Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 6880 Κ.Α.Π. 675/2004 Αρ. 3889, Αριθμός 675 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε τα ακόλουθα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο ή τις συνεχείς υποχρεώσεις των έκδοτων πού έχουν εισηγμένες αξίες, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10 (2)(ια) και 28 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμων και του Κανονισμού 61(4) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών. 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2.1. Στην απόφαση αυτή, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, οι διάφορες έννοιες θα έχουν την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτές στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς Στην απόφαση αυτή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά: "Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών" σημαίνει την κατηγορία των εκδοτών οι οποίοι έχουν εισάξει ή θα εισάξουν στο Χρηματιστήριο τίτλους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 63 ή στους οποίους το Συμβούλιο έχει επιβάλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 81(2) συνεχείς υποχρεώσεις ανάλογες των συνεχών υποχρεώσεων εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών. "Αγορά Ομολόγων" σημαίνει την κατηγορία εκδοτών οι οποίοι έχουν εισάξει ή θα εισάξουν στο Χρηματιστήριο ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα. "Εναλλακτική Αγορά" σημαίνει την κατηγορία εκδοτών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1. της παρούσας απόφασης ή οι οποίοι δεν έχουν κριθεί από το Συμβούλιο ότι τηρούν τις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους εκδότες της Κύριας ή της Παράλληλης Αγοράς. "Κύρια Αγορά" σημαίνει την κατηγορία εκδοτών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. της παρούσας απόφασης ή οι οποίοι έχουν κριθεί από το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνονται στις συνεχείς υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2. της παρούσας απόφασης

2 .3. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 6881 "Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης" σημαίνει τους επισυναπτόμενους σαν παράρτημα 1 της παρούσας κανόνες διακυβέρνησης των εκδοτών ή οποιανδήποτε τροποποίηση το Συμβούλιο θα αποφασίσει και δημοσιοποιήσει στο μέλλον "Παράλληλη Αγορά" σημαίνει την κατηγορία εκδοτών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1. της παρούσας απόφασης ή οι οποίοι έχουν κριθεί από το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνονται στις συνεχείς υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. της παρούσας απόφασης "Χρηματιστηριακή αξία" αναφορικά με εισηγμένους τίτλους σημαίνει την αξία των εισηγμένων τίτλων εκδότη με βάση την μέση τιμή κλεισίματος των τίτλων κατά τους τελευταίους έξη μήνες πριν τον υπολογισμό ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο που το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα αποφασίσει και ανακοινώσει Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη (βορά αξίες του στο Χρηματιστήριο στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στον Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο που διέπει την σύσταση και λειτουργία του και επιπρόσθετα των βασικών προϋποθέσεων εισαγωγής που προβλέπονται στον κανονισμό 61(1) θα πρέπει να ανταποκρίνεται επίσης, στις ακόλουθες επιπρόσθετες προϋποθέσεις: (α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται τουλάχιστο σε Λ.Κ ,00 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής έτος ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις Λ.Κ ,00 ή, εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις Λ.Κ ,00. (β) Τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 1000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 2% του συνόλου των μετοχών. (γ) Εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. (δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστον κατά τα 4 προηγούμενα της εισαγωγής έτη, με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος.

3 6882 (ε) Παρουσιάζει κερδοφορία μετά την φορολογία σύμφωνα με ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο τουλάχιστον από τα τρία έτη ή τα τρία έτη από τα πέντε έτη που προηγούνται του έτους εισαγωγής. (στ) Στο ενημερωτικό του δελτίο που εκδίδει κατά την εισαγωγή περιλαμβάνει δεσμευτική δήλωση των μετόχων του, που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού του κεφαλαίου, περί των προθέσεων τους αναφορικά με την διάθεση των μετοχών που κατέχουν, για το αμέσως μετά την εισαγωγή έτος. (ζ) Η Έκθεση των Ελεγκτών του για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος, δεν περιέχει οποιαδήποτε επιφύλαξη η οποία να οφείλεται σε θεμελιώδη διαφωνία των στην εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης λόγω σοβαρού περιορισμού στην δυνατότητα ελέγχου, αναφορικά με θέμα το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει την εκτίμηση του κοινού ως προς την αξία των προς εισαγωγή τίτλων ή εάν εκφράζει ουσιαστική αβεβαιότητα αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει σαν δρώσα επιχείρηση. Εκτός των λοιπών υποχρεώσεων δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών, ο εκδότης εισηγμένων τίτλων στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις προαναφερόμενες στην παράγραφο 3.1. προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως επίσης τις ακόλουθες επιπρόσθετες συνεχείς υποχρεώσεις: (α) Να εργοδοτεί επί μονίμου βάσεως Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα. (β) Να διατηρεί κατάλληλα στελεχωμένο και οργανωμένο τμήμα λογιστηρίου στο οποίο να προΐσταται Εγκεκριμένος Λογιστής που είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή ισοδύναμου ανάλογου Επαγγελματικού Σώματος. (γ) Να διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία θα δημοσιεύει οτιδήποτε είναι υπόχρεος να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Στ των Κανονισμών. (δ) Επιπρόσθετα των αναφερόμενων στο Μέρος IV του Παραρτήματος Στ των Κανονισμών, να δημοσιοποιεί κατά τον τρόπο που στο πιο πάνω Μέρος αναφέρεται, 2 μήνες μετά την λήξη του πρώτου και τρίτου τριμήνου κάθε έτους, τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες θα ετοιμάζονται όπως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς προβλέπουν.

4 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ 4.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στο Χρηματιστήριο στην κατηγορία της Παράλληλης Αγοράς, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στον Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο που διέπει την σύσταση και λειτουργία του και επιπρόσθετα των βασικών προϋποθέσεων εισαγωγής που προβλέπονται στον Κανονισμό 61(1) θα πρέπει να ανταποκρίνεται επίσης, στις ακόλουθες επιπρόσθετες προϋποθέσεις: (α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται τουλάχιστο σε Λ. Κ ,00 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής έτος ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις Λ.Κ ,00 ή, εάν η,* αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τιςλ.κ ,00. (β) Τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστον 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα. (γ) Εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ3. (δ) Έχει ετοιμάσει εξελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστον κατά τα 3 προηγούμενα της εισαγωγής έτη, με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος Εκτός των λοιπών υποχρεώσεων του δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών ο εκδότης εισηγμένων τίτλων στην κατηγορία της Παράλληλης Αγοράς οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις προαναφερόμενες στην παράγραφο 4.1. προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως επίσης τις ακόλουθες επιπρόσθετες συνεχείς υποχρεώσεις: (α) Να εργοδοτεί επί μονίμου βάσεως Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα. (β) Να διατηρεί κατάλληλα στελεχωμένο και οργανωμένο τμήμα λογιστηρίου στο οποίο να προΐσταται Εγκεκριμένος Λογιστής που είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή ισοδύναμου ανάλογου Επαγγελματικού Σώματος. (γ) Να διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία θα δημοσιεύει οτιδήποτε είναι υπόχρεος να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Στ των Κανονισμών.

5 6884 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 5.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στο Χρηματιστήριο στην κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στον Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο που διέπει την σύσταση και λειτουργία του και επιπρόσθετα των βασικών προϋποθέσεων εισαγωγής που προβλέπονται στον κανονισμό 61(1) πλην των προϋποθέσεων που προβλέπουν οι παράγραφοι (γ) και (ε) θα πρέπει να ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν είναι μικρότερη των Λ.Κ ,00 ή, εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις Λ.Κ ,00. (β) (γ) Λειτουργούσε κανονικά και είχε ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη. Τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα Εκτός των λοιπών υποχρεώσεων του δυνάμει του Νόμου ή των Κανονισμών, ο εκδότης εισηγμένων τίτλων στην κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις προαναφερόμενες στην παράγραφο 5.1. προϋποθέσεις εισαγωγής όπως επίσης να εργοδοτεί επί μονίμου βάσεως Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα. ΚΑΤΑΤΑΞΗ 6.1. Οι εκδότες που έχουν εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους θα κατατάσσονται: (α) Προκειμένου για εκδότες που έχουν εισηγμένες ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα, στην Αγορά Ομολόγων. (β) Προκειμένου για εκδότες οι οποίοι έχουν εισάξει μετοχές τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 63 και οι οποίοι έχουν υποχρέωση να τηρούν τις προϋποθέσεις του Μέρους II του παραρτήματος Β των Κανονισμών ή στους οποίους το Συμβούλιο έχει επιβάλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό 81(2) συνεχείς υποχρεώσεις ανάλογες των συνεχών υποχρεώσεων εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών, στην Αγορά των Επενδυτικών Οργανισμών.

6 6885 (γ) Προκειμένου για εκδότες μετοχών, στη Κύρια ή Παράλληλη ή Εναλλακτική Αγορά όπως στην συνέχεια προβλέπεται Κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εκδότη ο οποίος ενδιαφέρεται να καταταγεί στην Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά, η οποία δέον να υποβληθεί εντός περιόδου 12 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, το Συμβούλιο θα κατατάξει τους εκδότες που ανταποκρίνονται στις συνεχείς υποχρεώσεις της Κυρίας ή της Παράλληλης Αγοράς στην ανάλογη αγορά εκδίδοντας σχετική δημόσια ανακοίνωση Εκδότες οι οποίοι δεν θα υποβάλουν αίτηση ή οι οποίοι θα κριθούν ότι δεν ανταποκρίνονται προς τις συνεχείς υποχρεώσεις που η παρούσα προβλέπει για τη Κύρια ή την Παράλληλη Αγορά θα καταταχθούν στην Εναλλακτική Αγορά Η αίτηση για κατάταξη θα είναι σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 2, και θα υπογράφεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη. 7. ΜΕΤΑΤΑΞΗ 7.1. Κατόπιν αίτησης του εκδότη ή αυτεπάγγελτα με απόφαση του Συμβουλίου θα είναι δυνατή η μετάταξη εκδότη σε άλλη αγορά από την αγορά στην οποία έχει καταταγεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συνέχεια Προκειμένου περί μετάταξης κατόπιν αίτησης του εκδότη αυτή θα είναι δυνατή μόνο προκειμένου περί εκδοτών της Εναλλακτικής Αγοράς για μετάταξη στην Παράλληλη ή την Κύρια Αγορά και προκειμένου περί εκδοτών της Παράλληλης Αγοράς για μετάταξη στην Κύρια Αγορά Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία αυτεπάγγελτα να αποφασίσει την μετάταξη εκδότη της Κύριας Αγοράς στην Παράλληλη ή την Εναλλακτική Αγορά ή προκειμένου περί εκδοτών της Παράλληλης στην Εναλλακτική Αγορά οποτεδήποτε, εάν διαπιστώσει ότι ο εκδότης δεν ανταποκρίνεται πλέον προς οποιαδήποτε από τις συνεχείς υποχρεώσεις της Αγοράς στην οποία έχει καταταχθεί και νοουμένου ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμφωνεί με την απόφαση αυτή. Η συμφωνία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα τεκμαίρεται εάν παρέλθουν 20 ημέρες από την ημερομηνία που το Συμβούλιο θα πληροφορήσει γραπτώς τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την σχετική του απόφαση χωρίς, οποιαδήποτε αντίδραση εκ μέρους της Επιτροπής.

7 Αντί της άμεσης μετάταξης, το Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του και ανάλογα της φύσης και του βαθμού απόκλισης από την τήρηση των συνεχών υποχρεώσεων, έχει εξουσία να τάξει σε εκδότη εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης και να προχωρήσει στην μετάταξη εάν μετά την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας εξακολουθεί η απόκλιση.

8 6887 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 η έκδοση Σεπτέμβριος 2002 και προσθήκη Nocpgpioc 2003

9 6888 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2. Α.3. Α.4. Α.5. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Παροχή Πληροφοριών Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο Επανεκλογή Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β.1. Β.2. Β.3. Διαδικασία Το ύψος και η σύνθεση των αμοιβών Γνωστοποίηση Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γ.1. Γ.2. Γ.3. Οικονομικές Εκθέσεις Εσωτερικός Έλεγχος Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δ.1. Δ.2. Εποικοδομητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Ισότιμη Μεταχείριση των Μετόχων

10 6889 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την τελευταία δεκαετία και πολύ περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα διεθνώς για τη καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, ιδιαίτερα των μικρομετόχων, των πιστωτών και των εν γένει φορέων με νόμιμα συμφέροντα σε εισηγμένες σε Χρηματιστήρια εταιρείες. Η ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης έχει εντοπιστεί τόσο σε κεφαλαιαγορές που χαρακτηρίζονται από το πολυμετοχικό ιδιοκτησιακό καθεστώς (όπως για παράδειγμα, οι Η.Π.Α και η Αγγλία), όσο και σε κεφαλαιαγορές που χαρακτηρίζονται από τη συγκέντρωση υψηλού ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου σε περιορισμένο αριθμό μεγαλομετόχων (όπως για παράδειγμα, οι χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης, Ιαπωνία, κ.λ.π.). Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου σε εισηγμένες εταιρείες, η προστασία των μικρομετόχων, η υιοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς επίσης και η εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων. Περαιτέρω, η καθιέρωση δεικτών συμμόρφωσης με επιθυμητούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και η χρησιμοποίηση τους σε ευρεία βάση από ατομικούς και θεσμικούς επενδυτές για την επιλογή εισηγμένων αξιών και τη κατάστρωση επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε διεθνή κλίμακα, συνηγορεί για την άμεση συμμόρφωση όλων των εισηγμένων εταιρειών με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Οι προτεινόμενες συστάσεις βέλτιστης πρακτικής δύναται να εμπλουτίζονται με βάση τις εξελίξεις στην παρούσα πρακτική των Κυπριακών επιχειρήσεων, αλλά και διεθνώς. Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν στην ετήσια έκθεση τους, έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εξής: Στο πρώτο μέρος της έκθεσης, η εταιρεία πρέπει να δηλώνει κατά πόσον εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, η εταιρεία πρέπει να βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα και σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να επεξηγεί γιατί δεν τις τηρεί.

11 6890 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ! ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Apyn: Κάθε εισηγμένη Εταιρεία πρέπει να διευθύνεται από ένα αποτελεσματικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να καθοδηγεί και να ελέγχει την εταιρεία. Διατάξεκ του Κώδικα ^ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο. Α.1.2. Το Συμβούλιο πρέπει να έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Το πρόγραμμα τέτοιων θεμάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ' ελάχιστον: (α) τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική της εταιρείας, (β) τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο της, (γ) τις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται αττό το Διοικητικό Συμβούλιο, (δ) τις ασυνήθεις συναλλαγές των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, (ε) τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας, (στ) την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων (ζ) τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και συνδεδεμένων Εταιρειών της, οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες Διοικητικός Σύμβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, Γραμματέας, Ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συμφέρον, (η) την επιλογή, το διορισμό και τον τερματισμό των υπηρεσιών του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής ή Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής ή CEO) ή του ανώτατου εκτελεστικού Διευθυντικού στελέχους της εταιρείας εάν χρησιμοποιείται άλλος όρος. (θ) Τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων. Α Ο βαθμός διατήρησης αποκλειστικής αρμοδιότητας για λήψη ορισμένων αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίζεται στην παράγραφο Α.1.2 πιο πάνω για τις οποίες δεν έγινε αντίστοιχη εκχώρηση στην Εκτελεστική Διεύθυνση της Εταιρείας, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εκτελεστική Διεύθυνση της Εταιρείας.

12 6891 Α Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καθιερώσει διαδικασία, βάσει της οποίας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται, προς καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, να λαμβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας. Α.1.5. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με ισχύοντες κανονισμούς. Αλλαγή του Γραμματέα της Εταιρείας θα πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Α Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Α.1.7. Κάθε σύμβουλος πρέπει να τυγχάνει κατάλληλης ενημέρωσης και επιμόρφωσης την πρώτη φορά που αυτός ή αυτή διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγμένης Εταιρείας, καθώς και μεταγενέστερα εφ' όσον είναι αναγκαίο. Επίσης έχει την υποχρέωση να έχει γνώση της περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νομοθεσίας, όπως επίσης και της περί εταιρειών νομοθεσίας και ειδικότερα τα σημεία οποία αφορούν τη θέση την οποία κατέχει. Α.1.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών του δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. (Κάποια μέλη - εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά - ίσως αναλαμβάνουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα, για τις οποίες λογοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει εν απαρτία. Ανεξαρτήτως των ιδιαιτέρων αυτών αρμοδιοτήτων που δίδονται σε ορισμένα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.) Α.1.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μεριμνά για τη διασφάλιση ομαλής διαδοχής στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Α.2. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Αργή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει τέτοια ισορροπία μεταξύ των Εκτελεστικών, των μ η-εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, ώστε κανένας Σύμβουλος ή μικρή ομάδα Συμβούλων να κυριαρχεί στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και καμία ομάδα Συμβούλων να μην υπερψηφεί των άλλων δύο. Διατάξεκ του Κώδικα

13 6892 A.2.1. To Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει μη - Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους σε τέτοιο αριθμό και με επαρκείς ικανότητες, γνώση και εμπειρία, προκειμένου οι απόψεις τους να έχουν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν πρέπει να είναι*λιγότεροι από το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου. > Α.2.2. Η πλειοψηφία των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων ή κατ' ελάχιστον 2 άτομα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη διεύθυνση και τυχόν από μέτοχο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου και να μην έχει οποιασδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση, που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης. Κατ' ελάχιστον ο κάθε ανεξάρτητος μή εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος: (α) (β) Δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση (μέχρι πρώτου βαθμού) ή σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου με άλλα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τυχόν με μέτοχο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης. Δεν πρέπει να έχει άλλη ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του και συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών που από τη φύση τους επηρεάζουν ουσιαστικά την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, ούτε να είναι μέλος επιχείρησης που είναι σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας. (Διευκρινίζεται ότι στη περίπτωση των Τραπεζικών ή και άλλων Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συναλλαγές μεταξύ μη- Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και της Εταιρείας οι οποίες διεξάγονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους και με διαφάνεια δεν θεωρούνται ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία των εν λόγω μή - Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων). (γ) Δεν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης ή θυγατρικής επιχείρησης, ούτε ήταν κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Α.2.3. Τα ονόματα των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Σύμβουλων που θεωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι με την προαναφερθείσα έννοια ανεξάρτητοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Τα ονόματα του Πρόεδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση.

14 6893 Α.2.4. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του - Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν τύχουν διαχωρισμού, θα πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση στο δεύτερο μέρος της έκθεσης. Α.3. Παρογή Πληροφοριών Αργή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη 'πληροφόρηση που να του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του. Διατάξεις του Κώδικα Α.3.1; Η διεύθυνση έχει την υποχρέωση να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Σε περίπτωση που η πληροφόρηση που παρέχεται από τη διεύθυνση δεν είναι επαρκής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση. Ο Πρόεδρος πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για θέματα που εγείρονται σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Α.3.2. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχουν στη διάθεση τους έγκαιρα όλα τα έγγραφα σχετικά με τη συνεδρία, έτσι που να τους παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα μελετήσουν. Έγκαιρη ειδοποίηση θα πρέπει να δίδεται προς όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους και για οποιεσδήποτε έκτακτες συνεδρίες. Α.3.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να βεβαιώνει ότι όλα τα θέματα στην ημερήσια διάταξη υποστηρίζονται επαρκώς με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Α.3.4. Το συντομότερο δυνατό μετά από το πέρας μιας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε πριν την επόμενη συνεδρία, τα πρακτικά της συνεδρίας στα οποία θα πρέπει να καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που λήφθηκαν, θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των Διοικητικών Συμβουλών. Α.4. Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο Αργή Πρέπει να υπάρχει καθορισμένη και διαφανής διαδικασία για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από άτομα ικανά και κατάλληλα για να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

15 6894 Διάταξη του Κώδικα Α.4.1. Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Διορισμών προκειμένου να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ένας μη- Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επίτροπής Διορισμών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Α.4.2. Ο καθορισμός ενός ατόμου ως ικανού και κατάλληλου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκτός από την γνώση και την εμπειρία, την τιμιότητα και το αξιόχρεο του ατόμου. Α.5. Επανεκλογή Apyn Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστο κάθε τρία χρόνια. Διατάξεις του Κώδικα Α.5.1. Υπό την αίρεση των διατάξεων του Περί Εταιρειών Νόμου οι οποίες αφορούν την απομάκρυνση Διοικητικών Συμβούλων και την υποχρέωση να υπόκεινται σε επανεκλογή, οι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να διορίζονται για συγκεκριμένη θητεία και ο επαναδιορισμός τους δεν πρέπει να είναι αυτόματος. Α.5.2. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά από το διορισμό τους και μετέπειτα σε επανεκλογή κατά διαστήματα που να μην υπερβαίνουν τα τρία χρόνια. Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι μέτοχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένη απόφαση για την εκλογή τους.

16 6895 Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΒΛ. Διαδικασία Αργή Οι Εταιρείες πρέπει να εισάξουν επίσημη και διαφανή διαδικασία για την ανάπτυξη πολιτικής στο θέμα των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και για τον καθορισμό των αμοιβών του κάθε Διοικητικού Συμβούλου ξεχωριστά. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν πρέπει να εμπλέκεται στην απόφαση της αμοιβής του/της. Διατάζεις του Κώδικα Β Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Αμοιβών η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς, επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθορίζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα πακέτα αμοιβής για κάθε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημίωσης. Β Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τη διεύθυνση και να μην έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης. Β.1.3. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Αμοιβών πρέπει να γνωστοποιούνται κάθε χρόνο στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αμοιβών που υποβάλλεται στους μετόχους (Β.3.1 πιο κάτω). Β.1.4. Β.1.5. Οι αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως μέλη επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τη διοίκηση της επιχείρησης. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τους μετόχους σε γενική συνέλευση. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να παρέχει την ευκαιρία στον Πρόεδρο και στον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή να εκφέρουν απόψεις όσον αφορά τις προτάσεις της σχετικά με τις αμοιβές των άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και επίσης πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαγγελματικές συμβουλές εντός και εκτός της Εταιρείας.

17 6896 B.2. To uiyoc και η σύνθεση των αμοιβών Apyn Το ύψος των αμοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία της εταιρείας^ τους Διοικητικούς Συμβούλους που ενισχύουν τη διοίκηση της Εταιρείας, αλλά οι Εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν να πληρώνουν για το σκοπό αυτό περισσότερα από αυτά που απαιτούνται. Συνίσταται όπως μέρος της αμοιβής των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο, που να συνδέει τις αμοιβές με την απόδοση της Εταιρείας και την επίδοση του ατόμου. Διατάξεκ του Κώδικα Πολιτική Αμοιβών Β.2.1. Β.2.2. Β.2.3. Β.2.4. Β.2.5. Β.2.6. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να παρέχει τις αμοιβές που χρειάζονται για την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων προς Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να πληρώνουν περισσότερα απ' ότι απαιτείται για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να εκτιμήσει πού τοποθετείται η Εταιρεία σε θέματα αμοιβών σε σχέση με άλλες εταιρείες. Πρέπει να γνωρίζει τι καταβάλλουν συγκρίσιμες Εταιρείες και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σχετική επίδοση. Τέτοιες συγκρίσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση, λόγω του κινδύνου να οδηγηθεί η Εταιρεία σε υπερβολική αύξηση αμοιβών χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της επίδοσης. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να είναι ευαίσθητη προς το ευρύτερο περιβάλλον, περιλαμβανομένων και των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργοδότησης σε άλλα επίπεδα του ομίλου, ιδιαίτερα όταν καθορίζονται οι ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις. Σε περίπτωση που μέρος των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων συνδέεται με την επίδοση, το μέρος αυτό πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο που να ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντα τους με αυτά των μετόχων, παραχωρώντας στους Συμβούλους κίνητρα για υψηλού επιπέδου επίδοση. Δεν πρέπει να παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) σε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους σε τιμή χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, πριν από την ημερομηνία παραχώρησης τους. Σχέδια με τα οποία παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) πρέπει να υιοθετούνται μόνο μετά από έγκριση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις

18 6897 του και τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση της εταιρείας. Οι αμοιβές δεν θα πρέπει να συνδέονται με την κερδοφορία της εταιρείας. Η αμοιβή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή απόκτησης μετοχών της εταιρείας. Ωστόσο, οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Συμβόλαια Εργοδότησης και Αποζημιώσεις Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Β.2.7. Τα Διοικητικά Συμβούλια προτρέπονται όπως καθορίζουν τα συμβόλαια εργοδότησης καθορισμένης διάρκειας που να μην υπερβαίνουν τα πέντε έτη και την περίοδο προειδοποίησης συμβολαίων αορίστου χρόνου να μην υπερβαίνει το ένα έτος. Τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να θέτουν αυτό ως στόχο παρόλο που, αναγνωρίζεται όμως ότι πιθανό αυτό να μην επιτευχθεί άμεσα. Β.2.8. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να εξετάζει τις δεσμεύσεις αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων εισφορών για συντάξεις) που προκύπτουν από τα συμβόλαια εργοδότησης των Διοικητικών Συμβούλων, εάν υπάρχουν, στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετάζουν τα πλεονεκτήματα μίας ρητής πρόνοιας στο αρχικό συμβόλαιο για τέτοιες δεσμεύσεις αποζημίωσης, εξαιρουμένης της περίπτωσης απομάκρυνσης ατόμων λόγω απρεπούς συμπεριφοράς. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα μπορεί να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της Εταιρείας με τυχόν πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε Διοικητικούς Συμβούλους. Β.2.9. Όπου το αρχικό συμβόλαιο δεν προνοεί ρητά για δεσμεύσεις προς αποζημίωση, η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει εντός νομικών πλαισίων, να προσαρμόζει την προσέγγιση της σε περιπτώσεις πρόωρης απομάκρυνσης ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα της περίπτωσης. Ο ευρύτερος σκοπός πρέπει να είναι η αποφυγή επιβράβευσης της μειωμένης επίδοσης, να γίνεται δίκαιος χειρισμός σε περιπτώσεις που η απομάκρυνση δεν οφείλεται σε μειωμένη επίδοση και να ακολουθείται μία αυστηρή γραμμή για μείωση της αποζημίωσης, που να αντανακλά την υποχρέωση των αποχωρούντων Συμβούλων για απάμβλυνση της απώλειας. Β. 3. Γνωστοποίηση Αργή Η έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση της πολιτικής αμοιβών και των συναφών κριτηρίων, ως επίσης και τα σύνολα των αμοιβών των Εκτελεστικών και των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Τα

19 6898 σύνολα αυτά πρέπει να αναλύονται μεταξύ αμοιβών για υπηρεσίες ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες. Οι συνολικές αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων πρέπει να αναλύονται κατά κατηγορίες των 50,000 (συνολικές αμοιβές και αριθμός Διοικητικών Συμβούλων κατά κατηγορία π.χ. τρεις Εκτελεστικοί Σύμβουλοι έχουν αμοιβές μεταξύ και ). Διατάζεις του Κώδικα Β.3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο Έκθεση Αμοιβών στους μετόχους της εταιρείας. Η έκθεση πρέπει να αποτελεί μέρος, ή να επισυνάπτεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Πρέπει να συνιστά το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου η Εταιρεία προβαίνει σε αναφορά στους μετόχους για τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων. Β.3.2. Η έκθεση πρέπει να κάνει αναφορά στην πολιτική της Εταιρείας για τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Πρέπει να επισημαίνει παράγοντες που ειδικά αφορούν την Εταιρεία.

20 6899 Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γ.1. Οικονομικές Εκθέσεις Αργή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει ισορροπημένη, λεπτομερή και κατανοητή αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας. Διατάζεις του Κώδικα Γ Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή ισορροπημένης, λεπτομερούς και κατανοητής αξιολόγησης ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις δημοσίων εκθέσεων, αναφορών σε εποπτικά όργανα καθώς και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτείται από σχετικές νομοθεσίες. Γ Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δηλώνει στην Ετήσια Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, ότι η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Γ.2. Εσωτερικός Έλεννος Αργή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρεί ένα υγιές σύστημα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η επένδυση των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας: Διατάξεκ του Κώδικα Γ.2.1. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να επιθεωρούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της εταιρείας καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και να βεβαιώνουν σχετικά στην Έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η επιθεώρηση πρέπει να καλύπτει όλα τα συστήματα ελέγχου, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Οι Εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, θα πρέπει να εξετάζουν ετήσια την ανάγκη δημιουργίας τέτοιου Τμήματος και να αναφέρουν και να αιτιολογούν την τυχόν μη ύπαρξη του στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει επίσης να βεβαιώνει ετησίως στην έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών

21 6900 Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρμοδίων χρηματιστηριακών αρχών (όπου αυτό ισχύει). Γ.2.2. Θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας, οποιοσδήποτε δανεισμός των Διοικητικών Συμβούλων της εταιρείας καθώς και των Διοικητικών Συμβούλων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών του εκδότη, είτε αυτοί δανειστούν από τον ίδιο τον εκδότη είτε από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να δηλώνεται από τον κάθε Διοικητικό Σύμβουλο ο μέσος όρος δανεισμού καθώς και ο ανώτατος δανεισμός του κατά τους τελευταίους 12 μήνες, όπως επίσης και η ημερομηνία εξόφλησης του. (Διευκρινίζεται ότι στη περίπτωση των Τραπεζικών ή κγ άλλων Χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συναλλαγές μεταξύ των Διοικητικών Συμβούλων και της Εταιρείας οι οποίες διεξάγονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους και με διαφάνεια, δεν υπόκεινται στην εν λόγω παράγραφο). Γ.3. Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συμμόρφωση με τον Κώδικα Apyn Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εισάξει συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές περί Οικονομικών Εκθέσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου και διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις με τους Ελεγκτές της Εταιρείας. Διατάξεκ του Κώδικα Γ.3.1. Γ.3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου που να αποτελείται από τουλάχιστο δύο μή εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με γραπτούς όρους εντολής οι οποίοι να καθορίζουν σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Χρηματοοικονομικά. Η Επιτροπή πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή των ελεγκτών της εταιρείας, τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου, (its costeffectiveness) καθώς και την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των ελεγκτών. Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές παρέχουν επίσης στην Εταιρεία ουσιαστικό όγκο παρεμφερών μη-ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στην ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της

22 6901 αντικειμενικότητας και της προστιθέμενης αξίας από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Γ.3.3. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο στο διοικητικό συμβούλιο αναφορά που να περιλαμβάνει: α) Το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την εταιρεία και τις θυγατρικές της, στους ελεγκτές της εταιρείας. β) Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιωδών συμβουλευτικών καθηκόντων είτε σύμφωνα με τη σημασία τους για την εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύμφωνα με το ποσό της σχετικής αμοιβής. Οι εταιρείες δεν πρέπει να εμπιστεύονται σημαντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οντότητες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα με τους ελεγκτές της εταιρείας, εκτός εάν οί ελεγκτές είναι σε θέση να βεβαιώσουν (γραπτή βεβαίωση προς την εταιρεία) ότι αυτή η ανάθεση δεν θα επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τους. Γ.3.4. Γ.3.5. Γ.3.6. Ο Οικονομικός Διευθυντής ή ο εκτελών χρέη Οικονομικού Διευθυντή πρέπει να εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο το θέμα της επιλογής των λογιστικών αρχών (accounting policies) και λογιστικών υπολογισμών (accounting estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να συλλέξει ακριβή στοιχεία, τα οποία θα συντάξει η οικονομική διεύθυνση της εταιρείας υπό την τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιθεώρηση, συμβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής. Ή Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να επιβλέπει τις πιο πάνω διαδικασίες. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν τη σύνταξη, με την βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Έκθεσης του Δ. Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία να συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Στο πρώτο μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρεία δηλώνει κατά πόσον εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα ενώ σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2. (ζ), ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm's length). Γ.3.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει κατάλληλο στέλεχος ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer).

23 6902 Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ME ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Α1. Εποικοδομητική γοήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αρχή Τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να χρησιμοποιούν τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις για να επικοινωνούν με τους επενδυτές και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σ' αυτές. Διατάξεις του Κώδικα Δ Οι Εταιρείες πρέπει να καταμετρούν όλες τις ψήφους των πληρεξουσίων αντιπροσώπων και, εκτός όπου καλείται μυστική ψηφοφορία, πρέπει να υποδεικνύουν τον αριθμό των πληρεξουσίων ψήφων που κατατίθενται για κάθε απόφαση, καθώς και πόσες ψήφοι υπάρχουν υπέρ και πόσες εναντίον της απόφασης μετά από την ψηφοφορία με ανάταση των χειρών. Δ.1.2. Οι Εταιρείες πρέπει να προτείνουν ξεχωριστό ψήφισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για κάθε ουσιαστικά ξεχωριστό θέμα και πρέπει ιδιαίτερα να προτείνουν ψήφισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σχετικά με την έκθεση και τους λογαριασμούς. Δ.1.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να φροντίζει ώστε οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου Αμοιβών και Διορισμών να είναι διαθέσιμοι για να απαντούν σε ερωτήσεις κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Δ.1.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να φροντίζει ώστε η ημερήσια διάταξη και γενικά η οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων να μην εξουδετερώνει την ουσιαστική συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Προτάσεις που τίθενται ενώπιον Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων ή προτάσεις που θεωρούνται ως μη συνήθους φύσεως, θα πρέπει να επεξηγούνται με επάρκεια και σαφήνεια στους μετόχους, στους οποίους θα πρέπει να παρέχεται αρκετός χρόνος πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, ούτως ώστε να μπορούν να τις αξιολογήσουν. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις όπου οι προτάσεις που τίθενται ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων αφορούν για την εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να εκδίδει και να παραχωρεί μετοχές, κατά την απόλυτη του κρίση. Δ.2. Ισότιμη Μεταχείριση των Μετόχων Apyn: Οι Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να εδράζονται στην αρχή της ισότιμης μεταχείρισης όλων των κατόχων τίτλων και όλων των κατηγοριών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφούντων κατόχων τίτλων. Οι διαδικασίες των Γενικών

24 6903 Συνελεύσεων θα ττρέττει να εγγυούνται την ισότιμη μεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων. Διατάξεκ του Κώδικα Δ.2.1. Όλοι οι μέτοχοι της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης: α) Για κάθε κατηγορία, οι μέτοχοι της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. Όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που αφορούν όλες τις κατηγορίες μετοχικών τίτλων πριν από την αγορά τους. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου θα πρέπει πρώτα να υπόκεινται σε ψηφοφορία των μετόχων της εν λόγω κατηγορίας. β) Σε περίπτωση ψηφοφορίας δι' αντιπροσώπου, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν παραχώρησης γραπτού πληρεξουσίου από τον νόμιμο κάτοχο της κυριότητας των μετοχικών τίτλων. γ) Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να εγγυώνται την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. Η εταιρεία θα πρέπει να υιοθετεί απλές και χαμηλού κόστους διαδικασίες στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. δ) Οι μέτοχοι πρέπει να εφοδιάζονται έγκαιρα με επαρκείς πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν την ημερομηνία, τοποθεσία και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και πλήρη πληροφόρηση για τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνέλευση. ε) Οι μέτοχοι, εφ' όσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών (5%), θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δ.2.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να υποχρεούνται, τηρουμένων των συνεχών υποχρεώσεων για άμεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τους μετόχους μέσω της ετήσιας έκθεσης και των λογαριασμών της εταιρείας, σχετικά με οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους. Δ.2.3. Η εξαγορά μίας εταιρείας πρέπει να λειτουργεί με ένα αποδοτικό και διαφανή τρόπο. Οι Κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις εξαγορές εταιρειών στις κεφαλαιαγορές και τις μη συνήθεις συναλλαγές όπως συγχωνεύσεις και πωλήσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της εταιρείας, πρέπει να αποκαλύπτονται ξεκάθαρα, ούτως ώστε οι επενδυτές να κατανοούν τις

25 6904 συνέπειες και τα δικαιώματα τους. Για τις συναλλαγές αυτές, πρέπει να αναφέρονται οι τιμές εξαγοράς και οι συνθήκες που πλέον είναι δίκαιες, ούτως ώστε να προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των μετόχων σύμφωνα με την τάξη τους. Δ.2.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει διευθυντικό στέλεχος ή αξιωματούχο της εταιρείας ως άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Οι πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία θα πρέπει να. παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος σε όλους τους μετόχους. Δ.2.5. Πρέπει να εξασφαλίζονται προς όλους τους μετόχους έγκαιρες και ακριβείς αναφορές για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής κατάστασης, της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της εταιρείας. Οι αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω ουσιώδεις πληροφορίες: α) Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. β) Σκοποί και δραστηριότητες της εταιρείας αν έχουν διαφοροποιηθεί. γ) Κύριοι μέτοχοι και δικαιώματα ψήφου. δ) Ουσιώδεις προβλέψιμοι κίνδυνοι. ε) Ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους (αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους μετόχους. στ) Δομή της διακυβέρνησης και πολιτικές. ζ) Μη συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας.

26 6905 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Πρόεδρο & Μέλη Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Ημερομηνία ΘΕΜΑ: Αίτηση κατάταξης των τίτλων της Εγώ ο/η (όνομα)... Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο πάνω Εταιρείας, είμαι ειδικά εξουσιοδοτημένος από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, να υποβάλω την παρούσα αίτηση για κατάταξη των τίτλων της στην κατηγορία της Κύριας/Παράλληλης Αγοράς του Χρηματιστηρίου (διαγράψετε μια από τις δύο επιλογές). Ειδικότερα επιβεβαιώνω ότι η πιο πάνω Εταιρεία ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής και θα ανταποκρίνεται στις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Νομοθεσία και την Απόφαση του Συμβουλίου, που έχει εκδοθεί δυνάμει της εξουσίας που προβλέπει ο Κανονισμός 61 (4) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου αξιών Κύπρου Κανονισμών και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Επιπρόσθετα επιβεβαιώνω ότι τα στοιχεία που περιέχει η αίτηση της Εταιρείας ημερομηνίας είναι ορθά και αληθινά. Υπογραφή Όνομα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής:

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής: ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : 4 η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 25 Απριλίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση Απρίλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας, σε συνεδρία του στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως εφαρµόσει την παράγραφο Γ3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 0106/00009707/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ACD Επισυνάπτεται ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Attachment: 1. ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Εισαγωγή... 2 1 ιοικητικοί Σύμβουλοι... 3 1.1 ιοικητικό Συμβούλιο... 3 1.2 Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικός Σύμβουλος Διασπορά (Free Float) Ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώσει 3 έτη τους ελεγμένους λογαριασμούς του με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00020087/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας και Εκτατης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη)

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Αναθεωρημένη) Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

(3) Συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια του Συμβουλίου

(3) Συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη άδεια του Συμβουλίου Ε.Ε. Παρ. III(I) 4999 Κ.Δ.Π. 781/2003 Αρ. 3760, 10.10.2003 Αριθμός 781 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΥΠΑΑΑΗΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007, Κ.Δ.Π. 254/95 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3007,13.10.95 1231 Κ.Δ.Π. 254/95 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 130 ΤΟΥ 1968, 5 ΤΟΥ 1978, 157 ΤΟΥ 1989 ΚΑΙ 47 ΤΟΥ 1991) Κανονισμοί του Αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L184, 14.7.2007, σ. 17. «Οδηγία 2007/36/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα