3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού"

Transcript

1 Τεύχος 3: Σεπτέμβριος DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

2 3DR News Σεπτέμβριος 2012 Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος αρχικά εξετάζεται η αντιμετώπιση κτιρίων Φερουσας Τοιποιίας σύμφωνα με τον ΚΑΝονισμό ΕΠΕμβάσεων. Επόμενο θέμα που παρουσιάζεται είναι ο ορισμός της σεισμικής δράσης κατά ΚΑΝΕΠΕ και ΕΚ8. Συνεχίζοντας την ανάλυσης θεμάτων του ΚΑΝΕΠΕ εξετάζεται η επίδραση του κόστους των επί τόπου ελέγχων στο συνολικό κόστος επέμβασης, μέσω ΣΑΔ. Εξίσου επίκαιρο είναι και το θέμα του κ. Σωτήρη Γιόκα αναφορικά με τις αλλαγές στον Κανονισμο Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. Από τα νέα της ανάπτυξης του λογισμικού μας, ξεχωρίζει η πλήρης ενσωμάτωση του ΚΑΝΕΠΕ στα 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS, οι βελτιώσεις στο 3DR.STEEL, η υποστήριξη του νέου ΚΕΝΑΚ,νέο προϊόν 3DR.ALUMINUM και νέες εκδόσεις των GT.STRUDL, GEO5, PV.Estimation και progecad. Το σύνολο των βελτιώσων σε όλα τα προγράμματά μας παρουσιάζονται στο τέλος του τεύχους. Τέλος, υπάρχει παρουσίαση των επόμενων σεμιναρίων που διοργανώνουμε. Το νέο 3DR.STEEL. Περιεχόμενα Τεύχους: Φέρουσα τοιχοποιία και ΚΑΝΕΠΕ Ορισμός Σεισμικής δράσης ΚΑΝΕΠΕ και ΕΚ8 Mέρος-3 Επίδραση κόστους επί τόπου ελέγχων στο συνολικό κόστος επέμβασης, μέσω ΣΑΔ Ενεργειακά: ΚΕΝΑΚ Οι αλλαγές στον Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτηρίωv (του Σ. Γιόκα) Επιστημονικές Δραστηριότητες Εγγραφή: Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα 3DR News ηλεκτρονικά, παρακαλούμε εγγραφείτε στην Περιοχή Μελών της 3DR (www.3dr.eu). Εάν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε κάποιο άρθρο σας μπορείτε να το στείλετε στο Νέα από την ανάπτυξη: Πλήρης ενσωμάτωση του ΚΑΝΕΠΕ στα 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS βελτιώσεις στο 3DR.STEEL, υποστήριξη του νέου ΚΕΝΑΚ, νέο προϊόν 3DR.ALUMINUM και νέες εκδόσεις των GT.STRUDL, GEO5, PV.Estimation και progecad Σειρά σεμιναρίων και Workshops

3 Φέρουσα τοιχοποιία και ΚΑΝΕΠΕ Βήματα εφαρμογής στο 3DR.PESSOS Στον ΚΑΝονισμό ΕΠΕμβάσεων αναφέρεται ότι «Ο παρών Κανονισμός περιέχει διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής, οι οποίες καθορίζουν α. Τα κριτήρια αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας υφισταμένου δομήματος β. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας ανασχεδιασμένων δομημάτων ή μελών τους....» Η παραπάνω διατύπωση του Κεφαλαίου 2 καθώς και τα ερμηνευτικά του σχόλια οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μέχρι έκδοσης ειδικού κανονισμού για τις τοιχοποιίες (ετοιμάζεται στα πλαίσια του ΟΑΣΠ) ισχύουν οι γενικές αρχές του ΚΑΝΕΠΕ και για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία. Τα γενικά κεφάλαια του ΚΑΝΕΠΕ είναι τα κεφάλαια 1-5 ενώ τα υπόλοιπα εξειδικεύονται στο σκυρόδεμα. Στο προοίμιο του ΚΑΝΕΠΕ αναφέρεται ότι «. ενώ το παρόν εναρμονισμένο τελικό Κείμενο (5ο) προέκυψε μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να εναρμονισθεί το (4ο) Κείμενο με το σύστημα των Ευρωκωδίκων» Εύλογα λοιπόν γίνεται η υπόθεση ότι τα τμήματα του ΚΑΝΕΠΕ που δεν καλύπτονται από τον ίδιο θα καλυφθούν από τα αντίστοιχα τμήματα των ευρωκωδίκων, εφόσον υπάρχουν τέτοια. Το παράρτημα Γ του Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 (που αναφέρεται στην αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίων από τοιχοποιία) καλύπτει του ελέγχους ασφαλείας μέσω των αντίστοιχων ανισώσεων. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να καθοριστεί η Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (επίπεδο γνώσης) σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ «Οι εργασίες αποτύπωσης περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο αποκαλύψεις της τοιχοποιίας σε δύο θέσεις σε κάθε όροφο, διαστάσεων περίπου 0,7x0,7m. Κατά την αποτύπωση λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν: i. Το σύστημα και την ποιότητα δόμησης, ii. Το πάχος του τοίχου iii. Το είδος και την ποιότητα των υλικών δόμησης (τούβλα και κονίαμα) Ορισμός φορτίων κατά EC8 iv. Το πάχος των αρμών και τον βαθμό πλήρωσης με κονίαμα, τόσο για τους οριζόντιους όσο και για τους κατακόρυφους αρμούς v. Τη σφήνωση της τοιχοποιίας στην περίμετρο vi. Τα διαζώματα (κάθε είδους). β. Για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς των τοιχοποιιών ενδιαφέρουν κυρίως η θλιπτική αντοχή, η διατμητική αντοχή και τα αντίστοιχα μέτρα ελαστικότητας. Όταν δεν διατίθενται ακριβέστερα στοιχεία, τα ως άνω χαρακτηριστικά μπορούν να προσδιοριστούν έμμεσα από ημιεμπειρικές σχέσεις, με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά όπως την αντοχή των λιθοσωμάτων, την αντοχή του κονιάματος, το πάχος των αρμών, το πάχος και την αντοχή του επιχρίσματος κ.λ.π., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 7.4. Στην περίπτωση αυτή η Σ.Α.Δ. για τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας θεωρείται «ικανοποιητική», ενώ απλώς «ανεκτή» Σ.Α.Δ. δεν επιτρέπεται. γ. Στις περιπτώσεις όπου τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας προκύπτουν από διερεύνηση και επιτόπου ή/και εργαστηριακές δοκιμές επαρκούς αριθμού δοκιμίων, η Σ.Α.Δ. μπορεί να θεωρείται «υψηλή». Oι συνδυασμοί φόρτισης η ανάλυση κλπ θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1-5 του ΚΑΝΕΠΕ ενώ οι έλεγχοι ασφάλειας σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ευρωκώδικα 8 μέρος 3. Έτσι στο πρόγραμμα PESSOS στην περίπτωση που ο μελετητής δηλώσει ότι ισχύων κανονισμός είναι ο Ευρωκώδικας έχει μία επιπλέον επιλογή «EC8-3/ΚΑΝΕΠΕ». Οι τιμές που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ δίδονται στο αρχείο υλικών και συγκεκριμένα στη θέση f k ή f d δίδεται η τιμή f m /CF m όπου CF m είναι ο συντελεστής εμπιστοσύνης ανάλογα με την ΣΑΔ ενώ το f vm0 στην θέση f vk ή f vmo Για αποτίμηση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία με ΚΑΝΕΠΕ θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 1. Συλλογή στοιχείων σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ 2. Να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις α ΚΑΝΕΠΕ 3. Να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ορισμό στάθμης επιτελεστικότητας σύμφωνα με πίνακα 2.1 ΚΑΝΕΠΕ 4. Αποτύπωση τοιχοποιών σύμφωνα με 3.2 ΚΑΝΕΠΕ 5. Μηχανικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ 6. Καθορισμός ΣΑΔ υλικών σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ και πίνακα 3.2 ΕΚ8 Μέρος 3 7. Καθορισμός ΣΑΔ Γεωμετρικών δεδομένων σύμφωνα με πίνακα 3.2 ΚΑΝΕΠΕ 8. Καθορισμός βασικών δράσεων σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ 9. Καθορισμός τυχηματικών δράσεων σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ 10. Καθορισμός συνδυασμών σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ 11. Καθορισμός μεθόδου ανάλυσης σύμφωνα με ΚΑΝΕΠΕ λαμβάνοντας υπόψη και την 4.4 του ΕΚ8 Μέρος 3

4 Φέρουσα τοιχοποιία και ΚΑΝΕΠΕ (συνέχεια) 12. Περίπτωση μη ελαστικής ανάλυσης καθορισμός στοχευόμενης μετατόπισης σύμφωνα με 5.7 ΚΑΝΕΠΕ 13. Ανάλυση 14. Έλεγχοι σύμφωνα με Γ.4 του ΕΚ8 μέρος 3 για συνδυασμούς δράσεων που περιλαμβάνουν τυχηματικές δράσεις 15. Έλεγχος σύμφωνα με και του ΕΚ6 16. Εκτυπώσεις τευχών σύμφωνα με Κεφάλαιο 10 ΚΑΝΕΠΕ Παράδειγμα Μελέτης στο 3DR.PESSOS Σε Πιλοτικό Πρόγραμμα του ΤΕΕ τμήματος Κέρκυρας για τον Προσεισμικό Έλεγχο των Παλαιών κτιρίων, ελέγχθκε η επάρκεια 6όροφου κτιρίου από Φέρουσα Τοιχοποιία (Επίλυση κτιρίου με τα προγράμματα 3DR.PESSOS/FEA και GT.STRUDL). H ανάλυση έγινε με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, επιλύοντας το συνολικό φορέα στο χώρο. Ο έλεγχος έγινε με ΕΑΚ και Ευρωκώδικα 6 όπως και με βάση τις γενικές αρχές του ΚΑΝΕΠΕ (Κεφ 1-5) σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 Παράρτημα Γ. Στα πλαίσια αυξημένων απαιτήσεων της συγκεκριμένης μελέτης τοροποποιήθηκε και το πρόγραμμα 3DR.PESSOS ώστε να εκτυπώνει για κάθε συνδυασμό φόρτισης και για κάθε εντατικό μέγεθος τους συντελεστές ανεπάρκειας.

5 Επίδραση κόστους επί τόπου ελέγχων στο συνολικό κόστος επέμβασης, μέσω ΣΑΔ Στο παρόν άρθρο γίνεται αποτίμηση της επίδρασης του κόστους των επί τόπου ελέγχων στο συνολικό κόστος μίας επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων. Όπως είναι γνωστό ο ΚΑΝΕΠΕ απαιτεί μια σειρά μετρήσεων (αποτυπώσεων, επί τόπου, εργαστηριακών) για να ορισθεί η Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (ΣΑΔ). Συγκεκριμένα για το σκυρόδεμα αναφέρει ότι «Για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενης κατασκευής, θα χρησιμοποιείται η επιτόπου αντοχή σκυροδέματος σε κάθε κρίσιμη περιοχή κάθε δομικού στοιχείου. Τέτοιες κρίσιμες περιοχές είναι τα δύο άκρα των ραβδόμορφων στοιχείων (υποστυλωμάτων ή δοκών), καθώς και η περιοχή αμέσως πάνω απ την πάκτωση του τοιχώματος. Στην περίπτωση κοντών υποστυλωμάτων, ως κρίσιμη περιοχή νοείται ολόκληρο το ύψος του υποστυλώματος». Για το αριθμό των απαιτούμενων στοιχείων ο ΚΑΝΕΠΕ αναφέρει «Για να μπορεί η ΣΑΔ, για την αντοχή του σκυροδέματος, να θεωρείται «υψηλή» πρέπει οι θέσεις εφαρμογής των εμμέσων μεθόδων να καλύπτουν σε κάθε όροφο επαρκές ποσοστό για κάθε είδος δομικού στοιχείου και ειδικότερα: Το 45% των κατακόρυφων στοιχείων Το 25% των οριζοντίων στοιχείων (δοκοί ή πλάκες). Για να μπορεί η Σ.Α.Δ. να θεωρείται «ικανοποιητική», αρκεί οι θέσεις εφαρμογής των εμμέσων μεθόδων να καλύπτουν ένα μικρότερο αλλά επαρκές ποσοστό για κάθε είδος δομικού στοιχείου και ειδικότερα: Το 30% των κατακορύφων στοιχείων Το 15% των οριζοντίων στοιχείων (δοκοί ή πλάκες). Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκλιση (τυπική απόκλιση S 0.20 X ), τότε η Σ.Α.Δ. μπορεί να θεωρείται «υψηλή». Με εφαρμογή της μεθόδου στο μισό των παραπάνω ποσοστών η Σ.Α.Δ. μπορεί να θεωρείται «ανεκτή», εκτός αν τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκλιση, οπότε η Σ.Α.Δ. μπορεί να θεωρείται «ικανοποιητική». Ακολούθως συγκρίνεται το κόστος επέμβασης για κάθε μία από τις παραπάνω ΣΑΔ. Έστω κτίριο στην Αθήνα Α m 2 του 1960 με υλικά Β160 STI σε έδαφος Α. Ο αριθμός υποστυλωμάτων θα είναι περίπου Α/9 (θεωρώντας κάνναβο 3m x 3m). Μέση τιμή φορτίου από μόνιμα 10kN/m 2 και κινητά 2kN/m 2 (τιμές προδιαστασιολόγησης). Αντισεισμικός συντελεστής 0.04 Κατακόρυφα φορτία 12 kn/m 2 x Α m 2 = 12 x Α kn. Οριζόντια Φορτία 0.04 x 12 kn/m 2 x Α m 2 = 0.48 kn/m 2 x Α m 2 = 0.48 x A kn. Επιτρεπόμενη τάση σκυροδέματος 7MPa. Κόστος για ΣΑΔ Ανεκτή : Με εκτιμώμενο κόστος μέτρησης 30 Ευρώ ανά υποστύλωμα Ευρώ για τις πυρηνοληψίες κλπ προκύπτει κόστος 15% x Α/9 x 30 Ευρώ Ευρώ. Φορτία Μόνιμα + κινητά = 1.5 x 10 kn/m x 2 kn/m 2 = 18 kn/m 2 ή 18 x Α kn Οριζόντια: Εφόσον η ΣΑΔ είναι ανεκτή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ελαστική ανάλυση. Με q= 1.7 (Πίνακας Σ4.1, ΚΑΝΕΠΕ) S d = 0.16g x 2.5 / 1.7 = 0.23g. Οπότε οριζόντιο φορτίο : 0.23 x (1.2 x 10 kn/m x 2 kn/m 2 ) x A m 2 = 2.8 x A kn. Σκυρόδεμα. Έστω μέση τιμή κυλίνδρου 17 ΜPa με απόκλιση 4 ΜPa (>0.2 x 17) Χαρακτηριστικ κη τιμή 17 ΜPa 1 x 4 ΜPa = 13 ΜPa. Συντελεστής ασφάλειας για ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας 1.65 άρα f cd =13/1.65= 7.8 MPa. Κόστος για ΣΑΔ Ικανοποιητική : Με το ίδιο εκτιμώμενο κόστος μέτρησης προκύπτει κόστος 30% x Α/9 x 30 Ευρώ Ευρώ. Φορτία Μόνιμα + κινητά = 1.35 x 10 kn/m x 2 kn/m 2 = 16.5 kn/m 2 ή 16.5 x Α kn Οριζόντια: Εφόσον η ΣΑΔ είναι ανεκτή μπορεί να εφαρμοστεί ελαστική ανάλυση αλλά και μη γραμμική ανάλυση. Με q= 1.7 (Πίνακας Σ4.1, ΚΑΝΕΠΕ) S d = 0.16g x 2.5 / 1.7 = 0.23g. Οπότε οριζόντιο φορτίο : 0.23 x (1.1 x 10 kn/m x 2 kn/m 2 ) x A m 2 = 2.6 x A kn.

6 Επίδραση κόστους επί τόπου ελέγχων στο συνολικό κόστος επέμβασης, μέσω ΣΑΔ (συνέχεια) Σκυρόδεμα. Έστω μέση τιμή κυλίνδρου 17 ΜPa με απόκλιση 4 ΜPa (>0.2 x 17) Χαρακτηριστικ κη τιμή 17 ΜPa 1 x 4 ΜPa = 13 ΜPa. Συντελεστής ασφάλειας για ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας 1.5 άρα f cd =13/1.5= 8.7 MPa. Κόστος για ΣΑΔ Υψηλή : Με το ίδιο εκτιμώμενο κόστος μέτρησης προκύπτει κόστος 45% x Α/9 x 30 Ευρώ Ευρώ. Φορτία Μόνιμα + κινητά = 1.2 x 10 kn/m x 2 kn/m 2 = 15 kn/m 2 ή 15 x Α kn Οριζόντια: Εφόσον η ΣΑΔ είναι ανεκτή μπορεί να εφαρμοστεί ελαστική ανάλυση αλλά και μη γραμμική ανάλυση. Με q= 1.7 (Πίνακας Σ4.1, ΚΑΝΕΠΕ) S d = 0.16g x 2.5 / 1.7 = 0.23g. Οπότε οριζόντιο φορτίο : 0.23 x (1.0 x 10 kn/m x 2 kn/m 2 ) x A m 2 = 2.4 x A kn. Σκυρόδεμα. Έστω μέση τιμή κυλίνδρου 17 ΜPa με απόκλιση 4 ΜPa (>0.2 x 17) Χαρακτηριστικ κη τιμή 17 ΜPa 1 x 4 ΜPa = 13 ΜPa. Συντελεστής ασφάλειας για ανεκτή στάθμη αξιοπιστίας 1.35 άρα f cd =13/1.35= 10.3 MPa. Για Επιτελεστικότητα (Α-Β-Γ)2 οι οριζόντιες δυνάμεις μειώνονται στο 60%. Εφαρμόζοντας τους παραπάνω τύπους για Α=300 m 2 θα έχουμε συγκεντρωτικά: Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων 1960 Ανεκτή Ικανοποιητική Υψηλή Κόστος σε Ευρώ Τάση σκυροδέματος Χαρακτηριστική Τιμή σbεπ.=7 ΜPa 7.8 ΜPa 8.7 ΜPa 10.8 ΜPa Κατακόρυφα Φορτία kn kn kn kn Οριζόντια φορτία Επιτελεστικότητα (Α-Β-Γ)1 Οριζόντια φορτία Επιτελεστικότητα (Α-Β-Γ)2 144 kn 840 kn 780 kn 720 kn 144 kn 504 kn 468 kn 432 kn Από τον παραπάνω πίνακα μπορεί κάποιος συνάδελφος να εκτιμήσει το κόστος της «επιδιωκόμενης» επάρκειας, τόσο σε επίπεδο τάσεων όσο και σε επίπεδο δυνάμεων. Ορισμός Σεισμικής δράσης ΚΑΝΕΠΕ και ΕΚ8 Mέρος 3 Ο ΚΑΝΕΠΕ προβλέπει 2 επίπεδα σεισμικής δράσης. Για την ζώνη Ι (το μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής) το a g =0.16 για πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια που είναι η διάρκεια ζωής του δομήματος. Η πιθανότητα αυτή αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς T m =475 χρόνια από τη σχέση P =1-e-t/T m. Υπενθυμίζεται ότι η σχέση επιτάχυνσης και T m για την ζώνη Ι είναι log(γ m )=0.277 x log(t m ) (Βασίλης Παπαζάχος Κατερίνα Παπαζάχου Οι Σεισμοί της Ελλάδας, εκδόσεις ΖΗΤΗ). Για την συγκεκριμένη περίοδο T m =475 χρόνια γ m =200cm/sec 2. Έχει υιοθετηθεί το 80% της τιμής αυτής ήτοι 0.16g. Με πιθανότητα υπέρβασης 50% (P=0.5) και t=50 χρόνια T m =72 χρόνια. Θέτοντας την τιμή αυτή στην παραπάνω εξίσωση προκύπτει γ m =124cm/sec 2 Το 80% της τιμής αυτής είναι 0.095g. Αυτή η τιμή είναι η ελάχιστη κατά τον ΚΑΝΕΠΕ που μπορεί να ορίσει ο ιδιοκτήτης για ζώνη Ι. O EK8 μέρος 3, δυστυχώς, δεν ορίζει ελάχιστο όριο για την περίοδο επαναφοράς. Γνώμη μας είναι ότι η αναφορά στο Εθνικό Προσάρτημα στο κεφάλαιο 4 σαν συμπληρωματική διάταξη, που αναφέρει ότι συμπληρωματικά με τον ΕΚ8 Μέρος 3 ισχύει ο ΚΑΝΕΠΕ δεν λύνει το πρόβλημα. Έτσι αν π.χ. ο ιδιοκτήτης ζητήσει αποτίμηση για μία περίοδο επαναφοράς 20 χρόνια αυτό θα έδινε a g =0.06g. Στο πρόγραμμα μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε τιμή a g αλλά και να γίνει υπολογισμός της ακόμα και με ορισμό της έντασης σεισμού και της απόστασης από το επίκεντρο βάσει των σχέσεων που αναφέρονται στο προαναφερόμενο βιβλίο.

7 Οι αλλαγές στον Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτηρίωv Μετά από τη διετή εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ., όπως είναι γνωστό είχαν προκύψει και καταγραφεί αρκετά ερωτήματα και παρατηρήσεις, τόσο σε ότι αφορά τη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων, όσο και την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θέματα που προέκυψαν, καθώς και όσα αναφέρονταν στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Κ.Α., το ΤΕΕ υπέβαλε σχετικά κείμενα, ανά τεχνική οδηγία, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην αρμόδια υπηρεσία Ε.Υ.Επ.Εν. Αφού εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. με το ΦΕΚ , ενσωματώθηκαν στη δεύτερη έκδοση των αντίστοιχων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, /2010 και /2010 και ισχύουν από τις 18 Μαΐου Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η νέα τεχνική οδηγία: ΤΟΤΕΕ /2012 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτήρια». Οι αλλαγές είναι αρκετές και αφορούν κυρίως τις συνθήκες λειτουργίας ενός κτηρίου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσής του. Οι συνθήκες αυτές δεν είναι οι πραγματικές αλλά αυτές που έχουν καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να προσδιορίζεται η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου συγκεκριμένης χρήσης και καθορίστηκαν βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Η πρώτη αλλαγή αφορά στην απαίτηση ενός κτηρίου σε ζεστό νερό χρήσης. Ο υπολογισμός διαφοροποιήθηκε στις χρήσεις Κατοικίας, Ξενοδοχείων και Νοσοκομείων ενώ για κάποιες χρήσεις παύει να υφίσταται απαίτηση για ζεστό νερό χρήσης. Πιο αναλυτικά η απαίτηση μιας κατοικίας σε ζεστό νερό υπολογίζεται τώρα πια ανά υπνοδωμάτιο, στα Νοσοκομεία και τα Ξενοδοχεία ανά κλίνη ενώ στις υπόλοιπες χρήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. Θα πρέπει να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι με τον όρο υπνοδωμάτιο λογίζονται όλοι οι χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπνοδωμάτια, χωρίς λειτουργικά προβλήματα, ανεξαρτήτως της υφιστάμενης χρήση τους (βλ. Παρακάτω εικόνα). Οι επόμενες αλλαγές αφορούν τις απαιτήσεις αερισμού, υγρασίας, στάθμης φωτισμού στα κτήρια. Ωστόσο υπάρχουν και αλλαγές στα πρότυπα υπολογισμού της εκλυόμενης θερμότητας των χρηστών ενός κτηρίου αλλά της θερμικής ισχύος των ηλεκτρικών συσκευών. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως αλλαγές στους συντελεστές υπολογισμού και δεν διαφοροποιούν τον υπολογισμό αυτό καθαυτό αλλά τα αποτελέσματά του. Σημαντική μπορεί να χαρακτηριστεί η αλλαγή ως προς την εισαγωγή επιφανειών προς μη θερμαινόμενους χώρους κατά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της ΤΟΤΕΕ για τμήματα κτηρίου και μόνο (π.χ. διαμερίσματα), τα οποία εφάπτονται με μη θερμαινόμενους χώρους (π.χ. κλιμακοστάσιο), για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης, θεωρείται κατά παραδοχή ότι εφάπτεται με τον εξωτερικό αέρα. Σ αυτή την περίπτωση, όλα τα δομικά στοιχεία του τμήματος κτηρίου που εφάπτονται με το μη θερμαινόμενο χώρο (τοιχοποιίες, ανοίγματα κ.ά.), περιγράφονται ως εφαπτόμενα με τον εξωτερικό αέρα αλλά με συντελεστή θερμοπερατότητας (U) μειωμένο κατά το ήμισυ του υπολογιζόμενου (δηλαδή πολλαπλασιαζόμενο επί μειωτικό συντελεστή b=0,5) και με πλήρη σκίαση (μηδενικό συντελεστή σκίασης) χειμώνα και καλοκαίρι.

8 Οι αλλαγές στον Κανονισμό ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτηρίωv (συνέχεια) Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας U γίνεται βάσει της πραγματικής θέσης του δομικού στοιχείου, δηλαδή σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο (βλ. Εικόνα Δεξιά). Ταυτόχρονα με τις αλλαγές στον κανονισμό που εφαρμόστηκαν με τις ενημερώσεις των τεχνικών οδηγιών το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διέθεσε από τις 15 Μαϊου τη νέα έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ η οποία ενσωματώνει τις αλλαγές αυτές και στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης. Η νέα έκδοση 1.29 του λογισμικού είναι η μόνη αποδεκτή για την παραγωγή αρχείων xml και την υποβολή τους στο από τις 25 Μαΐου και μετά. Η 3DR παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις είχε κατάφερε να διαθέσει από τις 18 Μαΐου την νέα έκδοση 2012 του λογισμικού 3DR.KENAK. Η νέα έκδοση έχει ενσωματώσει όλες τις αλλαγές του κανονισμού και είναι πλήρως συμβατή με την έκδοση 1.29 του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Σημαντικό όμως είναι να τονιστεί ότι η νέα έκδοση έχει κρατήσει συμβατότητα με όλες τις προηγούμενες εκδόσεις ώστε ο χρήστης να μπορεί να αναπαράγει τα ίδια αποτελέσματα σε ήδη ολοκληρωμένες μελέτες ή επιθεωρήσεις. Πολύ σημαντική είναι επίσης η νέα δυνατότητα του λογισμικού να αναγνωρίζει αρχεία που δημιουργήθηκαν με το πρωτόκολλο IFC επιτρέποντας στον χρήστη να εισάγει ολόκληρα τρισδιάστατα κτήρια που έχουν δημιουργηθεί από αρχιτεκτονικά προγράμματα που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης δεν χρειάζεται να δημιουργήσει το κέλυφος από την αρχή παρά μόνο να εισάγει τις θερμικές ζώνες και να προχωρήσει στα αποτελέσματα μειώνοντας το χρόνο εργασίας στο μισό. Εδώ όμως τελειώνουν οι αλλαγές? Η απάντηση είναι όχι. Ο ισχύον Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ενσωματώνει στην Ελληνική Νομοθεσία τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Η οδηγία αυτή θεωρείται πλέον μετά από μια δεκαετία παρωχημένη οπότε στις 19 Μαΐου 2010 αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2010/31/ΕΚ. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία (2010/31/ΕΚ) ουσιαστικά ορίζει τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που θα πρέπει να πληρούν όλα τα νέα κτήρια από το 2020 και μετά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή όλα τα νέα κτήρια που θα κατασκευάζονται από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μετά θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές η απαίτηση αυτή θα ισχύει από τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και μετά. Η μεγάλη καθυστέρηση στην ενσωμάτωση της οδηγίας 91/2002 από την Ελληνική πλευρά φαίνεται ότι κινητοποίησε το Υπουργείο και αυτή τη φορά κινήθηκε με μεγαλύτερη ταχύτητα για την ένταξη της νέας οδηγίας. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν και έως τις 14 Σεπτεμβρίου μηχανικοί και μη μπορούν να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση για το νέο κανονισμό στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες

9 Επιστημονικές Δραστηριότητες Επισκευές Κατασκευών 2012 Στο 18ο Φοιτητικό Συνέδριο Επισκευών και Κατασκευών (Πάτρα, Φεβρουαρίου 2012) παρουσιάσθηκαν εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις / Επισκευές Κατασκευών Ο/Σ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δρίτσο. Η 3DR στηρίζοντας για μία ακόμη χρονιά αυτή την προσπάθεια βράβευσε με χρηματικό έπαθλο δύο από τις έξι καλύτερες εργασίες του συνεδρίου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που βραβεύθηκαν ήταν οι: Συγκρούσεις Παρακείμενων Κατασκευών Λόγω Σεισμικής Αλληλεπίδρασης, από τους Δημήτρη Γεωργιάδη και Ελισάβετ Γιούνη, και Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος Έναντι Εκρήξεων με Σύνθετα Υλικά, από την Λυδία Πανουτσοπούλου. Κύπρος: Σεμινάριο Εφαρμογής Ευρωκωδίκων Πολύ μεγάλη προσέλευση είχε το σεμινάριο με θέμα «Έξη μήνες Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων Προβλήματα και Λύσεις» το οποίο διοργανώθηκε από την AuDeSy στη Λευκωσία στις 27 Ιουνίου. Τα θέματα που παρουσιάθηκαν ήταν: Διαμόρφωση φορέα Σεισμικός Συντελεστής Θεμελιώσεις Ικανοτικός Σχεδιασμός Αγκυρώσεις Τοίχοι πλήρωσης (πυλωτής κλπ) Αλλαγή χρήσης - Προσθήκες Έλεγχος Υφισταμένων & Ενισχύσεις κτιρίων Μέθοδος της στατικής μη-γραμμικής ανάλυσης (push over analysis). Επικείμενα Σεμινάρια «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Αλλαγή Χρήσης - Τρωτότητα - ΚΑΝ.ΕΠΕ Διαμόρφωση φορέα», Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012, 17:45μ.μ στη Θεσσαλονίκη, ΚΕντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. ΑΠΘ, Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, 17:45μ.μ στην Καβάλα, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Βότση 2, με θέματα: (1) Κανονιστικές διατάξεις και απαιτούμενοι υπολογισμοί για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. (2) Κανονιστικές διατάξεις και απαιτούμενοι υπολογισμοί για την αλλαγή χρήσης. (3) Έλεγχος δομικής τρωτότητας. (4) ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σύντομη παρουσίαση Ευθύνες, Απαιτούμενες ενέργειες, διαδικασίες υπολογισμού, έλεγχος επάρκειας, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. (5) Παραδείγματα. Δηλώσεις συμμετοχής - Πληροφορίες: Παναγιώτης Αντωνιάδης, τηλ , ή τηλ «ΚΑΝΕΠΕ Μελέτη επάρκειας ενισχύσεις» ανά 15μερο στην Αθήνα, με θέμα την εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε μελέτες ελέγχου επάρκειας, ενίσχυσης και αποκατάστασης, αναλύοντας πλήρως όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις μελέτες αυτές. Δίνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο μελετητής και το λογικό διάγραμμα μιάς τέτοιας μελέτης. Δηλώσεις συμμετοχής - Πληροφορίες: τηλ «Σεμινάριο 3DR.KENAK» ανά 15μερο στην Αθήνα, με θέμα την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ στην εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης και μελετης ενεργειακής απόδοσης, Εισαγωγή στον ΚενΑΚ, Προσομοίωση στον υπολογιστή (Εισαγωγή δεδομένων), Κτήριο αναφοράς, Εξαγωγή αποτελεσμάτων, Βαθμονόμηση κτηρίου, Παραγωγή Εκτυπώσεων και Σχεδίων. Δηλώσεις συμμετοχής - Πληροφορίες: τηλ «Σεμινάριο Φωτοβολταϊκών PV Estimation» ανά 15μερο στην Αθήνα, με θεματολογία: Αυτοψία / Ελληνικές ανάγκες, Αυτόνομο Φ/Β σύστημα, Φωτιστικό δρόμου, Κατοικία, Αντλία, Διασυνδεδεμένο σύστημα, Κατοικία, Γήπεδο, Αναλυτική οικονομική αξιολόγηση υπολογισμού της απόσβεσης και των κερδών σε καθαρά παρούσα αξία. Δηλώσεις συμμετοχής - Πληροφορίες: τηλ

10 Σύντομα νέα από την ανάπτυξη 3DR.ΚΑΝΕΠΕ-STREN στο 3DR.STRAD Κυκλοφόρησε η νέα εφαρμογή 3DR.ΚΑΝΕΠΕ-STREN, η οποία αναλαμβάνει τον έλεγχο επάρκειας και ενισχύσεων σε υφιστάμενες κατασκευές σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ Τεύχος 2ο, Αρ. Φύλλου 42, 20 Ιανουαρίου 2012, Αριθμ. Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1, Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν σε όλους τους κατόχους προηγούμενων εκδόσεων του STREN που είναι συνδρομητές (για μή-συνδρομητές στο κόστος απλής συνδρομής). Η εφαρμογή, πλήρως παραμετροποιημένη, έχει ενσωματωμένη νέα ανελαστική (pushover) ανάλυση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΑΝονισμού ΕΠΕμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το σχημαμτισμό πλαστικών αρθρώσεων σε υποστηλώματα και δοκούς, την (ανελαστική) επίδραση των τοιχοπληρώσεων και την διατμητική ή αξονική αστοχία υποστηλωμάτων και δοκών. Υποστηρίζονται έτσι όλοι οι τύποι ανάλυσης κατά ΚΑΝΕΠΕ, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαστασιολόγηση των διεπιφανιών (βλήτρα, αγκύρια, ανθρακονήματα, κτλ). Παράλληλα όλες οι νέες δυνατότητες ανάλυσης και ελέγχων προστέθηκαν στο BIMReports, το οποίο παράγει και τεύχη κατά ΚΑΝΕΠΕ. Εγχειρίδιο χρήσης και τεκμηρίωσης (θεωρητικό υπόβαθρο) 3DR.STREN- KANEPE υπάρχει στην ιστοσελίδα της 3DR. Για την έκδοση 2013, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο, προστέθηκε και η δυνατότητα ορισμού διατομών χρήστη (section editor) τόσο για την υπάρχουσα διατομή όσο και για την ενίσχυση, και οργάνωσής τους σε βιβλιοθήκες, καθώς και βελτιώσεις ευχρηστίας και εποπτείας. 3DR.STEEL-3DR.ALUMINIUM Kυκλοφόρησε η νέα εφαρμογή 3DR.ALUMINIUM, η οποία επιλύει και διαστασιολογεί κατασκευές από αλουμίνιο. Υπολογίζονται φορτία Ανέμου και Χιονιού, γίνεται χωρική επίλυση και έλεγχος μελών κατά Ευρωκώδικα 9 και έλεγχος θεμελίωσης. Στην υπάρχουσα βιβλιοθήκη διατομών ο μελετητής μπορεί να προσθέσει δικές του με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος επεξεργασίας διατομών (section editor). Η εφαρμογή λειτουργεί στο ίδιο γραφικό περιβάλλον με το 3DR.STEEL με δυνατότητα επίλυσης μεικτών φορέων. Σημαντικές βελτιώσεις έχουν γίνει και στο 3DR.STEEL σε θέματα ταχύτητας και ευχρηστίας καθώς και στη διασύνδεσή του με το GT.STRUDL. 3DR.PESSOS Υποστήριξη του ΚΑΝΕΠΕ και του EC8-3 όπως αναλύθηκε σε πρηγούμενο άρθρο. Επιπρόσθετα έγιναν βελτιώσεις ευχρηστίας στην περιγραφή ανοιγμάτων και υπάρχει δυνατότητα επίλυσης με GT.STRUDL του συνολικού φορέα στο χώρο, με πεπερασμένα στοιχεία. Άρα η επίλυση μπορεί να γίνει είτε ανά μεμονωμένο πεσό (εσωτερικός επιλύτης), είτε για όλο τον φορέα στο χώρο (εσωτερικός επιλύτης ή/και GT.STRUDL).

11 Σύντομα νέα από την ανάπτυξη (συνέχεια) 3DR.ΚΕΝΑΚ με νέες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Οι σημαντικότερες αλλαγές στο πρόγραμμα αφορούν την ενσωμάτωση των νέων ΤΟΤΕΕ, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο άρθρο. PV.Estimation Ver 4.0 Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση η οποία περιλαμβάνει: Βελτιωμένες με δυνατότητες αποθήκευσης παραμέτρων, τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας Αυτοματοποιημένη παραγωγή του τεύχους εκτυπώσεων με εικόνες και πίνακες που εξάγονται αυτόματα από το πρόγραμμα καθώς δημιουργία των σχετικών εντύπων που απαιτούνται για την κατάθεση φακέλου στη ΔΕΗ Υποπρογράμματα για τον υπολογισμό φορτίων κατά τον Ευρωκώδικα 1 (EC1), για διάφορες μορφές στέγης Δυνατότητα διασύνδεσης με το 3DR.Aluminium και 3DR.STEEL για την στατική μελέτη των βάεων των φωτοβολταϊκών. GEO5 Ver 14 Εκτυπώσεις γραφικών με πίνακα εδαφών Εξαγωγή της τοπολογίας σε DXF μορφή για προγράμματα 1D Προκαθορισμένη επιφάνεια ολίσθησης κατά τη σύνδεση με ευστάθεια πρανών, νέες προεπιλογές στις ρυθμίσεις σύνδεσης Μεταφορά ρυθμίσεων για κανονισμούς και συντελεστές κατά τη διασύνδεση μεταξύ προγραμμάτων Νέα σύστημα βοήθειας Εθνικά παραρτήματα Οπλισμένο σκυρόδεμα: Αμερικανικό ACI 318 πρότυπο 2011,Μέθοδος οριακών ανηγμένων Παραμορφώσεων FEM Αξονοσυμμετρία Γρηγορότερη και πιο σταθερή ανάλυση του προβλήματος ευστάθειας πρανών Ωθήσεις γαιών Τοίχος πρόβολος Τοίχοι Νέος τρόπος υπολογισμού των σεισμικών επιδράσεων για υψηλά πρανή εδάφους Τοιχοποιία Δυνατότητα ελέγχου κορμού υπό ενεργό πίεση (σεισμός) Ευστάθεια πρανών Δυνατότητα συνδυασμού ολικών και ενεργών χαρακτηριστικών εδάφους σε ένα προφίλ ανάλυσης Νέα μέθοδος κατά Shahunyanc Κρηπιδότοιχος MSE Wall Δυνατότητα ορισμού διατμητικής αντοχής ανάμεσα στα μπλοκ Πάσσαλοι Ποσοστό οπλισμού κατά EN κεφ 9,8,5f GT.STRUDL Ver 32 Κυκλοφόρησε η έκδοση 32 με τα εξής χαρακτηριστικά: Νέο, μεγαλύτερης ακρίβειας και ταχύτητας, 8 κομβικό Π.Σ. (solid element IPSLIM) Τρία νέα τετρακομβικά στοιχεία Δυνατότητα εντολής LIST FORCES σε GLOBAL σύστημα Βελτίωση ταχύτητας του επιλύτη GTSES SAVE/RESTORE εντολές για αρχεία μεγαλύτερα των 2GB Εμφάνιση συγκεντρωμένης μάζας στο GT.MENU Μεμονωμένα αποτελέσματα μελών στο GT.MENU Αυτόματη διακριτοποίση 2D τυχαίων επιφανειών στο GT.MENU Δημιουργία CUTS και εντολή calculate resultant (sum) forces γραφικά στο GT.MENU Εμφάνιση προφίλ Unistrut στο GT.MENU Νέα εντολή επιλογής, Fencing, στο GT.MENU, παρόμοια σε λειτουργία με το AutoCAD (select window και crossing window) Νέα εντολή COMPUTE MODAL DAMPING RATIO AVERAGE BY ELEMENT η οποία υποστηρίζει τα viscous damper elements Η εντολή Generate Input υποστηρίζει Nonlinear Effects, Nonlinear Springs, Objects και Groups, Elastic connections και RIGID PINs Βελτιώσεις στον EC progecad 2013 Κυκλοφόρησε η έκδοση 2013 με τα εξής χαρακτηριστικά: Υποστήριξη PC3 print Print Style Manager New Print Interface Εμφάνιση AEC objects (Architectural Desktop) Εξαγωγή STL και DAE Dimension Style Manager Spline Edit Εντολή Helix Νέα εντολή LOFT Νέα εντολή SWEEP PDF, DWF και DGN Underlay Εισαγωγή DGN New LMAN Βελτιωμένη εντολή Purge Multigrip αλλαγές Νέο στυλ γραφικού περιβάλλοντος GUI Σημαντική βελτίωση της ταχύτητας των εντολών Open-Save Σημαντικό: Όλες οι βελτιώσεις και νέες δυνατότητες των προγραμμάτων μας διατίθενται δωρεάν στους συνδρομητές μας μέσω Live Update. Αναλυτικές λίστες των βελτιώσεων και δυνατοτήτων υπάρχουν στο site της 3DR (περιοχή μελών).

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού

3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού Τεύχος 4: Σεπτέμβριος 2013 3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Βαδαλούκας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία: news@3dr.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Δρ Π. Κακαβάς, Επίκουρος καθηγητής ΠΑΤΡΑ 17-06-2013 ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ

Δόμηση με χώμα. Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΩΜΑ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ Δόμηση με χώμα Εφαρμογές - κατασκευαστικά θέματα Κών/νος Καταβούτας Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μηχανικοί της Γης Μηχανικοί της Γης και δόμηση με χώμα Μαιος 2010 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα 22/3/2011 Τι είναι η νέα ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ και ποια η σχέση με την παλιά θερμομόνωση Η ενεργειακή μελέτη κελύφους ΚΕΝΑΚ είναι μια εξελιγμένη μελέτη θερμομόνωσης, που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture

Χρόνης Λουλάκης Νέος Οδηγός Εκμάθησης του AutoCAD Architecture 10 Περιεχόμενα: Πρόλογος από το Συγγραφέα... 3 Βιογραφικό... 5 Γενικά... 5 Σχετικά με τις εφαρμογές Autodesk... 7 Περιεχόμενα:... 10 Γενικά: Γρήγορη περιγραφή δυνατοτήτων... 15 Κτηριακό μοντέλο... 16 Τεκμηρίωση...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Καταγραφή Προβλημάτων Υλοποίησης Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ)

Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Καταγραφή Προβλημάτων Υλοποίησης Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Καταγραφή Προβλημάτων Υλοποίησης Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α000/Σ00/00.00.2011 της

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα

2. Θερμογέφυρες. Βασικές αρχές. Υπολογισμός. Παραδείγματα 2. Θερμογέφυρες Βασικές αρχές Υπολογισμός Παραδείγματα Θερμομόνωση Η θέση της θερμομόνωσης μπορεί να είναι: Εξωτερική Εσωτερική Στον πυρήνα της κατασκευής Το ίδιο το δομικό στοιχείο ως θερμομονωτικό Θερμομόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο Architektonika και Stereostatika Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα