ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. Μέλη: Βλάσιος Ασηµακόπουλος, Νικόλαος Παραθύρας, Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυόµενου του τακτικού µέλους Χαρίλαου Χάρακα, Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού µέλους Κων/νου Ηλιόπουλου, Μελίνα Μουζουράκη, ηµήριος Τζουγανάτος και Ιωάννης Κατσουλάκος. Γραµµατέας: Ελένη Βασιλειάδου, κωλυόµενης της τακτικής Αλεξάνδρας - Μαρίας Ταραµπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω κωλύµατος. Θέµα της συνεδριάσεως ήταν η προηγούµενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) και HAVAS, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει και Αίτηση Παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις του άρθρου 4ε παρ. 1 και 2 του νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 3 αυτού. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι ανωτέρω κλητευθείσες εταιρίες δια των πληρεξουσίων δικηγόρων κ.κ. Παναγιώτη Μπερνίτσα και Αυγουστίνα Αλµιρούδη. Στην αρχή της συζητήσεως το λόγο έλαβε η Γενική εισηγήτρια της Γραµµατείας, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε α) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η υπό κρίση συγχώνευση δεν συνιστά σήµερα συγκέντρωση του άρθρου 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι η απορροφώσα εταιρία CGE είχε ήδη την δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις και τις αποφάσεις των οργάνων της Havas και ως εκ τούτου τη δυνατότητα ελέγχου αυτής από το 1997 (όταν απέκτησε το 30% περίπου του µετοχικού της κεφαλαίου), την έκδοση της προβλεπόµενης από το άρθρο 4δ παρ. 2 του νόµου, Πράξεως του Προέδρου της Ε.Α. και την επανεισαγωγή της υποθέσεως στην Επιτροπή ως εκπρόθεσµη γνωστοποίηση συγκέντρωσης. β) Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η υπό κρίση συγχώνευση συνιστά συγκέντρωση του άρθρου 4 του νόµου, να επιτραπεί στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις

2 2 παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 ε του ν. 703/77, όπως ισχύει. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι δικηγόροι των εταιριών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις τους και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση παρέκκλισης καθώς επίσης και η γνωστοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ιάσκεψη την 26 η Μαϊου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ. στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου), κατά την οποία, αφού έλαβε υπ όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς τα ενδιαφεροµένα µέρη κατά την συζήτηση της υποθέσεως καθώς και το υποβληθέν υπόµνηµα, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγµατοποιείται και όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Κατά την διάταξη του άρθρου 4β παρ. 1 του ιδίου νόµου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει, να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη συµφωνίας ή τη δηµοσίευση προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν συντρέχουν τα αναφερόµενα κριτήρια ως προς το µέγεθος του µεριδίου της αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση ή ως προς το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην συγκέντρωση, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4στ. Εξ άλλου, κατά τα άρθρα 4γ παρ. 1, 4δ παρ. 4 & 6 και 4ε παρ. 1 του ανωτέρω νόµου, µε απόφαση της Επιτροπής, διαπιστώνεται αν η υποκειµένη σε προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωση µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό, σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης και σε καταφατική περίπτωση απαγορεύεται µέχρι δε την έκδοση της αποφάσης αυτής η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Κατ εξαίρεση όµως, κατά την παρ. 3 του άνω τελευταίου άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις ανωτέρω υποχρεώσεις προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµίες σε βάρος µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης, ή σε βάρος τρίτου. Η άδεια δε παρέκκλισης µπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε είτε πριν από την γνωστοποίηση είτε µετά την συναλλαγή. ΙΙ. Από όλα τα στοιχεία του σχηµατισθέντος φακέλου της υποθέσεως, τους ισχυρισµούς και εξηγήσεις του πληρεξουσίου δικηγόρου των αιτουσών και την όλη, ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία, προέκυψαν τα εξής: Οι Γαλλικές εταιρίες COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE) και HAVAS µε τα από 574/ & 608/ έγγραφά τους αντίστοιχα γνωστοποίησαν στην Γραµµατεία της Ε.Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, τη συγχώνευση τους, µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, που

3 κατείχε ήδη από τον Φεβρουάριο του έτους 1997 ποσοστό 29,3% του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι ίδιες εταιρίες µε τα µε αριθ. 767/ και 785/ νεώτερα έγγραφά τους αντίστοιχα ζητούν από την Επιτροπή να τους επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση µη πραγµατοποίησης της γνωστοποιηθείσης συγχώνευσης, µέχρι την έκδοση της σχετικής επ αυτής απόφασης της Επιτροπής. Η εταιρία CGE είναι ανώνυµη εταιρία µε έδρα το Παρίσι και δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών της εταιριών στους εξής τοµείς: κατασκευών, ύδρευσης, ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων, ακίνητης περιουσίας, µεταφορών, τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών µέσων, κ.λ.π. Το µετοχικό της κεφάλαιο ανερχόµενο σε γαλλικά φράγκα, ανήκει σε πολλούς επί µέρους µετόχους, το ποσοστό δε καθενός είναι κατώτερο του 9% του συνόλου. Στην Ελλάδα η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται µόνο στον τοµέα των κατασκευών και παροχής υπηρεσιών σχετικών µε το περιβάλλον, µέσω της θυγατρικής της εταιρίας SOGEA, η οποία είναι µία από τις εταιρίες που συµµετέχουν στην κατασκευή του Μετρό της Αθήνας και της οποίας το µερίδιο στη σχετική ελληνική αγορά είναι ελάχιστο. Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της το έτος 1997, ανήλθε σε ,6 εκατ. γαλλικά φράγκα (δηλ εκατ. δρχ. ή εκατ. ECU). Στην ελληνική αγορά, το ίδιο έτος, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 105,2 εκατ. γαλ. φράγκα ( δηλ ,6 εκατ. δρχ. ή 15,96 εκατ. ECU). Η δεύτερη από τις συγχωνευόµενες εταιρίες HAVAS, είναι ανώνυµη εταιρία µε έδρα το Παρίσι και µέσω θυγατρικών εταιριών δραστηριοποιείται στους εξής τοµείς: οπτικοακουστικό (παραγωγή έργων τηλεόρασης κ.λ.π.), επικοινωνιών-παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα επικοινωνίας, εκδοτικών εργασιών και πληροφόρησης, τοπικής ενηµέρωσης (διαφήµιση κ.λ.π.), ταξιδιωτικό και αναψυχής και πολυµέσων ( Multimedia). Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε γαλλικά φράγκα διαιρεµένο σε µετοχές, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών των Παρισίων. Το 29,3% αυτού κατέχεται, όπως προαναφέρθηκε, από την CGE και το υπόλοιπο από πολλούς επιµέρους µετόχους σε πολύ µικρά ποσοστά. Στην Ελλάδα η HAVAS δραστηριοποιείται στον τοµέα των Επικοινωνιών, µέσω της θυγατρικής της εταιρίας HAVAS ADVERTISING, η οποία έχει τρεις θυγατρικές εταιρίες, την EURO RSGC ATHENS S.A. (µε συµµετοχή 75%), που δραστηριοποιείται στο διαφηµιστικό τοµέα, έχοντας µερίδιο στην Ελληνική αγορά 3% περίπου και τις εταιρίες HDM HELLAS S.A. και TARGET ADVERTISING (µε συµµετοχή 100% στην καθεµία), οι οποίες δεν έχουν αναπτύξει µέχρι σήµερα οποιαδήποτε επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της HAVAS το έτος 1997 ανήλθε σε εκατ. γαλλ. φράγκα περίπου (δηλ εκατ. δρχ. ή 7.845,99 εκατ. ECU). Στην ελληνική αγορά το ίδιο έτος ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 71 εκατ. γαλλικά φράγκα (δηλ. σε 3.322,3 εκατ. δρχ. ή 10,77 εκ. ECU). Από τα ανωτέρω και το γεγονός, ότι από τα συγκεντρωθέντα στοιχεία δεν προκύπτει, για το χρονικό διάστηµα προ της υπογραφής της σχετικής σύµβασης συγχώνευσης, άσκηση ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικού ελέγχου της CGE επί της HAVAS µε βάση το αρκετά σηµαντικό ποσοστό συµµετοχής (29,3%) της πρώτης στο µετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης, σε συνδυασµό µε την πολυδιάσπαση του υπολοίπου σε µικροµετόχους, πράγµα το οποίο θα µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει µε επιφυλάξεις υπέρ της αντιθέτου εκδοχής, τεκµαίρεται κατά την κρίση της Επιτροπής, ότι η γνωστοποιηθείσα συγχώνευση συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει και ότι υπόκειται υποχρεωτικά σε 3

4 4 προηγούµενη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 εδ. β του ιδίου νόµου, εφόσον ο συνολικός κύκλος εργασιών τους κατά την έννοια του άρθρου 4στ υπερέβαινε το σε δραχµές ισόποσο των ECU ( ,99 = ,99 εκ. ECU) και κάθε µία χωριστά πραγµατοποίησε στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των ECU (15,96 εκ. ECU η CGE &10,77 εκ. ECU η HAVAS). Συνεπώς κάθε µία από τις συµµετέχουσες στην ανωτέρω συγκέντρωση επιχειρήσεις, είχε υποχρέωση γνωστοποίησης αυτής στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο διαληφθέν άρθρο 4β παρ. 3, πράγµα και το οποίο έκαµαν εµπρόθεσµα µε τα αναφερόµενα στην αρχή έγγραφά τους. ΙΙΙ. Εξάλλου σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Γαλλικού δικαίου τις σχετικές µε τις συγχωνεύσεις ανωνύµων εταιριών, καθώς και εκείνες που διέπουν το Χρηµατιστήριο, µια συγχώνευση θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του ισολογισµού, µε βάση τον οποίο γίνεται αυτή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µε δεδοµένο ότι ο ισολογισµός των αιτουσών κατετέθη την και εποµένως η συγκέντρωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την , νοµίµως υποβάλλεται το υπό κρίση αίτηµα χορήγησης παρέκκλισης από την υποχρέωση µη πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης µέχρι την έκδοση της ειρηµένης απόφασης επ αυτής, προκειµένου να αποφευχθούν, όπως επικαλούνται, σοβαρές ζηµίες σε βάρος τους κατά το προ αυτής χρονικό διάστηµα. Εποµένως το ανωτέρω αίτηµα θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσία του. Από τα ίδια ανωτέρω στοιχεία προκύπτει, ότι οι αιτούσες δεν έχουν κάποια κοινή επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αφού δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς (κατασκευές η πρώτη διαφηµίσεις η δεύτερη) και µε πολύ χαµηλό µερίδιο κάθε µια στην αντίστοιχη σχετική αγορά ( κάτω του 3%). Εποµένως κατά πιθανολόγηση συνάγεται, ενόψει και του γεγονότος, ότι στον τοµέα που δραστηριοποιείται η κάθε µια στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται πολλές και δυναµικές εταιρίες κατασκευών και διαφήµισης αντίστοιχα, δεν αναµένεται η πραγµατοποιούµενη συγκέντρωση να επηρεάσει αισθητά τις συνθήκες ανταγωνισµού στις εν λόγω αγορές. Επειδή περαιτέρω πιθανολογείται ότι από την αναβολή ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, για όσο χρονικό διάστηµα θα αναµένεται να εκδοθεί επ αυτής η σχετική απόφαση της Επιτροπής, πράγµα για το οποίο έχουν εγγράφως δεσµευθεί οι αιτούσες, θα επέλθει σοβαρή ζηµία σ αυτές και σε τρίτους επενδυτές. Ειδικότερα, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση έχει ήδη εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού της Γερµανίας, Ολλανδίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Σουηδίας και µε δεδοµένο το γεγονός, ότι είναι µία από τις σηµαντικότερες συγχωνεύσεις που πραγµατοποιείται στην ηπειρωτική Ευρώπη, αφού οι αιτούσες είναι δύο από τις 40 σηµαντικότερες εταιρίες, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο των Παρισίων (ανήκει στον κλειστό κύκλο του δείκτη CAC 40 του Χρηµατιστηρίου των Παρισίων), η αναβολή ολοκλήρωσης της συγχώνευσης στις προκαθορισµένες ηµεροµηνίες, θα προκαλούσε κατ αρχήν αντιδράσεις πλήρους σύγχυσης στις χρηµατοοικονοµικές αγορές και στους υποψηφίους επενδυτές, µε πιθανές συνέπειες α) την αποµείωση της αξίας των τίτλων των αιτουσών, η οποία µε τη σειρά της, θα έθετε σε κίνδυνο ακόµη και την ίδια τη συγχώνευση, αφού θα οδηγούσε σε ανατροπή ή άλλως σε αποσταθεροποίηση των οικονοµικών παραµέτρων, µε βάση τις οποίες εκτιµήθηκαν οι ισοτιµίες των τίτλων των συγχωνευόµενων εταιριών, οι οποίες στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διανύσουν νέο κύκλο επανεκτίµησης της αξίας τους, µε κίνδυνο η εκ της ανατροπής των οικονοµικών δεδοµένων µεταβολή τους, να καταστήσει πλέον µη

5 5 αποδέκτες τις τιµές ανταλλαγής που καθορίσθηκαν µε την συµφωνία της συγχώνευσης και β) την δυσµενή επίδραση στην ψυχολογία και τα κίνητρα εργασίας των εκατοντάδων χιλιάδων µισθωτών που απασχολούνται στις εταιρίες των οµίλων των συγχωνευόµενων εταιριών, µε άµεση πιθανή συνέπεια την µείωση της αποδοτικότητας τους κατ ακολουθίαν της παραγωγικότητας των εν λόγω εταιριών. Ενόψει λοιπόν όλων των ανωτέρω εκτιθεµένων, οι υπό κρίση αιτήσεις για χορήγηση παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, κρίνονται κατά πιθανολόγηση ότι είναι και ως προς την ουσία τους βάσιµες, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ έχεται την από αίτηση της εταιρίας COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. Επιτρέπει, βάσει του άρθρου 4ε παρ. 3του ν. 703/77, όπως ισχύει, παρέκκλιση από την υποχρέωση µη πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης µεταξύ αφενός της COMPAGNIE GENERALE DES EAUX και αφετέρου της HAVAS, που γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 9 & ιευκρινίζεται ότι η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την οριστική κρίση και απόφαση της Επιτροπής ως προς τη νοµιµότητα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, βάσει των άρθρων 4γ και 4δ του ν. 703/77, όπως ισχύει. Η απόφαση εκδόθηκε την Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Συντάξας την απόφαση Βλάσιος Ασηµακόπουλος Ο Πρόεδρος Σταύρος Αργυρόπουλος Η Γραµµατέας Ελένη Βασιλειάδου

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 310 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22 α Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 266/ΙV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της ( Κότσικα 1 Α & Πατησίων ) την 10η Ιουνίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 277/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘ. 277/IV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 277/IV/2005 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων) την 19 η Νοεμβρίου 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000

ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 11527 Αθήνα (Ελλάδα) ΓΕΜΗ 231201000 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα