Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος Μέλη: Νικόλαος Παραθύρας, Βλάσιος Ασηµακόπουλος, Λεωνίδας Νικολούζος, και Μελίνα Μουζουράκη Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύµατος. Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17 Νοεµβρίου 1998 αίτηση των εταιρειών SARESCO AEROPORTUAIRE DE RESTAURATION ET DE COMMERCES SA, ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις της παραγρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, προκειµένου να προβούν στην πραγµατοποίηση της από γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία συντελείται µε την από κοινού εξαγορά από τις αιτούσες του 66,71% των κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε., προ της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι αιτούσες εταιρείες: SARESCO AEROPORTUAIRE DE RESTAURATION ET DE COMMERCES S.A., δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων κ. Αλεξάνδρου Μεταλληνού και κας Χριστιάννας Ποτηριάδου, ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Σπυρίδωνος Θέµελη και ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Σταµατίου. Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και πρότεινε την αποδοχή της κρινόµενης αιτήσεως. Στην συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ως άνω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις των αιτουσών εταιρειών, παρείχαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή τη χορήγηση της αιτουµένης άδειας παρέκκλισης. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ιάσκεψη την 26 Νοεµβρίου 1998 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10 π.µ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι αιτούσες εταιρείες κατά τη συζήτηση της υποθέσεως,

2 2 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. Στις οι εταιρείες SARESCO AEROPORTUAIRE DE RESTAURATION ET DE COMMERCES SA (SARESCO), ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ) και ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΣΑΡΑΝΤΗΣ) γνωστοποίησαν εµπρόθεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, την από κοινού εξαγορά του 66,71% των κοινών ονοµαστικών µετοχών των Καταστηµάτων Αφορολoγήτων Ειδών ΑΕ (ΚΑΕ). Από τις γνωστοποιούσες εταιρείες η SARESCO θα αποκτήσει το 59,6% του µετοχικού κεφαλαίου των ΚΑΕ, οι δε ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ και ΣΑΡΑΝΤΗΣ από 3,5% καθεµία. Ειδικότερα οι γνωστοποιούσες εταιρείες µετά την πρόσκληση της της ηµόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών Α.Ε. (.Ε.Κ.Α. Α.Ε), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην από 19/2/1998 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), για υποβολή προσφορών για την αγορά κοινών ονοµαστικών µετοχών των ΚΑΕ (67% του συνόλου) υπέβαλαν από κοινού σχετική προσφορά. Η.Ε.Κ.Α. Α.Ε µε την από επιστολή της ενηµέρωσε τις γνωστοποιούσες εταιρείες ότι κάνει αποδεκτή την προσφορά τους και έθεσε προθεσµία 30 εργασίµων ηµερών για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η δε παράδοση των µετοχών θα γίνει µε την εκκαθάριση της συναλλαγής κατά τους όρους της σύµβασης και µε την πιστοποίηση κατάθεσης του τιµήµατος. Στις υπεγράφη µεταξύ της.ε.κ.α. Α.Ε και των γνωστοποιουσών εταιρειών η συµφωνία µεταβίβασης των µετοχών των ΚΑΕ κυριότητας της.ε.κ.α. Α.Ε. στις ως άνω εταιρείες. Η µεταβίβαση των εν λόγω µετοχών και η παράδοσή τους στις αγοράστριες εταιρείες θα ολοκληρωθεί µετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού επί της υπό κρίση αιτήσεως των, για τη χορήγηση άδειας πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης κατά παρέκκλιση πριν την έκδοση οριστικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ.3 του ν. 703/77, όπως ισχύει. ΙΙ.1. Η εταιρεία SARESCO S.A., που εδρεύει στη Γαλλία, ιδρύθηκε το 1976 και ανήκει κατά ποσοστό 70% στον όµιλο Vaturi, κατά 24% στην εταιρεία Pernod Ricard και κατά 6% στην εταιρεία Accor. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση αφορολόγητων ειδών και διεθνώς κατέχει στον κλάδο αυτό την έβδοµη θέση. Στη Γαλλία κατέχει το 55% της αγοράς αφορολογήτων ειδών, ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 70% στα αφορολόγητα των αεροδροµίων. Η χρήση του 1997 έκλεισε για τη SARESCO µε κύκλο εργασιών σε παγκόσµιο επίπεδο 1,7 δις γαλλικά φράγκα (ήτοι ECU) ενώ στην ελληνική αγορά η εν λόγω εταιρεία δεν παρουσιάζει καµία δραστηριότητα. Όσον αφορά τον όµιλο Vaturi και την Accor δεν προκύπτει από τα προσκοµισθέντα στοιχεία εάν δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά, ενώ η Pernod Ricard δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω των εταιρειών «Λίζας & Λίζας ΑΒΕΕ» και «ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ». 2. Ο όµιλος επιχειρήσεων ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΑΕ είναι ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1984 µε έδρα την Αθήνα και είναι εισηγµένη από το 1996 στο χρηµατιστήριο. Ο όµιλος περιλαµβάνει έξι εταιρείες. Η κύρια δραστηριότητα του οµίλου συνίσταται στην παραγωγή ή/και αποκλειστική αντιπροσώπευση ενός µεγάλου αριθµού καταναλωτικών ειδών τόσο επιλεκτικής διανοµής (καλλυντικά) όσο και µαζικής διανοµής (είδη ατοµικής υγιεινής).

3 3 Ο όµιλος είναι ο µεγαλύτερος προµηθευτής των ΚΑΕ σε καλλυντικά και έχει ιδρύσει δικό του δίκτυο λιανικής πώλησης καλλυντικών στη Βουλγαρία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, στην αγορά των αφορολογήτων ειδών, ο όµιλος καλύπτει το 32,2% των προµηθειών σε καλλυντικά. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου για το 1997 ανήλθε στο σε δρχ. ισόποσο των ECU. 3. Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ που είναι εισηγµένη στο ΧΑΑ από το 1994, ιδρύθηκε το 1964, έχει την έδρα της στην Αθήνα και αρχικά ασχολείτο κυρίως µε την παραγωγή, εµπορία και διανοµή καλλυντικών πολυτελείας. Σήµερα η ΣΑΡΑΝΤΗΣ αποτελείται από 14 διαφορετικά νοµικά πρόσωπα και έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε άλλες κατηγορίες καταναλωτικών αγαθών όπως είδη παιδικής ένδυσης, οικιακά προϊόντα κλπ. Το 1997 ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας ανήλθε στο σε δρχ. ισόποσο των ECU. 4. Η εξαγοραζοµένη εταιρεία ΚΑΕ ΑΕ δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 120 του Ν.2533/1997 και της σε εφαρµογή αυτών υπογραφείσας σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου και των ΚΑΕ ΑΕ, είναι νόµιµος δικαιούχος εγκύρου και αποκλειστικού δικαιώµατος εκµετάλλευσης των καταστηµάτων αφορολόγητων ειδών που υπάρχουν ή που πρόκειται να ιδρυθούν στους διεθνείς αερολιµένες, τους χερσαίους µεθοριακούς σταθµούς και τους λιµένες της Ελλάδος, για χρονικό διάστηµα πενήντα (50) ετών, αρχής γενοµένης από 1/1/1998. Τα καταστήµατα αφορολόγητων ειδών ιδρύονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ενώ µε την ίδια απόφαση καθορίζεται η θέση και η έκταση που αυτά θα κατέχουν στους εκ του νόµου προβλεπόµενους χώρους, δηλαδή στους διεθνείς αερολιµένες, χερσαίους µεθοριακούς σταθµούς και λιµένες. Η εξαγοραζοµένη διαθέτει 36 καταστήµατα αφορολογήτων ειδών τα οποία πωλούν µεταξύ άλλων είδη καπνού, οινοπνευµατώδη ποτά, αρώµατα και καλλυντικά. Τα ΚΑΕ εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το Μάρτιο του Στην αγορά των αφορολογήτων ειδών στην χώρα µας δραστηριοποιείται µόνο η εξαγοραζόµενη. Ο κύκλος εργασιών των ΚΑΕ ΑΕ για το 1997 ανήλθε στο σε δρχ. ισόποσο των ECU. ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση σχετική αγορά, είναι αυτή της εµπορίας αφορολόγητων ειδών, στην οποία δραστηριοποιείται η εξαγοραζόµενη. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην γνωστοποίηση τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στην εν λόγω αγορά είναι τα προϊόντα καπνού, τα οινοπνευµατώδη, είδη λαϊκής τέχνης, αρώµατα, καλλυντικά, στερεοφωνικά, φωτογραφικές µηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα καταναλωτικά είδη. Η ακριβής οριοθέτηση και ανάλυση της σχετικής αγοράς θα γίνει στην οριστική απόφαση. IV. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 εδαφ. β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον

4 4 επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4β προβλέπεται υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης για συγκεντρώσεις ορισµένου µεγέθους, οι οποίες και υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του άρθρου 4γ µε κριτήριο τον περιορισµό του ανταγωνισµού που αναµένεται να επιφέρουν στη σχετική αγορά. Σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/1977, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων που υπάγονται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου µέχρι την έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η δε παράβαση της απαγόρευσης έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή προστίµου. Εξ άλλου το άρθρο 4ε παρ. 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, ορίζει µεταξύ άλλων ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αναφέρονται στην απαγόρευση πραγµατοποίησης µιας συγκέντρωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου πριν από την έκδοση µιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4δ παρ. 2,3,4,5,6 και 7 του ιδίου νόµου, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκεντρώσεως ή σε βάρος τρίτου. Η απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση µπορεί να συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις που σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και να αποτρέψουν καταστάσεις που θα µπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης. Η άδεια παρέκκλισης µπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε είτε πριν από τη γνωστοποίηση είτε µετά τη συναλλαγή. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η SARESCO, θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών και συνεπώς δηµιουργείται συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β, η οποία εµπίπτει στις ρυθµίσεις των ανωτέρω διατάξεων και υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση η οποία και έγινε εµπροθέσµως διότι πληρούται η µία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα αυτή του µεριδίου αγοράς. V. Σύµφωνα µε τα γνωστοποιούντα µέρη, σε περίπτωση µη χορήγησης της ζητουµένης άδειας παρέκκλισης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, η καθυστέρηση µεταβίβασης των µετοχών των ΚΑΕ, είναι ικανή να επιφέρει σοβαρή ζηµία σε όλες τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και ειδικότερα στην εξαγοραζόµενη εταιρεία, αλλά και στο επενδυτικό κοινό για τους εξής λόγους: α) Η ιοίκηση της ΚΑΕ Α.Ε είναι µεταβατική και δεν µπορεί να λάβει σηµαντικές αποφάσεις τόσο για τις συµβάσεις προµήθειας όσο και για την αναδιοργάνωση που απαιτείται λόγω της επικείµενης κατάργησης της πώλησης αφορολόγητων ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Η αβεβαιότητα που επικρατεί από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει επιπλέον αδρανοποιήσει τους υπαλλήλους της εταιρείας µε συνακόλουθο κίνδυνο για την πορεία των εργασιών της σε µια κρίσιµη περίοδο. β) Θα υπάρξει αβεβαιότητα στην χρηµατιστηριακή αγορά δεδοµένου µάλιστα ότι τρεις από τις συµµετέχουσες στην συγκέντρωση επιχειρήσεις (ΚΑΕ Α.Ε., ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ) είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Συνεπώς οποιαδήποτε αβεβαιότητα αναφορικά µε την πραγµατοποίηση ή µη της συγκέντρωσης µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τιµή των

5 5 µετοχών τους µε συνακόλουθη βλάβη των συµφερόντων των επενδυτών. Τα ανωτέρω υποστηρίζονται και από αναλυτικά στοιχεία από την κίνηση στο χρηµατιστήριο των µετοχών της ΚΑΕ Α.Ε. VI. Όσον αφορά δε την δυνατότητα της υπό κρίση συγκέντρωσης να περιορίσει τον ανταγωνισµό, µε βάση τα προσκοµισθέντα στοιχεία, δεν πιθανολογείται περιορισµός του αναφορικά µε τις οριζόντιες σχέσεις, ενώ όσον αφορά τις κάθετες σχέσεις θα υπάρξει αναλυτικότερη εξέταση στην οριστική απόφαση. Τέλος σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις των γνωστοποιουσών εταιρειών δεν έχει ξεκινήσει ακόµη η διαδικασία µεταβίβασης των µετοχών και δεν έχει καταβληθεί το τίµηµα και συνεπώς δεν έχει πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση, «παρά το γεγονός ότι έχει υπογραφεί η σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών στις και παρά τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη και στην από επιστολή της.ε.κ.α. περί ταυτόχρονης µε την υπογραφή της σύµβασης µεταβίβασης των µετοχών και πιστοποίησης του τιµήµατος». Εποµένως συντρέχει νόµιµη περίπτωση να χορηγηθεί κατ εξαίρεση η αιτουµένη άδεια παρέκκλισης, η οποία βεβαίως δεν προδικάζει την οριστική κρίση της Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4γ και 4δ του ν.703/77, όπως ισχύει. έχεται την κρινόµενη αίτηση. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Επιτρέπει στις αιτούσες παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει και αφορούν την πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Η απόφαση εκδόθηκε την 27 η Νοεµβρίου Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Συντάξας την Απόφαση Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Σταύρος Αργυρόπουλος Λεωνίδας Νικολούζος Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 114 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 10η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2.30 µ.µ. µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 228/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 10η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 341/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την14 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 20η Ιουνίου 2002, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 12η Ιουλίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 233 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 27 η Φεβρουαρίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 310 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22 α Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 300/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 31η Μαρτίου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 22 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοι νής υπουργικής απόφασης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 556/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 24 η εκεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 534 1 /VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της, την 22α Ιουνίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα