Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Διεύθυνση: Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 Ταχ. Κώδικας : Τρίπολη Αρμόδιος : Κολλάς Σταύρος Τηλέφωνα : , Fax : Ε-mail : Τρίπολη, Αριθ. Πρωτ.: 51471/2249 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13/3/2015 Προς Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ», της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας. Έχοντας υπόψη : Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86(ΦΕΚ 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τις διατάξεις του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ). 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010) 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας κ Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α/2010) 4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6/2/2015 (ΦΕΚ Α 24) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 5. Το άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 6. Τις διατάξεις του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/11/ΕΕ». σελ. 1 από 13

2 7. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 69269/5387/ (Φ.Ε.Κ. 678/Β), «περί κατατάξεως έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο ΜΠΕ, καθορισμός ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν.1650/86». 8. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (ΗΠ) 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/5.8.02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» και ειδικότερα τον ΠΙΝΑΚΑ 1 Ομάδα έργων Οδοποιίας 2η Υποκατηγορία με Α/Α 5. & 17. (Βελτίωση, εκσυγχρονισμός Επαρχιακού οδικού δικτύου). 9. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 ΦΕΚ 1391/Β/ «καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών & φορέων...κ.λ.π.». 10. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α...». 11. Τα οριζόμενα στον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων». 12. Τα οριζόμενα στην Υ.Α. 1958/ «Κατάταξη Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων & δραστηριοτήτων σε Κατηγορίες & Υποκατηγορίες», (ΦΕΚ 21/Β/ ). 13. Τα οριζόμενα στην Υ.Α / «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.», (ΦΕΚ 1077/Β/ ) 14. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 27612/1539/ ) 15. Την υπ αριθ /2045/ θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 16. Την υπ αριθ. 2488/ θετική γνωμοδότηση της ΛΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 17. Την υπ αριθ. 2201/ θετική γνωμοδότηση της 26 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 18. Την υπ αριθ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ06-ε/2712/ θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 19. Το με Α.Π /1539/ έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το οποίο διαβιβάστηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου για την τήρηση της προβλεπόμενης, από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, διαδικασία και τη διατύπωση απόψεων επ αυτής. 20. Την με Α.Π / εισήγηση για το έργο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Πελοποννήσου 51471/2249/ ). σελ. 2 από 13

3 21. Την υπ αριθμ. 464/2013 απόφαση (Απόσπασμα του Πρακτικού 19 της του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου) (ΑΔΑ : ΒΛΛΩ7Λ1-7ΟΖ), η οποία γνωμοδοτεί θετικά κατά πλειοψηφία για την ΜΠΕ του έργου του θέματος. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που αφορούν το έργο: «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω Κάτω Βέργας» της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του. Α. Θέση, είδος και μέγεθος δραστηριότητας Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενου χωματόδρομου μου συνδέει τους οικισμούς Άνω και Κάτω Βέργας της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας του Δήμου Καλαμάτας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε. : 1) Το μήκος της οδού στο οποίο προβλέπεται η βελτίωση είναι 2.582,58 m, ξεκινά από το ανατολικό άνω υψομετρικά άκρο του οικισμού Κάτω Βέργα και η χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη χωμάτινη οδό καταλήγοντας στην ασφαλτοστρωμένη τοπική οδό που ενώνει τους οικισμούς Σωτηριάνικα και Άνω Βέργα. Η κατεύθυνση της συγκεκριμένης οδού είναι από δυτικά προς ανατολικά. 2) Η προτεινόμενη χάραξη προσαρμόζεται οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά στην υφιστάμενη χωμάτινη οδό, χωρίς καμία μεταβολή της ερυθράς της υφιστάμενης οδού δηλαδή χωρίς να απαιτούνται εργασίες εκσκαφών ή επιχώσεων. Η υφιστάμενη οδός έχει μέσο πλάτος 8 έως 9 m και μέση κλίση 9,8%. Τα υφιστάμενα ορύγματα έχουν κλίση πρανούς 3:1 ή 3:2 (ύψος : πλάτος) με μέσο ύψος 1,50 m. Τα υφιστάμενα επιχώματα της οδού βρίσκονται σχεδόν κατά τα 2/3 σε έκχωμα και κατά το 1/3 σε επίχωμα με το έδαφος να είναι βραχώδες και πολύ στέρεο. 3) Η οδός δεν διασταυρώνει άλλη οδό εκτός από ένα σημείο όπου υπάρχει το παλαιό μονοπάτι που ένωνε τους δύο οικισμούς (Άνω και Κάτω Βέργα). 4) Η τυπική διατομή της οδού είναι συνολικού πλάτους οδοστρώματος 6,50 m και τυπικής διατομής ε2 σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ. Το πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας θα είναι 3,00 m με εξωτερική λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 m. Θα τοποθετηθεί μεταλλικό στηθαίο σε απόσταση 0,50 m από το άκρο της κυκλοφορούμενης οδού. 5) Στην μελετώμενη οδό προτείνεται η κατασκευή πέντε (5) σωληνωτών οχετών διατομής O80 που σε συνδυασμό με τις τριγωνικές επενδεδυμένες τάφρους εξυπηρετούν την απορροή της ανάντη περιοχής και την αποστράγγιση του οδοστρώματος της οδού. Όλοι οι σωληνωτοί οχετοί διαθέτουν φρεάτιο εισαγωγής και στόμιο απορροής. Αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι: Τμηματική ισοπέδωση οδοστρώματος ώστε να διαστρωθεί ομοιόμορφα το υφιστάμενο υλικό 3Α και να ενσωματωθεί στην υπόβαση που θα ακολουθήσει. Τμηματικός καθαρισμός και διάστρωση περίσσιων υλικών εντός της υφιστάμενης τάφρου. σελ. 3 από 13

4 Επίστρωση όλης της επιφάνειας του οδοστρώματος μιας στρώσης υπόβασης υλικού 3Α (πάχος 12 cm). Κατασκευή, επί όλου του μήκους της οδού, επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C16/20. Στα σημεία που η υφιστάμενη τάφρος είναι βαθειά θα επιχωθεί επί πλέον όσο απαιτείται με υλικό 3Α. Κατασκευή πέντε (5) σωληνωτών οχετών Φ800 στις χιλιομετρικές θέσεις: ΟΝΟΜΑ Χ.Θ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ ,30 Φ800 Σ ,68 Φ800 Σ ,55 Φ800 Σ ,47 Φ800 Σ ,30 Φ800 Επίστρωση της επιφάνειας του οδοστρώματος με μια στρώση βάσης 3Α (πάχους 10 cm). Ασφαλτική προεπάλειψη. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας συνολικού μήκους 2.000,00 m. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων. Διαγράμμιση οδοστρώματος. Επισκευή παλιού μονοπατιού με την κατασκευή λιθόστρωτου και τμήματος υποστηριχτικού λίθινου τοίχου για την αποκατάσταση της ζημίας που είχε προξενηθεί παλαιότερα κατά την κατασκευή της διάνοιξης της οδού. Β. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Οι οριακές τιμές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις: 1.α. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Η.Π /1075/Ε103 (ΦΕΚ Β/920) περί καθορισμού τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1.β. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Η.Π /2016/ (ΦΕΚ Β/1334) περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ «Σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 12 ης Φεβρουαρίου του 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1.γ. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Η.Π. 9238/332/ (ΦΕΚ Β/405) περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. σελ. 4 από 13

5 1.δ. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 34/ (ΦΕΚ Α/125) «περί καθορισμού οριακών και κατευθυντήριων τιμών της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου». 2. Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παράγραφο δ του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α/293/ ) όριο των 100 mg/m 3. Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής ισχύουν οι δεσμεύσεις που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/03 (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/ (ΦΕΚ Β/286) περί τροποποίησης του άρθρου 8 της υπ αριθμ /2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1418), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14 ης Δεκεμβρίου Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του θορύβου, που επιτρέπεται στο περιβάλλον από το εργοτάξιο κατά την κατασκευή του έργου καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ). Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν τον κύριο του έργου, τις αρμόδιες για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς, στους Προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους, σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου και τέλος στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν. 1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, εφόσον δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. 2. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των τυχόν πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του κυρίως έργου που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, γίνεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση έργων της κατηγορίας του συνόλου του έργου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της παρούσας ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας θα πρέπει, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.4014/ Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης, εάν απαιτηθεί, να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή, ιδιαίτερα όσον αφορά ώριμα δέντρα, μικρές συστάδες, φυτοφράχτες και άλλες νησίδες σελ. 5 από 13

6 πρασίνου. Το ίδιο ισχύει και για ευαίσθητες οικολογικά περιοχές, όπως είναι τα ρέματα, οι παρόχθιες συστάδες και οι βραχώδεις σχηματισμοί. 5. Τα έργα να πραγματοποιηθούν εντός της αρχικής ζώνης κατάληψης (υφιστάμενη οδός), και να μην πραγματοποιηθεί νέα κατάληψη εκτάσεων. 6. Η οποιαδήποτε φθορά καλλιεργούμενης γης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό περιβάλλον. Να αποφεύγονται οι άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις παρακείμενων εκτάσεων και να γίνει κοπή όσο το δυνατόν λιγότερων θάμνων και δέντρων. Να γίνει έγκαιρη οριοθέτηση της ζώνης κατάληψης του έργου για τον περιορισμό όσο το δυνατό των εκχερσώσεων - αποψιλώσεων. Οι αποψιλώσεις που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως απαραίτητες και εντός της αρχικής ζώνης κατάληψης της υφιστάμενης οδού. 7. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής κάθε τμήματος του έργου θα πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως και εγκαίρως {τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα} οι αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002, της οποίας η δαπάνη θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έργου και από τα αποτελέσματά της θα εξαρτηθεί η πορεία αυτού, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχαιολογικών οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Τον προϋπολογισμό του έργου θα βαρύνει και η δαπάνη συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων. Εάν η δαπάνη αυτή κατά την φάση των εργασιών υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του φορέα κατασκευής του έργου μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού. 8. Κατά την διάρκεια τυχόν ανασκαφικής έρευνας θα ληφθεί μέριμνα από τους κυρίους και τον ανάδοχο του έργου για την αντιστήριξη πρανών, κτισμάτων και του υπεδάφους παρακειμένων οδών, την περίφραξη και ενδεχομένως αποστράγγιση του χώρου, για την ασφάλεια των διερχομένων και την προστασία των αρχαιοτήτων. 9. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, και ύστερα από έγγραφη άδεια. 10. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων προκειμένου να εξασφαλισθούν επιπλέον υλικά για επιχώματα ή οποιαδήποτε άλλη εργασία. 11. Απαγορεύεται κάθε μορφή δανειοθαλάμου, καθώς και η απόληψη αδρανών από τις κοίτες ρεμάτων και ποταμών. 12. Τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά να απομακρυνθούν από την περιοχή του έργου με διάθεσή τους είτε σε ανενεργά λατομεία είτε σε άλλο κατάλληλο χώρο, που δεν θα είναι δασικού χαρακτήρα, θα απέχει τουλάχιστον 200 m από όρια οικισμού - κτίσματα - νεκροταφεία και ο οποίος θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους που θα προκύψουν ως προϊόντα εκσκαφών και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυτευτικό απόθεμα, θα πρέπει να διαφυλαχτούν και να χρησιμοποιηθούν για τις φυτεύσεις. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές. 13. Για τη διάθεση της ποσότητας περίσσειας χωματισμών, είναι δυνατόν να σελ. 6 από 13

7 χρησιμοποιηθούν χώροι όπως ορίζονται ανωτέρω, (υφιστάμενοι δανειοθάλαμοι, υφιστάμενα ανενεργά λατομεία κλπ.) στα οποία η παραπάνω ποσότητα μπορεί να αποτεθεί μόνιμα (για την αποκατάσταση των χώρων) είτε προσωρινά, έως την χρήση της περίσσειας για άλλα έργα της περιοχής. Εν γένει ο χώρος απόθεσης χωματισμών θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Η περιοχή διάθεσης να είναι εκτός ζώνης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ή χαρακτηρισμένη δασική έκταση από την οικεία Δ/νση Δασών. Προτιμούνται οι χέρσες εκτάσεις ή οι εκτάσεις με σχετικά αραιή θαμνώδη βλάστηση. Το εδαφικό ανάγλυφο των θέσεων για την απόθεση των χωματισμών (προσωρινή ή μόνιμη) θα είναι κατάλληλο με σχετικά ήπιες κλίσεις, που επιτρέπει την απόθεση με δημιουργία πρανών 2 : 3 (ύψος : μήκος) Να μην περιέχει κοίτη ρέματος και κατά το δυνατόν να βρίσκεται στην περιοχή υδροκρίτη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάλυψης της κοίτης των ρεμάτων από το εδαφικό υλικό που αποτίθεται. Να μην προκαλεί οπτική όχληση σε κατοικημένη περιοχή Να υπάρχει τρόπος πρόσβασης των φορτηγών προς την θέση 14. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ποταμούς, ρέματα και χειμάρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε δασικές εκτάσεις. 15. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων (αστικού τύπου) σε οποιοδήποτε αποδέκτη (δημόσιους χώρους, έδαφος, ρέματα, ακτές κ.λπ). 16. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλτόστρωση ή τσιμεντοποίηση επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απόλυτα λειτουργικές ανάγκες του έργου. 17. Η κίνηση των οχημάτων να γίνεται κατά το δυνατό από υφιστάμενους δρόμους και να αποφευχθεί η διάνοιξη νέων βοηθητικών οδών. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες. 18. Τα έργα προσπέλασης και οι χώροι διαμόρφωσης των εργοταξιακών χώρων να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο. Περιφερειακές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 200 m από τα όρια των οικισμών και άλλες κατοικημένες περιοχές, να μην είναι ορατές από αυτές και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να περιβάλλονται με καλαίσθητα περιφράγματα ηχοπετάσματα κατάλληλου ύψους 19. Για τον περιορισμό της σκόνης στους χώρους εργοταξίων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή κίνησης των οχημάτων μεταφοράς υλικών πρέπει να τηρηθούν τα εξής: Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς υλικών Σε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, κλπ) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων Θέσπιση ανώτερων ορίων ταχύτητας στις χωμάτινες επιφάνειες και στους διαδρόμους κίνησης Συστηματική διαβροχή των δρόμων, των χώρων εργασιών, των σωρών αδρανών υλικών και των εκχωμάτων Ορθολογικός χρονικός προγραμματισμός μεταφοράς εκχωμάτων στις θέσεις επιχώσεων Τοποθέτηση εργοταξίων μακριά από αστικές περιοχές σελ. 7 από 13

8 20. Καθ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, τα οχήματα μεταφοράς υλικών πρέπει να φέρουν εμφανή σήμανση που να καταδεικνύει ότι εκτελούν δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο. 21. Τα οχήματα του εργοταξίου θα πλένονται σε χώρο με στεγανό δάπεδο και τα νερά θα καταλήγουν σε δεξαμενή καθίζησης. Τα καθιζάνοντα υλικά θα διατίθενται σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες. 22. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής (τοπικό οδικό δίκτυο, κλπ) να γίνεται σε συνεργασία του αναδόχου και των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε θιγόμενου έργου υποδομής. 23. Να εξεταστούν και να ληφθούν μέτρα για την προστασία των υδροληψιών (αφορά τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους) που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την υπό μελέτη οδό και πιθανόν να επηρεαστούν από αυτή (τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και λειτουργίας). 24. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές κατά την λειτουργία των εργοταξίων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. 25. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη επικοινωνία και προσπέλαση των πεζών και των τροχοφόρων στις διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού. 26. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων από τους κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, όπως : Πλήρης και ευδιάκριτη σήμανση Καθαρισμός των σημείων όπου τα έργα συναντούν το υφιστάμενο δίκτυο Προσεκτική κίνηση των μηχανημάτων Κλείσιμο τμημάτων των δευτερευόντων δρόμων και διοχέτευση της κίνησης σε εναλλακτικές διαδρομές, όταν η εξέλιξη των έργων το απαιτεί. 27. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να προβλεφθούν δίοδοι διέλευσης της πανίδας με κατάλληλη διαμόρφωση των προτεινόμενων τεχνικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε αυτήν από την διάσπαση του οικοσυστήματος σε δύο ζώνες. 28. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων (στηθαία ασφαλείας, κατάλληλος φωτισμός, σήμανση κ.α.). 29. Μετά το πέρας των εργασιών, με έλεγχο της Δ/νουσας την κατασκευή του έργου Υπηρεσίας, να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, αποθήκες κλπ.) και να αποκατασταθεί ο χώρος, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, υποχρέωση που βαρύνει τον ανάδοχο εργολάβο. 30. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα, κλπ., θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή των έργων. σελ. 8 από 13

9 31. Απαγορεύεται η διάθεση των στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους (π.χ. κενά δοχεία από καύσιμα) μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στους σκουπιδότοπους της περιοχής (Χ.Α.Δ.Α.). 32. Η διαχείριση, συλλογή και διάθεση των υγρών καταλοίπων από τις εργασίες κατασκευής όπως πρόσμικτα σκυροδέματος, υπολείμματα σκυροδέματος και ασφαλτικού μίγματος, να πραγματοποιούνται υπεύθυνα από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 33. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από κάθε είδους καύσιμα, λάδια κλπ., καθώς και η απόρριψη μεταχειρισμένων ορυκτελαίων επί του εδάφους, καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Τα τελευταία θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα διατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/ ). 34. Η διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής (από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) να πραγματοποιηθεί βάση των διατάξεων της KYA 36259/1757/E103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 35. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ της παρούσης. 36. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας για το θόρυβο. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων καθ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων. 37. Ανώτατη επιτρεπτή μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων, ορίζονται τα 65dB(A). 38. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αναμένονται υψηλές στάθμες θορύβου κατά την κατασκευή θα πρέπει να γίνει περίφραξη με λαμαρίνες κατάλληλου ύψους (>2m) στην περίμετρο των εργοταξίων και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή του θορύβου, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές, όπως π.χ. κατά τη χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων, θα πρέπει να εφαρμοστεί ο περιορισμός του εκπεμπόμενου θορύβου με χρήση κινητών ηχομονωτικών περιφραγμάτων γύρω από τα σημεία εκπομπής. 39. Σε κατασκευαστικές δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή ορυγμάτων) όπου είναι ενδεχόμενο να εμφανισθούν δονήσεις, ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει, σε κρίσιμα σημεία, σύστημα μέτρησης και καταγραφής όλων των σημαντικών μεταβλητών του φαινομένου (δονησιογράφους). Το σύστημα αυτό θα πρέπει να μετρά και να καταγράφει την εδαφική μετατόπιση, την ταχύτητα δόνησης συναρτήσει της συχνότητας [PPV(x,y,z)=f(Hz) σε mm/sec] και την επιτάχυνση συναρτήσει του χρόνου. 40. Το επίπεδο των δονήσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1 m/sec 2 σταθμισμένης επιτάχυνσης στο πλησιέστερο προς το σημείο παραγωγής δονήσεων κτίριο ή άλλη κατασκευή, ή την καμπύλη L 3 για δονήσεις δίπλα σε «ευαίσθητες» σε δονήσεις κατασκευές (ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι) και την καμπύλη L 2 για σελ. 9 από 13

10 δονήσεις δίπλα σε συνήθεις κατασκευές οικιών και παρόμοιες κατασκευές [κατά DIN 4150(1984)]. 41. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών, αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από την εκπόνηση ειδικής για την περίπτωση τεχνικής μελέτης και πρόγραμμα, τα οποία θα συνταχθούν από τον ανάδοχο και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα Υπηρεσία., καθώς επίσης και από τις αρμόδιες Εφορείες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Οι παράμετροι των ανατινάξεων πρέπει να καθορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε : Να μην προκληθούν κανενός είδους βλάβες σε αρχαιότητες και ιστορικά μνημεία Να μην επέλθουν δυσμενείς επιπτώσεις σε περιοίκους και διερχόμενους Να μην προκληθούν κανενός είδους βλάβες σε γειτονικές ανθρωπογενείς δομές 42. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της ακριβούς τήρησης των παραπάνω όρων περιορισμού των ηχητικών εκπομπών και δονήσεων. 43. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης, πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. 44. Μετά το τέλος των εργασιών να αποκατασταθούν, όλες οι επιφάνειες που επιδέχονται φυτοκάλυψη συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων επιφανειών πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων της οδού, καθώς το μεγαλύτερο μήκος της συγκεκριμένης οδού είναι ορατό από την Καλαμάτα και την ευρύτερη πεδινή περιοχή. 45. Οι εργασίες φύτευσης να εκτελούνται τμηματικά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε τμήματος του έργου και τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών αυτού. Οι φυτεύσεις θα επιλεγούν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων της περιοχής διέλευσης του έργου (συμβατότητα με τη φυσική βλάστηση κ.λ.π.) και κατόπιν εκπόνησης φυτοτεχνικής μελέτης και των υποδείξεων του οικείου δασαρχείου. 46. Τα τεχνικά έργα θα κατασκευασθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν αισθητική ρύπανση. 47. Λόγω και των μεγάλων κλίσεων της περιοχής από όπου διέρχεται η συγκεκριμένη οδός να κατασκευαστούν όλα τα απαιτούμενα τεχνικά έργα για την αποφυγή διάβρωσης των αποδεκτών των απορροών της οδού με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στον αποδέκτη και την χρήση τεχνικών και υλικών που θα συμβάλουν στην ομαλότερη ένταξη των έργων στο τοπίο της περιοχής. 48. Να τοποθετηθούν πινακίδες που θα προειδοποιούν για τον κίνδυνο φωτιάς και απαγορευτικές πινακίδες για απόρριψη σκουπιδιών από τους διερχόμενους συνδυαζόμενες με τοποθέτηση κάδων. 49. Ο κύριος του έργου να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του έργου, την απομάκρυνση των παραγόμενων απορριμμάτων από τους χρήστες σε όλο το μήκος του με ειδικό προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα. 50. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του καταστρώματος της γέφυρας και του δρόμου, τον τακτικό καθαρισμό των φρεατίων & των εσχαρών υδροσυλλογής, των τριγωνικών ρείθρων κ.λπ. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πριν την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων. σελ. 10 από 13

11 51. Όλα τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων» ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή την απόφαση. 52. Οι εργασίες για τη βελτίωση της οδού δεν θα θίξουν το παλαιό μονοπάτι που αυτή διασταυρώνει. Οι εργασίες επισκευής αποκατάστασης του μονοπατιού να γίνουν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τη λειτουργία της οδού: Να ληφθεί μέριμνα για την ορθή συντήρηση του οδοστρώματος και των συνοδών έργων (αποχετευτικά, σήμανση, κλπ) και την άμεση αποκατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς ή αστοχίας. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων σκουπιδιών που οφείλονται στους χρήστες του δρόμου και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων σε όλο το μήκος της οδού και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερη μέριμνα να δίνεται στον τακτικό καθαρισμό όλων των τεχνικών αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων και ιδίως την αρχή του φθινοπώρου και μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η τελική διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. E. Περιβάλλον περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες Τμήμα του έργου πλησίον του οικισμού Άνω Βέργα ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 (GR ) με την ονομασία «όρος Ταΰγετος». ΣΤ. Χρονικό Διάστημα ισχύος της Απόφασης Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα χρόνια (10 χρόνια) από την υπογραφή της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς. Πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ζ. Προϋποθέσεις για την τροποποίηση της Απόφασης 1. Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ υπό τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 6 του Ν.4014/ Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί εάν κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου, διαπιστωθεί ότι η παρεχόμενη από αυτήν προστασία στο περιβάλλον δεν είναι επαρκής. Επίσης η απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης του έργου, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Εξάλλου ενόψει του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου, η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν τούτο απαιτηθεί προκειμένου να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα στον τομέα των περιβαλλοντικών επιστημών. σελ. 11 από 13

12 Η. Έλεγχος τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να ευρίσκεται στα εργοτάξια και στην έδρα των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, συνοδευόμενη από την εγκεκριμένη ΜΠΕ, και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θ. Κυρώσεις για την μη εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων Η μη τήρηση των όρων της παρούσας Απόφασης ή η καθ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους και των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.1650/86, του άρθρου 30 του ιδίου νόμου όπως έχει τροποποιηθεί από τους Ν.3010/2002 και Ν.4014/2011. Ι. Δημοσιοποίηση της Απόφασης Η επιβαλλόμενη από τον νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/11 και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012). Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του καθ ύλη αρμόδιου Υπουργού από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ α.α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ σελ. 12 από 13

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Δ/νση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο Καλαμάτα [συνημμένο θεωρημένο τεύχος μελέτης] 2. Δ/νση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας 3. Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου 4. ΥΠ.ΠΟ.Τ. 2η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Μαιζώνος 17, ΤΚ Πάτρα 5. ΛΗ ΕΠΚΑ, Μπενάκη & Παπάζογλου Καλαμάτα η ΕΒΑ, Μεθώνης 10 & Κανάρη Καλαμάτα 7. Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας, 24100, Καλαμάτα Εσωτερική Διανομή 1. Χρονολογικό Αρχείο 2. Φ Μεσσηνίας (με ένα τεύχος μελέτης) 3. Γ. Κοκκώνη Περιβαλλοντολόγος Δ Βαθμού σελ. 13 από 13

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Προς ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/2011). 162/Α/2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430637 210 6451914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171015 ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΤΠΟΡ1Φ-ΛΜΤ. Τρίπολη, 15-2-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 170613 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα