Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες"

Transcript

1 Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι η αρχιτεκτονική υπηρεσιών; Ποιες είναι οι έτοιµες λύσεις και πως µπορεί να µειωθεί ο χρόνος δηµιουργίας της νέας υπηρεσίας; Ποιων ειδών συνιστώσες έχουµε διαθέσιµες (σταθερές και κινητές) για να χτίσουµε υπηρεσίες; Πώς θα σπάσουµε την υπηρεσία στις κατάλληλες συνιστώσες; Πώς θα κάνουµε τις συνιστώσες ούτε πολύ µικρές ούτε πολύ µεγάλες; Πώς σκορπίζουµε τις συνιστώσες των υπηρεσιών πάνω από τα δίκτυα; 2 1

2 Πλεονεκτήµατα χρήσης συνιστωσών Με τη χρήση συνιστωσών επιτυγχάνεται: την επαναχρησιµοποίηση διαθέσιµου λογισµικού, τον χωρισµό του συστήµατος σε τµήµατα, µε σκοπό τον καλύτερο έλεγχο ενός πολύπλοκου συστήµατος κατά τη δηµιουργία και τη συντήρηση, την καλύτερη κατανοµή του λογισµικού µέσα στο δίκτυο. 3 Ορισµοί της συνιστώσας "Συνιστώσα λογισµικού είναι µια φυσική συσκευασία εκτελέσιµου λογισµικού µε καλά καθορισµένη και γνωστή διεπαφή." Η συνιστώσα είναι ανεξάρτητη εκτελέσιµη οντότητα. Η πηγαίος κώδικας της συνιστώσας δεν είναι διαθέσιµος, κατά συνέπεια η συνιστώσα δεν περνάει από compiler µαζί µε τις άλλες συνιστώσες του συστήµατος. Η διεπαφή της συνιστώσας είναι δηµόσια ανακοινωµένη. Όλες οι αλληλεπιδράσεις περνούν µόνο µέσα από αυτήν την διεπαφή. Η διεπαφή εκφράζεται µέσω παραµετροποιηµένων λειτουργιών, ενώ η εσωτερική κατάσταση της συνιστώσας δεν είναι εξωτερικά παρατηρήσιµη. 4 2

3 «Μέγεθος» και θέση της συνιστώσας Πέντε επίπεδα αφαίρεσης: Λειτουργική αφαίρεση: Η συνιστώσα υλοποιεί µια και µοναδική λειτουργία, π.χ. µια µαθηµατική συνάρτηση. Περιστασιακές οµαδοποιήσεις: Η συνιστώσα είναι µια συλλογή χαλαρά συσχετισµένων οντοτήτων, που µπορεί να είναι δηλώσεις δεδοµένων, συναρτήσεις κ.λπ. Η διεπαφή παροχής υπηρεσιών αποτελείται από τα ονόµατα όλων των οντοτήτων της οµάδας. Αφαιρέσεις δεδοµένων: Η συνιστώσα αντιπροσωπεύει µια αφαίρεση δεδοµένων (data abstraction) ή µια κλάση (class) σε µια αντικειµενοστρεφή γλώσσα. Η διεπαφή παροχής αποτελείται από λειτουργίες για τη δηµιουργία, τροποποίηση ή πρόσβαση στην αφαίρεση δεδοµένων. Αφαιρέσεις οµάδων (cluster abstractions): Η συνιστώσα είναι οµάδα συσχετισµένων κλάσεων, που συνεργάζονται. Αφαίρεση συστήµατος: Η συνιστώσα είναι ολόκληρο αυτάρκες σύστηµα. 5 Το παράδειγµα της CORBA H CORBA (Common Object Request Broker Architecture) είναι µια αρχιτεκτονική που επιτρέπει σε κοµµάτια προγραµµάτων, που καλούνται αντικείµενα, να επικοινωνούν µεταξύ τους ανεξάρτητα από τη γλώσσα προγραµµατισµού, στην οποία έχουν γραφτεί, από το λειτουργικό σύστηµα, πάνω από το οποίο τρέχουν, από τη συγκεκριµένη µηχανή ή από το δίκτυο. Η CORBA αναπτύχθηκε από ένα επιχειρηµατικό consortium που λέγεται Object Management Group (OMG). Υπάρχουν περισσότερες της µιας υλοποιήσεις της CORBA, από τις πιο γνωστές είναι η SOM και DSOM της ΙΒΜ. Η Αρχιτεκτονική ιαχείρισης Αντικειµένων (OMA - Object Management Architecture) ταξινοµεί τα αντικείµενα σε τέσσερις κατηγορίες: CORBAservices, CORBAfacilities, CORBAdomain objects, and Application Objects. Οι µεταξύ τους σχέσεις φαίνονται στο ακόλουθο διάγραµµα αρχιτεκτονικής: 6 3

4 Το παράδειγµα της ΤΙΝΑ 7 Το παράδειγµα της ΤΙΝΑ ΗΤΙΝΑ ολοκληρώνει όλες τις λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης σε µια ενοποιηµένη αρχιτεκτονική λογισµικού. Η ΤΙΝΑ υποστηρίζεται από ένα και µοναδικό Κατανεµηµένο Περιβάλλον Επεξεργασίας (Distributed Processing Environment, συντοµογρ. DPE, δηλαδή ένα περιβάλλον, που υποστηρίζει την τοποθέτηση και επικοινωνία αντικειµένων µεταξύ τους). Ορίζει ένα σύνολο από σηµεία διεπαφής, που ονοµάζονται Σηµεία Αναφοράς (Reference Points). 8 4

5 Το παράδειγµα της ΤΙΝΑ Προκειµένου να γίνει ένα σύστηµα πιο εύκολα κατανοητό υιοθετούνται τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: Η πληροφοριακή άποψη (information viewpoint) περιγράφει τις οντότητες που είναι φορείς πληροφορίας, τις σχέσεις µεταξύ τους, τους περιορισµούς και τους κανόνες, που επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους. Η υπολογιστική άποψη (computational viewpoint) περιγράφει τα υπολογιστικά αντικείµενα και τις µεταξύ τους σχέσεις. Με απλά λόγια περιγράφει τα κοµµάτια του προγράµµατος, που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και µε τις διεπαφές έτσι ώστε να υλοποιείται η εφαρµογή. Η µηχανική άποψη (engineering viewpoint) περιγράφει την οργάνωση µιας αφηρηµένης υποδοµής, που χρειάζεται για να υποστηρίξει την κατανοµή των συνιστωσών στους υπολογιστικούς κόµβους. 9 Το µέγεθος των συνιστωσών Ηπροσαρµογή σε συγκεκριµένη αρχιτεκτονική ή σε συγκεκριµένο µοντέλο: Π.χ. αν ακολουθείται το µοντέλο της TINA, µερικές τουλάχιστον από τις συνιστώσες είναι εν µέρει δεδοµένες ως προς το σκοπό και τις λειτουργίες. Η επίδραση του επιχειρηµατικού µοντέλου: Λειτουργίες, που αναµένεται ότι µπορεί να ασκούνται από διαφορετικούς ρόλους (και άρα να καταλήξουν σε διαφορετικούς παίκτες), πρέπει να εκτελούνται από διαφορετικές συνιστώσες, ώστε να είναι δυνατή η κατανοµή τους σύµφωνα µε το µοντέλο. Η ευελιξία της συνιστώσας σε περίπτωση επαναχρησιµοποίησης: Μια συνιστώσα µπορεί να εξυπηρετεί καλά τους σκοπούς ενός µοντέλου, αλλά να υλοποιηθεί µε διευρυµένες ικανότητες προκειµένου να καλυφθούν µελλοντικές ή εναλλακτικές ανάγκες. Η καλή κατάτµηση του συστήµατος µε λειτουργικά και σχεδιαστικά κριτήρια: Πολλές φορές ο σχεδιαστής χωρίζει τις λειτουργίες µε όποιο τρόπο τον βοηθάει να κατανοήσει καλύτερα το σύστηµα και τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα µέρη του. Άλλοτε προσθέτει σε συνιστώσες ικανότητες, που θα είναι βοηθητικές στα στάδια των δοκιµών ή της συντήρησης του συστήµατος. Με κριτήρια διανοµής στη δικτυακή υποδοµή: Οι διαφορετικές συνιστώσες είναι πιθανό να καταλήξουν σε διαφορετικούς κόµβους του δικτύου. Ωστόσο αν κάποιες λειτουργίες πρόκειται να είναι µόνιµα στενά συνδεδεµένες κατά τρόπο ώστε να είναι επιθυµητό να εµφανίζονται πάντοτε στον ίδιο πάντοτε κόµβο, ένας τρόπος να γίνει αυτό υποχρεωτικό είναι να συστεγασθούν τελικά σε µια και µόνη συνιστώσα. 10 5

6 Ηδιανοµή των συνιστωσών στο δίκτυο 11 Με ποιο τρόπο εκτιµούµε τον όγκο της κίνησης ανάµεσα σε δυο συνιστώσες; 12 6

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΙ Σημειώσεις 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δικτύων 1.1 Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα υπολογιστών και τα συστήματα κατανεμημένης επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Διαχείρισης σε Μελλοντικά Δίκτυα Κυριάκος Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Τεχνολογικό περιβάλλον

Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Τεχνολογικό περιβάλλον Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Τεχνολογικό περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1 ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξετάζοντας την ιστορία των Πληροφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αποστολάκης Ι., Κουτσάκας Φ., Μανουσαρίδης Ζ., Πράπας Λ., Στεφανίδης Β. Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συμπληρωματικές Σημειώσεις στα πλαίσια του μαθήματος «ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙΙ» (Διαχείριση Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος 10/20/2009 Κατανεμημένα Συστήματα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος 1 10/20/2009 Εισαγωγή Επισκόπηση Ορισμός Παραδείγματα - εφαρμογές Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ιστορική εξέλιξη Σκοποί και απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνδυασμός τεχνολογιών Υπηρεσιών Διαδικτύου και Κινητών Πρακτόρων στο Σημασιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ

Διαβάστε περισσότερα