Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας"

Transcript

1 Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης (Πρακτικά Συνεδρίου). Αθήνα: Τυπωθήτω. Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τα µαθησιακά στυλ Ο όρος µαθησιακό στυλ χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις ατοµικές διαφορές στη µάθηση. Βασίζεται στην παραδοχή ότι κάθε άτοµο έχει ένα διακριτό τρόπο να µαθαίνει, δηλαδή, να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να οργανώνει τις πληροφορίες. Για παράδειγµα ορισµένοι άνθρωποι προτιµούν να επεξεργάζονται το µαθησιακό υλικό τµηµατικά, βήµα βήµα, ενώ άλλοι το προσεγγίζουν συνολικά (Felder, 1988). Για τη ερµηνεία της έννοιας του µαθησιακού στυλ και του ρόλου τους στη γνωστική ανάπτυξη διατυπώθηκαν ποικίλες θεωρίες (βλ., Sadler-Smith, 1997). Οι περισσότερες αναγνωρίζουν ότι το µαθησιακό στυλ αποτελεί µια πολυδιάστατη έννοια η οποία είναι συνάρτηση των γνωστικών διαδικασιών (τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας πληροφοριών), της προσωπικότητας (χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συναισθηµατικές αντιδράσεις), του κοινωνικού πλαισίου (χαρακτηριστικά µαθησιακού περιβάλλοντος) και των φυσιολογικών παραµέτρων (εγκεφαλική λειτουργία). Οι παραπάνω διαστάσεις καθορίζουν τους τρόπους µε τους οποίους το άτοµο µαθαίνει καλύτερα. Το µαθησιακό στυλ έχει διερευνηθεί σε σχέση µε µια σειρά παραµέτρων όπως το φύλο, η ακαδηµαϊκή επίδοση, η επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών, καθώς και οι επιπτώσεις του στην οργάνωση και µορφή της διδασκαλίας (Jones Cook, Philbin, Meir, Huffman, & Bouverie, Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2000). Η ανασκόπηση των σχετικών θεωριών και ερευνών υποδεικνύει ότι το µαθησιακό στυλ, ως σύνολο παγιωµένων τρόπων οργάνωσης και επεξεργασίας των στοιχείων της πραγµατικότητας, είναι πιθανό να σχετίζεται µεταξύ άλλων µε τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται στην αντιµετώπιση νέων γνωστικών καταστάσεων όπως είναι η επίλυση προβληµάτων. Οι τύποι µαθησιακού στυλ διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς το σύνολο των στρατηγικών που υιοθετούνται κάθε φορά για την αντιµετώπιση µιας µαθησιακής συνθήκης (Riding & Rayner, Felder, 1993). εν έχει, ωστόσο, µελετηθεί η σχέση του µαθησιακού στυλ µε τις προτιµώµενες από το άτοµο στρατηγικές λύσης διαφόρων τύπων προβληµάτων. Οι στρατηγικές λύσης προβληµάτων Η επικράτηση του µοντέλου της επεξεργασίας πληροφοριών στην Ψυχολογία έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στη µελέτη των στρατηγικών µέσα από την έµφαση που δόθηκε στους µηχανισµούς απόκτησης και διατήρησης της γνώσης και στις βήµα προς βήµα διαδικασίες που εκτελεί το γνωστικό µας σύστηµα κατά την προσέγγιση ενός γνωστικού στόχου. Πλήθος ερευνών έχουν ασχοληθεί µε την επινόηση και αξιολόγηση ποικίλων τεχνικών λύσης προβληµάτων (βλ. Anderson, 1980). Οι

2 στρατηγικές λύσης προβληµάτων διαφοροποιούνται µε βάση το πεδίο εφαρµογής τους αλλά και το πλαίσιο µέσα στο οποίο έχουν διδαχθεί ή αποκτηθεί (π.χ., στο σχολείο, στο χώρο της διοίκησης και τον εργασιακό χώρο, κ.ο.κ.). Επίσης, διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις βρίσκονται στη βάση της διαφοροποίησης γενικών στρατηγικών λύσης προβληµάτων. Σύµφωνα µε ορισµένους θεωρητικούς, η λύση προβληµάτων µπορεί να προκύψει µέσα από µια διαδικασία παραγωγής πολλών ιδεών χωρίς αξιολόγησή τους στα αρχικά στάδια της λύσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων, µη-οικείων προβληµάτων (βλ., Weisberg, 1993). Σύµφωνα µε µια δεύτερη προσέγγιση, η λύση προκύπτει µέσα από µια σύνδεση διαφορετικών πτυχών του προβλήµατος, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν νέες ή ενδιαφέρουσες συνδέσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στη λύση (Simonton, 1984). Μια τρίτη προσέγγιση δίνει έµφαση στη στρατηγική της αναλογίας, δηλαδή την εύρεση οµοιοτήτων ανάµεσα στην τρέχουσα κατάσταση και σε από άλλες περιοχές γνώσης και στη µεταφορά ιδεών που οδήγησαν σε επιτυχηµένη λύση από τις προηγούµενες καταστάσεις στην τωρινή (Gentner, Vosniadou & Ortony, 1989). Μια τέταρτη προσέγγιση, επηρεασµένη από τις βασικές αρχές της µορφολογικής ψυχολογίας, δίνει έµφαση στην αναδόµηση του προβλήµατος µέσα από τη χρήση εικονικών συµβόλων, δηλαδή, την κατασκευή νοητικών εικόνων µε στόχο την αναπαράσταση του προβλήµατος (βλ., Antonietti, 1991). Τέλος, για ορισµένους θεωρητικούς, η λύση ενός προβλήµατος συνιστά µια διαδικασία συστηµατικής αναζήτησης της ακολουθίας των βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για να φτάσει το άτοµο σταδιακά στη λύση µειώνοντας την απόσταση της τρέχουσας από την επιθυµητή κατάσταση (Newell & Simon, 1972). Η επιλογή, βέβαια, της κατάλληλης στρατηγικής και η αποτελεσµατική εφαρµογή αυτής προϋποθέτει µεταγνωστική ενηµερότητα για τη φύση του έργου και τις ικανότητες που εµπλέκονται στη λύση του. Ειδικότερα, το άτοµο πρέπει να έχει στη διάθεσή του γνώση δηλωτική που αφορά µια συγκεκριµένη στρατηγική, γνώση διαδικαστική (πώς εφαρµόζεται), και γνώση υποθετική (σε ποιες κατηγορίες προβληµάτων είναι αποτελεσµατική και γιατί). Στόχοι της παρούσας έρευνας Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει το µαθησιακό στυλ εν ενεργεία εκπαιδευτικών και φοιτητών Παιδαγωγικών Τµηµάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιοι είναι οι επικρατέστεροι τύποι µαθησιακού στυλ. Ο δεύτερος στόχος ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η αξιολόγηση του µαθησιακού στυλ σχετίζεται µε τη µεταγνωστική γνώση των συµµετεχόντων για την καταλληλότητα εφαρµογής των συγκεκριµένων πέντε στρατηγικών σε διαφορετικούς τύπους προβληµάτων.

3 Μέθοδος Συµµετέχοντες-Έργα Στην έρευνα συµµετείχαν 166 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί (Ν=111) και φοιτητές Παιδαγωγικών Τµηµάτων (Ν=55). Η αξιολόγηση του µαθησιακού στυλ έγινε µε το Learning Style Inventory που ανέπτυξαν οι Kolb & Smith (1986), το οποίο διακρίνει τα ακόλουθα 4 µαθησιακά στυλ: 1) αφοµοιωτικό: τα άτοµα µε αυτό το στυλ µαθαίνουν µέσα από την αφηρηµένη σύλληψη ιδεών και τη στοχαστική παρατήρηση, 2) συγκλίνον: µαθαίνουν µέσα από τον ενεργό πειραµατισµό και την αφηρηµένη σύλληψη ιδεών, 3) προσαρµοστικό: µαθαίνουν µέσω της συγκεκριµένης εµπειρίας και του ενεργού πειραµατισµού και 4) αποκλίνον: µαθαίνουν µέσω της στοχαστικής παρατήρησης και της συγκεκριµένης εµπειρίας. Η αξιολόγηση των πεποιθήσεων που αφορούσαν τις στρατηγικές έγινε µέσω ερωτηµατολογίου αυτο-αναφορών των Antonietti, Ignazi, και Perego (2000). Οι συµµετέχοντες καλούνταν να εκτιµήσουν µε βάση µια πεντάβαθµη κλίµακα (1: πολύ λίγο έως 5: πάρα πολύ) τη συχνότητα µε την οποία εφαρµόζουν την καθεµιά από τις πέντε γενικές στρατηγικές (ελεύθερη παραγωγή ιδεών, αναλογία, βήµα-βήµα ανάλυση, χρήση νοητικών εικόνων, και σύνδεση των επιµέρους µερών) σε τρεις διαφορετικούς τύπους προβληµάτων (σε διαπροσωπικών σχέσεων, πρακτικά, και που προϋποθέτουν µελέτη). Αποτελέσµατα Ως προς τον πρώτο στόχο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι τα επικρατέστερα µαθησιακά στυλ είναι το προσαρµοστικό (Μ.Ο.=66,3) και το αποκλίνον (Μ.Ο.=64). Λιγότερο συχνά συναντώνται το συγκλίνον (Μ.Ο.=56,1) και το αφοµοιωτικό µαθησιακό στυλ (Μ.Ο.=53,7). ε διαπιστώθηκαν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, ενώ µικρές διαφορές βρέθηκαν ανάµεσα σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς: στους φοιτητές εµφανίζεται κάπως συχνότερα το προσαρµοστικό µαθησιακό στυλ και λιγότερο συχνά το αφοµοιωτικό σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς (F(1,158)=4,250, p=0.042). Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν, σε γενικές γραµµές, µε προηγούµενες έρευνες που έδειξαν ότι το προσαρµοστικό είναι το µαθησιακό στυλ που συχνότερα συναντάται σε φοιτητές (Cook, 1997). Για να εξετάσουµε το δεύτερο στόχο της έρευνας, αν το µαθησιακό στυλ που χρησιµοποιεί κάποιος σχετίζεται µε το είδος της στρατηγικής που εφαρµόζει, εφαρµόσαµε µια σειρά από αναλύσεις παλινδρόµησης. Σε κάθε ανάλυση, η ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν ένα από τα τέσσερα µαθησιακά στυλ και οι εξαρτηµένες ήταν οι πέντε στρατηγικές που εφαρµόζονται σε τρεις τύπους προβληµάτων (διαπροσωπικών σχέσεων, πρακτικά, και που προϋποθέτουν µελέτη). ιαπιστώθηκε ότι το προσαρµοστικό ήταν το µόνο µαθησιακό στυλ του οποίου η διακύµανση ερµηνεύεται, σε κάποιο βαθµό, από ορισµένες στρατηγικές σε ορισµένους τύπους προβληµάτων. Οι στατιστικοί δείκτες των αναλύσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1. Συµπερασµατικά, βρέθηκε ότι τα άτοµα που έχουν ως επικρατέστερο το προσαρµοστικό µαθησιακό στυλ είναι πιθανότερο να χρησιµοποιούν τις στρατηγικές της ελεύθερης παραγωγής ιδεών, της βήµα προς βήµα ανάλυσης και της σύνδεσης των επιµέρους µερών για την επίλυση προβληµάτων και των τριών τύπων, ενώ χρησιµοποιούν την αναλογία για την επίλυση των προβληµάτων που προϋποθέτουν µελέτη. Η στρατηγική της χρήσης νοερών εικόνων δε σχετίζεται µε κανένα από τα µαθησιακά στυλ.

4 Βιβλιογραφία Anderson, B. F. (1980). The complete thinker : A handbook of techniques for creative and critical problem-solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Antonietti, Α. (1991). Why does mental visualization facilitate problem-solving? In R. H. Logie, & M. Denis (Eds.), Mental images in human cognition (pp ). Amsterdam: Elsevier. Antonietti, A., Ignazi, S., & Perego, P. (2000). Metacognitive knowledge about problem-solving methods. British Journal of Educational Psychology, 70, Cook, M. J. (1997). An explanatory study of learning styles as a predictor of college academic adjustment. Felder, R. M. (1988). Learning styles and teaching styles in engineering education. Engineering education, 17 (7), Felder, R. M. (1993). Reacing the second tier-learning and teaching styles in college science education. ASEE Prism, 6 (4), Gentner, D. (1988). Metaphor as structure mapping: The relational shift. Child Development, 59, Jones, C., Carla, R., & Kouider, M. (2003). Are students learning styles discipline specific? Community College Journal of Research and Practice, 27 (5), Kolb, D. A., Boyatzis, R. E., & Mainemelis, C. (2000). Experiential learning theory: Previous research and new directions. In R. S. Sternberg & L. F. Zhaug (Eds.), Perspectives on cognitive, learning and thinking styles. NJ: Lawrence Erlbaum. Kolb, D. A. & Smith, D. S. (1986). The User s guide for the learning style inventory: A manual for teachers and trainers. Boston: McBer & Co. Newell, A. & Simon, H. A. (1972). Human problem solving. Englewood Cliffs. N. Jersey: Prentice Hall. Philbin, M. Meir, E., Huffman, S., & Bouverie, P. (1995). A survey of gender in learning strategies. Sex Roles, 32, Riding, R. & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies: Understanding style differences in learning and behavior. London: David Fulton Publishers. Sadler-Smith, E. (1997). Learning style: Frameworks and instruments. Educational Psychology, 17 (1/2), Simonton, D. K. (1984). Genius, creativity, and leadership. Cambridge, MA: Harvard University Press. Vosniadou, S., & Ortony, A. (Eds.) (1989). Similarity and analogical reasoning. Cambridge: Cambridge University Press. Weisberg, R. W. (1993). Creativity: Beyond the myth of genius. New York: Freeman.

5 Πίνακας 1 Πολλαπλή παλινδρόµηση των πέντε στρατηγικών που εφαρµόζονται στα τρία είδη προβληµάτων πάνω στο προσαρµοστικό µαθησιακό στυλ Μαθησιακό στυλ Προσαρµοστικό µαθησιακό στυλ διαπροσωπικών σχέσεων Ελεύθερη παραγωγή ιδεών πρακτικά µελέτης R 2 =0,052, beta= -0,23, t=-2,93, p=0,004 Αναλογία R 2 =0,032, beta, -0,18, t=-2,29, p=0,023 R 2 =0,027, beta=-0,16, t=-2,08, p=0,039 R 2 =0,029, beta=-0,17, t=-2,16, p=0,032 R 2 =0,048, beta=-0,22, t=-2,82, p=0,005 R 2 =0,086, beta=-0,29, t=-3,83, p=0,000 R 2 =0,039, beta=-0,17, t=-2,12, p=0,036 R 2 =0,039, beta=-0,20, t=-2,53, p=0,012

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ»

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» Βασίλειος Νεοφώτιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους

Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της. ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους 1 Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2005). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συµπεριφοράς από τους εφήβους. Ψυχολογία, 12, (4). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο 843 Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press. Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood Mathematics. New York, NY:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο

Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Η διδασκαλία του Προγραμματισμού και της αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων στο Ενιαίο Λύκειο Αθανάσιος Τζιμογιάννης Σκοπός Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η διαπραγμάτευση του πλαισίου διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy

Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy Επίλυση Προβλήµατος µε τη Χρήση Λογισµικού Μοντελοποίησης: Αποτελεσµατικότητα ιδακτικών Υλικών µε Λεκτικές ή Λεκτικές και Εικονικές Περιγραφές και Γνωστικός Τύπος Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ Επίλυση Προβληµάτων Αναλογίας Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ Μαρία Ηροδότου, Πολίνα Ιωάννου, Κατερίνα Κοντογιάννη, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ- ΗΓΕΣΙΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005

Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Α ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΘΗΝΑ 2005 Η ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και η χρήση στρατηγικών από μαθητές Β δημοτικού ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΝΝΗ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Αλλαγή των στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών για τα Μαθηματικά και την επίλυση προβλήματος κατά τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Καγκουρά Θεώνη Πανεπιστήμιο Αθήνας Σπύρου Παναγιώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ελένη ανίλη 1, Norman Reid 2, Alex H. Johnstone 3. Μέση εκπαίδευση: 11 ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, e-danili@freemail.gr

Εισαγωγή. Ελένη ανίλη 1, Norman Reid 2, Alex H. Johnstone 3. Μέση εκπαίδευση: 11 ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, e-danili@freemail.gr ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B ιδακτική και ιδασκαλία της Χηµείας Μελέτη της επίδρασης δύο γνωστικών χαρακτηριστικών των µαθητών στις επιδόσεις τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις εφήβων με ή χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες που αξιολογούν την Τριαρχική Νοημοσύνη

Επιδόσεις εφήβων με ή χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες που αξιολογούν την Τριαρχική Νοημοσύνη Δημήτρης ΖΜΠΑΙΝΟΣ Αικατερίνη ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Επιδόσεις εφήβων με ή χωρίς δυσλεξία σε δοκιμασίες που αξιολογούν την Τριαρχική Νοημοσύνη Η ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ η οποία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άρθρο «Δεύτερη/Ξένη γλώσσα και στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου: μελέτη περίπτωσης» Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Αναμφίβολα η πολύπλοκη καθημερινότητα του σύγχρονου σχολείου καθιστά διαχρονική

Αναμφίβολα η πολύπλοκη καθημερινότητα του σύγχρονου σχολείου καθιστά διαχρονική ªμƒπ 2009 Δπ - ƒ. 23 1 AP. 26 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ISSN 1450-1325 Ο ΚΟΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ COMMONWEALTH COUNCIL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT (CCEAM) περιεχόμενα Διερεύνηση της Σχέσης των Ηγετικών

Διαβάστε περισσότερα

«Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου. Βασίλης Γ. Παυλόπουλος

«Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου. Βασίλης Γ. Παυλόπουλος «Έρως ανίκατε µάχαν;»: Μια εµπειρική έρευνα για τους µύθους του γάµου Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Οι µύθοι για την οικογένεια και το γάµο ορίζονται ως κοινά αποδεκτές πεποιθήσεις αναφορικά µε τους συγκεκριµένους

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις.

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 1 ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 4-19, 2014 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Αικατερίνη Κασιμάτη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μεταγνώση

Πληροφορική Μεταγνώση Εισαγωγή... 8 Ορισµός της Μάθησης... 8 Υπολογιστές (Μαθησιακής φύσεως) ΤΠΕ... 10 Πρότυπο GOMS (Card, Moran & Newell)...11 Μινιµαλισµός (J. Carroll)... 12 Η θεωρία του M. Knowles ΤΠΕ... 13 Κοινωνική θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Προσέγγιση - Βιωµατική Παρέµβαση στο Μάθηµα της Βιοηθικής σε Φοιτητές-τριες Νοσηλευτικής

ιδακτική Προσέγγιση - Βιωµατική Παρέµβαση στο Μάθηµα της Βιοηθικής σε Φοιτητές-τριες Νοσηλευτικής ιδακτική Προσέγγιση - Βιωµατική Παρέµβαση στο Μάθηµα της Βιοηθικής σε Φοιτητές-τριες Νοσηλευτικής Iωαννίδη Βασιλική, ρ Παιδαγωγικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μέλος Ε.Ε. Ι.Π. Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας The

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα