ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων [αναδιατύπωση] και Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων {COM(2011) 656 τελικό} {SEC(2011) 1226 τελικό} EL EL

2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων [αναδιατύπωση] και Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων EL 2 EL

3 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η οδηγία για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID) καθορίζει ένα ρυθµιστικό πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα (όπως µεσιτεία, παροχή συµβουλών, διαπραγµάτευση, διαχείριση χαρτοφυλακίου, αναδοχή, κ.λπ.) από τράπεζες και επιχειρήσεις επενδύσεων και για τη λειτουργία των ρυθµιζόµενων αγορών από τους διαχειριστές της αγοράς, µε αντίστοιχες εξουσίες και καθήκοντα των εθνικών αρµόδιων αρχών. Κύριος στόχος είναι η προώθηση της ενοποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών της ΕΕ. Κατήργησε τη δυνατότητα των κρατών µελών να απαιτούν τη διεξαγωγή όλων των διαπραγµατεύσεων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα σε ειδικά χρηµατιστήρια και επέτρεψε τον ελεύθερο ανταγωνισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο µεταξύ των παραδοσιακών χρηµατιστηρίων και εναλλακτικών τόπων. Παρείχε, επίσης, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις επενδύσεων ένα ενισχυµένο «διαβατήριο» για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ υπό την προϋπόθεση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις οργάνωσης και αναφοράς καθώς και συνολικής προστασίας των επενδυτών. Σε συνδυασµό µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, µετά από 3,5 έτη έχει επιτύχει µεγαλύτερο ανταγωνισµό µεταξύ των τόπων διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών µέσων και περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές ως προς τους παρόχους υπηρεσιών και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Συνολικά, το κόστος συναλλαγής έχει µειωθεί και η ενοποίηση έχει αυξηθεί. Εντούτοις, εµφανίστηκαν ορισµένα προβλήµατα Έλλειψη ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των αγορών και των συµµετεχόντων στις αγορές Η εφαρµογή της οδηγίας MiFID σε συνδυασµό µε το αποτέλεσµα των τεχνολογικών εξελίξεων έχει µεταβάλει δραµατικά τη δοµή των χρηµατοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη, κυρίως στον τοµέα των µετοχών και έχει συµβάλει στην εξέλιξη της συµπεριφοράς των συµµετεχόντων στην αγορά έτσι ώστε να αντανακλά τις εξελίξεις αυτές. Πρώτον, παρά την παροχή συγκρίσιµων υπηρεσιών στις ρυθµιζόµενες αγορές, οι ΠΜ δύνανται στην πράξη να υπόκεινται σε ένα λιγότερο αυστηρό ρυθµιστικό και εποπτικό καθεστώς. Επιπλέον, έχουν εµφανιστεί νέοι τόποι διαπραγµάτευσης και δοµές αγορών, όπως συστήµατα διασταύρωσης χρηµατιστών και πλατφόρµες διαπραγµάτευσης παραγώγων, που διεξάγουν παρόµοιες δραστηριότητες µε τους ΠΜ ή τους συστηµατικούς εσωτερικοποιητές χωρίς να υπόκεινται στις ίδιες ρυθµιστικές απαιτήσεις (διαφάνεια και προστασία των επενδυτών). Εξάλλου, οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικότερα η ανάπτυξη των αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών και των συναλλαγών υψηλής συχνότητας (ΣΥΣ) εγείρουν ανησυχίες σχετικά µε τους πιθανούς νέους κινδύνους για την εύρυθµη λειτουργία των αγορών, ακόµα περισσότερο επειδή δεν υπόκεινται όλοι οι διαπραγµατευτές ΥΣ στη χορήγηση άδειας λειτουργίας και στην εποπτεία βάσει της οδηγίας MiFID. Τρίτον, η ανάπτυξη της εξωχρηµατιστηριακής διαπραγµάτευσης µετοχών έχει εγείρει ανησυχίες µεταξύ ορισµένων εθνικών εποπτικών φορέων σχετικά µε την ποιότητα της διαµόρφωσης των τιµών στα χρηµατιστήρια και της αντιπροσωπευτικής φύσης τους. Ακόµη, η οµάδα των G20 συµφώνησε να διευρύνει τη διαπραγµάτευση σε τυποποιηµένα EL 3 EL

4 εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα σε χρηµατιστήρια ή πλατφόρµες ηλεκτρονικών συναλλαγών, ανάλογα µε την περίπτωση ύσκολη πρόσβαση των ΜΜΕ στις χρηµατοπιστωτικές αγορές Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες και κόστος όσον αφορά την εξεύρεση κεφαλαίων από τις αγορές µετοχών σε σχέση µε µεγαλύτερους εκδότες. Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται µε την έλλειψη ορατότητας στις αγορές ΜΜΕ, την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς για τις µετοχές ΜΜΕ και το υψηλό κόστος µιας αρχικής δηµόσιας προσφοράς Έλλειψη διαφάνειας για τους συµµετέχοντες στην αγορά Έχουν εκφραστεί ορισµένες ανησυχίες ότι το καθεστώς διαφάνειας που προβλέπει η οδηγία MiFID είναι ανεπαρκές για τους συµµετέχοντες στην αγορά τόσο για τις αγορές µετοχών, όσο και για τις υπόλοιπες αγορές. Όσον αφορά τις αγορές µετοχών, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει διευκολύνει τη δηµιουργία αδιαφανούς ρευστότητας και τη χρήση αδιαφανών εντολών τις οποίες χρησιµοποιούν οι συµµετέχοντες στην αγορά για την ελαχιστοποίηση του κόστους επίδρασης στην αγορά. Ωστόσο, η αυξηµένη χρήση αδιαφανών δεξαµενών κεφαλαίου εγείρει ρυθµιστικής φύσεως ανησυχίες καθώς δύναται εν τέλει να επηρεάσει την ποιότητα του µηχανισµού αναζήτησης τιµών στις «διαφανείς» αγορές. Οι συµµετέχοντες στην αγορά καθώς και οι εποπτικοί φορείς έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη δηµοσίευση των αναφορών για τις συναλλαγές στις αγορές µετοχών. Όσον αφορά τις υπόλοιπες αγορές, οι απαιτήσεις διαφάνειας δεν καλύπτονται από την οδηγία MiFID και ρυθµίζονται µόνο σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να θεωρούνται πάντα επαρκείς. Επιπροσθέτως, υπάρχει το ζήτηµα της ποιότητας και της µορφής των πληροφοριών καθώς και του κόστους για τις πληροφορίες και της δυσκολίας ενοποίησης των πληροφοριών. Αν τα ζητήµατα αυτά δεν αντιµετωπιστούν πλήρως, δύνανται να υπονοµεύσουν τους κύριους στόχους της οδηγίας MiFID όσον αφορά τη διαφάνεια, τον ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και την προστασία των επενδυτών Έλλειψη διαφάνειας για τις ρυθµιστικές αρχές και ανεπαρκείς εποπτικές εξουσίες σε βασικούς τοµείς Στις αγορές βασικών εµπορευµάτων, η αυξηµένη παρουσία χρηµατοπιστωτικών επενδυτών, ιδιαίτερα σε ορισµένες βασικές αγορές παραγώγων επί εµπορευµάτων αναφοράς (π.χ. αγορές πετρελαίου και γεωργικών προϊόντων) δύνανται να οδηγήσουν σε υπερβολικές αυξήσεις των τιµών και µεταβλητότητα. Όσον αφορά τα παράγωγα και ειδικότερα τα παράγωγα επί εµπορευµάτων, δεν υπάρχει εποπτεία των θέσεων και της διαχείρισής τους που θα µπορούσε να αποτρέψει τις µη εύρυθµες αγορές και τη ζηµία για τους επενδυτές. Η έλλειψη διαφάνειας και συνέπειας στο ρυθµιστικό πλαίσιο σχετικά µε δικαιώµατα εκποµπών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των επενδυτών στη δευτερεύουσα αγορά άµεσης παράδοσης για τα δικαιώµατα εκποµπών. Οι υφιστάµενες απαιτήσεις αναφοράς συναλλαγών δεν παρέχουν στις αρµόδιες αρχές πλήρη εικόνα της αγοράς λόγω του περιορισµένου εύρους εφαρµογής τους (π.χ. τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο µόνο εξωχρηµατιστηριακής EL 4 EL

5 δραστηριότητας δεν αναφέρονται επί του παρόντος) και λόγω της µεγάλης διαφορετικότητάς τους. Η εµπειρία, ειδικά κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, έχει αποδείξει ότι δεν υφίστανται εξουσίες για την απαγόρευση ή τον περιορισµό της διαπραγµάτευσης ή της διανοµής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων ή περιορισµών ούτε εξουσίες διερεύνησης ή επιβολής κυρώσεων Ανεπαρκής προστασία επενδυτών Υπάρχουν διάφορες διατάξεις στην τρέχουσα οδηγία MiFID που έχουν ως αποτέλεσµα οι επενδυτές να µην απολαµβάνουν επαρκή ή κατάλληλα επίπεδα προστασίας. Οι συνέπειες είναι ότι οι επενδυτές µπορεί να αγοράσουν ακατάλληλα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα τα οποία δεν είναι τα ενδεικνυόµενα γι' αυτούς, ή να πραγµατοποιήσουν επιλογές που να µην είναι οι βέλτιστες δυνατές. Πρώτον, υπάρχει άνιση κάλυψη των παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά ορισµένες επιχειρήσεις επενδύσεων και ορισµένα προϊόντα, π.χ. δοµηµένες καταθέσεις, που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται µε αρκετή σαφήνεια από την οδηγία MiFID. εύτερον, υπάρχουν αµφιβολίες ως προς ορισµένες υπηρεσίες που παρέχονται στους επενδυτές όπως το εύρος των υπηρεσιών αποκλειστικής εκτέλεσης, η ποιότητα των επενδυτικών συµβουλών ή του πλαισίου των οικονοµικών κινήτρων. Ως προς το δεύτερο, οι κανόνες της οδηγίας MiFID για την δηµοσιοποίηση των κινήτρων από τρίτους δεν έχουν αποδειχθεί πάντοτε πολύ σαφείς ή καλά διατυπωµένοι για τους επενδυτές. Τρίτον, οι περιπτώσεις πώλησης ακατάλληλων προϊόντων έχουν δηµιουργήσει ζητήµατα σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών σε µη ιδιώτες πελάτες και την ταξινόµηση των πελατών. Τέλος, η έλλειψη δεδοµένων για την ποιότητα εκτέλεσης θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων να επιλέγουν τους καλύτερους δυνατούς τόπους για την εκτέλεση των συναλλαγών για έναν πελάτη Αδυναµίες σε ορισµένες πτυχές της οργάνωσης, των διαδικασιών, των ελέγχων κινδύνων και της αξιολόγησης των συµµετεχόντων στην αγορά Το πρόβληµα διαθέτει δύο κύριες διαστάσεις. Πρώτον, ο ανεπαρκής ρόλος των διευθυντών και οι ανεπαρκείς οργανωτικές διευθετήσεις για τη διάθεση νέων προϊόντων, λειτουργιών και υπηρεσιών και οι αδυναµίες στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου που έχουν αποκαλυφθεί από πρόσφατα γεγονότα. εύτερον, υπάρχει έλλειψη ειδικών οργανωτικών διευθετήσεων για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, την αναδοχή και τη διάθεση κινητών αξιών που έχουν αποκαλυφθεί από καταγγελίες πελατών σε διάφορα κράτη µέλη Εµπόδια στον ανταγωνισµό στις υποδοµές εκκαθάρισης Οι εξελίξεις στον τρόπο µε τον οποίο οι τόποι διαπραγµάτευσης στην ΕΕ συνδέονται µε τις υποδοµές εκκαθάρισης έχουν αποκαλύψει και έχουν προκαλέσει µια σειρά εµπόδια για τον αποτελεσµατικό διασυνοριακό ανταγωνισµό. Οι ιδιότητες και τα σχετικά πλεονεκτήµατα, αφενός, των κάθετα ενσωµατωµένων πλατφορµών συναλλαγών και εκκαθάρισης και, αφετέρου, των οριζόντιων γραφείων εκκαθάρισης που παρέχουν υπηρεσίες σε πλατφόρµες πολλαπλών συναλλαγών εξακολουθούν να αποτελούν σηµείο αντιπαράθεσης, ενώ EL 5 EL

6 ταυτόχρονα τα εµπόδια αυτά έχουν επιβραδύνει τον ανταγωνισµό σε ολόκληρη την ΕΕ στο επίπεδο των πλατφορµών συναλλαγών που ανοίγονται από την οδηγία MiFID. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα περισσότερα θέµατα που καλύπτονται από την αναθεώρηση, καλύπτονται ήδη από το κεκτηµένο της οδηγίας MiFID. Επιπλέον, οι χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι εγγενώς διασυνοριακές εκ φύσεως, ένα χαρακτηριστικό το οποίο εντείνεται ολοένα και περισσότερο. Οι διεθνείς αγορές απαιτούν διεθνείς κανόνες στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Οι όροι σύµφωνα µε τους οποίους οι επιχειρήσεις και οι διαχειριστές δύνανται να εκτεθούν στον ανταγωνισµό στο πλαίσιο αυτό, είτε πρόκειται για κανόνες σχετικά µε τη διαφάνεια πριν και µετά τη διαπραγµάτευση, την προστασία των επενδυτών ή την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τους συµµετέχοντες στην αγορά, πρέπει να είναι κοινοί σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν ήδη τον πυρήνα της οδηγίας MiFID. Σε ορισµένους τοµείς, όπου επιτρέπεται από την οδηγία, τα κράτη µέλη έχουν εισαγάγει ήδη αυστηρότερες απαιτήσεις. Ωστόσο, αυτό σηµαίνει ότι έχουν αντιµετωπίσει τα προβλήµατα µόνο εντός των συνόρων τους. Η µη συντονισµένη δράση δεν θα επιτύγχανε όρους ισότιµου ανταγωνισµού και ίδια επίπεδα προστασίας των επενδυτών / ακεραιότητας της αγοράς. Απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επικαιροποίηση και την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ορίζεται από την οδηγία MiFID προκειµένου να ληφθούν υπ' όψη οι εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές από την εφαρµογή της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (EΑΚΑΑ) θα πρέπει επίσης να διαδραµατίσει έναν βασικό ρόλο στην υλοποίηση των νέων νοµοθετικών προτάσεων. Ένας από τους στόχους της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής είναι η περαιτέρω προώθηση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς κινητών αξιών. Οι νέοι κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης είναι αναγκαίοι για την εκχώρηση όλων των κατάλληλων εξουσιών στην ΕΑΚΑΑ. 3. ΣΤΟΧΟΙ Βάσει της παραπάνω ανάλυσης του προβλήµατος, οι γενικοί στόχοι της αναθεώρησης της οδηγίας MiFID είναι η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών, η µείωση των κινδύνων για µη εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και των συστηµικών κινδύνων, η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών µειώνοντας παράλληλα το περιττό κόστος για τους συµµετέχοντες. Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων απαιτεί την υλοποίηση των ακόλουθων πιο συγκεκριµένων στόχων πολιτικής: (1) ιασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων στις αγορές, (2) Αύξηση διαφάνειας της αγοράς για τους συµµετέχοντες στην αγορά, (3) Ενίσχυση διαφάνειας έναντι των ρυθµιστικών αρχών και των και εξουσιών των εν λόγω αρχών σε βασικούς τοµείς και ενίσχυση του συντονισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, (4) Αύξηση της προστασίας επενδυτών, EL 6 EL

7 (5) Αντιµετώπιση των οργανωτικών ελλείψεων και των υπερβολικών κινδύνων ή της έλλειψης ελέγχου από τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές της αγοράς. 4. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο αριθµός των επιλογών πολιτικής που λαµβάνονται υπ όψη στην αναθεώρηση είναι πολύ σηµαντικός. Ως προς τον πρώτο γενικό στόχο, οι επιλογές καλύπτουν την κατάλληλη ρύθµιση όλων των δοµών των αγορών, συνεκτιµώντας τις ανάγκες των µικρότερων συµµετεχόντων όπως οι ΜΜΕ, καθώς και τις νέες τεχνολογίες συναλλαγών. Συµπεριλαµβάνονται διάφορες ενισχύσεις του κανονιστικού πλαισίου για τους υφιστάµενους τόπους διαπραγµάτευσης, απαιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και η δυνατότητα δηµιουργίας νέας κατηγορίας τόπων που θα ονοµάζονται οργανωµένοι µηχανισµοί διαπραγµάτευσης (ΟΜ ) και θα αφορούν το µέρος των συναλλαγών µετοχών που επί του παρόντος πραγµατοποιούνται από τα συστήµατα διασταύρωσης χρηµατιστών, όπως επίσης τις συναλλαγές παραγώγων υπό διαφορετικές µορφές. Όσον αφορά ειδικά τις ΜΜΕ, οι δύο επιλογές είναι είτε η εισαγωγή ενός προσαρµοσµένου καθεστώτος για τις αγορές των ΜΜΕ είτε η προώθηση µιας πρωτοβουλίας που να καθοδηγείται από τον κλάδο για τη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών αυτών. Από τεχνολογικής άποψης, δίνεται έµφαση στον καλύτερο έλεγχο των χρηστών των συστηµάτων αυτών καθώς και του τρόπου πρόσβασής τους στις αγορές. Ως προς το δεύτερο γενικό στόχο, οι επιλογές αύξησης της διαφάνειας των συναλλαγών περιλαµβάνουν την προσαρµογή των υφιστάµενων απαιτήσεων για τις µετοχές και τον καθορισµό νέων απαιτήσεων υπό διαφορετικές µορφές για τις αγορές εκτός των αγορών µετοχών. Ακόµη, λαµβάνονται υπ όψιν διάφορες επιλογές για τη µείωση του κόστους των δεδοµένων αγοράς και τη βελτίωση της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά µέσω ενός ενοποιηµένου δελτίου. Ως προς τον τρίτο στόχο, οι εξουσίες των ρυθµιστικών αρχών µπορούν να ενισχυθούν εισάγοντας διάφορα µέτρα όπως το καθεστώς χορήγησης αδειών λειτουργίας για νέες δραστηριότητες, ένα σύστηµα διαχείρισης θέσεων και η ενίσχυση βάσει διαφόρων σχεδίων του καθεστώτος κυρώσεων. Η εναρµόνιση των όρων για το καθεστώς τρίτων πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω διαφόρων νοµικών µέσων, ενώ εξετάζονται διάφορες επιλογές για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της αναφοράς συναλλαγών και της βελτίωσης των διαύλων αναφοράς που χρησιµοποιούνται επί του παρόντος. Ένα σηµείο ιδιαίτερης προσοχής είναι οι αγορές παραγώγων επί εµπορευµάτων µε τη σύσταση διαφορετικών µηχανισµών για τον καλύτερο έλεγχο της µεταβλητότητας καθώς και των συµµετεχόντων στις αγορές αυτές και των δραστηριοτήτων τους. Όσον αφορά τον τέταρτο στόχο, η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών επιτυγχάνεται µε διάφορες επιλογές που εστιάζονται σε διάφορους τοµείς υπηρεσιών, όπως οι επενδυτικές συµβουλές ή τα σύνθετα προϊόντα για τα οποία µπορεί να εφαρµοστεί αυστηρότερο πλαίσιο και ενισχυµένη ζήτηση πληροφοριών. Ο τελευταίος στόχος θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω διαφόρων πολιτικών που θα εστιάζουν στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, σε αυστηρότερες απαιτήσεις για την οργάνωση ειδικών υπηρεσιών όπως διαχείριση χαρτοφυλακίου και ενός πιο εναρµονισµένου καθεστώτος για την τηλεφωνική και ηλεκτρονική καταγραφή. EL 7 EL

8 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Οι διάφορες επιλογές πολιτικής εξετάστηκαν ως προς τα κριτήρια της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητάς τους στην επίτευξη των σχετικών στόχων. Η σύγκριση των επιλογών πολιτικής οδήγησε στα εξής συµπεράσµατα: Ως προς τον πρώτο γενικό στόχο, η κύρια προτιµώµενη επιλογή είναι η δηµιουργία του καθεστώτος ΟΜ που διαθέτει τρεις στόχους: (i) σύσταση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για τα συστήµατα διασταύρωσης χρηµατιστών που υπάρχουν στις αγορές µετοχών, (ii) σύσταση κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για διάφορους τύπους συστηµάτων συναλλαγών που επί του παρόντος δεν ρυθµίζονται ως τόποι διαπραγµάτευσης και (iii) ύπαρξη ενός αρκετά δυναµικού πλαισίου για να καλύψει τα µελλοντικά συστήµατα και λύσεις συναλλαγών που θα µπορούσαν να προκύψουν στο µέλλον. Η δεύτερη κύρια προτιµώµενη επιλογή είναι η περαιτέρω ρύθµιση των επιχειρήσεων που διεξάγουν αυτοµατοποιηµένες συναλλαγές καθώς και των ίδιων των διαχειριστών των αγορών, ειδικά ως προς τη δυναµική διαχείριση κινδύνων και τις λειτουργικές εγγυήσεις. Πολλές επιλογές που θα µπορούσαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα των συναλλαγών υψηλής συχνότητας µε αρνητικά αποτελέσµατα για τη ρευστότητα της αγοράς, όπως η επιβολή µιας ελάχιστης περιόδου κατά την οποία οι εντολές πρέπει να παραµένουν στο βιβλίο εντολών, έχουν απορριφθεί. Ως προς τις ΜΜΕ, η πρωτοβουλία του κλάδου έχει απορριφθεί ως ιδιαίτερα δαπανηρή δεδοµένων των περιορισµένων δυνητικών ωφελειών της. Για τον δεύτερο στόχο, η προτιµώµενη επιλογή είναι ένα συνδυασµός του εξορθολογισµού του υφιστάµενου καθεστώτος διαφάνειας στις αγορές µετοχών µε την εισαγωγή ενός εξειδικευµένου καθεστώτος διαφάνειας που θα προσαρµοστεί στον κάθε τύπο συµπεριλαµβανόµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου εκτός των µετοχών (δηλ. αγορές οµολόγων και παραγώγων). Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία µεταξύ διαφάνειας και ρευστότητας. Ως προς τις εξουσίες των ρυθµιστικών αρχών και τη συνέπεια της πρακτικής εποπτείας, η κύρια προτιµώµενη επιλογή είναι ο συνδυασµός της δυνατότητας απαγόρευσης νέων υπηρεσιών και προϊόντων µε ένα σύστηµα διαχείρισης θέσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι εξουσίες των ρυθµιστικών αρχών προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επικίνδυνες καταστάσεις που απειλούν την προστασία των επενδυτών, η σταθερότητα της αγοράς ή οι συστηµικοί κίνδυνοι. Επιπλέον, η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των ρυθµιστικών αρχών των αγορών φυσικών και χρηµατοπιστωτικών εµπορευµάτων θα συµβάλει σε πιο εύρυθµες και σταθερές αγορές παραγώγων επί εµπορευµάτων. Σχετικά µε τη διαφάνεια προς τις ρυθµιστικές αρχές, η κύρια προτιµητέα επιλογή είναι ο συνδυασµός του µεγάλου εύρους της αναφοράς συναλλαγών µε καλύτερη αναφορά µέσω της σύστασης εγκεκριµένων µηχανισµών καταγγελίας (ΕΜΚ) που θα επιτρέπουν µια ευρύτερη παρακολούθηση των αγορών από τις ρυθµιστικές αρχές οδηγώντας σε ενισχυµένη ακεραιότητα της αγοράς. Αναφορικά µε τις αγορές παραγώγων επί εµπορευµάτων, ένα νέο σύστηµα αναφοράς θέσεων µε εξέταση των εξαιρέσεων των οποίων επωφελήθηκαν ορισµένοι διαπραγµατευτές εµπορευµάτων, θα αυξήσει τη διαφάνεια προς τις ρυθµιστικές αρχές και το κοινό, επιτρέποντας την καλύτερη αξιολόγηση της επίπτωσης της εισροής χρηµατοπιστωτικών επενδύσεων στο µηχανισµό διαµόρφωσης τιµών και στη σχετική µεταβλητότητα των τιµών. EL 8 EL

9 Τέλος, η επέκταση της εφαρµογής της οδηγίας MiFID στις δευτερεύουσες αγορές άµεσης παράδοσης δικαιωµάτων εκποµπών θα διασφαλίσει επαρκή ρύθµιση και εποπτεία της αγοράς άνθρακα άµεσης παράδοσης και θα επιφέρει συνέπεια στο κανονιστικό πλαίσιο µεταξύ των φυσικών αγορών και των αγορών παραγώγων και µεταξύ των κύριων και των δευτερευουσών αγορών. Όσον αφορά τον τέταρτο στόχο, οι καθορισµένες επιλογές θα διευρύνουν πρώτον το πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στους παρόχους και θα ενισχύσουν την προστασία των επενδυτών διασφαλίζοντας καλύτερη κάλυψη των παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών (δηλ. οι µικρές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών συµβουλών που επί του παρόντος εξαιρούνται από την οδηγία MiFID θα πρέπει να υπόκεινται σε εθνικούς ανάλογους κώδικες δεοντολογίας) και των προϊόντων (δηλ. δοµηµένες καταθέσεις). Επιπροσθέτως, ο κατάλογος των σύνθετων προϊόντων που θα µπορούσαν να πωληθούν σε αποκλειστική βάση, θα µπορούσε να περιοριστεί και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις ενηµέρωσης προς τους πελάτες. Η επιλογή της συνολικής διαγραφής του καθεστώτος αποκλειστικής εκτέλεσης έχει απορριφθεί ως εξαιρετικά προβληµατική και δαπανηρή για ορισµένες κατηγορίες πελατών µε καλές οικονοµικές γνώσεις. Επίσης, η ποιότητα των επενδυτικών υπηρεσιών θα βελτιωνόταν, µε τον καθορισµό των όρων για την παροχή ανεξάρτητων συµβουλών. Τέλος, η απαγόρευση κινήτρων για τις ανεξάρτητες επενδυτικές συµβουλές και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου θα καταργήσουν την ενδογενή σύγκρουση συµφερόντων των επιχειρήσεων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές µε αποτέλεσµα καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για τους επενδυτές. Όσον αφορά τον τελευταίο στόχο, η προτιµώµενη επιλογή είναι ένας συνδυασµός της ενίσχυσης του ρόλου των διευθυντών των επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τα καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου και συγκεκριµένες οργανωτικές απαιτήσεις για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και την αναδοχή που αποτελούν βασικούς τοµείς της προστασίας των επενδυτών και της ακεραιότητας της αγοράς, συµβάλλοντας σε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Αντίθετα, η εισαγωγή µιας νέας ξεχωριστής εσωτερικής λειτουργίας για τη διαχείριση των καταγγελιών των πελατών έχει απορριφθεί ως ιδιαίτερα επαχθής και καθόλου ευέλικτη. 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις προτεινόµενες αλλαγές στο πλαίσιο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η αξιολόγηση των συνεπειών της εφαρµογής του νοµοθετικού µέτρου θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία µεταφοράς του νοµοθετικού µέτρου, στο πλαίσιο µιας έκθεσης προς το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η εν λόγω έκθεση θα µπορούσε να βασιστεί σε διάφορες εκθέσεις αξιολόγησης των πρακτικών συνεπειών των διαφόρων ρυθµιστικών µέτρων που προβλέπονται παραπάνω. EL 9 EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 173/84 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.6.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Του Θάνου Παναγόπουλου * A Η Οδηγία MiFID και οι επιπτώσεις της στις Ε.Π.Ε.Υ.

Του Θάνου Παναγόπουλου * A Η Οδηγία MiFID και οι επιπτώσεις της στις Ε.Π.Ε.Υ. H EΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Μarkets in Financial Instrumenst Directive - MiFID). Βασικές επιπτώσεις στις Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές και η σχέση της µε την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. σχετικά µε τη σκοπιµότητα εισαγωγής Οµολόγων Σταθερότητας

ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. σχετικά µε τη σκοπιµότητα εισαγωγής Οµολόγων Σταθερότητας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 818 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ σχετικά µε τη σκοπιµότητα εισαγωγής Οµολόγων Σταθερότητας ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ σχετικά µε τη σκοπιµότητα εισαγωγής Οµολόγων Σταθερότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1-

Πανεπιστήμιο Πατρών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. ιπλωµατική Εργασία : Διπλωματική Εργασία -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ιπλωµατική Εργασία : Η Επιτροπή της Βασιλείας και ο Κίνδυνος της Αγοράς ΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Μ. 0806 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΓΙΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα