ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έκδοση 4, Οκτώβριος 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Εισαγωγή ιοικητικοί Σύμβουλοι ιοικητικό Συμβούλιο Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου Παροχή Πληροφοριών Επιτροπή ιορισμών ιαδικασία ιορισμών: Επιτροπή ιορισμών Σύνθεση Επιτροπής ιορισμών Όροι Εντολής Επιτροπής ιορισμών Επανεκλογή Συμβούλων Επιτροπή Αμοιβών Αμοιβές ιοικητικών Συμβούλων: Επιτροπή Αμοιβών Σύνθεση Επιτροπής Αμοιβών Όροι Εντολής Επιτροπής Αμοιβών Συμβόλαια Εργοδότησης Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων Γνωστοποίηση Ευθύνη Και Λογιστικός Έλεγχος Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου Εσωτερικός Έλεγχος Επιτροπή Ελέγχου: Όροι Εντολής Σύστημα ιαχείρισης Ελέγχου ιορισμός Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Σχέσεις Με Μετόχους Γενικές Συνελεύσεις Μεταχείριση των Μετόχων Λειτουργός Επικοινωνίας Μετόχων με την Εταιρεία Θεσμικοί Επενδυτές

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστημάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισμού. Η Εταιρική ιακυβέρνηση διέπει τη σχέση μεταξύ των Μετόχων, ιοικητικών Συμβούλων και της διευθυντικής ομάδας μίας εταιρείας. Η ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) που καταρτίστηκε από το ΧΑΚ και τηρεί τις διατάξεις του Κώδικα, με βάση την απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου Το Εγχειρίδιο Εταιρικής ιακυβέρνησης ( το Εγχειρίδιο ) παραθέτει τις πρόνοιες του Κώδικα όπως αυτές εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Το Εγχειρίδιο παραθέτει επίσης τις υποχρεώσεις της Εταιρείας αναφορικά με ενέργειες, γνωστοποιήσεις, ανακοινώσεις και βεβαιώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα. Όταν και εφόσον οι πρόνοιες του Κώδικα μεταβληθούν ή υπάρξει αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής του Κώδικα από την Εταιρεία τότε θα γίνονται και οι κατάλληλες αλλαγές στο Εγχειρίδιο. Οι αλλαγές αυτές θα λαμβάνουν τη μορφή νέων εκδόσεων του εγχειριδίου και όχι με την ενσωμάτωση επιπρόσθετων προσθηκών. 2

4 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1.1 ιοικητικό Συμβούλιο Το ιοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και από 6 μη εκτελεστικούς ιοικητικούς Συμβούλους. Οι 4 από τους 7 ιοικητικούς Σύμβουλους (δηλαδή το 57%) θεωρούνται ανεξάρτητοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. Τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου είναι: ημητράκης Σταύρου Πρόεδρος Μη Ανεξάρτητος Λευτέρης Χριστοφόρου Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητος ρ. Νέαρχος Ιωάννου Αντιπρόεδρος Μη Ανεξάρτητος Βαγγέλης Γεωργίου Μέλος Μη Ανεξάρτητος Κρίτων Γεωργιάδης Μέλος Ανεξάρτητος Φώτης ημητριάδης Μέλος Ανεξάρτητος Μαρία Ιωάννου Θεοδώρου Μέλος Ανεξάρτητος Συνεδρίες Το ιοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει τουλάχιστο 6 φορές το χρόνο για εξέταση των διαφόρων θεμάτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του. Α.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο Επίσημο Πρόγραμμα Θεμάτων ιοικητικού Συμβουλίου Το ιοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που είναι στη δικαιοδοσία του με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113., εκτός όπου συγκεκριμένα θέματα έχουν εκχωρηθεί στην εκτελεστική διεύθυνση της Εταιρείας. Κατ ελάχιστο το ιοικητικό Συμβούλιο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα ακόλουθα θέματα: 1. Τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική της Εταιρείας. 2. Τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο της. 3. Τις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 4. Τις ασυνήθεις συναλλαγές των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το ιοικητικό Συμβούλιο. 5. Τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας. 6. Την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων. 7. Τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και συνδεδεμένων Εταιρειών της, οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες ιοικητικός Σύμβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, Γραμματέας, Ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συμφέρον. 8. Την επιλογή, το διορισμό και τον τερματισμό των υπηρεσιών του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή (Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής ή ιευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός ιευθυντής ή CEO) ή του ανώτατου εκτελεστικού ιευθυντικού στελέχους της Εταιρείας. 9. Τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των ιοικητικών Συμβούλων. 3

5 Α.1.2. Το Συμβούλιο πρέπει να έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Το πρόγραμμα τέτοιων θεμάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ ελάχιστον: (α) Τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική της Εταιρείας. (β) Τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο της. (γ) Τις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. (δ) Τις ασυνήθεις συναλλαγές των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. (ε) Τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας. (στ) (ζ) (η) (θ) Την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων. Τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και συνδεδεμένων Εταιρειών της, οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες Διοικητικός Σύμβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ανώτερο εκτελεστικό στέλεχος, Γραμματέας, Ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συμφέρον. Την επιλογή, το διορισμό και τον τερματισμό των υπηρεσιών του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής ή Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής ή CEO) ή του ανώτατου εκτελεστικού Διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας εάν χρησιμοποιείται άλλος όρος. Τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων. Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει γνωστοποιήσει τη διατήρηση της αποκλειστικής αρμοδιότητας από το ίδιο για λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων στον Πρώτο Εκτελεστικό ιευθυντή της Εταιρείας. Χρέη Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή της Εταιρείας εκτελεί ο Γενικός ιευθυντής κ. Νίκος Μιχαηλάς Εκχώρηση Εξουσιών Στην Εκτελεστική ιεύθυνση Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει εκχωρήσει τις ακόλουθες εξουσίες του στον Πρώτο Εκτελεστικό ιευθυντή της Εταιρείας: Tη διαχείριση των καθημερινών, συνήθων εργασιών της Εταιρείας. Την υλοποίηση των αποφάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου. Την οργάνωση των εργασιών της Εταιρείας για επίτευξη των στόχων που θέτει το ιοικητικό Συμβούλιο. ιακοπή μέρους των εργασιών και νέοι τομείς δραστηριοτήτων απαιτούν απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου. Η εκχώρηση των εξουσιών αυτών έχει κοινοποιηθεί στους εκτελεστικούς συμβούλους. Α.1.3. Ο βαθμός διατήρησης αποκλειστικής αρμοδιότητας για λήψη ορισμένων αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίζεται στην παράγραφο Α.1.2 πιο πάνω για τις οποίες δεν έγινε αντίστοιχη εκχώρηση στην Εκτελεστική Διεύθυνση της Εταιρείας, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εκτελεστική Διεύθυνση της Εταιρείας ιαδικασία για Ανεξάρτητες Επαγγελματικές Συμβουλές Όλοι οι ιοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και λαμβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου θελήσει να λάβει ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή με έξοδα της Εταιρείας τότε θα πρέπει να ζητηθεί έγκριση από το ιοικητικό Συμβούλιο. 4

6 Α.1.4. Α.1.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καθιερώσει διαδικασία, βάσει της οποίας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται, προς καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, να λαμβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους Ευθύνες Γραμματέα της Εταιρείας Ο Γραμματέας της Εταιρείας είναι ο κ. Νίκος Μιχαηλάς. Ο Γραμματέας έχει ευθύνη έναντι του ιοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του ιοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οποιαδήποτε αλλαγή του Γραμματέα θα αποφασίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας θα μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των αναγκαίων πληροφοριών (περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου) που οι σύμβουλοι πρέπει να λαμβάνουν πριν από κάθε συνεδρία έτσι ώστε να τους δίδεται ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα αποστέλλονται τουλάχιστο 2 μέρες πριν τη συνεδρία (εκτός σε έκτακτες περιπτώσεις) και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: 1. Ειδοποίηση συνεδρίας και θέματα προς συζήτηση/ ημερήσια διάταξη. 2. Πρακτικά προηγούμενης συνεδρίας. 3. Έγγραφα που υποστηρίζουν τις προτεινόμενες αποφάσεις ή επεξηγούν γεγονότα ή προσφέρουν άλλη ενημέρωση. Α.1.5. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με ισχύοντες κανονισμούς. Αλλαγή του Γραμματέα της Εταιρείας θα πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου Ενημέρωση και Επιμόρφωση Η Εταιρεία θα οργανώνει ετήσια ενημερωτική παρουσίαση/σεμινάριο για όλους τους συμβούλους αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα: Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβούλων με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Τις συνεχείς υποχρεώσεις της Εταιρείας και τις υποχρεώσεις των Συμβούλων με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμους. Τις αλλαγές στα πιο πάνω κατά τη διάρκεια του έτους. Α.1.7. Κάθε σύμβουλος πρέπει να τυγχάνει κατάλληλης ενημέρωσης και επιμόρφωσης την πρώτη φορά που αυτός ή αυτή διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγμένης Εταιρείας, καθώς και μεταγενέστερα εφ όσον είναι αναγκαίο. Επίσης έχει την υποχρέωση να έχει γνώση της περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νομοθεσίας, όπως επίσης και της περί εταιρειών νομοθεσίας και ειδικότερα τα σημεία οποία αφορούν τη θέση την οποία κατέχει. 5

7 1.1.7 Αφιέρωση απαραίτητου Χρόνου για Εκτέλεση Καθηκόντων Εγχειρίδιο Εταιρικής Διακυβέρνησης 1. Οι ιοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ότι θα αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και θα περιορίζουν τον αριθμό των άλλων επαγγελματικών του υποχρεώσεων (ειδικότερα θέσεις σε ιοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών) σε τέτοιο βαθμό που να τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους με την ανάλογη επίδοση. 2. Ο κάθε ιοικητικός Σύμβουλος οφείλει να δηλώνει προς την Εταιρεία πάνω σε ετήσια βάση τις θέσεις που κατέχει σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών. 3. Ο κάθε ιοικητικός Σύμβουλος οφείλει να ενημερώνει το ιοικητικό Συμβούλιο πριν αναλάβει θέσει στο ιοικητικό Συμβούλιο άλλης εταιρείας. 4. Κάθε νέος ιοικητικός Σύμβουλος οφείλει να δηλώνει προς την Εταιρεία τις θέσεις που κατέχει σε ιοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών πριν διοριστεί ως ιοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας. Α.1.8. Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα πρέπει να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων του και θα πρέπει να περιορίζει τον αριθμό των άλλων επαγγελματικών του υποχρεώσεων (ειδικότερα θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών) σε τέτοιο βαθμό που να του επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων του με την ανάλογη επίδοση Συλλογική Ευθύνη ιοικητικού Συμβουλίου Το ιοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών του δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. Α.1.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών του δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. (Κάποια μέλη εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά ίσως αναλαμβάνουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα, για τις οποίες λογοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει εν απαρτία. Ανεξαρτήτως των ιδιαιτέρων αυτών αρμοδιοτήτων που δίδονται σε ορισμένα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων του) ιασφάλιση Ομαλής ιαδοχής στα Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη Το ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής στα ανώτερα ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την πολιτική διορισμού, τερματισμού καθώς και ορίου αφυπηρετήσεις των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας. Α Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μεριμνά για τη διασφάλιση ομαλής διαδοχής στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων Το ιοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί και να διευθετεί τυχόν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων της Εταιρείας. Τα θέματα σύγκρουσης συμπεριλαμβάνουν και τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στοιχείων ενεργητικού ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. 6

8 Α Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης στοιχείων ενεργητικού ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη. 1.2 Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση ιοικητικού Συμβουλίου Η σύνθεση του ιοικητικού Συμβουλίου προνοεί ότι τουλάχιστο 4 από τους 7 συμβούλους να είναι μη εκτελεστικοί σύμβουλοι και μάλιστα τουλάχιστο 4 να είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία. Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύμβουλος είναι αυτός που: i. εν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση (μέχρι πρώτου βαθμού) ή σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου με άλλα εκτελεστικά μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου ή τυχόν με μέτοχο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης, ii. iii. iv. εν πρέπει να έχει άλλη ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του και συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών που από τη φύση τους επηρεάζουν ουσιαστικά την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, ούτε να είναι μέλος επιχείρησης που είναι σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας. Επιπρόσθετα ιοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα θεωρούνται ανεξάρτητοι εάν είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε οι σύζυγοι τους, τα ανήλικα παιδιά τους, οι γονείς τους καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου τους και στις οποίες εξασκούν ουσιαστικό έλεγχο έχουν δάνεια ή εγγυήσεις συνολικά πέραν των 500,000. εν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή εκτελεστικό μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης ή θυγατρικής επιχείρησης, ούτε ήταν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, εν πρέπει να ήταν υπάλληλος της εταιρείας ή του Συγκροτήματος τα τελευταία 5 χρόνια, v. εν πρέπει να έχει ή είχε κατά τα τελευταία 3 χρόνια οποιαδήποτε ουσιαστική επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία,είτε άμεσα, είτε ως συνέταιρος, μέτοχος, ιευθυντής ή Ανώτερο Στέλεχος Οργανισμού που έχει επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία, η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, vi. vii. viii. εν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση με Συμβούλους (advisors) της Εταιρείας, εν πρέπει να έχει σημαντικούς δεσμούς (cross-directorships) με άλλους ιοικητικούς Συμβούλους μέσω εμπλοκής σε άλλες εταιρείες ή σώματα, εν πρέπει να υπηρετεί στο ιοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από 9 χρόνια, συνεχόμενα ή μη, ix. Όσον αφορά εταιρείες όπου ο κύριος μέτοχος είναι η Κυβέρνηση, τότε δεν θα θεωρούνται ως ανεξάρτητοι ιοικητικοί Σύμβουλοι οι: Υπουργοί, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη ημοτικών Συμβουλίων ή άλλων Τοπικών Αρχών, Θρησκευτικοί 7

9 Λειτουργοί, ημόσιοι Υπάλληλοι και μέλη των Ενόπλων υνάμεων ή των υνάμεων Ασφαλείας της ημοκρατίας. Οι ιοικητικοί Σύμβουλοι οι οποίοι θεωρούνται ανεξάρτητοι πρέπει να υποβάλουν στο ΧΑΚ μαζί με την Ετήσια Έκθεση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης υπογραμμένη βεβαίωση Ανεξαρτησίας ότι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόνοια αυτή. Τα ονόματα των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων καθώς εκείνα του Προέδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή θα γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης. Α.2.1. Α.2.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει μη - Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους σε τέτοιο αριθμό και με επαρκείς ικανότητες, γνώση και εμπειρία, προκειμένου οι απόψεις τους να έχουν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ είτε στην Αγορά Μεγάλων Έργων είτε στην Αγορά της Ποντοπόρου Ναυτιλίας. Για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες είτε στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ είτε στην Αγορά Μεγάλων Έργων είτε στην Αγορά της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, τουλάχιστον το 50% του Διοικητικού τους Συμβουλίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, θα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητους μη-εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Αν δεν πληρείται το κριτήριο του 50% θα πρέπει κατ ελάχιστον το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και πρόσθετα οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν σχετική επεξήγηση στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, για τον αριθμό των Διοικητικών Συμβούλων που δεν είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί και που υπερβαίνουν το ποσοστό του 50% και υποβάλλουν σχετικό αίτημα για παροχή εύλογου χρονικού διαστήματος συμμόρφωσης στο Συμβούλιο του ΧΑΚ. Το Συμβούλιο του ΧΑΚ δύναται να εγκρίνει τα αιτήματα των εταιρειών, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προς συμμόρφωση τους, που δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τους 12 μήνες. Σημειώνεται ότι στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στις υπόλοιπες Αγορές του ΧΑΚ η πλειοψηφία των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων ή κατ ελάχιστο 2 άτομα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι. Κατ ελάχιστον ο κάθε ανεξάρτητος μή-εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση (μέχρι πρώτου βαθμού) ή σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου με άλλα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τυχόν με μέτοχο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης, Δεν πρέπει να έχει άλλη ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του και συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών που από τη φύση τους επηρεάζουν ουσιαστικά την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, ούτε να είναι μέλος επιχείρησης που είναι σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας. Επιπρόσθετα Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα θεωρούνται ανεξάρτητοι εάν είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε οι σύζυγοι τους, τα ανήλικα παιδιά τους, οι γονείς τους καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου τους και στις οποίες εξασκούν ουσιαστικό έλεγχο έχουν δάνεια ή εγγυήσεις συνολικά πέραν των 500,000. Δεν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης ή θυγατρικής επιχείρησης, ούτε ήταν κατά τους τελευταίους 12 μήνες, Δεν πρέπει να ήταν υπάλληλος της εταιρείας ή του Συγκροτήματος τα τελευταία 5 χρόνια, Δεν πρέπει να έχει ή είχε κατά τα τελευταία 3 χρόνια οποιαδήποτε ουσιαστική επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία,είτε άμεσα, είτε ως συνέταιρος, μέτοχος, Διευθυντής ή Ανώτερο Στέλεχος Οργανισμού που έχει επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία, η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση με Συμβούλους (advisors) της Εταιρείας, 8

10 (ζ) Δεν πρέπει να έχει σημαντικούς δεσμούς (cross-directorships) με άλλους Διοικητικούς Συμβούλους μέσω εμπλοκής σε άλλες εταιρείες ή σώματα, (η) Δεν πρέπει να υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από 9 χρόνια, συνεχόμενα ή μη, (θ) Όσον αφορά εταιρείες όπου ο κύριος μέτοχος είναι η Κυβέρνηση, τότε δεν θα θεωρούνται ως ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι οι: Υπουργοί, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη Δημοτικών Συμβουλίων ή άλλων Τοπικών Αρχών, Θρησκευτικοί Λειτουργοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Δημοκρατίας. (ι) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οι οποίοι θεωρούνται ανεξάρτητοι πρέπει να υποβάλουν στο ΧΑΚ μαζί με την Ετήσια Έκθεση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης υπογραμμένη βεβαίωση Ανεξαρτησίας ότι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόνοια αυτή. Α.2.4. Τα ονόματα των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Σύμβουλων που θεωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι με την προαναφερθείσα έννοια ανεξάρτητοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Τα ονόματα του Πρόεδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση Σύνθεση ιοικητικού Συμβουλίου Σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου Α2.2 του Κώδικα, όλοι οι ιοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας είναι μη εκτελεστικοί. Ως εκ τούτου το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν περιλαμβάνει κανένα Εκτελεστικό ιοικητικό Σύμβουλο. Λόγω της μη συμμόρφωσης με την συγκεκριμένη διάταξη του Κώδικα, θα γίνεται σχετική επεξήγηση στο δεύτερο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης περί Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το πιο πάνω δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Κώδικα: A.2.2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Εξαίρεση από τον διορισμό Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων έχουν μόνο οι Επενδυτικοί Οργανισμοί οι οποίοι έχουν Διαχειριστή Επενδύσεων (fund manager) Ανώτερος Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύμβουλος Το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει διορίσει τον κ. Λευτέρης Χριστοφόρου ως Ανώτερο Μη-Εκτελεστικό Ανεξάρτητο ιοικητικό Σύμβουλο. Ο Ανώτερος Μη-Εκτελεστικός Ανεξάρτητος ιοικητικός Σύμβουλος οφείλει να είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας. Α.2.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν από τους ανεξάρτητους μη- Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας ιαχωρισμός Προέδρου & Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή Ο Πρόεδρος κατέχει τη θέση του ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο Γενικός ιευθυντής είναι ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής της Εταιρείας. Ο διαχωρισμός αυτός θεωρείται από την Εταιρεία ως ο πλέον κατάλληλος για τη λειτουργία του ιοικητικού Συμβουλίου και για την ορθή από αυτό εποπτεία και έλεγχο των Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων και της ιεύθυνσης της Εταιρείας. Α.2.6. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν τύχουν διαχωρισμού, θα πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση στο δεύτερο μέρος της έκθεσης. 9

11 1.3 Παροχή Πληροφοριών Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου και ο Πρώτος Εκτελεστικός ιευθυντής θα μεριμνούν για την έγκαιρη αποστολή των αναγκαίων πληροφοριών (περιλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου) που οι σύμβουλοι πρέπει να λαμβάνουν πριν από κάθε συνεδρία έτσι ώστε να τους δίδεται ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα αποστέλλονται τουλάχιστο δύο μέρες πριν τη συνεδρία (εκτός σε έκτακτες περιπτώσεις) και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Ειδοποίηση συνεδρίας και θέματα προς συζήτηση/ ημερήσια διάταξη Πρακτικά προηγούμενης συνεδρίας Έγγραφα που υποστηρίζουν τις προτεινόμενες αποφάσεις ή επεξηγούν γεγονότα ή προσφέρουν άλλη ενημέρωση. Α.3.1. Α.3.2. Α.3.3. Α.3.4. Η διεύθυνση έχει την υποχρέωση να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η πληροφόρηση που παρέχεται από τη διεύθυνση δεν είναι επαρκής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση. Ο Πρόεδρος πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για θέματα που εγείρονται σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχουν στη διάθεση τους έγκαιρα όλα τα έγγραφα σχετικά με τη συνεδρία, έτσι που να τους παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα μελετήσουν. Έγκαιρη ειδοποίηση θα πρέπει να δίδεται προς όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους και για οποιεσδήποτε έκτακτες συνεδρίες. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και να βεβαιώνει ότι όλα τα θέματα στην ημερήσια διάταξη υποστηρίζονται επαρκώς με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Το συντομότερο δυνατό μετά από το πέρας μιας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε πριν την επόμενη συνεδρία, τα πρακτικά της συνεδρίας στα οποία θα πρέπει να καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που λήφθηκαν, θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των Διοικητικών Συμβούλών. 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΡΙΣΜΩΝ 2.1 ιαδικασία ιορισμών: Επιτροπή ιορισμών Το ιοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας όπως οι ιοικητικοί Σύμβουλοι κατέχουν ευρεία και επιτυχή επιχειρηματική εμπειρία καθώς και την ανάλογη κατάρτιση, ακεραιότητα και κρίση έτσι ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν την Εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της για το συμφέρον όλων των μετόχων. Για το λόγο αυτό το ιοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία Επιτροπής ιορισμών για να εξετάζει εισηγήσεις για το διορισμό προσώπων στο ιοικητικό Συμβούλιο. Οι διορισμοί στο ιοικητικό Συμβούλιο παραμένουν αποκλειστική ευθύνη του ιοικητικού Συμβουλίου αλλά η επιλογή των νέων ιοικητικών Συμβούλων πρέπει να γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της εξέτασης της Επιτροπής ιορισμών. Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής ιορισμών πρέπει να είναι μη-εκτελεστικοί ιοικητικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συμβουλίου, είτε ένας μη-εκτελεστικός ιοικητικός Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ιορισμών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. 10

12 Α.4.1. Α.4.2. Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Διορισμών προκειμένου να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση που είναι μη Εκτελεστικός), είτε ένας μη-εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Ο καθορισμός ενός ατόμου ως ικανού και κατάλληλου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκτός από την γνώση και την εμπειρία, την τιμιότητα και το αξιόχρεο του ατόμου. 2.2 Σύνθεση Επιτροπής ιορισμών Με βάση απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή ιορισμών θα αποτελείται από τους ακόλουθους ιοικητικούς Συμβούλους: Πρόεδρος: Μέλη: ημητράκης Σταύρου Λευτέρης Χριστοφόρου, Βαγγέλης Γεωργίου Γραμματέας: Νίκος Μιχαηλάς 2.3 Όροι Εντολής Επιτροπής ιορισμών Οι όροι εντολής της Επιτροπής ιορισμών είναι οι εξής: Μέλη Η Επιτροπή θα διορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τρία μέλη. Σε περίπτωση που σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής, παύσει να είναι σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο πριν την λήξη της θητείας της Επιτροπής το ιοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του μέλους που απεχώρησε. Τα μέλη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ιορισμών θα διορίζονται από το ιοικητικό Συμβούλιο. ύο παρόντα μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία Άλλοι Παρευρισκόμενοι Οποιοδήποτε άλλο μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούται να παρίσταται στις συνεδρίες της Επιτροπής. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα ασκεί ο Γραμματέας της Εταιρείας Εξουσίες Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο να διερευνά οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει εντός των καθηκόντων της. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ιοικητικό Συμβούλιο όπως λαμβάνει νομική ή άλλη ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή χρειάζεται και όπως προσκαλεί στις συνεδρίες της άτομα με σχετική εμπειρία εάν κρίνει τούτο ως αναγκαίο. 11

13 2.3.4 Καθήκοντα Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα εξής: 1. Να καθορίζει, και να επανεξετάζει από καιρό σε καιρό, το απαιτούμενο προφίλ δεξιοτήτων και εμπειρίας που πρέπει να έχει ένα πρόσωπο που υπηρετεί ως μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου. 2. Να εξετάζει εισηγήσεις για διορισμό μελών του ιοικητικού Συμβουλίου με βάση το πιο πάνω προφίλ και να παραδίδει σχετική έκθεση στο ιοικητικό Συμβούλιο με βάση την οποία αυτό θα αποφασίζει για το διορισμό συγκεκριμένου προσώπου. 3. Το πιο πάνω προφίλ πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα που θα περιλαμβάνουν (ι) δεξιότητες και εμπειρία, (ιι) προτιμητέα ηλικία (ιιι) διαθέσιμος χρόνος, (ιv) εταιρείες με τις οποίες δεν δύναται να έχει σχέση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, (v) χρόνος που αναμένεται να απασχολείται στην εταιρεία, (vι) πληροφορίες που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο υποψήφιος πριν συναντηθεί με το ιοικητικό Συμβούλιο. 4. Να εξετάζει άλλα θέματα σχετικά με διορισμούς όπως αυτά θα καθορίζονται από καιρού εις καιρό από το ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Πρακτικά Ο Γραμματέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής σε όλα τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου Συχνότητα συνεδριάσεων Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά ανά έτος. 2.4 Επανεκλογή Συμβούλων Με βάση το άρθρο 90 του καταστατικού της εταιρείας κάθε έτος αποχωρεί το ένα τρίτο των ιοικητικών Συμβούλων αλλά (με βάση το άρθρο 92 του καταστατικού) υπόκεινται σε επανεκλογή. Οι σύμβουλοι που αποχωρούν είναι (με βάση το άρθρο 91 του καταστατικού) εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη θητεία στο ιοικητικό Συμβούλιο. Οι ιοικητικοί Σύμβουλοι υπόκεινται σε εκλογή από τους Μετόχους στην πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων που ακολουθεί το διορισμό τους και προσφέρονται για επανεκλογή κατά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία χρόνια σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Τα ονόματα των ιοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για διορισμό ή επανεκλογή θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή βιογραφικά σημειώματα. Α.5.1. Α.5.2. Υπό την αίρεση των διατάξεων του Περί Εταιρειών Νόμου οι οποίες αφορούν την απομάκρυνση Διοικητικών Συμβούλων και την υποχρέωση να υπόκεινται σε επανεκλογή, οι μη-εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να διορίζονται για συγκεκριμένη θητεία και ο επαναδιορισμός τους δεν πρέπει να είναι αυτόματος. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά από το διορισμό τους και μετέπειτα σε επανεκλογή κατά διαστήματα που να μην υπερβαίνουν τα τρία χρόνια. Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι μέτοχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένη απόφαση για την εκλογή τους. 12

14 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 3.1 Αμοιβές ιοικητικών Συμβούλων: Επιτροπή Αμοιβών Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο ιοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με το πλαίσιο και το ύψος των αμοιβών των ιοικητικών Συμβούλων, καθορίζοντας εκ μέρους του ιοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα πακέτα αμοιβής για κάθε ιοικητικό Σύμβουλο. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να αποτελείται αποκλείστηκα από μη-εκτελεστικούς ιοικητικούς Σύμβουλους. Το ιοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο Έκθεση Αμοιβών στους μετόχους της εταιρείας. Η έκθεση πρέπει να αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεση της Εταιρείας και πρέπει να κάνει αναφορά στην πολιτική της Εταιρείας για τις αμοιβές των Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων. Επίσης στην έκθεση Αμοιβών πρέπει να γνωστοποιούνται τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Αμοιβών. 3.2 Σύνθεση Επιτροπής Αμοιβών Με βάση απόφαση του ιοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Αμοιβών θα αποτελείται από τους ακόλουθους ιοικητικούς Συμβούλους: Πρόεδρος: Μέλη: ρ. Νέαρχος Ιωάννου Λευτέρης Χριστοφόρου, Κρίτωνας Γεωργιάδης Γραμματέας: Νίκος Μιχαηλάς 3.3 Όροι Εντολής Επιτροπής Αμοιβών Οι όροι εντολής της Επιτροπής Αμοιβών είναι οι εξής: Μέλη Η Επιτροπή Αμοιβών θα διορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί την Ετήσια Γενική Συνέλευση για περίοδο μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα απαρτίζεται από τρία μέλη. Σε περίπτωση που ιοικητικός Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής Αμοιβών, παύσει να είναι σύμβουλος για οποιοδήποτε λόγο πριν την λήξη της θητείας της Επιτροπής το ιοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται να διορίσει αντικαταστάτη του μέλους που απεχώρησε μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα διορίζεται από το ιοικητικό Συμβούλιο. ύο παρόντα μέλη της Επιτροπής θα αποτελούν απαρτία Άλλοι Παρευρισκόμενοι Οποιοδήποτε άλλο μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούται να παρίσταται στις συνεδρίες της Επιτροπής πλην των Εκτελεστικών Συμβούλων. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα ασκεί ο Γραμματέας της Εταιρείας Συχνότητα Συνεδριάσεων Η Επιτροπή Αμοιβών θα συνεδριάζει τουλάχιστο δύο φορές ανά έτος. 13

15 3.3.4 Εξουσίες Η Επιτροπή Αμοιβών εξουσιοδοτείται από το Συμβούλιο να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει εντός των καθηκόντων της. Η Επιτροπή Αμοιβών μπορεί να λαμβάνει επαγγελματικές συμβουλές εντός και εκτός της Εταιρείας Καθήκοντα Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών είναι τα εξής: 1. Ο εξέταση των αμοιβών των Εκτελεστικών Συμβούλων. Η εξέταση του ύψους της αμοιβής των Εκτελεστικών Συμβούλων θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: Τις ευθύνες, τον όγκο εργασίας και την απόδοση τους. Τις αμοιβές που ισχύουν για παρόμοιες θέσεις σε άλλους οργανισμούς ή εταιρείες παρομοίου μεγέθους. Την ανάγκη προσέλκυσης ή διατήρησης ατόμων με τα αναγκαία προσόντα και ικανότητες. Τη σύνδεση της αμοιβής των Εκτελεστικών Συμβούλων με την απόδοση της Εταιρείας και την προώθηση των συμφερόντων των μετόχων. Τις απόψεις του Προέδρου του ιοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού ιευθυντή της Εταιρείας όσον αφορά τις αμοιβές των άλλων Εκτελεστικών Συμβούλων. εν πρέπει να παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) σε Εκτελεστικούς ιοικητικούς Συμβούλους σε τιμή χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, πριν από την ημερομηνία παραχώρησης τους. Σχέδια με τα οποία παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) πρέπει να υιοθετούνται μόνο μετά από έγκριση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 2. Η εξέταση των αμοιβών των μη-εκτελεστικών Συμβούλων. Η εξέταση του ύψους της αμοιβής των μη εκτελεστικών συμβούλων θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: Το χρόνο που διαθέτουν για τι συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση της Εταιρείας Οι αμοιβές δεν θα πρέπει να συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας. Η αμοιβή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή απόκτησης μετοχών της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής στο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. 3. Η εξέταση πιθανών κινήτρων (incentive payments) και ο καθορισμός σχετικών κριτηρίων. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνεται και η εξέταση παραχώρησης δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (share options). 4. Η εισήγηση προς το ιοικητικό Συμβούλιο πρότασης για καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων και άλλων ωφελημάτων των συμβούλων. 5. Η εξέταση των δεσμεύσεων αποζημίωσης (περιλαμβανομένων συντάξεων και σχετικών εισφορών) που προκύπτουν από τις συμβάσεις των εκτελεστικών συμβούλων. 6. Η εξέταση των όρων των συμβολαίων εργοδότησης των εκτελεστικών συμβούλων. 7. Η ετοιμασία ετήσιας Έκθεσης Αμοιβών προς το ιοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και υποβολή στους μετόχους. 8. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να είναι ευαίσθητη προς το ευρύτερο περιβάλλον, περιλαμβανομένων και των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργοδότησης σε άλλα επίπεδα του ομίλου, ιδιαίτερα όταν καθορίζονται οι ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις. 14

16 3.3.6 Πρακτικά Ο Γραμματέας θα αποστέλλει αντίγραφο των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αμοιβών σε όλα τα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου. Β.1.1. Β.1.2. Β.1.3. Β.1.4. Β.1.5. Β.2.1. Β.2.2. Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Αμοιβών η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς, επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθορίζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα πακέτα αμοιβής για κάθε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημίωσης. Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τη διεύθυνση και να μην έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Αμοιβών πρέπει να γνωστοποιούνται κάθε χρόνο στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αμοιβών που υποβάλλεται στους μετόχους. Οι αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητά τους ως μέλη επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τη διοίκηση της επιχείρησης. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τους μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να παρέχει την ευκαιρία στον Πρόεδρο και στον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή να εκφέρουν απόψεις όσον αφορά τις προτάσεις της σχετικά με τις αμοιβές των άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και επίσης πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαγγελματικές συμβουλές εντός και εκτός της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να παρέχει τις αμοιβές που χρειάζονται για την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων προς Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να πληρώνουν περισσότερα απ ότι απαιτείται για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να εκτιμήσει πού τοποθετείται η Εταιρεία σε θέματα αμοιβών σε σχέση με άλλες εταιρείες. Πρέπει να γνωρίζει τι καταβάλλουν συγκρίσιμες Εταιρείες και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σχετική επίδοση. Τέτοιες συγκρίσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση, λόγω του κινδύνου να οδηγηθεί η Εταιρεία σε υπερβολική αύξηση αμοιβών χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της επίδοσης. Β.2.3. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να είναι ευαίσθητη προς το ευρύτερο περιβάλλον, περιλαμβανομένων και των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργοδότησης σε άλλα επίπεδα του ομίλου, ιδιαίτερα όταν καθορίζονται οι ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις. Β.2.4. Β.2.5. Β.2.6. Σε περίπτωση που μέρος των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων συνδέεται με την επίδοση, το μέρος αυτό πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο που να ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντά τους με αυτά των μετόχων, παραχωρώντας στους Συμβούλους κίνητρα για υψηλού επιπέδου επίδοση. Δεν πρέπει να παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) σε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους σε τιμή χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, πριν από την ημερομηνία παραχώρησης τους. Σχέδια με τα οποία παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) πρέπει να υιοθετούνται μόνο μετά από έγκριση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση της Εταιρείας. Οι αμοιβές δεν θα πρέπει να συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας. Η αμοιβή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή απόκτησης μετοχών της Εταιρείας. Ωστόσο, οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας. 15

17 3.4 Συμβόλαια Εργοδότησης Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων. Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει ορισμένες συγκεκριμένες αρχές όσο αφορά τα συμβόλαια εργοδότησης και αποζημίωσης των Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής: 1. Τα συμβόλαια εργοδότησης Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων είναι προτιμότερο να είναι καθορισμένης διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 5 ετών και με περίοδο προειδοποίησης όχι πέραν του ενός έτους. 2. Το υφιστάμενα ή νέα συμβόλαια απεριορίστου διάρκειας δεν πρέπει να έχουν περίοδο προειδοποίησης πέραν του ενός έτους. 3. Οι δεσμεύσεις αποζημίωσης πρέπει να φέρουν εξαιρέσεις για θέματα απρεπούς συμπεριφοράς ή αξιόποινης πράξης. Σε κάθε περίπτωση οι δεσμεύσεις αποζημίωσης, αν θα υπάρχουν, πρέπει να μην παρέχουν ουσιαστικά επιβράβευση στην μειωμένη απόδοση. Σε περιπτώσεις που η απομάκρυνση ενός Εκτελεστικού Συμβούλου δεν γίνεται λόγων μειωμένης επίδοσης πρέπει να γίνεται δίκαιος χειρισμός. 4. Τα συμβόλαια εργοδότησης δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πρόνοιες που εύλογα να θεωρούνται ως απαγορευτικές σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας (poison pills). 5. Πρόστιμα που επιβάλλονται σε ιοικητικούς Συμβούλους δεν μπορεί μέσω σύμβασης να επιβαρύνουν την Εταιρεία. Β.2.7. Β.2.8. Β.2.9. Τα Διοικητικά Συμβούλια προτρέπονται όπως καθορίζουν τα συμβόλαια εργοδότησης καθορισμένης διάρκειας που να μην υπερβαίνουν τα πέντε έτη και την περίοδο προειδοποίησης συμβολαίων αορίστου χρόνου να μην υπερβαίνει το ένα έτος. Τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να θέτουν αυτό ως στόχο παρόλο που, αναγνωρίζεται όμως ότι πιθανό αυτό να μην επιτευχθεί άμεσα. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να εξετάζει τις δεσμεύσεις αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων εισφορών για συντάξεις) που προκύπτουν από τα συμβόλαια εργοδότησης των Διοικητικών Συμβούλων, εάν υπάρχουν, στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετάζουν τα πλεονεκτήματα μίας ρητής πρόνοιας στο αρχικό συμβόλαιο για τέτοιες δεσμεύσεις αποζημίωσης, εξαιρουμένης της περίπτωσης απομάκρυνσης ατόμων λόγω απρεπούς συμπεριφοράς. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα μπορεί να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της Εταιρείας με τυχόν πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε Διοικητικούς Συμβούλους. Όπου το αρχικό συμβόλαιο δεν προνοεί ρητά για δεσμεύσεις προς αποζημίωση, η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει εντός νομικών πλαισίων, να προσαρμόζει την προσέγγισή της σε περιπτώσεις πρόωρης απομάκρυνσης ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα της περίπτωσης. Ο ευρύτερος σκοπός πρέπει να είναι η αποφυγή επιβράβευσης της μειωμένης επίδοσης, να γίνεται δίκαιος χειρισμός σε περιπτώσεις που η απομάκρυνση δεν οφείλεται σε μειωμένη επίδοση και να ακολουθείται μία αυστηρή γραμμή για μείωση της αποζημίωσης, που να αντανακλά την υποχρέωση των αποχωρούντων Συμβούλων για απάμβλυνση της απώλειας. 3.5 Γνωστοποίηση Η Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση της πολιτικής αμοιβών και των συναφών κριτηρίων, ως επίσης και τα σύνολα των αμοιβών των Εκτελεστικών και των Μη Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων. Οι αμοιβές των ιοικητικών Συμβούλων πρέπει να αναλύονται ονομαστικά για κάθε ιοικητικό Σύμβουλο ξεχωριστά και να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το σταθερό εισόδημα όπως μισθός καθώς και μεταβλητό εισόδημα όπως bonus, μετοχές, share options κτλ., ούτως ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τις αμοιβές και τα ωφελήματα όλων των ιοικητικών Συμβούλων. Τα σύνολα αμοιβών πρέπει να αναλύονται 16

18 μεταξύ αμοιβών για υπηρεσίες ως μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών 1. Η Έκθεση Αμοιβών πρέπει να περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τον τρόπο υλοποίησης της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ωστόσο, η εν λόγω Έκθεση θα πρέπει να εστιάζεται στην Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας για το επόμενο οικονομικό έτος και αν είναι εφικτό και για τα επόμενα έτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις σημαντικές μεταβολές που είχε η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 2. Η Έκθεση Αμοιβών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Επεξήγηση της σχετικής σημασίας της μεταβλητής (variable) και της μημεταβλητής (non-variable) σύνθεσης της Αμοιβής των ιοικητικών Συμβούλων. Επαρκή πληροφόρηση για τα κριτήρια επίδοσης (performance criteria) στα οποία βασίζεται η παραχώρηση ικαιωμάτων Προαίρεσης (share options), μετοχών (shares) ή μεταβλητών στοιχείων στη σύνθεση της αμοιβής (variable components of remuneration). Επαρκής πληροφόρηση για την σύνδεση μεταξύ της αμοιβής με την επίδοση. Τις κύριες παραμέτρους και τη λογική πίσω από κάθε ετήσιο σχέδιο φιλοδωρήματος (bonus scheme) και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα εκτός από μετρητά (non-cash benefits). Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συμπληρωματικών σχεδίων σύνταξης ή σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης. Η γνωστοποίηση των πιο πάνω πληροφοριών στην Έκθεση Αμοιβών, δεν συνεπάγεται την γνωστοποίηση πληροφοριών οι οποίες είναι εμπιστευτικές για την Εταιρεία. 3. Η Έκθεση Αμοιβών θα πρέπει να συνοψίζει και να επεξηγεί την πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τους όρους των συμβολαίων των Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τη διάρκεια των συμβολαίων των Εκτελεστικών ιοικητικών Συμβούλων και λεπτομέρειες για τις πρόνοιες αποζημίωσης (και άλλες συνδεδεμένες με αυτές πληρωμές) σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού των συμβολαίων. 4. Θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όσον αφορά την προκαταρκτική διεργασία και τη διαδικασία λήψης απόφασης για την Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν τους όρους εντολής και τη σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών, τα ονόματα των Εξωτερικών Συμβούλων οι υπηρεσίες των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί στον καθορισμό της Πολιτικής Αμοιβών, ως επίσης και ο ρόλος της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο θέμα αυτό Γνωστοποίηση Αμοιβών των ιοικητικών Συμβούλων Η γνωστοποίηση των Αμοιβών των ιοικητικών Συμβούλων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αμοιβές 1. Τις συνολικές αμοιβές των ιοικητικών Συμβούλων για τις υπηρεσίες τους κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής τους για κάθε συνεδρία του ιοικητικού Συμβουλίου. 17

19 2. Τις αμοιβές και ωφελήματα που παίρνουν από κάθε Εταιρεία που ανήκει στο Συγκρότημα. 3. Τις αμοιβές που πληρώθηκαν υπό μορφή διανομής κερδών και / ή φιλοδωρήματος και τους λόγους που δόθηκαν αυτές. 4. Όπου αυτό είναι νόμιμο, τις επιπρόσθετες πληρωμές που πληρώθηκαν στους ιοικητικούς Συμβούλους για έκτακτες υπηρεσίες οι οποίες ήταν εκτός του σκοπού και της λειτουργίας του ιοικητικού Συμβουλίου. 5. Τις αμοιβές που πληρώθηκαν σε προηγούμενους ιοικητικούς Συμβούλους σε συνάρτηση με τον τερματισμό της απασχόλησης τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 6. Συνολική εκτίμηση της αξίας των ωφελημάτων που θεωρούνται ως αμοιβή και δεν έχουν καλυφθεί στις παραγράφους (1) έως (5). Μετοχές ικαιώματα Αγοράς Μετοχών, ικαιώματα Προαίρεσης κ.λ.π. 1. Τον αριθμό των ικαιωμάτων Προαίρεσης (share options) που παραχωρήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους και τους όρους εφαρμογής τους. 2. Τον αριθμό των ικαιωμάτων Προαίρεσης που εξασκήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους, τον αριθμό των μετοχών που προέκυψαν ως επίσης και την τιμή εξάσκησης τους. 3. Τον αριθμό των ικαιωμάτων Προαίρεσης που δεν έχουν εξασκηθεί κατά το τέλος του έτους, την τιμή εξάσκησης, την ημερομηνία εξάσκησης ως επίσης και τις κύριες προϋποθέσεις για την εξάσκηση τους. 4. Κάθε αλλαγή στους όρους και στις προϋποθέσεις των υφιστάμενων ικαιωμάτων Προαίρεσης κατά τη διάρκεια του έτους. Συμπληρωματικά σχέδια συνταξιοδότησης 1. Όταν το σχέδιο συνταξιοδότησης είναι προκαθορισμένου ωφελήματος (defined-benefit scheme), να αναφερθούν οι αλλαγές στα αθροιστικά ωφελήματα των ιοικητικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους. 2. Όταν το σχέδιο συνταξιοδότησης είναι προκαθορισμένης συνεισφοράς (definedcontribution scheme), να αναφερθούν λεπτομέρειες της συνεισφοράς που έχει κάνει η Εταιρεία προς όφελος των ιοικητικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους. άνεια, εγγυήσεις και προπληρωμές προς κάθε άτομο που υπηρέτησε ως ιοικητικός Σύμβουλος κατά τη διάρκεια του έτους. Βλέπε Κεφάλαιο 4 πιο κάτω. Αμοιβή με Μετοχές (Share-Based Remuneration) 1. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με τα ακόλουθα: Παραχώρηση σχεδίου αμοιβής με μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των ικαιωμάτων Προαίρεσης, προς τους ιοικητικούς Συμβούλους. Ο καθορισμός του μέγιστου αριθμού τους και οι κύριες προϋποθέσεις της διαδικασίας παραχώρησης τους. Η περίοδος εξάσκησης των ικαιωμάτων. Οι Προϋποθέσεις για κάθε επακόλουθη τροποποίηση στη τιμή εξάσκησης των ικαιωμάτων αν αυτό δύναται να γίνει. Οποιαδήποτε μακροχρόνια σχέδια κινήτρων σύμφωνα με τα οποία δικαιούχοι είναι οι ιοικητικοί Σύμβουλοι και όχι οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Εταιρείας. 18

20 2. Η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καθορίσει την τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία το ιοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρήσει τα εν λόγω σχέδια αμοιβής στους ιοικητικούς Συμβούλους. 3. Κάθε σημαντική τροποποίηση στους όρους και στις προϋποθέσεις των σχεδίων θα πρέπει να είναι υπό την αίρεση της έγκρισης τους από την Γενική Συνέλευση αφού πρώτα επεξηγηθούν οι λόγοι της τροποποίησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι μέτοχοι θα πρέπει να ενημερώνονται για το σύνολο των τροποποιήσεων ως επίσης και για το αποτέλεσμα που θα επιφέρουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. 4. Υπό την αίρεση της Νομοθεσίας, κάθε διευθέτηση σύμφωνα με την οποία ικαιώματα μετατρέπονται σε μετοχές σε τιμή χαμηλότερη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής κατά την ημερομηνία που καθορίζεται η τιμή εξάσκησης, ή του μέσου όρου της χρηματιστηριακής αξίας αριθμού ημερών πριν την ημερομηνία που η τιμή εξάσκησης έχει καθοριστεί, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση των μετόχων. 5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 πιο πάνω δεν θα εφαρμόζονται σε περίπτωση που στο σχέδιο συμμετέχουν με τους ίδιους όρους οι υπάλληλοι της Εταιρείας (ή οι υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της Εταιρείας) και το οποίο σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Β.3.1. Β.3.2. Β.3.3. Β.3.4. Β.3.5. Τα σύνολα αμοιβών πρέπει να αναλύονται μεταξύ αμοιβών για υπηρεσίες ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων πρέπει να αναλύονται ονομαστικά για κάθε Διοικητικό Σύμβουλο ξεχωριστά και να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το σταθερό εισόδημα όπως μισθός καθώς και μεταβλητό εισόδημα όπως bonus, μετοχές, share options κτλ., ούτως ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τις αμοιβές και τα ωφελήματα όλων των Διοικητικών Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο Έκθεση Αμοιβών στους μετόχους της Εταιρείας. Η Έκθεση πρέπει να αποτελεί μέρος, ή να επισυνάπτεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Πρέπει να συνιστά το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου η Εταιρεία προβαίνει σε αναφορά στους μετόχους για τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων. Η Έκθεση πρέπει να κάνει αναφορά στην πολιτική της Εταιρείας για τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθώς και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) σε περίπτωση που αυτός δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η εν λόγω Έκθεση θα πρέπει να επισημαίνει παράγοντες που ειδικά αφορούν την Εταιρεία και θα πρέπει να υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για ψήφιση. Η Έκθεση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας θα πρέπει επίσης να αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το ακριβές περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει η Έκθεση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας, περιγράφεται στο Παράρτημα 1 του Κώδικα. Οι συνολικές αμοιβές και τα άλλα οφέλη τα οποία παραχωρούνται στους Διοικητικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια του έτους θα πρέπει να γνωστοποιούνται με λεπτομέρειες στους ετήσιους λογαριασμούς ή στις σημειώσεις των ετήσιων λογαριασμών ή όπου εφαρμόζεται στην Έκθεση της πολιτικής αμοιβών. Το ακριβές περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση αμοιβών της Εταιρείας, περιγράφεται στο Παράρτημα 2 του Κώδικα. Στις περιπτώσεις που Διοικητικοί Σύμβουλοι αμείβονται με Μετοχές, Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ, ΔΠ, κτλ), ή η αμοιβή τους σχετίζεται με την τιμή των μετοχών, θα πρέπει αυτό να υπόκειται στην έγκριση των μετόχων μέσω ψηφίσματος σε Γενική Συνέλευση πριν την υιοθέτηση των εν λόγω σχεδίων. Η αποδοχή σχετίζεται με το σχέδιο συνολικά και όχι για τον κάθε Διοικητικό σύμβουλο ξεχωριστά. Το ακριβές περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει το ψήφισμα και οι περιπτώσεις που αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται, περιγράφεται στο Παράρτημα 3 του Κώδικα. 19

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΩ ΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής ιακυβέρνησης για το έτος 2007 (checklist) Όνοµα Εταιρείας:.. Αγορά ΧΑΚ στην οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ...5 Α.1 ιοικητικό Συμβούλιο...5 Α.2. Ισορροπία ιοικητικού Συμβουλίου...7

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 3 η έκδοση Σεπτέμβριος 2009 EST/ELIZA/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ... 4 Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.2. Ισορροπία Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µας, σε συνεδρία του στις 23 Ιουλίου 2004 αποφάσισε όπως εφαρµόσει την παράγραφο Γ3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Παράρτημα 3. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση Απρίλιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής:

Κύριοι, Οι αλλαγές παρουσιάζονται με πλάγια γραφή ως εξής: ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : 4 η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ ΗΜΕΡ. : 25 Απριλίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 PHIL. ANDREOU PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υιοθέτησε το Σεπτέμβριο του 2002 Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.Ε. Παρ. III(I) 6880 Κ.Α.Π. 675/2004 Αρ. 3889, 6.8.2004 Αριθμός 675 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ια) και 28 και τον Κανονισμό 61(4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 0106/00009707/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ACD Επισυνάπτεται ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Attachment: 1. ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 2013 Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. 0047/00004837/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σχετική Έκθεση επισυνάπτεται. MPT Attachment: 1. Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 0012/00008800/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επισυνάπτεται Αναθεωρημένη Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. VCW Attachment:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ

Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Άποψη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αθηνά Κυπριακή ηµόσια Εταιρεία Λτδ επί της ηµόσιας Πρότασης της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ για απόκτηση µέχρι 100% του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Αποδοχών. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελ. 1/6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Έγκριση Ο παρών Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Καθορισµού Αµοιβών καταρτίσθηκε µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3

14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 14 η Ετήσια Γενική Συνέλευση Χαιρετισμός Προέδρου ημητράκης Σταύρου Πρόεδρος ιοικητικού Συμβουλίου ήμητρα Επενδυτική ημόσια Λτδ 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση 3 Ημερήσια ιάταξη Κερδοφορία Συγκροτήματος (

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Εγώ / Εμείς αρ. ταυτότητας/ αρ. εγγραφής* από τ 1 Προς την HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τηλ. 22 500 649 / 22 500 650, Φαξ: 22

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Ανακοίνωση ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2006/2007 (SHARE OPTIONS 2006/2007) Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2007 Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις.

Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Η παρούσα Σύμβαση Εργασίας έγινε σήμερα στις. ΜΕΤΑΞΥ:- της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (που πιο κάτω θ αναφέρεται ως «η Αρχή») ενεργώντας δια του Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017 FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΕΡΟΣ Α Η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λίμιτεδ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή πολιτικής, πρακτικών και διαδικασιών σωστής εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα.

Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα. ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα. 10 Μαΐου 2012 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Πρόσφατες Αλλαγές Παναγιώτης Γιάλλουρος Σύμβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42

ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42 ΟΙ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΕΩΣ 2015 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 42 20 του 1960 34 του 1962 25 του 1963 54 του 1977 98 του 1988 21 του 1989 39(Ι) του 1995 20(Ι) του 1998 159(Ι) του2000

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 Ι. Πρώτο Μέρος - Η Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΙΙ. Δεύτερο Μέρος - Η Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 204(Ι)/2012 204(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικός Σύμβουλος Διασπορά (Free Float) Ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώσει 3 έτη τους ελεγμένους λογαριασμούς του με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4318, 2/3/2012 9(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1 Λοϊζος Χατζηκωστής «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης» Ε.Ε.Ε. Σηµαίνει την επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017 994 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4616, 28.7.2017 Ν. 123(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017 Άρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα