Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Oκτώ - O ρόµος της Microsoft: DCO M, OLE και ActiveX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aρχές Σπονδυλωτού Προγραµµατισµού σε Kατανεµηµένα Συστήµατα. Kεφάλαιο Oκτώ - O ρόµος της Microsoft: DCO M, OLE και ActiveX"

Transcript

1 Kεφάλαιο Oκτώ - O ρόµος της Microsoft: DCO M, OLE και ActiveX 1

2 8.1 Tο Bασικό Πρότυπο Σύνδεσης: COM Πρότυπο σύνδεσης για συστατικά αντικείµενα. Ιδανική για εφαρµογή αυτoύ του προτύπου, η Java. Xαρακτηριστικά προτύπου: υαδική σταθερά που ορίζει (για λογαριασµό κάποιου πελάτη), την ύπαρξη µιας διασύνδεσης, που σε δυαδικό επίπεδο αποτελεί δείκτη θέσης σε κόµβο διασύνδεσης. O κόµβος καθορίζει ένα άλλο δείκτη στο πρώτο πεδίο ενός πίνακα διεργασιών (µεθόδων). Η αυτοπαράµετρος κάθε µεθόδου δεικνύει το αντικείµενο στο οποίο ανήκει. Μέσω αυτής µπορεί να συσχετισθεί ένας κόµβος µε µια περίπτωση µεταβλητής. Kάθε συστατικό του προτύπου CO M µπορεί να αναφέρεται σε πολλούς κόµβους και εποµένως αντικείµενα και σύνολα µεθόδων. Σαν ενδείκτης κάθε αντικειµένου COM υπάρχει επιστροφή του ιδίου δείκτη σε κάθε κόµβο, από τη δεύτερη κοινή διασύνδεση στις µεθόδους, IUnknovn. Ωστόσο ο ίδιος ο κόµβος διασύνδεσης δεν είναι µοναδικός σε κάθε αντικείµενο COM. Στον ορισµό του το IUnknovn περιλαµβάνει τις εξής διαδοχές: HRESULT QueryInterface([in]constiid,[out,iid_is(iid)] Iunknown iid); Unsigned long AddRef(); Unsighed long Release(); Tο QueryInterface είναι η πρώτη κοινή µέθοδος κάθε αντικειµένου, η οποία αφού πάρει τον ενδείκτη της διασύνδεσης που τον καλεί (IID ή GUID), ελέγχει αν αυτή υποστηρίζεται από το CO M αντικείµενο. M ετον προαναφερθέντα τρόπο αριθµούνται από κάθε αντικείµενο CO M οι αναφορές κόµβων διασύνδεσης που σχετίζονται µε αυτό. Έτσι πάντως δηµιουργείται εξάρτηση του συστατικού από τον κόµβο (αν υπάρχει µόνο ένας) που αν δεσµεύει πολλούς πόρους (αρκετή µνήµη),θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ξεχωριστή αρίθµηση ούτως ώστε να απαλλαγεί από αυτή τη διασύνδεση το συντοµότερο δυνατό. Στο AddRef γίνεται η καθ αυτό αρίθµηση για αντικείµενα και κόµβους. To Release µειώνει την αρίθµηση για κάθε κόµβο ή αντικείµενο που φεύγει και όταν η αρίθµηση φθάσει στο µηδέν, το αντικείµενο COM αποµονώνεται και το ίδιο όλες οι αποκλειστικές διασυνδέσεις ελευθερώνοντας µνήµη. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 2

3 υαδικές µεταβλητές πελατών Κόµβος διασύνδεσης A ιεργ A1 ιεργ A2 Κόµβος διασύνδεσης B Aντικείµενο 1 ιεργ B1 ιεργ B2 ιεργ B3 Κόµβος διασύνδεσης Γ Aντικείµενο 2 ιεργ Γ1 ιεργ Γ2 Σχ. 8.1 Aντικείµενο COM µε πολλαπλές διασυνδέσεις. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 3

4 8.2 Eπαναχρησιµοποίηση αντικειµένου COM To πρότυπο COM αν και δεν παρέχει υποστήριξη για διαδοχή, υποστηρίζει την επαναχρήσιµοποίηση των αντικειµένων µε δύο τύπους καλουµένους συγκράτηση και ενοποίηση. IUnknown IUnknown IStream... inner IStream... Read Read Write {inner.read} {inner.write} Write { } { } Eξωτερικό αντικείµενο Eσωτερικό αντικείµενο Σχ. 8.2 Συγκράτηση στο επίπεδο αντικειµένων. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 4

5 Eπαναχρησιµοποίηση αντικειµένου COM H συγκράτηση εφαρµόζει απλές τεχνικές σύνθεσης όπου ένα αντικείµενο κρατά αποκλειστικές αναφορές σε άλλο (βλ. σχ. 8.2). Tοαντικείµενο αυτό καλείται εξωτερικό και εννοιολογικά περιέχει το δεύτερο εσωτερικό. Στη επικοινωνία τους το εξωτερικό προωθεί κλήσεις στο εσωτερικό (βλ. σχ. 8.3). Xαρακτηριστικά της µεθόδου: Επαναχρησιµοποίηση εφορµογών που συγρατούνται σε άλλα συστατικά. Πλήρης διαφάνεια κλήσεων. Ελαττωµένη απόδοση σε βαθειές ιεραρχίες συγράτησης. Aυτό µας οδηγεί στη ανάγκη για χρησιµοποίηση ενοποίησης. Στο πρότυπο ενοποίησης αντί για προώθηση κλήσεων, δίδεται απ ευθείας αναφορά διασυνδέσεως µε την ζητουµένη εφαρµογή και υπάρχει συνεργασία µε το εσωτερικό αντικείµενο. Προϋπόθεση φυσικά είναι να µην υπάρχει διήθηση διεργασιών. IUnknown IUnknown IStream... inner IStream... Read Read Write {inner.read} {inner.write} Write { } { } Eσωτερικό αντικείµενο Eξωτερικό αντικείµενο Σχ. 8.3 H ιδέα της συγράτησης άλλου αντικειµένου. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 5

6 Eπαναχρησιµοποίηση αντικειµένου COM Eπίσης στή ενοποίηση το εσωτερικό αντικείµενο χρησιµοποιεί το IUnknown του εξωτερικού, ουτως ώστε το δικό του QueryInterface να υποστηρίζει και τις διασυνδέσεις του εξωτερικού (βλ. σχ. 8.4).Η διαδοχή στη ενοποίηση είναι απεριόριστη. IUnknown Eξωτερικό αντικείµενο IStream inner IUnknown... Read Write { } { } Eσωτερικό αντικείµενο Σχ. 8.4 Eνοποίηση. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 6

7 8.3 ιασυνδέσεις και Πολυµορφισµός Aλληλοδιαδοχή των διασυνδέσεων CO M µέσω του IUnknown,IDisplatch και IPersist. Eντούτοις οι αναφορές σ αυτές τις διασυνδέσεις δεν είναι επαρκώς σαφείς παρά µόνο µε τη χρήση του QueryInterface. O πολυµορφισµός στην COM βασίζεται σε σύνολα διασυνδέσεων, που κάθε τύπος αντικειµένου υποστηρίζει (βλ. σχ. 8.5).Ο έλεγχος επί του προκειµένου γίνεται µε κλήσεις QueryInterface για κάθε διασύνδεση που απαιτείται Kατηγορίες Tα προαναφερθέντα υπονοούν ένα µεγάλο αριθµό κλήσεων του QueryInterface, για επιβεβαίωση ότι οι απαιτούµενες διασυνδέσεις εφαρµόζονται. Για επαρκή υποστήριξη των συνόλων διασυνδέσεων το CO M ορίζει τις κατηγορίες. Aυτές έχουν την δική τους ταυτότητα αναφοράς CATID (category identifier)και περιέχουν σύνολα αναφορών διασυνδέσεων. Ένα αντικείµενο µπορεί να ανήκει σε πολλές κατηγορίες (βλ. σχ. 8.6). M ιά κατηγορία ορίζει όχι µόνο ποιες τουλαχιστον διασυνδέσεις υποστηρίζονται, αλλά και ποιες µεθόδοι σε αυτές τις διασυνδέσεις εφαρµόζονται. M ιά κατηγορία µπορεί να ορίσει όχι µόνο τις διασυνδέσεις µεταφοράς δεδοµένων ενός αντικειµένου, αλλά και τους συγκεκριµένους τύπους δεδοµένων ή µέσων. IOleCommandTarget IPrint IOleDocumentView IOleInPlaceActiveObject IOleInPlaceObject Σχ. 8.5 Oιτύποι CO M είναι σύνολα αναφορών διασυνδέσεων - οι υποτύποι είναι υπερσύνολα. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 7

8 Kατηγορίες Kατηγορία A IOne IThree ITwo IFive IFour Kατηγορία B Σχ. 6 Kατηγορίες CO M Εκδόσεις ιασυνδέσεων Μετά από κάθε έκδοση της µια διασύνδεση πρέπει να παραµένει αναλλοίωτη. Μια αναφορά διασύνδεσης IID (interface identifier) της CO M χρησιµεύει και για καθορισµό του αριθµού έκδοσης. Ως εκ τούτου ένα συστατικό µπορεί να χρησιµοποιήσει πολλές εκδόσεις της ίδιας διασύνδεσης σαν να ήταν διαφορετικές. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 8

9 8.4 ηµιουργία αντικειµένων CO M και βιβλιοθήκη CO M Πληροφορίες που επιτρέπουν την κλήση δηµιουργίας νέου αντικειµένου CO M: IID - δεν υπάρχει σαφής αντιστοιχία µιας υπηρεσίας προς µια µόνο διασύνδεση. Καθορισµός τάξεως µε CLSID (classidentifier) που µέσω βιβλιοθήκης CO M καλεί νέες περιπτώσεις αντικειµένων - CoCreateIntance που χρησιµοποιεί µια συγκεκριµένη τάξη (CLSID) και επιστρέφει το τύπο διασύνδεσης IID. Μπορεί επίσης να καθορίσει ποιοι εξυπηρετητές θα ήταν αποδεκτοί και από τον καταχωριτή συστήµατος (system registry)-µέσω Service Control Manager SC M, της CO M να εντοπίσει ένα εξυπηρετητή. Tο CO M συσχετίζει την νέα περίπτωση τάξης CLSID σε ένα συστατικό που την περιέχει. Αυτός ο καταχωριτής συστήµατος της CO M αντιστοιχεί στις αποθήκες εφαρµογών της CORBA. Kαταχωριτής συστήµατος:ποίοι εξυπηρετητές είναι διαθέσιµοι και ποιές τάξεις υποστηρίζουν. Είδη εξυπηρετητών: Inprocess servers - αντικείµενα που εκτελούν στις διεργασίες πελατών. Ενεργοποίηση µέσω DLL. Localservers - αντικείµενα σε ξεχωριστές διεργασίες στην ίδια µηχανή. Remoteservers - αντικείµενα σε διαφορετικές µηχανές. Ενεργοποίηση µέσω SC M. Ο εξυπηρετητής του COM περιέχει µια ή περισσότερες τάξεις για τις οποίες έχει δηµιουργούς αντικειµένων (factory objects).οι διασυνδέσεις αυτού είναι IClassFactory -IClassFactory2 όπου αναµένονται οδηγίες (βλ. σχ. 8.7). O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 9

10 ηµιουργία αντικειµένων CO M και βιβλιοθήκη CO M Aρχικά γίνεται η καταχώριση των τάξεων ενός δηµιουργού αντικειµένου στο CO M και ακολούθως η διασύνδεση CoCreateInstance δηµιουργεί νέες περιπτώσεις. Για χρησιµοποίηση γενικότερων τάξεων CLSID η COM επιτρέπει σε µια τάξη να προσποιείται την άλλη µε τα χαρακτηριστικά τους στον καταχωριτή συστήµατος. Tάξη A Tάξη B IClassFactory IClassFactory2 IClassFactory IClassFactory2 Eξυπηρετητής CO M Σχ. 8.7 Eξυπηρετητής CO M µε δύο τάξεις, η κάθε µία µε δηµιουργό αντικείµενο. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 10

11 8.5 Εισαγωγή Aντικειµένων, Eµµονή, οµή Aποθήκευσης,Παρονοµασίες Ο πιό ευθύς τρόπος για ένα αντικείµενο να πάρει τις αρχικές τιµές του, είναι από µια πηγή πληροφοριών µέσω µιας οµάδας διασυνδέσεων, όπως IPersistFile και IPersistStream. Tα δεδοµένα φυλάττονται σε δοµηµένη αποθήκη του COM. Στο CO M οι αναφορές αντικειµένων µπορούν να γίνονται δια ονόµατος (moniker): Εύρεση και φόρτωση απαιτούµενου εξυπηρετητή. ηµιουργία και αναφορά αντικειµένων. Παροχή αρχικών τιµών. Tα αντικείµενα monikerπεριέχουν µια λογική οδό πρόσβασης σε κάποιο άλλο αντικείµενο που µπορεί να περιέχεται σε κάποια δοµηµένη αποθήκη. Tο CO M ορίζει τρόπο απ ευθείας αναφοράς σε έµµονα αντικείµενα δια µέσου ονόµατος. Οι τάξεις και τα αντικείµενα φυλάττονται ξεχωριστά. Κάθε φόρτωση του ιδίου αντικειµένου, παίρνει και διαφορετική ταυτότητα. Το ίδιο και αν η κλήση γίνεται µέσωmoniker. Aν δύο αντικείµενα µοιράζονται ένα τρίτο, τότε όταν φορτώνονται, το τρίτο πρέπει να φορτωθεί µόνο µια φορά, και η αναφορά του να σταλεί στα δύο πρώτα (βλ.σχ. 8.8). A B A Stream A Γ Γ A B Γ... B A Γ B Σχ. 8.8 ιατήρηση µοιράσµατος αντικειµένου. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 11

12 8.6 Από το CO M στο Kατανεµηµένο CO M (DCO M) Το DCO M χρησιµοποιεί τους αντιπροσώπους και προσαρµοστές ενός αντικειµένου στην επικοινωνία διεργασιών του πελάτη και εξυπηρετητή αντίστοιχα, όπως παρουσιάζονται στο COM. Στη επικοινωνία µεθόδων στην ίδια µηχανή, το CO M συσχετίζει όλους τους απλούς τύπους δεδοµένων σε δίαυλους από bytes. Aν στην επικοινωνία παρεµβάλλεται η αναφορά κάποιας διασύνδεσης, τότε αυτή πρέπει να καταχωρηθεί σε αναφορά αντικειµένου,που το CO M χρειάζεται για να ελέγξη αν υπάρχει το αντίστοιχο αντικείµενο-αντιπρόσωπος. Tο CO M έτσι επιλέγει την αντίστοιχη διασύνδεση και περνά αυτή την αναφορά αντί της αρχικής. (OID,IPID) Προσαρµοστής A A κλήση Αντιπρόσωπος A Επικοινωνία διεργασιών κλήση Προσαρµοστής A B Προσαρµοστής B Αντιπρόσωπος B ιεργασία πελάτη ιεργασία εξυπηρετητή Σχ. 8.9 Συνταξη και αποσύνταξη αναφορών διασυνδέσεων σε διεργασίες της ιδίας µηχανής. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 12

13 Από το CO M στο Kατανεµηµένο CO M (DCO M) Στο σχ. 8.9 ο πελάτης καλεί το αντικείµενο A. H καλούµενη µέθοδος παίρνει µία παράµετρο-αναφορά στο αντικείµενο B. Στη κλήση µεσολαβεί ένας τοπικός αντιπρόσωπος του αντικειµένου A. Ο αντιπρόσωπος A αποφασίζει ένα OID (object identifier) για το αντικείµενο B και ένα δείκτη διασύνδεσης IPID (interface pointerid) για τη µετάδοση της συγκεκριµένης διασύνδεσης. Tα OID και IPID στέλνονται µαζί µε το ID του πελάτη στον προσαρµοστή του εξυπηρετητή A που χρησιµοποιεί το OID για εντοπισµό του τοπικού προσαρµοστή B και το IPID για εντοπισµό της συγκεκριµένης διασύνδεσης. Mόνο τότε ο προσαρµοστής A θα εκδόσει την αρχική κλήση και θα δώση την αναφορά διασύνδεσης του τοπικού προσαρµοστή B στο αντικείµενο A. Στη DCO M Oι τύποι δεδοµένων διαφέρουν από µηχανή σε µηχανή. Οι αναφορές αντικειµένων χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες από το OID και IPID. Υπάρχει στή αναφορά αντικειµένων και ένας ενδείκτης εξαγωγέα αντικειµένων O XI D (object exported id), ο οποίος συνδέει τα εξαχθέντα από ένα εξυπηρετητή αντικείµενα. H σύνδεση µε τον εξαγωγέα δίδει πληροφορίες για το απόµακρο αντικείµενο OXID. Eπιπρόσθετα από τη σύνδεση αντικειµένων COM σε διαφορετικές µηχανές υπάρχουν διαδικασίες ασφάλειας και διάγνωσης βλάβης. H ασφάλεια ιεραρχείται σε: Μηχανές. Εξυπηρετητές CO M. ιασυνδέσεις CO M. Oι προσβάσεις ελέγχονται απο τό Access Control List ACL και η επαλήθευση µπορεί να γίνει ανά: Σύνδεση. Μήνυµα. έσµη πληροφοριών. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 13

14 8.7 Mετα-πληροφορίες και Aυτοµατισµοί MI DL (MicrosoftIDL) µεταγλωττιστής: απαραίτητος για χρήση CO M IDLπεριγραφή συνδέσεων και τάξεων του συστήµατος. Ο MIDL µεταγλωττιστής υποκαθιστά τις αντικειµενοστρεφείς γλώσσες στη δηµιουργία αντιπροσώπων, προσαρµοστών και βιβλιοθηκών τύπων διασυνδέσεων και τάξεων. H πρόσβαση σε τέτοια βιβλιοθήκη γίνεται µέσω CLSID - πληροφορίες τύπων τάξεων από τον καταχωριτή CO M. Tο διάβασµα τέτοιας βιβλιοθήκης γίνεται µέσω της διασύνδεσης ITypeLib. H απόκτηση πληροφοριών για τον τύπο κάθε στοιχείου της βιβλιοθήκης γίνεται µέσω της διασύνδεσης ITypeInfo. Στο πλαίσιο του CO M ο αυτοµατισµός επιτυγχάνεται µέσω προγραµµατισµού διασυνδέσεων και βιβλιοθηκών τύπων (type libraries). 8.8 Άλλες Yπηρεσίες του CO M Οµοιόµορφη µεταφορά δεδοµένων. Aπόσπαση διασυνδέσεων και διπλές διασυνδέσεις. Εξαχθέντες διασυνδέσεις και συνδεόµενα αντικείµενα. Οµοιόµορφη µεταφορά δεδοµένων. Με την εφαρµογή της διασύνδεσης IDataObject κάθε αντικείµενο (µεταφοράς) δεδοµένων µπορεί να παίρνει µέρος σε πίνακες επιλογών, µεταφορές σε αρχεία και λειτουργίες διόδων. Απαραίτητη είναι η προσυµφωνία στο σχήµα των δεδοµένων και το µέσο µεταφοράς. Άλλες διασυνδέσεις υποστηρίζουν τη σύνδεση αντικειµένων εκεί όπου ο παραλήπτης πρέπει να ειδοποιηθεί για νέους αποστολείς. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 14

15 Άλλες Yπηρεσίες του CO M Αποσπασµένες διασυνδέσεις και διπλές διασυνδέσεις. Οι αποσπασµένες διασυνδέσεις έχουν καθορισµένο αριθµό µεθόδων από την διασύνδεση IDispatch. Επίσης συνδυάζουν όλες τις µεθόδους της διασύνδεσης τους στη µέθοδο Invoke που µε µεταβλητό τύπο καταχωρίσεων συνδυάζει όλες τις πιθανές παραµέτρους σε µία.ο καταχωριτής αυτός είναι αυτοπεριγραφόµενος δηλ.περιέχει τύπο και τιµή.κάθε µέθοδος καλείται µέσω του DISPID (dispatch identifier). H δοµή του IDispatch είναι: Interface IDispatch:Iunknown{ HRESULT GetTypeInfoCount([out]bool available); HRESULT GetTypeInfo (unsighed int itinfo, [out] ItypeInfo typeinfo); HRESULT GetIDsOfNames([in] names[],[out]dispid dispid[]); HRESULT Invoke ([in] DISP dispid,[in] DISPPARAMS dispparams,[out]variant result,[out]excpinfo einfo,[out]int argerr); } Πλεονέκτηµα: Οι αποσπασµένες διασυνδέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε γενικούς µηχανισµούς προώθησης όπως µεταφραστές τη Visual Basic. Έτσι µπορεί να καλεί οποιεσδήποτε λειτουργίες χωρίς την ανάγκη µεταγλώττισης των διασυνδέσεων τους. M ειονεκτήµατα: Μειωµένη απόδοση. Περιορισµοί στις αποσπασµένες µεθόδους σύµφωνα µε το σύνολο των τύπων VARIANT και σε µια επιστρεφόµενη τιµή. Πολυπλοκότητα στην εφαρµογή κάθε διασύνδεσης. Στις διπλές διασυνδέσεις µεσολαβεί η µεταγλώττιση των πελατών ως προς την διασύνδεση και εποµένως η απ ευθείας κλήσεις µεθόδων, µε αυξηµένη απόδοση. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 15

16 Άλλες Yπηρεσίες του CO M Πλεονέκτηµα: Οι αποσπασµένες διασυνδέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε γενικούς µηχανισµούς προώθησης όπως µεταφραστές της Visual Basic. Έτσι µπορεί να καλεί οποιεσδήποτε λειτουργίες χωρίς την ανάγκη µεταγλώττισης των διασυνδέσεών τους. M ειονεκτήµατα: Μειωµένη απόδοση. Περιορισµοί στις αποσπασµένες µεθόδους σύµφωνα µε το σύνολο των τύπων VARIANT και σε µια επιστρεφόµενη τιµή. Πολυπλοκότητα στην εφαρµογή κάθε διασύνδεσης. Στις διπλές διασυνδέσεις µεσολαβεί η µεταγλώττιση των πελατών ως προς την διασύνδεση και εποµένως η απ ευθείας κλήσεις µεθόδων µε αυξηµένη απόδοση. Εξαχθέντες διασυνδέσεις και συνδεόµενα αντικείµενα. Μπορεί να γίνει χρήση µιας εξαχθείσας διασύνδεσης µόνο απο άντικείµενα COM που είναι συνδεδεµένα µε τα αντικείµενα που το παρέχουν. Πλήρως συνδεόµενο αντικείµενο είναι ένα αντικείµενο CO M που εξάγει διασυνδέσεις.eπίσης απαιτείται η εφαρµογή της διασύνδεσης IConnectionPointContainer που βρίσκει και καταµετρά σηµεία σύνδεσης των συνδεόµενων αντικειµένων. Για κάθε τέτοια διασύνδεση πρέπει να υπάρχει σηµείο σύνδεσης, που εκτός της κλήσης στην εξαχθείσα διασύνδεση, εφαρµόζει τη διασύνδεση IConnectionPoint που καθιστά (µε αναφορά άλλου αντικειµένου), καταµετρά και τερµατίζει συνδέσεις. Kάθε συνδεόµενο αντικείµενο ανιχνεύει στα σηµεία την αντίστοιχη διασύνδεση και ενεργοποιεί την απαιτούµενη µέθοδο. Tα συνδεόµενα αντικείµενα παρέχουν ένα οµοιόµορφο πρότυπο διάδοσης αλλαγών. Καθώς εξαχθέντες και εισαχθέντες διασυνδέσεις ταιριάζουν, η διάδοση γίνεται µε κανονικές ενεργοποιήσεις µεθόδων. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 16

17 8.9 Σύνθετα Kείµενα και Σύνδεση -Eνσωµάτωση Aντικειµένων (OLE) Tο OLE αποτελεί καθιερωµένο λογισµικό διασύνδεσης αντικειµένων σύνθετου κειµένου της Microsof, και παρέχει τεχνολογία επί των υπηρεσιών του COM µε επικεντρωµένες εφαρµογές διαδοχής σε ένα κειµενοστρεφές πρότυπο. Αυτό οδηγεί στη δηµιουργία αντικειµένων µε τη ρύθµιση του OLE (αντικείµενα ActiveX). Εντούτοις το OLE υποστηρίζει και αυτεξούσιες εφαρµογές µε διαφορετικό βαθµό ενσωµάτωσης. Γι αυτό και οι τεχνολογίες στο OLE καταλήγουν υποβέλτιστες η αχρείαστα πολύπλοκες εν συγκρίση µε το OpenDoc. ιάκριση µεταξύ Υποδοχών ξένου κειµένου - δέχονται µέρη κειµένου από εξυπηρετητές. Eξυπηρετητών κειµένου - κατέχουν, εκθέτουν και τροποποιούν κείµενο. Πολλοί υποδοχείς κειµένου είναι επίσης εξυπηρετητές κειµένου που υποστηρίζουν ξένα αλλά και τοπικά µέρη. Οι εφαρµογές της Microsoft s Word, Excel, Powerpoint, αποτελούν τέτοιο παράδειγµα. Η ικανότητα να εκδίδονται ενσωµατωµένα αντικείµενα επι τόπου στη τρέχουσα εφαρµογή (όπως Word κείµενα ενώ τρέχουµε Excel),καλείται in- place editing. Αυτά γίνονται σε συµφωνία απλού υποδοχέα και εξυπηρετητή. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει συµφωνία στα άλλα θέµατα της διασύνδεσης του χρήστη. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 17

18 8.10 Υποδοχείς και Eξυπηρετητές OLE H προαναφερθείσα αλληλεπίδραση είναι αρκετά περίπλοκη, για να υποστηριχθεί µια ολοκληρωµένη κειµενοστρεφής διασύνδεση. Στη περίπτωση της OLE η υποστήριξη αυτεξούσιων εφαρµογών µε ολοκλήρωση OLE περιπλέκει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα. Η OLE πρέπει να παράσχει ολοκλήρωση κειµένου για όλα τα είδη εξυπηρετητή: Eνδοδιεργασιών. Tοπικός όπου χρειάζεται αντιπρόσωπος εξυπηρετητή (χειριστής διαεπεξεργασιών) που να εκτελεί τη διεργασία του υποδοχέα. Απόµακρος που εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες του DCO M. Η βάση της αλληλεπίδρασης των υποδοχέων και εξυπηρετητών κειµένου, ορίζεται από δύο διασυνδέσεις του υποδοχέα σαν πελάτη και επτά του εξυπηρετητή µε αντικείµενο περιεχοµένων. Η αλληλεπίδραση µεταξύ του χειριστή διαεπεξεργασιών σε ένα υποδοχέα µε αντικείµενο περιεχοµένων, και ένα τοπικό εξυπηρετητή. Ο χειριστής διαεπεξεργασιών υποστηρίζει ξεχωριστή τάξη µε δικό της δηµιουργό αντικειµένων (βλ. σχ. 8.10). O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 18

19 Υποδοχείς και Eξυπηρετητές OLE Aντικείµενο πελάτη IOleClientSite IAdviceSink Aντικείµενο Yποδοχέα Aντικείµενο εξυπηρετητή IOleObject IDataObject IOleObject IDataObject IPersitStorage IPersistStorage IRunnableObject IOleCache2 IOleCacheControl IViewObject2 IAdviceSink IClassFactory2 IClassFactory2 IClassFactory2 Yποδοχέας Xειριστής διεργασιών Tοπικός εξυπηρετητής Σχ Yποδοχέας κειµένου και διασυνδέσεις εξυπηρετητή στη OLE. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 19

20 8.11 Eλεγχος: Aπό τη Visual Basic µέσω OLE στη ActiveX Στο πρότυπο της VisualBasic Controls(VBX) η οδήγηση του συστήµατος ενσωµατώνεται σε συνδετικούς τύπους που επιτρέπουν τη σύναψη κώδικα που επιτρέπει την επικοινωνία µεθόδων ελέγχου. Οι εφαρµογές συναρµολογούνται από τη σύνθεση µεθόδων ελέγχου σε τύπους, αν και ο τελικός κώδικας είναι και πάλι σε µορφή προγράµµατος. Οι εφαρµογές VBX εκτείνονται από απλές µεθόδους ελέγχου µέχρι µικροεφαρµογές. Μειονεκτήµατα: Στενή δέσµευση µε τη Visual Basic. Περιοριστική µορφή τύπων της Visual Basic. Χρησιµοποιώντας µεθόδους OLE control(oc X),αποκτούµε πρόσβαση σε υπηρεσίες COM. Προϋπόθεση είναι το CO M αντικείµενο να εφαρµόσει ένα µεγάλο αριθµό διασυνδέσεων (βλ. σχ. 8.11). Κάθε µέθοδος OCX πέρα από την σηµαντική λειτουργικότητα, έχει πολύ µεγάλο βάρος διασυνδέσεων. Από το OCX προήλθε το ActiveX µε επιπλέον συνθήκες Πρέπει να εφαρµοστεί από αυτοκαταχωρούµενο εξυπηρετητή που έχει την δυνατότητα να καταχωρεί τις τάξεις του στον καταχωριτή CO M. Οι µεθόδοι ελέγχου παραµένουν αντικείµενα COM που υποστηρίζονται από ειδικό εξυπηρετητή. Στον έλεγχο υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός προαιρετικών διεργασιών. Οι διασυνδέσεις είναι κανονικές διασυνδέσεις COM αλλά και εξαχθέντες. Kαθώς αυτές αποτελούν µηχανισµό ειδοποίησης αλλαγών, υποδοµούν ένα σύστηµα πηγών συµβάντων που σηµατοδοτούν αλλαγές. Λόγω της αδυναµίας παροχής, εκ µέρους του υποδοχέα, διασυνδέσεων σε όλες τις µεθόδους ελέγχου που έχει, υπάρχει η ανάγκη χρησιµοποίησης εξαχθέντων αποσπασµένων διασυνδέσεων από βιβλιοθήκη τύπων ελέγχου(idispatch). Οι ιδιότητες των υποδοχέων, ως αναφορά τις µεθόδους ελέγχου πού διαθέτουν, ρυθµίζουν τη συµπεριφορά και την εµφάνιση και η ActiveX καθορίζει διασυνδέσεις για χειρισµό των ιδιοτήτων αυτών. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 20

21 Έλεγχος: Aπό τη Visual Basic µέσω OLE στη ActiveX IOleInPlaceActiveObject IOleInPlaceObject IOleObject IDataObject IviewObject2 IRunnableObject IOleCache2 IPersistStorage IPersistStreamInit ISpecifyPropertyPages IconnectionPointContainer IConnectionPoint IProvideClassInfo2 IDispatch IOleControl Σχ Yποχρεωτικές διασυνδέσεις για το πρότυπο συνδυασµού αντικειµένων OLE. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 21

22 8.12 Υπηρεσίες Ο εξυπηρετητής διεκπεραιώσεων της Microsoft, για εφαρµογές βασισµένες στο CO M. ιατηρεί διεργασίες για χειρισµό κλήσεων από αντικείµενα COM. Kατέχει ευρετήριο συστατικών σε διεργασίες εξυπηρετητή - κατάταξη συστατικών. Παρέχει στοιχεία για την δηµιουργία και τερµατισµό των συνδέσεων. Αναλαµβάνει την διαχείρηση πολλαπλών πηγών πληροφοριών, όπως πολλαπλές βάσεις δεδοµένων. εν έχει καθόλου υποστήριξη σφαλµάτων πέρα από τις ιδιότητες των διεκπεραιώσεων. Καθόλου εξισορρόπιση φόρτου εργασίας στις διαθέσιµες µηχανές. Παρέχει υποστήριξη για τις βάσεις δεδοµένων: Microsoft s SQL εξυπηρετητής και βάσεις δεδοµένων µε διασυνδέσεις ODBC. IBM s SN A LU6.2. TIP. XA. Στα συστατικά CO M προσδίδονται δυνατότητες για εκτέλεση µιας διεκπεραίωσης. Tότε, τη στιγµή της δηµιουργίας του συστατικού αντικειµένου, ο εξυπηρετητής διεκπεραιώσεων επεµβαίνει και προσθέτει εντολές στις λειτουργίες του συστατικού µε περιορισµούς του COM. Με συναθροίσµατα COM προσθέτει τις απαιτούµενες διασυνδέσεις σε αντικείµενα. Ο εξυπηρετητής αυτόµατα εντοπίζει αναφορές σε άλλα αντικείµενα COM από συστατικό διεκπεραίωσης και εκτείνει τον χειρισµό της διεκπεραίωσης σ αυτά. Για συστατικά που χρειάζονται απ ευθείας γνώση των διεκπεραιώσεων υπάρχει η βιβλιοθήκη GetOblectContext για την πρόσβαση της οποίας χρησιµοποιείται η διασύνδεση IObjectContext. COM+ Επέκταση του CO M µε ελαφρές διεργασίες όπως απαιτείται από τη Java virtual machine. εν αντικαθιστά το DCOM. Η υποδοµή κατά την εκτέλεση µπορεί να επεκταθεί από τρίτα συστατικά. Πλήρης συµβατότητα µε Java. Ασφάλεια και διεκπεραιώσεις ειδικά για CO M+. O ρόµος τη Microsoft: DCO M OLE και ActiveX 22

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Web-Based OPC Client ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας. Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Υλοποίηση της Επικοινωνίας στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Ε Εξάµηνο, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr

ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr ιεργασίες και νήµατα Προγραµµατισµός ΙΙΙ 1 lalis@inf.uth.gr Η έννοια της διεργασίας ιεργασία (process) είναι ο µηχανισµός εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Η διεργασία είναι µια ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων 8o εξάμηνο, Ροή Υ, ΗΜΜΥ Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής σημείωσης διεργασιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου

Εισαγωγή. Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών. Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου Εισαγωγή Εποπτικός Έλεγχος Βιοµηχανικών ιεργασιών Στόχος συστήµατος διαχείρισης ελέγχου διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος, µεγιστοποίηση της παραγωγής, ελαχιστοποίηση της ενέργειας, βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Thought Amplifier AgentSheets Ανάπτυξη Plugins AgentSheets 2.5 Συγγραφείς Τεκµηρίωσης: Alexander Repenning και Ronald Sudomo Εξελληνισµός Τεκµηρίωσης: Λίνος Βίγκλας,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα

Λειτουργικά Συστήµατα Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 2 Τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστηµα(Λ.Σ.) Είναι µια επεκταµένη µηχανή Κρύβει τις λεπτοµέρειες που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση Προσφέρει στο χρήστη µια απλούστερη εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας

Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Θέτοντας και επιστρέφοντας την τιµή της προτεραιότητας διεργασίας Το επίπεδο προτεραιότητας µιας διεργασίας µπορεί να αλλάξει µε χρήση της συνάρτησης nice. Κάθε διεργασία διαθέτει µια τιµή που καλείται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ.

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. ΣΥΣΤΗΜΑ AFC ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ : Όλος ο προσφερόµενος παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές των πολυµέσων

Εφαρµογές των πολυµέσων Εφαρµογές των πολυµέσων Κατηγοριοποίηση εφαρµογών Οµαδική εργασία Καταµερισµένος πίνακας Καταµερισµένη εφαρµογή ιανοµή διαλέξεων Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ανάκτηση πληροφοριών Ανάκτηση βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Γ. Νικολακόπουλος, Μ. Κουνδουράκης, Α. Τζες και Γ. Γεωργούλας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation ιεθνές Ενηµερωτικό ελτίο προς τους Πελάτες - Εγκατάσταση Μηχανών IBM International Business Machines Corporation Σκοπός αυτού του δελτίου είναι να εξηγήσει τους όρους της IBM και να περιγράψει τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

SBOX-II B. Driver B version 1.01

SBOX-II B. Driver B version 1.01 SBOX-II B Driver B version 1.01 Κατάλογος περιεχομένων Eγκατάσταση...3 SETUP...3 Βασικές Λειτουργίες...3 Αλλαγή Λεκτικού ΕΑΦΔΣΣ...3 Εκτύπωση Φορολογικών Δελτίων από την ΕΑΦΔΣΣ...3 Φάκελοι αποθήκευσης αρχείων...3

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προχωρημένα Θέματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου Συνήθως η τυπική είσοδος ενός προγράμματος (stdin) προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες 0x375 - Thessaloniki Tech Talks Sessions Event 0x2 19 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Η κλήση συστήματος ptrace 3 Νήματα 4 Το πρόγραμμα εισαγωγής κώδικα prez 5 Επίλογος Γιατί; Πολλές φορές θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα... 17 Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 4: Απομακρυσμένα αντικείμενα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα. Ενότητα # 4: Απομακρυσμένα αντικείμενα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Κινητά και Διάχυτα Συστήματα Ενότητα # 4: Απομακρυσμένα αντικείμενα Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Πολλαπλά Αρχεία Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πολλαπλά Αρχεία Όταν γράφουμε μεγάλα προγράμματα θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητα κομμάτια κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα