθ ι το κιβϊτιο των ςυςςωρευτϊν, κα είναι επενδυμζνα ςτεγανά με ειδικό υλικό για να αποφεφγεται τυχόν διαρροι υγρϊν και διάβρωςθ. Για κάκε ζναν από τουσ φορθτοφσ πομποδζκτεσ VHF ςωςτικϊν μζςων που απαιτοφνται από τθν παροφςα απόφαςθ πρζπει να διατίκεται απαραίτθτα ειδικόσ ςυςςωρευτισ για περιπτϊςεισ ανάγκθσ, ο οποίοσ κα διατθρείται ςφραγιςμζνοσ κοντά ςτθ ςυςκευι ζτοιμοσ για μεταφορά ςτα ςωςτικά μζςα. Εφόςον οι πιο πάνω πομποδζκτεσ χρθςιμοποιοφνται και για τθ διεξαγωγι ενδοεπικοινωνίασ ςτο πλοίο κα διατίκεται επιπλζον ζνασ επαναφορτιηόμενοσ ςυςςωρευτισ για αυτζσ τισ επικοινωνίεσ. Απαιηήζειρ ζςνηήπηζηρ παδιοεγκαηάζηαζηρ GMDSS Ανεξάρτθτα από τθ μζκοδο ι τισ μεκόδουσ ςυντιρθςθσ που ζχουν επιλεγεί για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ραδιοεξοπλιςμοφ, πρζπει να υπάρχουν ςτο πλοίο επαρκι τεχνικά βοθκιματα ϊςτε ςε περίπτωςθ βλάβθσ να διευκολφνεται θ τεχνικι παρζμβαςθ για αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ του ραδιοεξοπλιςμοφ. Σα τεχνικά εγχειρίδια των ςυςκευϊν πρζπει να υπάρχουν ςτο πλοίο ςτθν Αγγλικι ι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επί πλζον πρζπει να υπάρχουν 31

32 επαρκι ανταλλακτικά, εργαλεία και όργανα, ϊςτε να κακίςταται εφικτι τυχόν τεχνικι παρζμβαςθ. Μεταξφ των ανταλλακτικϊν που πρζπει να υπάρχουν ςτο πλοίο περιλαμβάνονται και τα θλεκτρονικά εκείνα ςτοιχεία που ςυνιςτϊνται από τον καταςκευαςτι για περιοδικι αντικατάςταςθ. Ανεξάρτθτα από τθ μζκοδο ι τισ μεκόδουσ που επιλζγονται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του ραδιοεξοπλιςμοφ, το πλοίο δεν επιτρζπεται να αναχωρεί από το λιμάνι μζχρισ ότου αποκαταςτακεί θ οποιαδιποτε βλάβθ το εμποδίηει να εκτελεί όλεσ τισ επικοινωνίεσ κινδφνου και αςφαλείασ που προβλζπονται ςτoν κανονιςμό 4 του Kεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 74'. Θ απαίτθςθ αυτι αφορά βλάβεσ, τόςο ςτο βαςικό, όςο και ςτον πρόςκετο ραδιοεξοπλιςμό (DUPLICATION). Mε τθν προχπόκεςθ ότι εξαςφαλίηονται όλεσ οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ για επικοινωνίεσ κινδφνου και αςφαλείασ, βλάβθ του ραδιοεξοπλιςμοφ που αφορά ςτθ δθμόςια ανταπόκριςθ δεν κεωρείται ότι κακιςτά το πλοίο αναξιόπλοο ι ότι αποτελεί λόγο κακυςτζρθςθσ του απόπλου του από λιμάνια όπου δεν διατίκενται ευκολίεσ επιςκευισ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ των ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν του πλοίου προβλζπονται τρεισ εναλλακτικζσ μζκοδοι, οι οποίεσ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΔΕΕΠ και επιλζγονται από τον πλοιοκτιτθ ανάλογα με τθ καλάςςια περιοχι πλόων και τισ εκάςτοτε ειδικότερεσ ςυνκικεσ και είναι οι εξισ: Εγκατάςταςθ ςτο πλοίο πρόςκετου ραδιοεξοπλιςμοφ (DUPLICATION). Εν πλω θλεκτρονικι ςυντιρθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ. υντιρθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ ςτο λιμάνι. Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1 και Α2 αρκεί μία μόνο από τισ αναφερόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο μεκόδουσ, ενϊ για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α3 και Α4 απαιτείται θ επιλογι δφο τουλάχιςτον από αυτζσ. 32

33 Εάν θ καλι λειτουργία ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν εξαςφαλίηεται, μεταξφ άλλων και με τθν επιλογι τθσ μεκόδου εγκατάςταςθσ πρόςκετου ραδιοεξοπλιςμοφ, πρζπει επί πλζον του ραδιοεξοπλιςμοφ που κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ απόφαςθσ αυτισ και ανάλογα με τθν περιοχι πλόων του, το πλοίο να είναι εξοπλιςμζνο και με τον παρακάτω ραδιοεξοπλιςμό: (α) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1, με μία επί πλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC. (β) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1+Α2, με μία επί πλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 7 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74 και με μία επί πλζον ραδιοεγκατάςταςθ ΜF/DSC που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 9 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74 ι ζνα επίγειο ςτακμό πλοίου (ΕΠ) INMARSAT που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74. (γ) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ A1+A2+A3, με μία επιπλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF/DSC και επιπρόςκετα με μία ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF/DSC που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παρ.2.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74 ι με ζνα επίγειο ςτακμό πλοίου (ΕΠ) INMARSAT που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ 74. (δ) Για τισ καλάςςιεσ περιοχζσ Α1+Α2+Α3+Α4 μία επιπλζον ραδιοεγκατάςταςθ VHF και μία ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF/DSC που να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 10 παράγρ. 2.1 του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 74. Για πλοία που ειςζρχονται περιοδικά ςε καλάςςιεσ περιοχζσ Α4 και ζχουν αρχικά εξοπλιςκεί με ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF, θ παραπάνω πρόςκετθ ραδιοεγκατάςταςθ μπορεί να αντικαταςτακεί από επίγειο ςτακμό πλοίου (ΕΠ) ΙΝΜΑRSAΣ που να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 10 παράγ. 1.1 του Κεφαλαίου IV τθσ Δ..ΠΑΑΗΕΘ

34 H ραδιοεγκατάςταςθ MF/HF ι ο επίγειοσ ςτακμόσ πλοίου που εγκακίςταται ωσ πρόςκετοσ ραδιοεξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 10 του Κεφαλαίου IV τθσ ΠΑΑΗΕΘ 74 ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ ςυναγερμϊν κινδφνου από τθ γζφυρα ναυςιπλοΐασ του πλοίου. Κάκε ραδιοςυςκευι που αποτελεί μζροσ του πρόςκετου ραδιοεξοπλιςμοφ πρζπει να ςυνδζεται με ξεχωριςτι κεραία και να είναι ζτοιμθ για άμεςθ λειτουργία. Ο πρόςκετοσ ραδιοεξοπλιςμόσ που αναφζρεται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του άρκρου αυτοφ πρζπει να ςυνδζεται με τισ πθγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 9 τθσ απόφαςθσ αυτισ για τθν τροφοδότθςθ του κφριου ραδιοεξοπλιςμοφ του πλοίου. Εάν θ καλι λειτουργία των ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν εξαςφαλίηεται, μεταξφ άλλων, και με τθν επιλογι τθσ μεκόδου ςυντιρθςθσ ςτθν ξθρά, απαιτείται θ ςυνομολόγθςθ ςφμβαςθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ, κεωρθμζνο αντίγραφο τθσ οποίασ κα φζρεται επί του πλοίου, με αναγνωριςμζνθ και ειδικά εξουςιοδοτθμζνθ από τθ ΔΕΕΠ τεχνικι εταιρεία με τθν οποία κα εξαςφαλίηεται θ ικανοποιθτικι τεχνικι υποςτιριξθ τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ του πλοίου ςτα λιμάνια κατάπλου του. Θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ τεχνικϊν εταιρειϊν παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ ξθράσ ςτα εμπορικά πλοία με ελλθνικι ςθμαία που εντάςςονται ςτο παγκόςμιο ναυτιλιακό ςφςτθμα κινδφνου και αςφαλείασ (GMDSS), ο τφποσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ραδιοεξοπλιςμοφ GMDSS και του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ τεχνικισ εταιρείασ παροχισ υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ ξθράσ ραδιοεξοπλιςμοφ GMDSS, κακορίηονται ςτα παραρτιματα Αϋ, Βϋ, και Γϋ. Εάν θ καλι λειτουργία των ραδιοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν εξαςφαλίηεται, μεταξφ άλλων, και με τθν επιλογι τθσ μεκόδου ςυντιρθςθσ εν πλω, τότε απαιτείται πζραν των υποχρεϊςεων για εξοπλιςμό τθσ ραδιοεγκατάςταςθσ με τα προβλεπόμενα από τθν 34

35 παράγρ.3 αυτοφ του άρκρου τεχνικά εγχειρίδια και ανταλλακτικά, να διατίκεται ςτο πλοίο και πλιρθσ ςειρά εργαλείων, ανταλλακτικϊν και οργάνων ελζγχου ζτςι ϊςτε να κακίςταται δυνατόσ ο εντοπιςμόσ βλαβϊν και θ ςυντιρθςθ του ραδιοεξοπλιςμοφ επί του πλοίου. Σήπηζη ημεπολογίος παδιοεπικοινωνιών Τποχρεωμζνα να τθροφν θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν είναι όλα τα πλοία που υποχρεωτικά φζρουν ςτακμό ραδιοεπικοινωνιϊν GMDSS ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά. Από τθν απαίτθςθ αυτι εξαιροφνται τα Α/Κ πλοία κάτω των 24 μζτρων μεταξφ κακζτων που εκτελοφν πλόεσ εςωτερικοφ, τα Επαγγελματικά Σουριςτικά που μεταφζρουν μζχρι 12 επιβάτεσ και εκτελοφν πλόεσ εςωτερικοφ και τα πλοία τα οποία εκτελοφν πλόεσ μζχρι και τοπικοφσ. Για τα πλοία αυτά ο Κυβερνιτθσ κα καταχωρεί ςτο Θμερολόγιο γζφυρασ, όπου αυτό προβλζπεται, τισ εγγραφζσ ςχετικά με τον ζλεγχο του ραδιοεξοπλιςμοφ και τθν ανταπόκριςθ κινδφνου, επείγοντοσ και αςφάλειασ. Τρόποσ τιρθςθσ: 1. Σο θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν τθρείται από τουσ υπεφκυνουσ χειριςτζσ τθσ υπθρεςίασ ραδιοεπικοινωνιϊν. 2. Σο θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν ςφραγίηεται και μονογράφεται κατά φφλλο από τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Εμπορικϊν Πλοίων ι τθ Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι. 3. Οι εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν πρζπει να γίνονται με μελάνι και να είναι ςαφείσ και ευανάγνωςτεσ. 35

36 4. Απαγορεφονται οι διαγραφζσ, παραγραφζσ και αποξζςεισ. Συχόν λανκαςμζνεσ εγγραφζσ υπογραμμίηονται και ςθμειϊνεται ότι διαγράφονται προςδιοριηόμενου ςτθ ςχετικι ςθμείωςθ και του αρικμοφ των λζξεων. 5. Σο Διεκνζσ Διακριτικό ιμα (Δ.Δ.), ο Διακριτικόσ Αρικμόσ τακμοφ Πλοίου (Δ..Π.) και οι ςυντμιςεισ του Διεκνοφσ Κανονιςμοφ Ραδιοεπικοινωνιϊν πρζπει να καταχωρίηονται με κεφαλαία γράμματα. Καταχωριηόμενα ςτοιχεία 1. το θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν, που φυλάςςεται ςτο χϊρο διεξαγωγισ των ραδιοεπικοινωνιϊν, καταχωρίηονται, εκτόσ από τθν περίλθψθ, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα του ςυμβάντοσ, περίλθψθ ανταποκρίςεων που ζχουν ςχζςθ: (α) Με περιςτατικά κινδφνου, επείγοντοσ και αςφαλείασ, που λαμβάνονται από τισ ςυςκευζσ ραδιοεπικοινωνιϊν του πλοίου ι που αφοροφν άμεςα το πλοίο, (β) Με τθν υπθρεςία ραδιοεπικοινωνιϊν και παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ γενικότερα. (γ) Με τθν λειτουργικι κατάςταςθ και τυχόν βλάβεσ του ραδιοεξοπλιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνων και των πθγϊν τροφοδότθςθσ ραδιοεξοπλιςμοφ, με τα λειτουργικά προβλιματα που διαπιςτϊνονται κατά τθ διεξαγωγι τθσ υπθρεςίασ ραδιοεπικοινωνιϊν κακϊσ και με τισ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν ραδιοεπικοινωνιϊν και των περιφερειακϊν τουσ μονάδων. (δ) Με τισ περιοδικζσ δοκιμζσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν ραδιοεπικοινωνιϊν του πλοίου. 36

37 2. το θμερολόγιο ραδιοεπικοινωνιϊν καταχωρίηονται επίςθσ ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ: (α) με το πλοίο όπωσ: όνομα, ΔΠ, ΔΔ, νθολόγιο, κοχ, αρικμόσ ΙΜΟ, καλάςςιεσ περιοχζσ πλόων, μζκοδοι που ζχουν επιλεγεί για τθ ςυντιρθςθ των ραδιοεγκαταςτάςεων, επωνυμία τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ (β) με το προςωπικό ραδιοεπικοινωνιϊν όπωσ: ονοματεπϊνυμο των χειριςτϊν, θμερομθνία ναυτολόγθςθσ χειριςτϊν, αρικμόσ και τφποσ των πτυχίων χειριςτοφ ραδιοεπικοινωνιϊν, ονοματεπϊνυμο του υπεφκυνου για τθ διεξαγωγι των επικοινωνιϊν κινδφνου (γ) με τθ κζςθ του πλοίου (καταχωρείται τουλάχιςτον μία φορά τθν θμζρα). 37

38 Ηλεκηρομαγνηηική ζσμβαηόηηηα ζσζηήμαηος GMDSS Ηλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα Αρχικά πρζπει να ορίςουμε τι είναι θ θλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι και θ θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα: Ηλεκτρομαγνθτικι παρεμβολι (EMI) είναι κάκε ςιμα ι εκπομπι που ακτινοβολείται ςτον χϊρο ι άγεται ςε καλϊδια τροφοδοςίασ ι ςθμάτων και κζτει ςε κίνδυνο τθ λειτουργία ςυςτθμάτων αςφρματθσ πλοιγθςθσ ι άλλεσ υπθρεςίεσ αςφαλείασ ι υποβακμίηει, παρεμποδίηει ι διακόπτει επανειλθμμζνα μια αδειοδοτθμζνθ υπθρεςία αςφρματων επικοινωνιϊν. τισ υπθρεςίεσ αςυρμάτων επικοινωνιϊν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι εμπορικζσ εκπομπζσ AM/FM, θ τθλεόραςθ, θ κινθτι τθλεφωνία, τα ραντάρ, ο ζλεγχοσ εναζριασ κυκλοφορίασ, θ τθλεειδοποίθςθ και οι Τπθρεςίεσ Προςωπικισ Επικοινωνίασ (PersonalCommunication Services ι PCS). Αυτζσ οι αδειοδοτθμζνεσ και οι μθ αδειδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ αςυρμάτων επικοινωνιϊν, όπωσ το WLAN ι το Bluetooth, μαηί με ακοφςιουσ πομποφσ όπωσ ψθφιακζσ ςυςκευζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν, ςυμβάλλουν ςτο θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον. Η θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (EMC) είναι θ δυνατότθτα ςτοιχείων του θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ να λειτουργοφν ομαλά μαηί, μζςα ςε θλεκτρονικό περιβάλλον. 38

39 Προφανϊσ το ηιτθμα τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ κρίνεται ωσ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό για ζναν τόςο κρίςιμο εξοπλιςμό όπωσ το GMDSS, γι αυτό και ζχει γίνει κατάλλθλθ νομοκετικι ρφκμιςθ. Ηλεκηπομαγνηηική ζςμβαηόηηηα ζςζκεςών GMDSS φμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 50268/5137 κακορίηονται οι παρακάτω προδιαγραφζσ για τισ ςυςκευζσ GMDSS: 1. Απαιτιςεισ προςταςίασ Ο εξοπλιςμόσ ςχεδιάηεται και καταςκευάηεται κατά τρόπον ϊςτε, λαμβανομζνου υπόψθ του επιπζδου τθσ τεχνολογίασ, να εξαςφαλίηεται ότι : α. οι προκαλοφμενεσ θλεκτρομαγνθτικζσ διαταραχζσ περιορίηονται ςε επίπεδο τζτοιο, ϊςτε ο ραδιοεξοπλιςμόσ και ο τθλεπικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ ι άλλοσ εξοπλιςμόσ να μπορεί να λειτουργεί όπωσ κα ζπρεπε, β. ζχει το αναμενόμενο επίπεδο ατρωςίασ ςτισ θλεκτρομαγνθτικζσ διαταραχζσ για τθν προβλεπόμενθ χριςθ του, που του επιτρζπει να λειτουργεί χωρίσ απαράδεκτθ υποβάκμιςθ τθσ προβλεπόμενθσ χριςθσ του. 2. Ειδικζσ απαιτιςεισ για τισ ςτακερζσ εγκαταςτάςεισ. Μια ςτακερι εγκατάςταςθ πρζπει να εγκακίςταται ςφμφωνα με τισ ορκζσ τεχνικζσ πρακτικζσ και λαμβανομζνων υπόψθ των πλθροφοριϊν για τθν προβλεπόμενθ χριςθ των καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων τθσ, για τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων προςταςίασ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1. Οι εν λόγω ορκζσ τεχνικζσ πρακτικζσ πρζπει να είναι τεκμθριωμζνεσ, θ δε τεκμθρίωςι τουσ να βρίςκεται ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων ελεγκτικϊν αρχϊν, για ςκοποφσ επικεωριςεων, κακ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςτακερισ εγκατάςταςθσ. 39

40 Οι ςυςκευζσ για τισ οποίεσ ζχει διαπιςτωκεί πωσ ςυμμορφϊνονται προσ τισ παραπάνω οδθγία φζρουν τθ ςιμανςθ CE, που πιςτοποιεί το γεγονόσ αυτό. Σθν ευκφνθ για τθν επίκεςθ τθσ ςιμανςθσ CE ζχει ο καταςκευαςτισ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωπόσ του ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα. 40

41 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ VMS Σο ςφςτθμα ενδεικτικά αποτελείται από τα παρακάτω: 1. MAIN BATTERY= Κφρια μπαταρία service πλοίου, θ οποία διαμζςου του πίνακα διανομισ και ενόσ αςφαλοδιακόπτθ, τροφοδοτεί το ςφςτθμα GMDSS με ρεφμα 12 ι 24 VDC. τα μεγαλφτερα ςκάφθ, μικουσ ςυνικωσ πάνω από τα 24 μζτρα, όταν θ κφρια τροφοδότθςθ είναι με ρεφμα γεννθτριϊν 220 VAC, τότε επιλζγεται το κατάλλθλο τροφοδοτικό, το οποίο ςυνδεόμενο δια μζςου αςφαλοδιακόπτθ 220V.ΑC παρζχει επίςθσ ςτακερι ζξοδο 13.6 V.DC. Ο τρόποσ ςυνδεςμολογίασ είναι ο ίδιοσ. 2. DUAL POWER SUPPLY, BATTERY CHARGER & CHANGER. Σροφοδοτικό με ςφςτθμα αυτόματθσ διπλισ τροφοδοςίασ, φορτιςτι μπαταρίασ (εφεδρικισ), και μθχανιςμό αυτόματθσ εναλλαγισ πθγισ τροφοδοςίασ. Α. Θ ςυςκευι τροφοδοτοφμενθ με 12 ι 24 VDC ανάλογα με το θλεκτρικό ςφςτθμα του ςκάφουσ, παράγει κακαρό και ςτακερό ρεφμα 13.6 VDC (ςυνθκίηουμε να λζμε 12 VDC) με το οποίο τροφοδοτοφνται οι 41

42 ςυςκευζσ VHF/DSC, το GPS και ενδεχομζνωσ το NAVTEX αν υπάρχει, οι οποίεσ ςυςκευζσ ανικουν ςτο ςφςτθμα GMDSS. Β. Ο ενςωματωμζνοσ φορτιςτισ μπαταρίασ, επιτθρεί τθν κατάλλθλα ςυνδεδεμζνθ εφεδρικι μπαταρία GMDSS (4), ςυμπλθρϊνει αυτόματα το φορτίο τθσ όςο χρειάηεται, ανάλογα με τθν κατανάλωςθ, και γενικά τθν κρατάει πάντοτε φορτιςμζνθ και ζτοιμθ να χρθςιμοποιθκεί, αυτόματα, ςε περιπτϊςεισ ςφντομων διακοπϊν του κφριου ρεφματοσ ι ςτθν ζςχατθ απευκταία περίπτωςθ black-out λόγω κινδφνου. Θ ετοιμότθτα τθσ μπαταρίασ αυτισ για να προςφζρει ζργο λειτουργίασ του VHF/DSC ςε μια τζτοια περίπτωςθ και περαιτζρω κατά τθν επιχείρθςθ διάςωςθσ, αποτελεί καταλυτικό ςτοιχείο για τθν αςφάλεια κάκε ςκάφουσ και φυςικά για τθ μεγαλφτερθ αςφάλεια τθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα. Γ. Τπάρχει ενςωματωμζνοσ μθχανιςμόσ (dual-changer) ο οποίοσ ςτθν περίπτωςθ διακοπισ τθσ κφριασ τροφοδοςίασ(1), κάνει αυτόματθ μεταγωγι τθσ τροφοδοςίασ ςτθν εφεδρικι μπαταρία GMDSS (4), τόςο γριγορα, ϊςτε θ λειτουργία των ςυςκευϊν VHF/DSC, GPS, NAVTEX, να μθν διακόπτεται. Δ. τθν πρόςοψθ τθσ ςυςκευισ υπάρχει ζνα κόκκινο μπουτόν με τθν ζνδειξθ alarm stop ι buzzer stop. τθν περίπτωςθ Γ, όπωσ είπαμε προθγουμζνωσ, όταν γίνεται μεταγωγι τθσ τροφοδοςίασ ι μια από τισ δφο τροφοδοςίεσ διακόπτεται για κάποιο λόγο ι όταν θ τάςθ τθσ εφεδρικισ μπαταρίασ είναι χαμθλι, κάτω από το όριο λειτουργίασ, τότε θχεί ζνα αλάρμ. Πιζηοντασ ςτιγμιαία το μπουτόν ο ιχοσ του αλάρμ ςταματάει. Ο κυβερνιτθσ τότε πρζπει να ςυμβουλευτεί τισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ, ϊςτε να αντιλθφκεί το λόγο ιχθςθσ του αλάρμ, και να πράξει τα δζοντα για αποκατάςταςθ. 3. υςκευι VHF/DSC τροφοδοτοφμενθ με ςτακερό ρεφμα 13,6 VDC (12V) από το τροφοδοτικό (2). Παράλλθλα όπωσ είπαμε, πρζπει να ςυνδζονται όλεσ οι άλλεσ ςυςκευζσ, GPS και NAVTEX, αν υπάρχουν, 42

43 ϊςτε να είναι λειτουργικζσ και αυτζσ ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ και κινδφνου. 4. GMDSS BATTERY= Εφεδρικι Μπαταρία GMDSS. Πρζπει να ζχει τάςθ 12V και χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 45 ΑΘ και μζχρι 70 ΑΘ, όταν υπάρχουν ςυνδεδεμζνεσ περιςςότερεσ ςυςκευζσ, πζρα από το βαςικό VHF/DSC. Θ μπαταρία πρζπει να είναι «κλειςτοφ» τφπου, ελεφκερθ ςυντιρθςθσ, ϊςτε να μθν ζχει ανακυμιάςεισ όταν φορτίηεται και να είναι τοποκετθμζνθ ςε ειδικό ξυλοκιβϊτιο με επζνδυςθ φφλλων μολφβδου ι να είναι μζςα ςτθν ειδικι πλαςτικι κικθ με κάλυμμα, καταςκευαςμζνθ από ειδικό υλικό, το οποίο δεν προςβάλλεται από τα τοξικά υγρά. 5. υςκευι GPS ι κεραία GPS τφπου ΑCTIVE/ΝΜΕΑ. Είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν τροφοδοςία GMDSS 12V, όπωσ και το VHF/DSC και παρζχει ςτθ μονάδα DSC του VHF πλθροφορία NMEA-0183 με ςτίγμα και ϊρα (GMT-Γκρίνουιτσ ι Local-τοπικι). ε περίπτωςθ αποςτολισ ςιματοσ κινδφνου(distress) τα ςτοιχεία αυτά μεταβιβάηονται μαηί με τα ψθφιακά ςτοιχεία αναγνϊριςθσ του ςκάφουσ(mmsi) ϊςτε να γίνεται άμεςα γνωςτι θ κζςθ κινδφνου και να κακίςταται ζτςι πιο αποτελεςματικι θ επιχείρθςθ εντοπιςμοφ και διάςωςθσ. Dual power supply/battery charger GMDSS-A1 43

44 Επεξιγθςθ λειτουργικϊν ςθμείων πρόςοψθσ Αςφαλοδιακόπτεσ 1. FUSE/ SWITCH ON-OFF MAIN BATTERY Γενικόσ αςφαλοδιακόπτθσ on-off(εντόσ-εκτόσ) για το κφριο ρεφμα τροφοδοςίασ(main batt) 2. FUSE/ SWITCH ON-OFF EMERGENCY BATTERY Tο ίδιο για τθν εφεδρικι μπαταρία GMDSS. Πργανα 1. V= VOLTMETER= Βολτόμετρο ςτθν κλίμακα 0-15 VDC. Όταν λειτουργεί ο δείκτθσ πρζπει να είναι ςτα 13.6 VDC. 2. A= AMPEROMETER= Αμπερόμετρο Με 2 κλίμακεσ, 0-(+10) δεξιά, και 0-(-10) αριςτερά. Όταν θ μπαταρία GMDSS είναι καλά φορτιςμζνθ, τότε ο δείκτθσ είναι ςτο 0 (μθδζν) ςτθ μζςθ. Όταν τφχει να φορτίηει, μετακινείται ανάλογα με το φορτίο προσ τα δεξιά και προοδευτικά κατεβαίνει ςτο 0ν (μθδζν), όταν ολοκλθρωκεί θ φόρτιςθ. Όταν λειτουργοφν οι ςυςκευζσ VHF/DSC, GPS, κ.λπ. ο δείκτθσ κινείται προσ τα αριςτερά, ανάλογα με το φορτίο κατανάλωςθσ.όταν μιλάμε ςτο VHF και πατάμε τθν πεταλοφδα, θ μετακίνθςθ είναι επιπρόςκετα κατά -4 Α περίπου. Επικουρικά, αυτόσ είναι και ζνασ τρόποσ να ελζγχουμε τθν ζξοδο εκπομπισ του VHF, ςτα 25 W. Όταν εκπζμπουμε με μειωμζνθ ιςχφ 1W, τότε ο δείκτθσ μετακινείται και -1 Α περίπου. 44

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2012 Web site: http://www.actioncontrol.gr Email : genikesp@actioncontrol.gr ΠΑΠΟΤΛΑ 65-122 44 - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΛ: 210 561 76 61 ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Follow the innovation leaders Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Κεντρικέσ Μονάδεσ Συναγερμού... Σελ.3 Πληκτρολόγια. Σελ.5 Μεταλλικά Κουτιά....Σελ.6 Ανιχνευτέσ....Σελ.7 Σειρήνεσ.. Σελ.10 Μπαταρίεσ.....

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα