ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, Aθήνα, Τ: , F: , E: Url:www.thesisltd.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Aθήνα, Τ:2107292365-6, F:2107290942, E: th@thesisltd.com, Url:www.thesisltd."

Transcript

1 ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, Aθήνα, Τ: , F: , E: Url:www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013 Σημείωση: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, αφορούν σε επίκαιρα φορολογικά θέματα. Είναι γενικού πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές νομικές ή άλλες περιπτώσεις. Κατα συνέπεια δεν θα πρέπει να θεωρούνται σαν επαγγελματικές φορολογικές συμβουλές. Για εξειδικευμένες γνωμοδοτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 1

2 Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την τεκμηρίωση και τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) Οι ενδοομιλικές συναλλαγές στο Ν 4110/2013 Το θεσμικό πλαίσιο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της Χώρας μας αλλάζει με τη ψήφιση του Νόμου "Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις" που ψηφίστηκε την (σήμερα έλαβε αριθμό ΦΕΚ 4110/2013). Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναπτύσσεται στο γενικό του περίγραμμα στο άρθρο 11 του νέου φορολογικού νόμου (βλ. σελ 19-23). Σημαντικές Αλλαγές που επέρχονται 1. Οι εταιρείες που ελέγχονται βάσει των κανόνων Transfer Pricing: Σύμφωνα με το νέο θεσμικό περίγραμμα, στη νέα μορφή του άρθρου 39 του ΚΦΕ, βλ. παράγραφος 2, προσδιορίζεται ο τρόπος σύνδεσης των επιχειρήσεων και άρα ορίζεται ποιες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που εκ της μετοχικής τους σύνθεσης και της διοικητικής εξάρτησης είναι υποκείμενες στις απαιτήσεις για θέματα "Transfer Pricing". Ουσιαστικώς με το νέο πλαίσιο διευρύνεται με ρητό τρόπο η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και σε εκείνες στις οποίες μετέχουν στη Διοίκηση τα ίδια φυσικά πρόσωπα. 2. Διάρθρωση του νέου θεσμικού: Ο νέος νόμος αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα (Ν του Υπουργείου Ανάπτυξης, Διατάξεις 39 & 39Α ΚΦΕ). Οι γενικές ρυθμίσεις του άρθρου 11 αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ισολογισμούς που κλείνουν μετά την Λόγω των αναγκών μετάβασης στις διατάξεις του άρθρου 11, σε ειδικές περιπτώσεις, η πλήρης εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων έχουν ως βάση το κλείσιμο του έτους Τέλος ορίζεται ότι θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα ρυθμίσει τις λεπτομέρειες κατάρτισης φακέλλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών εντός του βραχυπρόθεσμου διαστήματος που διανύουμε (ένας μήνας μετά τη δημοσίευση). Το άρθρο 11 διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη ως εξής: 1 ο Μέρος: Περιλαμβάνει την παράγραφο 1- που ορίζεται εκ νέου η διατύπωση για το άρθρο 39 του ΚΦΕ που αφορά στον τρόπο διόρθωσης κερδών από απόρριψη ενδοομιλικών συναλλαγών. Επίσης ορίζονται τα γενικά περί συνδεδεμένων επιχειρήσεων και υποχρεώσεων απέναντι στις φορολογικές αρχές (η ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων είναι ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός). Τέλος τίθεται περιορισμός στο ανώτατο ποσό δανειακών συμβάσεων που είναι επιλέξιμο ως ενδοομιλιακή συναλλαγή. 2 ο Μέρος: Περιλαμβάνει την παράγραφο 2 όπου ορίζεται εκ νέου το άρθρο 39Α ΚΦΕ. Στη νέα διατύπωση ορίζονται τα κύρια στοιχεία τεκμηρίωσης που απαιτούνται. Το μέρος αυτό θα εξειδικευθεί και από την αναμενόμενη ΥΑ. 3 ο Μέρος: Περιλαμβάνει την παράγραφο 3 όπου προστίθεται 2

3 άρθρο 39Β στον ΚΦΕ που περιγράφει τον τρόπο σύγκρισης ενδοομιλικών συναλλαγών. 4 ο Μέρος: Περιλαμβάνει την παράγραφο 4 όπου προστίθεται άρθρο 39Γ στον ΚΦΕ που εισάγει τους τρόπους «προέγκρισης μεθόδων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών» από τις φορολογικές αρχές (αγγλιστί Advanced Pricing Agreement» ή «APA»). Πρώτη φορά τίθεται η συγκεκριμένη μέθοδος στην ελληνική νομοθεσία και ενδιαφέρει ομίλους που επιθυμούν να τακτοποιήσουν εκ των προτέρων με τις φορολογικές αρχές τον τρόπο προσδιορισμού περιθωρίου κέρδους (όχι το καθαυτό περιθώριο αλλά η μέθοδος προσδιορισμού). 5 ο Μέρος: Περιλαμβάνει τις παραγράφους Το μέρος αυτός περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις μετάβασης στο νέο θεσμικό πλαίσιο. 3. Ποιες ενδοομιλικές συναλλαγές ελέγχονται: Γενικώς όλες οι επιχειρήσεις που προσδιορίζονται ως συνδεδεμένες έχουν υποχρέωση τήρησης φακέλλων ενδοομιλικών συναλλαγών για το 2012 (βλ. παράγραφο 1 του νέου άρθρου 39Α όπως διαμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 11, σελ 20) 1 όταν φυσικά λαμβάνουν χώρα τέτοιες συναλλαγές. Εξαιρούνται της τεκμηρίωσης οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματικών οντοτήτων με τη λογική του αθροίσματος των ακαθάριστων εσόδων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Έτσι όταν το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν ξεπερνά τα 5 εκατ. Ευρώ δεν απαιτείται τεκμηρίωση για συναλλαγές αν το σύνολο της αξίας τους έχουν αξία μικρότερη των 100 χιλ. Ευρώ. Όταν το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων ξεπερνά τα 5 εκατ. Ευρώ δεν απαιτείται φάκελλος τεκμηρίωσης αν οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα έχουν αξία μικρότερη των 200 χιλ. Ευρώ. Είναι φανερό ότι ο νέος νόμος δεν αναφέρεται στο ύψος της αξίας ανά είδος συναλλαγών για να υπάρξει φάκελλος τεκμηρίωσης όπως προσδιοριζόταν στο παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο. Το είδος τεκμηρίωσης ανά είδος συναλλαγών και γενικώς η εξειδίκευση του τρόπου ανάπτυξης ου φακέλλου αναμένεται να παρουσιαστούν στην Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα. 4. Πέραν του φακέλλου τεκμηρίωσης, πλέον προβλέπεται ότι θα υποβάλλεται στην ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) συνοπτικός πίνακας πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές σε ετήσια βάση κατ' ελάχιστον. Προφανώς κατά τον παρόντα χρόνο η εφαρμογή αυτή δεν έχει ετοιμαστεί και για το οικ. έτος 2012 η υποβολή στοιχείων θα γίνει μέχρι τον Μάιο 2013 ίσως και με απλουστευμένο τρόπο (βλ. παρ. 17 σελ. 23). 5. Αναφορικώς με τα πρόστιμα που ξεκινούν για όσα συνέβησαν στο 2012 αυτά αφορούν στην εκπρόθεσμη ή την μη υποβολή πληροφοριών και του φακέλλου τεκμηρίωσης. Τα πρόστιμα αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 (σελ 22) και συνοπτικώς έχουν εξής: 1 Εξαιρούνται εκείνες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α 132). Αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής πίνακα πληροφορικών ή 3

4 φακέλλου τεκμηρίωσης που κυμαίνεται από Ευρώ (προσδιορίζεται ως το 1/1.000 των δηλούμενων ακαθάριστών εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης). Αυτοτελές πρόστιμο μη υποβολής πίνακα πληροφορικών ή φακέλλου τεκμηρίωσης που κυμαίνεται από Ευρώ (προσδιορίζεται ως το 1/100 του ύψους των δηλούμενων ακαθάριστών εσόδων της ελεγχόμενης επιχείρησης). Σημειώνεται ότι όταν ο έλεγχος δεν αποδεχτεί την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών και απορρίψει την υπόθεση ότι η επιχείρηση τηρεί την αρχή των ίσων αποστάσεων, τότε γίνεται νέος προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και υφίσταται η υποχρέωση πρόθετης καταβολής φόρου. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στο προοίμιο της νέας διατύπωσης του άρθρου 39 του ΚΦΕ (σελ. 19). 6. Σημειώνεται ότι όσες επιχειρήσεις είχαν υποχρέωση τήρησης φακέλλων ενδοομιλικών συναλλαγών για τα οικονομικά έτη 2010 και 2011 αυτές παραμένουν προς έλεγχο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του τότε θεσμικού πλαισίου και απλώς ο έλεγχος θα διεξαχθεί από τα νέα όργανα ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 11. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα «Τransfer Prising» της ΘΕΣΙΣ υπ όψιν κ. Τ. Αρκουλή (Τ: , F: , E: 4

5 Τεχνογνωσία της ΘΕΣΙΣ στο πεδίο των ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing - TP) Η ΘΕΣΙΣ είναι από το 2008, χρονιά που παρουσιάσθηκε το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου ενδοομιλικών συναλλαγών, πρωτοπόρος στην υποστήριξη Εταιρειών στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι κυριότερες υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η ΘΕΣΙΣ στο πεδίο του ελέγχου και τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών αφορούν στα εξής: 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις απαιτήσεις που πηγάζουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών. 2. Υποστήριξη σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη τακτικών σχεδίων με σκοπό τον προγραμματισμό τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. 3. Προετοιμασία & κατάρτιση Φακέλλων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών 4. Υποστήριξη κατά τον έλεγχο των Φακέλλων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Ενώσεις Επιχειρήσεων & Επιμελητήρια Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις για τις οποίες από το 2008 μέχρι σήμερα η ΘΕΣΙΣ έχει καταρτίσει ολοκληρωμένους Φακέλλους Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών έως σήμερα είναι οι εξής: Εταιρεία / Όμιλος Κλάδος Υπηρεσίες ΘΕΣΙΣ G4S Group of Companies Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας τόσο του Ευρωπαϊκού κλάδου του Ομίλου στην Ελλάδα όσο και του αμιγούς ελληνικού κλάδου του Ομίλου G4S (Ευρωπαϊκός Όμιλος) ICTS HELLAS SA DREW MARINE HELLAS Ltd BASF HELLAS SA CANDY HELLAS SA SAYBOLT HELLAS SA ITALTEL HELLAS SA UPM HELLAS SA Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Παροχή Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Πώληση Αγροχημικών και Χημικών Κατασκευών Πώληση Αγαθών Ηλεκτρικών Συσκευών Παροχή Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Πώληση και παροχή υπηρεσιών σε τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών Υπηρεσίες Υποστήριξης, Βιομηχανία Κατασκευής Χαρτιού FUCHS HELLAS SA Πώληση Λιπαντικών Forster Wheeler Hellas S.A. Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο Τεχνικές Μελέτες & Υπηρεσίες Μηχ/κού Εμπορικό Επιμελητήριο Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ενημέρωσης για τα Μέλη του ΣΟΛ Συμβουλευτική ΑΕ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παροχή Ειδικών Αναφορών Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών για Ομίλους με Ελληνική Θυγατρική. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το Διαδικτυακό μας Τόπο «www.thesisltd.com». 5

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 01.01.2014 Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) και οι τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν.4223/2013, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και οι τροποποιήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές:

Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014. Εισηγητές: Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 Εισηγητές: Α μέρος: Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης Β μέρος: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Διαφάνειες του διαδικτυακού σεμιναρίου που διεξήχθη από τον κόμβο TaxHeaven την 1.2.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 26 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4174 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα