ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της, την 22α Ιουνίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, λόγω κωλύματος του Σπυρίδωνα Ζησιμόπουλου Μέλη : Νικόλαος Γεράσιμος Θεόδωρος Δεληγιαννάκης, Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυομένου του τακτικού Παναγιώτη Μαντζουράνη, Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού Κων/νου Ηλιόπουλου, Απόστολος Ρεφενές, κωλυομένου του τακτικού Ιωάννη Κατσουλάκου, και Χαρίσιος Ταγαράς. Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα, κωλυομένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου. Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από (αρ. πρωτ. 2302) αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων του Ιωάννη Σταυρακόπουλου κατά της εταιρείας «ANALYSIS INTELLIGENT SOFTWARE A.E.», σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει. Στη συνεδρίαση παρέστησαν: α) ο αιτών Ιωάννης Σταυρακόπουλος και β) η εταιρεία ANALYSIS INTELLIGENT SOFTWARE A.E. (εφεξής ANALYSIS) μετά του νομίμου εκπροσώπου της Αναστασίου Ρίνη, Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Αναστασίας Φράγκου. Στην αρχή της συζητήσεως τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της Γραμματείας και κατέληξε προτείνοντας, την απόρριψη της με ημ. αριθ. πρωτ. 2302/ αίτησης του Σταυρακόπουλου Ιωάννη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ANALYSIS, ως ουσία αβάσιμη, δεδομένου ότι δεν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο μεν αιτών ζήτησε την αποδοχή της αίτησής του, η δε καθής την απόρριψη αυτής, για τους λόγους τους οποίους αναφέρουν και στα υπομνήματα που θα καταθέσουν. Επίσης, αφού ανέπτυξαν τις θέσεις τους, έδωσαν διευκρινίσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσμία στα ενδιαφερόμενα μέρη έως την 4 η Ιουλίου 2005, ημέρα Δευτέρα προκειμένου να υποβάλουν τα υπομνήματά τους. 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 2 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 6 η Ιουλίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην ίδια ως άνω αίθουσα και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διατύπωσαν, προφορικώς και εγγράφως, τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα υπομνήματα που κατέθεσαν και την ενώπιον της Επιτροπής εν γένει συζήτηση της υποθέσεως: ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. Η Αίτηση Λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων Με την ημ. αριθ. πρωτ. 2302/ αίτησή του, ο κ. Ιωάννης Σταυρακόπουλος, μηχανικός αυτοκινήτων, διατηρών επιχείρηση συνεργείου αυτοκινήτων στην Αθήνα εξειδικευμένου σε αυτοκίνητα παντός τύπου DAEWOO, ζητά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΑΝALYSIS που εδρεύει στο δήμο Νέου Ψυχικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών. Συγκεκριμένα με την ως άνω αίτησή του, ο κ. Ιωάννης Σταυρακόπουλος ζητά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού : α) Να κάνει δεκτή την αίτησή του. β) Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και να υποχρεωθεί η καθ ης, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής, επί της σχετικής καταγγελίας του (ημ.α.π.2301/ ), αντί ευλόγου τιμήματος, να προσαρμόσει το λογισμικό του προγράμματος Analysis Service Management Standard, έτσι ώστε ο ΦΠΑ να υπολογίζεται με ποσοστό 19%. γ) Να απειληθεί χρηματική ποινή 2.934,70 για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης της καθ ής με την απόφαση της Επιτροπής και δ) να καταδικασθεί η καθ ής στην εν γένει δαπάνη του αιτούντος/καταγγέλλοντος. Η ανωτέρω αίτηση υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικά αρμόδια να λάβει ασφαλιστικά μέτρα κατόπιν αίτησης αυτού που έχει υποβάλλει καταγγελία, κατά το άρθρο 24 του νόμου, ή κατόπιν αίτησης του Υπουργού Aνάπτυξης, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1 και 2 του νόμου και συντρέχει επείγουσα περίπτωση προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Μπορεί δε να απειλήσει χρηματική ποινή μέχρι Ευρώ ( δραχμές) για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφασή της και να θεωρήσει αυτή καταπεσούσα, όταν με απόφασή της βεβαιώνεται η μη συμμόρφωση. ΙΙ. Νομιμοποίηση και παραδεκτό της Αίτησης Βάσει των ανωτέρω και των στοιχείων του φακέλου, ο αιτών νομιμοποιείται ενεργητικά να υποβάλλει αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η δε υποβληθείσα αίτηση θα πρέπει να κριθεί ως παραδεκτή, αφού (α) συνοδεύεται από το, κατά άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β ν. 703/77, όπως ισχύει, απαιτούμενο γραμμάτειο καταβολής στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο του σχετικού παράβολου και κατατέθηκε στις και (β) συνοδεύεται από την με

3 3 ημ. αριθ. πρωτ. 2301/ σχετική καταγγελία του αιτούντος κατά της ΑΝΑΛΥΣΙΣ για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει. ΙΙΙ. Το Περιεχόμενο της Αίτησης Στην αίτηση, η οποία ενσωματώνει την καταγγελία του αιτούντος, αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Ο αιτών, Ιωάννης Σταυρακόπουλος, είναι μηχανικός αυτοκινήτων και διατηρεί επιχείρηση συνεργείου αυτοκινήτων στην Αθήνα (Κάτω Πατήσια), εξειδικευμένου σε αυτοκίνητα πάντως τύπου, σήματος DAEWOO. Η καθ ης, ΑΝΑLYSIS, είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού (SOFTWARE), η οποία παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες μεταξύ των άλλων και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο συνεργείων αυτοκίνητων. Ο αιτών προμηθεύτηκε το 1997 από την καθ ής ένα πρόγραμμα λογισμικού, το Analysis Service Manager Standard, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και λογιστικό λογισμικό. Ο αιτών ταυτόχρονα με την προμήθεια του προγράμματος αγόρασε πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης του προγράμματος διαρκείας ενός έτους αντί ποσού δρχ πλέον ΦΠΑ 18% (ήτοι συνολικά δρχ. ή 205,43 ). Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα που προμηθεύτηκε ο αιτών είχε σχεδιαστεί και διαμορφωθεί από την καθ ης και αυτή είναι αποκλειστικά και μόνο αρμόδια να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης του προγράμματος. Ο αιτών αγόραζε από την καθ ης υπηρεσίες υποστήριξης μέχρι 20/12/2002, ημερομηνία όπου έληξε και η τελευταία σύμβαση υποστήριξης. Κατόπιν ο αιτών διέκοψε την αγορά των υπηρεσιών αυτών θεωρώντας ότι το τίμημα ήταν εξόχως δυσανάλογο προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης του προγράμματος. Μετά την προσαύξηση του ΦΠΑ τον Απρίλιο του 2005 από 18% σε 19%, μεταξύ άλλων και στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που ο αιτών παρέχει στο καταναλωτικό κοινό, ο αιτών επικοινώνησε με την καθ ης και ζήτησε την υπηρεσία μετατροπής του εγκατεστημένου από αυτήν προγράμματος, ώστε στα τιμολόγια και στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του εξέδιδε να υπολογίζεται ο νέος ΦΠΑ 19%. Η καθ ής αρνήθηκε να πωλήσει στον αιτούντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία και αξίωσε προηγουμένως να υπογράψει ο αιτών τη σύμβαση συμβουλευτικής υποστήριξης καταβάλλοντας το τίμημα, το οποίο αυτή προσδιόριζε. Ο αιτών αρνήθηκε να υπογράψει τη σύμβαση υποστήριξης θεωρώντας το τίμημα υπερβολικό και αξίωσε την παροχή σχετικής υπηρεσίας καταβάλλοντας ένα εύλογο τίμημα, χωρίς όμως να του παρασχεθεί τέτοια δυνατότητα από την καθ ής. Σαν αποτέλεσμα, ο αιτών εκδίδει τιμολόγια στα οποία αναγράφεται ΦΠΑ 18% αντί του νομίμου 19%. Ο αιτών ανέφερε επίσης στην αίτησή του το γεγονός ότι η μη προσαρμογή του λογισμικού του ώστε τα εκδιδόμενα τιμολόγια ή οι λιανικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών να καταγράφουν ΦΠΑ 19% αντί για 18% και να αναγράφεται το ανάλογο ποσό επ αυτών, συνιστά φορολογική παράβαση, η οποία επισύρει πρόστιμο (το ύψος του οποίου δύναται

4 4 να φτάσει το ποσόν των 880 για κάθε φορολογικό παραστατικό το οποίο δε φέρει μηχανογραφικά την ένδειξη 19%) έστω και αν ο αιτών εισπράττει ή όχι και αποδίδει στην αρμόδια ΔΟΥ το ΦΠΑ με το νέο συντελεστή 19%. Σε υπόμνημα, το οποίο ο αιτών κατέθεσε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ημ.αρ.πρωτ. 2530/ ), ως απάντηση στο από έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο απεστάλη με σκοπό την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων, ο αιτών αναφέρει περαιτέρω τα εξής: (α) Η καθ ής δεν απαιτούσε υποχρεωτικά την αγορά όλου του πακέτου συμβουλευτικής υποστήριξης μαζί με την αγορά του συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού. Η αγορά όμως αυτή, δηλαδή του πακέτου λογισμικού μαζί με το πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης, είναι αναγκαία όταν κάποιος αγοραστής δεν έχει τις γνώσεις να το λειτουργήσει μόνος του το λογισμικό αυτό, και (β) η καθ ής δεν παρέχει συγκεκριμένες και μεμονωμένες υπηρεσίες, αλλά όλο το πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την παροχή υπηρεσίας προσαρμογής του ΦΠΑ, η καθ ής ζήτησε από τον αιτούντα να καταβάλλει το τίμημα για την αγορά των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για το διάστημα Δεκέμβριος 2002 μέχρι σήμερα, δηλ. για το διάστημα που είχε σταματήσει να αγοράζει τις εν λόγω υπηρεσίες. Το ποσό δε το οποίο η καθ ής ζητούσε ανερχόταν τουλάχιστον σε 205,43Χ 3 = 616,29 προκειμένου να πετύχει την αλλαγή του ΦΠΑ από 18% σε 19%. ΙV. Η καθ ής εταιρεία ΑΝΑLYSIS και οι θέσεις της Όπως προκύπτει από έγγραφο που κατέθεσε η καθ ής (ημ.αρ. πρωτ. 2778/ ) στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, «[...] η εταιρεία ANALYSIS ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί «εμπορική» συνέχεια προηγούμενης εταιρείας με επωνυμία Analysis EΠΕ, με έτος ίδρυσης 1992, η όποια όμως τώρα έχει περιέλθει σε καθεστώς αδρανείας». Η καθ ής ασχολείται με τα παρακάτω: 1. Εφαρμογές λογισμικού που αφορούν i. Την εμπορική (πωλήσεις, αγορές, πελάτες, προμηθευτές κλπ) και οικονομική διαχείριση επιχειρήσεων (διαχείριση εσόδων εξόδων, γενική λογιστική, αναλυτική λογιστική κλπ) ii. Τη διαχείριση των αποθηκών (WMF) 2. Μεταπώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και σχετικών εξαρτημάτων. Η εταιρία ANALYSIS πραγματοποίησε το 2003 πωλήσεις ύψους ευρώ, ενώ το 2004 οι πωλήσεις της ανήλθαν σε ευρώ. Η εν λόγω εταιρία παρουσίασε το 2003 καθαρές ζημίες ύψους ευρώ, ενώ το 2004 παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της στις ήταν περίπου ευρώ. Από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η καθ ής εταιρεία ακολούθησε την πάγια πολιτική της, η οποία και αποτελεί σε γενικές γραμμές μία από τις καθιερωμένες πολιτικές που ακολουθούν οι εταιρείες κατασκευής και εμπορίας λογισμικού.

5 5 Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημειώνει (Επιστολή «Απαντήσεις Ερωτηματολογίου», ημ. αριθ. πρωτ, 2674/ ) τα εξής: το συγκεκριμένο λογισμικό, όπως και όλα τα άλλα, τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με αναγκαίες ή επιλεγμένες προσθήκες ή αλλαγές ή βελτιώσεις ανάλογες με τις ανάγκες που προκύπτουν ή τις δικές τους επιλογές με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αρτιότητάς τους. Κατά συνέπεια, ενώ η εμπορική ονομασία του λογισμικού παραμένει η ίδια, είναι η έκδοση κάθε φορά που προσδιορίζει τη λειτουργική συμπεριφορά του λογισμικού. Με τη συντέλεση της πώλησης του λογισμικού ο πελάτης παραλαμβάνει το λογισμικό που τον ενδιαφέρει στην τελευταία του έκδοση. Η εταιρία, αντιλαμβανόμενη την απειρία του πελάτη στον τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού, του παρέχει χωρίς κόστος από έναν έως και τρεις μήνες δωρεάν υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας. Με τη σύναψη ετήσιας σύμβασης υποστήριξης, μπορούν οι πελάτες να έχουν πάντα στη διάθεσή τους ενημερωμένες εκδόσεις. Οι πελάτες που δεν έχουν συνάψει αυτή τη σύμβαση δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τις ενημερωμένες εκδόσεις, αλλά μπορούν να ξαναμπούν στο πρόγραμμα υποστήριξης μέσω ετήσιας σύμβασης, καταβάλλοντας μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις το κόστος των ενδιάμεσων και του τελευταίου συμβολαίου. Η πολιτική αυτή έχει δεχθεί επανειλημμένως κριτική από τους «συνεπείς» πελάτες της, γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο αρκετοί να μην υπογράφουν συμβάσεις και μόνο εάν και εφόσον χρειαστεί να ξαναμπαίνουν στο πρόγραμμα. Η παροχή υπηρεσιών σε πελάτη είναι δυνατή και δεν προϋποθέτει κανενός είδους σύμβαση, εκτιμάται από την εταιρεία μόνο η δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη και το σχετικό κόστος. Στη συγκεκριμένη όμως έκδοση λογισμικού, δεν είναι δυνατή η αλλαγή από άλλον τεχνικό ή άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, γι αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί «υπηρεσία», αλλά μόνο «ενημερωμένη έκδοση». Η μετατροπή του ΦΠΑ από 18% σε 19% θεωρήθηκε από την εταιρεία ως «ενημέρωση» του πακέτου λογισμικού. Οι ενημερώσεις του είδους αυτού γίνονται αυτοματοποιημένα «τρέχοντας» ένα αρχείο προγράμματος, που συνήθως καλείται «patch file» και εκτελεί όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο λογιστικό ή άλλο πρόγραμμα. Αυτά τα «patch» αρχεία όμως συνήθως εκτελούν τις αλλαγές σωστά μόνο στις τρέχουσες εκδόσεις των προγραμμάτων και δεν είναι απολύτως συμβατά με προηγούμενες εκδόσεις. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θα πρέπει να εκδοθούν διάφορα patch για τις διάφορες εκδόσεις ενός προγράμματος σε κυκλοφορία, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί ασύμφορο για την εταιρία που διαμορφώνει τα προγράμματα. Έτσι είναι σύνηθες να εκδίδεται «patch» μόνο για την τρέχουσα έκδοση ενός προγράμματος και όσον αφορά παλαιότερες εκδόσεις προγραμμάτων, η προσαρμογή γίνεται με ενημέρωση ή αναβάθμισή τους στην τρέχουσα έκδοση. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση του προγράμματος της ANALYSIS συμβαίνει ακριβώς αυτό, δηλ. για να γίνει η ενημέρωση

6 6 στο πρόγραμμα και να υπολογίζεται ΦΠΑ 19% αντί 18% θα πρέπει πρώτα να γίνουν όλες οι προηγούμενες αναβαθμίσεις στο πρόγραμμα. Επειδή ο αιτών διέκοψε τη συνδρομή στο πακέτο συμβουλευτικής υποστήριξης από τέλη του 2002 και επειδή γίνονται αναβαθμίσεις και ενημερώσεις του λογισμικού από τις εταιρείες κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο λογισμικό που πωλούν, η καθ ής έδωσε τη δυνατότητα στον αιτούντα να πληρώσει την ετήσια συνδρομή από τότε που διέκοψε, προκειμένου να του γίνουν όλες οι ενδιάμεσες αναβαθμίσεις, ώστε να είναι δυνατή η «ενημέρωση» για το νέο συντελεστή ΦΠΑ. V. Σχετική Αγορά - Συνθήκες Ανταγωνισμού 1. Σχετική Αγορά Στην αγορά παραγωγής και διάθεσης λογισμικού, τα προϊόντα λογισμικού («πακέτα» λογισμικού packaged software) δύναται να κατηγοριοποιηθεί ως ακολούθως: 1. Λογισμικό συστημάτων υποδομής (system infrastructure software). Αναφέρεται σε προγράμματα που σχεδιάζονται για α) να επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία του μηχανικού μέρους πάνω στα οποία «τρέχουν» τα διάφορα λειτουργικά συστήματα και οι γλώσσες προγραμματισμού και να βελτιώνει τις λειτουργικές ικανότητες του μηχανικού μέρους, β) να εξασφαλίζει την ακεραιότητα του συστήματος μέσα από προγράμματα ασφαλείας, να μετατρέπει προγράμματα από μία γλώσσα σε άλλη, να οργανώνει δεδομένα, κά Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (software development tools) βοηθούν τους προγραμματιστές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα 3 3. Λογισμικό εφαρμογών (application software) αποτελείται από προγράμματα που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα επιχειρήσεων και χρησιμοποιούνται από νοικοκυριά. 4 2 Υποπροϊόντα σε αυτήν την κατηγορία αποτελούν τα εξής: α)system-level software: είναι το λογισμικό που αφορά τη θεμελίωση των συστημάτων λογισμικού προκειμένου να λειτουργούν συλλογικά οι πλατφόρμες και τα δίκτυα, πάνω στα οποία δημιουργούνται οι επιχειρησιακές εφαρμογές, β) middleware: ένα ανεξάρτητο σύστημα λογισμικού και υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για να καταμεριστούν τα υπολογιστικά δεδομένα διαμέσου ετερογενών τεχνολογιών γ) system management software :λογισμικό που χρησιμοποιείται για να διαχειρίζεται το σύνολο των υπολογιστικών δεδομένων για την επιχείρηση, δ) ασφάλεια 3 Υποπροϊόντα αυτής της κατηγορίας αποτελούν τα εξής Α) εργαλεία διαχείρισης βάσεων (database management tools): δεδομένων χρησιμοποιούνται για να χειριστούν τις πληροφορίες σε μία βάση δεδομένων, παρέχοντας δυνατότητες αποθήκευσης και οργάνωσης Β) συστατικά, αντικείμενα και περιβάλλοντα ανάπτυξης (Κώδικας - CODE ) περιλαμβάνει γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για να γραφτεί ο κώδικας για τα προγράμματα Γ) διαχείριση ανάπτυξης κύκλου ζωής (Development life cycle management DLM) υποστηρίζει τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, περιλαμβάνοντας τη διατήρηση ποιότητας Δ) Εργαλεία διαδικτύου (Internet Tools) 4 Στην κατηγορία αυτή διακρίνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες: Α) επιχειρησιακές εφαρμογές, που περιλαμβάνουν εφαρμογές για συγκεκριμένα επιχειρησιακά προβλήματα ( επεξεργασία κειμένου, λογιστικές εφαρμογές κλπ) καθώς και καθετοποιημένες βιομηχανικές εφαρμογές

7 7 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η καθ ής εμπίπτει στην τρίτη κατηγορία προϊόντων λογισμικού (λογισμικό εφαρμογών και ιδιαίτερα επιχειρησιακές εφαρμογές). Ειδικότερα, αφορά την αγορά λογισμικού με σκοπό τη διαχείριση συνεργείου αυτοκινήτων. VI. Νομική Εκτίμηση 1. Το άρθρο 9 παραγρ. 4 ν. 703 είναι διάταξη, η οποία ενεργοποιείται χάριν εξαιρετικού ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια να λάβει τα κατά το άρθρο 9. παρ. 4 του ν. 703/77 ασφαλιστικά μέτρα, κατόπιν αίτησης αυτού που έχει υποβάλλει καταγγελία, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (i) πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων του ν. 703/77 (άρθρου 1, 2) Κατά το άρθρο 2 του νόμου 703/77 «απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μιά ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους στο σύνολο ή στο μέρος της αγοράς της χώρας.» Σύμφωνα με τη νομολογία, δεσπόζουσα θέση είναι η θέση οικονομικής ισχύος που απολαμβάνει μία επιχείρηση, η οποία της δίνει τη δυνατότητα να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες και τέλος τους καταναλωτές. 5 Για την εκτίμηση ενδεχόμενης δεσπόζουσας θέσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκτός των άλλων το μερίδιο αγοράς της κρινόμενης επιχείρησης και η ύπαρξη άλλων ανταγωνιστών επί της αγοράς και το μερίδιο καθενός εξ αυτών καθώς και η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά. 6 (ii). συντρέχει επείγουσα περίπτωση προς αποτροπή άμεσου και επικείμενου κίνδυνου πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον, χωρίς την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από την παράβαση των προαναφερθεισών διατάξεων. Όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, η αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον. Η ανεπανόρθωτη βλάβη, έννοια γνωστή στο διοικητικό δίκαιο και ρυθμιζόμενη ειδικώς στα άρθρα του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο άρθρο 52 ΠΔ 18/1989, προϋποθέτει απειλούμενη ζημία του αιτούντος της οποίας η επανόρθωση θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του Β) εφαρμογές για νοικοκυριά, που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, λογισμικό για προσωπική δημιουργία και παιχνίδια και ψυχαγωγικό λογισμικό. 5 Βλ. ενδεικτικά ΔΕΚ υποθ. United Brands 27/26 Συλλ παρ.65 6 Βλ. και Ε.Α. 49/1997 «Κούρκουλος κατά LUXOTTICA HELLAS, «ΒΙΟΛΕΞ-ΒΙC κατά DURACELL, 226/ΙΙΙ/2002 «VIDEO SEVEN κατά ΡΑΠΤΗΣ/TOP VIDEO και AUDIO VISUAL, 247/III/2003 Γελασάκης κατά ΑΝΕΚ», 260/ΙΩ/2004 «Σύνδεσμος Χονδρεμπόρων Αττικής Ζαχαρωδών ΔΥΝΑΜΗ, κ. αλ. κατά CHIPITA ABEE

8 8 ενδίκου βοηθήματος που ασκείται κατά την τακτική διαδικασία 7. Δεν αρκεί, δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημιάς του αιτούντος, αλλά απαιτείται να συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, η οποία να μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του. Η συνδρομή δε της επείγουσας περίπτωσης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον αφορά αναμενόμενο και όχι πιθανολογούμενο, άμεσο και όχι μελλοντικό κίνδυνο. Κατά πάγια νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απαίτηση του νόμου, μεταξύ άλλων, για ανεπανόρθωτη βλάβη αποσκοπεί στο να περιορίσει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων μόνο σε περιπτώσεις, που άνευ αυτών υφίσταται αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης 8. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη. 2. Με βάση τα προαναφερθέντα, από τα προσκομισθέντα και συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα: Η καθ ης εταιρεία ΑΝΑΛΥΣΙΣ, αποτελεί επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 703/77, ως ισχύει,. Το αν η καθ ής η καταγγελία επιχείρηση έχει δεσπόζουσα θέση στην ανωτέρω αγορά (προγράμματα εφαρμογών) ή μικρό έως αμελητέο μερίδιο της αγοράς θα κριθεί με το κριτήριο της λειτουργικής εναλλαξιμότητας, ήτοι βάσει των χαρακτηριστικών των εξειδικευμένων προγραμμάτων που παράγει και διαθέτει, των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Νομικά κρίσιμη είναι η οπτική γωνία του τελικού αποδέκτη των προϊόντων/υπηρεσιών, ήτοι των συνεργείων αυτοκινήτων και όχι των ενδεχόμενων ενδιάμεσων μεταπωλητών των προγραμμάτων της καθ ής η καταγγελία. Για να εκτιμηθεί η δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης καθορίζεται το φάσμα των προϊόντων προς τα οποία στρέφεται ο καταναλωτής, αν γίνει μικρή αλλά διαρκής αύξηση (5-10%). Αν αναμένει κανείς με επαρκή πιθανότητα ότι οι καταναλωτές σε μια τέτοια αύξηση θα στραφούν προς άλλα προϊόντα, αυτά θεωρούνται υποκατάστατα και ανταγωνιστικά. ανήκουν στην ίδια σχετική (υπο)αγορά. Η οριοθέτηση της αγοράς κατά γεωγραφική περιοχή και αντικείμενο δεν είναι ωστόσο απαραίτητο να γίνει στο πλαίσιο της παρούσης αίτησης και τούτο διότι, όπως αναφέρεται παρακάτω, ελλείπει η δεύτερη ως ανωτέρω προϋπόθεση. 3. Σχετικά με τον άμεσα και επικείμενο κίνδυνο του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει, σημειώνεται ότι ακόμη και αν ήθελε, σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρηθεί ότι η καθ ής εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικώς τη θέση της, από τα προσκομισθέντα στοιχεία, δεν αποδεικνύεται η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα. Τούτος με την καταβολή περίπου 600 μπορεί να αποφύγει κάθε περαιτέρω ζημία που θα επέφερε πιθανός έλεγχος των 7 ΕΑ 281/ΙΙΙ/02. 8 ΕΑ 215/ΙΙΙ/02, 226/ΙΙΙ/2003, 238?ΙΙΙ/2003, 239/ΙΙΙ/2003, 240/ΙΙΙ/2003

9 9 τιμολογίων του, στα οποία ο αναγραφόμενος ΦΠΑ δεν έχει μετατραπεί από 18% σε 19%. Επίσης, ο αιτών δεν αποδεικνύει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, τέτοια ώστε να μπορεί να αποβεί καταστρεπτική για τον αιτούντα και να του επιφέρει οικονομικό κλονισμό, οδηγώντας την επιχείρηση σε μη δυνατότητα άσκησης πλέον καμίας οικονομικής δραστηριότητας. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ 2302/ αίτηση του Σταυρακόπουλου Ιωάννη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΑΝΑLΥSIS Intelligent Software AE, επειδή δεν πληρούται η δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 703/77, όπως ισχύει. Η απόφαση εκδόθηκε την 29 η Ιουλίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Πρόεδρος & Συντάκτης της απόφασης Η Γραμματέας Μιχαήλ Δ. Θεόδωρος Μαρίνος Ηλιάνα Κούτρα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 266/ΙV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της ( Κότσικα 1 Α & Πατησίων ) την 10η Ιουνίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 277/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘ. 277/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 277/IV/2005 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων) την 19 η Νοεμβρίου 2004,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 310 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22 α Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα