ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 2011 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή με σύντομη αναφορά στους σκοπούς της επένδυσης 4 1. Ανάλυση του φορέα της επένδυσης (ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε) Σύντομο ιστορικό και ταυτότητα του φορέα επένδυσης Δραστηριότητα του φορέα επένδυσης Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 8 2. Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου Κτήρια, Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Τμήματα και παρεχόμενες υπηρεσίες Απαιτούμενο προσωπικό με βάση την νομοθεσία Κόστος Επενδυτικού σχεδίου SWOT ANALYSIS Ισχυρά σημεία Αδύνατα σημεία Ευκαιρίες Απειλές Σύνοψη Swot Δημογραφικά και Οικονομικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κρήτης Πληθυσμός και Δημογραφικοί Δείκτες Απασχόληση και ανεργία Οικονομική Δραστηριότητα και Δείκτες Ευημερίας Δυναμικότητα ξενοδοχειακών μονάδων Τουριστική κίνηση αφίξεις Υποδομές Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Γενικά στοιχεία του κλάδου υγείας στην Ελλάδα Η οργάνωση του κλάδου υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου υγείας στην Ελλάδα Δαπάνες για υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα Θεσμικό νομικό πλαίσιο Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης υπηρεσιών Υγείας 70 2

3 5.6 Στοιχεία για την δαπάνη υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και Ευρώπη Προσφορά και αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου υγείας Περιγραφή και στοιχεία ιδιωτικών επιχειρήσεων του κλάδου υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης (εν δυνάμει ανταγωνιστές) 5.9 Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος Porter analysis Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών Οικονομικά στοιχεία επενδυτικού σχεδίου Προβλεπόμενα έσοδα Προβλεπόμενα έξοδα Προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις Οικονομικοί Αριθμοδείκτες

4 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η παρούσα μελέτη εκπονείται για λογαριασμό της εταιρείας ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε. από την εταιρεία συμβούλων PREMIUM CONSULTING ΚΡΗΤΗΣ προκειμένου να καταδειχθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης Γενικής Κλινικής δυναμικότητας 160 κλινών στο Ηράκλειο Κρήτης και ειδικότερα στη θέση «ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ» σε έκταση m 2 πολύ κοντά στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση του φορέα της επένδυσης με αναδρομή στις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται οι συμμετοχές του και οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τεκμηριώνεται η εμπειρία του στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου στην οποία καταγράφονται οι εγκαταστάσεις του γενικού νοσοκομείου όπως προκύπτουν από την τεχνική μελέτη που έχει εκπονηθεί, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στα αντίστοιχα τμήματα και εργαστήρια, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και ο ελάχιστος αριθμός τμημάτων της κλινικής, καθώς και ο αριθμός και οι ειδικότητες των ανθρώπων που θα αποτελέσουν το έμψυχο δυναμικό της κλινικής. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται επίσης το κόστος του επενδυτικού σχεδίου αναλυτικά για κάθε κατηγορία δαπανών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τα ισχυρά σημεία και οι απειλές του επενδυτικού σχεδίου (SWOT ανάλυση). Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται δημογραφικά και οικονομικά στοιχειά της Περιφέρειας Κρήτης που αποδεικνύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Ελλάδας. Το πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας της ελληνικής αγοράς που αφορούν στα γενικά χαρακτηριστικά του, στη ζήτηση, στην προσφορά, στο μέγεθος του κλάδου καθώς και στα μερίδια αγοράς που κατέχουν οι leaders του κλάδου Τέλος στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εκτίμηση των εσόδων, του κόστους λειτουργίας της κλινικής, των χρηματοοικονομικών εξόδων, ενώ παράλληλα υπολογίζεται κερδοφορία και το νεκρό σημείο λειτουργίας της επιχείρησης. 4

5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Α Ν Α Λ Υ Σ Η Τ Ο Υ Φ Ο Ρ Ε Α Α Π Ε Ν Δ Υ Σ Η Σ 1.1 Σύντομο ιστορικό και ταυτότητα του φορέα Επένδυσης Ο φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε». Η εταιρεία ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε ιδρύθηκε στις 2 Ιουνίου Βάσει του καταστατικού σύστασης, όπως αυτό επισυνάπτεται στο Παράρτημα του παρόντος, στους σκοπούς της εταιρείας είναι : 1.Η κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων, δομικών στοιχεών, εξαρτημάτων και υλικών, μητρών, μηχανημάτων, πάσης φύσεως δομικών ή δημοσίων έργων 2. Η εμπορία και εξόρυξη οικοδομικών υλικών 3. Τουριστικές επιχειρήσεις 4. Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων 5. Επικοινωνίες κάθε είδους 6. Η εμπορία και μεταφορά υγρών καυσίμων και λιπαντικών 7. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η πώληση της Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο χωρίο Παζινός Κοινότητας Αρωνίου Ακρωτηρίου Επαρχίας Κυδωνίας Ν. Χανίων. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι : 1. Λεδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου με ποσοστό συμμετοχής 99,832% 2. Λεδάκη Ελένη του Εμμανουήλ με ποσοστό συμμετοχής 0,084 % 3. Λεδάκη Αργυρώ του Εμμανουήλ με ποσοστό συμμετοχής 0,084% Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Λεδάκης Εμμανουήλ διαθέτει πλούσια επιχειρηματική εμπειρία και δράση. Εκτός από την υπό εξέταση επιχείρηση το 2000 ίδρυσε την εταιρεία «ΤEΤE Α.Ε» στην οποία ανήκουν τα ΚΤΕΟ ΚΡΗΤΗΣ σε Ηράκλειο και Χανιά, ενώ το έτος 2005 ίδρυσε την εταιρεία «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε» με δραστηριότητα τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Η οργανωτική δομή της εταιρείας είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της, να βοηθάει το έργο της, τον καλό συντονισμό και την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. 5

6 1.2 Δραστηριότητα του φορέα επένδυσης Η Ταχυδομή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κτιρίων με τη μέθοδο του οπλισμένου σκυροδέματος. Η εταιρία είναι μέλος του «Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος» (ΣΕΒΕΣ) ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ταχυδομή Α.Ε. έχει έδρα της την Κρήτη και συγκεκριμένα τα Χανιά και το Ηράκλειο σε ιδιόκτητες εκτάσεις τ.μ. και τ.μ. αντίστοιχα. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η εταιρία εφαρμόζει τη μέθοδο ετοίμων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με πολυάριθμες κατασκευαστικές δυνατότητες, ακόμα για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών συνεργάζεται με την εταιρία CM Α.Ε. Η κατασκευαστική μέθοδος πληροί τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού, αλλά και του ιδιαίτερα απαιτητικού Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού ΕΑΚ 2000 (αρ. πρωτ. Δ17Α/141/3/ΦΝ 275). Οι πιο συνήθεις εφαρμογές του ετοίμου σκυροδέματος είναι οι ακόλουθες: Σχολεία Οι αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ασφάλεια (αντισεισμική 6

7 προστασία) ικανοποιούνται με τη μέθοδο της ενισχυμένης κατασκευής που χρησιμοποιεί η εταιρία Ταχυδομή Α.Ε. Ξενοδοχειακές μονάδες Λόγω της μεγάλης ταχύτητας κατασκευής, η Ταχυδομή είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στην κατασκευή ξενοδοχείων, καθώς ο χρόνος κατασκευής μειώνεται σημαντικά και οι μονάδες είναι έτοιμες προς χρήση έγκαιρα. Κατοικίες Η εταιρία εδώ και χρόνια έχει οικοδομήσει εκατοντάδες κατοικίες, πρωτοπορώντας σε αυτό τον τομέα. Περίφραξη Έτοιμο σκυρόδεμα πάχους 12 και 20 εκατοστών χρησιμοποιείται για την περίφραξη μιας περιοχής, για λόγους αισθητικής και ασφάλειας. Πισίνες Ο πιο σύντομος και ασφαλής τρόπος για την κατασκευή μιας στεγανούς πισίνας. Πλάκες (πρόπλακες) Οι πρόπλακες αποτελούν ένα καινοτόμο δομικό στοιχείο στον ελληνικό χώρο, με τα πλεονεκτήματα της ταχύτητας, της ποιότητας και του χαμηλού κόστους. Η ποιότητα και αντοχή της πλάκας είναι εγγυημένη, καθώς η εταιρία συνεργάζεται με την ιταλική εταιρία Pittini Group (www.pittini.it). Θερμομόνωση και υδρομόνωση Τα κτίρια αποκτούν πλήρη εξωτερική θερμομόνωση, με πολυστυρένιο πάχους 5 εκατοστών που καλύπτεται με ένα πλαστικό δίκτυ και ειδική ρητίνη τα οποία διατηρούν την κατάλληλη θερμοκρασία στο κτίριο. ΕΡΓΑ 1. Κατοικίες Κατασκευή πάνω από κατοικιών 2. Μεγάλα έργα ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Crispys Hotel m² ΧΑΝΙΑ 1990 Elotis Hotel m² ΧΑΝΙΑ 1991 Blue Beach m² ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΑ 1999 Minos Hotel m² ΧΑΝΙΑ 2000 Eri Village m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000 Eri Beach m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001 Συγκρότημα Trinity m² ΧΑΝΙΑ

8 Κτίριο ΟΚΑΝΑ 400 m² ΧΑΝΙΑ Supermarket LIDL m² ΧΑΝΙΑ Supermarket LIDL m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 Blue Bay m² ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 2007 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Επέκταση m² ΧΑΝΙΑ 2007 ξενοδοχείου PERLA IKTEO ΚΡΗΤΗΣ 534,62 m² ΧΑΝΙΑ κατοικίες 120 m² each ΧΑΝΙΑ 2008 IKTEO ΚΡΗΤΗΣ 1.189,23 m² ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πρότυπο Συγκρότημα Κατοικιών «ΙΡΙΔΑ» m² ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εκπαιδευτικά Κέντρα Σχολεία Ένας μεγάλος αριθμός σχολείων έχουν οικοδομηθεί τα προηγούμενα χρόνια καλύπτοντας αθροιστικά έκταση τμ. 1.3 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις Η Ταχυδομή Α.Ε. είναι μέτοχος της εταιρίας ΤΕΤΕ Α.Ε. στην οποία ανήκει το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ σε Χανιά και Ηράκλειο αλλά και οι επαύλεις «Trinity Village» στα Χανιά (www.trinity village.gr). Η Ταχυδομή Α.Ε. κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας IVAS HELLAS LTD (www.ivashellas.gr) η οποία ειδικεύεται στις μονώσεις κτιρίων. Η Ταχυδομή Α.Ε. έχει επίσης μερίδιο στην εταιρία ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. η οποία διαθέτει ένα παλαιό κτίριο αποθήκευσης καπνού πέντε ορόφων στη Δράμα, έκτασης 7.500τμ. το οποίο είναι σε διαδικασία ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο με σκοπό την κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ως ιστορικό μνημείο και το κόστος αναπαλαίωσής του ανέρχεται στα Η εταιρία Ταχυδομή Α.Ε. έχει συμμετάσχει στην Επιτροπή ΑΘΗΝΑ 2004 για την αξιολόγηση των κατασκευαστών, αποτελούμενη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, από ξένους μηχανικούς και μηχανικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Ταχυδομή Α.Ε. αξιολογήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία για την κατασκευή των δημοσιογραφικών διαμερισμάτων εμβαδού 80τμ το καθένα σε συνολική έκταση τμ. 8

9 Κατασκευασμένο ξενοδοχείο στην Ελούντα Κατασκευασμένο κτήριο LIDL Κατασκευασμένο ιδιωτικό ΚΤΕΟ Μετατροπή σε 5* ξενοδοχείο της ιστορικής Καπναποθήκης στην Δράμα Κατασκευή Συγκροτήματος Κατοικιών στο Ηράκλειο κατασκευασμένη κατοικία στην Ελούντα 9

10 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ 2.1 Α ΟΙΚΟΠΕΔΟ Το οικόπεδο, που θα κατασκευαστεί η μονάδα είναι συνολικού εμβαδού ,30 τ.μ. και βρίσκεται στη θέση Γιοφυράκια Ηρακλείου. Το οικόπεδο βρίσκεται πολύ κοντά, στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Νομού Ηρακλείου. Έχει πρόσωπο επί της επαρχιακής οδού Ηρακλείου Βουτών που θα συνδέει την μονάδα με την πόλη του Ηρακλείου καθώς και με την εθνική οδό Χανίων Λασιθίου, τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Κρήτης. Η απόσταση του από την πόλη του Ηρακλείου είναι μόλις 5 χιλιόμετρα ενώ απέχει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηράκλειο περίπου 9 χιλιόμετρα. ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: ,30 τ.μ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: Μετά από παρέκκλιση η επιτρεπόμενη κάλυψη φθάνει στο 20% για το ισόγειο και τους ορόφους και 50% για το υπόγειο. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 3.290,00 τ.μ. ΚΑΛΥΨΗ: ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ: Μετά από παρέκκλιση η επιτρεπόμενη δόμηση φθάνει στο 60% 0,6 x ,30 = ,18τ.μ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ,68 τ.μ. ΔΟΜΗΣΗ: Η θέση του οικοπέδου προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα : Βρίσκεται στον Νομό Ηρακλείου που είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό ( συγκεντρώνει περίπου το 50% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης) ενώ είναι ο πιο ανεπτυγμένος οικονομικά Εξασφαλίζει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις Παρέχει δυνατότητα μελλοντική επέκτασης της μονάδας Βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη του ηρακλείου Βρίσκεται πολύ κοντά στις στο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου (πρώτο σε πτήσεις charter) Βρίσκεται μόλις 5 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Ηρακλείου 10

11 Βρίσκεται πολύ κοντά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βρίσκεται πολύ κοντά στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης Βρίσκεται πολύ κοντά το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ένα από τα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδος Η Κλινική θα διαθέτει τμήματα νοσηλείας παθολογικού και χειρουργικού τομέα και χαρακτηρίζεται Γενική σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ.247/1991 Εικόνες κτηρίου μακέτα 11

12 2.1 Β ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα λειτουργήσει σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο ,68 τ.μ με δυνατότητα περεταίρω ανάπτυξης του σε ,18 τμ. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα βρίσκεται σε οικόπεδο ,30 τμ νοτιοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και δίπλα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου). Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα αναπτυχθεί σε τέσσερα επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο, Α όροφος και Β όροφος), και σε τρία κτίρια: o o o Στο κεντρικό κτίριο, κτίριο A (στο οποίο θα βρίσκεται η κεντρική είσοδος) Στο κτίριο B, σε σχήμα ν (στο ποίο θα αναπτυχθούν οι νοσηλευτικές μονάδες) Στο κτίριο C (πείσω από το κτίριο A) σε κυκλικό σχήμα δύο πύργων: Πύργος Ι: συνδέει το κτίριο Α με το κτίριο Β μέσω σκάλας κλιμακοστασίου και δύο ανελκυστήρες με προδιαγραφές για μεταφορά φορείων και προμηθειών. Πύργος ΙΙ: συνδέει το κτίριο Α με το κτίριο C μέσω σκάλας κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα με προδιαγραφές για μεταφορά φορείων όπως επίσης και με δεύτερο ανελκυστήρα με προδιαγραφές για μεταφορά υγειονομικών αποβλήτων απορριμμάτων. Εκτός από τις παραπάνω σκάλες στους Πύργους Ι και ΙΙ θα υπάρχουν άλλες τέσσερεις ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιά κλπ). Κάθε ένα από τα κτίρια της ιδιωτικής κλινικής πλήρη όλες τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ειδικού κτιρίου για της λειτουργία Νοσοκομείου ιδιωτικής κλινικής. Στη μελέτη του υπό ανέγερση κτιρίου έχει δοθεί έμφαση στην εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες καθώς όλες οι εγκαταστάσεις του νοσοκομείου έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την άνετη πρόσβαση και κίνηση σε όλους τους χώρους. 12

13 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του υπό ανέγερση κτιρίου είναι κλιματιζόμενοι και διακοσμημένοι κατάλληλα ώστε να δημιουργούν ευχάριστο περιβάλλον παραμονής για επισκέπτες και νοσηλευόμενους. Εργαστήρια Ακτινολογικού Τομέα Μακέτα Όλοι οι θάλαμοι νοσηλείας έχουν εσωτερικό WC, είναι εξοπλισμένοι με δορυφορική τηλεόραση, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ραδιόφωνο, κλιματιστικό και τηλεφωνική συσκευή ανά κλίνη. Σημαντικό στοιχειό της κατασκευής θα αποτελεί η δυνατότητα επέκτασης του κτιρίου για την στέγαση περισσότερων υπηρεσιών που ενδεχομένως μελλοντικά χρειαστεί να αναπτυχθούν. Ανεξάρτητα από τη φύση των αναγκών για επέκταση που ενδεχομένως προκύψουν το κτίριο δύναται να τις καλύψει καθώς έχει δυνατότητα επεκτασιμότητας προς βορά και νότο με διασύνδεση των νέων κατασκευών και του προγενέστερου κτιρίου μέσω των δια τμηματικών διαδρόμων. Η όποια μελλοντική επέκταση του κτιρίου δύναται να διενεργηθεί βάση των προδιαγραφών των συγχρόνων κατασκευών για ιδιωτικές κλινικές χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία των λειτουργούντων τμημάτων του Νοσοκομείου. Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευελιξία στην αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης του αρχικού κτιρίου, έχουν χρησιμοποιηθεί γυψοσανίδες για τους εσωτερικούς τοίχους ενώ η κυρίως κατασκευή αποτελείται από μεγάλα παράθυρα και ενδοδαπέδια η εντειχισμένα στην οροφή κανάλια ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. 13

14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ.ΑΡΧΕΙΑ. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ.ΑΠΟΘΗΚΕΣ. Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο και η θεμελίωση κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα και οι προθήκες κατασκευάζονται επίσης από αλουμίνιο ενώ όλα τα μεταλλικά είναι ανοξείδωτα. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πέτρα και ALUBOND Παντού όπου υπάρχει επαφή με το έδαφος γίνεται θερμό υγρομόνωση. Όλες οι επενδύσεις στα κλιμακοστάσια είναι από μάρμαρο. ΙΣΟΓΕΙO.ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ.ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ.ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 3.251,76 τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα από ξύλο. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πέτρα ALUBOND και 14

15 Πανοραμική εικόνα κτηρίου μακέτα Α.ΟΡΟΦΟΣ.Μ.Ε.Θ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 3.254,66τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα και τα ντουλάπια από ξύλο ειδικής κατασκευής. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πετρα και ALUBOND Στους εξώστες γίνεται υγρομόνωση με σύστημα betonflex και επένδυση με κεραμικά πλακίδια. 15

16 Β.ΟΡΟΦΟΣ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ.ΜΕΘ. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.. Ο χώρος καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 3.294,26τ.μ. Διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα από προκατασκευασμένα και ένχυτα στοιχεία σκυροδέματος. Το δάπεδο κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ η τελική επιφάνεια του δαπέδου λειαίνεται και επί της τελικής επιφανείας γίνεται εφαρμογή εποξειδικών συστατικών Εξωτερικά κουφώματα από θερμό διακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου γερμανικού προφίλ με διπλά τζάμια τρίπλεξ ενεργειακά και εξωτερική προστασία ενώ τα εσωτερικά κουφώματα και τα ντουλάπια από ξύλο ειδικής κατασκευής. Στις όψεις εφαρμόζεται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και επένδυση με πέτρα και ALUBOND. Για την θερμομόνωση και στεγάνωση της οροφής θα χρησιμοποιηθεί θερμο ηχομονωτικό υπόστρωμα τύπου ISO πάχους 5 10 εκ και στεγάνωση με ειδική μόνωση τύπου BETONFLEX με επικάλυψη από βότσαλο ποταμού. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το σύστημα κλιματισμού θα είναι απ ευθείας εκτόνωσης, πολύ διαιρούμενο μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου ( Variable Refrigerant Flow ), με δυνατότητα κλιματισμού πολλαπλών ζωνών. Περιβάλλων χώρος Ο περιβάλλων χώρος της εγκατάστασης περιορίζεται σε σχέση με τα όμορα οικόπεδα και το δρόμο με τοίχωμα μπετόν και μεταλλικό κάγκελο που διακόπτεται από συρόμενες μεταλλικές πόρτες. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου δημιουργούνται ράμπες εξυπηρέτησης και χώρος για την στάθμευση. Στον ακάλυπτο χώρο κατασκευάζεται ο βιολογικός ενώ σε όλη η επιφάνεια του οικοπέδου φυτεύονται δέντρα θάμνοι και γκαζόν ενώ διαμορφώνονται οι κλίσεις και τα δίκτυα ομβρίων για την επαρκή απορροή τους. Κατασκευάζεται σύστημα φωτοστηλών για τον επαρκή φωτισμό όλου του οικοπέδου. 16

17 2.1 Γ. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα εξοπλιστεί με ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η νέα ιατρική τεχνολογία έτσι ώστε να διασφαλίζει διαγνωστικές και επεμβατικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Τα ιατρικά μηχανήματα είναι τελευταίας γενεάς και υποστηρίζουν εφαρμογές βιοιατρικής τεχνολογίας. Πρωτοποριακός θα είναι ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Ακτινοβολιών του Θεραπευτηρίου στο οποίο μεταξύ άλλων θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν Εργαστήρια Ακτινολογικού Τομέα Μακέτα Αξονικός Τομογράφος 64 Τομών με δυνατότητα διενέργειας καρδιαγγειακών εξετάσεων επεμβάσεων, Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 Tesla με δυνατότητα διενέργειας καρδιαγγειακών εξετάσεων επεμβάσεων, Αγγειογραφικό Αιμοδυναμικό Σύστημα τελευταίας τεχνολογίας και Ψηφιακός Μαστογράφος. Νοσοκομειακοί Θάλαμοι Μακέτα 17

18 Επίσης το Χειρουργικό Σύμπλεγμα του Θεραπευτηρίου θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ενδοσκοπικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, με φακοθρυψία, με αναισθησιολογικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας, με C arm, με χειρουργικές τράπεζες για διενέργεια εξειδικευμένων επεμβάσεων (π.χ. βαρυατρικής χειρουργικής), με χειρουργικά μικροσκόπια, με μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας, με σύστημα υποστήριξης της νεφρικής λειτουργίας και λοιπό χειρουργικό εξοπλισμό που επιτρέπει τη διενέργεια βαρύτατων επεμβάσεων με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η κατασκευή των χειρουργικών αιθουσών θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Ειδικότερα κάθε χειρουργική αίθουσα θα διαθέτει θετική πίεση αέρα και ανανέωση αέρα 24 φορές την ώρα, απόλυτα φίλτρα και ξεχωριστό δίκτυο ανά αίθουσα, ξεχωριστός ηλεκτρικός πίνακας ανά χειρουργική αίθουσα, γείωση, αέρια, και λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βάση διεθνών προδιαγραφών. Εξοπλισμός Χειρουργείου Μακέτα Επιπλέον, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Θεραπευτηρίου θα παρέχει όλες τις δυνατότητες αντιμετώπισης εξαιρετικώς βαρέων περιστατικών ώστε να υποστηρίζει πλήρως της εργασία των χειρουργών και του λοιπού ιατρικού δυναμικού του Θεραπευτηρίου. Η ψηφιακή τεχνολογία που θα χρησιμοποιεί το ιδιωτικό θεραπευτήριο θα υποστηρίζει τη μεταφορά της ιατρικής πληροφορίας σε λίγα μόνο λεπτά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, επιτρέποντας έτσι στον θεράποντα ιατρό κάθε ασθενούς να έχει πρόσβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο (real time). Το παραπάνω σύστημα θα επιτρέπει τη διαχείριση του ιατρικού ιστορικού έκαστου ασθενή με ασφάλεια και την ανάκληση του από τους θεράποντες ιατρούς από οποιοδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης ο θεράπον ιατρός θα δύναται να συντονίσει την νοσηλεία των ασθενών του από απόσταση, να δίνει οδηγίες σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να προγραμματίζει εξετάσεις. 18

19 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " 160 ΚΛΙΝΩΝ ΒΑΣΗ ΠΔ 517/1991 (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΚΟΙΝΗ , ,00 2 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ , ,00 3 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΨΥΚΤΙΚΗ , ,00 4 ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ , ,00 5 ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 60 C , ,00 6 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ , ,00 7 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ , ,00 8 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ , ,00 9 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ , ,00 10 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ,00 11 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 2 500, ,00 12 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 1 800,00 800,00 13 ΥΔΑΤΟΛΟΥΡΟ 1 600,00 600,00 14 ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2 250,00 500,00 15 LAMINAL FLOW , ,00 16 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 17 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 18 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ 1 Χ/Δ 0,00 19 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 1 Χ/Δ 0,00 20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ , ,00 21 ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΛΑ 4 700, ,00 22 ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN 1 50,00 50,00 23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 1 Χ/Δ 0,00 24 ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΜΕΤΡΟ 1 Χ/Δ 0,00 25 ΦΛΟΓΩΤΟΜΕΤΡΟ 1 Χ/Δ 0,00 26 ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ 1 Χ/Δ 0,00 27 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ , ,00 28 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1 250,00 250,00 29 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 30 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΕΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 1 250,00 250,00 31 ΑΝΤΙΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ , ,00 32 ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ , ,00 33 ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 34 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ , ,00 35 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΚΛΙΣΕΩΣ ΙΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ , ,00 36 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΕΩΣ , ,00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 19

20 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ , ,00 2 BUCKY 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ , ,00 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ , ,00 5 ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ , ,00 6 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ , ,00 7 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ , ,00 8 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 600,00 600,00 9 ΕΓΧΥΤΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 1 Χ/Δ 0,00 10 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD) 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 11 ΣΚΥΑΛΙΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 12 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 13 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ , ,00 14 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ , , , ,00 15 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 1,5 TESLA 1 16 MHXANHMA ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ , ,00 17 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α 2 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Γ CAMERA , ,00 2 SURVEY METER 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 3 DOSE CALIBRATOR 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 4 ΦΥΓΟΚΕΤΡΟΣ 1 ΕΝΣΩΜ. 0,00 5 ΨΥΓΕΙΟ 1 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 20

21 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩTΕΣ , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ , ,00 3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ , ,00 4 ΚΛΙΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ , ,00 5 ΔΙΑΔΕΡΜΙΑ , ,00 6 ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ 1 120,00 120,00 7 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ , ,00 8 ΜΟΝΙΤΟΡ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩTΕΣ , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 700,00 700,00 3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ , ,00 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ , ,00 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 5 Χ/Δ 0,00 6 ΚΛΙΝΟΖΥΓΟΙ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩTΕΣ , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 700,00 700,00 3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 21

22 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 LAMINAL FLOW , ,00 2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 700,00 700,00 3 MONITOΡ , ,00 4 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ , ,00 2 ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ , ,00 3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ , ,00 4 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 1 400,00 400,00 5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ 8 Χ/Δ 0,00 6 ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ , ,00 7 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 Χ/Δ 0,00 8 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,00 9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ , ,00 10 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΑ 4 250, ,00 11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ , ,00 12 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ , ,00 2 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS , ,00 3 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΟΓΚΟΥ 4 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ , ,00 1 Χ/Δ 0,00 22

23 6 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 350,00 350,00 7 ΑΠΙΝΙΔΩTΗΣ ΜΕ MONITOR , ,00 8 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ , ,00 9 ΑΝΑΡΟΦΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ 1 200,00 200,00 10 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ 7 300, ,00 11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟ/ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ 1 300,00 300,00 12 ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ 1 Χ/Δ 0,00 13 ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ , ,00 14 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ,00 15 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ , ,00 16 ΟΞΥΜΕΤΡΑ 7 300, ,00 17 ΩΣΜΟΜΕΤΡΟ 7 150, ,00 18 ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ , ,00 19 ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 7 500, ,00 20 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1 Χ/Δ 0,00 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΙ (6) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΗΣΗΣ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ , ,00 2 ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ , ,00 3 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ , ,00 4 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ , ,00 5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΣΗΣ , ,00 6 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ , ,00 7 ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΟΡΟΦΗΣ , ,00 8 ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ , ,00 9 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ , ,00 10 ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ , ,00 11 ΟΞΥΜΕΤΡΑ 1 500,00 500,00 12 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ , ,00 13 MONITORS ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ , ,00 14 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ , ,00 15 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ PLASMA , ,00 16 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ , ,00 17 ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ , ,00 18 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ) , ,00 19 ΚΡΥΟΠΙΞΙΑ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ) , ,00 20 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ , ,00 23

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα