ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα π.μ., με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος Μέλη : Ηλίας Βλάσσης, Νικόλαος Καραμητσάνης, κωλυόμενου του τακτικού Θεόδωρου Δεληγιαννάκη, Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυόμενου του τακτικού Παναγιώτη Μαντζουράνη Λεωνίδας Νικολούζος και Ιωάννης Κατσουλάκος Γραμματέας : Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου. Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Scopelife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ στην ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Στη συνεδρίαση παρέστησαν για την γνωστοποιούσα εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ο εκπρόσωπός της Σταμάτιος Καρράς, Οικονομικός Διευθυντής αυτής, μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Χρήστου Χρυσάνθη. Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της και κατέληξε στο ότι με την υπό κρίση συγκέντρωση, δεν προκύπτουν δυσμενείς για τον ανταγωνισμό επιπτώσεις στη σχετική αγορά που αυτή αφορά και ως εκ τούτου προτείνεται να μην απαγορευθεί αυτή. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν ο πληρεξούσιος δικηγόρος και ο εκπρόσωπος της γνωστοποιούσας εταιρείας, οι οποίοι συντάχθηκαν με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή την έγκριση της συγκέντρωσης. 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραληφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Οπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλήφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 2 Κατόπιν απεχώρησαν οι ενδιαφερόμενοι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνδιασκεφθείσα και αφού έλαβε υπ όψη της όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα του φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας, τους ισχυρισμούς, τις απόψεις και τις διευκρινίσεις της γνωστοποιούσας εταιρείας κατά την ενώπιον της Επιτροπής διεξαχθείσα διαδικασία, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. Με το από 1662/ έγγραφο της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ με δ.τ. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (εφεξής ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ) γνωστοποιήθηκε στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής Ε.Α.) η από Συμφωνία αγοράς Μετοχών, μεταξύ της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (αγοράστρια) και του ασφαλιστικού συνεταιρισμού The Scottish Provident Institution (πωλήτρια), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οποία η πωλήτρια, θα μεταβιβάσει στην αγοράστρια, το σύνολο των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής της, Scopelife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ με δ.τ. Scopelife Life Insurance Company A.E. (εφεξής Scopelife). Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω γνωστοποίησης η πωλήτρια κατέχει κοινές μετοχές της Scopelife και θα μεταβιβάσει αυτές στην αγοράστρια, ενώ δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι ο κ. David Woods, κάτοχος μίας (1) κοινής μετοχής θα την μεταβιβάσει στην αγοράστρια. ΙΙ.1. Η εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και δραστηριοποιείται στις αγορές Γενικών Πρωτασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Ζωής και Αντασφαλίσεων. Η εταιρία στην αρχική της μορφή ιδρύθηκε το 1944 με την επωνυμία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΑΕΖ. Με τη σημερινή της μορφή και επωνυμία, η εταιρία λειτουργεί από τις μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΑΕΖ από την ΗΛΙΟΣ Ε.Α.Α.Ε. και την μετονομασία της απορροφώσας σε ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Κύριος μέτοχος της εταιρίας είναι ο Παύλος Ψωμιάδης, ο οποίος κατέχει ποσοστό 53,73% των κοινών μετοχών και 60,43% των προνομιούχων. Η βασική ασφαλιστική δραστηριότητα της εταιρίας εστιάζεται στην παραγωγή πρωτασφαλίσεων σε όλους τους κλάδους ζωής. Ο κύριος όγκος των ασφαλιστικών εσόδων της εταιρίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% επί των συνολικών εσόδων της προέρχεται από τις πρωτασφαλίσεις, ενώ κατά την τελευταία πενταετία, τα έσοδα από τη διενέργεια πρωτασφαλίσεων στον κλάδο Ζωής ανήλθαν κατά μέσο όρο σε ποσοστό 84% επί των συνολικών εσόδων από πρωτασφαλίσεις. Η εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ο κύριος μέτοχος αυτής Παύλος Ψωμιάδης ελέγχουν άμεσα και έμμεσα τις ακόλουθες εταιρίες: - ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, που δραστηριοποιείται στις αγορές των Γενικών Πρωτασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Ζημιών. - ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ,που δραστηριοποιείται στις επενδύσεις σε κινητές αξίες.

3 3 - ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LTD Κύπρου, που δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις του κλάδου Ζωής. - ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, που δραστηριοποιείται σε τραπεζικές εργασίες. - ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. που δραστηριοποιείται σε Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων εσωτερικού, Α/Κ ομολογιών εσωτερικού και διεθνή και Α/Κ μετοχών εσωτερικού. - ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕ., που δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών εταιριών. - ΑΣΠΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΚΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκμετάλλευσης αστικών ακινήτων. - ΑΣΠΙΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Α.Ε., που έχει ως αντικείμενο εργασιών τη συμμετοχή στο κεφάλαιο εισηγμένων ή μη στο χρηματιστήριο εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στον βιομηχανικό είτε στον εμπορικό τομέα. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΑΕ. που έχει ως αντικείμενο εργασιών την πρακτόρευση ασφαλειών και παροχή υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. - ΠΡΟΣΠΕΚΤ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ., που δραστηριοποιείται στην διαφημιστική αγορά. - ΑΣΠΙΣ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ., που δραστηριοποιείται σε χρηματιστηριακές εργασίες. - ΑΣΠΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ., που δραστηριοποιείται στην ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων. - ΓΚΟΤΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑL AEA ( πρώην ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ), που δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και ζωής (βλέπε απόφαση 107/II/1999 της Ε. Α.) - COMMERCIAL UNION LIFE ΑΕΑΖ., που δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις του κλάδου ζωής (βλέπε απόφαση 122/II/2000 της Ε. Α.) - NORDSTERN COLONIA HELLAS AEΓΑ., που δραστηριοποιείται στις πρωτασφαλίσεις και αντασφαλίσεις όλων των κλάδων ζημιών. (βλέπε απόφαση 133/II/2000 της Ε.Α.) - NORDSTERN COLONIA HELLAS ΑΕΑΖ., που δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής (βλέπε 133/II/2000 απ. Ε. Α.). Ο εθνικός κύκλος εργασιών, όπως αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 4στ παρ. 4β, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, κατά το έτος 1999 ανήλθε στο ποσό των [ ] δρχ ήτοι [άνω των 130 εκατ.] Ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΑΣΠΙΣ (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κύκλοι εργασιών των υπό εξαγορά εταιριών COMMERCIAL UNION LIFE AEAZ, NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Γ.Α. και NORDSTERN COLONIA HELLAS Α.Ε.Α.Ζ., για τις οποίες εκδόθηκαν οι υπ αριθ. 122/II/2000 και 133/II/2000 Αποφάσεις της Ε.Α. αντίστοιχα), ανήλθε στα [άνω των 160 εκατ] Ευρώ.

4 4 ΙΙ.2. Η Scopelife έχει έδρα το Δήμο Αμαρουσίου και δραστηριοποιείται στις Ασφαλίσεις Ζωής. Το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει κατά 99,9% στον ασφαλιστικό συνεταιρισμό The Scottish Provident Institution, με έδρα το Εδιμβούργο, και κατά 0,1% στον κ. David Woods. Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου κατά το οικονομικό έτος 1999, η εταιρία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών εκτός Ελλάδος, ενώ ο κύκλος εργασιών, όπως αυτός εξειδικεύεται στο άρθρο 4στ παρ. 4β, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στην ελληνική αγορά ανήλθε στο ποσό των [ ] δρχ. ήτοι [άνω των 40 εκατ.] Ευρώ. ΙΙΙ. Η σχετική αγορά περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ασφαλειών. Στον εν λόγω κλάδο διακρίνουμε τις παρακάτω σχετικές αγορές προϊόντων: Αγορά πρωτασφαλειών ζωής. Η εν λόγω σχετική αγορά περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες ασφαλίσεων όπως, Ζωής, Ασφ. Ζωής Συνδ. με Επενδύσεις, Ασφάλιση Υγείας, Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας κ.λ.π. Αγορά γενικών πρωτασφαλίσεων κατά κινδύνων ζημιών. Στην εν λόγω σχετική αγορά των πρωτασφαλίσεων διακρίνονται τόσες επιμέρους αγορές όσοι και οι κίνδυνοι που ασφαλίζονται όπως πυρός, αυτοκινήτων, μεταφορών, προσωπικών ατυχημάτων, πλοίων και αεροσκαφών, γενικής αστικής ευθύνης, πιστώσεων και εγγυήσεων, νομικής προστασίας, βοήθειας, κεφαλαιοποίησης κ.λ.π, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά, τα ασφάλιστρα, αλλά και ο σκοπός κάθε αγοράς είναι διαφορετικός και ως επί το πλείστον, όσον αφορά τον καταναλωτή, δεν υπάρχει υποκατάσταση μεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ασφαλίζονται. Αγορά αντασφαλίσεων. Η αντασφάλιση αποτελεί το μηχανισμό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διατήρηση του επιπέδου κινδύνου που αναλαμβάνει η κάθε ασφαλιστική εταιρία, λόγω των ασφαλιστικών καλύψεων, στα επιθυμητά επίπεδα. Οι αντασφαλιστές αναλαμβάνουν μέρος του ασφαλιζόμενου κινδύνου έναντι αντασφαλίστρου, ενώ συμμετέχουν στις αποζημιώσεις και στα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η παραπάνω διάκριση των αγορών ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σειρά αποφάσεων της βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) 4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, καθώς και σε αποφάσεις της Ε. Α. (26/96, 85/97, 7/II/98,39/II/99, 122/ΙΙ/2000, 133/ΙΙ/2000). Η σχετική αγορά που αφορά η παρούσα συγκέντρωση, είναι η αγορά πρωτασφαλίσεων ζωής, αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται η εξαγοραζόμενη καθώς και η εξαγοράζουσα εταιρία. ΙV. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού.

5 5 Ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις πρωτασφαλίσεις ζωής θεωρείται η ελληνική επικράτεια. V. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, για το έτος 1999, η οποία καταγράφει την παραγωγή ασφαλίστρων των εταιριών μελών της Ένωσης κατά κλάδο ασφάλισης, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις των εταιριών μελών της, για το εν λόγω έτος έφθασε τα 792,6 δις δρχ. εκ των οποίων τα 356,7δις δρχ. δηλ. ποσοστό 45% αφορά ασφάλιστρα από ασφαλίσεις κατά Ζημιών, και τα 435,9 δις δρχ. δηλ. ποσοστό 55% αφορά ασφάλιστρα από ασφαλίσεις Ζωής. Η δε αντίστοιχη παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις ανήλθε στα 10,5 δις. δρχ. Στις ασφαλίσεις Ζωής δραστηριοποιήθηκαν συνολικά τριάντα εταιρίες, από τις οποίες οι 16 ανέλαβαν αποκλειστικά ασφαλίσεις Ζωής και οι 14 ήταν μικτές δηλ. Ζωής-Ζημιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης για το έτος 1999, οι μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Ζωής και τα μερίδια αυτών είναι οι παρακάτω : ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 23,94%, ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 17,85%, NATIONALE- NEDERLADEN ΖΩΗΣ 10,95%, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α 9,89%, COMMERCIAL UNION LIFE 2,46%, NORDSTERN HELLAS ΖΩΗΣ 1,06%, ΓΚΟΤΑ INTERNATIONAL A.E.A 0,002%, ΑLΙCO 7,77%, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 3,84%, SCOPELIFE Α.Ε.Α.Ε.Ζ. 3,83%, METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΑΕ ΖΩΗΣ 3,83%, ALLIANZ ΖΩΗΣ (πρώην AGF- ΚΟΣΜΟΣ ΖΩΗΣ) 3,20%, ALLIANZ ΖΩΗΣ 2,74%, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2,47%, INTERNATIONAL LIFE1,82%, GENERALI LIFE1,32%, ΛΟΙΠΕΣ 3,028%. Το συνολικό μερίδιο αγοράς της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγκέντρωσης θα αυξηθεί στο 13,72% ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι λοιπές εταιρίες του ομίλου ΑΣΠΙΣ (COMMERCIAL UNION LIFE 2,46%, NORDSTERN HELLAS ΖΩΗΣ 1,06%, ΓΚΟΤΑ INTERNATIONAL A.E. 0,002%) το μερίδιο αγοράς θα ανέλθει σε 17,242%. Συνεπώς, μετά τη συγκέντρωση ο όμιλος ΑΣΠΙΣ θα συνεχίσει να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις ασφαλίσεις ζωής, μετά την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ και την ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. VI. Κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ αυτήν, τα μικρά σχετικά μερίδια αγοράς που κατέχουν οι περισσότερες απ αυτές, ο έντονος ανταγωνισμός και οι αλλεπάλληλες τα τελευταία χρόνια συγχωνεύσεις και εξαγορές με στόχο τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο εν γένει, διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό το ίδιο εύρος ασφαλιστικών καλύψεων (υπηρεσιών) είτε απευθείας μέσω υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών, είτε χωρίς ιδία εγκατάσταση δια δικτύου μεσιτών και πρακτόρων ασφαλίσεων. Αυτό έχει σαν συνέπεια ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ τους να είναι ιδιαίτερα έντονος, όπως προκύπτει και από τα μερίδια τους.

6 6 Εντονότερος αναμένεται και ο δυνητικός ανταγωνισμός αφού η απελευθέρωση της αγοράς ασφαλειών και το νομοθετικό πλαίσιο ασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να οδηγήσει στην είσοδο ξένων ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα κυρίως μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων και συμμαχιών, αλλά και μέσω της δυνατότητας ελεύθερης παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση. Επίσης έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ο θεσμός των τραπεζοασφαλίσεων, όπου τραπεζικά προϊόντα θα μπορούν να πωλούνται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και το αντίστροφο, γεγονός που εξασφαλίζει μεγαλύτερη πελατεία και στους δύο τομείς με ταυτόχρονη μείωση κόστους. Ο νέος θεσμός αναμένεται να αυξήσει το μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για την ελληνική αγορά. Η έρευνα και ανάπτυξη στον ασφαλιστικό κλάδο εστιάζεται στον εντοπισμό των αναγκών των καταναλωτών για ασφαλιστικά προϊόντα, την οικονομοτεχνική και αναλογιστική ανάλυση των σχετικών προϊόντων και το σχεδιασμό της σύνθεσης τους και της μείωσης του κόστους διακανονισμού και αποκατάστασης των ζημιών. Η τεχνολογική ανάπτυξη θα επηρεάσει κυρίως τους τρόπους διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων (τηλεφωνική πώληση, διάθεση μέσω internet κ.λ.π.). Οι καινοτομίες στην αγορά συνήθως προέρχονται από μεθόδους που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο εξωτερικό, όπως κυρίως στους κλάδους ζωής ήταν συνδεδεμένες με αμοιβαία κεφάλαια ή δάνεια ασφαλίσεις. Νομικά και πραγματικά εμπόδια για την είσοδο στην Ελληνική αγορά νέων ασφαλιστικών εταιριών δεν υφίστανται. VII. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδάφ. β του ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Στην συγκεκριμένη υπόθεση με την εξαγορά της εταιρίας Scopelife από την εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, αποκτάται ο έλεγχος της πρώτης από την δεύτερη και συνεπώς πραγματοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β η οποία εμπίπτει στις σχετικές με τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, δεδομένου ότι καλύπτεται η μία εκ των δύο προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και ειδικότερα αυτή του κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται στην εθνική αγορά σε ποσό άνω των 150 εκατ. Eυρώ, ήτοι [άνω των 210 εκατ.] Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατ. ευρώ ήτοι, Scopelife [άνω των 40 εκατ.] Ευρώ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ [άνω των 130 εκατ.] Ευρώ.

7 7 Aπό τα παραπάνω προκύπτει ότι η εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, η αποκτώσα τον έλεγχο της εταιρίας Scopelife, είχε υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4β, όπως και το έπραξε εμπρόθεσμα. Στις υπογράφηκε η Συμφωνία αγοράς Μετοχών και στις 23/ 08/ 2000 γνωστοποιήθηκε η υπό κρίση συγκέντρωση στην Γραμματεία της Ε.Α.. Σύμφωνα με το άρθρο 4γ παρ.1 του ν. 703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω στα υπό στοιχ. V και VI, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά που αφορά. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση να απαγορευθεί η από γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Scopelife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ από την εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, δεδομένου ότι δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά, την οποία αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 9η Φεβρουαρίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β/ ). Ο Πρόεδρος Ο Συντάξας την απόφαση Δημήτρης Τζουγανάτος Δημόκριτος Άμαλλος Η Γραμματέας Αικατερίνη Τριβέλη

8 8

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 133_/ II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 17 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 224/ ΙΙΙ / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της, στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 178/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Ιανουαρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 241/IIΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαΐου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 221/IIΙ/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 5 η Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 175 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Δεκεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 201 /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 29 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΑΣΟΥΤΗΣ) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το από 5.10.2001 «προσύμφωνο πώλησης

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΑΣΟΥΤΗΣ) γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το από 5.10.2001 «προσύμφωνο πώλησης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 204 / III / 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 20η Δεκεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 235 / ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 1η Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 13 η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 192/III/ 2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 31η Ιουλίου 2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 232/ΙΙΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 232/ΙΙΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 232/ΙΙΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 13η Ιανουαρίου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173/IΙI/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 30η Νοεμβρίου 2000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 186/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου) την 16η Μαϊου 2001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 188/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 12η Ιουλίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 216 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 20η Ιουνίου 2002, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 123/ΙΙ/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης την 22α Μαρτίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 101 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 11 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα