ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Άρθρο 1 Βασικές αρχές 1. Η οργάνωση της αιμοδοσίας στην Ελλάδα βασίζεται στο θεσμό της εθελοντικής, μη αμειβόμενης προσφο ράς αίματος. 2. Το προσφερόμενο αίμα διατίθεται δωρεάν. 3. Κάθε συναλλαγή, με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα, απαγορεύεται. 4. Η διαχείριση και η επεξεργασία του αίματος και των παραγώγων του διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 5. Θεσπίζονται πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα συστατικά του, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της αν θρώπινης υγείας. 6. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού αφορά στη συλλογή και στον έλεγχο του ανθρωπίνου αίματος και των συστατικών αίματος, όποια και αν είναι η προτι θέμενη χρήση τους, καθώς και στην επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή τους, όταν αυτά προορί ζονται για μετάγγιση. 7. Η αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την οργάνωση της αιμοδοσίας και την ενημέρωση του πλη θυσμού, με βάση τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές, για τη συλλογή, εργαστηριακό έλεγχο, συντήρηση, δι άθεση και διαχείριση του αίματος, καθώς και για την παρασκευή, διάθεση και διαχείριση των παραγώγων του, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης και ασκείται μέσω του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και των Μονάδων Αιμοδοσίας των άρθρων 9 και 10 του νόμου αυτού. Άρθρο 2 Σύσταση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.ΚΕ.Α.), το οποίο έχει έδρα την Αθήνα και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Το Ε.ΚΕ.Α. έχει στρογγυλή σφραγίδα στην οποία αναγράφεται σε επάλληλους κύκλους «EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛ ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» και στη μέση έχει το εθνόσημο. Άρθρο 3 Εποπτεία Έλεγχος Η εποπτεία του Ε.ΚΕ.Α. ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως προς τη δια χείριση, τον έλεγχο, τη διοίκηση εσόδων, εξόδων, κε φαλαίων και το λογιστικό, εφαρμόζονται οι κείμενες για τα Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις. Άρθρο 4 Σκοπός 1. Σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, η οποία επιτελείται μέσω του κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου και εποπτείας των επί μέρους υπηρεσιών του. Στην αποστολή του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας περιλαμβάνεται ο συντονισμός της εξεύρεσης και συλλογής αίματος από μεγάλες πλη θυσμιακές ομάδες, ο έλεγχος της αποθεματοποίησης και κατεργασίας του, η φροντίδα για την παρασκευή παραγώγων πλάσματος και υλικού αιμοδοσίας, ο έλεγ χος της διακίνησης του αίματος και των παραγώγων του, η επιστημονική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη μεθόδων αιμοδοσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού. 2. Ειδικότερα, το Ε.ΚΕ.Α. έχει τις ακόλουθες αρμο διότητες: 1. Καταρτίζει κανονισμό αιμοδοσίας, ο οποίος πε ριλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου της αιμοδοσίας. Επίσης, καταρτίζει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό για την επίτευξη των στόχων της αι μοδοσίας της Χώρας και τον υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2 4344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον ορισμό, την εξουσιοδότη ση, τη διαπίστευση και την αδειοδότηση των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδο σίας, ορίζοντας σαφώς τα επί μέρους καθήκοντα και ευθύνες τους. 3. Συντονίζει και εποπτεύει τις επί μέρους υπηρεσί ες για την ανάπτυξη και την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία και προαγωγή του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας. 4. Διεξάγει τακτικές επιθεωρήσεις και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου των Ειδικών Υπηρεσιακών Μονάδων Αιμοδοσίας και των εγκαταστάσεων τρίτων, στις οποίες ο κάτοχος της σχετικής εξουσιοδότησης έχει αναθέσει τη διεξαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια στη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του ανθρωπίνου αίμα τος και των συστατικών του. Το διάστημα μεταξύ δύο επιθεωρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Οι επιθεωρήσεις και τα μέτρα ελέγχου διενεργούνται από υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από το Ε.ΚΕ.Α.. 5. Διεξάγει έκτακτες επιθεωρήσεις και άλλα μέτρα ελέγχου, αν του κοινοποιείται σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν ή αντίδραση ή υποψία τους. 6. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας ή την ανάκληση της εξουσιοδότησης, της διαπίστευσης ή της άδειας των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκο μειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. 7. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσε ων στα Κέντρα Αίματος, τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και το Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Πλάσματος. 8. Θεσπίζει και εφαρμόζει σύστημα επαγρύπνησης σχετικά με το αίμα, καταγράφοντας όλα τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα, τα οποία αφορούν τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του αίματος και των παραγώγων του, ως και τις πιθανές σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες παρατηρούνται κατά ή μετά τη μετάγγιση και μπορούν να αποδοθούν στην ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και των παραγώγων του. 9. Είναι υπεύθυνο για την απόσυρση του αίματος και των παραγώγων του, των αντιδραστηρίων και των συσκευών που ευθύνονται για ανεπιθύμητα συμβά ντα, μετά από σχετική ενημέρωση και συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ. ΕΛ.Π.ΝΟ.). 10. Είναι υπεύθυνο για τη διακίνηση του αίματος, του πλάσματος και των παραγώγων του, βάσει εθνικού συ στήματος μηχανοργάνωσης. 11. Είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη, διατήρηση και ανα νέωση των αποθεμάτων αίματος, πλάσματος, παραγώ γων, υλικού αιμοδοσίας και αντιδραστηρίων. 12. Εξασφαλίζει κατάλληλο και ενιαίο σύστημα ανί χνευσης κάθε μονάδας αίματος και παραγώγων, από τη λήψη της μέχρι τη μετάγγισή της. 13. Θεσπίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή συστή ματος ποιότητας. 14. Θεσπίζει και παρακολουθεί τη διατήρηση συστή ματος εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 15. Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με την Αρχή Προστα σίας Προσωπικών Δεδομένων, μηχανισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιμοδοτών. 16. Καθορίζει τις εξετάσεις που πρέπει να διενεργού νται πριν από κάθε αιμοληψία στους δότες αίματος και παραγώγων, στο αίμα και στα παράγωγά του, καθώς και στους υποψήφιους λήπτες. Μεριμνά για την έγκαιρη εφαρμογή νέων εξετάσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. 17. Ορίζει τις εθνικές προδιαγραφές συλλογής, απο θήκευσης και μεταφοράς του πλάσματος από πλήρες αίμα ή από πλασμαφαίρεση δοτών στα Κέντρα Αιμοδο σίας. Επίσης, ορίζει τις προδιαγραφές για τον περαιτέ ρω έλεγχο, την επεξεργασία, την κλασματοποίηση και την παραγωγή των παραγώγων πλάσματος, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. 18. Συνεργάζεται με αντίστοιχους οργανισμούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την επίτευξη των στόχων του. 19. Πραγματοποιεί έρευνες, σχεδιάζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα του επιστημονικού του τομέα είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με συγγενείς φο ρείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 20. Εκπονεί προγράμματα εκπαίδευσης του προσω πικού της Αιμοδοσίας και προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών, τα οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 21. Διατηρεί αρχείο εθελοντών αιμοδοτών όλης της Χώρας. 22. Εκδίδει και προσαρμόζει τις τεχνικές απαιτήσεις για την επεξεργασία και τον έλεγχο του αίματος, σύμ φωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ει δικές, εθνικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες, ανάγκες. 23. Διασφαλίζει ότι τα Κέντρα Αίματος και οι Νοσοκο μειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας τηρούν τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές διαδικασίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκθέσεων. Το περιεχό μενο των ανωτέρω εγγράφων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης Όργανα διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθυντής. Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. είναι το ανώτατο όργανο διοίκη σης αυτού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντι πρόεδρο και επτά μέλη. Καθήκοντα εισηγητή στις συ νεδριάσεις του Δ.Σ. ασκεί ο Διευθυντής του Κέντρου. 2. Η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμ βρίου του τρίτου έτους. Ειδικά η θητεία του πρώτου Δ.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουρ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4345 γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού των μελών του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου Αν κενωθεί θέση μέλους του Δ.Σ., γίνεται διορισμός νέου μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με την ίδια δια δικασία. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να διορισθούν εκ νέου στο Δ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους. 3. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. αποτελείται από έξι πρόσωπα της οικονομικής και επιστημονικής ζωής του τόπου, με εμπειρία σε θέματα αιμοδοσίας ή δημόσιας διοί κησης, τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομο σπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α., έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από την Ελληνι κή Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ε.ΚΕ.Α., ο οποίος εκλέγε ται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στο Ε.ΚΕ.Α.. 4. Τα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται ή ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που διορίζονται. Η αναπλήρωση ενός μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να διαρκέσει για χρο νικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης των λοιπών μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες του Δ.Σ. Το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Κέντρου και της εν γένει περιουσίας αυτού και ασκεί κάθε εξουσία, που απορρέει από το νόμο αυτόν και τους σκοπούς του. Ειδικότερα, το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότη τες: 1. Χαράσσει τη γενική πολιτική επιστημονικής δρα στηριότητας του Ε.ΚΕ.Α.. 2. Συντάσσει και αναπροσαρμόζει τον εσωτερικό κα νονισμό λειτουργίας του Ε.ΚΕ.Α., καθώς και κάθε άλλο κανονισμό απαραίτητο για την εύρυθμη και αποτελε σματική λειτουργία του Ε.ΚΕ.Α.. Οι ανωτέρω κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης. 3. Εγκρίνει την ανάληψη εκτέλεσης από το Ε.ΚΕ.Α. ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων και συνεδρίων. 4. Καταρτίζει, εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον προϋπολογι σμό και απολογισμό του Ε.ΚΕ.Α.. 5. Αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσης προμηθειών, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσης εσόδων και εξόδων του Ε.ΚΕ.Α.. 6. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 7. Συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία του Κέντρου Παραγώγων Πλάσματος, των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. 8. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη σύναψη συμβάσεων με φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, με σκοπό την υποβοήθηση της λειτουργίας του Κέντρου Παραγώγων Πλάσματος και μεριμνά για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του. Άρθρο 8 Πόροι Το Ε.ΚΕ.Α. έχει τους ακόλουθους πόρους: α) Επιχορηγήσεις του Δημοσίου, κονδύλια του Κρα τικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημο σίων Επενδύσεων και Προγράμματα που χρηματοδο τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. β) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισφορές ή επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) Έσοδα από την πραγματοποίηση συνεδρίων, ανα κοινώσεων και δημοσιεύσεων. δ) Έσοδα από τη χορήγηση των παραγόμενων πα ραγώγων πλάσματος και αμοιβές του προσωπικού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα τις αρχές της ελληνικής και διεθνούς αγοράς για τα φαρμακευτικά προϊόντα πλάσματος. ε) Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη λειτουργία του και δεν κατονομάζεται ειδικά. Άρθρο 9 Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 1. Το Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», που ιδρύθηκε με το π.δ. 391/1973 (ΦΕΚ 286 Α ) και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νίκαι ας «Άγιος Παντελεήμων» (πρώην «Δάμων Βασιλείου»), αποτελεί υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α.. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Ε.ΚΕ.Α.. Οι θέσεις ια τρών του Ε.Σ.Υ. που έχουν συσταθεί στο Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» μεταφέρονται στο Ε.ΚΕ.Α.. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθμίζεται η οργάνωση του Εθνικού Κέντρου Παρασκευής Παραγώγων Αίματος και η διάρ θρωση των υπηρεσιών του, συνιστώνται και διαρθρώ νονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι θέσεις του προσωπικού και ορίζονται τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, καθώς και τα όργανα διοίκησης. 3. Στο Κέντρο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Η παρασκευή παραγώγων αίματος και πλάσματος και ο συντονισμός της διακίνησής τους. β) Η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε θεραπευ τικά προϊόντα πλάσματος και η εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων. γ) Η διεξαγωγή προγραμματισμένης έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών σε θέματα σχετικά με την παρασκευή παραγώγων πλά σματος. δ) Η παρασκευή υλικού αιμοδοσίας, παρεντερικών διαλυμάτων και αντιδραστηρίων.

4 4346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 10 Κέντρα Αίματος και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας. Α. Κέντρα Αίματος 1. Τα Κέντρα Αίματος είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας που συνιστώνται, εξουσιοδοτούνται, διαπιστεύονται και λαμβάνουν άδεια λειτουργίας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α.. Με όμοια απόφαση καθο ρίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα Κέντρα Αίματος στο Ε.ΚΕ.Α. για την εξουσιοδότηση, τη διαπίστευση ή τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, το περιεχόμενο της έκθεσης δραστηριοτήτων του προ ηγούμενου έτους και οι βασικές απαιτήσεις ελέγχου για τις αιμοδοσίες πλήρους αίματος και πλάσματος, καθώς και οι απαιτήσεις επισήμανσης που θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα του συστατικού. Τα ως άνω Κέντρα εποπτεύονται και ελέγχονται από το Ε.ΚΕ. Α., σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αιμοδοσίας και εν γένει διαχείρισης του αίματος. 2. Οι υποχρεώσεις και δραστηριότητες των Κέντρων Αίματος είναι σαφώς καθορισμένες και δεν επιδέχονται καμία μεταβολή χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ε.ΚΕ.Α.. 3. Τα Κέντρα Αίματος έχουν τις ακόλουθες αρμοδι ότητες: α) Διενεργούν αιμοληψίες σε πληθυσμιακές ομάδες σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. β) Διαχωρίζουν το ολικό αίμα στα επί μέρους στοιχεία του και επεξεργάζονται τα λοιπά στοιχεία και παρά γωγα. γ) Ελέγχουν το αίμα για ερυθροκυτταρικά, λευκο κυτταρικά, αιμοπεταλιακά αντιγόνα και αντισώματα των ομάδων αίματος και για μεταδιδόμενα με το αίμα νοσήματα, σύμφωνα με τις διεθνώς παραδεδεγμένες τεχνικές και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α.. δ) Διατηρούν αρχείο αιμοδοτών και φροντίζουν για την έκδοση κάρτας εθελοντή αιμοδότη. ε) Πραγματοποιούν, σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α., προγράμματα προσέλκυσης και διατήρησης αιμοδοτών ολικού αίματος και επί μέρους στοιχείων του αίματος (συμπυκνωμένα ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, πλάσμα, περιφερειακά στε λεχιαία κύτταρα). στ) Αναλαμβάνουν τη συσκευασία, διακίνηση και ασφαλή μεταφορά του αίματος και των παραγώγων του σε όλη την περιοχή ευθύνης τους, καθώς και τη μεταξύ των κέντρων αλληλοκάλυψη, εφόσον αυτή κρί νεται αναγκαία, σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Α.. ζ) Ορίζουν υπεύθυνο ο οποίος μεριμνά ώστε η συλλο γή και ο έλεγχος των μονάδων ή συστατικών αίματος, όποια κι αν είναι η σκοπούμενη χρήση τους, καθώς και η επεξεργασία, η αποθήκευση και η διανομή τους, όταν προορίζονται για μετάγγιση, να διεξάγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. η) Κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. το όνομα του υπεύθυνου και των άλλων ατόμων που τα στελεχώνουν, μαζί με πληροφορίες για τα καθήκοντα του καθενός. θ) Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αντικατάστα σης του υπεύθυνου ή των άλλων ατόμων που τα στε λεχώνουν, ανακοινώνει αμέσως στο Ε.ΚΕ.Α. το όνομα του νέου υπεύθυνου και την ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του. ι) Θεσπίζουν και διατηρούν σύστημα ποιότητας, το οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής, βάσει των κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών. ια) Τηρούν έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές δι αδικασίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκ θέσεων. ιβ) Τηρούν τα προβλεπόμενα αρχεία. ιγ) Εφαρμόζουν σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμο δοσίας και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών αί ματος. ιδ) Διαθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης για όλους τους δότες αίματος και συστατικών αίματος. ιε) Διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την ακριβή, αποτελεσματική και επαληθεύσιμη απόσυρση από τη διανομή του αίματος ή των συστατικών του, όποτε χρειαστεί. κ) Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, μετα φοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών του πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. κα) Εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για το αίμα και τα συστατικά αίματος πλη ρούν τα πρότυπα. κβ) Κοινοποιούν στο Ε.ΚΕ.Α. και στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., μέσω του συστήματος επαγρύπνησης σχετικά με το αίμα, τα ανεπιθύμητα συμβάντα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία κοινοποίησης. κγ) Πραγματοποιούν, σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Α., εκπαιδευτικά προγράμματα για το προσωπικό τους και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και έρευ νες. Β. Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας Οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (Ν.Υ.Α.) είναι νοσοκομειακές μονάδες που συνεργάζονται με το Κέ ντρο Αίματος, με το οποίο είναι διασυνδεδεμένες, επο πτεύονται και ελέγχονται από το Ε.ΚΕ.Α., σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αιμοδοσίας και εν γένει διαχείρισης του αίματος και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας πραγματοποιούν προ γράμματα προσέλκυσης και διατήρησης αιμοδοτών ολικού αίματος και επί μέρους στοιχείων του αίματος (συμπυκνωμένα ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετά λια, πλάσμα, περιφερειακά στελεχιαία κύτταρα). 2. Ενημερώνουν, μετά από συνεννόηση με το υπεύθυ νο Κέντρο, τον αιμοδότη, σε περίπτωση διαπίστωσης μεταδιδόμενου με το αίμα νοσήματος. 3. Είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του Κέντρου Αίματος, εφόσον ειδοποιηθούν από αιμοδότη για τυχόν επιπλοκές μετά την αιμοδοσία. 4. Παρακολουθούν τις ανάγκες σε αίμα και παράγω γα του Νοσοκομείου τους και των άλλων υπηρεσιών υγείας, για τις οποίες είναι υπεύθυνες, και φροντίζουν για την εξασφάλισή τους από το Κέντρο Αίματος, με το οποίο είναι συνδεδεμένες. 5. Συντηρούν το αίμα και τα παράγωγά του στις κατάλληλες συνθήκες και μεριμνούν για την έγκαιρη διακίνησή τους προς τα Κέντρα Αίματος, εφόσον αυτά δεν χρησιμοποιηθούν.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Πραγματοποιούν αιμοληψίες σύμφωνα με τους δι εθνείς κανόνες και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α. τόσο στο χώρο του νοσοκομείου όσο και στην περιφέρεια, με κινητές μονάδες αιμοληψιών. 7. Παρέχουν τις προβλεπόμενες πληροφορίες στους υποψήφιους δότες αίματος και αξιολογούν την επιλε ξιμότητά τους. 8. Φροντίζουν για την ασφαλή αποστολή των αιμο ληψιών στο Κέντρο Αίματος. 9. Διαθέτουν διαδικασίες αξιολόγησης για τους δότες αίματος και συστατικών του, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α Πραγματοποιούν τις διαδικασίες συμβατότητας και τις αναγκαίες ανοσοαιματολογικές εξετάσεις, προκει μένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής και σωστή μετάγγι ση του αίματος και των παραγώγων αυτού στον ασθενή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ε.ΚΕ.Α Διατηρούν αρχεία διακίνησης και πραγματοποιούν διερεύνηση ασυμβατότητας. 12. Θεσπίζουν και διατηρούν ένα σύστημα ποιότητας το οποίο βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής. 13. Τηρούν έγγραφα σχετικά με τις λειτουργικές δι αδικασίες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα εγχειρίδια κατάρτισης και αναφοράς, καθώς και τα έντυπα εκ θέσεων. 14. Λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της ασφάλει ας των δεδομένων και τον εντοπισμό μη εγκεκριμένων προσθηκών, διαγραφών ή τροποποιήσεων των δεδο μένων που περιέχονται στους φακέλους των δοτών ή στα αρχεία αποκλεισμού. 15. Λαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή μη εγκεκρι μένης μεταβίβασης πληροφοριών. 16. Εξασφαλίζουν διαδικασίες για την επίλυση περι πτώσεων ανακολουθίας δεδομένων. 17. Εξασφαλίζουν ότι δεν γίνεται μη εγκεκριμένη απο κάλυψη πληροφοριών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανιχνευσιμότητα των αιμοδοσιών. 18. Εφαρμόζουν σύστημα αναγνώρισης κάθε αιμο δοσίας και κάθε μονάδας αίματος και συστατικών, το οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό του δότη, καθώς και της μετάγγισης και του σχετικού αποδέκτη. 19. Διαθέτουν διαδικασία που επιτρέπει την αποτελε σματική και επαληθεύσιμη απόσυρση από τη διανομή του αίματος ή των συστατικών του που συνδέονται με σοβαρά και ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις. 20. Παρακολουθούν και καταγράφουν κάθε παρενέρ γεια που παρατηρείται στη διαδικασία από την επιλογή του αιμοδότη μέχρι και τη μετάγγιση του αίματος και των παραγώγων του. 21. Εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες αποθήκευσης, με ταφοράς και διανομής του αίματος και των συστατικών αίματος τηρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. 22. Πραγματοποιούν εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο και συμμετέχουν σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου για θέματα ανοσο αιματολογίας, σε συνερ γασία με το Ε.ΚΕ.Α Παρέχουν, σε συνεργασία με τις Νοσοκομειακές Επιτροπές Μεταγγίσεων, συμβουλές προς τους θερά ποντες ιατρούς για τη σωστή χρήση του αίματος και των παραγώγων του. 24. Διατηρούν αρχείο μεταγγισιοθεραπείας των ασθε νών. 25. Έχουν αυξημένες αρμοδιότητες σε κλινικοεργα στηριακούς τομείς και κυρίως στη διερεύνηση και αντι μετώπιση διαταραχών: α. αιμοποίησης, β. αιμόστασης, γ. συγγενών ή επίκτητων νοσημάτων εξαρτώμενων από μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων. Άρθρο 11 Προσωπικό Οργάνωση Ε.ΚΕ.Α. 1. Στο Ε.ΚΕ.Α. συνιστώνται είκοσι οργανικές θέσεις προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισή γηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθμίζεται η οργάνωση του Ε.ΚΕ.Α. και η διάρθρωση των υπηρεσιών του, διαρθρώ νονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι ως άνω θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ει δικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή. 2. Οι γιατροί του Ε.ΚΕ.Α. είναι γιατροί του Ε.Σ.Υ.. 3. Το λοιπό, πλην του ιατρικού, προσωπικό προσλαμ βάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφω να με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ). 4. Απαγορεύεται η απόσπαση προσωπικού ή άλλων στελεχών του Ε.ΚΕ.Α. σε οποιαδήποτε υπηρεσία του δημόσιου τομέα. Επιτρέπεται για δύο έτη από την ημε ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στο Ε.ΚΕ.Α.. Η απόσπαση ή μετάταξη γίνεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Οι αποσπασμένοι ή μετατασσόμενοι διατη ρούν το ασφαλιστικό τους καθεστώς. Οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να αμείβονται από την οργανική τους θέση. Άρθρο 12 Συντήρηση αίματος σε ιδιωτικές κλινικές 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α., μπορεί να επιτραπεί σε ιδιωτικές κλινικές, που έχουν συστηματικές ανάγκες μεταγγίσεων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών τους, να συντηρούν και να χο ρηγούν αίμα για την αντιμετώπιση των αναγκών τους και να εκτελούν τις απαραίτητες εξετάσεις για τη με τάγγιση. 2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η υπηρεσία αιμοδο σίας, που ελέγχει και εποπτεύει την κλινική και καθο ρίζονται ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αποστολή αυτή, τα βιβλία που τηρούνται και το προσωπικό που απαιτείται για τη διενέργεια στο χώρο της κλινικής των απαραίτητων εξετάσεων για τον καθορισμό της ομά δας, του παράγοντος RHESUS και της συμβατότητάς του προς μετάγγιση αίματος, καθώς και ο τρόπος και η διάρκεια εκπαίδευσης του προσωπικού τους. 3. Για κάθε επιστημονικό ζήτημα ή έρευνα συμβάντος ή ανοσοποίησης, η κλινική προσφεύγει στην υπηρεσία αιμοδοσίας στην οποία υπάγεται.

6 4348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Η παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται προσωρινή ή οριστική ανά κληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής, η οποία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 13 Ποινικές Κυρώσεις Όποιος προβαίνει σε συναλλαγή με οικονομικό όφε λος, που αφορά το αίμα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χι λιάδες ευρώ, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη. Άρθρο 14 Επιτροπή Αιμοδοσίας Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή Αιμοδοσίας, η οποία επικουρεί το Ε.ΚΕ.Α. σε θέματα αιμοδοσίας και μεταγγισιοθεραπείας, που προαπαιτούν ευρύτερη επι στημονική συναίνεση. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Αι μοδοσίας είναι πενταμελής. Τα μέλη της, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως μέλη της Επιτροπής Αιμοδοσίας ορίζονται πρόσωπα με ανάλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, καταξιωμένα στο χώρο της αιμοδοσίας και μεταγγισιοθεραπείας. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί: α) Σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για τον εκσυγχρονι σμό των μεθόδων και των τεχνικών που εφαρμόζονται στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας. β) Για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αιμο δοσία και τα επιστημονικά και τεχνικά προβλήματα που αφορούν την παραγωγή και χορήγηση θεραπευτικών προϊόντων ανθρώπινης προέλευσης με βάση τα δεδο μένα και τους κανόνες που ισχύουν διεθνώς. γ) Για προβλήματα που προκύπτουν κατά ή μετά τη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του. Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις 1. Η πλήρης εφαρμογή του στοιχείου Α του άρθρου 10 θα ολοκληρωθεί εντός τριετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυ τού καταργείται ο ν. 1820/1988 (ΦΕΚ 261 Α ) και το π.δ. 59/1990 (ΦΕΚ 25 Α ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 Προϋπηρεσία ιατρών στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Ο χρόνος εργασίας των ιατρών στο Ωνάσειο Καρδι οχειρουργικό Κέντρο υπολογίζεται ως προϋπηρεσία σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια βαθμολογείται κατά την κρίση των υποψηφίων για κατάληψη θέσης ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Άρθρο 17 Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικρο δρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρι κά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Άρθρο 18 Θέματα Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Το Κοινωφελές Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία» μπορεί να θέσει σε λειτουργία ειδικό κέντρο φροντίδας αποθεραπείας ασθενών με καρκίνο και διενέργειας σχετικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, μη κερδοσκοπικού χαρα κτήρα. Το εν λόγω κέντρο μπορεί να αναγνωρισθεί ως κέντρο αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ). Άρθρο 19 Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2161/1993 Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Επιτρέπεται απόσπαση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμοζομένης αναλόγως της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου.» Άρθρο 20 Μετονομασία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.), το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2646/1998 και μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3106/2003, μετονομάζεται σε «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Ε.Κ.Κ.Α.) και διατηρεί την υφιστάμενη νομική μορφή του ως Ν.Π.Δ.Δ.. Όπου στις κείμενες διατάξεις απαντάται η επωνυμία Ε.Κ.Α.Κ.Β., στο εξής εννοείται το Ε.Κ.Κ.Α.. Άρθρο 21 Επίδομα τέκνων χανσενικών ασθενών Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1137/1981 (ΦΕΚ 60 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στα παιδιά των χανσενικών ασθενών οι οποίοι νο σηλεύονται ή νοσηλεύθηκαν στο Θεραπευτήριο Χρονί ων Παθήσεων Αττικής (Θ.Χ.Π.Α.) ή στο πρώην Δημόσιο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων Αθηνών (Δ.Ν.Λ.Ν.Α.) ή στο πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών (Κ.Κ.Α.Χ.), καθώς και στα παιδιά των χανσενικών που έχουν εξέλθει από τον παιδικό σταθμό του πρώην Δη μόσιου Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων Αθηνών δυνάμει του ν.δ. 599/1970, χορηγείται μηνιαία χρηματική παροχή, αν το επιθυμούν οι γονείς τους. Η παροχή αυτή χορηγεί ται στους γιους των χανσενικών μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και όχι πέραν της συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, ή σε περίπτωση που δεν σπουδάζουν, μέχρι τη στράτευσή τους, και στις κόρες των χανσενικών μέχρι το γάμο τους.»

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4349 Άρθρο 22 Αξιολόγηση ιατρών Ε.Σ.Υ. 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται, σε κάθε Νοσοκομείο Ε.Σ.Υ., πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για θέ ματα εξέλιξης ιατρών Ε.Σ.Υ. κατά τις διατάξεις του άρ θρου 35 του ν. 2519/1997. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: α) το Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ., β) το Διοικητή του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, γ) το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι εισηγητής των θεμάτων που εισάγονται προς συ ζήτηση, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο τομεάρχη του Νοσοκομείου, δ) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ια τρό Διευθυντή του Νοσοκομείου, ε) το Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής ή το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο οποίο ανήκει ο κρινόμενος ιατρός, με το νόμιμο αναπληρωτή του, και, αν αυτός δεν υπάρχει, τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του οικείου Τμήματος, Κλινικής ή Κέντρου Υγείας. Το Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999.» 2. Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης γίνεται, μετά από αίτηση του κρινόμενου, που υποβάλ λεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνωστοποίηση της έκθεσης, από το Δ.Σ. του οικείου νοσοκομείου, πλην των περιπτώσεων αιτήσεων αναθεώρησης που υποβάλλονται από ιατρούς Κέντρων Υγείας που έχουν μετατραπεί σε αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπη ρεσιακές μονάδες της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ., οι οποίες εξετάζονται από το Δ.Σ. της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..» 3. Η διάταξη της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αιτήσεις αναθεώρησης. Άρθρο 23 Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης 1. Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ψυχολο γικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος» (Ψ.Κ.Β.Ε.), το οποίο συ στάθηκε και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. υπάγεται και το Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας με την επωνυμία «Ειδικός Παιδικός Σταθμός του Ψ.Κ.Β.Ε.», το οποίο λειτουργούσε στο πλαίσιο του Ψ.Κ.Β.Ε.. Ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης ως Ν.Π.Δ.Δ. ορίζεται η 1η Ιανουαρίου Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του νέου Ν.Π.Δ.Δ., η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης πε ριουσίας του πρώην Ψ.Κ.Β.Ε. περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ινστι τούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης ως Ν.Π.Δ.Δ., το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού υποχρεούται στη διενέρ γεια απογραφής του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία περιέρχεται στην κυριότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. Η έκθεση απογραφής της ακίνητης περιουσίας του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης καταχωρί ζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκο φυλακείου. Το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστα σης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος» και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία αυτού, για τα οποία υπάρχει δέσμευση από τις περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών διατάξεις, ειδικά και αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν για τον οποίο αφιερώθηκαν και με τους όρους που τέθηκαν με τις πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. 3. Α. Όργανα διοίκησης του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής. Στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστα σης συνιστάται μία οργανική θέση Διοικητή με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Ο Διοικητής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης, με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ο Διοικητής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου τριτο βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να έχει εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και στην άσκηση επιτελικών καθηκόντων σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ικανότητες στρατηγικού και επιχειρη σιακού σχεδιασμού. Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αναπτυξι ακής Αποκατάστασης είναι επταμελές και αποτελείται από: α) Το Διοικητή, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ.. β) Τρία μέλη με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πρό νοιας, τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης. γ) Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατό μων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από την Ε.Σ.Α.Ε.Α.. δ) Έναν εκπρόσωπο του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος», ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το ως άνω σωματείο. ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων ο οποίος εκλέ γεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σύνολο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατά στασης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να καλείται εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κα θώς και κάθε υπηρεσιακός παράγοντας ή εκπρόσωπος οποιουδήποτε επιστημονικού, ερευνητικού ή τοπικού φορέα, ο οποίος συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

8 4350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα μέλος ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, εφαρμόζονται οι διατά ξεις του άρθρου 15 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ). Επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του Διοι κητή του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, για σπουδαίο λόγο σχετικά με την άσκηση των καθη κόντων του, αζημίως για το Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδο χές, επιδόματα και αποζημιώσεις του Διοικητή του Ιν στιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη και το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν. 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, καταρτίζεται νέος Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ.. Με τον Οργανισμό ορίζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και του Προ έδρου αυτού, καθώς και οι αρμοδιότητες των υπηρε σιών του, κατανέμονται οι τυχόν κενές ή κενούμενες θέσεις προσωπικού του Ψ.Κ.Β.Ε. και του «Ειδικού Παιδι κού Σταθμού του Ψ.Κ.Β.Ε.», οι οποίες μεταφέρονται στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και ορίζονται τα πρόσθετα προσόντα για την κατάληψή τους. Μέχρι την έκδοση του νέου Οργανισμού, το Ίδρυμα λειτουργεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο Οργανισμό και τις λοιπές διατάξεις που το διέπουν, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Ν.Π.Δ.Δ., με την υφιστάμενη διάρθρωση των υπη ρεσιών και το προσωπικό που υπηρετεί, καταργούμενης της θέσης του Γενικού Διευθυντή. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος υποχρεούται, αμέσως μετά τη θέσπιση του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος, στην κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος εγκρί νεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της δι οικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος. Μέχρι την έκδοση αυτού, εφαρμόζεται ο υφιστάμενος Εσωτερικός Κανονισμός. 5. Το προσωπικό του Ιδρύματος που υπηρετεί με σχέ ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την ημερομηνία μετατροπής του Ψ.Κ.Β.Ε. σε Ν.Π.Δ.Δ., μεταφέρεται στο Ν.Π.Δ.Δ. και υπηρετεί με την ίδια σχέση εργασίας και ειδικότητα. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της οικεί ας Υγειονομικής Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τυχόν προσωπικό με σύμ βαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έκτακτο προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασής του και με τους όρους αυτής. Το προσω πικό που μεταφέρεται, υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ), λαμβάνει τα επιδόματα και τις παροχές του προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στο Ίδρυμα λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κα τάστασης. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατη ρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών μέχρι την πλήρη εξίσωσή τους με τις αποδοχές της νέας τους θέσης. Οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού για σχηματισμό κεφαλαίων εφάπαξ χρηματικού βοηθήμα τος του ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α ), από την ημερομηνία μετατροπής του Ψ.Κ.Β.Ε. σε Ν.Π.Δ.Δ., αποτελούν έσοδο του Ν.Π.Δ.Δ., στον προϋπολογισμό του οποίου εγγρά φονται πιστώσεις για την καταβολή εφάπαξ χρηματι κού βοηθήματος στους υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία. Αναλογία του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του ν. 103/1975 σε κάθε περίπτωση δικαι ούνται οι εργαζόμενοι από την ημερομηνία έναρξης των κρατήσεων επί των αποδοχών τους για το σχηματισμό κεφαλαίων αυτού, για δε το προηγούμενο διάστημα λαμβάνουν αναλογία της αποζημίωσης εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α ). 6. Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πλη ρωμής των δαπανών του Ιδρύματος μετά την έναρξη λειτουργίας του ως Ν.Π.Δ.Δ., γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 και του ν. 2362/1995. Οι δα πάνες του υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών γίνονται σε βάρος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 24 Σκλήρυνση κατά Πλάκας 1. Η Νόσος του νευρικού συστήματος με την αναφορά Σκλήρυνση κατά Πλάκας ή Απομυελυνωτική Νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ή Νευρολοίμωξη ή Πολλαπλή Σκλήρωση, είναι νόσος αυτοτελής, ανεξάρ τητα από τα συγγενή με άλλες ασθένειες συμπτώ ματα ή επιπτώσεις στη ζωή των προσβληθέντων από τη Νόσο. Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας αποτελούν ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτε ρης πρόνοιας από την Πολιτεία. 2. Ο τρόπος προσδιορισμού των πασχόντων από Σκλήρυνση κατά Πλάκας και οι διαδικασίες αναγνώρι σης και υπαγωγής στο καθεστώς της Νόσου καθορίζο νται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται ειδικότερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Νόσου και ο τρόπος αναγνώρισής τους, ο τρόπος και η διαδικασία διάγνωσης της Νόσου, οι επιστημονικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διά γνωση της Νόσου, η σύνθεση των αρμόδιων επιτροπών και η διαδικασία συγκρότησής τους και μπορεί να επι τρέπεται η συμμετοχή κοινωνικών φορέων στη διαχεί ριση της Νόσου και της επιστημονικής έρευνας.

9 ΦΕΚ 258 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρ μόδιου Υπουργού, μπορούν να ρυθμίζονται επί μέρους ειδικά θέματα αντιμετώπισης των συνεπειών της Νόσου και διευκόλυνσης των πασχόντων. 4. Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας απο γράφονται σε ειδικό Μητρώο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουρ γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία απογραφής και μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή αρμόδιων κοινωνικών φορέων στην κατάρ τιση και διαχείριση του μητρώου. 5. Για την προώθηση της έρευνας για τη Νόσο, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπο ρεί να ορίζει, με αποφάσεις του, τους επιστημονι κούς και κοινωνικούς φορείς στους οποίους αναθέτει σχετικά ερευνητικά προγράμματα, με τη συμμετο χή του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένω σης ή και άλλων Διεθνών Οργανισμών και φορέων. Άρθρο 25 Οι εφημερίες των ιατρών Ε.Σ.Υ. και των ιατρών που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β., και οι υπερωρίες των πληρωμά των των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εγκρίνονται και πραγματοποιούνται το προηγούμενο οικονομικό έτος, μπορούν να καταβληθούν σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν προβλε φθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους. Άρθρο 26 Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., ύστερα από πρόταση των Προϊσταμένων των Υ.Π.Α.Δ., μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα Ελεγκτή Παροχών Περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σε ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ. με βαθμό Επιμελητή Α ή Β. Στους ελεγκτές αυτούς καταβάλλεται αποζημίωση για το ελεγκτικό έργο, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε πέντε ευρώ ανά ώρα. Η συνολική ετήσια δαπάνη για την αιτία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε το έτος 2004, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Η περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 108/1973 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δη μόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» 3. Για τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. που νοσηλεύ θηκαν στο εξωτερικό μεταξύ της 11ης Μαρτίου 2004 και της 5ης Μαρτίου 2005, ισχύουν τα εξής: Α) Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε χώρες της Ευρω παϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν λίστες αναμονής και για νοσηλείες σε ιδιωτικές πτέρυγες κρατικών νοσο κομείων των χωρών αυτών, αναγνωρίζονται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, εφόσον προσκομισθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρημένα από ελλη νική προξενική ή πρεσβευτική αρχή και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Β) Η νοσηλεία σε χώρες εκτός Ε.Ε. και στις Η.Π.Α. υπόκειται στα ίδια ποσοστά συμμετοχής που ισχύουν για νοσηλεία στην Ελλάδα, στα αντίστοιχα νοσηλευ τικά ιδρύματα (ιδιωτικά, κρατικά). Οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του Ο.Π.Α.Δ. που μεταβαίνουν για νοση λεία στις ανωτέρω χώρες δεν έχουν καμία συμμετοχή στις δαπάνες για έξοδα μετάβασης, επιστροφής και διαμονής του ασθενούς και του συνοδού του. Γ) Οι ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για να υποβληθούν σε μεταμόσχευση, δεν έχουν καμία συμ μετοχή στις σχετικές δαπάνες. Δ) Αναγνωρίζονται τα έξοδα διατροφής του ασθενή και του δότη, για το διάστημα που βρίσκονται εκτός νοσοκομείου, για όλες τις περιπτώσεις μεταμοσχεύ σεων. 4. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του πα ρόντος άρθρου δεν εξοφλούν συνταγές με ιδιοσκευ άσματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλο γο συνταγογραφημένων ιδιοσκευασμάτων, εκτός εάν συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για την αναγκαιότητα της χο ρήγησής τους, ως «αναντικατάστατου». Συνταγές στις οποίες αναγράφονται ιδιοσκευάσματα εκτός καταλό γου, που χορηγούνται ως αναντικατάστατα και η αξία τους ξεπερνά τα εκατό ευρώ, δεν εκτελούνται χωρίς θεώρησή τους από τον ελεγκτή ιατρό του Ο.Π.Α.Δ. ή του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.» 5. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Tο προσωπικό που κατά την ημερομηνία μετάταξής του στον Ο.Π.Α.Δ. υπαγόταν στο καθεστώς υγειονομι κής περίθαλψης άλλου φορέα πλην Δημοσίου, μπορεί με αίτησή του να επιλέξει την υγειονομική περίθαλψη του Ο.Π.Α.Δ.. Η αίτηση υποβάλλεται στον Ο.Π.Α.Δ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την ημε ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.» 6. Η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3075/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ο.Π.Α.Δ. και διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999), όπως αυτές εφαρμόζονται στους υπαλ λήλους των Ν.Π.Δ.Δ., και το οποίο ασφαλίζεται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε ων (Ι.Κ.Α.), υπάγεται από το διορισμό του στον Ο.Π.Α.Δ., στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4277/1962 (ΦΕΚ 191 Α ), σε ό,τι αφορά, τον Κλάδο Σύνταξης και Επι κουρικής Ασφάλισης. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγε ται στην Υγειονομική Περίθαλψη του Ο.Π.Α.Δ.. Το ήδη υπηρετούν στον Ο.Π.Α.Δ. προσωπικό της παραγράφου αυτής μπορεί να υπαχθεί στην Υγειονομική Περίθαλψη του Ο.Π.Α.Δ., εφόσον υποβάλλει αίτηση στον Ο.Π.Α.Δ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.» 7. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών, απολαβών και πρόσθε των αμοιβών του προσωπικού που απασχολείται με

10 4352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Ο.Π.Α.Δ., διενερ γείται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρθρο 27 Κοινωφελές Ίδρυμα «ΘΩΡΑΞ» Στο κοινωφελές ίδρυμα «ΘΩΡΑΞ THORAX Κέντρο Ερευνών Εντατικής Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε με το από π.δ. (ΦΕΚ 271 Β ), εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α ). Άρθρο 28 Παράταση προθεσμίας προσαρμογής στο π.δ. 235/2000 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ θρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 235/2000 (ΦΕΚ 199 Α ) προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ), της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α ), της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ), της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α ), του άρθρου 39 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α ) και του άρθρου 32 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ 17 Α ), παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Άρθρο 29 Ρύθμιση θεμάτων υιοθεσιών 1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες μετα τράπηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ. με το άρθρο 14 του ν. 3329/2005, εφαρμόζουν το θεσμό της υιοθεσίας και της αναδοχής για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους, διενεργώντας την προβλεπόμενη από το ν. 2447/1996 κοινωνική έρευνα και εφόσον δεν υφίσταται για αυτούς κανένα νομικό ή διαδικαστικό κώλυμα. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στελεχωμένη κοινωνική υπηρεσία στις παραπάνω Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, η κοινωνική έρευνα διενεργείται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Διευθύνσεων ή Τμημάτων Πρόνοιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων. 2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας «Αναρρωτήριο Πεντέλης», Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας Καλαμακίου», διατηρούν επίσης την αρ μοδιότητα επί των εκκρεμών υποθέσεων αναδοχής και υιοθεσίας ανηλίκων των υπηρεσιών του πρώην Ε.Ο.Κ.Φ., ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ), καθώς και των εκκρεμών υποθέσεων επί αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη της λειτουργίας τους ως αποκεντρω μένων μονάδων κοινωνικής φροντίδας. 3. Στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής: «15. Αποφασίζει για την τελική έγκριση των πράξεων για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες τις σχετι κές με την υιοθεσία και την αναδοχή, έπειτα από έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου από την αρμόδια Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Κατ εξαίρεση, κατό πιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβου λίου της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., μπορεί πριν την απόφαση για την τελική έγκριση των ως άνω πράξεων, να ζητείται συμπληρωματική έκθεση κοινωνικού λειτουργού επί αιτούμενων από αυτό στοιχείων. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των ως άνω προθεσμιών, οι πράξεις θεω ρούνται σιωπηρώς εγκριθείσες.» Άρθρο 30 Ρύθμιση χρεών του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3301/2005 (ΦΕΚ 263 Α ), εφαρμόζονται και για τις οφειλές του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Οι υπεύθυνες δηλώσεις των προμηθευτών υποβάλλονται σε προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Άρθρο Τα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο του άρθρου 12 του α.ν. 751/1937 (ΦΕΚ 239 Α ) αντικαθίστανται ως εξής: «Ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συντα γές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από γνω μοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε ημέρες μέχρι έξι μήνες. Φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις ημέρες μέχρι έξι μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά.» 2. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 9 του ν. 5539/1932 (ΦΕΚ 198 Α ), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του α.ν. 2430/1940 (ΦΕΚ 209 Α ), αντικαθίστανται ως εξής: «Στους διευθυντές κλινικών και νοσοκομείων και στους ιατρούς, που έχουν άδεια προμήθειας ναρκωτικών, οι οποίοι δεν υποβάλλουν τις τριμηνιαίες καταστάσεις μέσα στην οριζόμενη προθεσμία ή δεν αναγράφουν στο πιο πάνω βιβλίο τα ναρκωτικά του παρόντος άρ θρου που διατέθηκαν στους ασθενείς, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ., ποινή προστίμου μέχρι τριακόσια ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, από τετρακόσια μέχρι χίλια ευρώ.» 3. Τα ποσά που προβλέπονται στις προηγούμενες πα ραγράφους μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφα ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Άρθρο Στα νησιά Τήλο, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Χάλκη και Λειψούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδε κανήσου, καθώς και στα νησιά Ψαρά και Οινούσες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου, επιτρέπεται, εφόσον δεν λειτουργούν φαρμακεία, η χορήγηση, με απόφαση του Νομάρχη, άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας παραρ τημάτων φαρμακείων στο Σωματείο του Διανεμητικού

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4353 Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκα νήσου και στο Σωματείο του Διανεμητικού Λογαρια σμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χίου αντίστοιχα, κατ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α ). Τα ως άνω παραρτήμα τα λειτουργούν υπό τη διεύθυνση φαρμακοποιών που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στη Δωδεκά νησο και στη Χίο αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 2. Σε περίπτωση αδυναμίας του Διανεμητικού Λο γαριασμού των Φαρμακευτικών Συλλόγων Δωδεκανή σου και Χίου αντίστοιχα, να συστήσει και λειτουργή σει παράρτημα φαρμακείου σε ένα από τα νησιά της παραγράφου 1, επιτρέπεται η χορήγηση, με απόφαση του Νομάρχη, άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας παραρ τήματος φαρμακείου σε ένα από τα ανωτέρω νησιά, σε φαρμακοποιό που έχει σε νόμιμη λειτουργία φαρ μακείο σε γειτονικό δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Χίου αντίστοιχα. Εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση από περισσότερους φαρμακοποιούς, λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αιτήσεως. Τα ως άνω παραρτήματα λειτουργούν υπό την επίβλεψη του φαρμακοποιού που έλαβε τη σχετική άδεια και υπό τον όρο ότι σε αυτά υπηρετεί αδειούχος βοηθός φαρμακείου. 3. Οι χορηγούμενες άδειες για την ίδρυση και λει τουργία παραρτημάτων φαρμακείων στα νησιά της παραγράφου 1 καθίστανται άκυρες μετά την πάροδο τριών μηνών από τη λειτουργία φαρμακείου σε αυτά. 4. Απαγορεύεται η κατοχή, αποθήκευση, πώληση και διακίνηση ναρκωτικών που πίνακα Γ του άρθρου 1 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α ) στα παραρτήματα φαρμακείων των παραγράφων 1 και 2. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του α.ν. 1844/ 1939 (ΦΕΚ 298 Α ), όπως εκάστοτε ισχύει. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επεκταθεί η δυνατότητα λειτουργίας παραρτημάτων φαρμακείων κατά τον ίδιο τρόπο και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα ή κοινότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας εφόσον συντρέχουν οι αυτοί λόγοι. Άρθρο 33 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί ζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

12 4354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: et.gr Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50 Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50 Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöýñïíôïò óå ìïñöþ cd-rom êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2005, êáôü 25 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò, ãéá äå ôï ôåý- ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôü 30 euro. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΔΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν Υ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΝΠΤΖΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Σύσταση και σκοπός 1.) Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος «ΣΕΠΒΕ» συστήνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 36277/2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ Π.Δ. 266/1999 Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη:

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη: Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, το σχέδιο απόφασης για την προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 4 /2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.26782 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος του συλλόγου φοιτητών Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) μου γνωστοποίησε τα εξής: Διοικητές Νοσοκομείων, λόγω μη επαρκών εγκεκριμένων κονδυλίων εφημεριών, προβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α )

Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Π.Δ. 366/2002 Ίδρυση Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αιτούντων άσυλο Αλλοδαπών Προσφύγων στην Αθήνα (ΦΕΚ 313, τ. Α ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα