ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης"

Transcript

1 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: , 803 Φαξ: Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev Str Kyiv, UKRAINE Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στη Μαριούπολη 10, Varganiva Str., Mariupol, Donetsk region, Ukraine ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αξιότιµε κ. Πρέσβη, Αξιότιµη κ. Πρόξενε, Α. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την µε αριθµ. Φ. ***/2010 αναφορά του κ. ***, η οποία υπεβλήθη µέσω της πληρεξουσίας δικηγόρου του, κας ***, σχετικά µε την άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου από το Προξενείο της Μαριούπολης (Ουκρανία) στην σύζυγό του, κα ***. Ι. Ιστορικό Από τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί στον Συνήγορο του Πολίτη, προκύπτει ότι µεταξύ των συζύγων έχει τελεσθεί πολιτικός γάµος στη Μαριούπολη (Ουκρανία) στις Ο γάµος αυτός έχει δηλωθεί και στην Ελλάδα σύµφωνα µε το υπ αριθµ. πρωτ /07/2010 έγγραφο της /νσης Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.. Επίσης, έχει συνταχθεί η µε 1

2 αριθµ. 45/2010 (Τόµος Ε16) Ληξιαρχική Πράξη Γάµου, η οποία έχει ήδη καταχωρισθεί στην µε αριθµ οικογενειακή µερίδα του ηµοτολογίου του ήµου ***, σύµφωνα µε το υπ αριθµ. πρωτ. 5174/ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ήµου ***. Επίσης, όπως δηλώνει ο αναφερόµενος, µετά την τέλεση του γάµου τους, και συγκεκριµένα στις η κα *** υπέβαλε αίτηση στο Γενικό Προξενείο στην Μαριούπολη προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να της χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για να εισέλθει στην Ελλάδα, όπου διαµένει ο σύζυγός της. Το ανωτέρω αίτηµα απορρίφθηκε µε την από απόφαση της Γενικής Προξένου, στην οποία αναφέρεται ότι «η απόφαση αυτή βασίζεται στους ακόλουθους λόγους : Οι παρασχεθείσες πληροφορίες για την αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλεπόµενης παραµονής δεν είναι αξιόπιστες». (στοιχ. υπ αριθµ. 8 του σχετικού εντύπου). ΙΙ. Παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να επισηµάνει ότι για την χορήγηση θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπούς τρίτων χωρών από τις αρµόδιες προξενικές αρχές έχει κατ αρχήν εφαρµογή ο Κανονισµός 810/2009 για την θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων της Ε.Ε. Σε περίπτωση, που το αίτηµα αυτό υποβάλλεται από µέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη εφαρµογή έχουν και τα άρθρα 6 και 8 του Ν. 3386/2005, σύµφωνα µε τα οποία προβλέπεται ότι : «Οι αποφάσεις απόρριψης αιτηµάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, που λαµβάνονται από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές, δεν χρήζουν ειδικής αιτιολογίας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών και υπό την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας: α. Υπηκόους τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Έλληνα». Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το µέλος οικογένειας Έλληνα εκτός από το δικαίωµα εισόδου στην χώρα, έχει επίσης και δικαίωµα διαµονής σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου. (βλ. άρθρα 61 επ. του Ν. 3386/2005). Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που το αίτηµα του µέλους οικογένειας Έλληνας για χορήγηση θεώρησης εισόδου από την αρµόδια 2

3 προξενική αρχή είναι για χρονικό διάστηµα άνω των τριών µηνών (εθνική θεώρηση), όπως έχει ήδη κριθεί από την νοµολογία «η απόφαση της αρµόδιας προξενικής αρχής εκδίδεται κατ εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 2514/1997, µε τον οποίο έχει κυρωθεί η Σύµβαση Εφαρµογής της Συµφωνίας Σένγκεν, σύµφωνα µε το οποίο «Οι θεωρήσεις για διαµονή άνω των τριών µηνών είναι εθνικές θεωρήσεις που χορηγούνται από ένα από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο» σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 του ν.3386/2005». (πρβλ. ΣτΕ 2382/2010) Περαιτέρω, όπως έχει ερµηνευθεί από την πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας «από τα οριζόµενα στα άρθρα 6 παράγραφος 4 και 61 του νόµου τούτου, συνάγεται ότι σε περίπτωση υποβολής, σε ελληνική προξενική αρχή, αιτήµατος, µε το οποίο αλλοδαπός, υπήκοος κράτους που δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί τη χορήγηση θεωρήσεως εισόδου στο ελληνικό έδαφος, επικαλούµενος ότι είναι σύζυγος Ελληνα που κατοικεί στην Ελλάδα, η ελληνική προξενική αρχή, αφού ελέγξει τα στοιχεία που προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος προς απόδειξη του γάµου του µε Ελληνα, οφείλει, κατ` αρχήν, να θεωρήσει ότι, εν όψει του υφισταµένου γάµου, το αίτηµα υποβάλλεται προκειµένου να διασφαλισθεί η κοινή διαβίωση των συζύγων στην Ελλάδα και ότι, εποµένως, το αίτηµα τούτο αφορά στη χορήγηση θεωρήσεως µακράς διαµονής (εθνικής θεωρήσεως), το οποίο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18 της Συµβάσεως Εφαρµογής της Συµφωνίας του Σένγκεν, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κρίνεται επί τη βάσει των σχετικών εθνικών διατάξεων. Εποµένως, για να θεωρηθεί ότι αίτηµα, όπως το ανωτέρω, έχει ως αντικείµενο τη χορήγηση θεωρήσεως βραχείας (τριµήνου) διαµονής (θεωρήσεως Σένγκεν) και να κριθεί, από την ελληνική προξενική αρχή, επί τη βάσει των διατάξεων που εντάσσονται στο κεκτηµένο του Σένγκεν και στη µεταγενέστερη της Συνθήκης του Άµστερνταµ ανάπτυξή του, πρέπει τούτο να προκύπτει αναµφιλέκτως, είτε από το περιεχόµενο του εν λόγω αιτήµατος, είτε από την κατ` άλλο τρόπο ρητώς δηλωθείσα βούληση του αιτουµένου τη θεώρηση αλλοδαπού, είτε από το σύνολο των περιστάσεων». (πρβλ. ΣτΕ 22/2009). 3

4 Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το δικαίωµα επιλογής συντρόφου ή/και συζύγου απορρέει «από το συνδυασµό των άρθρων 5 παράγραφος 1, 9 παράγραφος 1 και 21 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, µε τα οποία κατοχυρώνεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος, διασφαλίζεται το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόµου και τίθεται υπό την προστασία του Κράτους ο γάµος και η οικογένεια, συνάγεται ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν όχι µόνον το δικαίωµα να επιλέξουν αλλοδαπό (- ή) σύζυγο, αλλά και το δικαίωµα να εξασφαλίσουν κοινή, µε τον (την) αλλοδαπό (- ή) σύζυγό τους, διαβίωση στην Ελλάδα» (βλ. ΣτΕ 485/1999, 1679/2001, 3045/2002, 1906/2003, 22/2009 κ.ά.). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες συνταγµατικές διατάξεις σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 1 και 61 του ν. 3386/2005, «σε περίπτωση υποβολής, σε ελληνική προξενική αρχή, αιτήµατος υπηκόου κράτους που δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ζητεί, επικαλούµενος ότι είναι σύζυγος Έλληνα που κατοικεί στην Ελλάδα, τη χορήγηση εθνικής θεωρήσεως εισόδου (θεωρήσεως µακράς διαµονής), το αίτηµα αυτό µπορεί να απορριφθεί µόνον εφ` όσον η ελληνική προξενική αρχή διαπιστώσει, αιτιολογώντας ειδικώς τη σχετική κρίση της, είτε ότι ο αλλοδαπός δεν διάγει πλέον κοινό συζυγικό βίο µε την Ελληνίδα σύζυγό του, είτε ότι ο γάµος συνήφθη µε κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί εισόδου και διαµονής αλλοδαπών, είτε, τέλος, ότι την απόρριψη του αιτήµατος επιβάλλουν συγκεκριµένοι και επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, λόγω της συνδροµής των οποίων καθίσταται ανεκτός (λαµβανοµένων υπ` όψη και των ορίων που χαράσσει συναφώς η κατοχυρούµενη στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος αρχή της αναλογικότητος) ο περιορισµός του συνταγµατικώς κατοχυρουµένου δικαιώµατος του Έλληνα συζύγου του αλλοδαπού να συµβιώσει µαζί του» (πρβλ. ΣτΕ 22/2009). Επίσης από τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί, αντίστοιχη υποχρέωση των προξενικών αρχών για πλήρη και επαρκή αιτιολογία υφίσταται και σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου βραχείας διάρκειας (θεώρησης Σένγκεν) σε µέλος οικογένειας Έλληνα. 4

5 Συνοψίζοντας, επισηµαίνεται ότι αποτελεί υποχρέωση της αρµόδιας προξενικής αρχής να ζητά τις απαιτούµενες διευκρινίσεις προκειµένου να κρίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το αίτηµα για την χορήγηση θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και, ανεξαρτήτως του είδους της θεώρησης εισόδου (βραχείας ή µακράς διάρκειας), σε περίπτωση άρνησης να αιτιολογεί ειδικώς την κρίση της. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην υπό διερεύνηση αναφορά η απόρριψη του αιτήµατος για χορήγηση θεώρησης εισόδου στην σύζυγο του αναφεροµένου στερείται προφανώς νόµιµης και επαρκούς αιτιολογίας. Β. Με αφορµή την ανωτέρω υπόθεση, ο Συνήγορος του Πολίτη επιθυµεί να εκφράσει τον έντονο προβληµατισµό του σχετικά µε τη λειτουργία του εν λόγω Προξενείου, κυρίως όσον αφορά τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Ειδικότερα, έχουν επανειληµµένως τεθεί ενώπιον της Αρχής, ζητήµατα που σχετίζονται µε τη νοµιµότητα της διαδικασίας εξέτασης αιτηµάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου και της αιτιολογίας των απορριπτικών αποφάσεων, καθώς και µε καταγγελίες σχετικά µε τη στάση της επί κεφαλής του Γενικού Προξενείου της Μαριούπολης έναντι των διοικουµένων. Εκτός από την ανωτέρω αναφορά, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος διαµαρτύρεται και για την συµπεριφορά της Προξένου, κας ***, κατά την επικοινωνία µαζί της, όταν της ζήτησε να εξειδικεύσει τους λόγους, στους οποίους στηρίχθηκε η άρνηση χορήγησης εισόδου στην σύζυγό του, αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω δύο ακόµη περιπτώσεις: Ι. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την υπ αρ. πρωτ. ***/2009 αναφορά της κ. ***, σχετικά µε την απόρριψη του αιτήµατος χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για σπουδές, µε την αιτιολογία ότι «οι παρασχεθείσες πληροφορίες για την αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλεπόµενης παραµονής δεν είναι αξιόπιστες». Σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον συνεργάτη µου, κ. Βερέµη, η κ. Πρόξενος εξέφρασε την άποψη ότι ο Συνήγορος του Πολίτη δεν είναι αρµόδιος να ελέγχει τις συγκεκριµένες 5

6 αποφάσεις και ότι θα πρέπει να αρκεστεί στην δοθείσα αιτιολόγηση την οποία, σε κάθε περίπτωση, η ίδια κρίνει επαρκή. Αλλά και κατόπιν σχετικού εγγράφου µε το οποίο η Αρχή ζητούσε την τεκµηρίωση της επίµαχης απόφασης, λάβαµε το υπ αρ. πρωτ. Φ: 090.1/6/ΑΣ 845 έγγραφο της Γενικής Προξένου στο οποίο αναφέρεται ότι: «το αίτηµα της περί ού ο λόγος απερρίφθη, καθόσον κατά την διεξαχθείσα συνέντευξή της προέκυψαν σοβαρές, τεκµηριωµένες αντενδείξεις». Πέραν του γεγονότος ότι η ανωτέρω απάντηση δεν µπορεί να αποτελέσει νόµιµη αιτιολογία, η απόρριψη αιτηµάτων από τα προξενεία για εθνική θεώρηση εισόδου χωρίς να λαµβάνονται υπ όψιν οι αποφάσεις των αρµόδιων ελληνικών αρχών που τις εκδίδουν σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, αναιρεί ουσιαστικά την νόµιµη αρµοδιότητα άσκησης µεταναστευτικής πολιτικής από τις αρχές αυτές. ΙΙ. Κατά τη διερεύνηση της υπ αρ. φακέλου ***/2010 αναφοράς του κ. ***, σχετικά µε την άρνηση του προξενείου να χορηγήσει θεώρηση εισόδου Schengen στην κ. ***, την οποία ο ίδιος είχε προσκαλέσει, διαπιστώθηκαν τα εξής: Σύµφωνα µε την αναφορά και τα επισυναπτόµενα σε αυτή έγγραφα, το αίτηµα της κ. *** απορρίφθηκε δύο φορές: Σύµφωνα µε την από απορριπτική απόφαση: «Οι παρασχεθείσες πληροφορίες για την αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλεπόµενης παραµονής δεν είναι αξιόπιστες.» και «εν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί η πρόθεσή σας να εξέλθετε από το έδαφος των κρατών µελών πριν από τη λήξη ισχύος της θεώρησης.». Σύµφωνα µε την δεύτερη απορριπτική απόφαση (στις ) «Οι παρασχεθείσες πληροφορίες για την αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλεπόµενης παραµονής δεν είναι αξιόπιστες.». εδοµένου ότι η αναφερόµενη δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ικανοποίηση του εν λόγω αιτήµατος, δεν εξετάζεται στο σηµείο αυτό η αιτιολογία των ανωτέρω απορρίψεων. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το υπ αρ. πρωτ. Φ.619.1/64/ΑΣ 372/ απαντητικό έγγραφο του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης προς τον κ. *** σε επιστολή διαµαρτυρίας του δεύτερου, στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Όπως αναφέρεται και στο επιδοθέν στην ενδιαφερόµενη τυποποιηµένο ενηµερωτικό έντυπο, κατά την συνέντευξή της δεν υπήρξε αρκούντως πειστική, όσον αφορά 6

7 την τεκµηρίωση των συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η γνωριµία σας Σε κάθε παρόµοια περίπτωση, η επαγγελµατική δεοντολογία και εµπειρία µας, µας υπαγορεύει να είµαστε προστατευτικοί έναντι, τόσο των νεαρών αιτουσών από περιπτώσεις προσκαλούντων που τυχαίνει να έχουν, παραλλήλως, προσκαλέσει και άλλες «φίλες» τους που γνωρίζουν συνήθως µέσω ίντερνετ, αλλά και των προσκαλούντων από περιπτώσεις νεαρών που έχουν λάβει παρόµοιες προσκλήσεις, παραλλήλως και από άλλους «φίλους» τους.». Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η άµεση αµφισβήτηση των προθέσεων των ενδιαφεροµένων, οι υπαινιγµοί για το επίπεδο ηθικής τους µε τον χαρακτηρισµό τους ως «φίλες» και «φίλοι» εντός εισαγωγικών και εν τέλει η υπαινικτική αναφορά για τους εµπλεκόµενους (αιτούσα και προσκαλούντα) ως ενδεχόµενα µέλη «κυκλώµατος» δεν µπορούν να αποτελούν αντικείµενο δηµοσίου εγγράφου και αποτελούν προσβολή της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας των πολιτών, ηµεδαπών και αλλοδαπών, ειδικά όταν η εξαγωγή συµπερασµάτων στηρίζεται σε αυθαίρετες γενικεύσεις, µε αόριστη επίκληση «επαγγελµατικής δεοντολογίας και εµπειρίας». Κατόπιν των ανωτέρω, αξιότιµε κύριε Πρέσβη, αξιότιµη κυρία Πρόξενε, παρακαλούµε θερµά για τις απόψεις σας, τόσο για τις ατοµικές υποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, όσο και για τα γενικότερα θέµατα εποπτείας και διασφάλισης της ορθής και αποτελεσµατικής λειτουργίας του εµπλεκόµενου Προξενείου, υπό το πρίσµα του κράτους δικαίου. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες, οι συνεργάτες µου και εγώ παραµένουµε στην διάθεσή σας. Αναµένοντας την εντός ευλόγου χρόνου απάντησή σας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Με τιµή, Βασίλης Καρύδης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 7

8 Κοινοποίηση: 1. Γενικό Επιθεωρητή ΥΠ.ΕΞ. Ζαλοκώστα ΑΘΗΝΑ 2. Υπουργείο Εξωτερικών Γ4 ιεύθυνση ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen Ακαδηµίας Αθήνα 3. Υπουργείο Εξωτερικών ΣΤ ιεύθυνση Προσωπικού Ακαδηµίας Αθήνα 8

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 810/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16

Φεβρουάριος 2015. 750/6 Σελίδα 1 από 16 «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 23/12/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Κανονισµού Συνεγκατάστασης, κατ εφαρµογή του άρθρου 29 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α.

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. 1 Σχόλια του κ. Νικολάου Κ. ΓΑΒΑΛΑ,.Ν., ικηγόρου 1. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ µε τις υπ αριθµ. 668 και 669/2012 αποφάσεις της Ολοµελείας του

Διαβάστε περισσότερα