Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:"

Transcript

1 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: ) Παραδοτέο Π3: Πολυχρηστικός οδηγός για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία απασχολουμένων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Σκοπιμότητα ανάπτυξης του πολυχρηστικού οδηγού 3 2 Μεθοδολογία εκπόνησης του πολυχρηστικού οδηγού 7 3 Μεθοδολογία εφαρμογής του οδηγού Βήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας διαχείρισης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων Διαδικασίες εφαρμογής της μεθοδολογίας διαχείρισης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή του οδηγού 15 4 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και παροχή συμβουλών σε εργαζόμενους και εμπορικές επιχειρήσεις Ενεργός γήρανση και εξατομικευμένη συμβουλευτική Εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας Βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας Προτυποποίηση διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Προτάσεις παρεμβάσεων προς την επιχείρηση Προσαρμογή συνθηκών εργασίας, εργονομίας, χωροταξίας, υγιεινής, ασάλειας υγείας και ευεξίας Προσαρμογή συνθηκών διαχείρισης προσλήψεων Προσαρμογή συνθηκών για την εναλλαγή των θέσεων εργασίας και την εσωτερική κινητικότητα Προσαρμογή συνθηκών για τη διαχείριση δράσεων κατάρτισης και δια βίου μάθησης Προσαρμογή συνθηκών για τη διαχείριση γνώσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας Προσαρμογή συνθηκών για τη διαχείριση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δικτύωσης και αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας 51 6 Η διαχείριση της ενεργού γήρανσης: «Καλές Πρακτικές» από την Ελλάδα και το εξωτερικό Καλές Πρακτικές στην Ελλάδα Καλές Πρακτικές από άλλες χώρες 58 7 Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης σε εμπορικές επιχειρήσεις 65 8 Βιβλιογραφία Ελληνική 70 1

3 8.2 Διεθνής Πηγές από το διαδίκτυο 73 2

4 1 Εισαγωγή Σκοπιμότητα ανάπτυξης του πολυχρηστικού οδηγού Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ η παγκόσμια κοινότητα βιώνει όλο και περισσότερο την πραγματικότητα ενός διαρκώς γηράσκοντος πληθυσμού. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί πολυσύνθετο και έχει πολλαπλές πτυχές καθώς επηρεάζει κάθε πλευρά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών. Συνεπώς, η ενασχόληση όλων των διεθνών οργανισμών και της επιστημονικής κοινότητας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά ως φυσικό επακόλουθο μιας διαδικασίας αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν από τη σημαντική αυτή κατάκτηση της ανθρωπότητας: της επιμήκυνσης του προσδόκιμου διαβίωσης. Στα πλαίσια αυτά, μεγάλοι οργανισμοί παγκόσμιας εμβέλειας μάλιστα όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θέσει σε προτεραιότητα και έχουν δρομολογήσει αναλόγως µια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τόσο την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της γήρανσης, όσο και την έγκαιρη πρόληψη περαιτέρω προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Αποτέλεσμα των συντονισμένων αυτών ενεργειών είναι η παραγωγή σειράς μελετών, προτάσεων και επιστημονικών εργασιών που επιχειρούν να αναλύσουν τις αιτίες και τις συνέπειες του φαινομένου της ενεργού γήρανσης και της διαχείρισης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας σε επιχειρήσεις και να προτείνουν λύσεις. Επιπλέον των παραπάνω, η ευρωπαϊκή προοπτική των κρατών µελών της ΕΕ που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή των περιφερειών, προϋποθέτει την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου το οποίο βασίζεται σε καλές οικονομικές επιδόσεις καθώς και σε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Ένα δραστήριο κράτος πρόνοιας που ενθαρρύνει την εργασία, συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης και αποτελεί την καλύτερη εγγύηση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Ειδικότερα, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υψηλά ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται σε όλο σχεδόν το εύρος της ΕΕ, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, η αύξηση της απασχόλησης στα κράτη µέλη κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη. Ακόμη, η δημογραφική έξαρση των ευρωπαϊκών πληθυσμών προσανατολίζει τις στρατηγικές για την αύξηση της απασχόλησης στην προώθηση της απασχολησιμότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και στην ανάγκη επιτυχούς διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Νέες αναθεωρημένες στρατηγικές για την απασχόληση εφαρμόζονται στα κράτη µέλη κάτω από αυτό το πρίσμα, των οποίων η αποτελεσματικότητα συνίσταται στην παρουσία ποικίλων παραγόντων, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών, που σχετίζονται µε τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και το υγιές οικονομικό περιβάλλον, µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, το νομοθετικό πλαίσιο και τη δημοσιονομική πειθαρχία, τις προσδοκίες και εκτιμήσεις για το μέλλον κ.α. Η γνώση και ο έλεγχος των παραγόντων που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα των μέτρων για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης έχει, κατά συνέπεια, υψηλή αξία και καθοριστική σημασία για την επιτυχή υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, το πολύπλοκο του φαινομένου, όσο και η διεισδυτικότητα που εμφανίζει στις διαφορετικές εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας 3

5 έχουν οδηγήσει σε µια αρκετά εκτενή διεθνή βιβλιογραφία. Υπό αυτή την οπτική, επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί ένας πολυχρηστικός οδηγός για τη διαχείριση εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας σε εμπορικές επιχειρήσεις. Στόχος του ανά χείρας πολυχρηστικού οδηγού είναι η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία απασχολούμενων στον κλάδο του εμπορίου. Ο παρών πολυχρηστικός οδηγός φιλοδοξεί να εισφέρει θετικά μέσα από τη χρήση του στο σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης της ενεργούς γήρανσης με απώτερο σκοπό να συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής των μεγαλυτέρων σε ηλικία ατόμων που απασχολούνται στον κλάδο του εμπορίου. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας για το ζήτημα της διαχείρισης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, η οποία εν τέλει καταλήγει στην εισαγωγή υποστηρικτικών μέτρων για τον περιορισμό των αντικινήτρων προς την εργασία του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας και τη διατήρηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του καθώς και με την ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και παρεμβάσεων για την προώθηση της παραμονής των ατόμων αυτών στην απασχόληση. Έτσι, στον παρόντα πολυχρηστικό οδηγό εντοπίζονται και παρουσιάζονται καλές πρακτικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με έμφαση στις χώρες τις Ε.Ε. που αναφέρονται σε ειδικά μέτρα και ευρύτερες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό μεγαλύτερης ηλικίας στον κλάδο του εμπορίου. Τα μέτρα και οι πολιτικές αυτές παρέχουν και ταυτόχρονα ορίζουν ένα πλαίσιο εντός του οποίου δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους στην εργασία χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας. Επιπρόσθετα αξιοποιούνται τα βασικά συστατικά για το σχεδιασμό της στρατηγικής που θα ακολουθεί για την αντιμετώπιση και διαχείριση του προβλήματος της ενεργούς γήρανσης στον κλάδο του εμπορίου, έτσι όπως αυτά έχουν προκύψει από προηγούμενη εργασία και συγκεκριμένα από το Γενικό Σχέδιο Δράσης (Master Plan) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης των μεγαλυτέρων σε ηλικία απασχολούμενων στον κλάδο του εμπορίου. Ταυτόχρονα, και για την τεκμηριωμένη ανάπτυξη του παρόντος πολυχρηστικού οδηγού αξιοποιήθηκε ακόμη μια εργασία που ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Είναι γνωστό ότι η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον κλάδο του εμπορίου και ειδικότερα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας εξειδικεύεται ώστε να αντιμετωπιστεί το ευρύ φάσμα των αντικινήτρων και των εμποδίων στην απασχόληση τόσο από την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην αγορά εργασίας. Η εξειδίκευση αυτή αποτελεί το Σχέδιο Εξειδίκευσης Δράσεων (Action Plan), το οποίο τεκμηριώνει τις προτάσεις προσαρμογής συνθηκών εργασίας εργονομίας χωροταξίας υγιεινής στις ανάγκες των μεγαλυτέρων σε ηλικία απασχολουμένων, καθώς και διαμορφώνει το πλαίσιο κινήτρων παραμονής των μεγαλυτέρων σε ηλικία ατόμων στην αγορά εργασίας. Το συγκεκριμένο κείμενο απετέλεσε βασική εισροή για την ανάπτυξη του πολυχρηστικού οδηγού. Με βάση τα παραπάνω, το αντικείμενο του πολυχρηστικού οδηγού είναι η παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων και του αντίστοιχου υλικού υποστήριξης για την εφαρμογή του 4

6 Σχεδίου Εξειδίκευσης Δράσεων (Action Plan) και την τεκμηρίωση των προτάσεων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία απασχολούμενων στις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις. Στον οδηγό συνολικά περιλαμβάνονται τα εξής κεφάλαια και ενότητες: Σκοπιμότητα, μεθοδολογία εκπόνησης οδηγού, μεθοδολογία εφαρμογής οδηγού (βήματα και διαδικασίες εφαρμογής του οδηγού), παράγοντες επιτυχίας, προτάσεις παρεμβάσεις για την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας εργονομίας χωροταξίας υγιεινής στις ανάγκες των μεγαλυτέρων σε ηλικία απασχολουμένων, καθώς και για την παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Ο πολυχρηστικός οδηγός πρόκειται να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος και χρηστικός σε εργαζόμενους, σε συμβούλους, σε συλλογικούς φορείς, σε φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, αλλά, βεβαίως, σε επιχειρήσεις. Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, τα περιεχόμενα του πολυχρηστικού οδηγού διαμορφώνονται ως εξής: 1. Εισαγωγή Σκοπιμότητα ανάπτυξης του πολυχρηστικού οδηγού 2. Μεθοδολογία εκπόνησης του οδηγού 3. Μεθοδολογία εφαρμογής του οδηγού Βήματα εφαρμογής Διαδικασίες εφαρμογής Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή του οδηγού 4. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και παροχή συμβουλών σε εργαζόμενους και εμπορικές επιχειρήσεις Μεθοδολογία προσδιορισμού και χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης Μεθοδολογία ανάπτυξης στοχοθεσίας σε σχέση με τη διαχείριση του προβλήματος Διατύπωση οράματος και παραδοχών ως προς τη διαχείριση του προβλήματος της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία απασχολουμένων Προδιαγραφή και προσδιορισμός απαιτούμενων δράσεων ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ υφιστάμενης και στοχοθετούμενης κατάστασης. Παράμετροι και προσκόμματα / εμπόδια που μπορεί να καθυστερούν τη γεφύρωση του χάσματος. 5. Προτάσεις παρεμβάσεων προς την επιχείρηση Προσαρμογή συνθηκών εργασίας, εργονομίας, χωροταξίας, υγιεινής, ασφάλειας, υγείας και ευεξίας Προσαρμογή συνθηκών διαχείρισης προσλήψεων Προσαρμογή συνθηκών για την εναλλαγή των θέσεων εργασίας και την εσωτερική κινητικότητα 5

7 Προσαρμογή συνθηκών για τη διαχείριση δράσεων κατάρτισης και δια βίου μάθησης Προσαρμογή συνθηκών για τη διαχείριση γνώσης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας Προσαρμογή συνθηκών για τη διαχείριση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δικτύωσης και αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας 6. Η διαχείριση της ενεργού γήρανσης: «Καλές Πρακτικές» από την Ελλάδα και το εξωτερικό 7. Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης σε εμπορικές επιχειρήσεις 8. Βιβλιογραφία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγοί - Εργαλεία συμβουλευτικής για την διαχείριση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας 6

8 2 Μεθοδολογία εκπόνησης του πολυχρηστικού οδηγού Ο ανά χείρας πολυχρηστικός οδηγός αποτελεί συνθετική ανάπτυξη της μελέτης πλήθους καλών πρακτικών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης με ταυτόχρονη ανασκόπηση της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό τα μεθοδολογικά βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση του πολυχρηστικού οδηγού ήταν: 1. Ανασκόπηση της εθνικής βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην ενεργό γήρανση. 2. Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στη διαχείριση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. 3. Ανασκόπηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που σχετίζονται με την ενεργό γήρανση. 4. Κατανόηση των συμπερασμάτων και των προτάσεων όπως αυτά έχουν καταγραφεί σε προηγούμενα στάδια του παρόντος έργου και κυρίως από τα περιεχόμενα του master plan και του action plan της παρούσας δράσης. 5. Παραδοχές της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και της ενεργού γηράνσεως στη χώρα μας, όπως αυτά προκύπτουν από την ανασκόπηση μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί στη χώρα μας κατά την τελευταία πενταετία. 6. Συλλογή κειμένων πολιτικής της ΕΕ για την ενεργό γήρανση, με έμφαση στη δραστηριότητά της που αναπτύχθηκε κατά το 2012, το οποίο είχε ανακηρυχθεί έτος ενεργού γήρανσης. 7. Συλλογή και μελέτη καλών πρακτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 8. Μελέτη εργαλείων διαχείρισης ενεργού γήρανσης τόσο από την Ελλάδα όσο και από χώρες της ΕΕ. 9. Προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων και παρεμβάσεων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των εργαλείων οδηγών που τελικά περιέχονται στον παρόντα οδηγό. 10. Προσαρμογή των εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης σε οδηγούς διαχείρισης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. 11. Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων αυτών σε τρεις εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας που εργάζονται σε εμπορικές επιχειρήσεις. 12. Ανασκόπηση και οριστικοποίηση του περιεχομένου των οδηγών που αναπτύχθηκαν για την διαχείριση της ενεργού γήρανσης, μετά τις τρεις πιλοτικές εφαρμογές. 13. Μελέτη προτάσεων πολιτικής διαχείρισης της ενεργού γήρανσης από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού. 14. Συλλογή ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 7

9 Με την υλοποίηση της ανωτέρω μεθοδολογίας αναπτύχθηκε ο ανά χείρας πολυχρηστικός οδηγός, ο οποίος: Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο εφαρμογής πρακτικών και εργαλείων ενεργού γήρανσης το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί τόσο σε επίπεδο εργαζόμενου, όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. Προσεγγίζει το ζήτημα της ενεργού γήρανσης απολύτως σφαιρικά, με στόχο από την εφαρμοζόμενη διαδικασία να μπορούν να προκύπτουν κάθε φορά συμπεράσματα και ρεαλιστικές οδηγίες διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον κάθε φορά κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Συμβάλλει με την εφαρμογή του στην όσο το δυνατόν μείωση του χάσματος στο θέμα της ενεργού γήρανσης από την υφιστάμενη στην επιθυμητή κατάσταση. Ακολουθεί προτυποποιημένα εργαλεία άντλησης στοιχείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, που μπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον. 8

10 3 Μεθοδολογία εφαρμογής του οδηγού Ο πολυχρηστικός οδηγός διαχείρισης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στόχο έχει να υποβοηθήσει τις διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού, και κατ επέκταση τις διοικήσεις μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων να διαχειρισθούν το πρόβλημα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Ο πολυχρηστικός οδηγός αποτελείται από επτά (7) εργαλεία διαχείρισης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων σε μια επιχείρηση, ως εξής: 1. Ο Οδηγός - Εργαλείο Συμβουλευτικής για την αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων από τις συνθήκες και το περιεχόμενο της θέσης εργασίας τους, απευθύνεται στο προσωπικό της επιχείρησης που ανήκει στην εξεταζόμενη ηλικιακή ομάδα στόχο, με σκοπό να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των ατόμων αυτών από την εργασία τους (job satisfaction). Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο ούτως ώστε να οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για τυχόν προβλήματα και για την ανάγκη ανάληψης δράσης από την πλευρά της επιχείρησης, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και την ανάπτυξη νοοτροπίας ταύτισης του εργαζομένου µε τους επιχειρησιακούς στόχους. 2. Ο Οδηγός - Εργαλείο Συμβουλευτικής για την εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας αποτελεί ένα εργαλείο διάγνωσης της στάσης των εργαζομένων της επιχείρησης, που ανήκουν στην ομάδα-στόχο, προς τις ευέλικτες μορφές εργασίας, καθώς η υιοθέτηση από την επιχείρηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης αποτελεί ένα ιδιαίτερης αξίας µέσο για τη διατήρηση στον ενεργό επαγγελματικά βίο των εργαζομένων άνω των 55 ετών. Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το εν λόγω ερωτηματολόγιο, η επιχείρηση δύναται να προσφέρει στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ευελιξία όσον αφορά στο ωράριο, στον τρόπο δουλειάς (π.χ. τηλεργασία), αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο αυτά θα αποσυρθούν από τον εργασιακό βίο (π.χ. σταδιακή αποχώρηση). 3. Ο Οδηγός - Εργαλείο Συμβουλευτικής για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας αφορά στην υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και στο πώς αυτές οι παράμετροι επιδρούν στην εργασία των ατόμων άνω των 55 ετών. Δεδομένου ότι η μακροχρόνια ασθένεια ή η αναπηρία είναι ο δεύτερος σημαντικότερος λόγος αποχώρησης από την εργασία των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, η βελτίωση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας αποτελεί ένα από τα κύρια όπλα που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση, για την επιμήκυνση του ενεργού βίου του ανθρώπινου δυναμικού της. Ως εκ τούτου, το εργαλείο αυτό στοχεύει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της οργάνωσης της εργασίας, ώστε αυτές να επιτρέπουν στα εν λόγω άτομα να αποδίδουν στο βέλτιστο βαθμό, αλλά και να διασφαλίζουν την υγεία τους και συνεπώς την ικανότητά τους να εργάζονται. 4. Ο Οδηγός - Εργαλείο Συμβουλευτικής για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, στοχεύει στη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, με σκοπό την ένταξη των ατόμων σε ένα σύστημα συνεχιζόμενης κατάρτισης (εκπαιδευτικά σεμινάρια, δια βίου μάθηση, κ.ο.κ) εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο, ενώ το 9

11 Ερωτηματολόγιο 5 αποτελεί ένα εργαλείο διάγνωσης των επαγγελματικών στόχων και προσδοκιών των εργαζομένων άνω των 55 ετών. Τέλος, οι Οδηγοί - Εργαλεία Συμβουλευτικής για την ετήσια συνέντευξη αξιολόγησης και για την ανάπτυξη της αναφοράς για τα αποτελέσματα της χρήσης των εργαλείων διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, συμπληρώνονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού της επιχείρησης σε συνεργασία με το σύμβουλο μέντορα και αφορούν στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ενός εργαζόμενου και την κατάστρωση ενός σχεδίου δράσης από πλευράς της επιχείρησης για το συγκεκριμένο εργαζόμενο, με βάση τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από τους προηγούμενους Οδηγούς - Εργαλεία Συμβουλευτικής, καθώς και από την αξιολόγηση της υλοποίησης του ατομικού σχεδίου δράσης. 3.1 Βήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας διαχείρισης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων Η ανάπτυξη των επτά οδηγών εργαλείων συμβουλευτικής έγινε ούτως ώστε να μπορεί να το καθένα από αυτά να χρησιμοποιηθεί από μόνο του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες συνθήκες εντός της επιχείρησης. Επιπλέον, καθένα από τα εργαλεία διαχείρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από συλλογικό φορέα για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς αναφορικά με τη διαδικασία διαχείρισης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, δηλαδή εργαζομένων ηλικίας ετών. Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας διαχείρισης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμβούλων μεντόρων, οι οποίοι θα εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία στις διάφορες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου το πρώτο βήμα στη διαδικασία εφαρμογής είναι η δημιουργία ενός δικτύου συμβούλων μεντόρων εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το δίκτυο συμβούλων μεντόρων θα πρέπει να σχεδιαστεί με στόχο να δώσει στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας σε επιχειρήσεις, και μάλιστα εμπορικές επιχειρήσεις, την ευκαιρία μέσα από διάγνωση, αξιολόγηση και συμβουλευτική τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους ή την παράταση του εργασιακού τους βίου, τουλάχιστον έως τα 65 έτη. Οι σύμβουλοι μέντορες των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και προσφέρονται να αναλάβουν τη διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας σε εμπορικές επιχειρήσεις. Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής - mentoring προτείνεται να αποτελείται από έξι στάδια: Δημοσιοποίηση του δικτύου συμβούλων - μεντόρων Επιλογή Μεντόρων, ενημέρωση και εκπαίδευση Επιλογή εργαζομένων - καθοδηγούμενων (mentees), ενημέρωση και εκπαίδευση Ταίριασμα Μεντόρων - Καθοδηγούμενων 10

12 Ανάπτυξη της σχέσης mentoring Αξιολόγηση της σχέσης mentoring Οι σύμβουλοι μέντορες παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη που σχετίζεται ευθέως με τη διαχείριση των διαδικασιών ενεργού γήρανσης του εργαζόμενου που παρακολουθούν, το μονοπάτι καριέρας εντός της επιχείρησης, και τη συμμετοχή του σε δράσεις δια βίου μάθησης, συνεχιζόμενης κατάρτισης κλπ. Μετά την επιλογή των συμβούλων μεντόρων ακολουθεί η εκπαίδευσή τους. Η επένδυση στην εκπαίδευση των συμβούλων - μεντόρων κατά τα αρχικά στάδια του προγράμματος διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του. Η εκπαίδευση βοηθά τους συμβούλους - μέντορες να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες στην ανάπτυξη δυνατών σχέσεων mentoring, να μάθουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καθοδηγούμενοί τους και τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν να τις ξεπεράσουν, αποκτώντας αυτοπεποίθηση και θετική στάση ζωής. Η πιο επιτυχημένη πρακτική εκπαίδευσης μεντόρων είναι αυτή που προηγείται του προγράμματος mentoring και τοποθετείται χρονικά πριν γνωρίσουν οι μέντορες τους καθοδηγούμενούς τους. Όταν εξετάζονται πιθανοί συνδυασμοί μεταξύ μεντόρων και καθοδηγουμένων, απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ότι ο μέντορας και ο καθοδηγούμενος: Εξασφαλίζουν τα τυπικά κριτήρια επιλογής, Έχουν κοινά χαρακτηριστικά: φύλου, διαθεσιμότητας, αναγκών, ενδιαφερόντων, γεωγραφικών κριτηρίων, τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης ή επιστημονικού αντικειμένου, εμπειριών ζωής και ιδιοσυγκρασίας, και, Δεσμεύονται στις προϋποθέσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η επιτυχημένη δημιουργία δυαδικών σχέσεων mentoring, προϋποθέτει προηγούμενη προετοιμασία. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους μέντορες: Να δηλώνουν τις ανάγκες και τις προσωπικές τους προτιμήσεις, Να γνωρίζουν τη διαδικασία δημιουργίας δυαδικών σχέσεων mentoring, Να ζητήσουν άλλο/η καθοδηγούμενο/η εάν έπειτα από μεγάλη προσπάθεια αποδεικνύεται ότι η σχέση δεν είναι αποδοτική. Με βάση τα επτά εργαλεία συμβουλευτικής για τη διαχείριση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, η διαδικασία παροχής τους ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: Κανονίζεται ατομικό ραντεβού, μετά από επιθυμία είτε της επιχείρησης, είτε του εργαζόμενου. Το ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης, είτε μέσω skype, είτε μέσω τηλεφώνου. Ο σύμβουλος μέντορας συμπληρώνει τα σχετικά εργαλεία του Παραρτήματος Α του παρόντος, αναλόγως της περίπτωσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κάθε ατομική συνάντηση συμβουλευτικής έχει μέγιστη χρονική διάρκεια μιας ώρας, στο πλαίσιο της οποίας σύμβουλος και συμβουλευόμενος συζητούν με κύριο 11

13 άξονα τα περιεχόμενα του εργαλείου ή των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής. Μετά την ολοκλήρωση της ατομικής συνάντησης ο σύμβουλος μέντορας συμπληρώνει το εργαλείο ερωτηματολόγιο, και όπου χρειάζεται το συμπληρώνει με παρατηρήσεις, σχόλια κλπ, ούτως ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η διαδικασία mentoring. 3.2 Διαδικασίες εφαρμογής της μεθοδολογίας διαχείρισης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων Η εφαρμογή της μεθοδολογίας διαχείρισης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων εκκινεί με το ενδιαφέρον συγκεκριμένης εμπορικής επιχείρησης για την εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας που εντάσσονται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Το σύνολο των εργαλείων οδηγών διαχείρισης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας έχουν προτυποποιηθεί με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης των διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης σε επιχειρήσεις. Μάλιστα, οι συγκεκριμένες διαδικασίες ενεργού γήρανσης μπορούν να ενταχθούν στο γενικότερο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της έννοιας και των διαδικασιών που τη συνοδεύουν σε μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, η προτυποποίηση της εφαρμογής τέτοιου τύπου διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση της ενεργού γήρανσης στις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, μέσω της προτυποποίησης της εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητα χρήσης από την επιχείρηση εσωτερικών πηγών για την υλοποίηση των διαδικασιών στελέχωσής της. Η εσωτερική στελέχωση έχει μεγάλη σημασία στο πλαίσιο της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, καθώς είναι σε θέση να αυξήσει την εσωτερική κινητικότητα στην επιχείρηση, διαμορφώνοντας ουσιαστικά µια εσωτερική αγορά εργασίας, γεγονός που μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τους απασχολούμενους άνω των 55 ετών, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα μιας νέας καριέρας στο εσωτερικό της επιχείρησης, που να ανταποκρίνεται πιθανόν σε μεγαλύτερο βαθμό στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους από την τρέχουσα εργασιακή τους κατάσταση. Επιπλέον, στόχο της προτυποποίησης εφαρμογής των διαδικασιών στελέχωσης, στο πλαίσιο της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, αποτελεί η εξασφάλιση για τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους ή υποψηφίους, μιας ίσης ή ακόμη και προνομιακής πρόσβασης στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της επιχείρησης. Η σημασία μιας τέτοιας παρέμβασης στο σύστημα στελέχωσης είναι καίρια, καθώς επηρεάζει σημαντικά τη δυνατότητα απασχόλησης ατόμων ηλικίας ετών στην επιχείρηση, είτε µέσω εσωτερικής είτε µέσω εξωτερικής στελέχωσης. Ακόμη, και σε σχέση με το περιεχόμενο των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος πολυχρηστικού οδηγού, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΚ) αποτελεί µια εκπαιδευτική διαδικασία που αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των 12

14 επαγγελματικών δεξιοτήτων του εργαζόμενου, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του και µέσω αυτής τη συνολική οργανωσιακή αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Με τον όρο επαγγελματικές δεξιότητες (competencies), ειδικά για έναν εργαζόμενο ηλικίας άνω των 55 ετών νοείται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών (knowledge, skill, attitude) που θέτει σε εφαρμογή ένας εργαζόμενος προκειμένου να αντεπεξέλθει µε επιτυχία στις απαιτήσεις μιας δεδομένης θέσης εργασίας. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση έχει την ιδιαιτερότητα της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό περιβάλλον, γεγονός που από μόνο του είναι απολύτως χρηστικό για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης σε εμπορικές επιχειρήσεις. Τελικά, η ΣΕΚ αφορά σε δύο διαφορετικούς χώρους, αυτόν της εκπαίδευσης και αυτόν της εργασίας, προσπαθώντας να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά και τις αρχές και των δύο. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις από ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση µε ένα κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: στόχος δεν είναι απλά να αποκτηθούν γνώσεις, αλλά επαγγελματικές δεξιότητες που ο εργαζόμενος θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει στην καθημερινή του δουλειά, προς όφελος του ιδίου και της επιχείρησης. Βεβαίως, σημαντικός στόχος της ΣΕΚ, με δεδομένη την εργασιακή αβεβαιότητα και ανασφάλεια που βιώνει η διεθνής οικονομία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είναι η διατήρηση της απασχολησιμότητας (workability) του εργαζόμενου, ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο του εργασιακού και συνακόλουθου κοινωνικού αποκλεισμού σε περίπτωση απώλειας της θέσης εργασίας του. Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, η ΣΕΚ χρησιμοποιεί πλειάδα μέσων και μεθόδων. Πέραν λοιπόν της κλασσικής σεμιναριακής επιμόρφωσης σε αίθουσα διδασκαλίας, σημειώνεται το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και αποτελεσματική η κατάρτιση κατά την εργασία (on-the-job training), η οποία επιτρέπει τη μετάδοση επαγγελματικών δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες δουλειάς, ενώ σημαντικό έδαφος κερδίζει τα τελευταία χρόνια η εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning), µε χρήση των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, μέθοδος που προσφέρει στον καταρτιζόμενο αξιοσημείωτη αυτονομία στη διαχείριση της εκπαίδευσής του. Σε κάθε περίπτωση, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι ένας από τους πλέον χρήσιμους μηχανισμούς που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους για προώθηση της ενεργού γήρανσης. Τέλος, η προτυποποίηση διαδικασιών κατάρτισης στο πλαίσιο αυτό, αποσκοπεί τόσο στην εξασφάλιση ικανοποιητικών ευκαιριών δια βίου μάθησης για τους απασχολούμενους άνω των 55 ετών, όσο και στην προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων στις ανάγκες τους. Σε συνέχεια της αναφοράς στις διαδικασίες εφαρμογής των διαδικασιών διαχείρισης της ενεργού γήρανσης σε εμπορικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης του προσωπικού μεγαλύτερης ηλικίας. Η εφαρμογή της σχετικής διαδικασίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαρμογή της διαδικασίας εκτίμησης της απόδοσης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, µε βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία αυτοί είναι σημαντικό να γνωρίζουν εκ των προτέρων. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί από μόνη της µια από τις βασικότερες διαδικασίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια επιχείρηση, ενώ θεωρείται ότι, έστω και άτυπα, διενεργείται στη συντριπτική 13

15 πλειονότητα των οργανώσεων. Επιπλέον των παραπάνω, είναι εξαιρετικά σημαντική στο πλαίσιο της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης, μιας και η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για τη συνέχιση του επαγγελματικού βίου των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Γενικά, η αξιολόγηση της απόδοσης ενός εργαζομένου έχει δύο όψεις εντός της επιχείρησης, οι οποίες εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Η εφαρμοζόμενη διαδικασία από τη µια μεριά ποσοτικοποιεί την απόδοση ώστε να ανταμείψει ή να επιπλήξει κάποιον εργαζόμενο και γενικότερα να διαφοροποιήσει την αντιμετώπιση της επιχείρησης απέναντι στο προσωπικό µε βάση την απόδοση, συνδέοντάς την µε την πολιτική αμοιβών, τη διοίκηση καριέρας κλπ. Από την άλλη μεριά, στοχεύει στην ανάπτυξη του ατομικού δυναμικού του κάθε συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή, ο σύμβουλος - μέντορας που αξιολογεί το προσωπικό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως σύμβουλος παρά ως κριτής, κάτι που διευκολύνει συνολικά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Ειδικά για την περίπτωση της ενεργού γήρανσης ο στόχος της προτυποποίησης της εφαρμογής των διαδικασιών αξιολόγησης προσωπικού, για την προώθηση της ενεργού γήρανσης, είναι διττός. Αρχικά περιλαμβάνει τη διασφάλιση μιας δίκαιης αποτίμησης της προσφοράς των απασχολούμενων μεγάλης ηλικίας στην επιχείρηση, απαλλαγμένης από στερεότυπα που σχετίζονται µε την ηλικία. Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στην εξασφάλιση χρήσιμων πληροφοριών για την εργασιακή συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα της εν λόγω ηλικιακής ομάδας, η αξιοποίηση των οποίων από την επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη Διοίκηση της κατηγορίας αυτής του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσω της υιοθέτησης εξατομικευμένων παρεμβάσεων. Τελικά, η όλη διαδικασία εφαρμογής των επτά (7) οδηγών - εργαλείων εξατομικευμένων παρεμβάσεων στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της επιχείρησης αφενός για την αποτελεσματική διαχείριση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, και αφετέρου για την ανάπτυξη διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Και τούτο διότι σήμερα οι κυριότερες λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις διαδικασίες για τις οποίες ιδρύθηκαν τα τμήματα προσωπικού, όπως ανάλυση και προγραμματισμός θέσεων εργασίας, προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, αμοιβές και παροχές, υγιεινή και ασφάλεια, εργασιακές σχέσεις, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων, αξιολόγηση προσωπικού, ταυτόχρονα με αρκετές άλλες που αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη σημασία του τμήματος στις επιχειρήσεις σήμερα. Όμως, παράλληλα με τα παραπάνω, υπάρχουν και διευρυμένες λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Αυτές οι διευρυμένες λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι η δημιουργία της κατάλληλης οργανωσιακής κουλτούρας και κλίματος, η βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας, η εσωτερική επικοινωνία, η διαχείριση της γνώσης, η φιλοσοφία και το όραμα της ανώτατης διοίκησης, τα προγράμματα ολικής ποιότητας, η παρακίνηση για απόδοση, η ανάπτυξη ηγεσίας, τα συστήματα ενδυνάμωσης κ.α. Τα παραπάνω επιδιώκονται σαφώς μέσω της εφαρμογής των επτά (7) οδηγών - εργαλείων του παρόντος οδηγού. 14

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εταίρος: ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΡΑΞΗ «ΓΛΑΥΚΗ - Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο αναπόφευκτης γήρανσης του πληθυσμού της. Από το 2010 ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 15-60 έχει αρχίσει να συρρικνώνεται,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων

Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Χρήσιμα Εργαλεία για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016 1 «ηµιουργία φιλικών ως προς όλες τις ηλικίες εργασιακών χώρων: η διεθνής πρακτική και συµβολή των EAP προγραµµάτων στην ενίσχυση του µεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπινου δυναµικού και στη βελτίωση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS. Αγνή Παγούνη Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης των επιχειρήσεων και των ανέργων στο πλαίσιο των BDS Αγνή Παγούνη Σύμβουλος του Κέντρου Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ΚΕΠΑ the microstars Project Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ- 31.3.2014 Κε Γενικέ Γραμματέα, Κε Ειδικέ Γραμματέα, Διακεκριμένοι καλεσμένοι μας, Κυρίες και Κύριοι, H σημερινή εκδήλωση αφορά στην επίσημη έναρξη της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Έννοια και Περιεχόμενο Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Έννοια και Περιεχόμενο 1.1 Ορισμός O Η Διοίκηση προσωπικού αποτελεί ειδικό κλάδο στο πλαίσιο της επιστήμης του Management. Aναφέρεται στο σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 16o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Στο Newsletter αυτό σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα