ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ήµητρα Τζουρµακλιώτου Επίκουρος Καθηγήτρια. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα Μαριάννα Νάρη Υποψήφια ιδάκτορας. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα µεταλλικά κτίρια έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια ζωής τους από την κατασκευή, την χρήση, την συντήρηση, την ανακαίνιση την επαναχρησιµοποίηση ως και την κατεδάφισή τους. Έχοντας µέσο χρόνο ζωής χρόνια, σε αρκετές περιπτώσεις ακόµα περισσότερο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα ζωής και στην υγεία, τόσο των ενοίκων τους, όσο και των περιοίκων, επί µακρό χρονικό διάστηµα. Αν λάβουµε υπόψη και τη συνεισφορά τους στις εκποµπές CO2, που σχετίζονται µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα πλανητικής κλίµακας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων µπορεί να θεωρηθούν ακόµα και παγκόσµιες. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αναγνωρίστηκε από την επιστηµονική κοινότητα ως η µόνη «νόµιµη» και ορθή µέθοδος για την αξιολόγηση και σύγκριση υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών από περιβαλλοντική άποψη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη µεθοδολογία που ακολουθείται στην ανάλυση του κύκλου ζωής και οι υπό ποιες προϋποθέσεις και προσαρµογές µπορεί να εφαρµστεί στα µεταλλικά κτίρια. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικοδοµική δραστηριότητα καταναλώνει το 16% των παγκόσµιων υδάτινων αποθεµάτων, το 30 40% της παγκόσµιας ενέργειας, ενώ δεσµεύει περισσότερο από το 50% των πρώτων υλών που εξάγονται [1]. Ως αποτέλεσµα της αυξηµένης κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας, ο κατασκευαστικός κλάδος παράγει το 40 50% των απορριµµάτων που καταλήγουν στις χωµατερές, ενώ είναι υπεύθυνος για το 20 30% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (κυρίως διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου). Πιο αναλυτικά, οι µεταλλικές κατασκευές επηρεάζουν το περιβάλλον άµεσα ή έµµεσα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των υλικών και των συστατικών που τις απαρτίζουν, µέσω µιας σειράς ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διαδικασιών. Οι

2 περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις µπορεί να είναι τοπικές, όπως η παραγωγή απορριµµάτων, ή παγκόσµιες, όπως η κλιµατική αλλαγή, και προκύπτουν από όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των µεταλλικών κατασκευών: από την εξόρυξη και τη µεταφορά των πρώτων υλών, τη φάση της κατασκευής, αυτή της λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και της επαναχρησιµοποίησης ή κατεδάφισης. Καθώς οι επιπτώσεις αυτές εµφανίζονται όλο και πιο έντονα, λόγω της αυξηµένης οικοδοµικής δραστηριότητας, οι έννοιες της αειφορίας και του οικολογικού σχεδιασµού εισέβαλαν επιτακτικά για να δηµιουργήσουν ένα πιο υγιές µοντέλο σχεδιασµού και κατασκευής µεταλλικών κτιρίων και να µειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η προσέγγιση που επιχειρείται στην παρούσα εργασία στοχεύει στη συνεκτίµηση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής τους και καταλήγει στη βέλτιστη εξισορρόπηση του κόστους και της περιβαλλοντικής διάστασης, επιτυγχάνοντας πάντα το λειτουργικό σκοπό των κτιρίων. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αναγνωρίστηκε από την επιστηµονική κοινότητα ως η µόνη «νόµιµη» και ορθή µέθοδος για την αξιολόγηση και σύγκριση υλικών, προϊόντων και υπηρεσιών από την περιβαλλοντική άποψη. Η ΑΚΖ είναι µία µέθοδος που ποσοτικοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται µε την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο ορισµός που δίνεται από τον SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry, 1993) είναι: «Η ΑΚΖ είναι ένας συστηµατικός τρόπος της αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδρασης προϊόντων ή υπηρεσιών παρακολουθώντας τα από την κούνια µέχρι τον τάφο. Αυτή η προσέγγιση περιλαµβάνει τον προσδιορισµό και την ποσοτικοποίηση των εκποµπών και την κατανάλωση υλικών που επηρεάζουν το περιβάλλον σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας». 3. Η ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΑΚΖ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Η τελική διαµόρφωση των σταδίων της ΑΚΖ πραγµατοποιείται µε την ανάπτυξη τόσο διεθνών όσο και πρόχειρων προτύπων της σειράς ISO που παρέχουν ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο µεθοδολογίας Πίνακας 1. Η µεθοδολογία της µπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις [2]: Καθορισµός σκοπού και στόχων: Καθορίζει τους σκοπούς και τους στόχους του πλαισίου της ΑΚΖ, συµπεριλαµβανοµένων των ορίων, του πλάτους και του βάθους ανάλυσης της µελέτης. Ανάλυση ποσοτικών διαγραµµάτων: Παρέχει µια ποσοτική περιγραφή εισροών/εκροών του προϊόντος ή του συστήµατος. Οι περιβαλλοντικές εισροές περιλαµβάνουν την ύδρευση, την ενέργεια, το έδαφος, και άλλους πόρους. Οι εκροές περιλαµβάνουν τις εκποµπές στον αέρα, το έδαφος και το νερό. Αξιολόγηση επιπτώσεων: Αξιολογεί πως το προϊόν ή το σύστηµα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, υιοθετώντας µια ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση για να αναλύσει το πως η χρήση πρώτης ύλης, η ενεργειακή παραγωγή, η παραγωγή υγρών αποβλήτων, η εκποµπή αερίων και τα στερεά απόβλητα, έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ερµηνεία αποτελεσµάτων: Πραγµατοποιείται ερµηνεία των αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται τα βήµατα βελτίωσης σχετικά µε τη µείωση των περιβαλλοντικών φορτίων που συνδέονται µε το προϊόν ή το σύστηµα, µέσω της αντικειµενικής µελέτης ολόκληρου του κύκλου ζωής και την αξιολόγηση των επιπτώσεων που οι αλλαγές ασκούν στο περιβάλλον.

3 Η ΑΚΖ έχει επαναληπτική φύση όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1 και εκφράζεται µέσω των αµφίδροµων βελών µεταξύ των τεσσάρων φάσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό της επαναληπτικότητας οφείλεται στη διάταξη της ανάλυσης κύκλου ζωής, όπου οι αρχικές υποθέσεις σχετικά µε τις διεργασίες, που περιλαµβάνουν όρια, απαιτήσεις για την ποιότητα των στοιχείων κ.ά., συγκρίνονται στη συνέχεια µε το αποτέλεσµα της µελέτης. ιεθνή Πρότυπα ISO 14040(1997) ISO 14041(1998) ISO 14042(2000) ISO 14043(2000) Θέµα Οι αρχές και το πλαίσιο Ο ορισµός του σκοπού και του πεδίου και ανάλυση δεδοµένων Εκτίµηση επιπτώσεων του κύκλου ζωής Ερµηνεία του κύκλου ζωής Πίνακας 1. ιεθνή Πρότυπα ISO για την ΑΚΖ Αν το αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι για παράδειγµα κάποιες διεργασίες συνεισφέρουν πολύ περισσότερο στο αποτέλεσµα από ότι αναµενόταν, τότε τα όρια, τα αρχικά δεδοµένα και η ποιότητα των στοιχείων αναθεωρούνται. Άλλος ένας λόγος για την αναθεώρηση των υποθέσεων µπορεί να είναι η συλλογή επιπλέον στοιχείων για τις υπό µελέτη διεργασίες κατά τη διάρκεια της µελέτης. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΥ & ΠΕ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ανάπτυξη & βελτίωση προϊόντων Στρατηγικός σχεδιασµός Κοινωνική πολιτική Marketing Άλλες Σχ. 1 Τα στάδια και οι εφαρµογές της ΑΚΖ 4. ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΚΖ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

4 Η µέθοδος της ΑΚΖ είναι καλά δοµηµένη για βιοµηχανικά συστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες της SETAC ή τις ISO Για την εφαρµογή, όµως, της µεθόδου στο σχεδιασµό µεταλλικών κτιρίων είναι αναγκαίο να γίνουν κατανοητές οι διαφορές αυτού µε τα βιοµηχανικά συστήµατα [3]. Ειδικότερα, ο σχεδιασµός µεταλλικών κτιρίων παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν την εφαρµογή της ανάλυσης κύκλου ζωής σε αυτόν. Συγκεκριµένα: Κάθε κτίριο είναι µοναδικό και ο βαθµός προτυποποίησης στον τοµέα είναι σχεδόν µηδενικός. Η λειτουργία που έχουν δεν είναι πάντα εύκολο να καθοριστούν αυστηρά κατά ISO, καθώς δεν είναι πάντα τεχνικής φύσης αλλά περισσότερο αφορούν µια υπηρεσία όπως η στέγαση. Τα µεταλλικά κτίρια έχουν µεγάλους χρόνους ζωής σε αντίθεση µε τα καταναλωτικά προϊόντα, γεγονός που προκαλεί επιπλοκές στα σενάρια ενέργειας και συντήρησης. Ο µεγάλος χρόνος ζωής των µεταλλικών κτιρίων και των κατασκευών γενικότερα συνεπάγεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λαµβάνει χώρα κατά τη φάση χρήσης των κτιρίων. Υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι ζωής για τα διάφορα υλικά των µεταλλικών κτιρίων που περιλαµβάνονται στο ίδιο σύστηµα. Ο µεγάλος αριθµός των υλικών που συνθέτουν ένα µεταλλικό κτίριο. Απαιτείται συνεπώς για κάθε δοµικό υλικό λεπτοµερής Α.Κ.Ζ, κάτι που συνεπάγεται σηµαντικό χρόνο και κόστος για την εφαρµογή της µεθοδολογίας από ένα µελετητή. Οι σχέσεις που δηµιουργούν µεταξύ τους τα υλικά κατά τη σύνθεση τους σε δοµικά στοιχεία. Οι κανονιστικές και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις Τα οικονοµικά κριτήρια µεταβάλλουν σηµαντικά τις µεταβλητές που συνθέτουν το πρόβληµα εφαρµογής της Α.Κ.Ζ στο σχεδιασµό των µεταλλικών κτιρίων. 5. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΖ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η εφαρµογή της µεθοδολογίας της ανάλυσης του κύκλου ζωής προϋποθέτει καταρχήν την αναγνώριση των εισροών και εκροών για το υπό εξέταση σύστηµα, δηλαδή το µεταλλικό κτίριο. Οι εισροές για το µεταλλικό κτίριο αφορούν σε δοµικά υλικά και ενέργεια, ενώ οι εκροές σε εκποµπές στερεών, υγρών και αέριων ρύπων. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί προσδιορίζονται τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τις εισροές εκροές για τις φάσεις του κύκλου ζωής των κτιρίων. Επιπρόσθετα, και λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκειµένου να µπορέσει η ΑΚΖ να εφαρµοστεί στο σχεδιασµό των µεταλλικών κτιρίων προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις της µεθοδολογίας: 1. Η µείωση των υπό εξέταση φάσεων του κύκλου ζωής και ο προσδιορισµός των συστηµικών ορίων που να εξυπηρετεί στον προσδιορισµό αυτών των φάσεων που σχετίζονται άµεσα µε τα µεταλλικά κτίρια. Οι φάσεις που κυρίως ενδιαφέρουν είναι αυτές που αναφέρονται στο Πίνακα Η µείωση των παραµέτρων της καταγραφικής διαδικασίας. Η συλλογή των δεδοµένων κατά τη φάση της καταγραφικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα επίπονη. Κατά συνέπεια ο περιορισµός των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών εξυπηρετεί σηµαντικά στην απλοποίηση της µεθοδολογίας. Επιπλέον, επιτρέπει την

5 ουσιαστική µελέτη των περιβαλλοντικών αυτών επιπτώσεων και την εξέταση εναλλακτικών µεταβλητών. 3. Η επικέντρωση σε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές εκποµπές και επιπτώσεις. Με τον περιορισµό των παραµέτρων της καταγραφικής διαδικασίας, η µεθοδολογία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριµένες περιβαλλοντικές εκποµπές και επιπτώσεις όπως το φαινόµενο θερµοκηπίου (τόνοι ισοδύναµου CO2/m2 κτιρίου), όξινη βροχή (τόνοι ισοδύναµου SO2/m2 κτιρίου), εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και αιωρούµενων σωµατιδίων κλπ. 4. Η χρήση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών δεδοµένων. Σηµαντική είναι η παρατήρηση ότι η χρήση βιογραφικών πηγών και άλλων βάσεων δεδοµένων είναι αποδεκτή, αρκεί να ελέγχεται η αξιοπιστία τους. 5. Η µείωση των εξεταζόµενων υλικών και στοιχείων που συνθέτουν το µεταλλικό κτίριο. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η συνολική εφαρµογή της µεθοδολογίας στο σχεδιασµό, τα αποτελέσµατα όµως της ανάλυσης δεν θα αφορούν σε ολόκληρο το κτίριο αλλά σε µέρος του (π.χ. τον φέροντα οργανισµό του µεταλλικού κτιρίου). Φάσεις Κύκλου Ζωής Εισροές Εκροές Παραγωγή οµικών Υλικών Μεταφορές οµικών Υλικών Κατασκευή Μεταλλικών Κτιρίων Λειτουργία Κτιρίου Αποσυναρµολόγηση Κατεδάφιση Πρώτες Ενέργεια Επεξεργασία, Άλλα Υλικά, Πρόσµεικτα, Πόροι Καύσιµα - Ενέργεια Καύσιµα Ενέργεια, Υλικά, Επεξεργασία, Πόροι Ενέργεια, Υλικά, επεξεργασία, Πόροι Καύσιµα Ενέργεια Επεξεργασία Αέριες εκποµπές, στερεά απορρίµµατα, υγρά απόβλητα, παρα-προϊόντα. Αέριες εκποµπές Αέριες εκποµπές, στερεά απορρίµµατα. Αέριες εκποµπές, υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα Αέριες εκποµπές, στερεά απορρίµµατα, υλικά. Πίνακας 2: Εισροές Εκροές φάσεων του κύκλου ζωής των µεταλλικών κτιρίων 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6.1 Καθορισµός στόχων της ανάλυσης Ο καθορισµός των στόχων της ανάλυσης αποτελεί το πρώτο βήµα της εφαρµογής της Α.Κ.Ζ στο σχεδιασµό µεταλλικών κτιρίων µε βασικούς στόχους την: Εισαγωγή της έννοιας της ανάλυσης του κύκλου ζωής στο σχεδιασµό για τη µελέτη των σχέσεων κτιρίου περιβάλλοντος, και ειδικότερα για τη µελέτη του περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δηµιουργούνται από το µεταλλικό κτίριο. Συστηµατοποίηση των φάσεων του κύκλου ζωής που διανύει ένα µεταλλικό κτίριο και η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων που συνεπάγονται από αυτές. Αναλυτικότερα, µελετώνται οι ενεργειακές απαιτήσεις και οι περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις για κάθε φάση του κύκλου ζωής των µεταλλικών κτιρίων. Έµφαση δίνεται στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως διαµορφώνονται από την παραγωγή των δοµικών υλικών, καθώς οι παραγωγικές διαδικασίες σχετίζονται άµεσα µε τη κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας. Ο προσδιορισµός των στοιχείων που αναφέρονται στο κτίριο γίνεται µε τη φάση της καταγραφικής ανάλυσης και αντλούνται από τα σχέδια του κτιρίου όπως αυτά

6 δηµιουργούνται κατά τη σύλληψη και σχεδιασµού του κτιρίου. Το Σχήµα 3 που ακολουθεί βοηθά στον προσδιορισµό των στοιχείων της Α.Κ.Ζ που συστηµατοποιεί η παρούσα εργασία. 6.2 Καταγραφική ανάλυση Η καταγραφική ανάλυση όπως ειπώθηκε και παραπάνω, αναφέρεται στην καταγραφή των εισροών εκροών που επισηµάνθηκαν στον σκοπό της ανάλυσης, και αφορούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των µεταλλικών κτιρίων. Η αναγνώριση των υλικών εισροών για το σύστηµα κτίριο κατά τη φάση του σχεδιασµού αποτυπώνεται σε πίνακα όπου συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία της καταγραφικής ανάλυσης και ειδικότερα οι ποσότητες των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του µεταλλικού κτιρίου σε όλες τις διεργασίες. Στη συνέχεια γίνεται υπολογισµός των αέριων περιβαλλοντικών εκποµπών που συνεπάγεται η παραγωγή των µεταλλικών στοιχείων, οι µεταφορές τους στο εργοτάξιο και η κατασκευαστική διαδικασία (χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων, συγκολλητικών ουσιών µικρουλικών, κλπ). Τα στοιχεία της καταγραφικής ανάλυσης σε συνδυασµό µε εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων που περιέχουν στοιχεία Α.Κ.Ζ. δοµικών υλικών είναι αρκετά για το προσδιορισµό και µελέτη των περιβαλλοντικών εκποµπών και επιπτώσεων. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙ ΗΡΟΣ SCRUB ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΑΤΟΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟ Σχ. 3. Απεικόνιση της σύνθεσης του φέροντος οργανισµού µε βάση την ΑΚΖ 6.3 Προσδιορισµός περιβαλλοντικών εκποµπών και επιπτώσεων. Ο υπολογισµός των περιβαλλοντικών εκποµπών γίνεται από τις ενεργειακές καταναλώσεις των φάσεων του κύκλου ζωής που εξετάζονται, δηλαδή την εµπεριεχόµενη ενέργεια όπως χαρακτηριστικά ονοµάζεται. Ειδικότερα αναλύεται η σύνθεση της εµπεριεχόµενης ενέργειας των υλικών και διεργασιών του µεταλλικού κτιρίου στα διαφορετικά καύσιµα, συµπεριλαµβανοµένου και της ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία χρησιµοποιούνται στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του µεταλλικού κτιρίου. Για τη µελέτη της εµπεριεχόµενης ενέργειας των παραγωγικών διεργασιών, των µεταφορών και της κατασκευαστική διαδικασίας, λαµβάνονται υπόψη οι µέσες συνθήκες που επικρατούν σήµερα στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας τις ενεργειακές καταναλώσεις και τη σύνθεση τους κατά τις διεργασίες της κατασκευής του κτιρίου, όπως αυτή προγραµµατίζεται κατά τον σχεδιασµό, µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών µετατροπής υπολογίζονται τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αέριες εκποµπές, της εµπεριεχόµενης ενέργειας. Έπειτα,

7 η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται µε τον υπολογισµό εξειδικευµένων δεικτών Οι δυνατότητες εφαρµογής και χρήσης των αποτελεσµάτων Τα αποτελέσµατα της µερικής ή ολικής εφαρµογής της Α.Κ.Ζ. στο σχεδιασµό µπορούν να αξιοποιηθούν βασικά ως στοιχεία περιορισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η κατασκευή ενός µεταλλικού κτιρίου. Έχοντας τη δυνατότητα της µελέτης εναλλακτικών λύσεων εφαρµογών, µπορεί ο µελετητής να επιλέξει αυτή τη λύση η οποία συνδυάζει λύσεις χαµηλότερου κόστους και οικολογικής απόδοσης. Ειδικότερα οι δυνατότητες της εφαρµογής και χρήσης των αποτελεσµάτων εντοπίζονται στα παρακάτω: Στον εντοπισµό υλικών µε χαµηλότερες περιεκτικότητες σε εµπεριεχόµενη ενέργεια και αντίστοιχες ισοδύναµες εκποµπές αέριων ρύπων. Στον σχεδιασµό νέων δοµικών υλικών εφόσον τα ήδη διαθέσιµα δεν ικανοποιούν τις ανάγκες και τους στόχους ένταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων στο σχεδιασµό. Στον σχεδιασµό µεταλλικών κτιρίων µε περιβαλλοντικά κριτήρια και ειδικότερα, στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συµβαίνουν από τις αρχικές φάσεις του µεταλλικού κτιρίου πριν ακόµη τη λειτουργία του. Στον χαρακτηρισµό και στη σήµανση των µεταλλικών κτιρίων ως προς τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά ακόµη και από τα αρχικά στάδια του σχεδιασµού τους. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αυξανόµενη έµφαση στις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασµού και τις βιώσιµης ανάπτυξης είναι σηµαντική και η ΑΚΖ είναι η µόνη ορθή και πρακτική µέθοδος γι αυτό. Η ΑΚΖ µπορεί να συµβάλλει στην επίλυση διληµµάτων που σχετίζονται µε τη σηµερινή κατακερµατισµένη διαδικασία κατασκευής ενός µεταλλικού κτιρίου. Οι αποφάσεις σχετικά µε τα υλικά και τις αρχές σύνθεσης που λαµβάνονται κατά τα πρώτα στάδια της µελέτης ενός µεταλλικού κτιρίου έχουν συνέπειες για το σύνολο του κύκλου ζωής τόσο του µεταλλικού κτιρίου όσο και των υλικών του. Η παρούσα εργασία υποδεικνύει έναν τρόπο εφαρµογής της ΑΚΖ προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες του µεταλλικού κτιρίου (συνδυασµός πολλαπλών βάσεων δεδοµένων, υλικών, παραγωγικών διαδικασιών κλπ). Η εφαρµογή της ΑΚΖ στα µεταλλικά προϋποθέτει µεταβολές τόσο στο σχεδιασµό του όσο και στην παραγωγική και κατασκευαστική διαδικασία του. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] PLESSIS C., The environmental impact of buildings, Program for Sustainable Human Settlements, [2] BORG M., Environmental Assessment of Materials, Components and Buildings, ιδακτορική ιατριβή, Στοκχόλµη, [3] ARENA A.P. and DE ROCA C., Life cycle assessment of energy and environmental implications of the implementation of conservation technologies in school buildings in Mendoza Argentina, Building and Environment, vol. 38, 2003, [4] Ding G.K.C., Sustainable construction The role of environmental assessment tools, Journal of Environmental Management, vol. 86, 2008,

8 LIFE CYCLE ANALYSIS OF STEEL STRUCTURES Dimitra Tzourmakliotou Assistant Professor Dept. of Civil Engineering, Lab. of Steel Structures, DUTh. Xanthi, Greece Mariana Nari Ph.D. Student Dept. of Civil Engineering, Lab. of Steel Structures, DUTh. Xanthi, Greece 1. ABSTRACT Steel buildings have significant effects on the environment at all phases of their life cycle - from the manufacture, use, maintenance, renovation deconstruction and demolition. Average time life 50 having-100 years, in several cases even more, play a key role in quality of life and health, both of inhabitants, and those living nearby, over a long period. If we take into consideration their contribution to CO2 emissions, related to the greenhouse effect, an environmental problem worldwide scale, the environmental impact of the steel buildings may be considered even global. Life-cycle analysis (LCA) is recognized by the scientific community as the only officially authorized and exact method for the evaluation and comparison materials, products and services from the environmental point of view. The Life Cycle Analysis which is the most recognized methodology for assessing the environmental behavior and performance of buildings is shortly presented. The aim of this paper is to explore and indicate ways of adapting and applying LCA methodology in the design and construction of steel buildings.

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS

ΝΙΚΟΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ TOWARDS A METHODOLOGY FOR ΑΝ INTEGRATED ASSESSMENT & LABELLING. www.emttu.org NIKOS ZARKADIS MASTER THESIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση κύκλου Ζωής (LCA)

Εκτίµηση κύκλου Ζωής (LCA) 1 Περίληψη Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται ένα εργαλείο που ονοµάζεται εκτίµηση κύκλου ζωής (LCA), που οι πρώτες µελέτες σχετικά µε αυτό χρονολογούνται γύρω στη δεκαετία του 70. Μια σχετικά σύγχρονη µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες

Μεταπτυχιακή Εργασία. Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές Εταιρείες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Το Σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος ISO 14001 στις Κατασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ε. Γιαμά 1 και Α.Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. Μαρτινόπουλος, M. Ekhrawat, Γ. Τσιλιγκιρίδης Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των παρακάτω εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης : -του Διεθνούς Προτύπου ISO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των παρακάτω εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης : -του Διεθνούς Προτύπου ISO 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Σεμιναριακού Θεματικού Άξονα Κοινωνία, Πολιτική και Διοίκηση με επιβλέποντα τον κο Πέτρο Πατρώνο, δικηγόρο, διδάσκοντα στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA)

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) Σύνοψη Η LCA (Life Cycle Assessment) είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος η οποία επιτρέπει την ολοκληρωµένη καταγραφή, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική

Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία

Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Το ISO 14001 στην δομική βιομηχανία Κρίνος Ιωάννης Γλυκερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ Νεκτάριος ΧΑΪΤΟΣ Αντώνης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιδακτορική ιατριβή του Γιάννη Θ. Τσουλφά 2008 στους δικούς µου ανθρώπους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. XVII ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system)

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού DRYWASTE (LIFE 8 ENV/GR/566) Deliverable 27 Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων

Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων ΠΑΤΡΑ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ Τ Ε ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΜASTER : Βιώσιμη Αρχιτεκτονική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 145/200934

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα