ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2013"

Transcript

1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΨΙΣΥΧΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ M. Xριστοπούλου, Δ. Κουτουνίδης, Ε. Καραμπέτσος Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή, Τ.Θ 60092, Τ.Κ Περίληψη Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ελέγχει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος, την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Συνολικά, την εξαετία πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 6000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, που αφορούν σταθμούς κεραιών εκπομπής, σε τρεις τουλάχιστον θέσεις μέτρησης στο περιβάλλον κάθε σταθμού. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, η συγκεντρωτική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από τους 4705 ελέγχους εκ του συνόλου, με στόχο την αντιπαραβολή τους με τα θεσμοθετημένα όρια και τον χαρακτηρισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αφορά, μεταξύ άλλων, την τιμή του λόγου έκθεσης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε), ανά περιοχή συχνοτήτων, σε όλες τις θέσεις μέτρησης, καθώς και την τιμή του συνολικού λόγου έκθεσης για το ίδιο μέγεθος στην εκάστοτε δυσμενέστερη από πλευράς έντασης ηλεκτρικού πεδίου θέση μέτρησης. Στόχος της εργασίας είναι η συγκεντρωτική απεικόνιση των δεδομένων που προκύπτουν από τις επιτόπιες μετρήσεις, για την ανάδειξη συμπερασμάτων πανελλαδικής κλίμακας, που αναφέρονται στην τελευταία εξαετία και σχετίζονται με την έκθεση του γενικού πληθυσμού σε υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και παραγόντων ταξινόμησης. Αναφέρονται ενδεικτικά, μεταξύ άλλων: α) το περιβάλλον διεξαγωγής της μέτρησης (αστικό/μη αστικό ή εσωτερικός/εξωτερικός χώρος), β) η ζώνη συχνοτήτων/υπηρεσία (TV, FM, GSM, DCS, UMTS), γ) το έτος, δ) η γειτνίαση των σταθμών κεραιών με χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος (π.χ. σχολεία, νοσοκομεία). Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, επίπεδα αναφοράς, λόγος έκθεσης, γενικός πληθυσμός, στατιστική επεξεργασία Abstract Greek Atomic Energy Commission (GAEC), in the context of its statutory responsibilities, measure electromagnetic fields (EMF) exposure and check the compliance to reference levels, automatically or after public s request. From 2008 till today, over 6000 such inspections and measurements (audits) have been conducted throughout the country by the Non-Ionizing Radiation Office, at three selected positions in the proximity of base stations. The paper presents processing and statistical analysis of measurement data corresponding to 4705 audits, aiming to compare them with the reference levels for the

2 public exposure s characterization. Among others, the results presentation include the exposure ratio referring to electric field (E) value, for each frequency range, at all selected positions and the total exposure ratio at the worst-scenario exposure position. The scope of the paper is the year analysis of the in-situ measurement data, in order to derive nationwide conclusions for the last six years, characterizing the general public exposure to high frequency electromagnetic fields. Statistical analysis is applied to assist the presentation and evaluation of the data, based on selected criteria and classification parameters, including: i) environment (urban/suburban/rural or/and outdoor/indoor), ii) frequency selected services (TV, FM, GSM, DCS, UMTS), iii) year, iv) vicinity to places and buildings of public concern such as squares, schools and hospitals. Keywords: electromagnetic exposure, reference levels, exposure ratio, general public, statistical analysis 1. Εισαγωγή Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί υψηλής προτεραιότητας την αποτίμηση των επιπέδων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ), λόγω των αλλαγών στις καθιερωμένες τεχνολογίες. Στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρονται δημοσιευμένες εργασίες οι οποίες παρουσιάζουν και αναλύουν τη διαφοροποίηση στα επίπεδα έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ΗΜΠ ΡΣ, βάσει σημαντικού αριθμού επιτόπιων μετρήσεων, σε αρκετές ηπείρους/χώρες, όπως ενδεικτικά στην Αυστραλία (60 σταθμοί βάσης) [Henderson and Bangay 2006], Κορέα (50 θέσεις) [Kim and Park 2010], Κίνα (827 σταθμοί βάσης, συνολικά 6207 θέσεις μέτρησης) [Wu et al. 2013], Αφρική ( θέσεις μέτρησης) [Joyner et al. 2014], Σερβία (664 θέσεις μέτρησης στο περιβάλλον σταθμών βάσης) [Koprivica et al. 2014]. Επιπλέον, η έκθεση του γενικού πληθυσμού σε ΗΜΠ από σταθμούς βάσης τεχνολογίας Long Term Evolution (LTE) σε 30 θέσεις στη Στοκχόλμη, αποτιμήθηκε από τους Joseph et al. [2010]. Μια από κοινού μελέτη του Βελγίου και της Ελλάδας για μετρήσεις της ΗΜ έκθεσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανέλυσε τα αποτελέσματα μετρήσεων 153 θέσεων, κατανεμημένων σε 55 μικρο-περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου, με χρήση φασματικού εξοπλισμού και επιπλέον, με χρήση προσωπικών δοσίμετρων, καταγράφηκαν οι χρονικές διακυμάνσεις της έκθεσης, κατά τη διάρκεια μερικών ημερών ως μιας εβδομάδας σε 98 θέσεις [Vermeeren et al. 2013]. Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη πολυπαραμετρική, συγκεντρωτική ανάλυση, ανά έτος, των δεδομένων επιτόπιων μετρήσεων που έχουν διεξαχθεί στον περιβάλλοντα χώρο σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, για εξαετή περίοδο ( ). Οι ευρυζωνικές και συχνοεπιλεκτικές επιτόπιες μετρήσεις των ΗΜΠ, διεξήχθησαν από κλιμάκια του Γραφείου Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ή από εξουσιοδοτημένα από αυτήν συνεργεία άλλων φορέων. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως φορέας υπεύθυνος για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, α) αυτεπαγγέλτως κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κεραιών, που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως και β) κατόπιν αιτήματος

3 οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Συνολικά, την εξαετία πραγματοποιήθηκαν πλέον των 6000 ελέγχων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα, σε τρία τουλάχιστον σημεία μέτρησης σε κάθε σταθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα των μετρήσεων, η προκαταρτική τους ανάλυση και η σύγκρισή τους με τα όρια έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, βρίσκονται ανηρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση του κοινού στα δεδομένα αυτά [ΕΕΑΕ, 2014]. 2. Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού ορίζονται στο Νόμο 4070/2012 (παρ. 9-10, άρθρο 30, ΦΕΚ 82/Α/ ) με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 2-4 της υπ αριθ /3839 (ΦΕΚ 1105/Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά». Η προαναφερθείσα Κ.Υ.Α. βασίστηκε στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε., L 199 (1999/519/EC), , «Σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz GHz». Αξίζει να τονιστεί ότι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στο 70% των τιμών της προαναφερθείσας Σύστασης της Ε.Ε. [ICNIRP 1998], εισάγοντας ένα πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. Επίσης, ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού (παρ. 10, άρθ. 30 του Νόμου 4070), καθώς αυτά απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των αντίστοιχων τιμών της Ε.Ε. Στην παρούσα εργασία, η σύγκριση των μετρούμενων τιμών γίνεται με τα επίπεδα αναφοράς της ελληνικής νομοθεσίας όπως αυτά υπολογίζονται στο 60% των τιμών της προαναφερθείσας Σύστασης της Ε.Ε. και ενδεικτικά αντιστοιχούν σε 21.7 V/m (στη ζώνη συχνοτήτων MHz), 30.1 V/m (800 MHz), 45.2 V/m (1800 ΜΗz) και 47.2 V/m (στη ζώνη συχνοτήτων GHz) για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ε). Για τον τρόπο εφαρμογής των συντελεστών μείωσης ορίων 70% και 60% της κείμενης νομοθεσίας, βλ. τη σχετική εγκύκλιο της ΕΕΑΕ (http://www.eeae.gr/gr/docs/ni/_egkiklios_oria.pdf). Σημειώνεται ότι για τη στάθμιση της επιβάρυνσης στην έκθεση του κοινού από μια διάταξη ή διατάξεις που λειτουργούν σε μια στενή περιοχή συχνοτήτων, χρησιμοποιείται ένας καθαρός αριθμός που ονομάζεται λόγος έκθεσης. Ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης υφίστανται περισσότεροι από ένας λόγοι έκθεσης που υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο. Για συχνότητες μεγαλύτερες των 10 MHz, ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος λόγος έκθεσης λ υπολογίζεται βάσει της ενεργού τιμής των μετρήσεων της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m) ή της ενεργού τιμής των μετρήσεων της έντασης του μαγνητικού πεδίου Η (A/m) ή της μέσης τιμής της πυκνότητας ισοδύναμου επίπεδου κύματος P (W/m 2 ), σε μια συχνότητα στην οποία τα επίπεδα αναφοράς (μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων συντελεστών μείωσης 60% ή 70%) είναι L Ε, L H και L P, αντίστοιχα. 2 2 H P (1) 2 2 L L L E H P

4 3. Εξοπλισμός και μεθοδολογία μέτρησης Για τις συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα SRM (3000 και 3006) της εταιρείας Narda-STS. Το κάθε σύστημα SRM αποτελείται από μια βασική μονάδα φασματικό αναλυτή (στις περιοχές συχνοτήτων από 100 khz 3 GHz για το SRM-3000 και 9 khz 6 GHz για το SRM-3006) στην οποία μπορεί να συνδέεται ισοτροπική κεραία ηλεκτρικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων E-field antenna της ίδιας εταιρείας. Το άμεσα μετρούμενο μέγεθος είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m από το οποίο υπολογίζονται οι λόγοι έκθεσης στις οριζόμενες από το χρήστη φασματικές περιοχές-ζώνες συχνοτήτων (βλ. Πίνακα 1), καθώς και ο συνολικός λόγος έκθεσης σε όλη την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου ανιχνευτή (27 ΜHz 3 GHz). Πίνακας 1: Φασματικές περιοχές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των μετρούμενων πεδίων ανά υπηρεσία με χρήση της ισοτροπικής κεραίας ηλεκτρικού πεδίου υψηλών συχνοτήτων E- field antenna (27 ΜHz 3 GHz) Φασματική Περιοχή (MHz) Υπηρεσίες 27 87,5 87,5 108 Ραδιοφωνικές εκπομπές στη φασματική περιοχή των FM Αεροναυτική και ναυτιλιακή επικοινωνία - Τηλεοπτικές εκπομπές στη φασματική περιοχή VHF Ενδοεπικοινωνίες ιδιωτικών δικτύων και δίκτυα σωμάτων ασφαλείας (σύστημα TETRA) Τηλεοπτικές εκπομπές στη φασματική περιοχή UHF Εκπομπές σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα GSM 900, Ραδιοεντοπισμός Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα DCS Εκπομπές κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα UMTS Εκπομπές κεραιοδιατάξεων Wi-Fi και μικροκυματικών κεραιών καθώς και συστήματα ραντάρ, Ραδιοεντοπισμός Ενδιάμεσες περιοχές συχνοτήτων (Ε.Π.Σ) Οι υπόλοιπες περιοχές συχνοτήτων από 27 MHz έως 3 GHz, οι οποίες δεν περιέχονται στις παραπάνω περιοχές Σε κάθε υπό εξέταση χώρο, πραγματοποιήθηκε αρχικά μια ευρυζωνική επισκόπηση, με σκοπό τον εντοπισμό της θέσης ή των θέσεων που παρατηρούνται οι τοπικά μέγιστες τιμές. Στις θέσεις αυτές οι μετρήσεις λήφθηκαν με την ακόλουθη διαδικασία: Αρχικά, η κεραία συνδέθηκε άμεσα στη βασική μονάδα του συστήματος SRM. Κρατώντας την βασική μονάδα με το χέρι, ο χρήστης τοποθετεί το σύστημα έτσι ώστε η κεραία να βρίσκεται διαδοχικά σε τρία σημεία μέτρησης που απέχουν από το έδαφος περίπου 170, 150 και 110 cm. Κατά τη διαδικασία αυτή καταγράφονται οι λόγοι έκθεσης λ i,f για κάθε σημείο μέτρησης i και για κάθε φασματική περιοχή f (Πίνακας 1). Ο λόγος έκθεσης λ f στην εκάστοτε φασματική περιοχή f, από τις μετρήσεις στα τρία (3) σημεία μέτρησης, υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των λ i,f 3 1 (2) f i, f 3 i1 Ο συνολικός λόγος έκθεσης Λ στη κάθε θέση μέτρησης υπολογίστηκε ως το άθροισμα των λόγων έκθεσης λ f σε όλες τις φασματικές περιοχές f f (3) f

5 Σημειώνεται ότι ο λόγος έκθεσης είναι ένας καθαρός αριθμός που χρησιμοποιείται για να σταθμιστεί η επιβάρυνση στην έκθεση του κοινού από μία διάταξη ή πολλές διατάξεις. Η μέγιστη τιμή του είναι προφανώς 1, που αντιστοιχεί στο 100% των ορίων, τα οποία στο πλαίσιο της εργασίας τίθενται στο 60% των αντίστοιχων τιμών της Ε.Ε. 4. Περιγραφή των δεδομένων μέτρησης Τα δεδομένα μέτρησης προέκυψαν από 4705 επιτόπιους ελέγχους των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στο περιβάλλον σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών για την αποτίμηση της έκθεσης του γενικού πληθυσμού. Κάθε έλεγχος διενεργείται μέσω μετρήσεων σε τρεις τουλάχιστον θέσεις στο περιβάλλον κάθε σταθμού, και έτσι ελήφθησαν δεδομένα μετρήσεων που προέρχονται από τουλάχιστον (3 4705) θέσεις στο περιβάλλον των σταθμών βάσης. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν από κλιμάκια της ΕΕΑΕ ή από εξουσιοδοτημένα συνεργεία άλλων φορέων, κατά τα έτη Τα δεδομένα μέτρησης αναλύονται βάσει παραμέτρων που περιλαμβάνουν: i) έτος, ii) περιβάλλον (αστικό/ημιαστικό/αγροτικό), iii) ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας υπηρεσιών (FM, VHF, TETRA, UHF TV, GSM 900, DCS 1800, UMTS, Wi-Fi/radar, βλ. Πίνακα 1), iv) εγγύτητα σε χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως σχολεία, νοσοκομεία και χώρους συνάθροισης του κοινού, όπως πλατείες. Ο χαρακτηρισμός του περιβάλλοντος γίνεται με βάση την ακόλουθη περιγραφή: (α) αγροτικό: απουσία κατοικιών σε μεγάλη έκταση πλησίον του σημείου εγκατάστασης του σταθμού βάσης, όπως δασικές περιοχές (π.χ. υψώματα, λόφοι), αγροτεμάχια, (β) ημιαστικό: χωριά και κωμοπόλεις, (γ) αστικό: μεγάλα αστικά κέντρα, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη καθώς και μικρότερες πόλεις. Σε κάθε μέτρηση, καταγράφονται, εκτός από τα τοπικά και χρονικά δεδομένα, οι τιμές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε (V/m), της πυκνότητας ισχύος P (W/m 2 ) και του λόγου έκθεσης. Τα δεδομένα των μετρήσεων που παρουσιάζονται στη συνέχεια, αφορούν στη δυσμενέστερη (αριθμητικά μεγαλύτερη) - από πλευράς έντασης ηλεκτρικού πεδίου, θέση μέτρησης του εκάστοτε ελέγχου. Συνεπώς, στο εξής, το σύνολο των μετρήσεων που θα παρουσιαστεί αντιστοιχεί στις 4705 «δυσμενέστερες» θέσεις των ελέγχων, στις οποίες μετρήθηκαν οι αριθμητικά μεγαλύτερες τιμές των αναφερόμενων μεγεθών. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των μετρήσεων έχουν εξαιρεθεί αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί σε χώρους που πρακτικά συνιστούν πάρκα κεραιών και βρίσκονται εκτός οικιστικού ιστού (συνήθως σε υψώματα εκτός πόλεων), στους οποίους υπάρχει μεγάλος αριθμός και πυκνότητα εγκατεστημένων κεραιοδιατάξεων όλων των ειδών (όπως διατάξεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, διατάξεις ραντάρ, κ.α.). Τέλος, στο σύνολο των μετρήσεων συνυπολογίζονται και δεκαπέντε (15) περιπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιβάλλον κεραιών περιορισμένης εμβέλειας (μικροκυψέλες), οι οποίες συνήθως τοποθετούνται σε μπαλκόνια και/ή προσόψεις κτιρίων, σε μικρό ύψος. 5. Αποτελέσματα Στο σύνολο των μετρήσεων, η μέση τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, της πυκνότητας ισχύος και του λόγου έκθεσης υπολογίζεται αντίστοιχα: Ε = 2,24 (τυπική απόκλιση σ: 2,96) V/m, P = 0,04 (σ: 0,19) W/m 2 και Λ = 0,01 (σ: 0,06). Ο αριθμός των μετρήσεων ανά έτος, ανεξαρτήτου περιβάλλοντος, είναι 276 (για το έτος 2008), 1211 (2009), 1190 (2010), 384 (2011), 1419 (2012) και 225 (2013). Ο αριθμός των μετρήσεων ανά περιβάλλον, ανεξαρτήτου έτους, είναι 2597 (για το αστικό περιβάλλον), 801 (ημιαστικό) και 1307 (αγροτικό). Δεδομένης της δυσαναλογίας στον αριθμό των μετρήσεων ανά κατηγορία (π.χ. έτος, περιβάλλον), τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στη

6 ποσοστό μετρήσεων συνέχεια σταθμισμένα ανά κατηγορία ανάλυσης. Έστω Α το πλήθος των μετρήσεων μιας ευρύτερης κατηγορίας (π.χ. έτος) και α το αντίστοιχο πλήθος μιας υποκατηγορίας της ευρύτερης κατηγορίας (π.χ. περιβάλλον για συγκεκριμένο έτος), τότε η σταθμισμένη μέση τιμή του λόγου έκθεσης ορίζεται ως εξής: i1 i (4) Το Σχήμα 1 απεικονίζει την ποσοστιαία κατανομή του αριθμού των μετρήσεων, στις οποίες η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου λαμβάνει τιμή εντός των επιλεγμένων διαστημάτων: 0-0,5 V/m, 0,5-1 V/m, 1-1,5 V/m, 1,5-2 V/m, 2-2,5 V/m, 2,5-3 V/m, 3-3,5 V/m, 3,5-4 V/m, 4-5 V/m, 5-6 V/m, 6-7 V/m, 7-8,5 V/m, 8,5-10 V/m, V/m, >14 V/m. Η διακριτοποίηση των διαστημάτων δεν είναι ομοιόμορφη, με αποτέλεσμα τα διαστήματα που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου να είναι ευρύτερα, διότι σε αυτά αναμένεται να αντιστοιχεί μικρότερος αριθμός μετρήσεων. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των μετρήσεων έχουν εξαιρεθεί αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί εντός πάρκων κεραιών, οι οποίες αντιστοιχούν κατά βάση σε υψηλές τιμές έκθεσης. Σύμφωνα με το Σχήμα 1, η κατανομή των τιμών της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου πραγματοποιείται και ανά περιβάλλον (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό). Παρατηρείται ότι η πλειονότητα των μετρήσεων (99,1%) αντιστοιχεί σε τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου χαμηλότερες από 14 V/m, τιμή που είναι σαφώς μικρότερη από το 60% των επιπέδων αναφοράς της Ε.Ε. (Ελληνική Νομοθεσία). Οι τιμές που υπερβαίνουν την τιμή των 14 V/m καταγράφηκαν, στο αστικό περιβάλλον, σε ισοϋψή σημεία (π.χ. ταράτσες κτιρίων) και κοντινές αποστάσεις (της τάξης μερικών μέτρων) από τις μετρούμενες κεραιοδιατάξεις, καθώς και στο εγγύς περιβάλλον κεραιών περιορισμένης εμβέλειας (μικροκυψέλες). Στο αγροτικό περιβάλλον, παρατηρείται ότι ο αριθμός των μετρήσεων που αντιστοιχεί σε τιμές >10 V/m, αυξάνεται σε σχέση με την τάση στις προηγούμενες στάθμες τιμών (συσχέτιση αστικού με αγροτικού περιβάλλοντος), γεγονός που, όπως διαπιστώθηκε, οφείλεται στην εγκατάσταση περιορισμένου αριθμού σταθμών με κεραιοδιατάξεις κινητής τηλεφωνίας σε πολύ χαμηλό ύψος, καθώς και στην ύπαρξη μεμονωμένων κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών. 100% Κατανομή μετρήσεων συναρτήσει διαστημάτων έντασης ηλεκτρικού πεδίου και περιβάλλοντος 80% 60% 40% 20% αγροτικό ημιαστικό αστικό 0% ένταση ηλεκτρικού πεδίου E (V/m) Σχήμα 1: Ποσοστιαία κατανομή μετρήσεων εντός επιλεγμένων διαστημάτων έντασης ηλεκτρικού πεδίου. Η κατηγοριοποίηση του αριθμού των μετρήσεων πραγματοποιείται και συναρτήσει του περιβάλλοντος (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό).

7 λόγος έκθεσης λf Διαχωρίζοντας για κάθε μέτρηση, τις τρεις υπηρεσίες με την υψηλότερη συνεισφορά, ο Πίνακας 2 συνοψίζει τον αριθμό των μετρήσεων στις οποίες η κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις υψηλότερες συνεισφορές, τη μέση τιμή του λόγου έκθεσης λ f και την τυπική απόκλιση σ. Από τον Πίνακα 2 συμπεραίνεται ότι οι υπηρεσίες οι οποίες απαντώνται συχνότερα στις επιτόπιες μετρήσεις είναι οι GSM 900, DCS 1800, UMTS, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες μέσες τιμές του λόγου έκθεσης εντοπίζονται για τις υπηρεσίες GSM 900 (0,0056), TΕΤRA (0,0050) και FM (0,0048). Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέση τιμή του λόγου έκθεσης δεν είναι, σε κάποιες περιπτώσεις περιβάλλοντος, ενδεικτική της συνολικής ή ποσοστιαίας έκθεσης. Η μεγάλη διακύμανση των τιμών, γεγονός που καταδεικνύεται από τις υψηλές τιμές της τυπικής απόκλισης οδηγεί σε υπολογισμό μέσης τιμής του λόγου έκθεσης η οποία αντιστοιχεί σε δυσμενέστερη εικόνα έκθεσης, σε σχέση με τη συντριπτική πλειονότητα των τιμών. Για το λόγο αυτό, υπολογίζεται και η διάμεσος (median) του δείγματος των μετρήσεων, η οποία είναι η τιμή που διαιρεί την κατανομή των μετρήσεων σε δύο ίσα μέρη, όταν οι τιμές τοποθετηθούν σε αύξουσα σειρά. Πίνακας 2: Συνοπτικά αποτελέσματα λόγου έκθεσης ανά υπηρεσία: Αριθμός των μετρήσεων στις οποίες η κάθε υπηρεσία αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις υψηλότερες συνεισφορές, μέση τιμή, διάμεσος και τυπική απόκλιση σ του λόγου έκθεσης λ f. Υπηρεσία (ΜΗz) Αριθμός μετρήσεων Μέση τιμή λόγου έκθεσης Διάμεσος τιμή λόγου έκθεσης Τυπική απόκλιση λόγου έκθεσης FM (87,5 108) ,0048 0, ,0570 VHF ( ) ,0001 0, ,0009 TETRA ( ) 203 0,0050 0, ,0163 UHF TV ( ) 943 0,0008 0, ,0049 GSM 900 ( ) ,0056 0, ,0188 DCS 1800 ( ) ,0040 0, ,0302 UMTS ( ) ,0020 0, ,0089 Wi-Fi/radar ( ) ,0001 0, ,0011 Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης, συναρτήσει υπηρεσίας και έτους. Παρατηρείται ότι για όλα τα έτη ακολουθείται η ίδια τάση για τις τιμές του λόγου έκθεσης. Οι τρεις υπηρεσίες (ζώνες συχνοτήτων) που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης είναι οι τρεις της κινητής τηλεφωνίας (GSM 900, DCS 1800, UMTS), ενώ η αμέσως επόμενη είναι σταθερά η υπηρεσία FM. 1,0E-03 Σταθμισμένη διάμεσος τιμή λόγου έκθεσης συναρτήσει υπηρεσίας και περιβάλλοντος FM VHF TETRA UHF TV GSM 900 DCS 1800 UMTS Wi-Fi/radar 5,0E-04 0,0E Σχήμα 2: Σταθμισμένη διάμεσος τιμή του λόγου έκθεσης, συναρτήσει υπηρεσίας και έτους. Λόγος έκθεσης ίσος με 1 αντιστοιχεί με ποσοστό 100% των ορίων

8 συνεισφορά λόγου έκθεσης λf συνεισφορά λόγου έκθεσης λf Το Σχήμα 3(α) παρουσιάζει συγκριτικά την ποσοστιαία συνεισφορά της σταθμισμένης μέσης τιμής του λόγου έκθεσης λ f κάθε υπηρεσίας, συναρτήσει του περιβάλλοντος. Εύκολα παρατηρείται ότι στο αστικό περιβάλλον τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζουν οι υπηρεσίες ΤΕΤRA, GSM 900, DCS 1800, UMTS και Wi-Fi/radar, γεγονός που δικαιολογείται από την πυκνότητα του δικτύου μεγάλων αστικών κέντρων. Αντίθετα, οι υπηρεσίες που συνεισφέρουν περισσότερο στη συνολική έκθεση του αγροτικού περιβάλλοντος είναι οι FM και UHF ΤV, γεγονός που δικαιολογείται από τη συχνότητα εμφάνισης μεμονωμένων κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών σε αγροτικές περιοχές και περιοχές απομακρυσμένες από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Συνεισφορά σταθμισμένης μέσης τιμής λόγου έκθεσης λf συναρτήσει υπηρεσίας και περιβάλλοντος 100% Συνεισφορά σταθμισμένης διαμέσου λόγου έκθεσης λf συναρτήσει υπηρεσίας και περιβάλλοντος 100% 80% 60% 40% αγροτικό ημιαστικό αστικό 80% 60% 40% αγροτικό ημιαστικό αστικό 20% 20% 0% 0% (α) (β) Σχήμα 3: Συγκριτική παρουσίαση της ποσοστιαίας συνεισφοράς της σταθμισμένης (α) μέσης και (β) διάμεσης τιμής του λόγου έκθεσης λ f κάθε υπηρεσίας, συναρτήσει του περιβάλλοντος (αστικό, ημιαστικό και αγροτικό). Το Σχήμα 3(β) απεικονίζει την ίδια σύγκριση για τη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης λ f κάθε υπηρεσίας, ανά περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη διαφοροποίηση μεταξύ μέσης και διάμεσης τιμής. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της μεγάλης τιμής τυπικής απόκλισης, η διάμεσος τιμή είναι μικρότερη σε σχέση με τη μέση τιμή του λόγου έκθεσης λ f. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεταβολή της εικόνας για την κατανομή των τιμών. Οι κύριες υπηρεσίες στις οποίες αντιστρέφεται η συσχέτιση αγροτικού και αστικού περιβάλλοντος, είναι η FM και UHF TV. Η παρατήρηση αυτή δικαιολογείται συνδυαστικά από τους εξής παράγοντες: α) η μέση τιμή του λόγου έκθεσης αυξάνεται, στο αγροτικό περιβάλλον, λόγω της ύπαρξης μικρού αριθμού κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών χαμηλής ισχύος (δεδομένης της αφαίρεσης των μετρήσεων εντός πάρκων κεραιών) που προκαλούν όμως υψηλές τιμές πεδίων και β) η διάμεσος τιμή του λόγου έκθεσης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, για το αστικό περιβάλλον, λόγω του μεγάλου αριθμού κεραιοδιατάξεων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών υψηλής ισχύος, οι οποίες βρίσκονται σε υψώματα εκτός αστικών περιοχών (δηλ. σε μεγάλη απόσταση), προκαλώντας όμως μεσαίας τάξης τιμές πεδίων (π.χ. σε ταράτσες κτιρίων εντός δήμων που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Υμηττός στο Ν. Αττικής). Όπως περιγράφηκε κατά τη μεθοδολογία μέτρησης, ο λόγος έκθεσης Λ υπολογίζεται για τη θέση με τη «δυσμενέστερη» (αριθμητικά μεγαλύτερη) έκθεση. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, κατόπιν αιτήματος, πραγματοποιούνται μετρήσεις σε α) εσωτερικούς χώρους (297 θέσεις), ή/και β) σε εξωτερικούς χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως πλατείες, σχολεία, νοσοκομεία, λόγω αυξημένης συγκέντρωσης του κοινού (887 θέσεις). Στις περιπτώσεις αυτές δεν αναμένεται το δυσμενέστερο σενάριο έκθεσης, λόγω αντίστοιχα της θωράκισης που παρέχουν τα δομικά υλικά στην πρώτη περίπτωση και λόγω του

9 πυκνότητα ισχύος P (W/m2) γεγονότος ότι οι εξωτερικοί χώροι κοινωνικού ενδιαφέροντος συνήθως βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους και συνεπώς σε χαμηλότερο ύψος και σχετικά μεγαλύτερη απόσταση από τους υπό μέτρηση σταθμούς κεραιών. Το Σχήμα 4 απεικονίζει συγκριτικά τη μέση τιμή της πυκνότητας ισχύος P (W/m 2 ) για τις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις, σε σχέση με το σύνολο των μετρήσεων (4705), οι οποίες αντιστοιχούν στη «δυσμενέστερη» -αριθμητικά μεγαλύτερη τιμή για τον εκάστοτε έλεγχο. Σύμφωνα με το Σχήμα 4, στους χώρους που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις (α & β), η έκθεση είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις θέσεις που επιλέγονται από τα συνεργεία μέτρησης με γνώμονα τη «δυσμενέστερη» έκθεση του κοινού στο περιβάλλον σταθμών κεραιών, αλλά πραγματοποιούνται στις θέσεις αυτές καθαρά προς ενημέρωση του κοινού. Το γεγονός αυτό πρακτικά επιβεβαιώνει τα αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τον τρόπο διενέργειας των μετρήσεων (ΚΥΑ με αριθ ΕΦΑ (493), ΦΕΚ 346/Β/ ), σύμφωνα με την οποία, οι θέσεις που επιλέγονται από τα συνεργεία μέτρησης, πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιο ύψος και εγγύτητα με τον εκάστοτε σταθμό βάσης, προκειμένου να διερευνώνται οι πιο «επιβαρημένες» από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θέσεις και συνθήκες έκθεσης του κοινού και να διαπιστώνεται η συμμόρφωση ή όχι με τα όρια έκθεσης της κείμενης νομοθεσίας. Συγκρίνοντας τις περιπτώσεις α και β, η μεγαλύτερη μέση τιμή της P στους εσωτερικούς χώρους οφείλεται προφανώς στην ύπαρξη διατάξεων εκπομπής στο εσωτερικό οικιών/γραφείων, π.χ. WiFi routers/femtocells. 0,04 0,037 Mέση τιμή της πυκνότητας ισχύος P συναρτήσει διαφόρων χώρων μέτρησης 0,03 0,02 0,013 0,01 0,005 0,00 σύνολο [#4705] εσωτ. χώροι [#297] εξωτ. χώροι κοινωνικού ενδιαφέροντος [#887] Σχήμα 4: Μέσες τιμές της πυκνότητας ισχύος στο σύνολο των μετρήσεων (4705 «δυσμενέστερες» θέσεις), στους εσωτερικούς χώρους (297 θέσεις) και στους εξωτερικούς χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος (887 θέσεις). 6. Συμπεράσματα Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η συγκεντρωτική απεικόνιση των δεδομένων που προκύπτουν από τους επιτόπιους ελέγχους, για την ανάδειξη συμπερασμάτων πανελλαδικής κλίμακας, που αναφέρονται στην τελευταία εξαετία και σχετίζονται με την έκθεση του γενικού πληθυσμού σε υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση, βάσει επιλεγμένων κριτηρίων και παραγόντων ταξινόμησης. Το δείγμα μέτρησης αναφέρεται σε 4705 επιτόπιoυς ελέγχους. Συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα των μετρήσεων (99,1%) αντιστοιχεί σε τιμές έντασης ηλεκτρικού πεδίου χαμηλότερες από 14 V/m, τιμή που είναι σαφώς μικρότερη από τα

10 όρια έκθεσης της Ελληνικής Νομοθεσίας που αντιστοιχούν στο 60% των αντίστοιχων τιμών της Ε.Ε. Με βάση τη σταθμισμένη διάμεσο τιμή του λόγου έκθεσης, οι τρεις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη τιμή είναι οι τρεις της κινητής τηλεφωνίας (GSM 900, DCS 1800, UMTS), ενώ η αμέσως επόμενη είναι σταθερά η υπηρεσία FM, τάση που παρατηρείται για όλα τα έτη. Επίσης, με βάση τη σταθμισμένη μέση τιμή του λόγου έκθεσης, παρατηρήθηκε ότι στο αστικό περιβάλλον, τη μεγαλύτερη συνεισφορά παρουσιάζουν οι υπηρεσίες ΤΕΤRA, GSM 900, DCS 1800, UMTS και Wi-Fi/radar, γεγονός που δικαιολογείται από την πυκνότητα των δικτύων αυτών των υπηρεσιών εντός μεγάλων αστικών κέντρων. Τέλος, παρατηρείται ότι η μέση τιμή της πυκνότητας ισχύος που αντιστοιχεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινωνικού ενδιαφέροντος είναι σημαντικά χαμηλότερη, σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή επί του συνόλου των μετρήσεων (δηλ. των θέσεων που αντιστοιχούν στη «δυσμενέστερη» έκθεση). Συμπερασματικά, η συνολική εικόνα της έκθεσης του γενικού πληθυσμού βρίσκεται σε γενική συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παρόντα δεδομένα συνεχώς ενημερώνονται από νέα, αξιολογώντας και τις νέες υπηρεσίες, όπως τα δίκτυα 4 ης γενιάς (4G - LTE (Long Term Evolution)). 7. Βιβλιογραφία ΕΕΑΕ, Ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ, Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων: σταθμοί κεραιών (http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/ni/newmaps_query). Henderson SI, Bangay MJ Survey of RF exposure levels from mobile telephone base stations in Australia. Bioelectromagnetics 27(1): International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up 300 GHz). Health Phys 74(4): Joseph W, Verloock L, Goeminne F, Vermeeren G, Martens L Assessment of general public exposure to LTE and RF sources present in an urban environment. Bioelectromagnetics 31(7): Joyner KH, VanWyk MJ, Rowley JT, National surveys of Radiofrequency fields strengths from radio base stations in Africa. Radiat Prot Dosimetry 158(3): Kim BC, Park S-O Evaluation of RF electromagnetic field exposure levels from cellular base stations in Korea. Bioelectromagnetics 31(6): Koprivica M, Neskovic N, Neskovic A, Paunovic G., Statistical analysis of electromagnetic radiation measurements in the vicinity of GSM/UMTS base station antenna masts. Radiat Prot Dosimetry 158(3): Vermeeren G, Markakis I, Goeminne F, Samaras T, Martens L, Joseph W., Spatial and temporal RF electromagnetic field exposure of children and adults in indoor micro environments in Belgium and Greece. Prog Biophys Mol Biol 113(2): Wu T, Shao Q, Yang L, Qi D, Lin J, Lin, Yu Z., A large-scale measurement of electromagnetic fields near GSM stations in Guangxi, China for risk communication. Radiat Prot Dosimetry 155(1):25-31.

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Συντάκτης Έκθεσης: Νικόλαος Ε. Παπανικολάου Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ραδιοηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Αναστάσιος Παστός Ηλεκτρονικός ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ O 6 ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ Σχολικό Έτος : 2011-2012 Α Τετράμηνο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τμήμα: Α1Π Υπεύθυνοι καθηγητές: Σταυρόπουλος Γεώργιος, Τεχν.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ

COSMOTE - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ οκιμές Αρ. Πιστ. 802 Εργαστήριο Ελέγχου Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Περιβάλλοντος COSMOTE - ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθµός Θέσης 1002886 Θέση ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 43 37 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 21 46 ιεύθυνση Θέσης ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ», (Οδός, αριθµός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1000127 Θέση ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 39 ο 40 07 Γεωγρ.Πλάτος ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 21 ο 34 02 Διεύθυνση Θέσης ΘΕΣΗ «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Μετρήσεις έντασης ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας Φίλιππος Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών Έκθεση στην Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΑ ΑΠΌ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Αρ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008

ΠΕΔΙΑ ΑΠΌ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Αρ. 2300 ΕΦΑ (493) Κ.Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 346/Β/3-3-2008 ΗΜΕΡΙΔΑ Υ.Μ.Ε. Ι.T.U. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΌ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας

Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Βιολογικά αποτελέσµατα και όρια ασφαλείας Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα θέµατα υγείας, που σχετίζονται µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, σύµφωνα µε τα µέχρι σήµερα επιστηµονικά δεδοµένα.

Διαβάστε περισσότερα

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής

Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εκτίµηση και αξιολόγηση έντασης ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στην περιοχή µελέτης του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Wind µε κωδική ονοµασία «ΠΗΛΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αγ.Παρασκευή Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Αγ. Παρασκευή, 30062009 Αρμόδιος: Δρ. Ε. Καραμπέτσος Α.Π.: Μ.ι./411/2637 Tηλ. : 2106506745, 2106506700

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Αριθμός Θέσης 1006431 Θέση ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 51 20 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 44 05 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OΡΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Νομοθετικό πλαίσιο, Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, Αποτελέσματα ελέγχων

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Νομοθετικό πλαίσιο, Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, Αποτελέσματα ελέγχων Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Νομοθετικό πλαίσιο, Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού, Αποτελέσματα ελέγχων Δρ Ευθύμιος Καραμπέτσος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Βαθμ. Γ Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ) Ταϋγέτου 11, 15452 Ψυχικό Τηλ.: 2106719138, 2106711228 Fax: 2106719043 e-mail : 21ota@forthnet.gr ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Εκτίμηση της Έκθεσης από Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Ιωάννης Ν. Σάχαλος Καθηγητής Ραδιοεπικοινωνιών Α.Π.Θ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΧΑΒΑ Α/T. Γενικά για το ηλεκτροµαγνητικό υπόβαθρο

ΒΛΑΧΑΒΑ Α/T. Γενικά για το ηλεκτροµαγνητικό υπόβαθρο ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ Σ/Β ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COMOT ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΛΑΧΑΒΑ Α/T (404090) Το κεφάλαιο αυτό αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ 1. Εισαγωγή Στην πλειοψηφία του έντυπου και ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) No 322 Iούνιος 2007 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας πεδία Η χρήση του ηλεκτρισμού έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία: κινητά τηλέφωνα Ενημερωτικό δελτίο υπ. αρ. 193 Ιούνιος 2011 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύρια στοιχεία Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ευρύτατα διαδεδομένη, καθώς υπολογίζεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά αποτελέσµατα Τα βιολογικά αποτελέσµατα των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων αφορούν στις

Βιολογικά αποτελέσµατα Τα βιολογικά αποτελέσµατα των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων αφορούν στις ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε βελτιστοποιηµένες τεχνικές µετάδοσης, πλήρως ψηφιακά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

εργάστηκε η επιστημονική ομάδα που αποτελείται από τους εξής: Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμσης & Αξιολόγησης των Επιπέδων του Η/Μ Υποβάθρου Παναγιώτης Ρισβάς

εργάστηκε η επιστημονική ομάδα που αποτελείται από τους εξής: Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμσης & Αξιολόγησης των Επιπέδων του Η/Μ Υποβάθρου Παναγιώτης Ρισβάς A B C A B C A B C A B C A B C A B C Από την COMOT, για την εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης & Αξιολόγησης των Επιπέδων του Η/Μ Υποβάθρου του Σ/Β: KARITA_X (40 430) εργάστηκε η επιστημονική ομάδα που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας Επίκ. Καθηγητής Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλών συχνοτήτων. Χ.Α. Χριστοδούλου Π.Σ. Κατσιβέλης Ι.Φ. Γκόνος Ι.Α. Σταθόπουλος

Συγκριτικές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλών συχνοτήτων. Χ.Α. Χριστοδούλου Π.Σ. Κατσιβέλης Ι.Φ. Γκόνος Ι.Α. Σταθόπουλος Συγκριτικές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικού πεδίου χαμηλών συχνοτήτων Χ.Α. Χριστοδούλου Π.Σ. Κατσιβέλης Ι.Φ. Γκόνος Ι.Α. Σταθόπουλος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων Ε.Μ.Π. Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία. Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Σελίδα S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µια καθηµερινή απειλή για την ανθρώπινη υγεία! Κωνσταντίνος Γ. Βροντάκης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος Στην εποχή µας, ο αναπτυγµένος τεχνολογικά πολιτισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους: Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες είναι ενεργειακά πεδία που δημιουργούνται από ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Υπάρχουν φυσικές ακτινοβολίες (η ηλιακή και άλλες κοσμικές ακτινοβολίες, το μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος 1 Καίρια ερωτήµατα Είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο επαρκές για την προστασία της υγείας του πληθυσµού από την

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεισφορά στην οικονομία Προσφορά στην κοινωνία Έλλειμμα στην ενημέρωση

Συνεισφορά στην οικονομία Προσφορά στην κοινωνία Έλλειμμα στην ενημέρωση Ημερίδα ΕΕΤΤ «Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: Υπεύθυνος Διάλογος για την Έγκυρη Ενημέρωση & την Προστασία των Πολιτών» Ενότητα: Ο Πολίτης στο Νέο Περιβάλλον Ασύρματων Επικοινωνιών: Ρυθμιστικό Πλαίσιο - Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνκαγλεηηθή δνζηκεηξία γηα ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ

Ηιεθηξνκαγλεηηθή δνζηκεηξία γηα ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ ΑΚΗΗ 6 Ηιεθηξνκαγλεηηθή δνζηκεηξία γηα ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ 1. κοπόρ ηηρ άζκηζηρ ηα πιαίζηα ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα κειεηεζνύλ ηα ζεξκηθήο θύζεσο βηνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα;

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ. Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Πότε ακτινοβολούν τα κινητά τηλέφωνα; Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μόνο κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Επίσης, όταν ένα κινητό βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε.

ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε. ωργόπουλος 1, Δ. Τσανάκας 2, Α. Τζινευράκης 3, Ε. Μίμος 3 νση Νέων Έργων Μεταφοράς / ΔΕΗ Α.Ε. νεργασίααυτή, εξετάζονται: Το μαγνητικό πεδίο φασικών διατάξεων δύο τριφασικών κυκλωμάτων υπογείων μονοπολικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 30. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 199/59 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΤΑΗ ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων. Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων. Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΥΠΕΡΙΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων Φεβρουάριος 2013 Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των χρηστών αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ

ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2 Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής

πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ο διάλογος πολιτών-δημόσιας διοίκησης και ο Συνήγορος του Πολίτη Ημερίδα ΕΕΤΤ,, 30-1-2007 Χρύσα Χατζή DEA, LL.M Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Ποιότητας Ζωής Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ημερίδα Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία

Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία Παίταρίδης Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πτυχιακή Εργασία Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, Με κατανεμημένους Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μεταξύ της κεραίας ασύρματου τερματικού και του σώματος του χρήστη: Διαδικασίες μετρήσεων και μελέτη κρίσιμων παραμέτρων

Αλληλεπίδραση μεταξύ της κεραίας ασύρματου τερματικού και του σώματος του χρήστη: Διαδικασίες μετρήσεων και μελέτη κρίσιμων παραμέτρων Αλληλεπίδραση μεταξύ της κεραίας ασύρματου τερματικού και του σώματος του χρήστη: Διαδικασίες μετρήσεων και μελέτη κρίσιμων παραμέτρων ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Εργαστήριο Ασύρματων Επικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ. Το κινητό τηλέφωνο: Ένας γνωστός µας άγνωστος. Θ. Σαµαράς. Επιπτώσεις στην υγεία

EΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ. Το κινητό τηλέφωνο: Ένας γνωστός µας άγνωστος. Θ. Σαµαράς. Επιπτώσεις στην υγεία EΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ Το κινητό τηλέφωνο: Ένας γνωστός µας άγνωστος Θ. Σαµαράς Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών, Τµήµα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εισαγωγή Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΡΑ ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Νισσήµ Μπενµαγιώρ ιπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό &Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Μ.Δ.Ε. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Χαμόδρακας Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα