ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013"

Transcript

1 0106/ /el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ACD Επισυνάπτεται ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Attachment: 1. ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Non Regulated Publication Date: 03/12/2014

2 K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εισαγωγή Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισμού. Η εταιρική διακυβέρνηση διέπει τη σχέση μεταξύ των μετόχων, διοικητικών συμβούλων και της διευθυντικής ομάδας μιας εταιρείας. Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Κατά το 2013, η Εταιρεία έχει τηρήσει τις ακόλουθες διατάξεις: A A.1.11, A A.3.4, A.5, B.3.4 -B.3.5, Γ και του Κώδικα. Η Εταιρεία δεν έχει τηρήσει τις εξής διατάξεις του Κώδικα: A.4, B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B3.3, B3.5. Λεπτομέρειες των διατάξεων που τηρήθηκαν και επεξηγήσεις και οι λόγοι αυτών που δεν τηρήθηκαν δίνονται πιο κάτω. Α. ιοικητικό Συμβούλιο Α.1. ιοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του σημερινού ιοικητικού συμβουλίου είναι: Όνομα Θέση Αρμοδιότητα Ιδιότητα Κυριάκος Αθηαινίτης Επίτιμος Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός Επιχειρηματίας Παναγιώτης Αθηαινίτης ιευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικός Πολιτικός Μηχανικός Μιχάλης Αθηαινίτης Μέλος Εκτελεστικό Τεχνικός Μηχανικός Πόλα Κυπριανίδη Μέλος Μη Εκτελεστικό Ελεγκτής ημήτρης Χατζηαργυρού Μέλος Μη Εκτελεστικό Επιχειρηματίας Α.1.1. Το ιοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο. Κατά το 2013 το ιοικητικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει έξι φορές. Α.1.2. Το Συμβούλιο έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων. Τα κυριότερα από αυτά είναι: 1. Η εξέταση, υλοποίηση των στόχων και της στρατηγικής της Εταιρείας. 2. Ο ετήσιος προϋπολογισμός και το επιχειρησιακό σχέδιο της. 3. Οι σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 4. Οι ασυνήθεις συναλλαγές των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 5. Οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές και οι διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας. 6. Η υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων. 7. Οι ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και Συνδεδεμένων Εταιρειών με μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου ή μεγαλομετόχους. 8. Τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των ιοικητικών Συμβούλων.

3 Α.1.3. μέχρι Α Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη του την εύρυθμη λειτουργία του ιοικητικού Συμβουλίου. Ο ιευθύνων Σύμβουλος, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εργασιών του Συγκροτήματος καθώς και θέματα στρατηγικής. Επίσης: 1. Όλες οι αποφάσεις του ιοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται στην Εκτελεστική ιεύθυνση της Εταιρείας. 2. Όλοι οι ιοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη θέση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 3. Όλοι οι ιοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 4. Το ιοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη έναντι της Εταιρείας και των μετόχων της. 5. Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το ιοικητικό Συμβούλιο έχει πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας. Ο Γραμματέας, ο οποίος διορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο, διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες του ιοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των μελών του Συμβουλίου. 6. Ο Γραμματέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους νέους ιοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας για τα καθήκοντα και τις ευθύνες του καθώς και μεταγενέστερα εφ' όσον κρίνεται αναγκαίο. 7. Ο λειτουργός συμμόρφωσης έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους νέους ιοικητικούς Συμβούλους για την περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νομοθεσίας. 8. Όλοι οι ιοικητικοί Σύμβουλοι αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και περιορίζουν τον αριθμό των άλλων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε τέτοιο βαθμό που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους με την ανάλογη επίδοση. 9. Το ιοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών του δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. 10. ιοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για τη διασφάλιση ομαλής διαδοχής στα ανώτερα ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. 11. Το ιοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και διευθετεί τυχόν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης στοιχείων ενεργητικού ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

4 Α.2. Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου Α.2.1. μέχρι Α Το ιοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων, ώστε κανένας Σύμβουλος ή μικρή ομάδα Συμβούλων, δεν θα μπορεί να κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων από το ιοικητικό Συμβούλιο και καμία ομάδα Συμβούλων να μην υπερψηφίσει των άλλων δύο. Το διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Επίτιμο Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύμβουλο, ένα εκτελεστικό διοικητικό σύμβουλο και δύο μη εκτελεστικούς σύμβουλους (η κα. Πόλα Κυπριανίδη και ο κος ημήτρης Χατζηαργυρού) οι οπoίοι θεωρούνται ανεξάρτητοι σύμφωνα με τις διατάξεις Α.2.3 του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για τους πιο κάτω λόγους : (α) εν είχαν οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση (μέχρι πρώτου βαθμού) ή σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου με άλλα εκτελεστικά μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου ή τυχόν με μέτοχο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης, (β) εν είχαν άλλη ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του και συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών που από τη φύση τους επηρεάζουν ουσιαστικά την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, ούτε να είναι μέλος επιχείρησης που είναι σύμβουλος της εν λόγω Εταιρείας. (γ) εν είναι εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη ή εκτελεστικά μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης ή θυγατρικής επιχείρησης, ούτε ήταν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, (δ) εν ήταν υπάλληλοι της Εταιρείας ή του Συγκροτήματος, κατά τα τελευταία 5 χρόνια, (ε) εν έχουν ή είχαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια, οποιαδήποτε ουσιαστική επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία, είτε άμεσα, είτε ως συνέταιροι, μέτοχοι, διευθυντές ή ανώτερα στελέχη οργανισμού που έχει επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία, η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, (στ) δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση με Συμβούλους (advisors) της Εταιρείας, (ζ) εν έχουν σημαντικούς δεσμούς (cross-directorships) με άλλους ιοικητικούς Συμβούλους μέσω εμπλοκής σε άλλες εταιρείες ή σώματα, (η) εν υπηρετούν στο ιοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από 9 χρόνια, συνεχόμενα ή μη. Η κα Πόλα Κυπριανίδη έχει διορισθεί ως ανώτερος ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος με υποχρέωση να ακούει οποιεσδήποτε ανησυχίες υπάρχουν από τους μετόχους της Εταιρείας και που δεν έχουν λυθεί μέσω των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Α.3. Παροχή πληροφοριών Α.3.1. μέχρι Α.3.4. Το ιοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, που του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του. Συγκεκριμένα: 1. Η ιεύθυνση παρέχει στο ιοικητικό Συμβούλιο διευθυντικές αναφορές σε σχέση με την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας σε κάθε τακτική συνεδρίαση του ιοικητικού Συμβουλίου. 2. Ο Γραμματέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση στο ιοικητικό Συμβούλιο, και ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου είναι κατάλληλα ενημερωμένα για τα θέματα που εγείρονται στις εκάστοτε συνεδριάσεις. 3. Ο γραμματέας έχει την ευθύνη να συντάσσει τα πρακτικά κάθε συνεδρίας και να τα κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου.

5 Α.4. ιορισμοί στο ιοικητικό Συμβούλιο Το Συμβούλιο δεν έκρινε αναγκαία την τήρηση της διάταξης Α.4. και την σύσταση Επιτροπής ιορισμών λόγω της μικρής ομάδας του ιοικητικού Συμβουλίου και της μη συχνής αλλαγής της σύστασης του από την ημερομηνία ένταξης της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Α.5. Επανεκλογή Μελών ιοικητικού Συμβουλίου 1. Με βάσει το καταστατικό της Εταιρείας, το ένα τρίτο των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου αποχωρούν από το αξίωμα του ιοικητικού Συμβούλου και έχουν το δικαίωμα της επανεκλογής. 2. Οι μη-εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύμβουλοι διορίζονται για περίοδο δύο ετών και ο επαναδιορισμός τους τίθεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 3. Επιπρόσθετα, όλοι οι ιοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με τη πρώτη ευκαιρία μετά το διορισμό τους και μετέπειτα σε επανεκλογή κάθε δύο έτη. Τα ονόματα των ιοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή συνοδεύονται με τα βιογραφικά τους σημειώματα, για να έχουν οι μέτοχοι την εικόνα των ατόμων που θα απαρτίζουν το ιοικητικό Συμβούλιο. Οι διαδικασίες εκλογής και επανεκλογής των ιοικητικών Συμβουλίων καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας και από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 4. Οι ιοικητικοί Σύμβουλοι κατέχουν επίσης θέσεις σε άλλα ιοικητικά Συμβούλια τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών εταιρειών. Β. Αμοιβή Συμβούλων Β.1. ιαδικασία & Β.2. Το Ύψος και η σύνθεση των αμοιβών Το Συμβούλιο δεν έκρινε αναγκαία την τήρηση των διατάξεων Β.1. και Β.2. του κώδικα δεδομένης της μικρής διευθυντικής ομάδας που διαχειρίζεται την Εταιρεία και έγκρινε μη αναγκαία την ύπαρξη Επιτροπής Αμοιβών. Β.3. Γνωστοποίηση Η Εταιρεία δεν τηρεί τις διατάξεις Β.3.1., Β.3.2. Β.3.3. και Β.3.5 λόγω ότι το σύνολο των σχετικών αμοιβών των ιοικητικών Συμβούλων αφορούν μόνον χρηματικές αμοιβές για εκτελεστικές υπηρεσίες (με βάση συμβολαίων εργασίας) και λόγω της μη παραχώρησης μεταβλητών εισοδημάτων. Αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων Β.3.4., λεπτομερείς πληροφορίες για τις αμοιβές των εκτελεστικών συμβούλων και των συμβολαίων εργασίας τους δίδονται στην σημείωση 1, στο τέλος της παρούσας έκθεσης και θα συμπεριληφθούν στους ετήσιους λογαριασμούς με το πέρας του ελέγχου. Γ. Ευθύνη και λογιστικός έλεγχος Γ.1. Οικονομικές εκθέσεις Μέλημα του ιοικητικού Συμβουλίου είναι να υποβάλλει ισορροπημένη, λεπτομερή και κατανοητή αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας, σ όλες τις περιπτώσεις δημοσίων εκθέσεων, αναφορών σε εποπτικά όργανα καθώς και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτείται από σχετικές νομοθεσίες. Γ.1.2. Το ιοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

6 Γ.2. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου Γ.2.1. Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να επιθεωρεί τουλάχιστο μια φορά το χρόνο την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών για την επαλήθευση της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. Το ιοικητικό Συμβούλιο με τη βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου βεβαιώνει ότι για το έτος που έληξε την 31 εκεμβρίου 2013 έχει επιθεωρήσει τα συστήματα ελέγχου περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας καθώς και τις διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και τα έχει βρει ικανοποιητικά. Η Εταιρεία κατά το έτος 2013 δεν διατηρούσε τμήμα εσωτερικού ελέγχου και ούτε έχει αναθέσει σε εσωτερικούς (outsourcing),καθώς κρίνεται αποτελεσματικός ο έλεγχος που ασκεί η Οικονομική ιεύθυνση της Εταιρείας που είναι επικεφαλής ο κ. Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος έχει ευθύνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Το ιοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι έχει περιέλθει εις γνώση του παραβάσεις των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, που αφορούν την μη δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων και ένδειξης αποτελέσματος για το 2013 και καταβάλλει προσπάθειες για την άμεση δημοσιοποίηση τους. Γ.2.2.Κατά το έτος 2013, οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν παρείχαν οποιεσδήποτε άλλες μη ελεγκτικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το Συγκρότημα. Γ.2.3.Αναφορικά με οποιαδήποτε χορήγηση δανείων και παροχή εγγυήσεων σε ιοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας, συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα και λοιπών διατάξεων της Γ.2.3, λεπτομέρειες δίνονται στη σημείωση 1, στο τέλος της παρούσας έκθεσης και θα συμπεριληφθούν στους ετήσιους λογαριασμούς με το πέρας του ελέγχου. Γ.3. Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συμμόρφωση με τον Κώδικα Η Επιτροπή Ελέγχου εγκαθιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου Η επιτροπή διορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τουλάχιστον δύο μη-εκτελεστικούς ιοικητικούς Συμβούλους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι άτομο που έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Χρηματοοικονομικά. Η επιτροπή ελέγχου απαρτίζεται από τους πιο κάτω: Όνομα Θέση Ιδιότητα Πόλα Κυπριανίδη Πρόεδρος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύμβουλος ημήτρης Χατζηαργυρού Μέλος Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύμβουλος Η κα. Πόλα Κυπριανίδη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, είναι Fellow του Institute of Chartered Accountants in England and Wales με αρκετά χρόνια πείρας στο Λογιστικό και Χρηματοοικονομικό τομέα. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να βοηθήσει το ιοικητικό Συμβούλιο στην εξάσκηση αποτελεσματικής εποπτείας στις δραστηριότητες και λειτουργίες της Εταιρείας σε θέματα ελέγχου, προκειμένου να υπάρχουν διαφανείς και συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές περί οικονομικών εκθέσεων εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, να διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις με τους Ελεγκτές της Εταιρείας περιλαμβανομένων των ακολούθων θεμάτων. 1. Εισήγηση προς το ιοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή των πάσης φύσεως ελεγκτών της Εταιρείας, τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου (its cost effectiveness), καθώς και την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των ελεγκτών. Όταν οι ελεγκτές παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες μη ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή παρακολουθεί τη φύση των υπηρεσιών διατηρώντας την αντικειμενικότητα και την προστιθέμενη αξία από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 2. Ετήσια υποβολή αναφοράς στο ιοικητικό Συμβούλιο για το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της στους ελεγκτές της Εταιρείας. 3. Την ανάθεση ουσιωδών συμβουλευτικών καθηκόντων στους ελεγκτές, είτε σύμφωνα με τη σημασία τους για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύμφωνα με το ποσό της σχετικής αμοιβής. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν πρέπει να εμπιστεύονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οντότητες που ανήκουν στο ίδιο Συγκρότημα με τους ελεγκτές της Εταιρείας. Επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που οι ελεγκτές είναι σε θέση να βεβαιώσουν γραπτώς ότι η συγκεκριμένη ανάθεση δεν θα επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τους.

7 4. Προτάσεις και εισηγήσεις από τον Οικονομικό ιευθυντή ή εκτελών χρέη Οικονομικού ιευθυντή προς το ιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της επιλογής λογιστικών αρχών και λογιστικών υπολογισμών για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση, συλλέγονται τα ακριβή στοιχεία τα οποία συντάσσει η οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας υπό τη τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και υποβάλλει στο ιοικητικό Συμβούλιο για επιθεώρηση, συμβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής. Η επιτροπή ελέγχου επιβλέπει τις πιο πάνω διαδικασίες και βεβαιώνει ότι υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και ανίχνευσης απάτης. 5. Τον διορισμό κατάλληλου στελέχους ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer). 6. Με τη βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με το Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης, σύνταξη έκθεσης του ιοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής ιακυβέρνησης η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. 7. Να προβαίνει σε προτάσεις προς το ιοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το διορισμό και τον τερματισμό των υπηρεσιών του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. 8. Να πληροφορείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης σε θέματα που αφορούν το επίπεδο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. 9. Επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα. Να επιθεωρεί τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες ιοικητικός Σύμβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής, Ανώτερο Εκτελεστικό Στέλεχος, Γραμματέας, Ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει άμεσα ή έμμεσα οποιονδήποτε ουσιαστικό συμφέρον, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm's length). 10. Επιθεώρηση των εσωτερικών χρηματοοικονομικών συστημάτων (company s internal financial controls) και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (company s internal control) της Εταιρείας και ενόψει του γεγονότος ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί ξεχωριστή Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνων, των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων (risk management systems). 11. Να λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή εξηγήσεις θεωρεί αναγκαίες από οποιονδήποτε εργοδοτούμενο της Εταιρείας ή άλλα τρίτα πρόσωπα (νομικούς συμβούλους, ελεγκτές κλπ). 12. Να λαμβάνει ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή όπου θεωρείται απαραίτητο. 13. Να μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε επιπρόσθετα καθήκοντα της ανατεθούν από το ιοικητικό Συμβούλιο. 14. Να εξετάζει και να αναθεωρεί όπως κρίνεται απαραίτητο τους όρους εντολής της Επιτροπής μετά από έγκριση του ιοικητικού Συμβουλίου. 15. Να ενημερώνει το ιοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τις εργασίες της επιτροπής σε θέματα τα οποία δυνατό να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Επίσης η Επιτροπή Ελέγχου - εξασφαλίζει τη λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, του ιεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και εξετάζει τις περιοδικές εκθέσεις ελέγχου του τμήματος, διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και προτείνει στο Σ το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, αξιολογεί τον επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει επαρκή και συναφή ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και εργασιακή πείρα, συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του και οι οποίες είτε επιλύθηκαν στη συνέχεια είτε έμειναν ανεπίλυτες, συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή την έκθεση του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού

8 ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν τις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Η παραπομπή των θεμάτων στην επιτροπή ελέγχου γίνεται από το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του καταστατικού της. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων κανονισμών, η ιεύθυνση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει και εφοδιάζει την επιτροπή με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που χρειάζονται για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Οι παρόντες κανονισμοί εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των θυγατρικών εταιρειών. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου τηρούνται λεπτομερή πρακτικά τα οποία επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της. Κατά την διάρκεια του 2013 η Επιτροπή συνεδρίασε τέσσερις φορές. Ο κ. Χρίστος Παρασκευαίδης, λειτουργεί ως αρμόδιος Λειτουργός Συμμόρφωσης ο οποίος παρακολουθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου την εφαρμογή του Κώδικα.. Σχέσεις με τους μετόχους Το ιοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί και ενθαρρύνει την παρουσία όλων των Μετόχων στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ενημέρωση, ουσιαστική συζήτηση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των Μετόχων. Όλα τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα για να απαντούν σε ερωτήσεις κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση προτείνεται ξεχωριστό ψήφισμα για κάθε ουσιαστικά ξεχωριστό θέμα και πάντα προτείνεται ψήφισμα σχετικά με την ετήσια έκθεση και τους λογαριασμούς. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας ανήκουν στην ίδια κατηγορία και απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης. Ειδοποίηση για τη εκάστοτε Γενική Συνέλευση όπως επίσης και πλήρη πληροφόρηση για τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνέλευση δίνονται με βάση τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Με βάση τις διατάξεις του Κώδικα.2.1 (ε), οι μέτοχοι, εφ όσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών (5%), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο. Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου και τα Εκτελεστικά ιευθυντικά Στελέχη γνωστοποιούν οποιεσδήποτε πληροφορίες προς το ιοικητικό Συμβούλιο και προς τους μετόχους μέσω της Ετήσιας Έκθεσης και των λογαριασμών της Εταιρείας, σχετικά με οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους. Η Εταιρεία μεριμνά όπως όλοι οι μέτοχοι εξασφαλίζουν άμεσα και έγκαιρα ακριβείς αναφορές για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής κατάστασης, της απόδοσης, της ιδιοκτησίας, της λειτουργικότητας και της διακυβέρνησης της Εταιρείας. Ο κ. Χρίστος Παρασκευαίδης, λειτουργεί ως υπεύθυνος Λειτουργός Επικοινωνίας των Μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer) τα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνουν την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των Μετόχων σε θέματα που αφορούν την Εταιρεία.

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημείωση 1 Αμοιβή Συμβούλων Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής: Μη ελεγμένα Ελεγμένα Παναγιώτης Αθηαινίτης Μιχάλης Αθηαινίτης Κυριάκος Αθηαινίτης ημήτρης Χατζηαργυρού - - Πόλα Κυπριανίδη - - Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης Παναγιώτης Αθηαινίτης Συμβόλαιο εργασίας ως Εκτελεστικός ιευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για 4 χρόνια από τις 3 Ιανουαρίου 2010, με ετήσιο μισθό για τα έτη 2010 και 2011, ενώ για τα έτη 2012 και 2013 o μισθός θα έπρεπε να είναι Παρόλα αυτά ο Εκτελεστικός ιευθύνων Σύμβουλος συμφώνησε όπως ο μισθός παραμείνει στις λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας. Ο εργοδοτούμενος συμμετέχει στο ιατροφαρμακευτικό σχέδιο της Εταιρείας καθώς επίσης και στο ταμείο προνοίας των υπαλλήλων της Εταιρείας. Απαγορεύεται στον εργοδοτούμενο να εκτελεί άλλη εργασία εκτός από αυτή του ιευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας. Ο Παναγιώτης Αθηαινίτης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει εταιρεία ή να εργαστεί στον κατασκευαστικό τομέα για διάστημα δύο ετών μετά την αποχώρηση του από την Εταιρεία. Μιχάλης Αθηαινίτης Αναθεωρημένο συμβόλαιο εργασίας ως Σύμβουλος της Εταιρείας για 4 χρόνια από τις 3 Ιανουαρίου 2010, με ετήσιο μισθό για τα έτη 2010 και 2011, ενώ για τα έτη 2012 και 2013 ο μισθός θα έπρεπε να είναι Παρόλα αυτά ο Σύμβουλος συμφώνησε όπως ο μισθός παραμείνει στις λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε αρνητικό αντίκτυπο στο λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας. Ο εργοδοτούμενος συμμετέχει στο ιατροφαρμακευτικό σχέδιο της Εταιρείας καθώς επίσης και στο ταμείο προνοίας των υπαλλήλων της Εταιρείας. Απαγορεύεται στον εργοδοτούμενο να εκτελεί άλλη εργασία εκτός από αυτή του Συμβούλου της Εταιρείας. Ο Μιχάλης Αθηαινίτης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει εταιρεία ή να εργαστεί στον κατασκευαστικό τομέα για διάστημα δύο ετών μετά την αποχώρηση του από την Εταιρεία. Κυριάκος Αθηαινίτης Αναθεωρημένο συμβόλαιο εργασίας ως Σύμβουλος της Εταιρείας για 2 χρόνια από τις 3 Ιανουαρίου 2012, με ετήσιο μισθό και για τα δύο έτη. Απαγορεύεται στον εργοδοτούμενο να εκτελεί άλλη εργασία εκτός από αυτή του Συμβούλου της Εταιρείας. Ο Κυριάκος Αθηαινίτης δεσμεύεται να μην εργοδοτηθεί σε ανταγωνιστική εταιρεία για διάστημα δύο ετών μετά την αποχώρηση του από την Εταιρεία. Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων Μη ελεγμένα Ελεγμένα Παναγιώτης Αθηαινίτης Μιχάλης Αθηαινίτης ημήτρης Χατζηαργυρού Κυριάκος Αθηαινίτης Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των συμβούλων φέρουν ετήσιο τόκο 9% και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. Το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει δεσμευτεί όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για πλήρη διευθέτηση και αποπληρωμή όλων των πιο πάνω χρεωστικών υπολοίπων. Εισπρακτέα από συγγενική εταιρεία Μη ελεγμένα Ελεγμένα Όνομα Α.Τ.Α. (Architects and Engineers) Limited Mέλος του ιοικητικού Συμβουλίου κατέχει το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Α.Τ.Α. (Architects and Engineers) Limited. Το εισπρακτέο ποσό από την Α.Τ.Α. (Architects and Engineers) Limited δεν φέρει τόκο και δεν έχει προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας, σε συνεδρία του στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως εφαρµόσει την παράγραφο Γ3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής:

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής: ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : 4 η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 25 Απριλίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ...5 Α.1 ιοικητικό Συμβούλιο...5 Α.2. Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου...7

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση Απρίλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Εισαγωγή... 2 1 ιοικητικοί Σύμβουλοι... 3 1.1 ιοικητικό Συμβούλιο... 3 1.2 Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου... 7

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 1. Ρόλος της Επιτροπής Αμοιβών HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Η Επιτροπή Αμοιβών συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.Ε. Παρ. III(I) 6880 Κ.Α.Π. 675/2004 Αρ. 3889, 6.8.2004 Αριθμός 675 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Ρόλος της Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135

0091/ /el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD ACT. Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο 135 0091/00020087/el Γενική Συνέλευση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας και Εκτατης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 2011

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 2011 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης 2011 CYTRUSTEES 1 Εταιρική ιακυβέρνηση Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β ιοικητικό Συµβούλιο Γ Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013

Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 Cytrustees Investment Public Company Limited Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2013 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή - Βεβαίωση Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1. Ίδρυση / Αποστολή Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων («ΕΔΚ») της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ ( η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Co Ltd Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2009

Cytrustees Investment Public Co Ltd Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2009 Cytrustees Investment Public Co Ltd Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2009 CYTRUSTEES 1 Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα

Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα 0091/00019356/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα Έγκριση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 και συναφή θέματα ACT

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0056/00020325/el Γενική Συνέλευση UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2017 Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. UFI Attachment: 1. UFI Announcement Non

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 0054/00008520/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται αναθεωρήμενη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΕΡΟΣ Α Η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών και διαδικασιών σωστής εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH

0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD LHH 0022/00014079/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD Διορισμός πρόσθετου μέλους στην Επιτροπή Διορισμών Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτονται: Ανακοίνωση Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Τελικά Αποτελέσματα 0054/00002725/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachments: 1. announcement

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικός Σύμβουλος Διασπορά (Free Float) Ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώσει 3 έτη τους ελεγμένους λογαριασμούς του με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 0042/00012169/el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Αποφάσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29 Απριλίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Karaolis Group Public Ltd σε συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2009 στις 4 μ.μ. έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη, Θεσσαλονίκη Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ΓΕΜΗ 057659404000 σε

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. 3 Ιουνίου 211 Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 29 Ιουνίου 211 και ώρα 17: στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. H1 IMS SFS GROUP 0042/00015667/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Έγκριση Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρησης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. 0103/00002996/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Attachment: 1. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο

0042/ /el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachment: 1. Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης - δεύτερο εξάμηνο 0042/00013728/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited της Ενδιάμεσης Ενοποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 ( ). 7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασ

αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 ( ). 7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00)

(Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 30 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (Α Επαναληπτική Γ.Σ. της 14 ης Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00) Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα