Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 Ταχ. Κώδικας : Τρίπολη Αρμόδιος : Κολλάς Σταύρος Τηλέφωνα : , Fax : Ε-mail : Τρίπολη, Αριθ. Πρωτ.: 51471/2249 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13/3/2015 Προς Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ», της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας. Έχοντας υπόψη : Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86(ΦΕΚ 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις διατάξεις του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας κ Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α/2010) 4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6/2/2015 (ΦΕΚ Α 24) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 5. Το άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 6. Τις διατάξεις του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/ΕΕ». σελ. 1 από 13

2 7. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 69269/5387/ (Φ.Ε.Κ. 678/Β), «περί κατατάξεως έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν.1650/86». 8. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (ΗΠ) 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/5.8.02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» και ειδικότερα τον ΠΙΝΑΚΑ 1 Ομάδα έργων Οδοποιίας 2η Υποκατηγορία με Α/Α 5. & 17. (Βελτίωση, εκσυγχρονισμός Επαρχιακού οδικού δικτύου). 9. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 ΦΕΚ 1391/Β/ «καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών & φορέων...κ.λ.π.». 10. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α...». 11. Τα οριζόμενα στον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων». 12. Τα οριζόμενα στην Υ.Α. 1958/ «Κατάταξη Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων & δραστηριοτήτων σε Κατηγορίες & Υποκατηγορίες», (ΦΕΚ 21/Β/ ). 13. Τα οριζόμενα στην Υ.Α / «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.», (ΦΕΚ 1077/Β/ ) 14. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 27612/1539/ ) 15. Την υπ αριθ /2045/ θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 16. Την υπ αριθ. 2488/ θετική γνωμοδότηση της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 17. Την υπ αριθ. 2201/ θετική γνωμοδότηση της 26 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 18. Την υπ αριθ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ06-ε/2712/ θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 19. Το με Α.Π /1539/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το οποίο διαβιβάστηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου για την τήρηση της προβλεπόμενης, από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, διαδικασία και τη διατύπωση απόψεων επ αυτής. 20. Την με Α.Π / εισήγηση για το έργο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 51471/2249/ ). σελ. 2 από 13

3 21. Την υπ αριθμ. 464/2013 απόφαση (Απόσπασμα του Πρακτικού 19 της του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου) (ΑΔΑ : ΒΛΛΩ7Λ1-7ΟΖ), η οποία γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία για την ΜΠΕ του έργου του θέματος. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν το έργο: «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω Κάτω Βέργας» της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του. Α. Θέση, είδος και μέγεθος δραστηριότητας Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενου χωματόδρομου μου συνδέει τους οικισμούς Άνω και Κάτω Βέργας της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. : 1) Το μήκος της οδού στο οποίο προβλέπεται η βελτίωση είναι 2.582,58 m, ξεκινά από το ανατολικό άνω υψομετρικά άκρο του οικισμού Κάτω Βέργα και η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη χωμάτινη οδό καταλήγοντας στην ασφαλτοστρωμένη τοπική οδό που ενώνει τους οικισμούς Σωτηριάνικα και Άνω Βέργα. Η κατεύθυνση της συγκεκριμένης οδού είναι από δυτικά προς ανατολικά. 2) Η προτεινόμενη χάραξη προσαρμόζεται οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά στην υφιστάμενη χωμάτινη οδό, χωρίς καμία μεταβολή της ερυθράς της υφιστάμενης οδού δηλαδή χωρίς να απαιτούνται εργασίες εκσκαφών ή επιχώσεων. Η υφιστάμενη οδός έχει μέσο πλάτος 8 έως 9 m και μέση κλίση 9,8%. Τα υφιστάμενα ορύγματα έχουν κλίση πρανούς 3:1 ή 3:2 (ύψος : πλάτος) με μέσο ύψος 1,50 m. Τα υφιστάμενα επιχώματα της οδού βρίσκονται σχεδόν κατά τα 2/3 σε έκχωμα και κατά το 1/3 σε επίχωμα με το έδαφος να είναι βραχώδες και πολύ στέρεο. 3) Η οδός δεν διασταυρώνει άλλη οδό εκτός από ένα σημείο όπου υπάρχει το παλαιό μονοπάτι που ένωνε τους δύο οικισμούς (Άνω και Κάτω Βέργα). 4) Η τυπική διατομή της οδού είναι συνολικού πλάτους οδοστρώματος 6,50 m και τυπικής διατομής ε2 σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ. Το πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας θα είναι 3,00 m με εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 m. Θα τοποθετηθεί μεταλλικό στηθαίο σε απόσταση 0,50 m από το άκρο της κυκλοφορούμενης οδού. 5) Στην μελετώμενη οδό προτείνεται η κατασκευή πέντε (5) σωληνωτών οχετών διατομής O80 που σε συνδυασμό με τις τριγωνικές επενδεδυμένες τάφρους εξυπηρετούν την απορροή της ανάντη περιοχής και την αποστράγγιση του οδοστρώματος της οδού. Όλοι οι σωληνωτοί οχετοί διαθέτουν φρεάτιο εισαγωγής και στόμιο απορροής. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: Τμηματική ισοπέδωση οδοστρώματος ώστε να διαστρωθεί ομοιόμορφα το υφιστάμενο υλικό 3Α και να ενσωματωθεί στην υπόβαση που θα ακολουθήσει. Τμηματικός καθαρισμός και διάστρωση περίσσιων υλικών εντός της υφιστάμενης τάφρου. σελ. 3 από 13

4 Επίστρωση όλης της επιφάνειας του οδοστρώματος μιας στρώσης υπόβασης υλικού 3Α (πάχος 12 cm). Κατασκευή, επί όλου του μήκους της οδού, επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C16/20. Στα σημεία που η υφιστάμενη τάφρος είναι βαθειά θα επιχωθεί επί πλέον όσο απαιτείται με υλικό 3Α. Κατασκευή πέντε (5) σωληνωτών οχετών Φ800 στις χιλιομετρικές θέσεις: ΟΝΟΜΑ Χ.Θ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ,30 Φ800 Σ ,68 Φ800 Σ ,55 Φ800 Σ ,47 Φ800 Σ ,30 Φ800 Επίστρωση της επιφάνειας του οδοστρώματος με μια στρώση βάσης 3Α (πάχους 10 cm). Ασφαλτική προεπάλειψη. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας συνολικού μήκους 2.000,00 m. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων. Διαγράμμιση οδοστρώματος. Επισκευή παλιού μονοπατιού με την κατασκευή λιθόστρωτου και τμήματος υποστηριχτικού λίθινου τοίχου για την αποκατάσταση της ζημίας που είχε προξενηθεί παλαιότερα κατά την κατασκευή της διάνοιξης της οδού. Β. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Οι οριακές τιμές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 1.α. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Η.Π /1075/Ε103 (ΦΕΚ Β/920) περί καθορισμού τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1.β. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Η.Π /2016/ (ΦΕΚ Β/1334) περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ «Σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 12 ης Φεβρουαρίου του 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1.γ. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Η.Π. 9238/332/ (ΦΕΚ Β/405) περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. σελ. 4 από 13

5 1.δ. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/ (ΦΕΚ Α/125) «περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου». 2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παράγραφο δ του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α/293/ ) όριο των 100 mg/m 3. Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής ισχύουν οι δεσμεύσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ Β/286) περί τροποποίησης του άρθρου 8 της υπ αριθμ /2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1418), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14 ης Δεκεμβρίου Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του θορύβου, που επιτρέπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ). Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν τον κύριο του έργου, τις αρμόδιες για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς, στους Προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους, σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου και τέλος στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν. 1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, εφόσον δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. 2. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των τυχόν πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του κυρίως έργου που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, γίνεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση έργων της κατηγορίας του συνόλου του έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας θα πρέπει, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4014/ Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης, εάν απαιτηθεί, να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή, ιδιαίτερα όσον αφορά ώριμα δέντρα, μικρές συστάδες, φυτοφράχτες και άλλες νησίδες σελ. 5 από 13

6 πρασίνου. Το ίδιο ισχύει και για ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, όπως είναι τα ρέματα, οι παρόχθιες συστάδες και οι βραχώδεις σχηματισμοί. 5. Τα έργα να πραγματοποιηθούν εντός της αρχικής ζώνης κατάληψης (υφιστάμενη οδός), και να μην πραγματοποιηθεί νέα κατάληψη εκτάσεων. 6. Η οποιαδήποτε φθορά καλλιεργούμενης γης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό περιβάλλον. Να αποφεύγονται οι άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις παρακείμενων εκτάσεων και να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων θάμνων και δέντρων. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης του έργου για τον περιορισμό όσο το δυνατό των εκχερσώσεων - αποψιλώσεων. Οι αποψιλώσεις που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες και εντός της αρχικής ζώνης κατάληψης της υφιστάμενης οδού. 7. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής κάθε τμήματος του έργου θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως και εγκαίρως {τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα} οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002, της οποίας η δαπάνη θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έργου και από τα αποτελέσματά της θα εξαρτηθεί η πορεία αυτού, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολογικών οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Τον προϋπολογισμό του έργου θα βαρύνει και η δαπάνη συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων. Εάν η δαπάνη αυτή κατά την φάση των εργασιών υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του φορέα κατασκευής του έργου μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού. 8. Κατά την διάρκεια τυχόν ανασκαφικής έρευνας θα ληφθεί μέριμνα από τους κυρίους και τον ανάδοχο του έργου για την αντιστήριξη πρανών, κτισμάτων και του υπεδάφους παρακειμένων οδών, την περίφραξη και ενδεχομένως αποστράγγιση του χώρου, για την ασφάλεια των διερχομένων και την προστασία των αρχαιοτήτων. 9. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, και ύστερα από έγγραφη άδεια. 10. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων προκειμένου να εξασφαλισθούν επιπλέον υλικά για επιχώματα ή οποιαδήποτε άλλη εργασία. 11. Απαγορεύεται κάθε μορφή δανειοθαλάμου, καθώς και η απόληψη αδρανών από τις κοίτες ρεμάτων και ποταμών. 12. Τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά να απομακρυνθούν από την περιοχή του έργου με διάθεσή τους είτε σε ανενεργά λατομεία είτε σε άλλο κατάλληλο χώρο, που δεν θα είναι δασικού χαρακτήρα, θα απέχει τουλάχιστον 200 m από όρια οικισμού - κτίσματα - νεκροταφεία και ο οποίος θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους που θα προκύψουν ως προϊόντα εκσκαφών και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυτευτικό απόθεμα, θα πρέπει να διαφυλαχτούν και να χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές. 13. Για τη διάθεση της ποσότητας περίσσειας χωματισμών, είναι δυνατόν να σελ. 6 από 13

7 χρησιμοποιηθούν χώροι όπως ορίζονται ανωτέρω, (υφιστάμενοι δανειοθάλαμοι, υφιστάμενα ανενεργά λατομεία κλπ.) στα οποία η παραπάνω ποσότητα μπορεί να αποτεθεί μόνιμα (για την αποκατάσταση των χώρων) είτε προσωρινά, έως την χρήση της περίσσειας για άλλα έργα της περιοχής. Εν γένει ο χώρος απόθεσης χωματισμών θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Η περιοχή διάθεσης να είναι εκτός ζώνης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ή χαρακτηρισμένη δασική έκταση από την οικεία Δ/νση Δασών. Προτιμούνται οι χέρσες εκτάσεις ή οι εκτάσεις με σχετικά αραιή θαμνώδη βλάστηση. Το εδαφικό ανάγλυφο των θέσεων για την απόθεση των χωματισμών (προσωρινή ή μόνιμη) θα είναι κατάλληλο με σχετικά ήπιες κλίσεις, που επιτρέπει την απόθεση με δημιουργία πρανών 2 : 3 (ύψος : μήκος) Να μην περιέχει κοίτη ρέματος και κατά το δυνατόν να βρίσκεται στην περιοχή υδροκρίτη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάλυψης της κοίτης των ρεμάτων από το εδαφικό υλικό που αποτίθεται. Να μην προκαλεί οπτική όχληση σε κατοικημένη περιοχή Να υπάρχει τρόπος πρόσβασης των φορτηγών προς την θέση 14. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ποταμούς, ρέματα και χειμάρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε δασικές εκτάσεις. 15. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων (αστικού τύπου) σε οποιοδήποτε αποδέκτη (δημόσιους χώρους, έδαφος, ρέματα, ακτές κ.λπ). 16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απόλυτα λειτουργικές ανάγκες του έργου. 17. Η κίνηση των οχημάτων να γίνεται κατά το δυνατό από υφιστάμενους δρόμους και να αποφευχθεί η διάνοιξη νέων βοηθητικών οδών. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες. 18. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαμόρφωσης των εργοταξιακών χώρων να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο. Περιφερειακές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 200 m από τα όρια των οικισμών και άλλες κατοικημένες περιοχές, να μην είναι ορατές από αυτές και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να περιβάλλονται με καλαίσθητα περιφράγματα ηχοπετάσματα κατάλληλου ύψους 19. Για τον περιορισμό της σκόνης στους χώρους εργοταξίων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή κίνησης των οχημάτων μεταφοράς υλικών πρέπει να τηρηθούν τα εξής: Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς υλικών Σε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, κλπ) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων Θέσπιση ανώτερων ορίων ταχύτητας στις χωμάτινες επιφάνειες και στους διαδρόμους κίνησης Συστηματική διαβροχή των δρόμων, των χώρων εργασιών, των σωρών αδρανών υλικών και των εκχωμάτων Ορθολογικός χρονικός προγραμματισμός μεταφοράς εκχωμάτων στις θέσεις επιχώσεων Τοποθέτηση εργοταξίων μακριά από αστικές περιοχές σελ. 7 από 13

8 20. Καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα οχήματα μεταφοράς υλικών πρέπει να φέρουν εμφανή σήμανση που να καταδεικνύει ότι εκτελούν δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο. 21. Τα οχήματα του εργοταξίου θα πλένονται σε χώρο με στεγανό δάπεδο και τα νερά θα καταλήγουν σε δεξαμενή καθίζησης. Τα καθιζάνοντα υλικά θα διατίθενται σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες. 22. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (τοπικό οδικό δίκτυο, κλπ) να γίνεται σε συνεργασία του αναδόχου και των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε θιγόμενου έργου υποδομής. 23. Να εξεταστούν και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των υδροληψιών (αφορά τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους) που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την υπό μελέτη οδό και πιθανόν να επηρεαστούν από αυτή (τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και λειτουργίας). 24. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές κατά την λειτουργία των εργοταξίων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 25. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη επικοινωνία και προσπέλαση των πεζών και των τροχοφόρων στις διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού. 26. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, όπως : Πλήρης και ευδιάκριτη σήμανση Καθαρισμός των σημείων όπου τα έργα συναντούν το υφιστάμενο δίκτυο Προσεκτική κίνηση των μηχανημάτων Κλείσιμο τμημάτων των δευτερευόντων δρόμων και διοχέτευση της κίνησης σε εναλλακτικές διαδρομές, όταν η εξέλιξη των έργων το απαιτεί. 27. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να προβλεφθούν δίοδοι διέλευσης της πανίδας με κατάλληλη διαμόρφωση των προτεινόμενων τεχνικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε αυτήν από την διάσπαση του οικοσυστήματος σε δύο ζώνες. 28. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων (στηθαία ασφαλείας, κατάλληλος φωτισμός, σήμανση κ.α.). 29. Μετά το πέρας των εργασιών, με έλεγχο της Δ/νουσας την κατασκευή του έργου Υπηρεσίας, να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, αποθήκες κλπ.) και να αποκατασταθεί ο χώρος, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, υποχρέωση που βαρύνει τον ανάδοχο εργολάβο. 30. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα, κλπ., θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή των έργων. σελ. 8 από 13

9 31. Απαγορεύεται η διάθεση των στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα) μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στους σκουπιδότοπους της περιοχής (Χ.Α.Δ.Α.). 32. Η διαχείριση, συλλογή και διάθεση των υγρών καταλοίπων από τις εργασίες κατασκευής όπως πρόσμικτα σκυροδέματος, υπολείμματα σκυροδέματος και ασφαλτικού μίγματος, να πραγματοποιούνται υπεύθυνα από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 33. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους καύσιμα, λάδια κλπ., καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Τα τελευταία θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/ ). 34. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής (από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) να πραγματοποιηθεί βάση των διατάξεων της KYA 36259/1757/E103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 35. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ της παρούσης. 36. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας για το θόρυβο. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων. 37. Ανώτατη επιτρεπτή μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων, ορίζονται τα 65dB(A). 38. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αναμένονται υψηλές στάθμες θορύβου κατά την κατασκευή θα πρέπει να γίνει περίφραξη με λαμαρίνες κατάλληλου ύψους (>2m) στην περίμετρο των εργοταξίων και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές, όπως π.χ. κατά τη χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο περιορισμός του εκπεμπόμενου θορύβου με χρήση κινητών ηχομονωτικών περιφραγμάτων γύρω από τα σημεία εκπομπής. 39. Σε κατασκευαστικές δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή ορυγμάτων) όπου είναι ενδεχόμενο να εμφανισθούν δονήσεις, ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει, σε κρίσιμα σημεία, σύστημα μέτρησης και καταγραφής όλων των σημαντικών μεταβλητών του φαινομένου (δονησιογράφους). Το σύστημα αυτό θα πρέπει να μετρά και να καταγράφει την εδαφική μετατόπιση, την ταχύτητα δόνησης συναρτήσει της συχνότητας [PPV(x,y,z)=f(Hz) σε mm/sec] και την επιτάχυνση συναρτήσει του χρόνου. 40. Το επίπεδο των δονήσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1 m/sec 2 σταθμισμένης επιτάχυνσης στο πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων κτίριο ή άλλη κατασκευή, ή την καμπύλη L 3 για δονήσεις δίπλα σε «ευαίσθητες» σε δονήσεις κατασκευές (ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι) και την καμπύλη L 2 για σελ. 9 από 13

10 δονήσεις δίπλα σε συνήθεις κατασκευές οικιών και παρόμοιες κατασκευές [κατά DIN 4150(1984)]. 41. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών, αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από την εκπόνηση ειδικής για την περίπτωση τεχνικής μελέτης και πρόγραμμα, τα οποία θα συνταχθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία., καθώς επίσης και από τις αρμόδιες Εφορείες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Οι παράμετροι των ανατινάξεων πρέπει να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε : Να μην προκληθούν κανενός είδους βλάβες σε αρχαιότητες και ιστορικά μνημεία Να μην επέλθουν δυσμενείς επιπτώσεις σε περιοίκους και διερχόμενους Να μην προκληθούν κανενός είδους βλάβες σε γειτονικές ανθρωπογενείς δομές 42. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της ακριβούς τήρησης των παραπάνω όρων περιορισμού των ηχητικών εκπομπών και δονήσεων. 43. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης, πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. 44. Μετά το τέλος των εργασιών να αποκατασταθούν, όλες οι επιφάνειες που επιδέχονται φυτοκάλυψη συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων επιφανειών πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων της οδού, καθώς το μεγαλύτερο μήκος της συγκεκριμένης οδού είναι ορατό από την Καλαμάτα και την ευρύτερη πεδινή περιοχή. 45. Οι εργασίες φύτευσης να εκτελούνται τμηματικά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε τμήματος του έργου και τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών αυτού. Οι φυτεύσεις θα επιλεγούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων της περιοχής διέλευσης του έργου (συμβατότητα με τη φυσική βλάστηση κ.λ.π.) και κατόπιν εκπόνησης φυτοτεχνικής μελέτης και των υποδείξεων του οικείου δασαρχείου. 46. Τα τεχνικά έργα θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν αισθητική ρύπανση. 47. Λόγω και των μεγάλων κλίσεων της περιοχής από όπου διέρχεται η συγκεκριμένη οδός να κατασκευαστούν όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα για την αποφυγή διάβρωσης των αποδεκτών των απορροών της οδού με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στον αποδέκτη και την χρήση τεχνικών και υλικών που θα συμβάλουν στην ομαλότερη ένταξη των έργων στο τοπίο της περιοχής. 48. Να τοποθετηθούν πινακίδες που θα προειδοποιούν για τον κίνδυνο φωτιάς και απαγορευτικές πινακίδες για απόρριψη σκουπιδιών από τους διερχόμενους συνδυαζόμενες με τοποθέτηση κάδων. 49. Ο κύριος του έργου να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του έργου, την απομάκρυνση των παραγόμενων απορριμμάτων από τους χρήστες σε όλο το μήκος του με ειδικό προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα. 50. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του καταστρώματος της γέφυρας και του δρόμου, τον τακτικό καθαρισμό των φρεατίων & των εσχαρών υδροσυλλογής, των τριγωνικών ρείθρων κ.λπ. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πριν την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων. σελ. 10 από 13

11 51. Όλα τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή την απόφαση. 52. Οι εργασίες για τη βελτίωση της οδού δεν θα θίξουν το παλαιό μονοπάτι που αυτή διασταυρώνει. Οι εργασίες επισκευής αποκατάστασης του μονοπατιού να γίνουν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τη λειτουργία της οδού: Να ληφθεί μέριμνα για την ορθή συντήρηση του οδοστρώματος και των συνοδών έργων (αποχετευτικά, σήμανση, κλπ) και την άμεση αποκατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή αστοχίας. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων σκουπιδιών που οφείλονται στους χρήστες του δρόμου και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων σε όλο το μήκος της οδού και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερη μέριμνα να δίνεται στον τακτικό καθαρισμό όλων των τεχνικών αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων και ιδίως την αρχή του φθινοπώρου και μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η τελική διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. E. Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες Τμήμα του έργου πλησίον του οικισμού Άνω Βέργα ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 (GR ) με την ονομασία «όρος Ταΰγετος». ΣΤ. Χρονικό Διάστημα ισχύος της Απόφασης Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα χρόνια (10 χρόνια) από την υπογραφή της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς. Πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ζ. Προϋποθέσεις για την τροποποίηση της Απόφασης 1. Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ υπό τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 6 του Ν.4014/ Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί εάν κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου, διαπιστωθεί ότι η παρεχόμενη από αυτήν προστασία στο περιβάλλον δεν είναι επαρκής. Επίσης η απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης του έργου, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Εξάλλου ενόψει του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου, η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν τούτο απαιτηθεί προκειμένου να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών. σελ. 11 από 13

12 Η. Έλεγχος τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να ευρίσκεται στα εργοτάξια και στην έδρα των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, συνοδευόμενη από την εγκεκριμένη ΜΠΕ, και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θ. Κυρώσεις για την μη εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους και των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.1650/86, του άρθρου 30 του ιδίου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν.3010/2002 και Ν.4014/2011. Ι. Δημοσιοποίηση της Απόφασης Η επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/11 και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012). Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του καθ ύλη αρμόδιου Υπουργού από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ α.α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ σελ. 12 από 13

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Δ/νση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο Καλαμάτα [συνημμένο θεωρημένο τεύχος μελέτης] 2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας 3. Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου 4. ΥΠ.ΠΟ.Τ. 2η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Μαιζώνος 17, ΤΚ Πάτρα 5. ΛΗ ΕΠΚΑ, Μπενάκη & Παπάζογλου Καλαμάτα η ΕΒΑ, Μεθώνης 10 & Κανάρη Καλαμάτα 7. Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, 24100, Καλαμάτα Εσωτερική Διανομή 1. Χρονολογικό Αρχείο 2. Φ Μεσσηνίας (με ένα τεύχος μελέτης) 3. Γ. Κοκκώνη Περιβαλλοντολόγος Δ Βαθμού σελ. 13 από 13

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171379 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ.

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Ταχ. /νση: Κλεψύδρας 2 105 55 Αθήνα Πληροφορίες:. Κορµανιάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα