Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Oκτώ - O ρόµος της Microsoft: DCO M, OLE και ActiveX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Oκτώ - O ρόµος της Microsoft: DCO M, OLE και ActiveX"

Transcript

1 Kεφάλαιο Oκτώ - O ρόµος της Microsoft: DCO M, OLE και ActiveX 1

2 8.1 Tο Bασικό Πρότυπο Σύνδεσης: COM Πρότυπο σύνδεσης για συστατικά αντικείµενα. Ιδανική για εφαρµογή αυτoύ του προτύπου, η Java. Xαρακτηριστικά προτύπου: υαδική σταθερά που ορίζει (για λογαριασµό κάποιου πελάτη), την ύπαρξη µιας διασύνδεσης, που σε δυαδικό επίπεδο αποτελεί δείκτη θέσης σε κόµβο διασύνδεσης. O κόµβος καθορίζει ένα άλλο δείκτη στο πρώτο πεδίο ενός πίνακα διεργασιών (µεθόδων). Η αυτοπαράµετρος κάθε µεθόδου δεικνύει το αντικείµενο στο οποίο ανήκει. Μέσω αυτής µπορεί να συσχετισθεί ένας κόµβος µε µια περίπτωση µεταβλητής. Kάθε συστατικό του προτύπου CO M µπορεί να αναφέρεται σε πολλούς κόµβους και εποµένως αντικείµενα και σύνολα µεθόδων. Σαν ενδείκτης κάθε αντικειµένου COM υπάρχει επιστροφή του ιδίου δείκτη σε κάθε κόµβο, από τη δεύτερη κοινή διασύνδεση στις µεθόδους, IUnknovn. Ωστόσο ο ίδιος ο κόµβος διασύνδεσης δεν είναι µοναδικός σε κάθε αντικείµενο COM. Στον ορισµό του το IUnknovn περιλαµβάνει τις εξής διαδοχές: HRESULT QueryInterface([in]constiid,[out,iid_is(iid)] Iunknown iid); Unsigned long AddRef(); Unsighed long Release(); Tο QueryInterface είναι η πρώτη κοινή µέθοδος κάθε αντικειµένου, η οποία αφού πάρει τον ενδείκτη της διασύνδεσης που τον καλεί (IID ή GUID), ελέγχει αν αυτή υποστηρίζεται από το CO M αντικείµενο. M ετον προαναφερθέντα τρόπο αριθµούνται από κάθε αντικείµενο CO M οι αναφορές κόµβων διασύνδεσης που σχετίζονται µε αυτό. Έτσι πάντως δηµιουργείται εξάρτηση του συστατικού από τον κόµβο (αν υπάρχει µόνο ένας) που αν δεσµεύει πολλούς πόρους (αρκετή µνήµη),θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ξεχωριστή αρίθµηση ούτως ώστε να απαλλαγεί από αυτή τη διασύνδεση το συντοµότερο δυνατό. Στο AddRef γίνεται η καθ αυτό αρίθµηση για αντικείµενα και κόµβους. To Release µειώνει την αρίθµηση για κάθε κόµβο ή αντικείµενο που φεύγει και όταν η αρίθµηση φθάσει στο µηδέν, το αντικείµενο COM αποµονώνεται και το ίδιο όλες οι αποκλειστικές διασυνδέσεις ελευθερώνοντας µνήµη. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 2

3 υαδικές µεταβλητές πελατών Κόµβος διασύνδεσης A ιεργ A1 ιεργ A2 Κόµβος διασύνδεσης B Aντικείµενο 1 ιεργ B1 ιεργ B2 ιεργ B3 Κόµβος διασύνδεσης Γ Aντικείµενο 2 ιεργ Γ1 ιεργ Γ2 Σχ. 8.1 Aντικείµενο COM µε πολλαπλές διασυνδέσεις. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 3

4 8.2 Eπαναχρησιµοποίηση αντικειµένου COM To πρότυπο COM αν και δεν παρέχει υποστήριξη για διαδοχή, υποστηρίζει την επαναχρήσιµοποίηση των αντικειµένων µε δύο τύπους καλουµένους συγκράτηση και ενοποίηση. IUnknown IUnknown IStream... inner IStream... Read Read Write {inner.read} {inner.write} Write { } { } Eξωτερικό αντικείµενο Eσωτερικό αντικείµενο Σχ. 8.2 Συγκράτηση στο επίπεδο αντικειµένων. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 4

5 Eπαναχρησιµοποίηση αντικειµένου COM H συγκράτηση εφαρµόζει απλές τεχνικές σύνθεσης όπου ένα αντικείµενο κρατά αποκλειστικές αναφορές σε άλλο (βλ. σχ. 8.2). Tοαντικείµενο αυτό καλείται εξωτερικό και εννοιολογικά περιέχει το δεύτερο εσωτερικό. Στη επικοινωνία τους το εξωτερικό προωθεί κλήσεις στο εσωτερικό (βλ. σχ. 8.3). Xαρακτηριστικά της µεθόδου: Επαναχρησιµοποίηση εφορµογών που συγρατούνται σε άλλα συστατικά. Πλήρης διαφάνεια κλήσεων. Ελαττωµένη απόδοση σε βαθειές ιεραρχίες συγράτησης. Aυτό µας οδηγεί στη ανάγκη για χρησιµοποίηση ενοποίησης. Στο πρότυπο ενοποίησης αντί για προώθηση κλήσεων, δίδεται απ ευθείας αναφορά διασυνδέσεως µε την ζητουµένη εφαρµογή και υπάρχει συνεργασία µε το εσωτερικό αντικείµενο. Προϋπόθεση φυσικά είναι να µην υπάρχει διήθηση διεργασιών. IUnknown IUnknown IStream... inner IStream... Read Read Write {inner.read} {inner.write} Write { } { } Eσωτερικό αντικείµενο Eξωτερικό αντικείµενο Σχ. 8.3 H ιδέα της συγράτησης άλλου αντικειµένου. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 5

6 Eπαναχρησιµοποίηση αντικειµένου COM Eπίσης στή ενοποίηση το εσωτερικό αντικείµενο χρησιµοποιεί το IUnknown του εξωτερικού, ουτως ώστε το δικό του QueryInterface να υποστηρίζει και τις διασυνδέσεις του εξωτερικού (βλ. σχ. 8.4).Η διαδοχή στη ενοποίηση είναι απεριόριστη. IUnknown Eξωτερικό αντικείµενο IStream inner IUnknown... Read Write { } { } Eσωτερικό αντικείµενο Σχ. 8.4 Eνοποίηση. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 6

7 8.3 ιασυνδέσεις και Πολυµορφισµός Aλληλοδιαδοχή των διασυνδέσεων CO M µέσω του IUnknown,IDisplatch και IPersist. Eντούτοις οι αναφορές σ αυτές τις διασυνδέσεις δεν είναι επαρκώς σαφείς παρά µόνο µε τη χρήση του QueryInterface. O πολυµορφισµός στην COM βασίζεται σε σύνολα διασυνδέσεων, που κάθε τύπος αντικειµένου υποστηρίζει (βλ. σχ. 8.5).Ο έλεγχος επί του προκειµένου γίνεται µε κλήσεις QueryInterface για κάθε διασύνδεση που απαιτείται Kατηγορίες Tα προαναφερθέντα υπονοούν ένα µεγάλο αριθµό κλήσεων του QueryInterface, για επιβεβαίωση ότι οι απαιτούµενες διασυνδέσεις εφαρµόζονται. Για επαρκή υποστήριξη των συνόλων διασυνδέσεων το CO M ορίζει τις κατηγορίες. Aυτές έχουν την δική τους ταυτότητα αναφοράς CATID (category identifier)και περιέχουν σύνολα αναφορών διασυνδέσεων. Ένα αντικείµενο µπορεί να ανήκει σε πολλές κατηγορίες (βλ. σχ. 8.6). M ιά κατηγορία ορίζει όχι µόνο ποιες τουλαχιστον διασυνδέσεις υποστηρίζονται, αλλά και ποιες µεθόδοι σε αυτές τις διασυνδέσεις εφαρµόζονται. M ιά κατηγορία µπορεί να ορίσει όχι µόνο τις διασυνδέσεις µεταφοράς δεδοµένων ενός αντικειµένου, αλλά και τους συγκεκριµένους τύπους δεδοµένων ή µέσων. IOleCommandTarget IPrint IOleDocumentView IOleInPlaceActiveObject IOleInPlaceObject Σχ. 8.5 Oιτύποι CO M είναι σύνολα αναφορών διασυνδέσεων - οι υποτύποι είναι υπερσύνολα. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 7

8 Kατηγορίες Kατηγορία A IOne IThree ITwo IFive IFour Kατηγορία B Σχ. 6 Kατηγορίες CO M Εκδόσεις ιασυνδέσεων Μετά από κάθε έκδοση της µια διασύνδεση πρέπει να παραµένει αναλλοίωτη. Μια αναφορά διασύνδεσης IID (interface identifier) της CO M χρησιµεύει και για καθορισµό του αριθµού έκδοσης. Ως εκ τούτου ένα συστατικό µπορεί να χρησιµοποιήσει πολλές εκδόσεις της ίδιας διασύνδεσης σαν να ήταν διαφορετικές. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 8

9 8.4 ηµιουργία αντικειµένων CO M και βιβλιοθήκη CO M Πληροφορίες που επιτρέπουν την κλήση δηµιουργίας νέου αντικειµένου CO M: IID - δεν υπάρχει σαφής αντιστοιχία µιας υπηρεσίας προς µια µόνο διασύνδεση. Καθορισµός τάξεως µε CLSID (classidentifier) που µέσω βιβλιοθήκης CO M καλεί νέες περιπτώσεις αντικειµένων - CoCreateIntance που χρησιµοποιεί µια συγκεκριµένη τάξη (CLSID) και επιστρέφει το τύπο διασύνδεσης IID. Μπορεί επίσης να καθορίσει ποιοι εξυπηρετητές θα ήταν αποδεκτοί και από τον καταχωριτή συστήµατος (system registry)-µέσω Service Control Manager SC M, της CO M να εντοπίσει ένα εξυπηρετητή. Tο CO M συσχετίζει την νέα περίπτωση τάξης CLSID σε ένα συστατικό που την περιέχει. Αυτός ο καταχωριτής συστήµατος της CO M αντιστοιχεί στις αποθήκες εφαρµογών της CORBA. Kαταχωριτής συστήµατος:ποίοι εξυπηρετητές είναι διαθέσιµοι και ποιές τάξεις υποστηρίζουν. Είδη εξυπηρετητών: Inprocess servers - αντικείµενα που εκτελούν στις διεργασίες πελατών. Ενεργοποίηση µέσω DLL. Localservers - αντικείµενα σε ξεχωριστές διεργασίες στην ίδια µηχανή. Remoteservers - αντικείµενα σε διαφορετικές µηχανές. Ενεργοποίηση µέσω SC M. Ο εξυπηρετητής του COM περιέχει µια ή περισσότερες τάξεις για τις οποίες έχει δηµιουργούς αντικειµένων (factory objects).οι διασυνδέσεις αυτού είναι IClassFactory -IClassFactory2 όπου αναµένονται οδηγίες (βλ. σχ. 8.7). O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 9

10 ηµιουργία αντικειµένων CO M και βιβλιοθήκη CO M Aρχικά γίνεται η καταχώριση των τάξεων ενός δηµιουργού αντικειµένου στο CO M και ακολούθως η διασύνδεση CoCreateInstance δηµιουργεί νέες περιπτώσεις. Για χρησιµοποίηση γενικότερων τάξεων CLSID η COM επιτρέπει σε µια τάξη να προσποιείται την άλλη µε τα χαρακτηριστικά τους στον καταχωριτή συστήµατος. Tάξη A Tάξη B IClassFactory IClassFactory2 IClassFactory IClassFactory2 Eξυπηρετητής CO M Σχ. 8.7 Eξυπηρετητής CO M µε δύο τάξεις, η κάθε µία µε δηµιουργό αντικείµενο. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 10

11 8.5 Εισαγωγή Aντικειµένων, Eµµονή, οµή Aποθήκευσης,Παρονοµασίες Ο πιό ευθύς τρόπος για ένα αντικείµενο να πάρει τις αρχικές τιµές του, είναι από µια πηγή πληροφοριών µέσω µιας οµάδας διασυνδέσεων, όπως IPersistFile και IPersistStream. Tα δεδοµένα φυλάττονται σε δοµηµένη αποθήκη του COM. Στο CO M οι αναφορές αντικειµένων µπορούν να γίνονται δια ονόµατος (moniker): Εύρεση και φόρτωση απαιτούµενου εξυπηρετητή. ηµιουργία και αναφορά αντικειµένων. Παροχή αρχικών τιµών. Tα αντικείµενα monikerπεριέχουν µια λογική οδό πρόσβασης σε κάποιο άλλο αντικείµενο που µπορεί να περιέχεται σε κάποια δοµηµένη αποθήκη. Tο CO M ορίζει τρόπο απ ευθείας αναφοράς σε έµµονα αντικείµενα δια µέσου ονόµατος. Οι τάξεις και τα αντικείµενα φυλάττονται ξεχωριστά. Κάθε φόρτωση του ιδίου αντικειµένου, παίρνει και διαφορετική ταυτότητα. Το ίδιο και αν η κλήση γίνεται µέσωmoniker. Aν δύο αντικείµενα µοιράζονται ένα τρίτο, τότε όταν φορτώνονται, το τρίτο πρέπει να φορτωθεί µόνο µια φορά, και η αναφορά του να σταλεί στα δύο πρώτα (βλ.σχ. 8.8). A B A Stream A Γ Γ A B Γ... B A Γ B Σχ. 8.8 ιατήρηση µοιράσµατος αντικειµένου. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 11

12 8.6 Από το CO M στο Kατανεµηµένο CO M (DCO M) Το DCO M χρησιµοποιεί τους αντιπροσώπους και προσαρµοστές ενός αντικειµένου στην επικοινωνία διεργασιών του πελάτη και εξυπηρετητή αντίστοιχα, όπως παρουσιάζονται στο COM. Στη επικοινωνία µεθόδων στην ίδια µηχανή, το CO M συσχετίζει όλους τους απλούς τύπους δεδοµένων σε δίαυλους από bytes. Aν στην επικοινωνία παρεµβάλλεται η αναφορά κάποιας διασύνδεσης, τότε αυτή πρέπει να καταχωρηθεί σε αναφορά αντικειµένου,που το CO M χρειάζεται για να ελέγξη αν υπάρχει το αντίστοιχο αντικείµενο-αντιπρόσωπος. Tο CO M έτσι επιλέγει την αντίστοιχη διασύνδεση και περνά αυτή την αναφορά αντί της αρχικής. (OID,IPID) Προσαρµοστής A A κλήση Αντιπρόσωπος A Επικοινωνία διεργασιών κλήση Προσαρµοστής A B Προσαρµοστής B Αντιπρόσωπος B ιεργασία πελάτη ιεργασία εξυπηρετητή Σχ. 8.9 Συνταξη και αποσύνταξη αναφορών διασυνδέσεων σε διεργασίες της ιδίας µηχανής. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 12

13 Από το CO M στο Kατανεµηµένο CO M (DCO M) Στο σχ. 8.9 ο πελάτης καλεί το αντικείµενο A. H καλούµενη µέθοδος παίρνει µία παράµετρο-αναφορά στο αντικείµενο B. Στη κλήση µεσολαβεί ένας τοπικός αντιπρόσωπος του αντικειµένου A. Ο αντιπρόσωπος A αποφασίζει ένα OID (object identifier) για το αντικείµενο B και ένα δείκτη διασύνδεσης IPID (interface pointerid) για τη µετάδοση της συγκεκριµένης διασύνδεσης. Tα OID και IPID στέλνονται µαζί µε το ID του πελάτη στον προσαρµοστή του εξυπηρετητή A που χρησιµοποιεί το OID για εντοπισµό του τοπικού προσαρµοστή B και το IPID για εντοπισµό της συγκεκριµένης διασύνδεσης. Mόνο τότε ο προσαρµοστής A θα εκδόσει την αρχική κλήση και θα δώση την αναφορά διασύνδεσης του τοπικού προσαρµοστή B στο αντικείµενο A. Στη DCO M Oι τύποι δεδοµένων διαφέρουν από µηχανή σε µηχανή. Οι αναφορές αντικειµένων χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες από το OID και IPID. Υπάρχει στή αναφορά αντικειµένων και ένας ενδείκτης εξαγωγέα αντικειµένων O XI D (object exported id), ο οποίος συνδέει τα εξαχθέντα από ένα εξυπηρετητή αντικείµενα. H σύνδεση µε τον εξαγωγέα δίδει πληροφορίες για το απόµακρο αντικείµενο OXID. Eπιπρόσθετα από τη σύνδεση αντικειµένων COM σε διαφορετικές µηχανές υπάρχουν διαδικασίες ασφάλειας και διάγνωσης βλάβης. H ασφάλεια ιεραρχείται σε: Μηχανές. Εξυπηρετητές CO M. ιασυνδέσεις CO M. Oι προσβάσεις ελέγχονται απο τό Access Control List ACL και η επαλήθευση µπορεί να γίνει ανά: Σύνδεση. Μήνυµα. έσµη πληροφοριών. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 13

14 8.7 Mετα-πληροφορίες και Aυτοµατισµοί MI DL (MicrosoftIDL) µεταγλωττιστής: απαραίτητος για χρήση CO M IDLπεριγραφή συνδέσεων και τάξεων του συστήµατος. Ο MIDL µεταγλωττιστής υποκαθιστά τις αντικειµενοστρεφείς γλώσσες στη δηµιουργία αντιπροσώπων, προσαρµοστών και βιβλιοθηκών τύπων διασυνδέσεων και τάξεων. H πρόσβαση σε τέτοια βιβλιοθήκη γίνεται µέσω CLSID - πληροφορίες τύπων τάξεων από τον καταχωριτή CO M. Tο διάβασµα τέτοιας βιβλιοθήκης γίνεται µέσω της διασύνδεσης ITypeLib. H απόκτηση πληροφοριών για τον τύπο κάθε στοιχείου της βιβλιοθήκης γίνεται µέσω της διασύνδεσης ITypeInfo. Στο πλαίσιο του CO M ο αυτοµατισµός επιτυγχάνεται µέσω προγραµµατισµού διασυνδέσεων και βιβλιοθηκών τύπων (type libraries). 8.8 Άλλες Yπηρεσίες του CO M Οµοιόµορφη µεταφορά δεδοµένων. Aπόσπαση διασυνδέσεων και διπλές διασυνδέσεις. Εξαχθέντες διασυνδέσεις και συνδεόµενα αντικείµενα. Οµοιόµορφη µεταφορά δεδοµένων. Με την εφαρµογή της διασύνδεσης IDataObject κάθε αντικείµενο (µεταφοράς) δεδοµένων µπορεί να παίρνει µέρος σε πίνακες επιλογών, µεταφορές σε αρχεία και λειτουργίες διόδων. Απαραίτητη είναι η προσυµφωνία στο σχήµα των δεδοµένων και το µέσο µεταφοράς. Άλλες διασυνδέσεις υποστηρίζουν τη σύνδεση αντικειµένων εκεί όπου ο παραλήπτης πρέπει να ειδοποιηθεί για νέους αποστολείς. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 14

15 Άλλες Yπηρεσίες του CO M Αποσπασµένες διασυνδέσεις και διπλές διασυνδέσεις. Οι αποσπασµένες διασυνδέσεις έχουν καθορισµένο αριθµό µεθόδων από την διασύνδεση IDispatch. Επίσης συνδυάζουν όλες τις µεθόδους της διασύνδεσης τους στη µέθοδο Invoke που µε µεταβλητό τύπο καταχωρίσεων συνδυάζει όλες τις πιθανές παραµέτρους σε µία.ο καταχωριτής αυτός είναι αυτοπεριγραφόµενος δηλ.περιέχει τύπο και τιµή.κάθε µέθοδος καλείται µέσω του DISPID (dispatch identifier). H δοµή του IDispatch είναι: Interface IDispatch:Iunknown{ HRESULT GetTypeInfoCount([out]bool available); HRESULT GetTypeInfo (unsighed int itinfo, [out] ItypeInfo typeinfo); HRESULT GetIDsOfNames([in] names[],[out]dispid dispid[]); HRESULT Invoke ([in] DISP dispid,[in] DISPPARAMS dispparams,[out]variant result,[out]excpinfo einfo,[out]int argerr); } Πλεονέκτηµα: Οι αποσπασµένες διασυνδέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε γενικούς µηχανισµούς προώθησης όπως µεταφραστές τη Visual Basic. Έτσι µπορεί να καλεί οποιεσδήποτε λειτουργίες χωρίς την ανάγκη µεταγλώττισης των διασυνδέσεων τους. M ειονεκτήµατα: Μειωµένη απόδοση. Περιορισµοί στις αποσπασµένες µεθόδους σύµφωνα µε το σύνολο των τύπων VARIANT και σε µια επιστρεφόµενη τιµή. Πολυπλοκότητα στην εφαρµογή κάθε διασύνδεσης. Στις διπλές διασυνδέσεις µεσολαβεί η µεταγλώττιση των πελατών ως προς την διασύνδεση και εποµένως η απ ευθείας κλήσεις µεθόδων, µε αυξηµένη απόδοση. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 15

16 Άλλες Yπηρεσίες του CO M Πλεονέκτηµα: Οι αποσπασµένες διασυνδέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε γενικούς µηχανισµούς προώθησης όπως µεταφραστές της Visual Basic. Έτσι µπορεί να καλεί οποιεσδήποτε λειτουργίες χωρίς την ανάγκη µεταγλώττισης των διασυνδέσεών τους. M ειονεκτήµατα: Μειωµένη απόδοση. Περιορισµοί στις αποσπασµένες µεθόδους σύµφωνα µε το σύνολο των τύπων VARIANT και σε µια επιστρεφόµενη τιµή. Πολυπλοκότητα στην εφαρµογή κάθε διασύνδεσης. Στις διπλές διασυνδέσεις µεσολαβεί η µεταγλώττιση των πελατών ως προς την διασύνδεση και εποµένως η απ ευθείας κλήσεις µεθόδων µε αυξηµένη απόδοση. Εξαχθέντες διασυνδέσεις και συνδεόµενα αντικείµενα. Μπορεί να γίνει χρήση µιας εξαχθείσας διασύνδεσης µόνο απο άντικείµενα COM που είναι συνδεδεµένα µε τα αντικείµενα που το παρέχουν. Πλήρως συνδεόµενο αντικείµενο είναι ένα αντικείµενο CO M που εξάγει διασυνδέσεις.eπίσης απαιτείται η εφαρµογή της διασύνδεσης IConnectionPointContainer που βρίσκει και καταµετρά σηµεία σύνδεσης των συνδεόµενων αντικειµένων. Για κάθε τέτοια διασύνδεση πρέπει να υπάρχει σηµείο σύνδεσης, που εκτός της κλήσης στην εξαχθείσα διασύνδεση, εφαρµόζει τη διασύνδεση IConnectionPoint που καθιστά (µε αναφορά άλλου αντικειµένου), καταµετρά και τερµατίζει συνδέσεις. Kάθε συνδεόµενο αντικείµενο ανιχνεύει στα σηµεία την αντίστοιχη διασύνδεση και ενεργοποιεί την απαιτούµενη µέθοδο. Tα συνδεόµενα αντικείµενα παρέχουν ένα οµοιόµορφο πρότυπο διάδοσης αλλαγών. Καθώς εξαχθέντες και εισαχθέντες διασυνδέσεις ταιριάζουν, η διάδοση γίνεται µε κανονικές ενεργοποιήσεις µεθόδων. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 16

17 8.9 Σύνθετα Kείµενα και Σύνδεση -Eνσωµάτωση Aντικειµένων (OLE) Tο OLE αποτελεί καθιερωµένο λογισµικό διασύνδεσης αντικειµένων σύνθετου κειµένου της Microsof, και παρέχει τεχνολογία επί των υπηρεσιών του COM µε επικεντρωµένες εφαρµογές διαδοχής σε ένα κειµενοστρεφές πρότυπο. Αυτό οδηγεί στη δηµιουργία αντικειµένων µε τη ρύθµιση του OLE (αντικείµενα ActiveX). Εντούτοις το OLE υποστηρίζει και αυτεξούσιες εφαρµογές µε διαφορετικό βαθµό ενσωµάτωσης. Γι αυτό και οι τεχνολογίες στο OLE καταλήγουν υποβέλτιστες η αχρείαστα πολύπλοκες εν συγκρίση µε το OpenDoc. ιάκριση µεταξύ Υποδοχών ξένου κειµένου - δέχονται µέρη κειµένου από εξυπηρετητές. Eξυπηρετητών κειµένου - κατέχουν, εκθέτουν και τροποποιούν κείµενο. Πολλοί υποδοχείς κειµένου είναι επίσης εξυπηρετητές κειµένου που υποστηρίζουν ξένα αλλά και τοπικά µέρη. Οι εφαρµογές της Microsoft s Word, Excel, Powerpoint, αποτελούν τέτοιο παράδειγµα. Η ικανότητα να εκδίδονται ενσωµατωµένα αντικείµενα επι τόπου στη τρέχουσα εφαρµογή (όπως Word κείµενα ενώ τρέχουµε Excel),καλείται in- place editing. Αυτά γίνονται σε συµφωνία απλού υποδοχέα και εξυπηρετητή. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει συµφωνία στα άλλα θέµατα της διασύνδεσης του χρήστη. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 17

18 8.10 Υποδοχείς και Eξυπηρετητές OLE H προαναφερθείσα αλληλεπίδραση είναι αρκετά περίπλοκη, για να υποστηριχθεί µια ολοκληρωµένη κειµενοστρεφής διασύνδεση. Στη περίπτωση της OLE η υποστήριξη αυτεξούσιων εφαρµογών µε ολοκλήρωση OLE περιπλέκει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα. Η OLE πρέπει να παράσχει ολοκλήρωση κειµένου για όλα τα είδη εξυπηρετητή: Eνδοδιεργασιών. Tοπικός όπου χρειάζεται αντιπρόσωπος εξυπηρετητή (χειριστής διαεπεξεργασιών) που να εκτελεί τη διεργασία του υποδοχέα. Απόµακρος που εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες του DCO M. Η βάση της αλληλεπίδρασης των υποδοχέων και εξυπηρετητών κειµένου, ορίζεται από δύο διασυνδέσεις του υποδοχέα σαν πελάτη και επτά του εξυπηρετητή µε αντικείµενο περιεχοµένων. Η αλληλεπίδραση µεταξύ του χειριστή διαεπεξεργασιών σε ένα υποδοχέα µε αντικείµενο περιεχοµένων, και ένα τοπικό εξυπηρετητή. Ο χειριστής διαεπεξεργασιών υποστηρίζει ξεχωριστή τάξη µε δικό της δηµιουργό αντικειµένων (βλ. σχ. 8.10). O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 18

19 Υποδοχείς και Eξυπηρετητές OLE Aντικείµενο πελάτη IOleClientSite IAdviceSink Aντικείµενο Yποδοχέα Aντικείµενο εξυπηρετητή IOleObject IDataObject IOleObject IDataObject IPersitStorage IPersistStorage IRunnableObject IOleCache2 IOleCacheControl IViewObject2 IAdviceSink IClassFactory2 IClassFactory2 IClassFactory2 Yποδοχέας Xειριστής διεργασιών Tοπικός εξυπηρετητής Σχ Yποδοχέας κειµένου και διασυνδέσεις εξυπηρετητή στη OLE. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 19

20 8.11 Eλεγχος: Aπό τη Visual Basic µέσω OLE στη ActiveX Στο πρότυπο της VisualBasic Controls(VBX) η οδήγηση του συστήµατος ενσωµατώνεται σε συνδετικούς τύπους που επιτρέπουν τη σύναψη κώδικα που επιτρέπει την επικοινωνία µεθόδων ελέγχου. Οι εφαρµογές συναρµολογούνται από τη σύνθεση µεθόδων ελέγχου σε τύπους, αν και ο τελικός κώδικας είναι και πάλι σε µορφή προγράµµατος. Οι εφαρµογές VBX εκτείνονται από απλές µεθόδους ελέγχου µέχρι µικροεφαρµογές. Μειονεκτήµατα: Στενή δέσµευση µε τη Visual Basic. Περιοριστική µορφή τύπων της Visual Basic. Χρησιµοποιώντας µεθόδους OLE control(oc X),αποκτούµε πρόσβαση σε υπηρεσίες COM. Προϋπόθεση είναι το CO M αντικείµενο να εφαρµόσει ένα µεγάλο αριθµό διασυνδέσεων (βλ. σχ. 8.11). Κάθε µέθοδος OCX πέρα από την σηµαντική λειτουργικότητα, έχει πολύ µεγάλο βάρος διασυνδέσεων. Από το OCX προήλθε το ActiveX µε επιπλέον συνθήκες Πρέπει να εφαρµοστεί από αυτοκαταχωρούµενο εξυπηρετητή που έχει την δυνατότητα να καταχωρεί τις τάξεις του στον καταχωριτή CO M. Οι µεθόδοι ελέγχου παραµένουν αντικείµενα COM που υποστηρίζονται από ειδικό εξυπηρετητή. Στον έλεγχο υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός προαιρετικών διεργασιών. Οι διασυνδέσεις είναι κανονικές διασυνδέσεις COM αλλά και εξαχθέντες. Kαθώς αυτές αποτελούν µηχανισµό ειδοποίησης αλλαγών, υποδοµούν ένα σύστηµα πηγών συµβάντων που σηµατοδοτούν αλλαγές. Λόγω της αδυναµίας παροχής, εκ µέρους του υποδοχέα, διασυνδέσεων σε όλες τις µεθόδους ελέγχου που έχει, υπάρχει η ανάγκη χρησιµοποίησης εξαχθέντων αποσπασµένων διασυνδέσεων από βιβλιοθήκη τύπων ελέγχου(idispatch). Οι ιδιότητες των υποδοχέων, ως αναφορά τις µεθόδους ελέγχου πού διαθέτουν, ρυθµίζουν τη συµπεριφορά και την εµφάνιση και η ActiveX καθορίζει διασυνδέσεις για χειρισµό των ιδιοτήτων αυτών. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 20

21 Έλεγχος: Aπό τη Visual Basic µέσω OLE στη ActiveX IOleInPlaceActiveObject IOleInPlaceObject IOleObject IDataObject IviewObject2 IRunnableObject IOleCache2 IPersistStorage IPersistStreamInit ISpecifyPropertyPages IconnectionPointContainer IConnectionPoint IProvideClassInfo2 IDispatch IOleControl Σχ Yποχρεωτικές διασυνδέσεις για το πρότυπο συνδυασµού αντικειµένων OLE. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 21

22 8.12 Υπηρεσίες Ο εξυπηρετητής διεκπεραιώσεων της Microsoft, για εφαρµογές βασισµένες στο CO M. ιατηρεί διεργασίες για χειρισµό κλήσεων από αντικείµενα COM. Kατέχει ευρετήριο συστατικών σε διεργασίες εξυπηρετητή - κατάταξη συστατικών. Παρέχει στοιχεία για την δηµιουργία και τερµατισµό των συνδέσεων. Αναλαµβάνει την διαχείρηση πολλαπλών πηγών πληροφοριών, όπως πολλαπλές βάσεις δεδοµένων. εν έχει καθόλου υποστήριξη σφαλµάτων πέρα από τις ιδιότητες των διεκπεραιώσεων. Καθόλου εξισορρόπιση φόρτου εργασίας στις διαθέσιµες µηχανές. Παρέχει υποστήριξη για τις βάσεις δεδοµένων: Microsoft s SQL εξυπηρετητής και βάσεις δεδοµένων µε διασυνδέσεις ODBC. IBM s SN A LU6.2. TIP. XA. Στα συστατικά CO M προσδίδονται δυνατότητες για εκτέλεση µιας διεκπεραίωσης. Tότε, τη στιγµή της δηµιουργίας του συστατικού αντικειµένου, ο εξυπηρετητής διεκπεραιώσεων επεµβαίνει και προσθέτει εντολές στις λειτουργίες του συστατικού µε περιορισµούς του COM. Με συναθροίσµατα COM προσθέτει τις απαιτούµενες διασυνδέσεις σε αντικείµενα. Ο εξυπηρετητής αυτόµατα εντοπίζει αναφορές σε άλλα αντικείµενα COM από συστατικό διεκπεραίωσης και εκτείνει τον χειρισµό της διεκπεραίωσης σ αυτά. Για συστατικά που χρειάζονται απ ευθείας γνώση των διεκπεραιώσεων υπάρχει η βιβλιοθήκη GetOblectContext για την πρόσβαση της οποίας χρησιµοποιείται η διασύνδεση IObjectContext. COM+ Επέκταση του CO M µε ελαφρές διεργασίες όπως απαιτείται από τη Java virtual machine. εν αντικαθιστά το DCOM. Η υποδοµή κατά την εκτέλεση µπορεί να επεκταθεί από τρίτα συστατικά. Πλήρης συµβατότητα µε Java. Ασφάλεια και διεκπεραιώσεις ειδικά για CO M+. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 22

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Web-Based OPC Client ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων

Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κανόνες για ανάπτυξη διαγραµµάτων κλάσεων ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Προσδιορισµός κλάσεων Πως να ονοµάσουµε τις κλάσεις; Που να τις βρούµε; Τι να κοιτάξουµε; Τι να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα DO YOU SPEAK FUTURE? Τώρα για την επιχείρησή σας υπάρχει µια νέα δύναµη Τεχνολογία αιχµής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Βήµα 1 ο : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χρήστη των Windows 7 & Vista. Αν το λειτουργικό σας είναι Windows XP προχωρήστε στο 2 ο βήµα). Αν το λειτουργικό σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HOTELSOL

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HOTELSOL Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOTELSOL ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HOTELSOL a Μενού Δεδομένα (Data) Ενεργοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής / ανανέωσης των δεδομένων της εφαρμογής. Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται το παράθυρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης

Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Συνοπτικές οδηγίες εγκατάστασης Βήμα 1 ο : Απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου χρήστη των Windows 8, Windows 7 & Vista. Αν το λειτουργικό σας είναι Windows XP προχωρήστε στο 2 ο βήμα). Αν το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (Δ31) β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα