ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια ήταν ο κανονισµός θερµοµόνωσης κτιρίων που εγκρίθηκε το 1979 (ΦΕΚ 362 /1979). Πρόκειται για ένα κανονισµό που εφαρµόζεται υποχρεωτικά από το 1979 µέχρι σήµερα, χωρίς καµία απολύτως τροποποίηση. Σύµφωνα µε αυτόν, όλη η χώρα χωρίζεται βάσει των θερµοµονωτικών απαιτήσεων σε τρεις ζώνες Α,Β,Γ (δυσµενέστερη από άποψη θερµοµονωτικών απαιτήσεων είναι η ζώνη Γ) και χωρίς να γίνεται διάκριση όσον αφορά τη χρήση του κτιρίου, επιβάλλονται συναρτήσει της περιοχής που ευρίσκεται το κτίριο (δηλ. της ζώνης) όρια στο συντελεστή θερµοπερατότητας Κ (εκφράζεται σε kcal/m 2 h o C ή σε W/ m 2 K ) του κάθε δοµικού στοιχείου του κελύφους του κτιρίου (π.χ οροφές, δάπεδα, εξωτερικοί τοίχοι συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων σκυροδέµατος κ.λ.π). Επίσης απαιτεί τιµή µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Κm του κτιρίου (υπολογίζοντας όλες τις απώλειες θερµότητας από το κέλυφος του κτιρίου) µικρότερη από εκείνον που ορίζεται ως µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής θερµοπερατότητας και ο οποίος προκύπτει από σχετικά διαγράµµατα και είναι συνάρτηση τόσο της ζώνης που ανήκει η περιοχή όπου ανεγέρθηκε το κτίριο όσο και του λόγου F/V (όπου F η επιφάνεια η εξωτερική του κτιρίου µέσω της οποίας µεταδίδεται η θερµότητα ενός κτιρίου, δια του περικλειόµενου όγκου V της κατασκευής από αυτή. Όσο ο λόγος F/V αυξάνει τόσο µειώνεται η τιµή του επιτρεπόµενου µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας µε οριακή τιµή η οποία παραµένει πλέον σταθερή στην τιµή του λόγου F/V >1). Τέλος ο Κανονισµός επιβάλλει ο µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας εξωτερικών τοίχων συµπεριλαµβανοµένων των κουφωµάτων (θυρών, παραθύρων κ.λ.π.) να µην υπερβαίνει ανά όροφο την τιµή 1,60 kcal/m 2 h o C. Όσο µικρότερος είναι ο επιτυγχανόµενος µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας για το κτίριο, τόσο µεγαλύτερη είναι και η εξοικονόµηση ενέργειας. Σύµφωνα µε τον κανονισµό θερµοµόνωσης σε περίπτωση προσθηκών απαιτείται αυτός να εφαρµόζεται µόνο στην προσθήκη (και όχι στο υπάρχον κτίριο). Τέλος ο κανονισµός θερµοµόνωσης εφαρµόζεται για κάθε οικοδοµή προοριζόµενη για κατοικία ή παραµονή ατόµων προς άσκηση 1

2 οποιασδήποτε δραστηριότητας (δηλ. δεν απαιτείται σε χρήσεις όπως κτίρια αποθηκών κ.λ.π). Σκοπός του κανονισµού είναι, όπως και ο ίδιος αναφέρει στο πρώτο άρθρο του η εξασφάλιση: Υγιεινής και ευχάριστης διαµονής των ενοίκων Ορθολογικής κατανάλωσης και ενέργειας για τη θέρµανση και τον κλιµατισµό των χώρων Οικονοµίας στις δαπάνες κατασκευής της εγκατάστασης θέρµανσης Μικρότερης ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια Είναι προφανές ότι όλες οι οικοδοµές (και κυρίως οι ιδιωτικές καθόσον σε δηµόσια κτίρια επιβάλλονταν κάποιες προδιαγραφές θερµοµόνωσης) που έχουν κατασκευαστεί µέχρι και το έτος 1979 δεν έχουν την κατάλληλη θερµοµόνωση που επιβάλλεται από τον κανονισµό και η µόνη πιθανότητα να έχει εφαρµοστεί κάποια µορφή θερµοµόνωσης επαφιόταν στην τεχνογνωσία των µηχανικών και εργοληπτών που τις ανέγειραν και στις οικονοµικές δυνατότητες των ιδιοκτητών εφόσον κάποια θερµοµόνωση προτεινόταν να εφαρµοστεί από τους κατασκευαστές. Σήµερα οι διατάξεις του κανονισµού θερµοµόνωσης είναι υποχρεωτικές. Σύµφωνα µε τον κανονισµό θερµοµόνωσης, η διαπίστωση πληµµελούς ή ελλιπούς εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού συνεπάγεται την άµεση διακοπή όλων ανεξαιρέτως των οικοδοµικών εργασιών, έστω και εάν οι λοιπές εκτελούνται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, Ο ισχύων σήµερα ΓΟΚ (Ν. 1577/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στο άρθρο 7 παρ.1 Β εδάφια ιγ και ιδ προβλέπει ότι: «ιγ) Η επιφάνεια που καταλαµβάνεται για την προσθήκη εξωτερικής θερµοµόνωσης σε κτίριο που υφίσταται προ 4/7/1979 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης του κανονισµού θερµοµόνωσης)» και «ιδ) Η επιφάνεια που καταλαµβάνεται για την προσθήκη ηλιακών παθητικών συστηµάτων της παρ. 6 του άρθρου 11 (δηλ. παθητικά ηλιακά συστήµατα στις όψεις πάχους 0,40µ. όπως ηλιακοί τοίχοι µη αεριζόµενοι ή αεριζόµενοι τοίχοι νερών. Αυτά δεν ισχύουν για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή έργα τέχνης) στις όψεις των κτιρίων που υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος (δηλ.13/6/2000)» δεν προσµετρώνται στο Συντελεστή όµησης του κτιρίου. Επίσης όπως προβλέπεται και στο άρθρο 8 παρ.3δ οι πιο πάνω κατασκευές δεν προσµετρώνται και στην κάλυψη του οικοπέδου. Τέλος, όπως προκύπτει από το άρθρο 11 παρ.6 στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται σκίαστρα σταθερά ή κινητά (οριζόντια, κατακόρυφα ή κεκλιµένα) µέχρι πλάτους 0,40µ ή και µεγαλύτερου 2

3 εφόσον επιτρέπεται από την ΕΠΑΕ, χωρίς και αυτά να προσµετρώται στον Σ. ή στην κάλυψη. Βελτίωση στη θερµοµονωτική ικανότητα των κτιρίων στα οποία δεν έχουν εφαρµοστεί οι διατάξεις του κανονισµού θερµοµόνωσης είναι δυνατόν να επιτευχθεί κατά κύριο λόγο µε αλλαγή κουφωµάτων που αφενός θα εξασφαλίζουν καλύτερη «στεγανότητα» (µείωση απωλειών εξαερισµού), αλλά κυρίως µε τοποθέτηση διδύµων ή διπλών (σπανιότερα) υαλοπινάκων, µέτρα που κατά πολύ µειώνουν τις συνολικές θερµικές απώλειες. Επίσης είναι σχετικά εύκολη η επέµβαση και κατασκευή θερµοµόνωσης σε οροφές (δώµατα) όσο και στην κάτω επιφάνεια του δαπέδου του Α ορόφου σε περίπτωση οικοδοµών επί Pilotis. υσκολία υπάρχει στην κατασκευή θερµοµόνωσης στους περιµετρικούς τοίχους που δεν είναι πάντα δυνατή η τοποθέτηση (πλάγια όψη οικοδοµής εν επαφή µε το όριο του οικοπέδου) ή είναι µεν δυνατή, αλλά έχει πολύ σηµαντικό κόστος στην τοποθέτησή της (κυρίως λόγω εργασιών αποξηλώσεως και εκ νέου κατασκευή επικαλύψεως), η οποία επίσης δηµιουργεί και λειτουργικά προβλήµατα (π.χ µείωση πλάτους εξωστών) καθώς επίσης και προβλήµατα αστικής και πολεοδοµικής φύσης (επέµβαση και µεταβολή όψεων οικοδοµής). Με την ΚΥΑ 21475/4707/1998 "Μέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων "SAVE" (ΦΕΚ 880Β) που αποτελεί συµµόρφωση προς τις διατάξεις της 93/76/ΕΕ οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13/9/1993, η αντιµετώπιση πλέον του κτιρίου από ενεργειακής άποψης αλλάζει ριζικά µε σκοπό τη µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας- πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύµατος, τόσο για θέρµανση όσο και για την ψύξη, τον αερισµό και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το φωτισµό. Έτσι εκτός από τη ικανοποιητική θερµοµόνωση των κτιρίων, προβλέπονται επιπλέον αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την υποκατάσταση της αντίστοιχης συµβατικής, αξιοποίηση θετικών παραµέτρων του κλίµατος που συµβάλλουν στην υποκατάσταση συµβατικής ενέργειας (βιοκλιµατικός σχεδιασµός) καθώς και η λήψη µέτρων για εξασφάλιση τόσο της ορθολογικής χρήσης όσο και εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια µέσω τεχνικών συστηµάτων στο κέλυφός τους και στις Η/Μ εγκαταστάσεις τους. Βασική παράµετρος της πιο πάνω απόφασης είναι η ενεργειακή επίδοση του κτιρίου, που είναι ο βαθµός της ενεργειακής απόδοσής του κατά τη λειτουργία του για την κάλυψη σε ετήσια βάση των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων για θέρµανση, ψύξη, αερισµό, φωτισµό, ζεστό 3

4 νερό χρήσης και συσκευές, επιτυγχάνοντας τις αναγκαίες συνθήκες χρήσης. Για κάθε κτίριο νεοανεγειρόµενο ή υπάρχον θα υπάρχει το δελτίο ενεργειακής ταυτότητας ( ΕΤΑ) που θα είναι ειδικό έντυπο, στο οποίο περιγράφεται το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου και στην περίπτωση νέου κτιρίου θα συντάσσεται σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Χ.Ε.Ε (Κανονισµός ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας) µε βάση τον οποίο θα µελετάται και θα κατασκευάζεται το νέο κτίριο ή µε βάση τα αποτελέσµατα ενεργειακού ελέγχου στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Στο ίδιο έντυπο θα αναγράφεται ο βαθµός της ενεργειακής απόδοσης και η ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το κτίριο. Με βάση το έντυπο ΕΤΑ και την ενεργειακή πιστοποίηση κατατάσσεται κάθε κτίριο στην αντίστοιχη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σύµφωνα µε τα όρια που θα καθορίζονται από τον Κ.Ο.Χ.Ε.Ε και των ειδικών ενεργειακών αποδόσεων ανά κατηγορία. Έτσι θα γίνεται η ενεργειακή βαθµονόµηση του κάθε κτιρίου. Η ενεργειακή επιθεώρηση (ή ενεργειακός έλεγχος ή ενεργειακή διάγνωση) είναι η διαδικασία εκτίµησης και καταγραφής των πραγµατικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόµηση ενέργειας. Η ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίου είναι η διαδικασία ελέγχου και διάγνωσης της ενεργειακής συµπεριφοράς κάθε κτιρίου και της πραγµατοποιούµενης κατανάλωσης ενέργειας για την κάλυψη όλων των αναγκών του, καθώς και του βαθµού ενεργειακής απόδοσής του, στοιχεία που προκύπτουν µετά τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση του βαθµού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα πραγµατοποιείται από εξειδικευµένους επιστήµονες, τους ενεργειακούς επιθεωρητές ή ελεγκτές (όπως καθορίζονται από τον κανονισµό ενεργειακών επιθεωρήσεων και τις σχετικές υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης). Οι διατάξεις της ΚΥΑ αφορούν τόσο τα υφιστάµενα κτίρια όσο και τα νεοανεγειρόµενα κτίρια και εφαρµόζονται ανάλογα µε την ταξινόµηση των κτιρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους (κατοικία, προσωρινή διαµονή, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική πρόνοια, σωφρονισµός, εµπόριο, γραφεία, βιοµηχανία βιοτεχνία). Όσον αφορά τον Κ.Ο.Χ.Ε.Ε (που µετά την έκδοσή του θα αντικαταστήσει τον σήµερα ισχύοντα κανονισµό θερµοµόνωσης) θα έχει εφαρµογή σε όλα τα νεοανεγειρόµενα κτίσµατα, καθώς και για τα υφιστάµενα για τη µελέτη των αναγκαίων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, 4

5 Ο Κ.Ο.Χ.Ε.Ε θα επιβάλλει εκπόνηση µελετών όπως ενεργειακή µελέτη για την διαπίστωση του βαθµού ενεργειακής απόδοσης, την κατάταξη των κτιρίων στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία (βαθµονόµηση), στοιχεία που θα αναγράφονται στο ΕΤΑ που θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου και θα είναι απαραίτητο σε όλες τις δικαιοπραξίες που θα καταρτίζονται για το ακίνητο. Το περιεχόµενο του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε προδιαγράφεται στην παρ.2 του άρθρου 4 της πιο πάνω Απόφασης όπου σαφώς η αναφορά είναι πολύ πέραν των µέχρι σήµερα απαιτήσεων της θερµοµόνωσης του κελύφους του κτιρίου, περιλαµβάνοντας παραµέτρους βιοκλιµατικού σχεδιασµού, ηλιακών κερδών, φυσικής ψύξης του κτιρίου, υπολογισµός ενεργειακών αναγκών του κτιρίου, παράµετροι για τη συµπλήρωση της µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, µέθοδο υπολογισµού απαιτήσεων φωτισµού κ.λ.π Στο έντυπο ΕΤΑ θα αναγράφονται όλα τα αποτελέσµατα των υπολογισµών και θα καταγράφεται ο σχεδιαζόµενος βαθµός ενεργειακής απόδοσης και η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου. Επίσης θα περιέχει σύστηµα και διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης και βαθµονόµησης κτιρίων, τρόπους διενέργειας περιοδικών ενεργειακών ελέγχων. Μέχρι σήµερα ο Κ.Ο.Χ.Ε.Ε δεν έχει εκδοθεί. Η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων θα πραγµατοποιείται από ενεργειακούς επιθεωρητές. Εάν το κτίριο έχει ανεγερθεί σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Χ.Ε.Ε, οι κύριοί του υποχρεούνται µετά ένα χρόνο από τη λειτουργία του κτιρίου και οπωσδήποτε όχι πέραν των 2 ετών από την αποπεράτωσή του να προβούν σε διενέργεια ενεργειακής πιστοποίησης. Εάν µετά τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης πιστοποιηθεί ότι η πραγµατική κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου είναι κατώτερη από αυτήν που αναγράφεται στο έντυπο ΕΤΑ του κτιρίου, τότε οι κύριοι ή συγκύριοι του κτιρίου ή, σε περίπτωση κατασκευής του κτιρίου µε το σύστηµα της «αντιπαροχής», υποχρεούνται όλοι οι κατασκευαστές να προβούν στις αναγκαίες επεµβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σε βαθµό που αυτή να εντάσσεται στην κατηγορία που προβλέπεται στο ΕΤΑ, αλλιώς υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 17 του Ν1337/83 (προβλέπονται πρόστιµα, ποινές φυλάκισης, αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος κ.λ.π). Στις υφιστάµενες οικοδοµές (δηλ. προ Κ.Ο.Χ.Ε.Ε κτίρια) οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά µε ευθύνη των εχόντων τη νοµή η κυριότητά τους µέσα σε 6 το πολύ χρόνια από την ισχύ του Κ.Ο.Χ.Ε.Ε προκειµένου να πιστοποιηθεί ο βαθµός της ενεργειακής του απόδοσης και να καταταγούν στην αντίστοιχη 5

6 ενεργειακή κατηγορία, στοιχεία που θα αναγράφονται στο ΕΤΑ του κτιρίου. Επίσης θεσπίζονται για επιχειρήσεις που έχουν ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις, λόγω του µεγέθους και του όγκου τους, της λειτουργίας ή της χρήσης τους (νοσοκοµεία, κάποιες βιοµηχανίες, συγκροτήµατα γραφείων, εµπορικών κέντρων, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα κ.λ.π) να διενεργούνται και περιοδικές ενεργειακές απαιτήσεις. Τέλος, θεσπίζονται διατάξεις για την ενεργειακή επιθεώρηση σε κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης άνω των 15kw, ψύξης άνω των 8kw και σε κεντρικά ηλιακά ή άλλα συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού. Αυτές διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα που δεν µπορεί να είναι µικρότερα των 6 µηνών και µεγαλύτερα της 5ετίας (θα καθοριστούν τα χρονικά διαστήµατα µε απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε). Η διενέργειά τους γίνεται µε ευθύνη των εχόντων την κυριότητα ή τη νοµή των ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών και µετά το πέρας της περιοδικής ενεργειακής επιθεώρησης πιστοποιείται από τον εκάστοτε αρµόδιο η καλή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων, συµπληρώνεται ειδικό έντυπο πιστοποιητικό όπου αναγράφεται το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών. Τα παραπάνω πιστοποιητικά κατατίθενται µε ευθύνη των εχόντων την κυριότητα ή τη νοµή ή τη χρήση των ακινήτων στις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε ή σε άλλα προς τούτο όργανα που πρόκειται να εξουσιοδοτηθούν µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε. (Είναι προφανές ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι πέραν της ετήσιας υποχρεωτικής συντήρησης του συστήµατος καυστήρα- λέβητα). Η ουσιαστική υλοποίηση όλων αυτών των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, ιδιαίτερα στα υφιστάµενα κτίρια, είναι έργο άµεσης αναγκαιότητας, αλλά δυστυχώς και υψηλού κόστους. Αν λάβουµε δε υπόψη µας ότι τα περισσότερα µεγάλα κτίρια (πολυκατοικίες) ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες, πράγµα που σηµαίνει µεγάλη δυσχέρεια στη λήψη αποφάσεων, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι αν η Ευρωπαική Ενωση και τα κράτη-µέλη της επιδιώκουν πράγµατι την υλοποίηση των µέτρων αυτών, θα πρέπει να τα εντάξουν σε κοινοτικά και εθνικά προγράµµατα ενηµέρωσης, τεχνικής καθοδήγησης αλλά και οικονοµικής ενίσχυσης των ιδιοκτητών των υφισταµένων τουλάχιστον κτιρίων. 6

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) Θέμα: «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/2.3.2004) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)

ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΟΔΗΓΟΣ για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας - Τοπικό Τμήμα Κέρκυρας (ver.1.01, 03/2013) http://www.spmkerkyras.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 675 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. ΦΒ1/2.1/5332/238 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα