ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013"

Transcript

1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή, Τ.Θ 60092, Τ.Κ Περίληψη Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ελέγχει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος, την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Συνολικά, την εξαετία πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 6000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, που αφορούν σταθμούς κεραιών εκπομπής, σε τρεις τουλάχιστον θέσεις μέτρησης στο περιβάλλον κάθε σταθμού. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, η συγκεντρωτική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από τους 4705 ελέγχους εκ του συνόλου, με στόχο την αντιπαραβολή τους με τα θεσμοθετημένα όρια και τον χαρακτηρισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αφορά, μεταξύ άλλων, την τιμή του λόγου έκθεσης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε), ανά περιοχή συχνοτήτων, σε όλες τις θέσεις μέτρησης, καθώς και την τιμή του συνολικού λόγου έκθεσης για το ίδιο μέγεθος στην εκάστοτε δυσμενέστερη από πλευράς έντασης ηλεκτρικού πεδίου θέση μέτρησης. Στόχος της εργασίας είναι η συγκεντρωτική απεικόνιση των δεδομένων που προκύπτουν από τις επιτόπιες μετρήσεις, για την ανάδειξη συμπερασμάτων πανελλαδικής κλίμακας, που αναφέρονται στην τελευταία εξαετία και σχετίζονται με την έκθεση του γενικού πληθυσμού σε υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και παραγόντων ταξινόμησης. Αναφέρονται ενδεικτικά, μεταξύ άλλων: α) το περιβάλλον διεξαγωγής της μέτρησης (αστικό/μη αστικό ή εσωτερικός/εξωτερικός χώρος), β) η ζώνη συχνοτήτων/υπηρεσία (TV, FM, GSM, DCS, UMTS), γ) το έτος, δ) η γειτνίαση των σταθμών κεραιών με χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία). Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα αναφοράς, λόγος έκθεσης, γενικός πληθυσμός, στατιστική επεξεργασία Abstract Greek Atomic Energy Commission (GAEC), in the context of its statutory responsibilities, measure electromagnetic fields (EMF) exposure and check the compliance to reference levels, automatically or after public s request. From 2008 till today, over 6000 such inspections and measurements (audits) have been conducted throughout the country by the Non-Ionizing Radiation Office, at three selected positions in the proximity of base stations. The paper presents processing and statistical analysis of measurement data corresponding to 4705 audits, aiming to compare them with the reference levels for the

2 public exposure s characterization. Among others, the results presentation include the exposure ratio referring to electric field (E) value, for each frequency range, at all selected positions and the total exposure ratio at the worst-scenario exposure position. The scope of the paper is the year analysis of the in-situ measurement data, in order to derive nationwide conclusions for the last six years, characterizing the general public exposure to high frequency electromagnetic fields. Statistical analysis is applied to assist the presentation and evaluation of the data, based on selected criteria and classification parameters, including: i) environment (urban/suburban/rural or/and outdoor/indoor), ii) frequency selected services (TV, FM, GSM, DCS, UMTS), iii) year, iv) vicinity to places and buildings of public concern such as squares, schools and hospitals. Keywords: electromagnetic exposure, reference levels, exposure ratio, general public, statistical analysis 1. Εισαγωγή Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί υψηλής προτεραιότητας την αποτίμηση των επιπέδων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ), λόγω των αλλαγών στις καθιερωμένες τεχνολογίες. Στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρονται δημοσιευμένες εργασίες οι οποίες παρουσιάζουν και αναλύουν τη διαφοροποίηση στα επίπεδα έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ΗΜΠ ΡΣ, βάσει σημαντικού αριθμού επιτόπιων μετρήσεων, σε αρκετές ηπείρους/χώρες, όπως ενδεικτικά στην Αυστραλία (60 σταθμοί βάσης) [Henderson and Bangay 2006], Κορέα (50 θέσεις) [Kim and Park 2010], Κίνα (827 σταθμοί βάσης, συνολικά 6207 θέσεις μέτρησης) [Wu et al. 2013], Αφρική ( θέσεις μέτρησης) [Joyner et al. 2014], Σερβία (664 θέσεις μέτρησης στο περιβάλλον σταθμών βάσης) [Koprivica et al. 2014]. Επιπλέον, η έκθεση του γενικού πληθυσμού σε ΗΜΠ από σταθμούς βάσης τεχνολογίας Long Term Evolution (LTE) σε 30 θέσεις στη Στοκχόλμη, αποτιμήθηκε από τους Joseph et al. [2010]. Μια από κοινού μελέτη του Βελγίου και της Ελλάδας για μετρήσεις της ΗΜ έκθεσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανέλυσε τα αποτελέσματα μετρήσεων 153 θέσεων, κατανεμημένων σε 55 μικρο-περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου, με χρήση φασματικού εξοπλισμού και επιπλέον, με χρήση προσωπικών δοσίμετρων, καταγράφηκαν οι χρονικές διακυμάνσεις της έκθεσης, κατά τη διάρκεια μερικών ημερών ως μιας εβδομάδας σε 98 θέσεις [Vermeeren et al. 2013]. Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη πολυπαραμετρική, συγκεντρωτική ανάλυση, ανά έτος, των δεδομένων επιτόπιων μετρήσεων που έχουν διεξαχθεί στον περιβάλλοντα χώρο σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, για εξαετή περίοδο ( ). Οι ευρυζωνικές και συχνοεπιλεκτικές επιτόπιες μετρήσεις των ΗΜΠ, διεξήχθησαν από κλιμάκια του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ή από εξουσιοδοτημένα από αυτήν συνεργεία άλλων φορέων. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως φορέας υπεύθυνος για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, α) αυτεπαγγέλτως κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως και β) κατόπιν αιτήματος

3 οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Συνολικά, την εξαετία πραγματοποιήθηκαν πλέον των 6000 ελέγχων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα, σε τρία τουλάχιστον σημεία μέτρησης σε κάθε σταθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα των μετρήσεων, η προκαταρτική τους ανάλυση και η σύγκρισή τους με τα όρια έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, βρίσκονται ανηρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα αυτά [ΕΕΑΕ, 2014]. 2. Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού ορίζονται στο Νόμο 4070/2012 (παρ. 9-10, άρθρο 30, ΦΕΚ 82/Α/ ) με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 2-4 της υπ αριθ /3839 (ΦΕΚ 1105/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε., L 199 (1999/519/EC), , «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz GHz». Αξίζει να τονιστεί ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στο 70% των τιμών της προαναφερθείσας Σύστασης της Ε.Ε. [ICNIRP 1998], εισάγοντας ένα πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. Επίσης, ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού (παρ. 10, άρθ. 30 του Νόμου 4070), καθώς αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των αντίστοιχων τιμών της Ε.Ε. Στην παρούσα εργασία, η σύγκριση των μετρούμενων τιμών γίνεται με τα επίπεδα αναφοράς της ελληνικής νομοθεσίας όπως αυτά υπολογίζονται στο 60% των τιμών της προαναφερθείσας Σύστασης της Ε.Ε. και ενδεικτικά αντιστοιχούν σε 21.7 V/m (στη ζώνη συχνοτήτων MHz), 30.1 V/m (800 MHz), 45.2 V/m (1800 ΜΗz) και 47.2 V/m (στη ζώνη συχνοτήτων GHz) για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ε). Για τον τρόπο εφαρμογής των συντελεστών μείωσης ορίων 70% και 60% της κείμενης νομοθεσίας, βλ. τη σχετική εγκύκλιο της ΕΕΑΕ (http://www.eeae.gr/gr/docs/ni/_egkiklios_oria.pdf). Σημειώνεται ότι για τη στάθμιση της επιβάρυνσης στην έκθεση του κοινού από μια διάταξη ή διατάξεις που λειτουργούν σε μια στενή περιοχή συχνοτήτων, χρησιμοποιείται ένας καθαρός αριθμός που ονομάζεται λόγος έκθεσης. Ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης υφίστανται περισσότεροι από ένας λόγοι έκθεσης που υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο. Για συχνότητες μεγαλύτερες των 10 MHz, ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος λόγος έκθεσης λ υπολογίζεται βάσει της ενεργού τιμής των μετρήσεων της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m) ή της ενεργού τιμής των μετρήσεων της έντασης του μαγνητικού πεδίου Η (A/m) ή της μέσης τιμής της πυκνότητας ισοδύναμου επίπεδου κύματος P (W/m 2 ), σε μια συχνότητα στην οποία τα επίπεδα αναφοράς (μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων συντελεστών μείωσης 60% ή 70%) είναι L Ε, L H και L P, αντίστοιχα. 2 2 H P (1) 2 2 L L L E H P

4 3. Εξοπλισμός και μεθοδολογία μέτρησης Για τις συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα SRM (3000 και 3006) της εταιρείας Narda-STS. Το κάθε σύστημα SRM αποτελείται από μια βασική μονάδα φασματικό αναλυτή (στις περιοχές συχνοτήτων από 100 khz 3 GHz για το SRM-3000 και 9 khz 6 GHz για το SRM-3006) στην οποία μπορεί να συνδέεται ισοτροπική κεραία ηλεκτρικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων E-field antenna της ίδιας εταιρείας. Το άμεσα μετρούμενο μέγεθος είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m από το οποίο υπολογίζονται οι λόγοι έκθεσης στις οριζόμενες από το χρήστη φασματικές περιοχές-ζώνες συχνοτήτων (βλ. Πίνακα 1), καθώς και ο συνολικός λόγος έκθεσης σε όλη την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου ανιχνευτή (27 ΜHz 3 GHz). Πίνακας 1: Φασματικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των μετρούμενων πεδίων ανά υπηρεσία με χρήση της ισοτροπικής κεραίας ηλεκτρικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz 3 GHz) Φασματική Περιοχή (MHz) Υπηρεσίες 27 87,5 87,5 108 Ραδιοφωνικές εκπομπές στη φασματική περιοχή των FM Αεροναυτική και ναυτιλιακή επικοινωνία - Τηλεοπτικές εκπομπές στη φασματική περιοχή VHF Ενδοεπικοινωνίες ιδιωτικών δικτύων και δίκτυα σωμάτων ασφαλείας (σύστημα TETRA) Τηλεοπτικές εκπομπές στη φασματική περιοχή UHF Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα GSM 900, Ραδιοεντοπισμός Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα DCS Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα UMTS Εκπομπές κεραιοδιατάξεων Wi-Fi και μικροκυματικών κεραιών καθώς και συστήματα ραντάρ, Ραδιοεντοπισμός Ενδιάμεσες περιοχές συχνοτήτων (Ε.Π.Σ) Οι υπόλοιπες περιοχές συχνοτήτων από 27 MHz έως 3 GHz, οι οποίες δεν περιέχονται στις παραπάνω περιοχές Σε κάθε υπό εξέταση χώρο, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια ευρυζωνική επισκόπηση, με σκοπό τον εντοπισμό της θέσης ή των θέσεων που παρατηρούνται οι τοπικά μέγιστες τιμές. Στις θέσεις αυτές οι μετρήσεις λήφθηκαν με την ακόλουθη διαδικασία: Αρχικά, η κεραία συνδέθηκε άμεσα στη βασική μονάδα του συστήματος SRM. Κρατώντας την βασική μονάδα με το χέρι, ο χρήστης τοποθετεί το σύστημα έτσι ώστε η κεραία να βρίσκεται διαδοχικά σε τρία σημεία μέτρησης που απέχουν από το έδαφος περίπου 170, 150 και 110 cm. Κατά τη διαδικασία αυτή καταγράφονται οι λόγοι έκθεσης λ i,f για κάθε σημείο μέτρησης i και για κάθε φασματική περιοχή f (Πίνακας 1). Ο λόγος έκθεσης λ f στην εκάστοτε φασματική περιοχή f, από τις μετρήσεις στα τρία (3) σημεία μέτρησης, υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των λ i,f 3 1 (2) f i, f 3 i1 Ο συνολικός λόγος έκθεσης Λ στη κάθε θέση μέτρησης υπολογίστηκε ως το άθροισμα των λόγων έκθεσης λ f σε όλες τις φασματικές περιοχές f f (3) f

5 Σημειώνεται ότι ο λόγος έκθεσης είναι ένας καθαρός αριθμός που χρησιμοποιείται για να σταθμιστεί η επιβάρυνση στην έκθεση του κοινού από μία διάταξη ή πολλές διατάξεις. Η μέγιστη τιμή του είναι προφανώς 1, που αντιστοιχεί στο 100% των ορίων, τα οποία στο πλαίσιο της εργασίας τίθενται στο 60% των αντίστοιχων τιμών της Ε.Ε. 4. Περιγραφή των δεδομένων μέτρησης Τα δεδομένα μέτρησης προέκυψαν από 4705 επιτόπιους ελέγχους των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στο περιβάλλον σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών για την αποτίμηση της έκθεσης του γενικού πληθυσμού. Κάθε έλεγχος διενεργείται μέσω μετρήσεων σε τρεις τουλάχιστον θέσεις στο περιβάλλον κάθε σταθμού, και έτσι ελήφθησαν δεδομένα μετρήσεων που προέρχονται από τουλάχιστον (3 4705) θέσεις στο περιβάλλον των σταθμών βάσης. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν από κλιμάκια της ΕΕΑΕ ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία άλλων φορέων, κατά τα έτη Τα δεδομένα μέτρησης αναλύονται βάσει παραμέτρων που περιλαμβάνουν: i) έτος, ii) περιβάλλον (αστικό/ημιαστικό/αγροτικό), iii) ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας υπηρεσιών (FM, VHF, TETRA, UHF TV, GSM 900, DCS 1800, UMTS, Wi-Fi/radar, βλ. Πίνακα 1), iv) εγγύτητα σε χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως σχολεία, νοσοκομεία και χώρους συνάθροισης του κοινού, όπως πλατείες. Ο χαρακτηρισμός του περιβάλλοντος γίνεται με βάση την ακόλουθη περιγραφή: (α) αγροτικό: απουσία κατοικιών σε μεγάλη έκταση πλησίον του σημείου εγκατάστασης του σταθμού βάσης, όπως δασικές περιοχές (π.χ. υψώματα, λόφοι), αγροτεμάχια, (β) ημιαστικό: χωριά και κωμοπόλεις, (γ) αστικό: μεγάλα αστικά κέντρα, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη καθώς και μικρότερες πόλεις. Σε κάθε μέτρηση, καταγράφονται, εκτός από τα τοπικά και χρονικά δεδομένα, οι τιμές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m), της πυκνότητας ισχύος P (W/m 2 ) και του λόγου έκθεσης. Τα δεδομένα των μετρήσεων που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν στη δυσμενέστερη (αριθμητικά μεγαλύτερη) - από πλευράς έντασης ηλεκτρικού πεδίου, θέση μέτρησης του εκάστοτε ελέγχου. Συνεπώς, στο εξής, το σύνολο των μετρήσεων που θα παρουσιαστεί αντιστοιχεί στις 4705 «δυσμενέστερες» θέσεις των ελέγχων, στις οποίες μετρήθηκαν οι αριθμητικά μεγαλύτερες τιμές των αναφερόμενων μεγεθών. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των μετρήσεων έχουν εξαιρεθεί αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρους που πρακτικά συνιστούν πάρκα κεραιών και βρίσκονται εκτός οικιστικού ιστού (συνήθως σε υψώματα εκτός πόλεων), στους οποίους υπάρχει μεγάλος αριθμός και πυκνότητα εγκατεστημένων κεραιοδιατάξεων όλων των ειδών (όπως διατάξεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, διατάξεις ραντάρ, κ.α.). Τέλος, στο σύνολο των μετρήσεων συνυπολογίζονται και δεκαπέντε (15) περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον κεραιών περιορισμένης εμβέλειας (μικροκυψέλες), οι οποίες συνήθως τοποθετούνται σε μπαλκόνια και/ή προσόψεις κτιρίων, σε μικρό ύψος. 5. Αποτελέσματα Στο σύνολο των μετρήσεων, η μέση τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, της πυκνότητας ισχύος και του λόγου έκθεσης υπολογίζεται αντίστοιχα: Ε = 2,24 (τυπική απόκλιση σ: 2,96) V/m, P = 0,04 (σ: 0,19) W/m 2 και Λ = 0,01 (σ: 0,06). Ο αριθμός των μετρήσεων ανά έτος, ανεξαρτήτου περιβάλλοντος, είναι 276 (για το έτος 2008), 1211 (2009), 1190 (2010), 384 (2011), 1419 (2012) και 225 (2013). Ο αριθμός των μετρήσεων ανά περιβάλλον, ανεξαρτήτου έτους, είναι 2597 (για το αστικό περιβάλλον), 801 (ημιαστικό) και 1307 (αγροτικό). Δεδομένης της δυσαναλογίας στον αριθμό των μετρήσεων ανά κατηγορία (π.χ. έτος, περιβάλλον), τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη

6 ποσοστό μετρήσεων συνέχεια σταθμισμένα ανά κατηγορία ανάλυσης. Έστω Α το πλήθος των μετρήσεων μιας ευρύτερης κατηγορίας (π.χ. έτος) και α το αντίστοιχο πλήθος μιας υποκατηγορίας της ευρύτερης κατηγορίας (π.χ. περιβάλλον για συγκεκριμένο έτος), τότε η σταθμισμένη μέση τιμή του λόγου έκθεσης ορίζεται ως εξής: i1 i (4) Το Σχήμα 1 απεικονίζει την ποσοστιαία κατανομή του αριθμού των μετρήσεων, στις οποίες η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου λαμβάνει τιμή εντός των επιλεγμένων διαστημάτων: 0-0,5 V/m, 0,5-1 V/m, 1-1,5 V/m, 1,5-2 V/m, 2-2,5 V/m, 2,5-3 V/m, 3-3,5 V/m, 3,5-4 V/m, 4-5 V/m, 5-6 V/m, 6-7 V/m, 7-8,5 V/m, 8,5-10 V/m, V/m, >14 V/m. Η διακριτοποίηση των διαστημάτων δεν είναι ομοιόμορφη, με αποτέλεσμα τα διαστήματα που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου να είναι ευρύτερα, διότι σε αυτά αναμένεται να αντιστοιχεί μικρότερος αριθμός μετρήσεων. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των μετρήσεων έχουν εξαιρεθεί αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί εντός πάρκων κεραιών, οι οποίες αντιστοιχούν κατά βάση σε υψηλές τιμές έκθεσης. Σύμφωνα με το Σχήμα 1, η κατανομή των τιμών της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου πραγματοποιείται και ανά περιβάλλον (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό). Παρατηρείται ότι η πλειονότητα των μετρήσεων (99,1%) αντιστοιχεί σε τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου χαμηλότερες από 14 V/m, τιμή που είναι σαφώς μικρότερη από το 60% των επιπέδων αναφοράς της Ε.Ε. (Ελληνική Νομοθεσία). Οι τιμές που υπερβαίνουν την τιμή των 14 V/m καταγράφηκαν, στο αστικό περιβάλλον, σε ισοϋψή σημεία (π.χ. ταράτσες κτιρίων) και κοντινές αποστάσεις (της τάξης μερικών μέτρων) από τις μετρούμενες κεραιοδιατάξεις, καθώς και στο εγγύς περιβάλλον κεραιών περιορισμένης εμβέλειας (μικροκυψέλες). Στο αγροτικό περιβάλλον, παρατηρείται ότι ο αριθμός των μετρήσεων που αντιστοιχεί σε τιμές >10 V/m, αυξάνεται σε σχέση με την τάση στις προηγούμενες στάθμες τιμών (συσχέτιση αστικού με αγροτικού περιβάλλοντος), γεγονός που, όπως διαπιστώθηκε, οφείλεται στην εγκατάσταση περιορισμένου αριθμού σταθμών με κεραιοδιατάξεις κινητής τηλεφωνίας σε πολύ χαμηλό ύψος, καθώς και στην ύπαρξη μεμονωμένων κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών. 100% Κατανομή μετρήσεων συναρτήσει διαστημάτων έντασης ηλεκτρικού πεδίου και περιβάλλοντος 80% 60% 40% 20% αγροτικό ημιαστικό αστικό 0% ένταση ηλεκτρικού πεδίου E (V/m) Σχήμα 1: Ποσοστιαία κατανομή μετρήσεων εντός επιλεγμένων διαστημάτων έντασης ηλεκτρικού πεδίου. Η κατηγοριοποίηση του αριθμού των μετρήσεων πραγματοποιείται και συναρτήσει του περιβάλλοντος (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό).

7 λόγος έκθεσης λf Διαχωρίζοντας για κάθε μέτρηση, τις τρεις υπηρεσίες με την υψηλότερη συνεισφορά, ο Πίνακας 2 συνοψίζει τον αριθμό των μετρήσεων στις οποίες η κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις υψηλότερες συνεισφορές, τη μέση τιμή του λόγου έκθεσης λ f και την τυπική απόκλιση σ. Από τον Πίνακα 2 συμπεραίνεται ότι οι υπηρεσίες οι οποίες απαντώνται συχνότερα στις επιτόπιες μετρήσεις είναι οι GSM 900, DCS 1800, UMTS, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες μέσες τιμές του λόγου έκθεσης εντοπίζονται για τις υπηρεσίες GSM 900 (0,0056), TΕΤRA (0,0050) και FM (0,0048). Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέση τιμή του λόγου έκθεσης δεν είναι, σε κάποιες περιπτώσεις περιβάλλοντος, ενδεικτική της συνολικής ή ποσοστιαίας έκθεσης. Η μεγάλη διακύμανση των τιμών, γεγονός που καταδεικνύεται από τις υψηλές τιμές της τυπικής απόκλισης οδηγεί σε υπολογισμό μέσης τιμής του λόγου έκθεσης η οποία αντιστοιχεί σε δυσμενέστερη εικόνα έκθεσης, σε σχέση με τη συντριπτική πλειονότητα των τιμών. Για το λόγο αυτό, υπολογίζεται και η διάμεσος (median) του δείγματος των μετρήσεων, η οποία είναι η τιμή που διαιρεί την κατανομή των μετρήσεων σε δύο ίσα μέρη, όταν οι τιμές τοποθετηθούν σε αύξουσα σειρά. Πίνακας 2: Συνοπτικά αποτελέσματα λόγου έκθεσης ανά υπηρεσία: Αριθμός των μετρήσεων στις οποίες η κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις υψηλότερες συνεισφορές, μέση τιμή, διάμεσος και τυπική απόκλιση σ του λόγου έκθεσης λ f. Υπηρεσία (ΜΗz) Αριθμός μετρήσεων Μέση τιμή λόγου έκθεσης Διάμεσος τιμή λόγου έκθεσης Τυπική απόκλιση λόγου έκθεσης FM (87,5 108) ,0048 0, ,0570 VHF ( ) ,0001 0, ,0009 TETRA ( ) 203 0,0050 0, ,0163 UHF TV ( ) 943 0,0008 0, ,0049 GSM 900 ( ) ,0056 0, ,0188 DCS 1800 ( ) ,0040 0, ,0302 UMTS ( ) ,0020 0, ,0089 Wi-Fi/radar ( ) ,0001 0, ,0011 Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης, συναρτήσει υπηρεσίας και έτους. Παρατηρείται ότι για όλα τα έτη ακολουθείται η ίδια τάση για τις τιμές του λόγου έκθεσης. Οι τρεις υπηρεσίες (ζώνες συχνοτήτων) που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης είναι οι τρεις της κινητής τηλεφωνίας (GSM 900, DCS 1800, UMTS), ενώ η αμέσως επόμενη είναι σταθερά η υπηρεσία FM. 1,0E-03 Σταθμισμένη διάμεσος τιμή λόγου έκθεσης συναρτήσει υπηρεσίας και περιβάλλοντος FM VHF TETRA UHF TV GSM 900 DCS 1800 UMTS Wi-Fi/radar 5,0E-04 0,0E Σχήμα 2: Σταθμισμένη διάμεσος τιμή του λόγου έκθεσης, συναρτήσει υπηρεσίας και έτους. Λόγος έκθεσης ίσος με 1 αντιστοιχεί με ποσοστό 100% των ορίων

8 συνεισφορά λόγου έκθεσης λf συνεισφορά λόγου έκθεσης λf Το Σχήμα 3(α) παρουσιάζει συγκριτικά την ποσοστιαία συνεισφορά της σταθμισμένης μέσης τιμής του λόγου έκθεσης λ f κάθε υπηρεσίας, συναρτήσει του περιβάλλοντος. Εύκολα παρατηρείται ότι στο αστικό περιβάλλον τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζουν οι υπηρεσίες ΤΕΤRA, GSM 900, DCS 1800, UMTS και Wi-Fi/radar, γεγονός που δικαιολογείται από την πυκνότητα του δικτύου μεγάλων αστικών κέντρων. Αντίθετα, οι υπηρεσίες που συνεισφέρουν περισσότερο στη συνολική έκθεση του αγροτικού περιβάλλοντος είναι οι FM και UHF ΤV, γεγονός που δικαιολογείται από τη συχνότητα εμφάνισης μεμονωμένων κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών σε αγροτικές περιοχές και περιοχές απομακρυσμένες από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Συνεισφορά σταθμισμένης μέσης τιμής λόγου έκθεσης λf συναρτήσει υπηρεσίας και περιβάλλοντος 100% Συνεισφορά σταθμισμένης διαμέσου λόγου έκθεσης λf συναρτήσει υπηρεσίας και περιβάλλοντος 100% 80% 60% 40% αγροτικό ημιαστικό αστικό 80% 60% 40% αγροτικό ημιαστικό αστικό 20% 20% 0% 0% (α) (β) Σχήμα 3: Συγκριτική παρουσίαση της ποσοστιαίας συνεισφοράς της σταθμισμένης (α) μέσης και (β) διάμεσης τιμής του λόγου έκθεσης λ f κάθε υπηρεσίας, συναρτήσει του περιβάλλοντος (αστικό, ημιαστικό και αγροτικό). Το Σχήμα 3(β) απεικονίζει την ίδια σύγκριση για τη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης λ f κάθε υπηρεσίας, ανά περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη διαφοροποίηση μεταξύ μέσης και διάμεσης τιμής. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της μεγάλης τιμής τυπικής απόκλισης, η διάμεσος τιμή είναι μικρότερη σε σχέση με τη μέση τιμή του λόγου έκθεσης λ f. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεταβολή της εικόνας για την κατανομή των τιμών. Οι κύριες υπηρεσίες στις οποίες αντιστρέφεται η συσχέτιση αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος, είναι η FM και UHF TV. Η παρατήρηση αυτή δικαιολογείται συνδυαστικά από τους εξής παράγοντες: α) η μέση τιμή του λόγου έκθεσης αυξάνεται, στο αγροτικό περιβάλλον, λόγω της ύπαρξης μικρού αριθμού κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών χαμηλής ισχύος (δεδομένης της αφαίρεσης των μετρήσεων εντός πάρκων κεραιών) που προκαλούν όμως υψηλές τιμές πεδίων και β) η διάμεσος τιμή του λόγου έκθεσης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, για το αστικό περιβάλλον, λόγω του μεγάλου αριθμού κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών υψηλής ισχύος, οι οποίες βρίσκονται σε υψώματα εκτός αστικών περιοχών (δηλ. σε μεγάλη απόσταση), προκαλώντας όμως μεσαίας τάξης τιμές πεδίων (π.χ. σε ταράτσες κτιρίων εντός δήμων που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Υμηττός στο Ν. Αττικής). Όπως περιγράφηκε κατά τη μεθοδολογία μέτρησης, ο λόγος έκθεσης Λ υπολογίζεται για τη θέση με τη «δυσμενέστερη» (αριθμητικά μεγαλύτερη) έκθεση. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε α) εσωτερικούς χώρους (297 θέσεις), ή/και β) σε εξωτερικούς χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως πλατείες, σχολεία, νοσοκομεία, λόγω αυξημένης συγκέντρωσης του κοινού (887 θέσεις). Στις περιπτώσεις αυτές δεν αναμένεται το δυσμενέστερο σενάριο έκθεσης, λόγω αντίστοιχα της θωράκισης που παρέχουν τα δομικά υλικά στην πρώτη περίπτωση και λόγω του

9 πυκνότητα ισχύος P (W/m2) γεγονότος ότι οι εξωτερικοί χώροι κοινωνικού ενδιαφέροντος συνήθως βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους και συνεπώς σε χαμηλότερο ύψος και σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από τους υπό μέτρηση σταθμούς κεραιών. Το Σχήμα 4 απεικονίζει συγκριτικά τη μέση τιμή της πυκνότητας ισχύος P (W/m 2 ) για τις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, σε σχέση με το σύνολο των μετρήσεων (4705), οι οποίες αντιστοιχούν στη «δυσμενέστερη» -αριθμητικά μεγαλύτερη τιμή για τον εκάστοτε έλεγχο. Σύμφωνα με το Σχήμα 4, στους χώρους που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις (α & β), η έκθεση είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις θέσεις που επιλέγονται από τα συνεργεία μέτρησης με γνώμονα τη «δυσμενέστερη» έκθεση του κοινού στο περιβάλλον σταθμών κεραιών, αλλά πραγματοποιούνται στις θέσεις αυτές καθαρά προς ενημέρωση του κοινού. Το γεγονός αυτό πρακτικά επιβεβαιώνει τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των μετρήσεων (ΚΥΑ με αριθ ΕΦΑ (493), ΦΕΚ 346/Β/ ), σύμφωνα με την οποία, οι θέσεις που επιλέγονται από τα συνεργεία μέτρησης, πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιο ύψος και εγγύτητα με τον εκάστοτε σταθμό βάσης, προκειμένου να διερευνώνται οι πιο «επιβαρημένες» από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θέσεις και συνθήκες έκθεσης του κοινού και να διαπιστώνεται η συμμόρφωση ή όχι με τα όρια έκθεσης της κείμενης νομοθεσίας. Συγκρίνοντας τις περιπτώσεις α και β, η μεγαλύτερη μέση τιμή της P στους εσωτερικούς χώρους οφείλεται προφανώς στην ύπαρξη διατάξεων εκπομπής στο εσωτερικό οικιών/γραφείων, π.χ. WiFi routers/femtocells. 0,04 0,037 Mέση τιμή της πυκνότητας ισχύος P συναρτήσει διαφόρων χώρων μέτρησης 0,03 0,02 0,013 0,01 0,005 0,00 σύνολο [#4705] εσωτ. χώροι [#297] εξωτ. χώροι κοινωνικού ενδιαφέροντος [#887] Σχήμα 4: Μέσες τιμές της πυκνότητας ισχύος στο σύνολο των μετρήσεων (4705 «δυσμενέστερες» θέσεις), στους εσωτερικούς χώρους (297 θέσεις) και στους εξωτερικούς χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος (887 θέσεις). 6. Συμπεράσματα Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η συγκεντρωτική απεικόνιση των δεδομένων που προκύπτουν από τους επιτόπιους ελέγχους, για την ανάδειξη συμπερασμάτων πανελλαδικής κλίμακας, που αναφέρονται στην τελευταία εξαετία και σχετίζονται με την έκθεση του γενικού πληθυσμού σε υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση, βάσει επιλεγμένων κριτηρίων και παραγόντων ταξινόμησης. Το δείγμα μέτρησης αναφέρεται σε 4705 επιτόπιoυς ελέγχους. Συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα των μετρήσεων (99,1%) αντιστοιχεί σε τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου χαμηλότερες από 14 V/m, τιμή που είναι σαφώς μικρότερη από τα

10 όρια έκθεσης της Ελληνικής Νομοθεσίας που αντιστοιχούν στο 60% των αντίστοιχων τιμών της Ε.Ε. Με βάση τη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης, οι τρεις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη τιμή είναι οι τρεις της κινητής τηλεφωνίας (GSM 900, DCS 1800, UMTS), ενώ η αμέσως επόμενη είναι σταθερά η υπηρεσία FM, τάση που παρατηρείται για όλα τα έτη. Επίσης, με βάση τη σταθμισμένη μέση τιμή του λόγου έκθεσης, παρατηρήθηκε ότι στο αστικό περιβάλλον, τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζουν οι υπηρεσίες ΤΕΤRA, GSM 900, DCS 1800, UMTS και Wi-Fi/radar, γεγονός που δικαιολογείται από την πυκνότητα των δικτύων αυτών των υπηρεσιών εντός μεγάλων αστικών κέντρων. Τέλος, παρατηρείται ότι η μέση τιμή της πυκνότητας ισχύος που αντιστοιχεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος είναι σημαντικά χαμηλότερη, σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή επί του συνόλου των μετρήσεων (δηλ. των θέσεων που αντιστοιχούν στη «δυσμενέστερη» έκθεση). Συμπερασματικά, η συνολική εικόνα της έκθεσης του γενικού πληθυσμού βρίσκεται σε γενική συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρόντα δεδομένα συνεχώς ενημερώνονται από νέα, αξιολογώντας και τις νέες υπηρεσίες, όπως τα δίκτυα 4 ης γενιάς (4G - LTE (Long Term Evolution)). 7. Βιβλιογραφία ΕΕΑΕ, Ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ, Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων: σταθμοί κεραιών (http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/ni/newmaps_query). Henderson SI, Bangay MJ Survey of RF exposure levels from mobile telephone base stations in Australia. Bioelectromagnetics 27(1): International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up 300 GHz). Health Phys 74(4): Joseph W, Verloock L, Goeminne F, Vermeeren G, Martens L Assessment of general public exposure to LTE and RF sources present in an urban environment. Bioelectromagnetics 31(7): Joyner KH, VanWyk MJ, Rowley JT, National surveys of Radiofrequency fields strengths from radio base stations in Africa. Radiat Prot Dosimetry 158(3): Kim BC, Park S-O Evaluation of RF electromagnetic field exposure levels from cellular base stations in Korea. Bioelectromagnetics 31(6): Koprivica M, Neskovic N, Neskovic A, Paunovic G., Statistical analysis of electromagnetic radiation measurements in the vicinity of GSM/UMTS base station antenna masts. Radiat Prot Dosimetry 158(3): Vermeeren G, Markakis I, Goeminne F, Samaras T, Martens L, Joseph W., Spatial and temporal RF electromagnetic field exposure of children and adults in indoor micro environments in Belgium and Greece. Prog Biophys Mol Biol 113(2): Wu T, Shao Q, Yang L, Qi D, Lin J, Lin, Yu Z., A large-scale measurement of electromagnetic fields near GSM stations in Guangxi, China for risk communication. Radiat Prot Dosimetry 155(1):25-31.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εκτίµηση και αξιολόγηση έντασης ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στην περιοχή µελέτης του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Wind µε κωδική ονοµασία «ΠΗΛΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Αγ. Παρασκευή, 30062009 Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος Α.Π.: Μ.ι./411/2637 Tηλ. : 2106506745, 2106506700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Ιωάννης Ν. Σάχαλος Καθηγητής Ραδιοεπικοινωνιών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την ανθρώπινη υγεία! Κωνσταντίνος Γ. Βροντάκης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος Στην εποχή µας, ο αναπτυγµένος τεχνολογικά πολιτισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νισσήµ Μπενµαγιώρ ιπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (WiFi) ΣΤΗΝ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Έκδοση 1.0 ράκος Ανδρέας Βίκτωρας Ματεεβίτσι 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Μύθοι και πραγματικότητες για τη μεταξύ τους σχέση ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθανάσιος Παπανδρέου, Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Η έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος

I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος I. Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισµού σύµφωνα µε την οδηγία RTTE 1999/5/ΕΚ. II. Μετρήσεις για την συµµόρφωση µε την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος Τσατάλας Στέλιος Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος Α Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Αθανασίου Έκτορας 1, Γούλα Μαρία 1, Κλαδάς Αθανάσιος 1, Κοτσαβασίλογλου Λήδα 1, Μαρκούδης Ευάγγελος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες

Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία γραμμών, υποσταθμών και συσκευών ηλεκτρικής ενεργείας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες Δημήτριος Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Διευθυντής του Εργαστηρίου Παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 3 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα

Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα Ηλεκτρομαγνητική (περιβαλλοντική) συμβατότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ηλεκτρική τάση προκαλεί ηλεκτρικά πεδία - το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί μαγνητικά πεδία. Επειδή όλες οι ανθρώπινες λειτουργίες (συστολή μυών, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις

Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες των κινητών και οι αρνητικές τους επιδράσεις Αθανασίου Έκτορας, Γούλα Μαρία, Κλαδάς Αθανάσιος, Κοτσαβασίλογλου Λήδα, Μαρκούδης Βαγγέλης Ερευνητική εργασία, Α τετραμήνου Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα

Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της ΚινητήςΤηλεφωνίαςστηνΕλλάδα Γιώργος Στεφανόπουλος Γενικός Διευθυντής www.eekt.gr Ιούνιος 2010 1 Συνεισφορά του κλάδου στην Εθνική Οικονομία Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιπτώσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας και των ΤΠΕ στο ΣΥΜΕΛΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ (Α.Μ.2914) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Βιόπολις 41110 Λάρισα, Ελλάς Tηλ: +30-2413-5020-51, 52, Fax: +30-2413-501013

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Μέτρησ εων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Από Cretasoft Developments, Aktinovolia.com

Πρόταση Μέτρησ εων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Από Cretasoft Developments, Aktinovolia.com Πρόταση Μέτρησ εων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Από Cretasoft Developments, Aktinovolia.com Υπόψιν κου... Αγαπητέ κ.... H CretaSoftware -CretaWeb είναι μια εταιρεία που αποτελείται από νέους άρτια καταρτισμένους

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά τηλέφωνα και υγεία. Λύκουρα Βασιλική

Κινητά τηλέφωνα και υγεία. Λύκουρα Βασιλική ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κινητά τηλέφωνα και υγεία Λύκουρα Βασιλική 1.Τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή μας Κινητά ή κυψελοειδή τηλέφωνα Μία απ τις πιο χρήσιμες ηλεκτρονικές συσκευές αναπόσπαστο κομμάτι του προσωπικού μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Η αυξανόμενη ανησυχία που προκαλούν οι υπόνοιες για τις επιβλαβείς συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχουν αυξήσει τελευταία την ανάγκη για ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση, χωρίς δικαιολόγηση. 1. Α) Φορτία που κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και Μοντέλο Προσομοίωσης Δικτύου Αισθητήρων

Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και Μοντέλο Προσομοίωσης Δικτύου Αισθητήρων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Επίδραση της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Microwaves and Fiber Optics Lab Ερευνητικές Δραστηριότητες www.mfol.ece.ntua.gr www.iccs.gr Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου Δρ. Ροδούλα Μακρή 1 Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Κεραίες: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής

Διαβάστε περισσότερα

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια

2006-07-05 ICS: 33.020. Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια 2006-07-05 ICS: 33.020 ΕΛΟΤ 1422-3 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 3: Tεχνικές δοκιµών και µετρήσεων Όρια Radiocommunication Antenna

Διαβάστε περισσότερα

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1:

49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: 49 ο Λύκειο Αθηνών Project ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Ομάδα 1: Δημήτρης Φίλος Α3 Γιώργος Τιγκιρόπουλος Α3 Ηρακλής Σπυρόπουλος Α3 Χρήστος Τσάκαλης Α3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΡΑΟΥΖΕΟΣ Θέμα εργασίας :Ημέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή. Πραγματικότητες

Κινητή. Πραγματικότητες Κινητή Τηλεφωνία: Μύθοι και Πραγματικότητες 1 ο ΕΠΑ.Λ. ΙΛΙΟΥ Σχολικό έτος 2012-2013 Κινητή Τηλεφωνία: Ερευνητική εργασία 3 ου τμήματος ενδιαφέροντος Α Λυκείου 1 ου ΕΠΑ.Λ. Ιλίου των μαθητών: Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WI-FI HOT SPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ Ν. ΜΑΚΡΗΣ» ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα