Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελετητής. Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής"

Transcript

1 Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εκτίµηση και αξιολόγηση έντασης ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στην περιοχή µελέτης του Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Wind µε κωδική ονοµασία «ΠΗΛΙΟ» (117) Μελετητής Ελευθέριος Πλατύρραχος Ακτινοφυσικός Φυσικός Ιατρικής Αθήνα 8 Οκτωβρίου

2 Α. ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Η εκτίµηση επιπέδων ΗΜ ακτινοβολίας υποβάθρου για την περιοχή µελέτης βασίζεται στα παρακάτω ισχύοντα τεχνικά πρότυπα 1. Υπόδειγµα τεχνικής µελέτης ραδιοεκποµπών κεραιών σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας, το οποίο εξεδόθη από την Ε.Ε.Α.Ε. µε Α.Π.: Π/411/224/ Federal Communications Commission (FCC): Evaluating Compliance with FCC Guidelines for human exposure to radio frequency electromagnetic fields, Edition 97-01, August IEEE tandards for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 KHz to 300 GHz., IEEE C European prestandard Human exposure to EM fields high frequency (10 KHz GHz) ENV , Jan ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Health Physics, April Έγγραφο µε αρ. πρωτ. του ΥΜΕ 51032/209/ για τις κεραίες GM η οποία συστάθηκε βάσει του εγγράφου 84168/5803/ ). Επίσης παρατίθενται οι παρακάτω θεωρητικές αναφορές: 7. Ι. Φικιώρης, Εισαγωγή εις την θεωρίαν των κεραιών και την διάδοσιν ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, Αθήνα N. Kuster, Q. Balzano and J. C. Lin (Editors), Mobile Communications afety, Chapman and Hall, London, Health and safety in mobile telephony, ERICON document, July NRPB-G11, Guidance as to restrictions on exposure to time varying electromagnetic fields and the 1988 recommendations of the International non-ionising Radiation Committee, 11. NRPB, Board tatement on Restrictions on Human Exposure to tatic and Time Varying Electromagnetic Fields and Radiation, Feb Calculation of radiofrequency electromagnetic exposure levels from base station antennas, ERICON document, Feb D.. Polidorou and C.N. Capsalis, A method of radio spectrum supervising and radiocommunication systems relied on international protection guidelines : Experimental verification, Tech. Chronika ci. J., No. 1-2, pp. 7-25, K. Fujimoto and J.R. James, Mobile Antenna ystems Handbook, Artech House, London: J. Kraus, Antennas, McGraw-Hill,

3 16. J. A. Kong, Electromagnetic Wave Theory, John Wiley, London: A. Ishimaru: Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and cattering, Prentice Hall: J. Van Bladel, ingular Electromagnetic Field and ources, Oxford ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Με βάση τα παραπάνω τεχνικά πρότυπα, για κάθε κτίριο ή θέση ευαίσθητης χρήσης (όπως αυτές ορίζονται στο Ν.4070/ ) υπολογίζεται η πυκνότητα ισχύος ΗΜ πεδίου για κάθε συχνότητα εκποµπής κάθε πηγής ακτινοβολίας, λαµβανοµένων υπόψη όλων των πηγών ραδιοσυχνοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης σε ακτίνα 1000µ από τη θέση εγκατάστασης του σταθµού βάσης της WIND. Υπολογίζεται τέλος η συνεισφορά (αθροιστική ακτινοβολία) όλων των πηγών µέσω του είκτη Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων ( ΕΠΠΣ). Τέλος, υπολογίζεται πόσες το της Ελληνικής Νοµοθεσίας είναι το ΗΜ υπόβαθρο κάθε εξεταζόµενης θέσης. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Σύµφωνα µε τη θεωρία διάδοσης των ΗΜ κυµάτων και τα προαναφερθέντα τεχνικά πρότυπα o υπολογισµός της έντασης ακτινοβολίας (ονοµάζεται στη βιβλιογραφία ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ) που παράγεται από κεραία γίνεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο: = P 10 4π R 2 0.1G u 2 όπου: : η ένταση ακτινοβολίας (ή πυκνότητα ροής ΗΜ ισχύος), σε W/m 2, P: η ισχύς στην είσοδο της κεραίας σε Watt, G: το ισοτροπικό κέρδος της κεραίας σε dbi, R: η απόσταση από την κεραία της θέσης υπολογισµού της έντασης ακτινοβολίας, σε m, και u: ο παράγοντας διάταξης που λαµβάνει υπόψη την ανάκλαση από το έδαφος (λαµβάνεται ίσος µε 2 η οποία και είναι η µέγιστη τιµή ανάκλασης που µπορεί να παρουσιαστεί για λόγους αυστηρότητας και µέγιστης προφύλαξης) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Για να τηρούνται τα όρια ασφαλείας για κάθε συχνότητα λειτουργίας ξεχωριστά για κάθε πηγή αλλά και για το άθροισµα της ακτινοβολίας όλων των πηγών, πρέπει ο λόγος πυκνότητας ισχύος προς 3

4 αντίστοιχο ασφαλείας να είναι µικρότερος της µονάδας καθώς επίσης και ο δείκτης ΕΠΠΣ να είναι µικρότερος της µονάδας ( ΕΠΠΣ<1). ΕΠΠΣ = f f f,max 1 Τα αποτελέσµατα για κάθε κτίριο εξεταζόµενη θέση ευαίσθητης χρήσης φαίνονται αναλυτικά σε σχετικούς Πίνακες στην ενότητα Β3. Στους πίνακες αυτούς υπολογίζεται και πόσες το της Ελληνικής Νοµοθεσίας είναι το ΗΜ υπόβαθρο κάθε εξεταζόµενης θέσης. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΡΑΙΟ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Οι τιµές των µεγεθών που χρησιµοποιούνται στο µαθηµατικό µοντέλο αναφέρονται σε σχετικούς πίνακες που ακολουθούν. 3. ΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η σύγκριση των υπολογιζόµενων τιµών πυκνότητας ισχύος και ο υπολογισµός του δείκτη ΕΠΠΣ γίνεται µε βάση τα όρια ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική Νοµοθεσία (Ν.4070/ ) και αναφέρονται στον ακόλουθο Πίνακα για κάθε ζώνη συχνοτήτων. Ως γνωστό οι πηγές ακτινοβολίας ταξινοµούνται βάση συχνοτήτων σε διάφορα εύρη (µπάντες) συχνοτήτων. Εφαρµογή Περιοχή συχνοτήτων Όριο Έντασης Όριο Έντασης Ηλ. Πυκνότητας Ισχύος Πεδίου E (V/m) (60% (Wm2) (60% των των ορίων της ορίων της ICNIRP ICNIRP και της ΕΕ) και της ΕΕ) Ραδιοφωνία,FM, TETRA,VHF εκποµπές ΜΗΖ Εκποµπές TV UHF 600MHZ Εκποµπές TV UHF 800ΜΗΖ Κινητή Τηλεφωνία GM 900* 900ΜΗΖ 31,9 2.7 Κινητή Τηλεφωνία GM ΜΗΖ 45,

5 Κινητή Τηλεφωνία UMT, Μικροκυµατικές ζεύξεις, δορυφορικές επικοινωνίες 2-3GHZ 47,2 6 * Αυστηρότερο συχνοτήτων λειτουργίας Κινητής Τηλεφωνίας Β. ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Με βάση τα στοιχεία των ευαίσθητων χρήσεων γης εντός ακτίνας 1000µ από τη θέση εγκατάστασης του σταθµού βάσης ακολουθούµε την παρακάτω βήµατα εκτίµησης του υποβάθρου ΗΜ ακτινοβολίας. 1. ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Σε κάθε εξεταζόµενη θέση λαµβάνεται υπόψη, ανάλογα µε το χαρακτηρισµό της περιοχής, ένα πάγιο ΗΜ υπόβαθρο που οφείλεται σε όλες τις υπάρχουσες Ηλεκτροµαγνητικές πηγές ραδιοσυχνοτήτων της περιοχής, εξαιρουµένων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας για τις οποίες γίνεται χωριστή αναλυτική µελέτη. Ο λόγος που λαµβάνεται υπόψη αυτό το πάγιο υπόβαθρο είναι για να συµπεριληφθούν εκποµπές από ενδεχόµενες φυσικές ή/ και τεχνητές πηγές της περιοχής µελέτης που οφείλονται σε άλλες δραστηριότητες πέρα των τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριµένα οι τιµές του ΗΜ πάγιου υποβάθρου έχουν ως εξής Α) Για εγκαταστάσεις κεραιών σε κατοικηµένες περιοχές: από 0,6 έως 1V/m ένταση ηλεκτρικού πεδίου Β) Για υπαίθριες µη κατοικηµένες περιοχές: 0,3V/m ένταση ηλεκτρικού πεδίου 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Στην περιοχή µελέτης (1000µ ακτινικά του κεραιοσυστήµατος της WIND) απαντώνται σταθµοί των εταιρειών Vodafone, Cosmote και ΟΤΕ (πάνω στον πύργο του ΟΤΕ υπάρχει και κεραιοσύστηµα της ΕΡΤ) καθώς επίσης και πλήθος ραδιοτηλεοπτικών αναµεταδοτών. Την συνεισφορά των ραδιοτηλεοπτικών αναµεταδοτών θα την υπολογίσουµε χρησιµοποιώντας τα µεγέθη που χρησιµοποιηθήκαν και στην επισυναπτόµενη µελέτη ραδιοεκποµπών µε αναφορά στα αυστηρότερα όρια (2w/m 2 ) των υπηρεσιών αυτών. Στον υπολογισµό του Η/Μ υπόβαθρου θα θεωρήσουµε ότι όλοι οι σταθµοί βρίσκονται στο ίδιο σηµείο. Στη παράγραφο 4 αναλύονται σε πίνακα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και γίνονται οι υπολογισµοί υποβάθρου. Σηµείωση 1: Σταθµοί χαµηλής ισχύος (µικροσταθµοί βάσης): 5

6 Ως µικροσταθµοί βάσης (µικροκυψέλες) ορίζονται τα κεραιοσυστήµατα των οποίων η συνολική εκπεµπόµενη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 164 W (EIRP) βάση της Απόφασης της ΕΕΤΤ µε Αριθ. AΠ: 302/11 και θέµα: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» από 22/12/2003. Οι σταθµοί αυτοί έχουν αµελητέα-µηδενική επίδραση στο ΗΜ πεδίο εκτός του χώρου εγκατάστασής τους λόγω της πολύ χαµηλής ισχύος λειτουργίας τους. Στις περιπτώσεις όπου η εκπεµπόµενη ενεργός ισχύς είναι χαµηλότερη του ορίου των 164Weirp, βάση της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Κ.Υ.Α. µε θέµα : Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στη ξηρά., αρ. Φ.Ε.Κ. 1105, 06/09/2000 και το νόµο 4070 Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 82/Α/ ), δεν απαιτείται η σύνταξη µελέτης ραδιοεκποµπών και λήψης µέτρων προφύλαξης του κοινού για τον συγκεκριµένο σταθµό. Προκειµένου να συµπεριληφθεί η πολύ µικρή συνεισφορά τους στο ΗΜ υπόβαθρο κοντά στην θέση εγκατάστασης, θεωρούµε ένα πάγιο ΗΜ υπόβαθρο σε κάθε εξεταζόµενη θέση το οποίο κυµαίνεται από 0,6 έως 1V/m για εγκαταστάσεις κεραιών σε κατοικηµένες περιοχές και λαµβάνεται ίσο µε 0,3V/m για υπαίθριες µη κατοικηµένες περιοχές. Σηµείωση 2: Εκτίµηση επιβάρυνσης από µικροκυµατικά κάτοπτρα (links) Τα µικροκυµατικά κάτοπτρα εκπέµπουν σε µικροκυµατικές συχνότητες (δεκάδες GHZ), είναι υπερκατευθυντικά (δεν στοχεύουν σε κτίρια και άλλα φυσικά εµπόδια) και αποσκοπούν στη διασύνδεσή τους µε ένα άλλο όµοιο κάτοπτρο για την διάδοση των δεδοµένων κατά µήκος του δικτύου. Τα κεραιοσυστήµατα αυτά έχουν πολύ µεγάλη µείωση του κέρδους τους εκτός της κύριας δέσµης και συνεπώς η συµβολή τους στην αύξηση του ΗΜ υποβάθρου στην περιοχή µελέτης θεωρείται πολύ µικρή. Για να προσδιορίσουµε ποσοτικά την συνεισφορά των µικροκυµατικών κατόπτρων εφαρµόζουµε τις παρακάτω δύο θεωρήσεις: a. Τα σηµεία ενδιαφέροντος βρίσκονται εκτός της κύριας δέσµης ακτινοβολίας των κεραιών αυτών. b. Λόγω της µείωσης του κέρδους εκτός της κύριας δέσµης, η πυκνότητα ισχύος από το κεραιοσύστηµα θεωρείται µειωµένη κατά έναν παράγοντα 100. c. Η πυκνότητα ισχύος σε κάθε σηµείο ενδιαφέροντος (ευαίσθητη χρήση) που οφείλεται σε ακτινοβολία µικροκυµατικής κεραία θεωρείται ίση µε = W/m 2. Η υπολογιζόµενη συνεισφορά από τα κάτοπτρα είναι υπερεκτιµηµένη καθώς θεωρούµε ότι: Α) συµβάλλουν όλα στο κάθε εξεταζόµενο χώρο ευαίσθητης χρήσης Β) η µείωση του κέρδους των κεραιοσυστηµάτων και κατ επέκταση της ακτινοβολούµενης πυκνότητας ισχύος εκτός της κύριας δέσµης είναι πολύ µεγαλύτερη από τον παράγοντα 100 που λαµβάνεται υπόψη. 6

7 3. ΚΤΙΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Όπως παρατηρείται στο Χάρτη Χρήσεων και Κάλυψης Γης δεν παρουσιάζονται οι χώροι συνάθροισης του κοινού σε ακτίνα 1000 m από την θέση εγκατάστασης του Σταθµού 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Η µελέτη ραδιοεκποµπών που επισυνάπτεται αποδεικνύει ότι σε όλους τους ελεύθερα προσβάσιµους χώρους (λαµβάνονται υπόψη τα περισσότερο επιβεβαρυµένα σηµεία γειτονικά της κεραιοδιάταξης όπου µπορεί να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα) τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι εντός ορίων ασφαλείας της Ελληνικής Νοµοθεσίας (Ν.4070/ ). Κεραιοσύστηµα ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND: A/A Μοντέλο / Τύπος Κατασκευαστής Αριθµός Φερουσών Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα (Watt) KATHREIN 3 (900 MHz) 7 ΚΑΙ ΕΩΣ 25 M/W Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι τιµές Πυκνότητας Ισχύος για κάθε απόσταση (100,200,300, 500 και 1000µ) από κάθε πηγή ακτινοβολίας, και τέλος ο είκτης ΕΠΠΣ που δεικνύει πόσες φορές κάτω από το αυστηρότερο της Ελληνικής Νοµοθεσίας είναι το ΗΜ υπόβαθρο της κάθε εξεταζόµενης θέσης. ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100Μ Πάροχος Συχνότητα εκποµπής ΜΗΖ Πλήθος µικροκυµατικών κατόπτρων (mw) mw Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστηµα R(m) Ισχύς µέγιστη (Watt) Κέρδος Μέγιστο (dbi) πυκνότητας ισχύος / ασφαλείας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WIND 900MHZ ,5 0,0299 0,0111 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ WIND 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ VODAFONE 900MHZ ,4 0,0350 0,0130 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 1800MHZ ,2 0,0334 0,0062 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 2100MHZ ,5 0,0358 0,0060 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 900MHZ ,3 0,0258 0,0096 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 1800MHZ ,7 0,0713 0,0132 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 2100MHZ ,7 0,0563 0,0094 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 20 0,0005 0,0100 0,0017 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTE MHZ ,4 0,0111 0,0092 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ 7

8 OTE 1 0,0005 0,0005 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ EΡT FM MHZ ,5 0,0011 0,0009 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ EΡT TV MHZ ,0064 0,0053 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ TV/ FM MHZ ,6369 0,5308 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m) ΕΠΠΣ (χωρίς τον 0,3 υποβάθρου 0,6076 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο ραδιοσυχνοτήτων το (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)= 1,6 ΕΠΠΣ (µε τον 0,6207 το = 1,6 ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 200Μ Πάροχος Συχνότητα εκποµπής ΜΗΖ Πλήθος µικροκυµατικών κατόπτρων (mw) mw Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστηµα R(m) Ισχύς µέγιστη (Watt) Κέρδος Μέγιστο (dbi) πυκνότητας ισχύος / ασφαλείας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WIND 900MHZ ,5 0,0075 0,0028 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ WIND 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ VODAFONE 900MHZ ,4 0,0088 0,0032 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 1800MHZ ,2 0,0084 0,0015 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 2100MHZ ,5 0,0090 0,0015 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 900MHZ ,3 0,0065 0,0024 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 1800MHZ ,7 0,0178 0,0033 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 2100MHZ ,7 0,0141 0,0023 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 20 0,0005 0,0100 0,0017 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,4 0,0028 0,0023 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER 1 0,0005 0,0005 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,5 0,0003 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,0016 0,0013 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,1592 0,1327 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 8

9 ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m) 0,3 υποβάθρου Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο ραδιοσυχνοτήτων ΕΠΠΣ (χωρίς τον 0,1549 το (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)= 6,5 ΕΠΠΣ (µε τον 0,1598 το = 6,3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 300Μ Πάροχος Συχνότητα εκποµπής ΜΗΖ Πλήθος µικροκυµατικών κατόπτρων (mw) mw Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστηµα R(m) Ισχύς µέγιστη (Watt) Κέρδος Μέγιστο (dbi) πυκνότητας ισχύος / ασφαλείας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WIND 900MHZ ,5 0,0033 0,0012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ WIND 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ VODAFONE 900MHZ ,4 0,0039 0,0014 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 1800MHZ ,2 0,0037 0,0007 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 2100MHZ ,5 0,0040 0,0007 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 900MHZ ,3 0,0029 0,0011 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 1800MHZ ,7 0,0079 0,0015 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 2100MHZ ,7 0,0063 0,0010 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 20 0,0005 0,0100 0,0017 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,4 0,0012 0,0010 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER 1 0,0005 0,0005 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,5 0,0001 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,0007 0,0006 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,0708 0,0590 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m) ΕΠΠΣ (χωρίς τον 0,3 υποβάθρου 0,0711 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο ραδιοσυχνοτήτων το (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)= 14,1 9

10 ΕΠΠΣ (µε τον 0,0744 το = 13,4 ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 500Μ Πάροχος Συχνότητα εκποµπής ΜΗΖ Πλήθος µικροκυµατικών κατόπτρων (mw) mw Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστηµα R(m) Ισχύς µέγιστη (Watt) Κέρδος Μέγιστο (dbi) πυκνότητας ισχύος / ασφαλείας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WIND 900MHZ ,5 0,0012 0,0004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ WIND 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ VODAFONE 900MHZ ,4 0,0014 0,0005 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 1800MHZ ,2 0,0013 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 2100MHZ ,5 0,0014 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 900MHZ ,3 0,0010 0,0004 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 1800MHZ ,7 0,0029 0,0005 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 2100MHZ ,7 0,0023 0,0004 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 20 0,0005 0,0100 0,0017 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,4 0,0004 0,0004 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER 1 0,0005 0,0005 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,5 0,0000 0,0000 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,0003 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,0255 0,0212 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m) ΕΠΠΣ (χωρίς τον 0,3 υποβάθρου 0,0282 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο ραδιοσυχνοτήτων το (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)= 35,5 ΕΠΠΣ (µε τον 0,0307 το = 32,6 10

11 ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1000Μ Πάροχος Συχνότητα εκποµπής ΜΗΖ Πλήθος µικροκυµατικών κατόπτρων (mw) mw Απόσταση οριζόντια από κεραιοσύστηµα R(m) Ισχύς µέγιστη (Watt) Κέρδος Μέγιστο (dbi) πυκνότητας ισχύος / ασφαλείας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WIND 900MHZ ,5 0,0003 0,0001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ WIND 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ VODAFONE 900MHZ ,4 0,0004 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 1800MHZ ,2 0,0003 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 2100MHZ ,5 0,0004 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ VODAFONE 25 0,0005 0,0125 0,0021 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 900MHZ ,3 0,0003 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 1800MHZ ,7 0,0007 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 2100MHZ ,7 0,0006 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ COMOTE 20 0,0005 0,0100 0,0017 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,4 0,0001 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER 1 0,0005 0,0005 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,5 0,0000 0,0000 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,0001 0,0001 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ OTHER MHZ ,0064 0,0053 ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΣ ΠΑΓΙΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ E(V/m) ΕΠΠΣ (χωρίς τον 0,3 υποβάθρου 0,0101 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΜ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ Πυκνότητας ισχύος υποβάθρου προς αυστηρότερο ραδιοσυχνοτήτων το (ΥΠΟΒΑΘΡΟ)= 99,3 ΕΠΠΣ (µε τον 0,0123 το = 81,6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε την παραπάνω εκτίµηση το υπόβαθρο του Ηλεκτροµαγνητικού Πεδίου εντός 1000Μ από το σταθµό κυµαίνεται από 1,6 έως 82 το ασφαλείας των συχνοτήτων της κινητής τηλεφωνίας ενώ λειτουργεί ο σταθµός της εταιρίας WIND, ενώ χωρίς τον σταθµό εν λειτουργία το υπόβαθρο του Ηλεκτροµαγνητικού Πεδίου εντός 1000Μ κυµαίνεται από 1,6 έως 99 φορές από το ασφαλείας. 11

12 Το υπόβαθρο θεωρείται κατά πολύ υπερεκτιµηµένο σε σχέση µε την πραγµατικότητα για τους παρακάτω λόγους : Α) εν είναι προσανατολισµένες όλες οι πηγές προς το εξεταζόµενο κτίριο ευαίσθητης χρήσης Β) Υπάρχει σηµαντική µείωση του κέρδους των κεραιών εκτός της κυρίας δέσµης τους Γ) Έχει ληφθεί υπόψη µέγιστος συντελεστής ανάκλασης ακτινοβολίας στους υπολογισµούς (u=2) ) Θεωρούµε σαν απόσταση πηγής- κτιρίου/ θέσης την οριζόντια απόστασή τους και όχι την πραγµατική που είναι µεγαλύτερη βάση του υψοµέτρου της θέσης τους. Ε) Λαµβάνεται υπόψη το µέγιστο κέρδος κεραιών από όλες τις κεραιοδιατάξεις για κάθε συχνότητα. ΣΤ) Λαµβάνεται υπόψη η µέγιστη ισχύς εκποµπής κεραιών από όλες τις κεραιοδιατάξεις για κάθε συχνότητα. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα επίπεδα ακτινοβολίας πεδίων ραδιοσυχνοτήτων από όλες τις πηγές εντός ακτίνας 1000µ από τη θέση εγκατάστασης είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας. Σηµειώνεται ότι λαµβάνονται υπόψη τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής Νοµοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης (νοσοκοµεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού), δηλαδή το 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Πίνακα παρ. Α.3 της παρούσας ενότητας) 12

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36703 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2512 7 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 624/216 (1) Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνο τήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 εκεµβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1144815/26361 & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΛ.: 1310 ΤΜΗΜΑ ' ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler

Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Το DVB-T σήμα και επίδραση του φαινομένου Doppler ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παπαντωνίου Θεοδώρα (ΑΜ: T-1314) Επιβλέπων: < Δρ.Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29-213) ΦΒ4 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα